Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng thiết kế các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng của tỉnh ninh thuận, áp dụng cho dự án khu đô thị mới đông bắc thành phố phan rang tháp chàm

92 5 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 15:49

L I CAM OAN Tôi xin cam đoan Lu n v n th c s cơng trình nghiên c u khoa h c đ c l p c a Các s li u khoa h c, k t qu nghiên c u c a Lu n v n trung th c có ngu n g c rõ ràng Vi c tham kh o ngu n tài li u đ c th c hi n trích d n ghi ngu n tài li u tham kh o quy đ nh Ninh Thu n, ngày 09 tháng 03 n m 2017 Tác gi Nguy n H u Nhân i L IC M N Trong trình nghiên c u th c hi n lu n v n, tác gi nh n đ t n tình c a giáo, PGS.TS cs h ng d n ng Kim H nh nh ng ý ki n v chuyên môn quý báu c a th y cô B môn Công ngh Qu n lý xây d ng, Khoa Cơng trình – Tr ng đ i h c Th y L i Tác gi xin bày t l i c m n sâu s c đ n cô giáo h t n tình ch b o, h ng d n PGS.TS ng Kim H nh ng d n tác gi v chun mơn su t q trình nghiên c u Tác gi xin trân tr ng c m n th y, giáo, cán b Phòng t o i h c Sau đ i h c, Khoa Cơng trình đ c bi t th y, cô giáo gi ng d y B môn Công ngh Qu n lý xây d ng tr ng i h c Th y l i Hà N i b n đ ng nghi p giúp đ , ch d n t n tình trình hồn thành lu n v n này! Ninh Thu n, ngày 09 tháng 03 n m 2017 Tác gi Nguy n H u Nhân ii M CL C M U CH NG 1: T NG QUAN CH T L NG THI T K CÁC ÁN QUY HO CH XÂY D NG VÀ QUY HO CH CHI TI T Ô TH 1.1 Công tác qu n lý quy ho ch xây d ng đô th 1.1.1 Quy ho ch xây d ng đô th 1.1.2 Qu n lý ch t l ng quy ho ch xây d ng đô th c m c a đ án quy ho ch chi ti t xây d ng .144 1.2 1.2.1 Khái ni m v quy ho ch chi ti t xây d ng 144 1.2.2 Các lo i đ án quy ho ch chi ti t xây d ng .155 1.3 Ch t l ng đ án quy ho ch chi ti t xây d ng 211 K T LU N CH CH NG 2: C NG 233 S LÝ LU N M B O CH T L NG THI T K CÁC ÁN QUY HO CH CHI TI T XÂY D NG 244 2.1 C s pháp lý v thi t k đ án quy ho ch chi ti t xây d ng 244 2.1.1Các v n b n pháp quy qu n lý ch t l ng đ án thi t k quy ho ch chi ti t 244 2.1.2 Các tiêu chu n - quy ph m hi n hành thi t k đ án quy ho ch 255 2.1.3Quy chu n quy ho ch thi t k th hi n nay………………………28 2.2 Mơ hình qu n lý ch t l 2.2.1 Nhà n ng đ án quy ho ch chi ti t xây d ng 29 c qu n lý v ch t l 2.2.2 Công tác qu n lý ch t l 2.3 Quy trình qu n lý ch t l 2.4 Các nhân t nh h ng 29 ng c a ch th liên quan 300 ng thi t k đ án quy ho ch chi ti t xây d ng 33 ng đ n công tác thi t k đ án quy ho ch chi ti t 355 2.4.1 c m t nhiên 355 2.4.2 c m dân sinh - kinh t 36 2.4.3 Ph ng h ng phát tri n kinh t xã h i c a đ a ph ng 37 2.4.4 Các ch tiêu c s l p đ án quy ho ch .39 2.4.5 ánh giá tác đ ng môi tr ng .40 2.4.6 N ng l c c a t ch c l p quy ho ch ………………………………………… 41 2.4.7 N ng l c c a c quan qu n lý quy ho ch 42 iii K T LU N CH CH NG 455 NG 3: GI I PHÁP NÂNG CAO CH T L HO CH CHI TI T KHU Ô TH NG THI T K ÁN QUY ÔNG B C –TP PHAN RANG THÁP CHÀM 46 3.1 Gi i thi u khu đô thi m i ông B c 46 3.1.1 i u ki n t nhiên 48 3.1.2 Hi n tr ng khu đ t 50 3.1.3Các ch tiêu kinh t k thu t c a đ án 52 3.1.4 Quy ho ch ki n trúc 53 3.2 Nh ng t n t i đ án quy ho ch chi ti t khu đô th m i ông B c 544 3.3.1 Hi n tr ng s d ng đ t 55 3.3.2 Hi n tr ng h t ng k thu t 55 3.3.3 Quy ho ch ki n trúc 55 3.4 xu t gi i pháp nâng cao công tác qu n lý ch t l ng thi t k đ án quy ho ch chi ti t khu đô th m i ông B c 77 3.4.1 Nguyên nhân c a vi c thay đ i thi t k đ án quy ho ch chi ti t 77 3.4.2 M t s gi i pháp nâng cao ch t l ng thi t k đ án quy ho ch chi ti t xây d ng khu đô th m i ông B c 78 K T LU N CH NG 82 K T LU N VÀ KI N NGH .83 TÀI LI U THAM KH O .85 iv DANH M C HÌNH NH Hình 1.1 Quy ho ch chi ti t 1/2000 1/500 Khu du l ch, sân golf, resort Phong San .188 Hình 1.2 Quy ho ch chi ti t t l 1/500 Khu ô Th ông ô i Ph .19 Hình 1.3 Quy ho ch chi ti t 1/2000 1/500 Ngh a Trang Sinh Thái B c Phan Thi t 19 Hình 1.4 Quy ho ch t ng th đô th Thành ph ven sông - Green River City 20 Hình 1.5 Quy ho ch chi ti t t l 1/500 H c Vi n Tu Pháp TPHCM 20 Hình 3.1 Quy ho ch chi ti t khu đô th m i ông B c-TP.Phan Rang Tháp Chàm 48 v DANH M C B NG BI U B ng 3.1 B ng t ng h p ch tiêu quy ho ch s d ng đ t sau u ch nh 57 B ng 3.2 B ng so sánh ch tiêu quy ho ch s d ng đ t 70 vi DANH M C VI T T T VÀ GI I THÍCH THU T NG QLNN Qu n lý nhà n TT - BXD Thông t – B xây d ng QH T Quy ho ch đô th KTN c i u Ki n t nhiên B KH Bi n đ i khí h u TP HCM Thành ph H Chí Minh TM ánh giá tác đ ng môi tr ng UBND y ban nhân dân H ND H i đ ng nhân dân KCS Quy trình ki m sốt ch t l K TM Khu đô th m i QHXD Quy ho ch xây d ng Q - BXD Quy t đ nh – B xây d ng N - CP Ngh đ nh – Chính Ph VIAP Quy ho ch th nơng thơn vii ng M U Tính c p thi t c a đ tài Quy ho ch xây d ng đóng vai trò h t s c c n thi t quan tr ng vi c đ nh h ng phát tri n kinh t , xã h i; c s phápcho vi c tri n khai đ u t d án xây d ng; góp ph n vào s nghi p cơng nghi p hố, hi n đ i hố đ t n b o s phát tri n b n v ng, đ nh h ho ch đô th c n ph i đ c đ m ng k ho ch đ Trong Quy c quan tâm m c, đ c bi t Quy ho ch chi ti t xây d ng c a D án Khu đô th m i T nh Ninh Thu n c s quy ho ch xây d ng đ c t, d án đ cđ ut xây d ng t o nên m t di n m o, b m t m i đ i v i m t đô th tr nh Thành ph Phan Rang Tháp Chàm, Trung tâm Chính tr - V n hóa - Xã h i c a t nh Chính t t o môi tr ng h p d n, thu hút nhà đ u t n c đ n v i Ninh Thu n Nhìn chung, d án xây d ng hoàn thành đ m b o yêu c u k thu t, ch t l ng đ a vào s d ng đ t hi u qu nh đ án quy ho ch xây d ng mang tính kh thi Tuy nhiên, bên c nh v n m t s đ án quy ho ch ch a đ ng nhi u b t c p, t n t i, h n ch ch t l ng đ án quy ho ch ch a đ c quan tâm m c trình t ch c l p, th m đ nh phê t D n đ n trình tri n khai th c hi n D án đ u t xây d ng g p khó kh n cho quy n th Do tính kh thi c a đ án quy ho ch ch a cao, nhi u v n đ b t h p lý ph i u ch nh c c b quy ho ch nhi u l n nh : D án K M K1 c a nhà đ u t Công ty C ph n Thành ông Ninh Thu n ph i u ch nh đ n l n v i D án Du l ch khác c ng ph i u ch nh Quy ho ch t đ n l n, d n đ n làm ch m ti n đ tri n khai d án, đ c bi t nh h ph ng đ n công tác qu n lý c a c quan chun mơn, quy n đ a ng Chính v y “Nghiên c u gi i pháp nâng cao ch t l ng thi t k đ án quy ho ch chi ti t xây d ng c a t nh Ninh Thu n, áp d ng cho d án Khu đô th m i ông B c - thành ph Phan Rang Tháp Chàm” đ c ch n làm đ tài lu n v n M c đích nghiên c u Nghiên c u c s khoa h c, c s pháp lý đ l a ch n gi i pháp phù h p nh m nâng cao ch t l ng thi t k đ án quy ho ch chi ti t xây d ng đ a bàn t nh Ninh Thu n nói chung D án khu đô th m i ông B c thành ph Phan Rang Tháp Chàm nói riêng it it ng ph m vi nghiên c u ng nghiên c u: Công tác thi t k , t ch c th c hi n qu n lý ch t l ng c a đ án quy ho ch xây d ng chi ti t Ph m vi nghiên c u: D án khu đô th m i ông B c thành ph Phan Rang Tháp Chàm - T nh Ninh Thu n Cách ti p c n ph ng pháp nghiên c u - T ng h p, k th a k t qu nghiên c u t tr xây d ng n - c, n c đ n l nh v c quy ho ch c ánh giá, phân tích nh ng tài li u, v n b n pháp lu t vi c áp d ng vào đ án quy ho ch xây d ng đ a bàn t nh Ninh Thu n - Ph ng pháp th ng phân tích s li u th c t t báo cáo c a đ án quy ho ch xây d ng đ a bàn t nh Ninh Thu n th c hi n - Ph ng pháp u tra kh o sát, đánh giá th c t t i cơng trình xây d ng khu đ t th c hi n đ án quy ho ch đ a bàn t nh nói chung quy ho ch xây d ng thành ph Phan Rang Tháp Chàm nói riêng K t qu đ t đ c - T ng quan v công tác l p, th m đ nh, phê t Quy ho ch chi ti t xây d ng đô th c n c nói chung c a t nh Ninh Thu n nói riêng - Các c s khoa h c pháp lý đ l a ch n gi i pháp nâng cao ch t l Quy ho ch chi ti t xây d ng c a D án phát tri n đô th ng - xu t nhóm gi i pháp, ph xây d ng, thơng qua đ qu n lý ch t l ng pháp đánh giá đ i v i Quy ho ch chi ti t ng Quy ho ch chi ti t xây d ng c a D án nói chung D án Khu th m i nói riêng nh m đ m b o th i gian ti n đ d án theo k ho ch m c đích yêu c u đ - Xây d ng l trình, phân k đ u t c a m t K TM phù h p v i ngu n l c xã h i - Qu n lý ki m soát t t Quy ho ch chi ti t xây d ng đ gi m thi u vi c u ch nh quy ho ch xây d ng c t, h n ch tiêu quy hoạch tt 3.3 4.1 loại đất đất thương mại dịch vụ đất công cộng đất nhà trẻ, mẫu giáo sau điều chỉnh ký hiệu QUY HO CH cũ phê duyệt diện tích (m2) Tû lÖ (%) TMDV 1044.93 0.25% cc 27400.71 6.45% mn1 3616.99 diÖn tÝch (m2) Tû lÖ (%) 0.00 0.00% 0.85% 4220.00 0.91% Tăng so giảm so với QH với QH cũ(%) cũ(%) 0.25% 0.05% đất tT giáo dục chất 4.2 l­ỵng cao cÊp 1&2 TH 4858.03 1.14% 3230.00 0.69% 0.45% 4.3 Chỵ, tttm cc1 7839.38 1.85% 5850.00 1.26% 0.59% 4.4 Nhµ ban ql khu CC2 880.59 0.21% 0.00 0.00% 0.21% 4.4 c¬ së y tÕ CC3 2389.12 1.53% 2620.00 0.56% 0.97% 4.5 đất khách sạn KS 7816.60 1.84% 45910.00 9.85% 8.01% xanh tdtt, bãI đỗ 1.27% xe thiết chế văn hóa đất giao thông b cxtt 29375.74 6.92% 26330.00 5.65% GT 158244.48 37.27% 178780.00 38.36% Khu táI định cư nhà 94300.00 thu nhập thấp 100.0% 161500.00 1.08% 100.0% đất nhà liền kề phục vụ táI định cư,chuyển lk 18198.94 đổi việc làm nhu 71 19.30% 27800.0 17.21% 2.09% tiêu quy hoạch tt loại đất sau điều chỉnh ký hiệu QUY HO CH cũ phê duyệt diện tích (m2) Tỷ lệ (%) diện tích (m2) Tỷ lệ (%) Tăng so giảm so với QH với QH cũ(%) cũ(%) cầu ®Êt ë nhµ ë cho ng­êi thu nhËp thÊp noxh 30721.52 32.6% 36680.0 22.71% 0% 26550.0 16.44% 9.87% nhµ ë thÊp tÇng cho 2.1 ng­êi thu nhËp thÊp tnt 0.00 16.44% nhµ ë chung c­ cho 2.2 ng­êi thu nhập thấp đất nhà trẻ, mẫu giáo noxh 30721.52 32.58% 10130.0 6.27% 26.31% mn2 10027.00 10.63% 10027.0 6.21% 0% 0% 10130.0 6.27% 6.27% 0% đất quan, văn phòng dịch vụ xanh tdtt đất giao th«ng cq 0.00 cxtt 2640.61 2.80% 7320.0 4.53% 1.73% GT 32711.93 34.69% 69543.0 43.06% 8.37% tỉng diƯn tÝch nghiªn cøu 518850.00 72 627600.0 3.2.3.3 Gi i pháp quy ho ch a) Gi i pháp quy ho ch thoát n Gi i pháp thi t k thoát n c c n a riêng N đ m b o theo tiêu chu n đ c th i công trình sau x lý c đ u n i vào h th ng thoát n li n k , bi t th , … ban đ u l a ch n rãnh thoát n l a ch n c ng n c n a riêng Các nhà lơ c B 300, rãnh thoát n c sâu c Tiêu chuẩn thoát nước: + Nước sinh hoạt : 150 l/ người + Nước công cộng : 2-4 l/ m2.sàn + N­íc tr­êng häc : 20 l/ häc sinh + Nước nhà trẻ, mẫu giáo : 100l/ cháu Nhu cầu thoát nước: Căn vào tiêu chuẩn thoát nước quydự án tổng nhu cầu cấp nước sinh hoạt khu đô thị 2238,96m3/ng.đ (trong khu đô thị 1973,6 m3/ng.đ; khu tái định cư nhà thu nhập thấp 265,3 m3/ng.đ) b) Quy ho ch c p n Ngu n n c c c p cho d án đ hi n tr ng D300 đ c l y t ngu n n c máy thành ph , t ng Yên Ninh n ng c p n ng c p n c D200 đ c ng Nguy n Th Minh Khai M ng l iđ ng ng phân ph i đ ng ng d ch v đ n ng n b trí m ng c t đ đ m b o an tồn c p n Tiªu chn dïng n­íc: + N­íc sinh ho¹t : 150 l/ ng­êi + Nước công cộng : 2-4 l/ m2.sàn + Nước tr­êng häc : 20 l/ häc sinh + N­íc nhµ trẻ, mẫu giáo : 100l/ cháu + Nước tưới : l/ m2 + N­íc rưa ®­êng : 0,5 l/ m2 73 c c b trí m ng vòng, m t s Nhu cầu dùng nước: - Căn vào tiêu chuẩn cấp nước quydự án tổng nhu cầu cấp nước sinh hoạt Max khu đô thị 2833,4m3/ng.đ (trong khu đô thị 2490,8 m3/ng.đ; khu tái định cư nhà thu nhập thấp 342,6 m3/ng.đ) c) Quy ho ch c p n Ngu n n c p cho d án t tr m bi n áp Ninh H i 110/22KV – 1x25MVA, đ u n i vào đ ng trung áp 474 Ninh H i Giai đo n đ u d án đ c c p t n đ ng trung th xung quanh d án Xây d ng n cáp trung th m ch vòng c p cho tr m bi n áp Tính toán nhu cầu cấp điện - Chỉ tiêu cấp điện + Nhà liên kế : KW/hộ + Nhà phố thương mại : KW/hộ + Biệt thự : KW/hộ + Nhà liên kế (TĐC) : KW/hộ + Nhµ ë cho ng­êi thu nhËp thÊp : KW/căn + Công cộng : 30 W/m2 + Chiếu sáng : 1,2 W/m2 Xây d ng m i 15 tr m bi n áp v i t ng công su t tr m 24.750 KVA, bán kính ph c v
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng thiết kế các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng của tỉnh ninh thuận, áp dụng cho dự án khu đô thị mới đông bắc thành phố phan rang tháp chàm , Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng thiết kế các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng của tỉnh ninh thuận, áp dụng cho dự án khu đô thị mới đông bắc thành phố phan rang tháp chàm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay