Đề xuất giải pháp quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng tại chi cục đê điều và phòng chống lụt bão nghệ an

104 2 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 16:06

L I CAM OAN H tên h c viên: Nguy n Trung K L p cao h c: 23QLXD13 Chuyên ngành: Qu n xây d ng Tên đ tài lu n v n: “ xu t gi i pháp qu n ch t l ng d án đ u t xây d ng t i Chi c c ê u PCLB Ngh An” H c viên xin cam đoan cơng trình nghiên c u c a b n thân h c viên Các k t qu nghiên c u k t lu n lu n v n trung th c, không chép t b t k m t ngu n d i b t k hình th c nào.Trong q trình làm h c viên có tham kh o tài li u liên quan nh m kh ng đ nh thêm s tin c y c p thi t c a đ tài Vi c tham kh o ngu n tài li u đ c th c hi n trích d n ghi ngu n tài li u tham kh o quy đ nh Hà N i, ngày tháng n m 2017 H c viên Nguy n Trung K i L IC M N Trong trình nghiên c u th c hi n lu n v n, tác gi nh n đ cs h ng d n t n tình c a PGS.TS Nguy n Bá Uân nh ng ý ki n quý báu v chuyên môn c a th y cô giáo Khoa Cơng trình, b mơn Cơng ngh Qu n xây d ng, cán b t i Chi c c ê u phòng ch ng l t bão Ngh An Ngh An hoàn thành lu n v n th c s v i đ tài lu n v n “ n nay, tác gi xu t gi i pháp qu n ch t l ng d án đ u t xây d ng t i Chi c c ê u PCLB Ngh An”, chuyên ngành Qu n xây d ng Tác gi c ng xin trân tr ng c m n Lãnh đ o đ ng nghi p Chi c c n i tác gi cơng tác, phòng Qu n xây d ng cơng trình phòng ban thu c S Nông nghi p & PTNT Ngh An quan tâm t o u ki n thu n l i h tr , giúp đ tác gi vi c thu th p thông tin, tài li u trình th c hi n lu n v n Do trình đ , kinh nghi m c u h n ch c ng nh th i gian nghiên c u ng n nên Lu n v n khó tránh kh i nh ng thi u sót, tác gi r t mong nh n đ c nh ng ý ki n đóng góp c a quý đ c gi Xin trân tr ng c m n! Hà N i, ngày tháng n m 2017 H c viên Nguy n Trung K ii M CL C PH N M U 1 Tính c p thi t c a đ tài M c đích nghiên c u Ý ngh a khoa h c th c ti n c a đ tài i t ng ph m vi nghiên c u c a đ tài Cách ti p c n ph ng pháp nghiên c u K t qu d ki n đ t đ c N i dung c a lu n v n CH NG 1.T NG QUAN V CH T L NG CƠNG TRÌNH XÂY D NG 1.1 Cơng trình xây d ng ch t l ng cơng trình xây d ng 1.1.1 Cơng trình xây d ng 1.1.2 Ch t l ng cơng trình xây d ng [1] 1.2 ê u vai trò c a h th ng đê u 1.2.1 Khái ni m công trình đê u 1.2.2 Phân lo i phân c p cơng trình đê u [2] 1.2.3 c m c a cơng trình đê u 10 1.2.4 Vai trò c a cơng trình đê u 12 1.3 Nhân t nh h ng đ n ch t l ng cơng trình đê u 13 1.3.1 Nhân t ch quan 13 1.3.2 Nhân t khách quan 15 1.4 Tình hình xây d ng qu n h th ng đê u Vi t Nam 17 1.4.1 L ch s hình thành h th ng đê u Viêt Nam 17 1.4.2 H th ng t ch c b máy đê u qua th i k [3] 21 1.4.3.Tình hình đ u t xây d ng cơng trình đê u qua th i k 25 1.4.4 Các s c v đê u Vi t Nam nguyên nhân 26 K t lu n ch ng 29 CH NG C S LU N V QU N CH T L NG QU N CH T L NG D ÁN U T XÂY D NG CÔNG TRÌNH Ê I U 30 2.1 C s lu n v ch t l ng qu n ch t l ng s n ph m 30 2.1.1 Ch t l ng s n ph m 30 2.1.2 Qu n ch t l ng s n ph m 31 2.2 Qu n ch t l ng d án đ u t xây d ng cơng trình đê u 33 2.2.1 Khái ni m v ch t l ng d án đ u t xây d ng 33 2.2.2 Các ch c n ng c b n c a qu n ch t l ng [5] 33 2.2.3 Các ph ng th c qu n ch t l ng [6] 35 2.2.4 Các nguyên t c qu n ch t l ng [7] 41 2.2.5 N i dung c b n c a ho t đ ng qu n ch t l ng d án đ u t xây d ng công trình đê u 42 2.2.6 Ý ngh a c a vi c nâng cao công tác qu n ch t l ng d án đ u t xây d ng cơng trình đê u 44 2.3 Công tác qu n ch t l ng d án đ u t xây d ng cơng trình đê u 45 iii 2.3.1 Qu n ch t l ng giai đo n kh o sát [8] 45 2.3.2 Qu n ch t l ng giai đo n thi t k [9] 47 2.3.3 Qu n ch t l ng giai đo n thi công [10] 49 2.3.4 Qu n ch t l ng giai đo n khai thác s d ng 51 2.4 Nh ng c n c pháp cho vi c qu n ch t l ng d án đ u t xây d ng cơng trình đê u 52 2.4.1 Nh ng quy đ nh pháp lu t c a Nhà n c 52 2.4.2 Nh ng v n b n pháp quy c a t nh Ngh An 54 K t lu n ch ng 54 CH NG GI I PHÁP T NG C NG CÔNG TÁC QU N CH T L NG D ÁN U T XÂY D NG T I CHI C C Ê I U PCLB NGH AN – ÁP D NG CHO D ÁN: C NG C , NÂNG C P TUY N Ê T LAM 55 3.1 Gi i thi u khái quát v Chi c c ê u phòng ch ng l t bão Ngh An 55 3.1.1 Quá trình hình thành t ch c b máy qu n 55 3.1.2 Nh ng d án tiêu bi u qu n th c hi n 58 3.2 Th c tr ng công tác qu n ch t l ng d án đ u t xây d ng t i Chi c c 61 3.2.1 Công tác qu n ch t l ng giai đo n chu n b d án 61 3.2.3 Công tác qu n ch t l ng giai đo n quy t toán b o hành cơng trình 69 3.2.4 ánh giá chung v cơng tác ki m sốt ch t l ng d án c a Chi c c 70 3.3 xu t m t s gi i pháp t ng c ng công tác qu n ch t l ng d án đ u t xây d ng– Áp d ng cho d án:C ng c , nâng c p n đê T Lam 73 3.3.1 nh h ng công tác qu n ch t l ng d án c a Chi c c 73 3.3.2 Gi i thi u v gói th u d án: C ng c , nâng c p n đê T Lam đo n t Nam àn đ n Rào ng 74 3.3.3 M t s gi i pháp t ng c ng công tác qu n ch t l ng d án: C ng c , nâng c p n đê T Lam đo n t Nam àn đ n Rào ng 77 K t lu n ch ng 93 K T LU N KI N NGH 94 DANH M C TÀI LI U THAM KH O 96 iv DANH M C HÌNH V Hình 1.1: H th ng đê đ ng b ng sơng H ng Thái Bình 18 Hình 1.2: ê sơng H ng đo n ph ng B , Long Biên, Hà N i 20 Hình 1.3: ê bi n Cát H i, H i Phòng 21 Hình 1.4: M t s hình nh v tr n v đê sông H ng n m 1971 27 Hình 1.5: M t s hình nh v v đê Rú Trí Hà T nh 27 Hình 1.6: M t s hình nh v s c s t, tr t, l 28 Hình 2.1: S đ đ m b o ch t l ng 38 Hình 2.2: Mơ hình đ m b o ch t l ng 38 Hình 2.3: Ki m sốt ch t l ng toàn di n - TQC 40 Hình 2.4: S đ qu n ch t l ng giai đo n kh o sát 45 Hình 2.5: S đ qu n ch t l ng giai đo n kh o sát 47 Hình 3.1: S đ b máy t ch c Chi c c 58 Hình 3.2: S đ nhóm gi i pháp 77 Hình 3.3: B máy qu n th c hi n d án t ch c theo c p đ 83 Hình 3.4: Quy trình phê t k ho ch bi n pháp thi công t i ban QLDA 86 v DANH M C B NG BI U B B B B B B B B B B B ng 1.1: Phân c p đê sông theo s dân đ c b o v ng 1.2: Phân c p đê sông theo l u l ng l thi t k ng 1.3: Phân c p đê sông theo đ ng p sâu trung bình ng 1.4: Phân c p đê bi n đê c a sông theo s dân đ c b o v ng 1.5: Phân c p đê bi n đê c a sông theo đ ng p sâu 10 ng 1.6: Phân c p đ i v i đê bao, đê b i đê chuyên dùng 10 ng 1.7: H s an toàn v n đ nh c a đê 10 ng 1.8: cao gia t ng an toàn c a đê 11 ng 3.1 xu t d ki n m t s k ho ch đào t o ngu n nhân l c 82 ng 3.2: B ng xác đ nh “danh m c u tiên” 91 ng 3.3: B ng k t qu s p x p th t u tiên th c hi n gi i pháp 92 vi DANH M C CÁC CH VI T T T Ký hi u vi t t t C T CTXD CLCTXD Ngh a đ y đ Ch đ u t Cơng trình xây d ng Ch t l TXD DA TXD ng cơng trình xây d ng u t xây d ng D án đ u t xây d ng QLDA Qu n d án XDCT Xây d ng cơng trình PCLB Phòng ch ng l t bão NTTK Nhà th u thi t k NVTK Nhi m v thi t k NTKS Nhà th u kh o sát PAKS Ph NVKS Nhi m v kh o sát TKXD Thi t k xây d ng KH – KT TC – HC – KT ng án kh o sát K ho ch – k thu t T ch c – hành – k tốn KTXH Kinh t xã h i TVGS T v n giám sát GPMB Gi i phóng m t b ng PTNT Phát tri n nông thôn UBND y ban nhân dân vii PH N M U Tính c p thi t c a đ tài Ngày v i s h i nh p phát tri n c a đ t n đ c tr ng đ u t đ di n m o đ t n Vì v y công tác qu n ch t l c, l nh v c xây d ng c b n c ngày không ng ng đ i m i ng d án đ u t xây d ng c n đ c quan tâm, góp ph n nâng cao hi u qu đ u t cho m i d án, cơng trình Ch t l ng cơng trình xây d ng không nh ng liên quan tr c ti p đ n an toàn sinh m ng, an ninh công c ng, hi u qu c a d án đ u t xây d ng cơng trình mà y u t quan tr ng đ m b o s phát tri n c a m i qu c qia Do v y, qu n ch t l cơng trình xây d ng v n đ đ c nhi u n ng c th gi i quan tâm Cơng trình xây d ng có đ c m nguyên chi c, đ n nh t, c đ nh không th di d i v n có h n Trên th c t x y khơng s c liên quan t i ch t l ng cơng trình xây d ng mà h u qu c a chúng vô to l n, ch ng h n nh v s p c u C n Th v i 54 ng cho nhà n i thi t m ng hàng ch c ng i b th c xã h i Chính th v n đ ch t l ng, gây thi t h i không nh ng cơng trình c n đ si t ch t qu n h n n a nh ng đ n v qu n nhà n Tr c b i c nh đó, Chi c c c quan tâm c l n doanh nghi p ê u phòng ch ng l t bão Ngh An c n tìm ki m nh ng cách th c t ch c qu n khác đ t n t i phát tri n đ c bi t công tác qu n ch t l nh ng ki n th c đ ng d án đ u t xây d ng Cùng nh ng phân tích ch ct p nhà tr ng, kinh nghi m th c ti n trình công tác t i c quan, tác gi ch n đ tài lu n v n v i tên g i: “ ch t l ng d án đ u t xây d ng t i Chi c c xu t gi i pháp qu n ê u phòng ch ng l t bão Ngh An” M c đích nghiên c u Nghiên c u, đ xu t m t s gi i pháp có tính kh thi, có c s lu n th c ti n nh m t ng c ng h n n a công tác qu n ch t l ê u phòng ch ng l t bão Ngh An ng d án xây d ng t i Chi c c Ý ngh a khoa h c th c ti n c a đ tài a Ý ngh a khoa h c:V i nh ng k t qu đ t đ c theo đ nh h ng nghiên c u l a ch n đ tài s góp ph n h th ng hóa, c p nh t d n hồn thi n c s lu n v ch t l ng công tác qu n ch t l h ng đ n qu n ch t l ng d án xây d ng cơng trình, nhân t ng d án xây d ng cơng trình c a c quan nhà n nh c Nh ng k t qu nghiên c u c a lu n v n nh ng tài li u tham kh o h u ích cho cơng tác gi ng d y, h c t p nghiên c u v qu n ch t l ng d án xây d ng cơng trình b Ý ngh a th c ti n:K t qu nghiên c u, phân tích đánh giá đ xu t gi i pháp c a đ tài s tài li u tham kh o có giá tr g i m vi c t ng c công tác qu n ch t l ng h n n a hi u qu ng d án đ u t xây d ng không ch cho Chi c c phòng ch ng l t bão Ngh An mà cho c quan qu n nhà n ê u c khác l nh v c xây d ng it ng ph m vi nghiên c u c a đ tài a it ng nghiên c u: l it ng nghiên c u c a đ tàilà công tác qu n ch t ng d án đ u t xây d ng c a Chi c c ê u phòng ch ng l t bão Ngh An b Ph m vi nghiên c u c a đ tài:Ph m vi v m t không gian n i dung đ tài t p trung nghiên c u ch y u v công tác qu n ch t l cơng trình đê u Chi c c ng d án xây d ng ê u phòng ch ng l t bão Ngh An làm ch đ u t Ph m vi v m t th i gian lu n v n s t p trung nghiên c u, phân tích th c tr ng công tác qu n ch t l ng d án đ u t xây d ng c a Chi c c t n m 2010 đ n n m 2015 đ xu t gi i pháp qu n ch t l ng cho giai đo n 2016 đ n n m 2020 Cách ti p c n ph ng pháp nghiên c u th c hi n nh ng n i dung nghiên c u, tác gi lu n v n s d ng ph nghiên c u sau: + Ph ng pháp u tra thu th p thông tin; ng pháp xu t d ki n m t s k ho ch đào t o ngu n nhân l c B ng đ TT S l ng/ b ph n c n Trình đào t o hi n t i cán b thu c b ph n n i nghi p K s ,C nhân cán b thu c b ph n hi n tr ng K s cán b thu c phòng TC-HC-KT cán b KH-KT Ch t l thu c phòng D ki n khóa h c, Th i gian d l p đào t o ki n th c hi n Cao h c n m ng i n m ng i Ch ng ch hành n m ng ngh giám sát i C nhân Cao h c n m ng i Cao đ ng C nhân n m ng i K s Cao h c n m ng i Cao h c ng ph thu c l n vào trình đ chuyên môn, tay ngh , kinh nghi m, ý th c trách nhi m c a m i thành viên t o qu n ch t l tách r i, t t c nh ng ng ng m t b ph n không th i lao đ ng cán b qu n đ ph i n m v ng v n đ này.N i dung công tác đào t o g m: Ki n th c v qu n ch t l đ nh v qu n ch t l l ng qu n ch t l ng nói chung, quy ng đ i v i cơng trình xây d ng, nh ng yêu c u c th v ch t ng cơng trình, h ng d n cơng vi c, bi u m u đ i v i t ng cá nhân, t ng v trí Tùy nhu c u v qu n ch t l ng cơng trình xây d ng, Ban có th n d ng thêm nhân viên chuyên ngành qu n ch t l n d ng hoàn t t, Ban c n ti n hành đào t o, b i d ng Khi công tác ng chuyên môn, nghi p v cho nhân viên m i đ có th làm quen v i công vi c Các cán b k thu t công tác lâu n m t i Ban c n truy n đ t kinh nghi m cho đ ng nghi p tr q trình cơng tác, giúp ti n b , đáp ng yêu c u công vi c Nâng cao ch t l ng n d ng cán b Trình đ , k n ng c a l c l ng nhân s t i Ban QLDA b h n ch , ch a đáp ng đ y đ yêu c u Do v y, Ban QLDA c n ph i n d ng cán b có ch ng ch hành ngh chuyên ngành chuyên ngành thi u Tuy n d ng nhân s ph i 82 c s ch c danh cơng vi c thi u, ph i có ý ki n c a tr ng b ph n u hành qu n tr c ti p, n ch n nhân s làm vi c yêu c u công vi c Khi n ch n cán b , nhân viên quan tr ng nh t ph i thi t l p đ l c đòi h i t c tiêu chu n n ng ng viên, Ban QLDA c n ph i xây d ng b ng mô t công vi c rõ ràng b ng tiêu chu n công vi c, thi n nghiêm túc tránh tình tr ng quan h mà n d ng 3.3.3.2 Nhóm gi i pháp 2: Hồn thi n b máy u hành d án Trong qu n ch t l ng DA T XDCT, vi c xây d ng đ c m t b máy qu n phù h p u ki n tiên quy t đ th c hi n qu n đ t k t qu M t b máy qu n u hành th c hi n d án hi u qu th ng đ (1) C p qu n (đi u hành) chi n l c t ch c theo c p đ qu n (đi u hành): c, (2) C p qu n (đi u hành) trung gian (3) C p qu n (đi u hành) tác nghi p Hình 3.3: B máy qu n th c hi n d án t ch c theo c p đ a C p qu n tác nghi p: C p đ ch y u liên quan t i nh ng ng nhi m th c hi n t ng cơng vi c đ xác đ nh ch i có trách c phân cơng k ho ch th c hi n d án ng trình d án Ph m vi qu n c p đ theo dõi, xem xét đ i chi u hàng ngày tình hình th c hi n công vi c c a d án đangđ hành v i yêu c u nêu ch ng trình d án: ng c ti n i th c hi n, th i m th c hi n, nh m thông báo k p th i nh ng thông tin c n thi t cho c p qu n trung gian c p qu n này, th ng thành l p nhóm d án, thơng th 83 ng nh ng ng i ph trách công vi c thu c m t nhóm cơng vi c (hay ti u nhóm cơng vi c) tr thành thành viên c a nhóm d án Trong m i nhóm d án c m t tr ng nhóm b C p qu n trung gian: C p đ liên quan ch y u đ n Giám đ c u hành d án c ng s Các c ng s cá nhân đ c phân cơng làm tr nhóm cơng vi c (và ti u nhóm cơng vi c) Ph m vi qu n xác đ nh s m nh t nh h ng c p đ theo dõi đ ng tiêu c c đ n kh n ng hoàn thành công vi c c a d án, đ n kinh phí đ n th i h n c a cơng vi c đ có th đ a k p th i bi n pháp u ch nh c n thi t (trong ng n h n c a ch nhi m u hành d án) ti n trình th c hi n d án cho c p u hành chi n) ph n h i k p th i nh ng thơng tin v nh ng khó kh n, v (ng ng m c g p ph i (v t ph m vi th m quy n l c i quy t đ nh đ u t ) c p qu n này, n u nhóm công vi c bao g m m t s ti u nhóm cơng vi c c ng có th nên thành l p nhóm d án Trong tr h p y, thông th ng nh ng ng viên c a nhóm d án, ng nhóm v a tr ng i ph trách ti u nhóm cơng vi c tr thành thành i ph trách nhóm cơng vi c y v a thành viên c a ng nhóm c C p qu n chi n l c: C p đ c p đ qu n cao nh t b máy QLDA Ph m vi u hành c p đ nh n nh ng thông tin t c p u hành trung gian (Giám đ c u hành d án) v ti n đ k t qu t ng ph n theo đ nh k , v khó kh n, v ng m c nghiêm tr ng v t th m quy n c a c p trung gian đ t nh ng quy t đ nh phù h p d Nh ng m m i c a b máy QLDA theo c p đ : Vi c hoàn thi n b máy qu n th c hi n d án đ vi c C u trúc phân vi c c n đ d án Ng c d a c s c u trúc phân c xây d ng sau thi t l p xong m c tiêu c a i th c hi n đ i ng cán b ch ch t tham gia QLDA T c u trúc phân vi c s xác đ nh đ c s thành viên tham gia QLDA trách nhi m c a thành viên QLDA T p h p trách nhi m c a thành viên tham gia QLDA s t o thành ma tr n trách nhi m D a vào c u trúc phân vi c, thành viên nhóm d án s bi t đ c m i quan h c a công vi c d án 84 i v i DA T XDCT s d ng v n nhà n QLDA C p qu n chi n l ng c có th v n d ng mơ hình đ t ch c c qu n DA T XDCT s d ng v n nhà n i quy t đ nh đ u t Ng c i quy t đ nh đ u t s ti p nh n nh ng thông tin C T ph n ánh quy t đ nh nh ng v n đ thu c th m quy n C p qu n trung gian C T/ ban QLDA, c p ti p nh n thông tin nhóm QLDA cung c p, x quy t đ nh nh ng v n đ thu c th m quy n Nh ng v n đ v th m quy n s báo cáo lên ng t i quy t đ nh đ u t 3.3.3.3 Nhóm gi i pháp 3: Hồn thi n cơng tác qu n ch t l cơng trình xây d ng ng thi cơng Hồn thi n công tác phê t bi n pháp thi công Bi n pháp thi cơng cơng trình m t y u t nh h ng l n đ n giá thành cơng trình Ban QLDA c n giám sát ki m tra xem xét k n i dung bi n pháp thi công nhà th u l p tr c phê t.N i dung ph n bi n pháp t ch c thi công ph i n i b t lên nh ng v n đ có nh h ng đ n hi u qu c a d án đ u t là: + Tính xác c a cơng tác kh o sát c p đ t, đá Sai l ch v c p đ t d n đ n sai l ch v áp đ nh m c đ n giá đ i v i nhân công, ca máy + Bi n pháp thi công b ng th công bi n pháp thi cơng b ng c gi i Chi phí cho kh i l ng thi công b ng th công t ng g p nhi u l n đ i v i chi phí b ng máy Tuy v y vi c thi cơng b ng máy có th t ng m t s chi phí khác nh làm đ th ng, b i ng đ đ a trang thi t b vào th i gian thi công nhanh h n Vi c đ a bi n pháp thi công h p s gi m thi u đ + Các u ki n thi công ph i đ c ly, h s khó kh n c a đ c chi phí đ u t c ki m tra xác, đ c bi t công tác xác nh n ng v n chuy n v t t thi t b b ng th công + Bi n pháp thi công c th cho h ng m c ch ng s t l , móng c c… + Phân b k ho ch thi công c a d án ho c h ng m c c a d án h p thu n l i theo u ki n th i ti t, theo mùa 85 B tđ u Nhà th u l p bi n pháp k thu t t ch c thi cơng Q trình giám sát Ban QLDA ti p nh n h s xem Phê t Ch a đ t t Th c hi n K t thúc Hình 3.4: Quy trình phê t k ho ch bi n pháp thi công t i ban QLDA Trên th c t , Ban QLDA ê u Ngh An s d ng quy trình đ phê t k ho ch bi n pháp thi công Tuy nhiên quy trình giám sát ch hình th c, vi c xem xét h s s sài, v y nên tác gi m t l n n a đ a quy trình v i m c đích nâng cao quy trình giám sát c a Ban đ i v i nhà th u vi c l p bi n pháp t ch c thi công T ch c t t công tác giám sát ch t l ng Sau d án tri n khai, Ban phân công cán b ph trách d án ki m tra l c l trang thi t b , xe máy c a Nhà th u có đáp ng v i kh i l tra đôn đ c th ng công vi c không, ki m ng xuyên ti n đ d án T ch c b máy, s l án, t v n giám sát ch t l ng, ng, giám sát tác gi ph i đ m đ ng cán b qu n d ng th c hi n nhi m v c a m t d án Ph i b trí đ cán b có trình đ n ng l c đ th c hi n nhi m v : Giám sát, nghi m thu công tác kh o sát, thi t k ; giám sát, nghi m thu công tác xây l p; giám sát, nghi m thu công tác cung c p v t t , thi t b ; giám sát, nghi m thu, phê t kh i l thêm ph i đ ng phát sinh, làm thêm Các v n đ liên quan đ n phát sinh làm c ghi chép t i th i m phát sinh b ng biên b n hi n tr ng iv i nh ng cơng trình ph c t p ho c yêu c u c a đ n v c p v n, ví d d án thu c 86 ngân hàng th gi i (WB) tài tr , Ban QLDA c n thuê đ n v t v n giám sát chuyên nghi p đ th c hi n t v n giám sát Hoàn thi n cơng tác ki m sốt ch t l ng thi công xây d ng Quán tri t th c hi n nghiêm quy trình qu n ch t l 46/2015/N -CP v qu n ch t l ng Ngh đ nh s ng b o trì cơng trình xây d ng nh sau: + Rà soát, ki m tra ti n đ thi công t ng th chi ti t nhà th u l p, có ý ki n v s phù h p v i ti n đ thi công t ng th ; có k ho ch b trí nhân s t v n giám sát cho phù h p v i k ho ch thi công theo t ng giai đo n; + Ki m tra u ki n kh i công xây d ng công trình theo quy đ nh t i i u 107 c a Lu t xây d ng 2014; + Ki m tra v nhân l c, thi t b thi công c a nhà th u thi công xây d ng cơng trình đ a vào cơng tr ng; xác nh n s l ng, ch t l ng máy móc, thi t b (gi y ch ng nh n c a nhà s n xu t, k t qu ki m đ nh thi t b c a t ch c đ n c c quan nhà c có th m quy n cơng nh n) c a nhà th u chính, nhà th u ph theo h p đ ng xây d ng ho c theo h s trúng th u; ki m tra công tác chu n b t p k t v t li u (kho, bãi ch a) t ch c công tr ng thi công (nhà , nhà làm vi c u ki n sinh ho t khác); + Ki m tra h th ng qu n ch t l ph ng pháp qu n ch t l ng n i b c a nhà th u: h th ng t ch c ng, b ph n ki m soát ch t l b n v thi cơng, ki m sốt ch t l ng thi công t i công tr + Ki m tra xác nh n b ng v n b n v ch t l ng (t khâu l p h s ng, nghi m thu n i b ) ng phòng thí nghi m hi n tr ng c a nhà th u theo quy đ nh h s m i th u; ki m tra ch ng ch v n ng l c chuyên môn c a cán b , k s , thí nghi m viên; + Giám sát ch t l ng v t li u t i ngu n cung c p t i công tr ng theo yêu c u c a ch d n k thu t L p biên b n không cho phép s d ng lo i v t li u, c u ki n, thi t b s n ph m không đ m b o ch t l đ ng th i yêu c u chuy n kh i công tr ng 87 ng nhà th u đ a đ n công tr ng, + Ki m tra, nghi m thu ch t l ng thi công c a t ng ph n vi c, t ng h ng m c có th yêu c u t nhà th u theo quy đ nh ch d n k thu t K t qu ki m tra ph i ghi nh t ký giám sát c a t ch c t v n giám sát ho c biên b n ki m tra theo quy đ nh; + Giám sát vi c l y m u thí nghi m, l u gi m u đ i ch ng c a nhà th u; giám sát q trình thí nghi m, giám đ nh k t qu thí nghi m c a nhà th u xác nh n vào phi u thí nghi m; + Phát hi n sai sót thi công, h h ng, s c b ph n cơng trình; l p biên b n ho c h s s c theo quy đ nh hi n hành, trình c p có th m quy n gi i quy t; + Ki m tra đánh giá k p th i ch t l yêu c u t ch c tham gia b ng h ng m c công vi c, b ph n công trình; c nghi m thu theo quy đ nh hi n hành; + Xác nh n b ng v n b n k t qu thi công c a nhà th u đ t yêu c u v ch t l ng theo quy đ nh ch d n k thu t c a h s th u; + Ki m tra, đôn đ c nhà th u l p h s hồn cơng, thanh, quy t tốn kinh phí xây d ng, rà sốt xác nh n đ trình c p có th m quy n; + Trong tr ng h p th t c không đ m b o theo Ngh đ nh s 46 quy đ nh kiên quy t khơng cho ng v n c ng nh quy t toán v n theo h ng m c cơng vi c 3.3.3.4 Nhóm gi i pháp 4: T ng c ng đ u t c s v t ch t, trang thi t b đ y m nh ng d ng công ngh thông tin Chi c c ê u c n tr ng đ n môi tr ng làm vi c c a cán b , nhân viên (phòng làm vi c, bàn gh , t tài li u ), t o không gian làm vi c cho cán b nhân viên c a c quan Ngoài ra, c n đ u t mua b sung s m nh ng trang thi t b hi n đ i ph c v cho cơng tác v , tính tốn, in n, ph n m m có b n quy n nh ph n m m d toán, ph n m m qu n d án, Trong t t c l nh v c c a QLDA, đ đ m b o tính hi u qu , n ng đ ng c a công vi c, m t y u t khơng th thi u cơng ngh Vi c áp d ng công ngh vào l nh v c s n ta ti t ki m đ c ng nh đ m b o đ c ch t l c v th i gian, chi phí ng c a d án Riêng v qu n d án, có y u t nh : 88 + S d ng h th ng máy tính t t c công vi c qu n + S d ng ph n m m máy tính nh Win project vi c l p s đ m ng công vi c + S d ng ph n m m qu n k thu t, v t t , tài t i Ban + u t h t ng công ngh thông tin, xây d ng Website ph n m m qu n đ u t 3.3.3.5 Nhóm gi i pháp 5: Xây d ng k lu t tác phong làm vi c Chi c c gi i pháp h tr khác V n hóa làm vi c Chi c c có m t mơi tr ng lao đ ng làm vi c t t, n ng đ ng b máy ho t đ ng tr n tru không ch ng chéo quan tr ng nh t hi u qu cơng vi c tr quy ch đ m b o cho công tr c h t ph i có ng ln ln có tính k lu t cao Trong cán b cơng nhân viên ph i tuân th quy đ nh nh sau: i làm ph i gi , ngh gi quy đ nh có tinh th n h ng say làm vi c, làm vi c tuân th quy trình đ Khi hi n tr ng ph i có trang b đ y đ b o h lao đ ng, ý th c b o v c a công v sinh mơi tr ng… Ngồi ra, m i cán b hay nhân viên c quan ph i th c hi n quy đ nh v đ o đ c ngh nghi p, có tinh th n trách nhi m, thái đ ph c v nhân dân, tinh th n h p tác v i đ ng nghi p th c hi n quy t c ng x c a m t viên ch c M t ng làm t t ph n vi c c a c n c g ng t ng c i vi c ng h p tác, s n sàng h tr đ ng nghi p, trao đ i kinh nghi m k n ng ngh nghi p lúc h c n có nh th m t t p th m i v ng m nh đ t hi u qu cao nh t Cán b Ban QLDA làm vi c c n ln nhi t tình l ng nghe, tôn tr ng nhà th u bên h u quan nh m t o thi n c m gi a bên tham gia d án t thúc đ y q trình x cơng vi c đ c trôi ch y Các gi i pháp h tr khác Ho t đ ng giám sát c ng đ ng m t nh ng hình th c đ m b o quy n làm ch c a nhân dân, góp ph n đ a ch tr vào cu c s ng Ch tr ng đ ng "dân bi t, dân bàn, dân làm, dân ki m tra" c c th hóa t i Quy t đ nh s 80/2005/Q -TTg 89 c a Th t ng Chính ph ban hành ngày 18/04/2005 Theo đó, ho t đ ng giám sát đ u t c ng đ ng đ c nêu r t c th , rõ ràng: sinh s ng đ a bàn xã, ph ó ho t đ ng t nguy n c a c dân ng, th tr n nh m theo dõi, đánh giá vi c ch p hành quy đ nh v qu n đ u t c a c quan có th m quy n quy t đ nh đ u t , ch đ u t , ban qu n d án, nhà th u đ n v thi cơng q trình đ u t M c tiêu c a ho t đ ng góp ph n đ m b o ho t đ ng đ u t phù h p v i quy ho ch đ c t, phù h p v i m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i; phát hi n ng n ch n, x k p th i ho t đ ng đ u t không quy ho ch, sai ph m; vi c làm gây lãng phí, th t v n tài s n c a Nhà n c, nh h ng x u đ n ch t l ng cơng trình, xâm h i l i ích c a c ng đ ng Có th th y, giám sát c ng đ ng có vai trò quan tr ng trình t th c hi n công tác c ng nh quy n h n, nhi m v c a c ng đ ng giám sát ph i tuân th pháp lu t N i dung c a gi i pháp c n t ch c, t p hu n nhanh đ b ph n giám sát c ng đ ng nhân dân l p n m đ ch th v công tác qu n ch t l c qui đ nh v trách nhi m c a ng, t h có th giám sát v hành vi trách nhi m Vi c hi u n m rõ v n đ không nh ng giúp chúng ta, nh ng ng i dân s ng làm vi c có trách nhi m, theo pháp lu t mà giúp cho Ban, đ n v s d ng, nhà th u xây d ng hồn thành cơng trình t t h n, góp ph n vào thành công c a d án, minh b ch hóa q trình đ u t , đem l i hi u qu kinh t cho c ng đ ng xã h i b t c khơng th thi u q trình phát tri n c a m t n n kinh t v ng m nh ng lai Bên c nh đó, Ban c n ph i h p t ch c t t công tác qu n chia s thông tin, quan h công chúng Hàng ngày, Ban ph i c p nh t tình hình cơng tr ng, th c hi n báo cáo đ nh k đ t xu t, xem xét c p nh t k ho ch d án k ho ch công vi c, t ch c cu c h p, ti p nh n thông tin đ n th c hi n n i dung ch đ o, thơng tin cho cơng chúng c quan báo chí T ch c t t chia s h p ngu n thông tin cách th c nâng cao kh n ng v n hành c a t ch c b o đ m cho d án đ c đánh giá m t cách th c t 3.3.3.6 Xác đ nh trình t u tiên ng d ng gi i pháp V i n ng l c có h n khơng th t ch c tri n khai đ ng th i gi i pháp m t lúc mà c n l a ch n th c hi n gi i pháp theo m t trình t u tiên nh t đ nh Chi c c c n u tiên th c hi n nh ng gi i pháp có m c đ tác đ ng l nđ n qu n ch t l ng DA TXD nh ng đ ng th i l i d làm, d 90 ng d ng đ th c hi n tr c s p x p trình t u tiên th c hi n gi i pháp có th s d ng ph tiên”.N i dung trình t th c hi n c a ph +B ng pháp“danh m c u ng pháp nh sau: c 1: Thành l p nhóm chun gia (thơng th ng nhóm chun gia g m thành viên c a Ban QLDA) c 2:Xây d ng b ng xác đ nh “danh m c u tiên” +B B ng 3.2: B ng xác đ nh “danh m c u tiên” Các gi i pháp T mquantr ng (QT) Không QT R t QT QT - + ++ 10 Khóth chi n (TH) R t Khó D khóTH TH TH - + ++ 10 ∑ Th t utiên … +B c 3: Li t kê gi i pháp qu n ch t l +B c 4: L y ý ki n đánh giá v t m quan tr ng kh n ng th c hi n c a t ng ng ng d án vào c t đ u c a b ng i đ i v i m i gi i pháp:V t m quan tr ng c a t ng gi i pháp đ c đánh giá theo m c đ : (1) Không quan tr ng (-) v i h s 1; (2) Quan tr ng (+) v i h s 5; (3) R t quan tr ng (++) v i h s 10.V kh n ng th c hi n gi i pháp c a ch đ u t đ c đánh giá theo m c đ :(1) R t khó th c hi n (-) v i h s 1; (2) Khó th c hi n (+) v i h s 5; (3) R t d th c hi n (++) v i h s 10 Vi c đ nh h s t ng ng v i m c đ t m quan tr ng c ng nh m cđ khó/d th c hi n gi i pháp ch có ý ngh a t th t ng đ i nh m phân đ nh d dàng u tiên th c hi n gi i pháp Các h s đ c đ nh theo nguyên t c: gi i pháp có t m quan tr ng cao vi c qu n ch t l ng c a Chi c c h s cao, gi i pháp d th c hi n h s cao S ý ki n đánh giá theo t ng m c đ v t m quan tr ng v kh n ng th c hi n c a t ng gi i pháp đ h p ô t ng ng c a b ng +B c 5: Tính t ng mc a t ng gi i pháp, k t qu ghi vào c t ∑: 91 c t ng ∑ = (S ý ki n v m c đ quan tr ng x H s t m quan tr ng) + (S ý ki n v kh n ng th c hi n x H s m c đ kh n ng th c hi n) +B c 6: Xác đ nh th t u tiên th c hi n gi i pháp: Gi i pháp có t ng m (∑) l n nh t bi u th r ng gi i pháp có t m quan tr ng l n nh t d th c hi n nh t s đ t ng m nh h n đ cx p c x p th I c t “th t u tiên”, gi i pháp có th t ti p theo Gi s th c t QLDA, v i gói th u d án c ng c nâng c p n đê T Lam đo n t Nam àn đ n Rào ng, t i th i m đánh giá, m t s nhà báo ph n ánh h ng m c cơng trình t i phân đo n nhà th u CDC thi công không đ m b o ch t l C T h p ban QLDA đ tìm bi n pháp gi i quy t, có nhi u gi i pháp đ Sau sàng l c gi i pháp đ ng c đ a c l a ch n là: (1) Yêu c u nhà th u thi công b n v thi công đ m b o ch t l ng, phá d làm m i h ng m c không đ m b o, b sung nhân l c đ đ m b o ti n đ (gi i pháp A); (2) Thay th nhà th u th c hi n gói th u b ng nhà th u khác (gi i pháp B); (3) Ki m m t v n giám sát thi công thay th ho c b sung thêm giám sát(gi i pháp C) th c hi n gi i pháp trên, C T áp d ng ph thành l p t chuyên gia ng s p x p th t u tiên ng pháp “Danh m c u tiên” C T i g m thành viên ch ch t c a ban QLDA, t ng thành viên đóđánh giá t m quan tr ng kh n ng th c hi n c a t ng gi i pháp K t qu đánh giá đ c x t ng h p b ng 3.2 sau: B ng 3.3: B ng k t qu s p x p th t Các gi i pháp u tiên th c hi n gi i pháp T m quan tr ng Khó th c hi n Khơng Quan R tQT R t Khó D QT tr ng khóTH TH TH ∑ Th t u tiên A 1 + ++ 10 + ++ 10 108 I B 3 68 III C 2 73 II Theo k t qu trên, gi i pháp A s đ c u tiên th c hi n tr gi i pháp C cu i gi i pháp B 92 c nh t, sau m i đ n K t lu n ch ng Trên c s phân tích th c tr ng hi n c a công tác qu n ch t l xây d ng c a Chi c c ê u PCLB Ngh An v n d ng nh ng ki n th c, kinh nghi m c ab n thân tác gi c ng, ch đ m b o đáp ng đ ng lu n v n đ xu t gi i pháp ph i c vi c gi i quy t nh ng v n đ b t c p y u c th trình th c t th c hi n qu n ch t l qua ng d án đ u t ng d án đ u t xây d ng th i gian ng th i phát huy hi u qu đ u t d án giai đo n hi n t i Chi c c Bên c nh đó, c n ti p t c hồn thi n, gi i quy t m t s v n đ liên quan ch y u nh hoàn thi n c ch sách, tiêu chu n quy chu n, phân giao quy n h n trách nhi m c a ch th tham gia xây d ng t đó, có th v n d ng phù h p h n mơ hình qu n đ u t xây d ng đ i v i d án đ u t xây d ng, nâng cao ch t l n ng d án đ u t , nh m ph c v l i ích cho xã h i, phát tri n kinh t c nhà 93 K T LU N KI N NGH K t lu n Qu n ch t l ng đ u t xây d ng v n đ l n r t ph c t p liên quan đ n r t nhi u ch th nâng cao công tác qu n ch t l ng đ u t xây d ng bao g m r t nhi u v n đ c n ph i gi i quy t m t cách đ ng b b n, m i v n đ đ u có nh ng tác đ ng nh t đ nh nh h ng đ n hi u qu công tác qu n ch t l ng d án đ u t xây d ng Nghiên c u đ tìm nh ng nguyên nhân c a s h n ch , t n t i t đ xu t nh ng gi i pháp cho v n đ này.Qua n i dung nghiên c u đ tài “ gi i pháp qu n ch t l ng d án đ u t xây d ng t i Chi c c xu t ê u PCLB Ngh An”, tác gi t p trung gi i quy t m t s n i dung sau đây: + Lu n v n phân tích làm sáng t đ c m đ c thù tính ch t ph c t p c a d án đ u t xây d ng cơng trình đê u c ng nh nhân t nh h ng t i ch t l ng cơng trình đê u + H th ng hóa hồn thi n nâng cao c s lu n v qu n ch t l qu n ch t l ng nói chung, ng d án đ u t xây d ng cơng trình nói riêng Nghiên c u v n b n pháp quy hi n hành v qu n ch t l ng d án đ u t xây d ng c a Nhà n c t nh Ngh An nói riêng + Trên c s lu n v qu n ch t l tác qu n ch t l An đ th y đ ng d án đ u t đ phân tích th c tr ng công ng d án đ u t xây d ng t i Chi c c ê u PCLB Ngh c nh ng t n t i, nh ng v n đ h n ch v h th ng t ch c, trình đ n ng l c chuyên môn c ng nh n ng l c u hành d án c a Chi c c T đ a nhóm gi i pháp nh m hồn thi ncơng tác qu n ch t l - Nâng cao ch t l ng d án đ u t , là: ng ngu n nhân l c - Thi t l p b máy u hành d án - Hồn thi n cơng tác qu n ch t l - T ng c ng thi công công trình xây d ng ng c s v t ch t, trang thi t b ng d ng công ngh thông tin - Xây d ng k lu t t t ng làm vi c Chi c c gi i pháp h tr khác 94 - Ngoài ra, s d ng ph ng pháp “Danh m c u tiên” đ xác đ nh trình t u tiên th c hi n gi i pháp nêu Ki n ngh góp ph n nâng cao hi u qu công tác qu n ch t l t i Chi c c ng d án đ u t xây d ng ê u PCLB Ngh An, đ ngh c p có th m quy n Chi c c áp d ng nh ng gi i pháp mà tác gi đ ngh lu n v n đ nh m nâng cao h n n a ch t l ng công tác qu n ch t l ng d án đ u t xây d ng cơng trình đê u nói riêng, cơng trình đ u t xây d ng c s h t ng k thu t nói chung Hồn thi n c ch sách v l nh v c xây d ng c b n c a T nh, đ m b o tính th ng nh t v n i dung gi a v n b n c a S , Ban, Ngành liên quan; đ m b o vi c hi u th c hi n u kho n đ c th ng nh t m i vùng, gi a ch th ; h n ch nh ng m ch a nh t quán, t o s h th c t th c hi n nh h đ n ch t l ng ng qu n Bên c nh đó, hồn thi n h th ng quy chu n, tiêu chu n k thu t v xây d ng đ ng b , đ y đ bao quát l nh v c ho t đ ng xây d ng; c n quan tâm hoàn thi n, xây d ng h th ng đ nh m c kinh t - k thu t ho t đ ng xây d ng phù h p h n v i tình hình th c ti n đ i v i công tác kh o sát, t v n thi t k , th m tra thi t k , giám sát thi công, thi công XDCT ngh thông tin g n v i vi c đ i m i ph y m nh ng d ng công ng th c u hành c a h th ng hành chính, đ n gi n cơng khai hóa th t c hành chính, c ch sách, k ho ch, quy ho ch trang thông tin n t th c c a T nh s , ban, ngành công tác đ u t xây d ng cơng trình V i th i gian nghiên c u có h n, v n đ nghiên c u r ng ph c t p M c đ c s t n tình giúp đ c a cán b Chi c c ê u PCLB Ngh An mà đ c bi t s ch b o t n tình c a th y giáo PGS.TS Nguy n Bá Uân, nh ng s hi u bi t c a b n thân h n ch nên trình nghiên c u khơng th tránh kh i nh ng thi u sót, r t mong nh n đ chia s c a th y giáo, cô giáo nh ng ng l ng d án đ u t xây d ng đ lu n v n đ 95 c s góp ý i quan tâm đ n l nh v c qu n ch t c hoàn thi n h n./ DANH M C TÀI LI U THAM KH O [1] Tr n Ch ng (2009) - Tr ch t l ng ban ch t l ng t ng h i xây d ng Vi t Nam Qu n ng d án đ u t xây d ng Chuyên đ Ch Qu n D Án ng trình b i d ng nghi p v u T Xây D ng Cơng Trình [2] B nông nghi p PTNN, công v n s 4116/BNN-TCTL ngày 13 tháng 12 n m 2010 v vi c h ng d n phân c p đê [3] T ng c c Th y l i, t ch c b máy qua th i k , (http://www.tongcucthuyloi.gov.vn/Gioi-thieu/Lich-su-truyen-thong/To-chuc-bo-mayqua-cac-thoi-ky) [4] T ng công ty i n l c mi n b c, Ch ng trình đào t o nâng b c công nhân, Tài li u môn h c v n đ v qu n – qu n ngu n nhân l c [5] M Duy Thành – Tr ng H Th y L i, M c 1.3 Bài gi ng Ch t l ng công trình- 2015 [6] M Duy Thành – Tr ng H Th y L i, M c 1.2 Bài gi ng Ch t l ng cơng trình – 2015 [7] ISO 9001:2008, H th ng qu n ch t l [8] M Duy Thành – Tr ng- Các yêu c u ng H Th y L i, M c 2.2.5 Bài gi ng Ch t l ng công ng H Th y L i, M c 2.2.6 Bài gi ng Ch t l ng cơng trình - 2015 [9] M Duy Thành – Tr trình- 2015 [10] Bùi Ng c Tồn - H Giao thơng v n t i, M c 2.4, chuyên đ 5, Bài gi ng Qu n d án giai đo n th c hi n 96 ... n lý xây d ng, cán b t i Chi c c ê u phòng ch ng l t bão Ngh An Ngh An hoàn thành lu n v n th c s v i đ tài lu n v n “ n nay, tác gi xu t gi i pháp qu n lý ch t l ng d án đ u t xây d ng t i Chi. .. đê u Chi c c ng d án xây d ng ê u phòng ch ng l t bão Ngh An làm ch đ u t Ph m vi v m t th i gian lu n v n s t p trung nghiên c u, phân tích th c tr ng công tác qu n lý ch t l ng d án đ u t xây. .. đê, kho, bãi ch a v t t d tr phòng, ch ng l , l t, bão, tr s H t qu n lý đê, tr s Ban ch huy phòng, ch ng l t, bão; cơng trình phân l , làm ch m l ; d i ch n sóng b o v đê + Chân đê đ i v i đê
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề xuất giải pháp quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng tại chi cục đê điều và phòng chống lụt bão nghệ an , Đề xuất giải pháp quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng tại chi cục đê điều và phòng chống lụt bão nghệ an

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay