Nghiên cứu nâng cao chất lượng tu bổ, sửa chữa các công trình thủy lợi thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành biên thủy lợi liễn sơn tỉnh vĩnh phúc

87 7 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 15:50

L I CAM OAN Tôi xin cam đoan lu n v n s n ph m nghiên c u c a riêng Các s li u thơng tin đ c trình bày lu n v n đ c trích d n tr c ti p t nh ng tài li u có ngu n g c rõ ràng, không chép gián ti p t ngu n tài li u khơng th ng Các k t qu mà tác gi công b b n thân tác gi t nghiên c u, ch a h có ho c trùng l p n i dung nghiên c u c a tác gi khác tr c TÁC GI LU N V N Nguy n M nh Quy t i L IC M N L i đ u tiên, tác gi xin c m n đ n cán b gi ng viên c a tr ng ih c Th y l i Hà N i nhi t tình truy n đ t ki n th c su t trình h c cao h c t i tr Teđã h ng c bi t, tác gi xin c m n sâu s c đ n GS.TS V Thanh ng d n t n tình, ch b o chi ti t t ng n i dung c a lu n v n đ lu n v n th c s tr thành m t cơng trình khoa h c có ch t l ng Tác gi xin c m n đ n ban lãnh đ o công ty TNHH m t thành viên thu l i Li n S n, ban lãnh đ o xí nghi p thu l i Tam D ng t o m i u ki n thu n l i nh t đ tác gi hồn thành khóa cao h c lu n v n cu ikhóa Cu i cùng, tác gi xin c m n gia đình, b n bè ng h , đ ng viên chia s h tr lúc khó kh n đ tác gi hồn thành ch ng trình h c c a Xin chân tr ng c m n! Hà N i, Ngày 19 tháng 02 n m 2017 TÁC GI LU N V N Nguy n M nh Quy t ii M CL C L I CAM OAN i L IC M N ii DANH M C HÌNH V vi DANH M C B NG BI U vii DANH M C CÁC CH M VI T T T viii U 1 Tính c p thi t c a đ tài: .1 M c đích nghiên c u c a đ tài: 3.1 it ng ph m vi nghiên c u .2 it ng nghiên c u: .2 3.2.Ph m vi nghiên c u: Cách ti p c n ph ng pháp nghiên c u 4.1 Cách ti p c n 4.2 Ph ng pháp nghiên c u D ki n k t qu đ t đ c N i dung c a lu n v n: CH NG 1: T NG QUAN V CÔNG TÁC QU N LÝ CH T L NG CƠNG TRÌNH THU L I THU C CÔNG TY TNHH M T THÀNH VIÊN THU L I LI N S N – V NH PHÚC 1.1 T ng quan v qu n lý ch t l 1.1.1 Khái ni m v ch t l ng công trình xây d ng t i Vi t Nam: .4 ng: 1.1.2 Khái ni m v qu n lý ch t l ng cơng trình xây d ng: 1.1.3 H th ng Lu t Pháp v qu n lý ch t l 1.1.4 Nh ng k t qu đ t đ ng cơng trình: c v qu n lý ch t l ng cơng trình: 1.1.5 Nh ng y u công tác qu n lý ch t l 1.2 ng cơng trình: c m chung c a cơng trình thu l i thu c công ty TNHH m t thành viên thu l i Li n S n 10 1.3 Nh ng nhân t c b n nh h 1.4 Nh ng h h ng th ng t i ch t l ng cơng trình 10 ng xuyên x y đ i v i cơng trình 13 1.4.1.M t s nguyên nhân s c th ng g p .13 1.5 Nh ng gi i pháp ch y u tu b , s a ch a cơng trình hi n c a công ty 18 iii 1.5.1 Gi i pháp đ i v i cơng trình bê tơng c t thép, g ch xây 18 1.5.2 Gi i pháp đ i v i cơng trình đ t 19 1.5.3 Gi i pháp đ i v i cơng trình n o vét bùn 19 1.6 Nh ng t n t i v ch t l ng th i gian qua th c hi n tu b , s a ch a cơng trình 19 1.6.1 i v i Ch đ u t 20 1.6.2 i v i T v n xây d ng 20 1.6.3.Công tác qu n lý ch t l K t lu n Ch CH L ng c a Các doanh nghi p xây l p 23 ng 1: 24 NG 2: C S KHOA H C VÀ C S PHÁP LÝ V QU N LÝ CH T NG CƠNG TRÌNH TU B , S A CH A THU C CÔNG TY TNHH M T THÀNH VIÊN THU L I LI N S N – V NH PHÚC 25 2.1 C s khoa h c qu n lý ch t l ng 25 2.1.1 Các khái ni m liên quan 25 2.1.2 T ch c đ m b o ch t l 2.1.3 Ki m soát ch t l ng xây d ng 29 ng cơng trình xây d ng 29 2.1.4 C s khoa h c qu n lý ch t l ng 30 2.2 Nh ng v n b n pháp lý quy đ nh v qu n lý ch t l ng 38 2.2.1 H th ng v n b n Lu t ho t đ ng xây d ng 38 2.2.2 H th ng v n b n d 2.3.Các nhân t nh h i Lu t 39 ng ch t l ng cơng trình tu b , s a ch a 40 2.3.1 Nh ng nhân t ch quan (là nh ng nhân t doanh nghi p có th ki m sốt đ c chúng xu t phát t phía b n thân doanh nghi p) 40 2.3.2 Nh ng nhân t khách quan 41 2.4 Các tiêu chí nguyên t c đánh giá ch t l 2.4.1 Các tiêu chí đánh giá ch t l ng cơng trình xây d ng 42 2.4.2 Các nguyên t c đánh giá ch t l K t lu n Ch CH ng công trình 42 ng cơng trình xây d ng 44 ng 2: 44 NG 3: NGHIÊN C U TH C TR NG VÀ NÂNG CAO CH T L XU T GI I PHÁP NH M NG CÁC CÔNG TRÌNH TU B S A CH A THU C CƠNG TY TNHH M T THÀNH VIÊN THU L I LI N S N – V NH PHÚC 45 iv 3.1 Gi i thi u chung v Công ty TNHH m t thành viên thu l i Li n S n – V nh Phúc 45 3.1.1 Gi i thi u t ng quan v h th ng th y l i Li n S n 45 3.2 Th c tr ng công tác qu n lý ch t l ng cơng trình t i công ty TNHH m t thành viên thu l i Li n S n 58 3.2.1 V th m quy n th m tra thi t k , ki m tra công tác nghi m thu cơng trình 58 3.2.2 Trách nhi m c a đ n v QLNN v ch t l ng cơng trình xây d ng t i cơng ty TNHH m t thành viên thu l i Li n S n: .58 3.2.3 Công tác qu n lý v ch t l ng cơng trình xây d ng c a cơng ty TNHH m t thành viên thu l i Li n S n 60 3.2.4 Tình hình ch t l ng cơng trình tu b s a ch a thu c công ty TNHH m t thành viên thu l i Li n S n th i gian v a qua 61 3.3 Phân tích nhân t nh h ng t i ch t l ng cơng trình tu b , s a ch a 67 3.4 xu t gi i pháp nh m nâng cao ch t l ng cơng trình tu b , s a ch a thu c công ty th i gian s p t i 71 3.4.1 Hoàn ch nh b máy t ch c c a ch đ u t Error! Bookmark not defined 3.4.2 Nâng cao n ng l c th m tra thi t k 71 3.4.3 Chuy n hình th c l a ch n nhà th u thi công t ch đ nh th u sang đ u th u 73 3.4.4 Ki m tra h th ng qu n lý ch t l ng c a nhà th u thi cơng xây d ng cơng trình 73 3.4.5 Nâng cao n ng l c giám sát cơng trình xây d ng c a ch đ u t .74 K T LU N VÀ KI N NGH .77 K t qu đ t đ c: .77 T n t i c a lu n v n: 77 Ki n ngh đ xu t h ng nghiên c u: 77 TÀI LI U THAM KH O 79 v DANH M C HÌNH V Hình 2.1: Các thành t c a m t d án xây d ng 25 Hình 2.2.Quan h gi a Quy chu n tiêu chu n 32 Hình 2.3.C u trúc c a Quy chu n xây d ng Vi t Nam 33 Hình2.4.Các ho t đ ng xây d ng liên quan đ n h th ng v n b n pháp lu t 34 Hình 2.5 Mơ hình qu n lý nhà n c v ch t l ng công trình 37 Hình 2.6 Quy trình h tr đ t o s n ph m ch t l ng c a c quan QLNN 38 Hình 3.1: S đ b máy t ch c c a Công ty TNHH M t TVTL Li n S n 52 Hình 3.2 S t tr t mái kênh t ng n Li n S n t i v trí K11+210(H) 63 Hình 3.3 S a ch a s c t m i b kênh t ng n Li n S n t i K11+00(H) 63 Hình 3.4 V kênh t i n i đ ng t i xã ng T nh, huy n Tam D ng 64 Hình 3.5 V kênh t i n i đ ng t i xã Hoàng an, huy n Tam D ng 65 Hình 3.6 S a ch a đ ng c tr m b m n C ng C n xã D ng T nh, huy n Tam ng 66 Hình 3.7 ng hút tr m b m uôi Cá b th ng 66 vi DANH M C B NG BI U B ng 3.1: B ng t ng h p l ng m a n m h th ng thu nông li n s n t n m 1998 đ n n m 2013 .53 B ng 3.2: T ng h p di n tích rà sốt b n đ t vii i n m 2012 54 DANH M C CÁC CH VI T T T Tên đ y đ Ch vi t t t BTCT C T T&XD HT GCL N -CP NN&PTNT UBND Q -BXD QH QLCL QLDA QLNN TNHH TVGS TT-BXD Bê tông c t thép Ch đ u t u t xây d ng H th ng đánh giá ch t l ng Ngh đ nh - Chính Ph Nơng nghi p phát tri n nông thôn U ban Nhân dân Quy t đ nh - B Xây d ng Qu c H i Qu n lý ch t l ng Qu n lý d án Qu n lý nhà n c Trách nhi m h u h n T v n giám sát Thông t - B Xây d ng viii M U Tính c p thi t c a đ tài: Sau h n 20 n m đ i m i h i nh p, Vi t Nam không ng ng công nghi p hóa, hi n đ i hóa đ t n c, xây d ng n n kinh t th tr ng đ nh h ng xã h i ch ngh a C c u n n kinh t có nh ng s chuy n d ch t s n xu t nông nghi p truy n th ng sang n n công nghi p hi n đ i Tuy nhiên, n n Nơng nghi p v n đóng m t vai trò vơ quan tr ng đ i v i n n kinh t n c nhà Theo th ng kê g n nh t, h n 2/3 dân s Vi t Nam v n tham gia s n xu t nơng nghi p Vì v y, vi c phát tri n nông nghi p nh n đ c s quan tâm đ c bi t t phát tri n nông nghi p b n v ng, nâng cao đ ng Nhà N c c hi u qu n ng su t canh tác, t nh V nh Phúc nói chung , Cơng ty trách nhi m h u h n m t thành viên th y l i Li n S n nói riêng ch tr ng đ u t xây d ng, tu b s a ch a r t nhi u cơng trình th y l i M c dù v y, hi u qu c a cơng trình mang l i v n r t th p, không h n ch đ c nh ng t n th t thiên tai h n hán, l l t gây ra, nh h s n xu t nông nghi p Tr c th c tr ng đó, c n có nh ng ph ng tr c ti p đ n vi c ng án đ u t xây d ng, tu b s a ch a công trình hi u qu h n, tránh dàn tr i, lãng phí Vì v y vi c nghiên c u đ th y rõ đ đ c nhân t nh h ng đ n ch t l c đ u t tu b , s a ch a nâng c p c a Công ty th y l i Li n S n th i gian qua, t tìm gi i pháp nâng cao ch t l tr ng cơng trình ng cơng trình có ch ng tu b , s a ch a, nâng c p th i gian s p t i m t cách t p trung có hi u qu r t c n thi t làm đ L c u đó, tác gi ch n đ tài: “NGHIÊN C U NÂNG CAO CH T NG TU B , S A CH A CÁC CƠNG TRÌNH TH Y L I THU C CÔNG TY TRÁCH NHI M H U H N M T THÀNH VIÊN TH Y L I LI N S N –T NH V NH PHÚC M c đích nghiên c u c a đ tài: Xác đ nh đ c nhân t nh h ng đ n ch t l gi i pháp kh c ph c nh m nâng cao ch t l ng tu b , s a ch a t đ ng cơng trình it 3.1 ng ph m vi nghiên c u it ng nghiên c u: tài nghiên c u áp d ng cho đ i t ng nh ng cơng trình tu b , s a ch a thu c Công ty TNHH M t thành viên th y l i Li n S n V nh Phúc 3.2.Ph m vi nghiên c u: Do vi c nghiên c u nhân t nh h ng đ n ch t l ng tu b , s a ch a cơng trình r t r ng, nên ph m vi nghiên c u c a đ tài ch t p trung nghiên c u v l nh v c qu n lý ch t l ng nh ng cơng trình tu b , s a ch a thu c h th ng th y l i Li n S n Cách ti p c n ph ng pháp nghiên c u 4.1 Cách ti p c n đ tđ ph l c m c tiêu nghiên c u, tác gi lu n v n d a cách ti p c n b ng ng pháp ti p c n th c ti n d a c s khoa h c công tác qu n lý ch t ng 4.2 Ph ng pháp nghiên c u Lu n v n s d ng ph ng pháp nghiên c u phù h p v i đ i t nghiên c u u ki n Vi t Nam, ph ph ng pháp l y ý ki n chuyên gia hai ph D ki n k t qu đ t đ - Xác đ nh đ ng n i dung ng pháp th ng kê, phân tích ng pháp c c nhân t ch y u nh h ng đ n ch t l ng cơng trình tu b , s a ch a; - xu t đ c gi i pháp qu n lý ch t l ng tu b , s a ch a N i dung c a lu n v n: Ngoài Ph n m đ u, Ph n k t lu n ki n ngh N i dung lu n v n d ki n g m ch ng n i dung sau: Hình 3.5 V kênh t i n i đ ng t i xã Hoàng an, huy n Tam D ng c) Tr m b m: Hi n t i công ty Li n S n qu n lý h n 250 tr m b m n l n nh Các tr m b m th ng x y h h ng v ph n c n , ng hút, ng x , nhà tr m, b hút, b x 65 Hình 3.6 S a ch a đ ng c tr m b m n C ng C n xã D ng ng T nh, huy n Tam Hình 3.7 ng hút tr m b m uôi Cá b th ng 66 d) H th ng h đ p: Ngoài đ p dâng n c đ u m i Li n S n, h th ng cơng trình c a cơng ty có 69 h ch a v a nh th ng x y s c bi n d ng mái đ p, th m thân đ p, tràn x l b h h ng thân ho c b tiêu n ng gây thi t h i v kinh t r t l n, khơng nh ng th đe tính m ng ng nh h ng đ n kh n ng tr n i Ngoài h ch a th ng xuyên b b i l ng c ph c v cho mùa ki t 3.2.4.2 Nguyên nhân x y s c cơng trình H u h t cơng trình xây d ng t lâu, qua qúa trình ph c v lâu ngày b xu ng c p, c ng v i nh h ng c a thiên nhiên, đ a ch t thu v n, tác đ ng c a ng i Khi s a ch a mang tính ch p vá không đ ng b , công tác qu n lý , v n hành ch a đ m b o quy trình k thu t Cơng tác kh o sát, thi t k , thi công, t v n giám sát t n t i nhi u h n ch 3.3 Phân tích nhân t nh h ng t i ch t l ng cơng trình tu b , s a ch a Trong trình th c hi n tu b , s a ch a hi n có r t nhi u nhân t tác đ ng d n đ n nh ng khó kh n cho cơng tác qu n lý ch t l ng giai đo n th c hi n đ u t Trong có nhân t ch quan nhân t khách quan.Trong ph m vi lu n v n, tác gi t p trung phân tích đánh giá nhân t nhân t ch quanvì nhân t cơng ty có th ki m sốt đ c Các nhân t ch quan bao g m ch th tham gia ho t đ ng xây d ng nh Ch đ u t , nhà th u kh o sát, thi t k , nhà th u thi công, nhà th u giám sát Hàng lo t cơng trình tu b , s a ch a nh ng n m tr c kh o sát, thi t k , l p d toán đ u r t g p ch đ u t thúc ép đ n v t v n l p thi t k c s th i gian r t ng n d n đ n s n ph m đ u r t s sài, ph ng án k t c u, x lý n n móng khơng sát th c nhi u ch a có tài li u kh o sát th c hi n thi t k , l p d tốn b c theo cơng trình t ng t r t thi u xác v t ho c th p r t nhi u so v i giá tr th c d n đ n r t nhi u công trình l i ph i u ch nh d tốn ho c thi cơng ph i xin b sung kinh phí Th c t ho t đ ng nh ng v n đ t n t i c a ch th tr c ti p tham gia ho t đ ng qu n lý ch t l ng cơng trình xây d ng b án, l p nhi m v , đ c c chu n b đ u t (l p d ng ), thi t k cơng trình, thi cơng nghi m thu đ a cơng trình vào s d ng 67 a) i v i ch đ u t : Ch a ch p hành trình t th t c xây d ng, phó m c cho t v n, nhà th u thi công; V i vi c th c thi pháp lu t th c t h n ch , đ c bi t đ i v i d án s d ng v n ngân sách, ch đ u t v n d b hi u “Ông ch h ” H ch a b ràng bu c th t s ch t ch v pháp lu t ch a th c hi n nghiêm túc ch đ qu n lý ch t l ng, bi t nh ng v n làm (c tình l a ch n m t s đ n v t v n không đ u ki n n ng l c hành ngh ho t đ ng xây d ng đ ký k t h p đ ng; tìm nh ng nhà th u thi công không đ m b o u ki n n ng l c tài chính, chun mơn l i ích cá nhân đó) b) i v i t ch c t v n xây d ng: Hi n thi u t v n ch t l tr ng cao t m v mô vi c đ xu t ch ng đ u t xây d ng, quy ho ch, l p d án, đ xu t gi i pháp k thu t cơng ngh xác, h p lý, kh thi; Trong nhi u tr ng h p đ x y sai sót, ph i u ch nh cho trình xây d ng gây t n kém, lãng phí, nh h l ng l n đ n ch t ng cơng trình Nhi u t ch c t v n đòi h i b c bách c a cơng vi c mà hình thành, ch a có nh ng đ nh h ng, chi n l đ u có hi n t c phát tri n rõ r t Các Công ty t v n xu t hi n tràn lan, b t ng m t s doanh nghi p t v n v vi c th c hi n d ch v theo ki u môi gi i ho c thuê m n, thi u th c l c gây hi n t ng c nh tranh không lành m nh ho t đ ng t v n Trong n m g n s l ng công ty t v n phát tri n tràn lan nh ng n ng l c l i y u kém, nhi u h n ch ch a làm tròn trách nhi m, vi ph m nguyên t c qu n lý đ u t xây d ng T t c đ n v t v n đ a bàn V nh Phúc đ u khơng có h th ng qu n lý ch t l ng; Trên th c t cho th y h u h t sai sót, m khuy t xây d ng đ u có liên quan đ n t v n xây d ng, nh t thi t k Sai sót c a t v n thi t k có tr ng h p d n đ n h u qu lâu dài khó kh c ph c Tuy r ng kinh phí cho cơng tác t v n xây d ng không nhi u nh ng l i có nh h ng r t l n Nh ng thi u sót, sai l m c a công tác t v n xây d ng thu c ph m trù ch t xám nên khó phát hi n nh ng m l i nguyên nhân d nh n th y nh t là: - V i t v n thi t k : Ph n l n đ n v t v n thi u cá nhân ch trì thi t k theo chuyên ngành phù h p, u ki n n ng l c hành ngh ho t đ ng xây d ng h n ch (v n tình tr ng m n ch ng ch : 01 ơng ki n trúc s có ch ng ch 68 thi t k có h s n ng l c c a nhi u công ty t v n); thi u v n ng l c hành ngh chun mơn v y thi t k không đ m b o yêu c u k thu t, d n đ n ch t l ng s n ph m h s r t (vì khơng có s đ u t nghiên c u, ch y u copy t cơng trình t ng t , n hình; tác gi ch y u nh ng k s m i tr ng, ch a có kinh nghi m ); đa s đ n v t v n thi t k b ph n ki m tra KCS; đ n v t v n thi t k th công trình đ + Trong b ng khơng có s giám sát tác gi t tr c t i ch a có c thi t k l p quy trình b o trì ho c bi m pháp thi công ch đ o c thi t k k thu t (Thi t k b n v thi công): Công tác kh o sát u tra đ a ch t, th y v n khơng xác (Trong công tác h u h t l i không đ đ u t nghi m thu t i hi n tr k đ a c ch ng mà ch nghi m thu h s ) Các gi i pháp thi t m t s cơng trình khơng phù h p, cơng trình thi cơng d dang ph i thay đ i gi i pháp k thu t, ph i t m d ng đ u ch nh thi t k ho c thi t k b sung… + Các bi u hi n v ch t l hi n t ng n t, lún, s t tr ng cơng trình thi cơng xong đ a vào s d ng x y t, x lý n c ng m… thông th ng c ngh đ n v thi công u nh ng nh ng nguyên nhân gây không th nói ch sai sót c a đ n v thi cơng mà sai sót c a thi t k gây - Giám sát tác gi c a t v n thi t k : M i ch th c hi n d án T v n n c thi t k , nh ng nhìn chung vi c giám sát tác gi c a T v n thi t k c ng ch a nghiêm túc, trách nhi m v s n ph m thi t k ch a cao, ch a ch u trách nhi m đ n đ i v i s n ph m thi t k c a - V i t v n kh o sát: nhi u b t c p v n mang tính hình th c; có nhi u K t qu kh o sát không ph n ánh th c t ; ph v kh o sát đ ng án kh o sát h u nh khơng có nhi m c phê t; trình kh o sát khơng đ c nghi m thu; có đ n v kh o sát l i d ng báo cáo kh o sát c a cơng trình lân c n đ đ a k t qu kh o sát ho c ch kh o sát m t hai v trí sau n i suy cho v trí l i, - V i t v n giám sát: ây khâu quan tr ng ho t đ ng qu n lý ch t l l ng cơng trình có đ ng, ch t c b o đ m ph thu c nhi u vào đ i ng TVGS T v n giám sát thay m t Ch đ u t đ giám sát thi công; ch p nh n kh i l ng, ch t l ng c a nhà th u thi công; ch p thu n bi n pháp thi công đ nhà th u th c hi n; thay m t ch đ u t đ xu t quy t đ nh vi c x lý k thu t 69 hi n tr ng Do v y, nh ng cơng trình có ch t l ng cao, thi cơng an tồn nh ng cơng trình T v n giám sát làm ch c trách c a ng + ánh giá v l c l c l i ng TVGS: L c l ng TVGS đông v s l ng nh ng thi u nhi u chuyên gia gi i Nguyên nhân ch y u n ng l c c a k s t v n giám sát ch đ sách c a Nhà n c đ i v i công tác TVGS ch a đ c coi tr ng, ch a có c ch thu hút ch đ đãi ng phù h p v i trách nhi m quy n h n c a TVGS; Ch a có bi n pháp qu n lý ch ng ch hành ngh t v n giám sát, ki m soát n ng l c hành ngh đ o đ c ngh nghi p c a đ i ng t v n giám sát + Ho t đ ng giám sát ch t l ng c a T v n đ c th c hi n ch a đ y đ , TVGS ch a th c hi n nghiêm túc ch c trách, nhi m v c a mình, khơng ki m sốt đ l c ch t ng cơng trình q trình thi cơng c a nhà th u; khơng bám sát hi n tr ng đ k p th i x lý phát sinh b t h p lý, ch a kiên quy t x ký vi ph m v ch t l c) ng trình th c hi n d án i v i nhà th u thi công xây d ng: V n có nhà th u khơng có cán b k thu t, khơng có ch huy tr cơng tr ng cơng trình theo quy đ nh, ho c b trí cán b ch huy tr ng ng không v i h s d th u đa s nhà th u ch a quan tâm đ n bi n pháp thi công, h th ng qu n lý ch t l ng n i b , không b trí đ cán b giám sát n i b , th m chí khốn tr ng cho đ i thi công t v n giám sát; Bi n pháp thi công c ng nh b ng ti n đ thi công h s d th u ch hình th c, ch a đ a đ c bi n pháp sát th c đ ph c v thi công, ch đ o thi công m t cách khoa h c, h u h t công trình đ u ph i xin gia h n h p đ ng thi cơng ngồi m t ph n ngun nhân khách quan nh cơng trình v a thi công v a ph c v t nghi p nên ti n đ thi công b kéo dài, ch t l i cho nơng ng cơng trình xây d ng khơng đ m b o, ch y u đ n v thi công nh n ng l c y u d n đ n cơng trình b xu ng c p ch a thi công xong, nhà th u thi công b t xén nguyên v t li u, dùng nguyên v t li u không đ t tiêu chu n theo thi t k + Nguyên v t li u m t b ph n quan tr ng, m t ph n hình thành nên cơng trình, ngun v t li u y u t r t quan tr ng nh h ng t i ch t l ng cơng trình V i tình tr ng ngun v t li u nh hi n nay, ch ng h n nh : xi m ng, cát, đá, s i… ngồi lo i t t, ln ln có m t l ng l n không đ m b o hay nói h n ch t l n u có s d ng lo i s gây nh h ng x u t i ch t l 70 ng, ng cơng trình xây d ng, th m chí n ng h n nh h đ đ ng t i tính m ng ng i (khi cơng trình hồn cơng c đ a vào s d ng) Do v y, trình thi cơng cơng trình, n u khơng c phát hi n k p th i, s b m t s công nhân ý th c kém, m c đích tr c l i tr n l n vào trình thi cơng C ng v y, đ i v i s t, thép (ph n khung cơng trình), bên c nh nh ng hàng t t, ch t l ng p th tr ng cao, có th ng hi u n i ti ng, trơi n i, tràn ng khơng hàng nhái ch t l m u thí nghi m đ a vào cơng trình, th ng.Và m t th c tr ng n a, ng đ n v thi công giao cho m t b ph n làm, nh ng h không thí nghi m mà ch ng nh n ln, khơng đ m b o d) V i cơng tác th m đ nh thi t k k thu t, thi t k b n v thi công d tốn cơng trình r t nhi u v n đ nh h ng đ n công tác qu n lý ch t l i ng cán b làm công tác th m đ nh ph i đ m b o v s l l ng Ch t l ng th hi n ng ng c ng nh ch t khía c nh ki n th c, kinh nghi m, n ng l c ph m ch t đ o đ c Nh ng hi n t i t i nhi u S phòng chuyên môn r t thi u v s l ng y u v ch t l ng c ng nh th ng xuyên móc n i v i đ n v t v n d n đ n k t qu th m đ nh khơng th t xác đ m b o yêu c u th m đ nh Cán b th c hi n ch a quy trình, ph ng pháp d n đ n m t th i gian gây thi t h i cho nhà th u 3.4 xu t gi i pháp nh m nâng cao ch t l ng cơng trình tu b , s a ch a thu c công ty th i gian s p t i 3.4.1 Nâng cao n ng l c th m đ nh thi t k a,Trình t th c hi n qu n lý ch t l s đ g m b ng thi t k xây d ng cơng trình đ c th hi n c: L p nhi m v thi t k xây d ng cơng trình L a ch n nhà th u thi t k xây d ng cơng trình L p thi t k xây d ng cơng trình Th m đ nh thi t k c a ch đ u t , th m tra thi t k c a c quan qu n lý nhà n có th m quy n ho c c a t ch c t v n (n u có) Phê t thi t k xây d ng cơng trình Nghi m thu thi t k xây d ng cơng trình b,N i dung ki m tra c a ch đ u t : 71 c *Th m đ nh thi t k xây d ng c a ch đ u t , trình t b c: - Xem xét s phù h p v thành ph n, quy cách c a h s thi t k so v i quy đ nh c a h p đ ng xây d ng quy đ nh c a pháp lu t, bao g m: Thuy t minh thi t k , b n v thi t k , tài li u kh o sát xây d ng, quy trình b o trì cơng trình h s khác theo quy đ nh c a pháp lu t có liên quan - Xem xét n ng l c c a t ch c t v n, cá nhân th c hi n kh o sát, thi t k so v i yêu c u c a H p đ ng quy đ nh c a pháp lu t - ánh giá s phù h p c a thi t k so v i nhi m v thi t k , thi t k c s , yêu c u c a h p đ ng xây d ng quy đ nh c a pháp lu t có liên quan - ánh giá s phù h p v quy mô, công ngh , thông s k thu t ch tiêu kinh t k thu t ch y u c a cơng trình - ánh giá s phù h p v i quy chu n k thu t, tiêu chu n ch y u đ c áp d ng - ánh giá an toàn ch u l c k t c u ch u l c c a tồn b cơng trình - S tn th quy đ nh v mơi tr ng, phòng ch ng cháy n - Yêu c u nhà th u thi t k gi i trình, ti p thu, ch nh s a h s thi t k c s ý ki n th m tra (n u có) * Phê t thi t k xây d ng cơng trình: - Các thơng tin chung v cơng trình: Tên cơng trình, h ng m c cơng trình (nêu rõ lo i c p cơng trình); ch đ u t , nhà th u thi t k xây d ng cơng trình; đ a m xây d ng, di n tích s d ng đ t - Quy mô, công ngh , thông s k thu t ch tiêu kinh t k thu t ch y u c a cơng trình - Quy chu n k thu t qu c gia tiêu chu n ch y u đ c áp d ng - Các gi i pháp thi t k c a h ng m c cơng trình tồn b cơng trình - Nh ng u c u ph i hoàn ch nh b sung h s thi t k n i dung khác (n u có) Thi t k b n v thi công ph i đ c ch đ u t ho c đ i di n đ c y quy n c a ch đ u t xác nh n b ng ch ký đóng d u phê t vào t ng t b n v tr đ a thi công, k c tr ng h p thi t k m t b quy n quy t đ nh đ u t phê t Ng c sau đ c ng c i có th m i t ch c th m đ nh, th m tra phê t thi t k ph i ch u trách nhi m v k t qu th m đ nh, th m tra, phê t thi t k c a 72 3.4.2 H n ch hình th c ch đ nh th u l a ch n nhà th u thi công M c tiêu c a hình th c đ u th u tìm nhà th u đ n ng l c th c hi n d án công ty làm ch đ u t Gi m v n đ tiêu c c so v i hình th c ch đ nh th u nh hi n Ch áp d ng hình th c ch đ nh th u cơng trình x y s c nghiêm tr ng, ph i x lý g p Áp d ng theo Ngh đ nh s 63/2014/N -CP c a Chính ph quy đ nh gói th u có giá tr h n m c đ c áp d ng ch đ nh th u Còn l i s ph i đ r ng rãi ho c đ u th u h n ch ) Các cơng trình nh nên đ c đ u th u ( đ u th u c gom vào thành d án l n có t ng m c đ u t l n h n t r i đem đ u th u Hình th c đ u th u phù h p đ u th u r ng rãi theo lu t đ u th u s 43/2013/QH13 Th c hi n đ u th u ph i tuân th ngun t c: cơng khai, cơng b ng, cơng thành tín Cơng khai đ đ m b o minh b ch, công b ng đ i x v i c bên m i th u bên d th u, cơng ch m th u thành tín h s m i th u d th u tuân th k t qu đ u th u Tránh t ch c đ u th u hình th c nh m t o u ki n cho nhà th u trúng th u hay d n đ n ph i th c hi n x lý tình hu ng đ u th u ho c l m d ng áp d ng hình th c đ u th u h n ch đ “h n ch ” nhà th u có n ng l c, kinh nghi m đáp ng yêu c u c a gói th u tham gia đ u th u 3.4.3 Ki m tra h th ng qu n lý ch t l ng c a nhà th u thi công xây d ng cơng trình ây khâu quan tr ng nh h ng l n t i ch t l ng cơng trình N u th c hi n t t, Ch đ u t s ki m soát t t v tình hình s d ng v t li u, thi t b , c u ki n xây d ng đ a vào cơng trình, k p th i lo i b c u ki n, v t li u, thi t b không đ m b o ch t l ng ch n ch nh nh ng sai ph m m c ph i đánh giá đ n ch t l ch p v ch t l t tr i v i nhà th u có c s ng cơng trình th c hi n, có c s gi i quy t tranh ng (n u có) i v i cơng ty TNHH m t thành viên th y l i Li n S n c không th c hi n quy trình ki m tra h th ng qu n lý ch t l nhà th u, u c n ph i đ ng c a c ch n ch nh th i gian t i theo quy đ nh t i ngh đ nh s 46/2015/N -CP C n l u ý thêm nh ng vi c sau: - Ki m tra h th ng qu n lý ch t l ng có phù h p v i yêu c u, tính ch t, quy mơ cơng trình xây d ng khơng? quy đ nh trách nhi m c a t ng cá nhân, b ph n thi công 73 xây d ng cơng trình vi c qu n lý ch t l ng cơng trình xây d ng; ki m tra bi n pháp thi công, bi n pháp đ m b o ti n đ , an toàn lao đ ng c a nhà th u - Ki m tra gi y phép s d ng máy móc, thi t b , v t t có yêu c u an tồn ph c v thi cơng xây d ng cơng trình Các máy móc thi t b đ a vào cơng trình ph i có tài li u: Lý l ch máy, gi y ch ng nh n ki m đ nh an toàn đ i v i thi t b có yêu c u nghiêm ng t v an tồn c quan có th m quy n c p - Ki m tra gi y ch ng nh n ch t l ng c a nhà s n xu t tr c đ a v t t thi t b vào công trình, phi u k t qu thí nghi m c a phòng thí nghi m h p chu n, c a t ch c đ c c quan nhà n c có th m quy n cơng nh n đ i v i v t li u, c u ki n, s n ph m xây d ng, thi t b l p đ t vào cơng trình - Trong tr ng h p nghi ng k t qu ki m tra ch t l ng v t li u, thi t b l p đ t vào cơng trình Nhà th u cung c p C T đ ngh T v n giám sát làm rõ Sau đánh giá th c tr ng, ti n hành ki m tra tr c ti p v t t , v t li u thi t b l p đ t vào cơng trình b i m t phòng thí nghi m h p chu n Ch đ u t ch đ nh T v n giám sát đ xu t ch p nh n 3.4.4 Nâng cao n ng l c giám sát cơng trình xây d ng c a ch đ u t L c l ng giám sát c a ch đ u t đông v s l ng nh ng thi u nhi u chuyên gia gi i Nguyên nhân ch y u n ng l c c a k s giám sát ch đ sách c a Nhà n c đ i v i công tác giám sát ch a đ c coi tr ng, ch a có c ch thu hút ch đ đãi ng phù h p v i trách nhi m quy n h n c a giám sát; Ch a có bi n pháp qu n lý ch ng ch hành ngh giám sát, ki m soát n ng l c hành ngh đ o đ c ngh nghi p c a đ i ng giám sát Vì v y, tr ng c h t công ty ph i giao i trách nhi m đ m b o quy n l i cho cán b tham gia giám sát cơng trình Các cơng trình l n nh xây d ng tr m b m, c i t o h th ng kênh l n nh kênh t ng n Li n s n, c n thuê đ n v t v n giám sát chuyên nghi p k t h p giám sát c a Ch đ u t q trình giám sát thi cơng cơng trình Trong su t q trình thi cơng giám sát viên c n ph i ý đ n nh ng v n đ v v t li u, nhân công máy móc ph i áp d ng theo quy trình : N m v ng lu t xây d ng, ngh đ nh liên quan đ n qu n lý ch t l ng cơng trình, qu n lý d án, có đ b ng c p, ch ng ch hành ngh giám sát cơng trình th y l i 74 T t c v t t , v t li u, thi t b đ a vào s d ng cho cơng trình đ u có ngu n g c, xu t x rõ ràng, đ m b o yêu c u c a H s thi t k H s m i th u, có đ y đ ch ng ch ch t l ng liên quan, đ chuy n đ n công tr c Nhà th u ki m tra ch t l ng tr c v n ng Sau Nhà th u ki m tra đ m b o yêu c u s trình m u đ Ch đ u t (n u c n), T v n giám sát ki m tra, ch p thu n m i đ a vào thi công Các v t t , v t li u có u c u thí nghi m, ki m tra ch tiêu c lý yêu c u thí nghi m hi n tr ng s Trung tâm thí nghi m, ki m đ nh ch t l ng xây d ng có đ y đ n ng l c t cách pháp nhân th c hi n (Khi trúng th u Nhà th u s trình Ch đ u t T v n giám sát H s pháp lý n ng l c c a đ n v thí nghi m) Các ch ng ch ch t l l ng, k t qu thí nghi m b ng ch ng ch ng minh ch t ng v t t , v t li u, thi t b đ c Nhà th u l u gi su t q trình thi cơng đ a vào h s hồn cơng, quy t tốn cơng trình * Gi i pháp x lý đ i v i v t t , v t li u, thi t b phát hi n không đ t yêu c u: T v n giám sát kiên quy t không cho phép nhà th u đ a v t t , v t li u, thi t b không đ t yêu c u s d ng đ xây l p T t c v t t , v t li u tr c a nhà th u, giám sát ch đ u t ki m tra Tr c đ a đ n công tr ng h p công tr ng đ u đ c ng phát hi n th y v t t , v t li u, thi t b không phù h p v i yêu c u c a gói th u Nhà th u l p t c d ng thi công đ x lý 75 K t lu n ch Trong ch ng ng tác gi nêu th c tr ng công tác qu n lý ch t l ng cơng trình tu b , s a ch a t i Công ty TNHH m t thành viên th y l i Li n S n th i gian v a qua C th phân tích nhân t nh h s a ch a thu c công ty án đ ng t i ch t l ng cơng trình tu b , kh c ph c nh ng t n t i đó, tác gi đ xu t nhi u ph c phòng chun mơn đánh giá có hi u qu 76 ng K T LU N VÀ KI N NGH K t qu đ t đ c: Qua phân tích t ng quan cơng tác qu n lý ch t l ng cơng trình cơng ty TNHH m t thành viên th y l i Li n S n làm ch đ u t , Tác gi đ m t s gi i pháp nh m t ng c ng công tác qu n lý ch t l ng cơng trình c a cơng ty TNHH m t thành viên th y l i Li n S n C th là: - Gi i pháp v quy trình đ u th u l a ch n nhà th u có đ n ng l c kinh nghi m, k thu t tài đ th c hi n t t gói th u c a d án - Khi hoàn thi n b máy qu n lý C n nâng cao n ng l c th m đ nh kh o sát, thi t k - xu t bi n pháp ki m tra h th ng qu n lý ch t l - xu t gi i pháp v qu n lý ngu n nhân l c cho công ty ng c a nhà th u xu t gi i pháp nâng cao n ng l c giám sát cho cán b công ty T n t i c a lu n v n: M c dù tác gi đ a m t s gi i pháp t ng c ng công tác qu n lý ch t l ng áp d ng cho công ty cơng tác, xong đ tài khơng th tránh kh i nh ng thi u sót nh : kinh nghi m qu n lý ch t l ng cơng trình xây d ng ch a nhi u nên nh ng v n đ đ t mang tính phân tích lý lu n nhi u h n sâu vào th c ti n, ch a đ a đ c nh ng thông tin c a cơng trình xây d ng đ so sánh đánh giá v công tác qu n lý ch t l ng nh ng h c kinh nghi m, cách đ t v n đ gi i quy t v n đ ch a logic q trình nghiên c u h n ch v ph ng pháp nghiên c u, ch a có s li u tính tốn c th Ki n ngh đ xu t h công tác qu n lý ch t l ng nghiên c u: ng cơng trình xây d ng đ c t t, tác gi xin ki n ngh m t s n i dung sau: a) V c ch sách: - Các v n b n pháp quy c n đ qu n lý nhà n c, t ng c c hoàn thi n theo h ng ch t ch h n công tác ng công tác ki m tra, giám sát ho t đ ng xây d ng, xóa b b nh hình th c “h u ki m”, quy đ nh trách nhi m c a ng quan nhà n i đ ng đ u c c, t ch c t v n doanh nghi p xây d ng - Quy đ nh vi c th m đ nh d toán hi n c n thay đ i theo h đ c l p, tr nh ng tr ng T v n th m đ nh ng h p cơng trình quy mô nh ch đ u t t th c hi n Các 77 c quan qu n lý nhà, ch đ u t ch làm nhi m v qu n lý Nhà n c đ tham gia ho ch đ nh, ki m sốt, giám sát q trình th c hi n cơng trình b) V qu n lý cơng trình xây d ng: - Cơng trình đ u t xây d ng m t trình t hình thành ý t ng đ n tri n khai th c hi n Các bên tham gia qu n lý cơng trình đ u t xây d ng ph i có trách nhi m hồn thành m c tiêu d án đ Hi u qu c a m t cơng trình s đóng góp c a nhi u cá nhân t p th Do v y đ qu n lý t t nhà n c c n có chi n l c đào t o đ i ng T v n kh o sát thi t k , T v n qu n lý cơng trình, T v n giám sát chun nghi p có đ o đ c ngh nghi p - i v i đ i ng công nhân lao đ ng, cán b k thu t lao đ ng cơng trình xây d ng, Nhà n c c n có chi n l c đào t o chuyên sâu v tay ngh , ki n th c v an toàn lao đ ng, n ng su t lao đ ng Các nhà th u c n n ch n k l ng tr k t h p đ ng lao đ ng, vi c l a ch n th u ph c ng c n ph i xem xét k l đ c ch đ u t ch p nh n c ng nh ch u trách nhi m tr đ tài đ c áp d ng vào th c ti n tác gi đ xu t h thêm m t s v v n nh : an tồn lao đ ng cơng tr ch t l c ký ng ph i c pháp lu t ng nghiên c u chuyên sâu ng nhân t nh h ng đ n ng công trình xây d ng; s c cơng trình ngun nhân, gi i pháp công tác u tra gi i quy t s c cơng trình Trên toàn b n i dung lu n v n tác gi th c hi n, r t mong s giúp đ đóng góp ý ki n c a th y cô h i đ ng b o v lu n v n th c s c a tr ng th y l i, chuyên ngành Qu n lý xây d ng tham gia đóng góp ý ki n hoàn thi n 78 ih c TÀI LI U THAM KH O [1] Qu c H i, Lu t đ u th u s 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 n m 2013 [2].T ng quan v s c cơng trình xây d ng – PGS.TS Tr n Ch ng – H i đ p l n phát tri n ngu n nu c Vi t Nam [3] Chính Ph , Ngh đ nh s 46/2015/N -CP ngày 12 tháng 05 n m 2015 [4] Qu c H i, Lu t xây d ng s 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 n m 2014 [5] Ngh đ nh s 32/2015/N -CP ngày 25 tháng n m 2015 c a Chính ph v qu n lý chi phí đ u t xây d ng [6] Phòng K ho ch – k thu t B ng t ng h p cơng trình tu b , s a ch a công ty TNHH MTV thu l i Li n S n n m 2016 [7] Phòng t ch c hành cơng ty TNHH MTV Th y l i Li n S n, Tài li u quy ho ch Công ty TNHH MTV Th y l i Li n S n , n m2007) [8] S a ch a gia c cơng trình xây d ng – Nguy n Xuân Bích – Nhà xu t b n khoa h c k thu t [9 ] Ngh đ nh s 72/2007/N -CP ngày 07/5/2007 v qu n lý an toàn đ p 79 ... thu c công ty TNHH m t thành viên th y l i Li n S n – V nh Phúc Ch ng 3: Nghiên c u th c tr ng đ xu t gi i pháp nh m nâng cao ch t l ng công trình tu b , s a ch a thu c Công ty TNHH m t thành. .. nh m nâng cao ch t l ng tu b , s a ch a t đ ng cơng trình it 3.1 ng ph m vi nghiên c u it ng nghiên c u: tài nghiên c u áp d ng cho đ i t ng nh ng công trình tu b , s a ch a thu c Công ty TNHH... n đ tài: “NGHIÊN C U NÂNG CAO CH T NG TU B , S A CH A CÁC CƠNG TRÌNH TH Y L I THU C CÔNG TY TRÁCH NHI M H U H N M T THÀNH VIÊN TH Y L I LI N S N –T NH V NH PHÚC M c đích nghiên c u c a đ tài:
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu nâng cao chất lượng tu bổ, sửa chữa các công trình thủy lợi thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành biên thủy lợi liễn sơn tỉnh vĩnh phúc , Nghiên cứu nâng cao chất lượng tu bổ, sửa chữa các công trình thủy lợi thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành biên thủy lợi liễn sơn tỉnh vĩnh phúc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay