Nghiên cứu phương pháp thi công tường trong đất có neo ứng dụng xây dựng kè chống sạt lở tiêu úng thoát lũ hạ lưu sông hà thanh, thành phố quy nhơn

86 8 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 15:50

L IC M N Qua trình n l c ph n đ u h c t p nghiên c u c a b n thân v i s giúp đ t n tình c a th y, giáo Tr v n th c s “Nghiên c u ph ng đ i h c Th y l i b n bè đ ng nghi p, lu n ng pháp thi công t ng đ t neo ng d ng xây d ng ch ng s t l tiêu úng thoát l h l u sông Thanh, thành ph Quy Nh n” đ c tác gi hồn thành đ c thành qu này, tác gi xin đ Te t n tình h c bày t lòng bi t n sâu s c t i GS.TS V Thanh ng d n, ch b o cung c p thông tin khoa h c c n thi t trình th c hi n lu n v n Cu i tác gi xin g i l i c m n chân thành quý th y Vi n đào t o Khoa h c ng d ng Mi n Trung - Tr nghi p PTNT t nh Bình ng i h c Th y l i, lãnh đ o Ban Qu n lý d án Nơng nh, gia đình, b n bè đ ng viên, t o m i u ki n thu n l i đ tác gi hoàn thành lu n v n M c dù h t s c c g ng nh ng h n ch v th i gian, ki n th c khoa h c kinh nghi m th c t c a b n thân nên lu n v n không th tránh kh i nh ng thi u sót Tác gi r t mong nh n đ c ý ki n đóng góp c a quý th y cơ, nhà chun mơn đ tác gi hồn thi n h n đ tài c a lu n v n Xin trân tr ng c m n! Ninh Thu n, ngày tháng n m 2017 Tác gi lu n v n Nguy n Hồng Tin i C NG HỊA XÃ H I CH NGH A VI T NAM c l p - T do- H nh phúc Ninh Thu n, ngày tháng n m 2017 B N CAM OAN Tên h c viên: Nguy n Hoàng Tin L p cao h c: 22C21-NT Tôi xin cam đoan đ tài lu n v n s n ph m nghiên c u c a riêng cá nhân Nh ng s li u k t qu lu n v n hoàn toàn trung th c, đ c trích d n theo quy đ nh ghi rõ ngu n g c Tác gi lu n v n Nguy n Hoàng Tin ii M CL C L I C M N i B N CAM OAN ii M C L C iii DANH M C HÌNH V vii DANH M C CÁC C M T M VI T T T xi U 1 Tính c p thi t c a đ tài M c đích c a it tài ng ph m vi nghiên c u Cách ti p c n ph K t qu đ t đ CH ng pháp nghiên c u: c NG 1: T NG QUAN V CÔNG NGH THI CƠNG T 1.1 Gi i thi u v tình hình xây d ng t 1.2 T ng quan v d ng k t c u t ng đ t NG TRONG T4 Vi t Nam th gi i ng đ t 1.3 Các d ng b o v b sông hi n 11 1.4 Công ngh thi công t ng neo 13 1.4.1 Công ngh thi công t ng hào bentonite 13 1.4.2 Công ngh thi công Cased Secant Piles (C.S.P) 14 1.5 K t lu n Ch CH ng I 17 NG 2: NGHIÊN C U CÁC PH NG PHÁP THI CÔNG T NG TRONG T VÀ NEO 18 2.1 Các d ng t ng đ t, u ki n áp d ng c a ph ng pháp t ng đ t 18 2.2 Giai đo n chu n b thi công 19 2.3 Thi công hào 19 2.3.1 Dung d ch bentonite gi hào 20 2.3.1.1 T tr ng v a bentonite 20 2.3.1.2 Ph i ch v a bentonite 20 2.3.2 Ki m tra ch tiêu k thu t c a v a bentonite 21 2.4 Công ngh thi công t ng toàn kh i 23 iii 2.4.1 Xây d ng t ng hào đ t b ng bê tông bê tơng c t thép tồn kh i 23 2.4.2 Thi cơng t ng tồn kh i c c c t 25 2.5 Thi công t ng l p ghép bán l p ghép đ t 25 2.5.1 Thi công t ng l p ghép 25 2.5.2 Thi công t ng bán l p ghép .27 2.6 Công ngh thi công neo đ t 27 2.6.1 Các lo i neo đ t 28 2.6.2 C u t o lo i neo .29 2.6.2.1 Neo hình tr .29 2.6.2.2 Neo khoan m r ng đ ng kính 30 2.6.2.3 Neo ph t 30 2.7 C u t o neo 32 2.7.1 u neo 32 2.7.2 Dây neo: .33 2.7.3 B u neo 33 2.7.4 u, nh c m c a neo đ t 33 2.7.5 ng d ng c a neo đ t 33 2.8 Thi t b thi công neo 34 2.8.1 Máy khoan 34 2.8.2 Máy nén khí 34 2.8.3 Máy b m v a 34 2.8.4 Thi t b c ng kéo cáp 34 2.9 K t lu n Ch CH NG 3: PH ng 34 NG PHÁP THI CÔNG T NG TRONG T NEO NG D NG XÂY D NG CH NG S T L TIÊU ÚNG THOÁT L H L U SÔNG THANH, TP QUY NH N 35 3.1 Gi i thi u d án ch ng s t l tiêu úng thoát l h l u sông Thanh, TP Quy Nh n 36 3.1.1 V trí c a d án .36 3.1.2 Gi i thi u tóm t t d án xây d ng ch ng s t l tiêu úng thoát l h l u sông Thanh .36 iv 3.2 Nghiên c u đánh giá u ki n đ a ch t, th y v n ch n gi i pháp thi công 38 3.2.1 i u ki n đ a ch t 38 3.2.2 K t qu thí nghi m ch tiêu c lý c a đ t 38 3.2.3 c m th y v n 39 3.2.4 Thi t k chi ti t t 3.2.4.1 Thông s v t ng c a d án 41 ng 41 3.2.4.2 Thông s v neo 41 3.3 Quy trình thi cơng t ng đ t 42 3.3.1 Công tác chu n b 42 3.3.2 L a ch n thi t b đào đ t 43 3.3.3 V t li u gi thành h đào v i u ki n đ a ch t h l u sông Thanh 45 3.3.3.1 Ch n bentonite gi vách h đào .45 3.3.3.2 Thành ph n c u t o c a v a bentonite .46 3.3.3.3 Các ch tiêu c a v a bentonite 47 3.3.4 Thi t b tr n Bentonite ch t o v a bentonite 48 3.3.5 Máy sàn (tách) cát thu h i Bentonite 49 3.3.6 Các b c th c hi n 49 3.3.7 Thi công t ng d n h ng 50 3.3.7.1 T ng quan 50 3.3.7.2 C u t o t 3.3.7.3 Thi công t ng d n 50 ng d n h 3.3.8 Thi công đào hào t ng .51 ng 51 3.3.8.1 Các panel kh i đ u 52 3.3.8.2 Các panel ti p 52 3.3.8.3 Panel đóng 52 3.3.8.4 Ph ng pháp ki m tra đ th ng đ ng đ n đ nh c a h đào .52 3.3.9 Kh p n i CWS 52 3.3.9.1 Nguyên t c c a kh p n i CWS 52 3.3.9.2 L p d ng tháo d kh p n i CWS 52 3.3.9.3 Các thu n l i dùng kh p n i CWS 53 3.3.9.4 Gia công, l p d ng c t thép cho t ng đ t .53 v 3.3.10 Thi công bê tông t ng đ t 55 3.4 Thi công neo đ t cho sông Thanh 56 3.4.1 Neo đ t ph ng án thi công neo đ t 56 3.4.1.1 Neo đ t 56 3.4.1.2 Tóm t t q trình thi cơng neo 57 3.4.1.2 Các ý thi công neo đ t 57 3.4.1.3 Thí nghi m ki m tra neo đ t .57 3.4.1.4 Thí nghi m xác đ nh s c ch u t i đa c a neo 58 3.4.2 Ch n neo cho sông Thanh 59 3.4.3 Quy trình thi cơng neo đ t 60 3.5 Ki m tra ch t l ng thi công 63 3.5.1 Ki m tra thi công đ t 63 3.5.2 Ki m tra ch t l ng bê tông 64 3.5.3 Ki m tra ch t l ng thi công neo 66 3.5.3.1 L khoan 66 3.5.3.2 L p đ t neo 67 3.5.3.3 B m v a 67 3.5.3.3 Ki m tra ng su t cáp neo 68 3.7 Các thu n l i, khó kh n bi n pháp kh c ph c thi công t ng đ t neo vào d án xây d ng ch ng s t l tiêu úng thoát l h l u sông Thanh 68 3.7.1 Thu n l i 68 3.7.2 Khó kh n bi n pháp kh c ph c .68 3.7.2.1 V ch tr ng đ u t 68 3.7.2.2 V công ngh thi công 68 3.8 An toàn lao đ ng v sinh môi tr ng thi công 70 3.8.1 An tồn lao đ ng thi cơng 70 3.8.2 V sinh môi tr ng thi công 71 3.8.3 Gi i pháp k t c u hồn thi n c nh quan th 71 3.9 K t lu n ch ng 72 K T LU N VÀ KI N NGH 73 K t qu đ t đ c: 73 vi H n ch , t n t i lu n v n 73 Ki n ngh h ng nghiên c u ti p theo 73 TÀI LI U THAM KH O 75 vii DANH M C HÌNH V Hình 1.1 T ng ch n b ng c c tr n xi m ng đ t Hình 1.2 T ng ch n b ng c c bê tông c t thép .8 Hình 1.3 Ch n gi b ng t Hình 1.4 d ng t ng liên t c đ t 10 ng b ng c d ng l c BTCT l p ghép 11 Hình 1.5 b ng c Lasen nh a thép 12 Hình 1.6 mái đá lát khan 12 Hình 1.7 d ng t ng ch n b ng r đá 12 Hình 1.8 th m v a xi m ng túi khuôn .13 Hình 1.9 S đ cơng ngh xây d ng t ng đ t [1] 13 Hình 1.10 Q trình thi cơng c c 14 Hình 1.11 Thi t b khoan dùng cơng ngh C.S.P 15 Hình 1.12 C c ván bê tông c t thép d ng l c 16 Hình 2.1 S đ t h p dây chuy n ch t o làm s ch dung d ch bentonite .20 Hình 2.2 o t tr ng dung d ch bentonite .20 Hình 2.3 Thí nghi m ki m tra ch t l Hình 2.4 Ki m tra đo hàm l ng bentonite .21 ng đ t cát v a Bentonite .22 Hình 2.5 Thang màu pH .22 Hình 2.6 T ng l p ghép đ t [1] 26 Hình 2.7 T ng bán l p ghép [1] 27 Hình 2.8 S đ phân lo i neo 28 Hình 2.9 Các hình th c neo cơng trình 29 Hình 2.10 S đ đ u neo đ u n 29 Hình 2.11 S đ đ u neo đ u n 30 Hình 2.12 Neo ph t nút cao su 31 Hình 2.13 Neo ph t .31 Hình 2.14 Chi ti t đ u neo .32 Hình 2.15 C u t o b u neo 33 Hình 3.1 S đ thi cơng t ng đ t .35 Hình 3.2 B n đ nhánh sơng Thanh 36 Hình 3.3 S đ c u t o c a t ng [6] 41 viii Hình 3.4 M t c t t ng [6] 42 Hình 3.5 Máy đào t ng đ t 43 Hình 3.6 Thi t bi tr n dung d ch Bentonite 49 Hình 3.7 Máy thi cơng sàn cát thu h i v a bentonite 49 Hình 3.8: Quy trình thi cơng t Hình 3.9 M t c t ngang t ng đ t 50 ng d n .51 Hình 3.10 C u t o l ng thép 54 Hình 3.11 Thi cơng c đ nh khung thép c u l p khung thép 55 Hình 3.12 Trình t đ bê tông cho panel .56 Hình 3.13 Hình th c thi công neo 57 Hình 3.14 S đ thí nghi m neo 58 Hình 3.15 Cáp d ng l c s d ng cho neo đ t 59 Hình 3.16 B trí c đ nh v mi ng đ nh tâm .59 Hình 3.17 Máy khoan th y l c Junjin CSM JD-1400E 60 Hình 3.18 Các b c thi cơng neo b ng v a xi m ng 61 Hình 3.19 D m đai c a c đ nh neo vào t ng .62 Hình 3.20 S đ c ng cáp 62 Hình 3.21 S đ c u t o thi t b siêu âm truy n qua .65 Hình 3.22 B trí ng đo siêu âm truy n qua t ng .65 Hình 3.23 Quá trình đo siêu âm hi n th k t qu 66 Hình 3.24 Minh h a cho gi i pháp t o c nh quan đô th .72 ix DANH M C B NG BI U B ng 2.1 S li u thí nghi m v s làm vi c c a lo i neo 32 B ng 3.1 K t qu thí nghi m đ a ch t 38 B ng 3.2 Các thông s k thu t c a gàu DHG Hãng Bauer s n xu t 44 B ng 3.3 Các ch tiêu k thu t c a v a bentonite [9] 47 B ng 3.4 Ch tiêu k thu t dùng đ s n xu t Bentonite đ t n [9] 47 B ng 3.5 Yêu c u k thu t dùng đ s n xu t Bentonite [9] 47 B ng 3.6 S l ng neo thí nghi m ………………………………………………… 58 B ng 3.7 Yêu c u k thu t c a v a bentonite thu h i 64 B ng 3.8 V n t c âm truy n qua 66 x Hình 3.18 Các b I II Khoan ng vách đ c thi cơng neo b ng v a xi m ng ng kính 70 ÷ 150 mm óng đ u khoan đ t neo III Rút ng vách đ ng th i b m v a xi m ng vào b u neo IV Thí nghi m th t i neo V Neo làm xong gi l c neo theo tính tốn (kích kéo thay b ng đ m chèn ho c khóa đ u neo) - Khoan l : hai cơng ngh khoan neo: thao tác khoan khô thao tác khoan khác ch khoan l khơng n đâu đ t ng thép t o l đ n đ c n t, chúng c đ th i r a l nhi u l n, Khoan đ n n đ nh h khoan, ng s đ c l y sau b m v a xi m ng vào l khoan - B m v a: Sau đ t thép ti n hành b m v a đ t o b u neo làm ch c n ng bám dính dây neo bám dính đ t đá xung quanh Yêu c u v a dùng xi m ng Mác 325 tr lên, t l n c xi m ng 0,4 – 0,45, dùng ph ng pháp b m t l 2:1 ho c 2,5:1 N u dùng xi m ng cát t l 1:1 đ n 1:2, h t cát không l n h n mm b m v a m t l n, áp l c b m t 0,1 – 12 MPa v i ng cao su ch u áp l c B m v a đ u dây neo t ph i thành ph n ch ng n mòn kim lo i (v a h n h p h c ín ho c bitum khơng sulphide) 61 - Gia công l p đ t d m đai: Gia công l p đ t d m đai ph i đ m b o cho m t ch u l cc ab nđ m t đ ng th ng, nh v y m i th làm cho d m ch u l c đ ng đ u L p đ t d m đai th l p tr c ti p ho c l p ghép tr c r i sau m i l p c c m Tùy theo l c neo mà ch n làm d m đai, d m đai th ng l c nh bé ho c làm d m đai nghiêng neo đ nghiêng l n thành ph n l c th ng đ ng l n (do b n đ ch u) a) D m đai th ng đ ng b) D m đai nghiêng Hình 3.19 D m đai c a c đ nh neo vào t - Kéo c ng neo d ng ng l c: Ph i theo quy trình thi t k thi công đ kéo c ng neo theo nguyên t c t ng d n t ng c p, lúc đ u t 10% - 20% l c thi t k , khóa neo l c kéo l y b ng 75% l c thi t k Thí nghi m neo: C n nh n bi t biên đ t i tr ng th đ t lên neo: a) T i tr ng yêu c u, T w, đ m b o k t c u làm vi c đ t yêu c u đ t b) T i tr ng th , Tp , t i tr ng neo th ch u đ c ng n h n kéo c) T i tr ng khóa, Tco t i tr ng l u l i neo n u đ c c ng d) T i tr ng dài h n neo, Th s t n t i neo k t qu c a vi c thi công c ng kéo, t bi n chuy n v đ t ti p theo Kích th y l c, ng h đo áp l c, Thanh ngang c đ nh, Bulong c n xi t, T ng, 6.L khoan, Thanh neo t do, M neo, chuy n Hình 3.20 S đ c ng cáp 62 u t do, 10 Thanh ngang d ch C t dây neo b o v đ u neo ch ng h h ng c h c, ý không dùng nhi t mà dùng c a đ a c t, dây neo c ng c n l p v b o v th x y r i ro neo b phá ho i 3.5 Ki m tra ch t l ng thi công 3.5.1 Ki m tra thi công đ t Vi c ki m tra ch t l ng thi cơng t ng đ t ý ngh a r t l n h u h t nh ng công tác c b n đ u che khu t Ch t l ng c a t đào h móng Cơng trình thi cơng b ng ph m t ph n riêng v công tác ki m tra ch t l ng ch th xác l p đ ng pháp t c sau ng đ t ph i ng q trình xây d ng khai thác cơng trình nh : - Ki m tra đ c tr ng c a v a bentonite trình ch t o; - Ki m tra công tác đào hào tr - Ki m tra vi c kích th c đ bê tơng; c hình h c c a t - Ki m tra vi c làm s ch đáy hào tr ng đ nh v vào hào; c h khung c t thép; - Ki m tra vi c đ bê tông h c u ki n l p ghép vào hào; - Ki m tra s đ n c a vi c đ t t m ch n đ u gi a b - Ki m tra ch t l - Xác đ nh c ng, ch đ đ bê tông t ng b ng ph c đào; ng pháp đ n c; ng đ m u th ngâm v a sét, khoan lõi th m u, khoan c ng nh b ng ph ng pháp không phá ho i đ ki m tra ch t l ng bê tông t ng q trình đào đ t h móng - Cơng tác g n m c tr c đ a, ti n hành quan tr c m t cách h th ng bi n d ng đ ng, ngang c a k t c u cơng trình, nhà c a khu v c cơng trình Cơng tác đo đ c tr c đ a ph i ti n hành su t trình đào hào (đ c bi t quan tr c đ lún c a t ng đ nh v ), l p ghép k t c u, đào đ t h móng th i k khai thác cơng trình C th : - Khi đào ph ng th ng đ ng c a h đào đ cáp gàu, gàu đ - đ mb ot đào kích th c giám sát liên t c theo ph ng c a dây c coi nh m t qu d i; ng hào không b s c l vách h đào thi công đào đ t dùng gàu c thích h p đ đ m b o đ đào ph i th n i đ nh h c kích th ng s n theo ph 63 c hào đào đ nh hình s n, gàu ng th ng đ ng; - Ng i ta s d ng xích báo hi u giám sát theo xích báo hi u sai s s đ c phát hi n theo t ng nét đào; - ki m tra giám sát hi n t ng lún m t n đ nh h đào ng i ta d t c t sang cơng trình k c nh liên t c ki m tra b ng máy thu bình Ngay đào xong đáy h đào, h đào đ chuy n d ng d ch bentonite c làm s ch b ng g u n o vét tr tránh hi n l ng cát l ng d c luân i đáy h đào, dung d ch Bentonite ch a h t đ t cát l l ng đ c hút kh i đáy h đào b ng m t máy b m Turbine th chìm ng ng chuy n v máy l c cát, dung d ch bentonite m i đ b ng d đáy h đào, qua đ c b sung thêm đ n tho mãn yêu c u k thu t nêu i đây: B ng 3.7 Yêu c u k thu t c a v a bentonite thu h i Ph ng pháp th thi t b ng th ng b ng Th i gian y côn chu n Rây sàn cát Gi y qu pH c tính c n đo Kh i l ng riêng g/ml Tách n c (s) nh t (s) Hàm l ng cát % PH S l n th Vi c làm s ch hào, b o đ m ch t l làm t ng kh n ng ch u l c c a t Bentonite c p cho h đào 1.025 ÷ 1.1 < 40 32 ÷ 40 4000 R tt t ng thi công neo 3.5.3.1 L khoan - Ki m tra l khoan b ng thí nghi m ép tr thí nghi m xác đ nh l c, sau r a s ch l khoan ti n hành ép n ng hao t n v a b u neo c xác c a l khoan ph i th a mãn yêu c u: + Sai l ch l khoan ± 10 cm, sai s cho phép góc nghiêng ± 10 + ng kính l khoan khơng đ c nh h n yêu c u thi t k + Chi u dài th c t l khoan không đ c nh h n chi u dài thi t k không đ 1% chi u dài thi t k 66 cl nh n + Sai s v h ng c a l khoan b t k m t ph ng đ u không đ c l n h n 2,50 + L khoan ph i th ng, cho phép l ch 10 mm cho m i đo n m không đ cl nh n 1/30 chi u dài l khoan + Sai s v trí l khoan theo ph -S l - Ph ng ngang < 50 mm, theo ph ng đ ng < 100 mm ng ki m tra: Toàn b ng pháp ki m tra: Máy toàn đ c, th c thép 3.5.3.2 L p đ t neo - Tr c l p đ t neo ph i ki m tra l khoan, đ i v i v t b n r i vào x lý s ch - Ti n hành ki m tra bó cáp: C c u đ nh tâm đ m c a dây neo, l p v b o v cáp ,… - L p đ t neo khơng đ n c xoay, v n neo th ng xuyên ki m tra ng b m v a ng c ph i thông sau cáp neo l p đ n đ sâu thi t k - Cáp neo l p đ t xong ph i cán b chuyên môn ki m tra chi u dài, thép không b ch ng lên Sau đ t yêu c u ti n hành đánh s , đánh d u b m v a -S l - Ph ng ki m tra: Toàn b ng pháp ki m tra: Th c thép, quan sát 3.5.3.3 B m v a - B m v a xi m ng m t nh ng công đo n quan tr ng nh t thi công neo, nh h ng tr c ti p đ n ch t l ng c a công tác gia c V a xi m ng ph i đ m b o yêu c u: + Khơng ch t xâm th c, làm g thép + B o đ m đ l ng q trình b m + Khơng b l ng, co ngót +B ođ mc - Tr ng đ theo yêu c u ≥ 40 (N/mm2) c b m v a xi m ng 24 gi ph i làm m t s thí nghi m hi n tr ng đ ki m tra đ ch y đ l ng đ u vào (trong thùng ch a) đ u t i mi ng l khoan (đ u vào làm thí nghi m cho t n xi m ng, đ u làm thí nghi m cho l khoan) K t qu thí nghi m đ ch y khơng đ c q thí nghi m ± giây, n m kho ng 13 ÷ 25 giây, khơng q 2% N u không đ t ph i thay đ i l ng n c ± (1÷2 lít) cho 100 kg xi m ng thí nghi m l i + Ki m tra ch t l ng b m v a xi m ng yêu c u kín ch c, đ y ch t, l y m u thí nghi m theo yêu c u +S l ng ki m tra: Toàn b 67 + Ph ng pháp ki m tra: D ng c đo đ nh t, quan sát 3.5.3.3 Ki m tra ng su t cáp neo -S l ng neo thí nghi m th T v n thi t k quy đ nh nh ng không đ c nh h n neo cho m t lo i k t c u neo khu v c đ a ch t thay đ i - Sau hồn thành cơng tác thí nghi m th t i hi n tr ng neo th c n báo cáo k t qu thí nghi m cho t v n thi t k xem xét, quy t đ nh tr c thi công đ i trà 3.7 Các thu n l i, khó kh n bi n pháp kh c ph c thi công t ng đ t neo vào d án xây d ng ch ng s t l tiêu úng l h l u sơng Thanh 3.7.1 Thu n l i - Vi c ng d ng ph Thanh m t b ng pháp thi công t ng đ t neo vào d án sông c đ t phá v công ngh thi cơng, s đ ng thu n c a c p quy t đ nh đ ut - Ph ng pháp thi công nhanh, gi m kh i l - H th ng giao thông, n, n ng đào đ p đ t, đ y nhanh ti n đ thi công c, h t ng k thu t đ m b o cho thi công c ngày đêm - Các tr m s n xu t bê tông th ng ph m lân c n nhi u, nên nhi u s l a ch n nhà cung c p bê tông đáp ng yêu c u k thu t thi công bê tông - Ngu n cung ng v t t d i -L cl l ng lao đ ng tay ngh cao; kinh nghi m qu n lý, giám sát đ m b o ch t ng thi công 3.7.2 Khó kh n bi n pháp kh c ph c 3.7.2.1 V ch tr ng đ u t Vi c ng d ng ph ng pháp thi công t ng đ t neo vào cơng trình sơng Thành nói riêng cơng trình th y l i khác nói chung h n ch Do thói quen làm theo ph ng án thi t k làm t tr c đ n nay, ng i đ a công ngh m i áp d ng vào cho cơng trình 3.7.2.2 V cơng ngh thi công i) S c không rút đ c kh p n i CWS - Nguyên nhân: Do u ki n đ t (ch y u t ng cát), l c ma sát gi a kh p n i v i đ t xung quanh l n h n l c nh lên (l c nh l c rung) ho c kh n ng c u lên c a thi t b không đ , t ng cát s c k p kh p n i th c an c ng m l n, ngồi nh h 68 ng x y ra, nh h ng ng c a m t đ cát v i vi c cát c k t l id i tác d ng c a t ng; t ng sét, l c dính t ng đ i l n ho c t n t i đ t sét n v a bentonite - Bi n pháp phòng ng a, kh c ph c: Ch n ph ng pháp thi công thi t b thi công đ m b o n ng l c thi t b đ đáp ng nhu c u cho công ngh Sau k t thúc giai đo n đ bê tông kho ng 60 phút ph i th nâng h kh p n i lên m t đo n kho ng 15 cm đ xem rút đ c kh p n i lên hay khơng, ta th dùng kích d u l c l n đ kích nh kh p n i lên ii) S c s p vách h đào - Nguyên nhân m cn n tr ng thái t nh: Duy trì áp l c c t dung d ch v a bentonite không đ ; c ng m áp l c t ng đ i cao; t ng cu i s i n c, h xu t hi n hi n t c ch y ho c không ng m t dung d ch; t tr ng n ng đ c a dung d ch v a bentonite không đ ; s d ng dung d ch bentonite gi thành không yêu c u k thu t; t c đ s t l nhanh nên ch a k p hình thành màng dung d ch n đ nh t i v trí s t l - Nguyên nhân làm cho đ t tr ng thái đ ng: Dùng g u ngo m đào ho c xúc m nh cu i s i xung quanh b bung ra; h khung c t thép va vào thành t ng phá v màng dung d ch; th i gian ch đ bê tông lâu làm cho d ng d ch gi thành b tách n c d n đ n ph n dung d ch phía khơng đ t yêu c u v t tr ng nên s p vách - Các bi n pháp kh c ph c, đ phòng s t l : Theo nguyên nhân trên, đ đ phòng s t l thành h đào ph i ý vi c sau: + Khi đào đ t hào v a bentonite ph i ý đ th ng đ ng c a ng gàu đào + Công tác qu n lý v a bentonite ph i ch t ch trình thi cơng (cung c p thu h i tái s d ng l i) + Khi xu t hi n n c ng m áp, t t nh t nên h m c n c ng m b ng gi ng l c ki u ng châm kim khu v c đào hào + Khi đào hào n u g p ph i t ng cu i s i mà làm cho rò g m t nhi u dung d ch ph i d ng l i đ xem xét nên ti p t c x lý hay thay đ i ph ng án Vì v y cơng tác u tra kh o sát đ a ch t ban đ u r t quan tr ng + Duy trì t c đ đào hào theo quy đ nh tránh tình tr ng t c đ đào nhanh n màng dung d ch ch a k p hình thành thành t + C n ph i th ng hào nên d b s t l ng xuyên ki m tra dung d ch v a bentonite trình ch đ bê 69 tơng đ gi i pháp x lý k p th i tránh tr ng h p dung d ch b l ng đ ng tách n c làm s p vách + Khi h khung c t thép ph i th c hi n c n th n tránh cho c t thép va ch m m nh vào thành t ng hào, sau h khung c t thép xong ph i th c hi n vi c v sinh hút đ t cát b s t l , iii) S c g p hang caster đào t D u hi u th ng ng th y gàu đào g p hang caster đ lún c n đào t ng đ t ng t, cao đ dung d ch l khoan th b t t xu ng g p hang r ng ho c dâng lên hang n c áp ho c bùn nhão; vi c g p hang caster nhi u bùn nhão n ph i x lý m t r t nhi u th i gian, tr s d ng thi t b khoan xoay ng vách ph ng h p phát hi n hang caster ng pháp hi u qu nh t iv) S c g p đá t n l n Bi n pháp kh c ph c dùng máy đào ki u xung kích đ phá đá, sau n o vét b ng máy đào gàu ngo m v) L th ng ng tremic Trong đ bê tông, bentonite ch y vào ng s tr n l n v i bê tông qua l này, ti p t c đ bê tơng b ng ng tremic l i 3.8 An tồn lao đ ng v sinh mơi tr ng thi cơng 3.8.1 An tồn lao đ ng thi cơng Tồn b cơng tác thi cơng cơng trình xây d ng b ng ph đ t c n đ ng pháp thi công t ng c ti n hành theo yêu c u “Quy trình, quy ph m an tồn xây d ng” c ng nh tài li u liên quan khai thác v n hành máy móc thi t b thi công,… Chu n b m t b ng thi công t thành ph , đ ng giao thông l i n i b , đ tác, thi t b d c hào ph i ng đ t u ki n n i ng cho thi t b làm đ t di chuy n thao kho ng cách an toàn đ c quy đ nh theo thi t k T i v trí th ng ch t ph i trang b đ y đ thi t b phòng ch ng cháy n , bình c u h a, d ng c b o v k p th i s c cháy n ; Ph i hàng rào ch n, l đ c s d ng công tr tiêu l nh ch a cháy i b o v bao quanh cơng trình, bi n c nh báo an toàn ph i ng; Niêm y t n i quy PCCC, bi n c m l a, c m hút thu c, nh ng n i d n Ph i đ m b o đ ánh sáng làm vi c ban đêm; v trí làm vi c ph i đ c d n s ch s lo i b h t rác r 70 i v t d ng nguy hi m; t t c công nhân cán b ph i đ c h c qua khóa hu n luy n an tồn lao đ ng; ph i b ph n ph trách an tồn lao đ ng nh t ký an toàn lao đ ng; d c theo hào thi cơng hàng rào cách hào ph i đ c 3m v m i bên, ng i qua l i ph n hào đào ph i theo c u công tác giành riêng đ t d c theo n hào đào Khi xây d ng neo đ t ph i tuân th theo quy t c an tồn cho cơng tác khoan ph t … 3.8.2 V sinh môi tr Công tác đ công tr ng thi công c đ t m t cách nghiêm túc nh m đ m b o v sinh môi tr ng c khu v c xung quanh, công vi c ph i đ ng t i c ti n hành làm đ n đâu, g n đ y, v t t , v t li u, d ng c thi công ph i ng n n p kho bãi ch a, khơng đ b a bãi cơng tr n bentonite ng khó qu n lý c bi t công tác đào đ t, vi c thu h i v a c th i thi công, sinh ho t tránh n c đ ng làm l y l i m t cơng trình, thùng ch a hóa ch t ph gia cho v a bentonite ph i n p đ y ch c ch n, thi công không đ c r i v i môi tr theo n sông, làm ô nhi m đ n môi tr ng c, gây nh h ng s c kh e cho i - V t li u xây d ng đ th a, ph th i ph i đ t ng n ng đ c bi t thi công d c c t p k t t ng khu v c riêng l , g n gàng h p lý; v t li u c t p k t t p trung vào thùng rác, container ch a rác đ i m đ x lý b i ho c ph kín b ng b t đ c c v n chuy n kh i cơng trình V t li u v n chuy n t ngồi vào cơng trình ph i dùng b t nilon che đ y thùng xe đ không gây ô nhi m môi tr ng 3.8.3 Gi i pháp k t c u hoàn thi n c nh quan đô th t o c nh quan môi tr h l u Sau thi công t ng thân thi n, gi i quy t v n đ ch ng ng p úng c a vùng ng đ t, ti n hành thi công n o vét b sơng đ m r ng lòng d n, xúc đ t đ v n chuy n đ bãi th i, san n n đo n tr ng d c theo n kè, đ t o c nh quan đô th Khi ph ng pháp thi công t th ng) s gi i quy t m t s v n đ t n t i mà ph thông th ng không gi i quy t đ ng đ t (t ng ng pháp thi công mái taluy c: - M r ng qu đ t cho thành ph , t o hành lang c nh quan thơng thống, xây d ng khn viên xanh trang trí th , l i b , đ - Lòng d n đ ng giao thông n i b ; c m r ng, không co h p b i th y sinh giúp tiêu, thoát l nhanh; 71 - T o m t vng góc v i lòng d n nên khơng b t n dính rác th i, xác ch t c a đ ng v t gây ô nhi m môi tr ng; Hình 3.24 Minh h a cho gi i pháp t o c nh quan đô th - L p lan can thép ng m k m ho c ng inox 304 qua bulong ch c a d m t ng; xây d ng b n hoa, xanh t o m quan; l p đ t h th ng chi u sáng d c tr c n kè; hoàn thi n m t đ ng b ng bitum nh a, k t n i giao thông v i tr c ngang hi n có; 3.9 K t lu n ch ng Trong ch ng tác gi đ xu t gi i pháp k thu t ph c v thi công b ng ph pháp t ng ng đ t neo xây d ng cho ch ng s t l tiêu úng l h l u sơng Thanh, TP Quy Nh n Trên c s phân tích l a ch n thi t b thi công đ t, v t li u gi a thành h đào, c t thép thi công bê tông v i u ki n đ a ch t cơng trình vùng nghiên c u Vi c áp d ng ph ng pháp thi công b ng công ngh t ng đ t cho d án xây d ng ch ng s t l tiêu úng thoát l h l u sơng Thanh, TP Quy Nh n ý ngh a r t quan tr ng, đ a ch t n n không đ ng ch t, c n ph i tính tốn, tri n khai thí nghi m t i hi n tr (không rút đ ng tr c thi cơng đ i trà phòng s c đ t bi n x y c gàu đào, s t thành h đào, g p đá đào, hang caster, ) Vi c thi công b ng cơng ngh t ng đ t neo giúp cho khu v c thành ph Quy Nh n tiêu úng l m t cách nhanh chóng, đ c c i thi n đ d n sau thi cơng n o vét, góp ph n c i thi n môi tr làm l i đi, đ c chi u r ng lòng ng San i vùng tr ng đ ng giao thông n i b t o hành lang thơng thống, m quan th 72 K T LU N VÀ KI N NGH Tóm l i, ng d ng ph ng pháp thi công t d ng gi i pháp r t th c ti n; ph ng đ t neo thi cơng xây ng pháp áp d ng hi u qu cao u ki n c a Thành ph Quy Nh n v i đ c m m c n đ t n m th c ng m cao, t ng ph l p ng y u, không thu n l i cho xây d ng M t khác ph ng pháp thi công neo ph t đ t đ n gi n, thi công đào hào th c hi n g n gàng, nhanh chóng, hồn tr m t b ng sau đ bê tông xong, nên rút ng n th i gian thi công K t qu đ t đ c: - Tìm hi u công ngh thi công t gi i pháp k thu t đ ng, thi công neo đ t th c l a ch n đ thi công t ng dùng hi n nay, ng neo v i u ki n đ a ch t th y v n ph c t p c a công trình - V n d ng k t qu nghiên c u, đ xu t gi i pháp k thu t thi công xây d ng n ch ng s t l tiêu úng thoát l h l u sông Thanh, đ ng th i c s khoa h c đ ki n ngh s d ng, ng d ng t ng đ t neo thi cơng xây d ng cơng trình ng m khác t i thành ph Quy Nh n, t nh Bình cơng trình khác nh th áp d ng cho khu v c khác u ki n đ a ch t th y v n t ng t , u ki n m t b ng h n ch , tình tr ng l n chi m b sông nghiêm tr ng nh hi n H n ch , t n t i lu n v n - Ch a khái toán đ - Ch a so sánh đ t c giá thành c a t ng h ng m c cơng vi c áp d ng cho cơng trình c giá thành gi a ph ng ch n,…) v i ph - Ch a l p đ ng pháp thi công truy n th ng (kè mái, ng pháp thi cơng t ng đ t neo c ti n đ thi cơng cho cơng trình - Ch a nghiên c u đánh giá, ki m tra tính linh đ ng c a bê tơng cho cơng trình (áp d ng cho c p ph i bê tơng t lèn) - Ngồi c ng ch a xét đ ghép, t c h t tr ng h p thi công t ng khác (t ng l p ng bán l p ghép, …) Ki n ngh h ng nghiên c u ti p theo - C n nghiên c u, kh o sát, thi t k v i nhi u tài li u đ a ch t khác đ đánh giá hi u qu , u, nh c m c a ph ng pháp t 73 ng đ t neo ph m vi toàn qu c, nh m tài li u tham kh o đ ph c v công tác kh o sát, thi t k thi công xây d ng t ch t l ng đ t tính ch t t ng t ng công tác kh o sát đ a ch t, th y v n đ đ m b o đ y đ s li u tin c y v c u t o đ a t ng, ch tiêu c lý, hóa h c c a đ t, n công t c bi t tr ng nâng cao ng đ t neo 74 c cho vi c x lý n n móng thi TÀI LI U THAM KH O [1] Nguy n Th Phùng Cơng ngh thi cơng cơng trình ng m b ng ph pháp t ng ng đ t NXB giao thông v n t i, n m 1998 [2] GS.TS Nguy n V n Qu ng Ch d n thi t k thi công C c Barret t ng đ t neo đ t NXB Xây d ng (tái b n), n m 2009 [3] GS.TS Nguy n V n Qu ng N n móng nhà cao t ng NXB Khoa h c k thu t (tái b n l n 2), n m 2006 [4] PGS.TS Nguy n Bá K Thi t k thi cơng h móng sâu NXB xây d ng, n m 2002 [5] Nguy n Quang Chiêu Thi t k t ng ch n đ t NXB giao thông v n t i, n m 2004 [6] Lu n v n s d ng tài li u c a Công ty c ph n t v n thi t k xây d ng Ninh Bình; Vi n t o Khoa h c ng d ng Mi n Trung [7] Lu n v n s d ng m t s hình nh thi cơng trang web (Công ty Soletanche Bachy http://cauduongbkdn.com, ) [8] Neo đ t - Tiêu chu n Anh BS 8081 : 1989 – NXB xây d ng [9] ng ình Minh Thi cơng t ng đ t NXB xây d ng 75 ... Nh n” M c đích c a Nghiên c u ph tài ng pháp thi công b ng công ngh t ng đ t có neo vào cơng trình xây d ng kè ch ng s t l tiêu úng thoát l cho h l u sông Hà Thanh, thành ph Quy Nh n, t nh Bình... ng xây d ng kè ch ng s t l tiêu úng l h l u sơng Hà Thanh, thành ph Quy Nh n h t s c c n thi t c p bách Khi đ c đ u t xây d ng theo ph ng pháp thi công t ng đ t có neo đ a vào v n hành, cơng trình... ng s t l tiêu úng thoát l cho h l u sông Hà Thanh, thành ph Quy Nh n, t nh Bình Cách ti p c n ph nh ng pháp nghiên c u: * Cách ti p c n: - Trong lu n v n tác gi nghiên c u công ngh thi công đào
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu phương pháp thi công tường trong đất có neo ứng dụng xây dựng kè chống sạt lở tiêu úng thoát lũ hạ lưu sông hà thanh, thành phố quy nhơn , Nghiên cứu phương pháp thi công tường trong đất có neo ứng dụng xây dựng kè chống sạt lở tiêu úng thoát lũ hạ lưu sông hà thanh, thành phố quy nhơn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay