Giải pháp nâng cao công tác quản lý chất lượng quan trắc an toàn đập đá đổ

119 4 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 15:58

L I CAM OAN H tên h c viên: Nguy n Th Hùng L p cao h c: 23QLXD11 Chuyên ngành: Qu n xây d ng Tên đ tài lu n v n: “Gi i pháp nâng cao công tác qu n ch t l ng quan tr c an toàn đ p đá đ ” Tác gi xin cam đoan cơng trình nghiên c u c a b n thân tác gi Các k t qu nghiên c u k t lu n lu n v n trung th c, không chép t b t k m t ngu n d đ i b t k hình th c Vi c tham kh o ngu n tài li u (n u có) c th c hi n trích d n ghi ngu n tài li u tham kh o quy đ nh Tác gi Nguy n Th Hùng i L I CÁM N Tác gi lu n v n xin trân tr ng c m n th y cô giáo Tr ng i h c Th y L i, B môn Công ngh Qu n xây d ng, Khoa cơng trình, Phòng t o i đ i h c Sau đ i h c giúp đ t o u ki n đ tác gi hoàn thành b n lu n v n bi t, tác gi xin trân tr ng c m n PGS.TS Lê V n Hùng t n tình h c ng d n tác gi hoàn thành lu n v n Do nh ng h n ch v kinh nghi m th i gian nghiên c u, tác gi không tránh kh i nh ng thi u sót Tác gi r t mong nh n đ c s góp ý c a th y đ ng nghi p đ tác gi hoàn thi n ki n th c ti p t c h c t p, nghiên c u công tác sau Xin trân tr ng c m n! Hà N i, ngày tháng n m 2017 Tác gi Nguy n Th Hùng ii M CL C DANH M C CÁC HÌNH NH vi DANH M C B NG BI U vii DANH M C CÁC T VI T T T viii M U 1 Tính c p thi t c a đ tài M c đích nghiên c u c a đ tài .1 Ý ngh a khoa h c th c ti n c a đ tài .2 it ng ph m vi nghiên c u Ph K t qu d ki n đ t đ CH ng pháp nghiên c u NG T NG QUAN V TH Y I N 1.1 c .3 QUAN TR C AN TỒN P CƠNG TRÌNH VI T NAM T ng quan v an tồn đ p đá đ cơng tác quan tr c an toàn đ p th y n Vi t Nam 1.1.1 T ng quan v an toàn đ p đá đ 1.1.2 Hi n tr ng đánh giá hi n tr ng cơng tác quan tr c an tồn đ p Nam .7 1.2 Vi t Vai trò, t m quan tr ng c a vi c quan tr c an tồn đ p cơng trình th y n .14 1.3 K t lu n ch CH NG C P Á 2.1 S ng 16 KHOA H C VÀ PH NG PHÁP QUAN TR C AN TOÀN 18 Nguyên quan tr c chuy n v 19 2.1.1 Quan tr c lún 19 2.1.2 Quan tr c chuy n v ngang 22 2.1.3 Quan tr c đ m r ng hay thu h p c a kh p n i, khe h 26 2.2 Quan tr c th m 27 2.2.1 Quan tr c đ ng bão hòa 27 2.2.2 Quan tr c áp l c n 2.2.3 Quan tr c l u l c th m (áp l c k r ng) 28 ng th m 28 iii 2.3 Quan tr c ng su t 29 2.4 Quan tr c áp l c m ch đ ng lên cơng trình 31 2.5 Quan tr c áp l c đ t, đá lên cơng trình 31 2.6 K t lu n ch CH NG L P ng 34 T CÁC THI T B QUAN TR C NHÀ MÁY TH Y I N HỊA BÌNH, TUN QUANG 35 3.1 Nhà máy th y n Hòa Bình 35 3.1.1 Gi i thi u chung 35 3.1.2 S đ thi t b quan tr c 37 3.1.3 Danh m c s l Bình 42 3.1.4 Nh n xét 46 3.2 ng thi t b quan tr c đ c l p đ t t i đ p Hòa Nhà máy th y n Tuyên Quang 47 3.2.1 Gi i thi u chung 47 3.2.2 S đ thi t b quan tr c 52 3.2.3 Danh m c s l ng thi t b quan tr c l p đ t t i đ p Tuyên Quang 54 3.2.4 M c quan tr c 61 3.2.5 Danh m c thông kê m c c s , m c chuy n d ch đ ng chuy n d ch ngang 65 3.2.6 Nh n xét 66 3.2.7 K t lu n 66 CH NG TH C TR NG QUAN TR C VÀ CAO CÔNG TÁC QU N CH T L XU T GI I PHÁP NÂNG NG QUAN TR C AN TOÀN P TH Y I N HỊA BÌNH, TUN QUANG 67 4.1 Th c tr ng quan tr c đ p th y n Hòa Bình 67 4.1.1 T n su t, ph ng pháp đo s li u quan tr c c a quan tr c th m 67 4.1.2 T n su t, ph ng pháp đo s li u quan tr c chuy n v đ ng 71 4.1.3 T n su t, ph ng pháp đo s li u quan tr c chuy n v ngang 75 4.1.4 Nh n xét đánh giá s li u quan tr c 80 4.2 Th c tr ng quan tr c đ p th y n Tuyên Quang 82 iv 4.2.1 T n su t, ph ng pháp đo s li u quan tr c c a quan tr c th m 82 4.2.2 T n su t, ph ng pháp đo s li u quan tr c chuy n v đ ng .86 4.2.3 T n su t, ph ng pháp đo s li u quan tr c c a chuy n d ch ngang 94 4.2.4 Nh n xét đánh giá s li u quan tr c 97 4.3 4.4 xu t gi i pháp nâng cao ch t l ng quan tr c an toàn đ p đá đ 98 K t lu n 103 K T LU N VÀ KI N NGH .104 K T LU N 104 KI N NGH 107 TÀI LI U THAM KH O 111 v DANH M C CÁC HÌNH NH Hình 1 M c quan tr c Hình C t th y chí đ p nhà máy th y n Tuyên Quang 10 h l u đ p Lòng Sơng 11 Hình H th ng giám sát nhà máy th y n Hòa Bình 13 Hình Thi t b quan tr c lún……………………………………………………….21 Hình 2 K t c u thi t b (m c) quan tr c chuy n v ngang 26 Hình C u t o thi t b quan tr c th m 29 Hình S đ b trí c m chín thi t b đo 32 Hình S đ b trí c m n m thi t b đo 33 Hình p Hòa Bình………………………………………………………………36 Hình M t b ng b trí thi t b quan tr c th m, lún, chuy n v đ p dâng 41 Hình 3 M t c t b trí m đo th m, m c lún, xê d ch n hình t i đ p dâng 41 Hình Thi t b quan tr c l u l ng th m c a th y n Hòa Bình 42 Hình Nhà máy thu n Tuyên Quang 49 Hình p dâng đ p tràn nhà máy thu n Tuyên Quang (nhìn t h l u) 49 Hình B trí t ng th cơng trình th y n Tuyên Quang 50 Hình M t c t ngang đ p dâng th y n Tuyên Quang (đ p b n m t) 50 Hình M t c t ngang tràn th y n Tuyên Quang 51 Hình 10 M t b ng l p đ t thi t b quan tr c t i đ p bê tông b n m t 57 Hình 11 B trí thi t b quan tr c t i m t c t B-B đ p dâng công trình th y n Tuyên Quang 59 Hình 12 Hình m t b ng l p đ t thi t b quan tr c tràn 60 Hình 13 M c quan tr c chuy n v b m t c a th y n Tuyên Quang 61 Hình Bi u đ áp l c th m khu v c đ p bê tông l c tháng n m 2013……84 Hình Bi u đ áp l c th m khu v c đ p bê tông l c tháng n m 2014 85 Hình Bi u đ áp l c th m khu v c đ p tràn tháng n m 2013 85 Hình 4 Bi u đ áp l c th m khu v c đ p tràn tháng n m 2014 86 Hình Bi u đ chuy n v ngang n m 2013 96 Hình Bi u đ chuy n v ngang n m 2013 96 vi DANH M C B NG BI U B ng 3.1 Thông s v h ch a nhà máy thu n Hòa Bình (khi ch a có h S n La) 36 B ng 3.2 B ng thi t b l p đ t m c quan tr c đ n n m 2014 40 B ng 3.3 B ng thi t b quan tr c c m tay đ n n m 2014 40 B ng 3.4 B ng kê s l ng thi t b quan tr c đ n tháng 05/2010 42 B ng 3.5 B ng kê s l ng thi t b quan tr c đ n 12/2011 43 B ng 3.6 S l ng thi t b quan tr c l p đ t cơng trình sau đ n 04/2013 .44 B ng 3.7 S l ng thi t b quan tr c l p đ t cơng trình sau đ n 04/2014 .45 B ng 3.8 T n su t dòng ch y l n nh t nh nh t .48 B ng 3.9 Các thi t b quan tr c cơng trình thu n Tun Quang 53 B ng 3.10 Các thi t b ch y u 54 B ng 3.11 B ng th ng kê thi t b quan tr c l p đ t cho h ng m c cơng trình .54 B ng 3.12 S thi t b h h ng khơng đo ghi đ c tín hi u 55 B ng 3.13 Cao đ l p đ t thi t b quan tr c, m c quan tr c đ p bê tông b n m t 58 B ng 3.14 Cao đ l p đ t thi t b quan tr c, m c quan tr c c a tràn 61 B ng 3.15 Th ng kê m c quan tr c chuy n d ch đ ng chuy n d ch ngang .65 B ng 4.1 Tiêu hao c t áp (%H) t i pizomet sau ch n .68 B ng 4.2 T ng l u l ng th m qua thân đ p n n 69 B ng 4.3 L u l ng áp l c th m t i hành lang cao trình 47 đ p tràn 70 B ng 4.4 L u l ng th m t i t h p cơng trình ng m MNDBT 115 m (lít/phút) .71 B ng 4.5 Tr s gia t ng lún n n đ p ( % Lún/Lún) 73 B ng 4.6 T c đ lún trung bình c a lõi đ p (mm/tháng) 74 B ng 4.7 il ng xê d ch l n nh t c a tràn 76 B ng 4.8 B ng bi n d ng c a đ p đ t đá .77 B ng 4.9 B ng bi n d ng c a đ p đ t đá .77 B ng 4.10 B ng bi n d ng c a đ p đ t đá 79 B ng 4.11 B ng quan tr c th m đ n gi n tháng 7/2010 .82 B ng 4.12 B ng quan tr c th m đ n gi n tháng đ n tháng 11 n m /2010 83 B ng 4.13 B ng th ng kê giá tr chuy n d ch đ ng m c khu đ p bê tông b n m t89 B ng 4.14 B ng th ng kê giá tr chuy n d ch đ ng m c khu đ p bê tông b n m t90 B ng 4.15 B ng th ng kê giá tr chuy n d ch đ ng m c khu đ p tràn 93 vii DANH M C CÁC T TCVN Tiêu chu n Vi t Nam HTQT H th ng quan tr c SLQT S li u quan tr c VCT V t ch ng th m TVTK T v n thi t k C T Ch đ u t TBQT Thi t b quan tr c VTK n v thi t k TL-T Th y l i - Th y n TKKT Thi t k k thu t viii VI T T T M U Tính c p thi t c a đ tài Bên c nh công tác thi t k , thi công, qu n v n hành, công tác quan tr c góp ph n khơng nh đ m b o an toàn, ho t đ ng n đ nh c a cơng trình th y l i, th y n Nó giúp cho ng i qu n theo dõi, phát hi n s m nh ng bi u hi n b t th ng ho c nh ng d u hi u s m v s c cơng trình đ có th k p th i x kh c ph c Trong nh ng n m v a qua, h th ng th y l i, th y n đ công trình có quy mơ l n, k thu t t cơng trình đ c nhà n ng đ i ph c t p, yêu c u v c đ u t nhi u n đ nh, an toàn c đ c bi t quan tâm Tuy v y qua k t qu ki m tra công tác quan tr c m t s cơng trình l n có tính ch t đ i di n cho th y th c tr ng v cơng tác nhi u b t c p t khâu thi t k , thi công l p đ t, thu th p x s li u, b o trì h th ng quan tr c S c c a m i cơng trình đ u có nguyên nhân khác nhau, m t nh ng nguyên nhân s c th m, rò r , chuy n v gây v đ p Vì v y vi c quan tr c đ c áp d ng cho cơng trình đ ki m sốt s c có th x y q trình thi cơng, u ch nh thi t k q trình thi cơng, cung c p s li u s c c a cơng trình trình s d ng Tu theo c p b c, quy mơ, tính ch t, đ c m k t c u cơng trình m c đ quan tr ng c a t ng h ng m c cơng trình mà l a ch n v trí l p đ t, lo i thi t b s l ng thi t b đ đ t đ c m c đích đ T nh ng nguyên nhân, s c trên, đ đ m b o an tồn cơng trình th y n h n n a tác gi ch n đ tài : ‘‘Gi i pháp nâng cao công tác qu n ch t l ng quan tr c an toàn đ p đá đ ’’ N i dung c a lu n v n đ c p đ n th c tr ng cơng tác quan tr c cơng trình th y n Hòa Bình, Tun Quang, qua đánh giá, phân tích đ xu t m t s gi i pháp nâng cao công tác qu n ch t l ng quan tr c an tồn cơng trình th i gian t i M c đích nghiên c u c a đ tài ánh giá, phân tích hi n tr ng thi t b quan tr c s li u thu th p đ ct im ts đ p c a cơng trình đ u m i thu n Hòa Bình, Tun Quang; t đ a gi i pháp nâng cao công tác qu n ch t l ng quan tr c an tồn đ p cơng trình th y n Hòa Bình, Tun Quang cơng trình đ p đá đ nói chung Ý ngh a khoa h c th c ti n c a đ tài * Ý ngh a khoa h c Lu n v n góp ph n giúp cho nh ng nhà qu n nhà máy th y n có thêm nh ng c s , gi i pháp đ nâng cao công tác qu n ch t l ng quan tr c an toàn đ p cơng trình th y n * Ý ngh a th c ti n K t qu nghiên c u c a lu n v n có ý ngh a thi t th c đ n nhà qu n v n hành thi t b quan tr c an tồn đ p cơng trình th y n, nghiên c u đ xu t gi i pháp có th áp d ng cho cơng trình khác có tính ch t, đ c m it * it it ng ph m vi nghiên c u ng nghiên c u ng nghiên c u c a đ tài t p trung nghiên c u đánh giá hi n tr ng công tác quan tr c an toàn đ p th y n Hòa Bình đ p th y n Tuyên Quang T đ a gi i pháp nâng cao công tác qu n ch t l ng quan tr c an toàn đ p đá đ * Ph m vi nghiên c u tài ti n hành nghiên c u hi n tr ng thi t b quan tr c, công tác quan tr c an toàn đ p đ u m i cơng trình th y n Hòa Bình, th y n Tuyên Quang pháp nâng cao công tác qu n ch t l Ph xu t gi i ng quan tr c an toàn đ p đá đ ng pháp nghiên c u Nh m đ t đ c m c tiêu nghiên c u đ ra, tác gi d a cách ti p c n c s lu n v khoa h c qu n d án quy đ nh hi n hành c a h th ng v n b n pháp lu t l nh v c nghiên c u nghiên c u phù h p v i đ i t ng th i lu n v n c ng s d ng m t s ph ng pháp ng n i dung nghiên c u c a đ tài u ki n th c t t i Vi t Nam hi n nay, là: - Ph ng pháp th ng kê nh ng k t qu di n bi n t th c t đ t ng k t, phân tích th c ti n ... Tun Quang - xu t gi i pháp nâng cao công tác qu n lý ch t l đ công trình th y n ng quan tr c an toàn đ p đá CH NG T NG QUAN V TRÌNH TH Y I N QUAN TR C AN TỒN P CƠNG VI T NAM 1.1 T ng quan v an. .. Tuyên Quang T đ a gi i pháp nâng cao công tác qu n lý ch t l ng quan tr c an toàn đ p đá đ * Ph m vi nghiên c u tài ti n hành nghiên c u hi n tr ng thi t b quan tr c, công tác quan tr c an toàn. .. đ p đá đ Ch s khoa h c ph ng ti p theo tác gi trình bày nh ng c ng pháp quan tr c an toàn đ p đá đ 17 CH NG C TOÀN S KHOA H C VÀ PH NG PHÁP QUAN TR C AN P Á - Công tác quan tr c, qu n lý ch
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao công tác quản lý chất lượng quan trắc an toàn đập đá đổ , Giải pháp nâng cao công tác quản lý chất lượng quan trắc an toàn đập đá đổ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay