Nghiên cứu các giải pháp nâng cao quản lý chất lượng các công trình thủy lợi do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi tam đảo quản lý

86 5 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 15:49

L I CAM OAN H tên h c viên: Nguy n Hoàng Anh L p: 23QLXD21 Chuyên ngành: Qu n xây d ng Tên đ tài nghiên c u lu n v n: “Nghiên c u gi i pháp nâng cao hi u qu qu n ch t l qu n lý” ng cơng trình th y l i Công ty TNHH MTV th y l i Tam o Tôi xin cam đoan đ tài lu n v n c a tôi làm Nh ng k t qu nghiên c u trung th c.Trong q trình làm tơi có tham kh o tài li u liên quan nh m kh ng đ nh thêm s tin c y c p thi t c a đ tài Các tài li u trích d n rõ ngu n g c tài li u tham kh o đ c th ng kê chi ti t Tôi không chép t b t k ngu n thông tin nào, n u vi ph m tơi xin hồn tồn ch u trách nhi m Hà N i, ngày tháng H c viên Nguy n Hoàng Anh i n m 2017 L IC M N Trong trình nghiên c u th c hi n lu n v n, tác gi nh n đ c s h ng d n t n tình c a GS.TS V ình Ph ng nh ng ý ki n v chuyên môn quý báu c a gi ng viên khoa Công trình, b mơn Cơng ngh Qu n xây d ng tr h c Th y l i ng i Tác gi xin chân thành c m n th y cô giáo tr ng đ i h c Th y l i t n tình gi ng d y tác gi su t trình h c t p t i tr ng Xin c m n gia đình ngu n đ ng l c tinh th n to l n đ i v i tác gi Xin c m n b n bè, anh em đ ng nghi p c quan cung c p s li u, giúp đ tác gi có đ y đ s li u đ hồn thành lu n v n Do trình đ , kinh nghi m, n ng l c c ng nh th i gian h n ch nên Lu n v n khó tránh kh i nh ng thi u sót Tác gi r t mong nh n đ c nh ng ý ki n đóng góp c a quý đ c gi Xin trân tr ng c m n! Hà N i, ngày tháng n m 2017 H c viên Nguy n Hoàng Anh ii M CL C L I CAM OAN i L I C M N ii DANH M C S HÌNH V vi DANH M C B NG BI U vii PH N M CH U NG 1: T NG QUAN V QU N CH T L NG XÂY D NG TRONG GIAI O N THI CƠNG CƠNG TRÌNH 1.1 Qu n ch t l ng cơng trình giai đo n thi cơng cơng trình 1.1.1 Qu n ch t l ng cơng trình 1.1.3.2 Ý ngh a c a qu n ch t l ng thi công xây d ng cơng trình th y l i 1.1.4 S đ quan h gi a t ch c q trình xây d ng cơng trình 10 Hình 1-1 S đ quan h gi a t ch c trình xây d ng cơng trình 10 Trong đó: 10 A: Ch đ u t 10 1.1.5 M i quan h gi a thành viên 10 1.1.6 Quy n h n ngh a v bên tham gia giai đo n thi công xây d ng cơng trình [1] 11 1.2 S c n thi t c a công tác qu n thi công v n đ ch t l ng cơng trình xây d ng hi n 14 1.2.1 Vai trò c a ngành xây d ng q trình cơng nghi p hóa, hi n đ i hóa đ tn c [1][2] 14 1.2.2 Tình hình ch t l ng cơng trình xây d ng nói chung hi n 1.3 S c cơng trình nhân t qu n ch t l n c ta 15 ng thi công 20 1.3.1 S c cơng trình 20 1.3.2 M t s s c liên quan đ n công tác QLCL 20 K T LU N CH NG 24 CH S KHOA H C NH M NGHIÊN C U HOÀN THI N GI I PHÁP QU N CH T L NG CƠNG TRÌNH TRONG GIAI O N THI CÔNG 25 NG 2: C 2.1 H th ng v n b n pháp v qu n ch t l ng công trình giai đon thi cơng 25 2.1.1 H th ng v n b n pháp lu t 25 iii 2.1.2 Các tiêu chu n, quy chu n [3] 28 2.2 M t s ch tiêu đánh giá hi u qu công tác qu n ch t l ng thi cơng xây d ng cơng trình 29 2.2.1 Ch tiêu đánh giá v qu n ng i 29 2.2.2 Ch tiêu v qu n v t t 29 2.2.3 Ch tiêu đánh giá v qu n ch t l ng máy móc, thi t b 30 2.2.4 Ch tiêu đánh giá v qu n thi công 30 2.3 Phân tích nh ng nguyên nhân c a nh ng h n ch , t n t i công tác qu n ch t l ng thi cơng cơng trình th y l i 32 2.3.1 Nguyên nhân gián ti p 32 2.3.2 Nguyên nhân tr c ti p 33 2.4 Các yêu c u đ m b o cho ch t l ng cơng trình giai đo n thi công 35 2.4.1 Yêu c u v ki m soát v t t 35 2.4.2 Yêu c u v ki m sốt máy móc, thi t b thi công 38 2.4.3 Yêu c u v qu n ch t l ng k thu t thi công 39 2.5 M t s cơng tác v ch t l ng khâu liên quan đ n thi cơng, xây d ng cơng trình th y l i 40 2.5.1 Công tác qu n ti n đ thi công xây d ng cơng trình 40 2.5.2 Công tác qu n kh i l ng thi cơng xây d ng cơng trình 41 2.5.3 Cơng tác qu n an tồn lao đ ng môi tr ng công tr ng xây d ng 42 K T LU N CH CH NG 44 NG 3: NGHIÊN C U HOÀN THI N GI I PHÁP QU N CH T L CÔNG XÂY D NG CƠNG TRÌNH CƠNG TY TNHH MTV TH Y L I TAM 3.1 Gi i thi u v Công ty TNHH MTV th y l i Tam Huy n Tam NG THI O 45 o” 45 o có t ng di n tích t nhiên 36.560ha, đ t s n xu t nông nghi p 8.140ha, đ t canh tác 6.263ha, đ t s n xu t nông nghi p 7293 ha, đ t lâu n m 1.877ha, nuôi tr ng th y s n 61.35 ha, di n tích đ khó kh n v ngu n n m t ph n huy n Tam D c Ranh gi i khu t ng, Bình Xuyên Ngu n n iv ct i 5179 ha, kho ng 1514 i bao g m: Toàn b huy n Tam o c cung c p cho h th ng m ng l i sông su i b t ngu n t dãy Tam n c d i dào, v v chiêm ngu n n o, ngu n sinh th y t ng đ i t t V v mùa ngu n c v n khó kh n 45 3.2 Th c tr ng đ u t xây d ng cơng trình nh ng n m qua c a Công ty TNHH MTV Th y l i Tam 3.3 o 49 xu t m t s gi i pháp nh m hồn thi n cơng tác qu n ch t l cơng trình t i Cơng ty TNHH MTV th y l i Tam ng thi công xây d ng o” 60 3.3.1 Nhóm gi i pháp v qu n 60 3.3.1.1 i v i Ch đ u t : 60 3.3.1.2 i v i nhà th u kh o sát xây d ng: 60 3.3.1.3 i v i nhà th u thi t k xây d ng cơng trình: 61 3.3.1.4 i v i nhà th u t v n giám sát: 61 3.3.1.5 i v i nhà th u t v n qu n d án: 61 3.3.1.6 i v i nhà th u thi cơng xây d ng cơng trình: 61 3.3.1.7 Qu n nhà n c t i đ a ph ng: 62 - S NN&PTNT c quan chuyên môn nhà n c v l nh v c xây d ng ph c v cho nông nghi p c a t nh, thành ph tr c thu c Trung th ng c n ng xuyên ph bi n sách pháp lu t v xây d ng th y l i cho đ n v , doanh nghi p xây d ng đ a bàn 62 3.3.2 Nhóm gi i pháp k thu t 62 3.3.2.1 Công tác thi công đ p đ p: 62 3.3.2.2 Th c hi n giám sát hi n tr ng thi công xây d ng 66 3.3.3.3 Công tác nghi m thu 67 C n c v n b n pháp c a nhà n công tác qu n ch t l c m ng cơng trình th y l i nh ng n m v a qua Công ty TNHH MTV Th y l i Tam cao công tác qu n ch t l c c s phân tích th c tr ng u, nh o th c hi n, lu n v n đ xu t m t s gi i pháp nh m nâng ng c a Công ty nh sau: 73 K t lu n: 74 Ki n ngh : 75 DANH M C TÀI LI U THAM KH O 77 v DANH M C S HÌNH V Hình 1.2 S c v đ p Th y n Ia Krel 21 Hình 3.1 S đ c c u t ch c Công ty TNHH MTV Th y l i Tam o 46 Hình 3.2: s đ c c u t ch c c a BQLDA 47 vi DANH M C B NG BI U B ng 3.1 V n đ u t xây d ng c b n c a Công ty giai đo n 2009 – 2016 49 B ng3.2: Hi n tr ng cơng trình t i - h th ng Tam vii o 50 DANH M C CÁC CH KÝ VÀ KÝ HI U VI T T T ATL : An toàn lao đ ng BQL: Ban qu n BQLDA: Ban qu n d án C T: Ch đ u t CLCT: Ch t l ng cơng trình CP D: C p ph i đá d m H XD: Ho t đ ng xây d ng TVGS: T v n giám sát XDCT: Xây d ng cơng trình TNHH: Trách nhi m h u h n MTV: M t thành viên viii PH N M U Tính c p thi t c a đ tài: * ch n đ tài T nh V nh Phúc thu c Vùng đ ng b ng Sông H ng, vùng Kinh t tr ng m B c b vùng Th T ng di n tích đ t t nhiên c a t nh 1.370,73 km2 V nh Phúc có m t thành ph , m t th xã, huy n v i 137 xã, ph ng, th tr n V nh Phúc có nhi u n giao thông qu c gia V nh Phúc vùng đ t có b dày l ch s – v n hóa lâu đ i, v i hàng tr m di tích l ch s – v n hóa g n v i danh lam c nh th ng n i ti ng Ng i dân V nh Phúc có truy n th ng lao đ ng c n cù, hi u h c, thông minh, n ng đ ng sáng t o T nh V nh Phúc n m khu v c châu th sông H ng thu c trung du mi n núi phía b c, có t a đ : t 21O 08’ đ n 210 34`(t i xã o Trù, huy n Tam o) v đ b c; t 1050 09’ (xã B ch L u, huy n Sông Lô) đ n 105o47’ (xã Ng c Thanh, th xã Phúc n) kinh đ đơng a gi i hành chính: Phía B c: Giáp t nh Thái Nguyên Tuyên Quang Phía Nam: Giáp t nh Hà Tây (c ) Phía ơng: Giáp thành ph Hà N i Phía Tây: Giáp t nh Phú Th V nh Phúc n m vùng đ ng b ng thu c châu th sông H ng, m t t nh thu c vùng kinh t tr ng m B c B , Vi t Nam Di n tích t nhiên, tính đ n 31/12/2008 1.231,76 km2, dân s 1.014.488 ng i, g m đ n v hành chính: Thành ph V nh Yên, th xã Phúc Yên huy n: L p Th ch, Sông Lơ, Tam D ph ng, Bình Xun, Tam o, V nh T ng, Yên L c v i 113 xã, 24 ng th tr n Trong thành ph V nh Yên trung tâm kinh t , tr , v n hoá c a t nh, cách trung tâm th đô Hà N i 50km, cách sân bay Qu c t N i Bài 25km, cách C ng bi n: Cái Lân - T nh Qu ng Ninh, c ng H i Phòng - Thành ph H i Phòng kho ng 150 km Q trình phát tri n kinh t - xã h i c a đ t n c n m qua t o cho V nh Phúc nh ng l i th m i v v trí đ a kinh t , t nh tr thành m t b ph n c u thành c a vành đai phát tri n cơng nghi p t nh phía B c ng th i, s phát tri n n hành lang giao thông Qu c t Qu c gia liên quan, đ a t nh V nh Phúc xích g n h n v i trung tâm kinh t , công nghi p nh ng thành ph l n c a Qu c gia Qu c t thu c hành lang kinh t Cơn Minh - Hà N i - H i Phòng, QL2 Vi t Trì Hà Giang - Trung Qu c, hành lang đ ng 18 t ng lai đ Thành ph Hà N i V nh Phúc có v trí quan tr ng đ i vùng KTT ng vành đai IV B c B , đ c bi t đ i v i Th đô Hà N i: Kinh t V nh Phúc phát tri n s góp ph n Th Hà N i thúc đ y ti n trình th hóa, phát tri n công nghi p, gi i quy t vi c làm, gi m s c ép v đ t đai, dân s , nhu c u v xã h i, du l ch, d ch v c a th đô Hà N i V nh Phúc ph n đ u “ n n m 2020 xây d ng t nh V nh Phúc c b n tr thành t nh công nghi p theo h ng hi n đ i tr thành thành ph V nh Phúc vào nh ng n m 30 c a th k XXI” M c tiêu đòi h i t nh V nh Phúc ph i khai thác phát huy t i đa ngu n l c cho đ u t phát tri n, đ c bi t phát tri n c s h t ng Nh v y v i ch c n ng, nhi m v đa d ng t công tác chuyên môn v qu n nhà n c đ n ho t đ ng qu n d án tu b , s a ch a cơng trình th y l i l c l ng cán b k thu t m ng Do đ hoàn thành t t ch c n ng, nhi m v v qu n Nhà n c c ng nh qu n d án ban qu n d án c n có nh ng gi i pháp v qu n ch t l ng cơng trình nh m nâng cao hi u qu cơng vi c đ m b o ch t l ng cơng trình Vì v y tác gi ch n đ tài : “Nghiên c u gi i pháp nâng cao hi u qu qu n ch t l TNHH MTV th y l i Tam ng cơng trình th y l i Cơng ty o qu n lý” M c đích c a đ tài: Nghiên c u gi i pháp nâng cao hi u qu qu n ch t l Công ty TNHH m t thành viên th y l i Tam ng thi công xây d ng t i o” Ý ngh a khoa h c th c ti n c a đ tài: a) Ý ngh a khoa h c: Công ty TNHH MTV th y l i Tam o c quan chuyên môn tr c thu c S Nông nghi p PTNT t nh V nh Phúc có trách nhi m tham m u giúp Giám đ c S th c toàn di n c a k t lu n ki m tra i v i nh ng cơng trình đ c bi t s l ng m u có th nhi u h n thi t k quy đ nh Ki m tra ch t l ng trình thi cơng đ m nén: - Trong q trình đ p đ t đ m theo t ng l p, ph i theo dõi ki m tra th trình cơng ngh , trình t đ p, b dày l p đ p, s l ng xuyên quy t đ m, t c đ di chuy n c a máy thi công, b r ng ph v t đ m, kh i l ng th tích thi t k ph i đ t… cơng trình ch ng th m, ch u áp l c n c, ph i ki m tra m t ti p giáp gi a l p đ p, ph i đánh x m k đ ch ng hi n t - Tiêu chu n ch t l i v i nh ng ng m t nh n ng đ u tiên ph i ki m tra đ t đ p đ ch t đ m nén so v i thi t k (TCVN 4201:2012; TCVN4202:2012) Khi đ p cơng trình b ng cát, cát s i, đá h n h p ngồi thơng s quy đ nh, ph i ki m tra thành ph n h t c a v t li u so v i thi t k (TCVN 4198:2012) - Tùy theo tính ch t cơng trình m c đ đòi h i c a thi t k , ph i ki m tra thêm h s th m, s c kháng tr t c a v t li u m c đ co ngót đ m nén (TCVN 4199:2012; TCVN 4200:2012) - Khi đ p vùng l y s ng, c n đ c bi t ý ki m tra k thu t ph n vi c sau: + Chu n b n n móng: ch t cây, đào g c, v t rác, rong rêu, nh ng d in c + Bóc l p than bùn ph m vi đáy móng t i đ t nguyên th , vét s ch h t bùn + p đ t vào móng + Theo dõi tr ng thái c a n n đ p máy thi công l i - Nh ng ph n c a cơng trình đ t c n ph i nghi m thu tr c l p kín g m: + Thay đ i lo i đ t đ p n n + Nh ng bi n pháp x đ m b o s + Móng b ph n cơng trình tr + Chu n b m v t li u tr c b n đ nh c a n n c xây, đ bê tông c vào khai thác + Nh ng ph n gián đo n thi công lâu ngày tr c ti p t c thi công - Khi nghi m thu san n n c n ki m tra: + Cao đ đ d c c a n n + Kích th + Ch t l c hình h c ng đ t đ p, kh i l + Phát hi n nh ng n i đ t q ng th tích khơ t b lún c c b - Sai l ch cho phép c a b ph n cơng trình đ p đ t so v i thi t k không đ quy đ nh 64 cv t - Khi nghi m thu ki m tra cơng trình san n n, đ n v thi công ph i chu n b đ y đ nh ng tài li u ph c v ki m tra nghi m thu cho h i đ ng nghi m thu c s : + B n v hồn thành cơng trình có ghi nh ng sai l ch th c t B n v b sung nh ng ch làm sai thi t k + Nh t ký thi cơng cơng trình nh t ký nh ng công tác đ c bi t + Nh t ký quan tr c lún cơng trình + B n v v trí c c m c đ nh v c b n biên b n nghi m thu cơng trình + Biên b n k t qu thí nghi m v t li u s d ng xây d ng cơng trình k t qu thí nghi m nh ng m u ki m tra q trình thi cơng C, Ki m tra cơng tác đo đ c thí nghi m: o đ c tr c m móng: - Các tài li u đ a hình có liên quan đ n vi c thi công: + Các b n đ đ a hình c a khu v c công tr ng, m kh ng ch m t b ng, t a đ c a m kh ng ch cao đ , c c m c xác đ nh tim cơng trình + Khi bàn giao đ thi công c n ki m tra l i c c m c, l i kh ng ch th c đ a - Các m kh ng ch m t b ng, cao đ tim n ph i b trí vào v trí sau: + Phía ngồi đ ng vi n c a cơng trình đ khơng gây c n tr cho thi công, đo d n thu n ti n, d b o v , n đ nh + Trên n n đá ho c đ t c ng n đ nh, n m m c n + Các m kh ng ch m t b ng cao đ ph i đ c ng m, không b ng p n c c ký hi u, v s d , ph i b o v su t q trình thi cơng Giám sát ph Ph ng pháp thí nghi m: ng pháp xác đ nh kh i l - M c đích: xác đ nh kh i l đ ch t hi n tr ng th tích c a cát chu n t i hi n tr ng: ng th tích c a cát chu n dùng thí nghi m xác đ nh ng - D ng c c n thi t: + Thùng đong cát: đ c ch t o b ng kim lo i, có đ ng kính 15 cm, th tích t 2000 cm đ n 3000 cm Có th s d ng c i đ m lo i D (22 TCN 333 – 06) đ làm thùng đong + B d ng c ph u rót cát: S d ng lo i ph u nh làm thí nghi m + Cân: n t đ c ki m đ nh + Thanh thép g t c nh th ng: làm b ng kim lo i dày 3mm, r ng 5cm, dài 22cm - Trình t ti n hành xác đ nh kh i l ng th tích c a cát: 65 + Cân xác đ nh kh i l + ng thùng đong cát (ký hi u m ) cát chu n vào bình ch a cát, l p bình ch a cát v i ph u t đ đ nh v lên mi ng thùng đong, úp ph u rót cát lên đ đ nh v + M van hoàn toàn cho cát ch y xu ng thùng đong, cát ng ng ch y đóng van l i + a b ph u rót cát ngồi Dùng thép g t b ph n cát nhô lên kh i mi ng bình đong L y bàn ch i quét s ch nh ng h t cát bám phía thùng đong Cân xác đ nh kh i l ng c a thùng đong có ch a cát (ký hi u m ) -Tính tốn: + Kh i l ng th tích c a cát chu n đ c tính theo cơng th c: = (m - m )/ V c Trong đó: -Kh i l ng th tích c a cát chu n, g/cm3 m -Kh i l ng thùng đong cát, gam m -Kh i l ng thùng đong, gam V c -th tích thùng đong cát, cm + Giá tr kh i l ng th tích c a cát dùng cho thí nghi m s trung bình c a l n thí nghi m 3.3.2.2 Th c hi n giám sát hi n tr ng thi công xây d ng C n c ti n đ thi công, bi n pháp thi công đ c nhà th u l p đ ki m tra đ i ch ng v i h s thi t k bi n pháp thi công đ c phê t N u khơng đ m b o cán b k thu t tr c ti p yêu c u nhà th u thay đ i bi n pháp ti n đ thi công cho v i h s thi t k Trong trình nhà th u thi cơng Ban b trí cán b k thu t ki m tra ch t l ti n đ theo trình t sau: ng + Ki m tra giám sát th ng xuyên có h th ng q trình nhà th u thi cơng xây d ng cơng trình tri n khai cơng vi c t i hi n tr ng K t qu ki m tra đ u ph i ghi nh t ký giám sát c a ch đ u t ho c biên b n ki m tra theo quy đ nh; + Xác nh n b n v hồn cơng; + T ch c nghi m thu cơng trình xây d ng theo quy đ nh 66 + T p h p ki m tra tài li u ph c v nghi m thu công vi c xây d ng, b ph n cơng trình, giai đo n thi cơng xây d ng, nghi m thu thi t b , nghi m thu hoàn thành t ng h ng m c cơng trình xây d ng hồn thành cơng trình xây d ng; + Phát hi n sai sót, b t h p v thi t k đ u ch nh ho c yêu c u nhà th u thi t k u ch nh; + T ch c ki m đ nh l i ch t l ng b ph n cơng trình, h ng m c cơng trình cơng trình xây d ng có nghi ng v ch t l ng; + Ch trì, ph i h p v i bên liên quan gi i quy t nh ng v thi cơng xây d ng cơng trình ng m c, phát sinh 3.3.3.3 Công tác nghi m thu Hi n công tác nghi m thu c a Ban ch a đ c hoàn thi n, n i dung công vi c không th c hi n quy trình v y cơng tác nghi m thu ch m ch a đáp ng yêu c u nâng cao hi u qu c a công tác nghi m thu cán b k thu t c a Ban ph i nghiêm túc th c hi n b c nghi m thu cơng trình xây d ng theo b c sau: B c 1: Nghi m thu công vi c xây d ng N i dung công tác nghi m thu công vi c xây d ng (công tác đ t, c p pha, c t thép bê tông, kh i xây, c u ki n, b ph n k t c u cơng trình, l p đ t thi t b ch y th không t i); tùy tình hình th c t mà t ch c th c hi n theo quy đ nh - Ki m tra hi n tr ng đ i t ng nghi m thu - Ki m tra h th ng ch ng đ t m, giàn giáo gi i pháp b o đ m an toàn - Ki m tra k t qu th nghi m, đo l ng đ xác đ nh ch t l ng kh i l ng c a v t li u, c u ki n xây d ng, k t c u, b ph n cơng trình, máy móc thi t b , cơng vi c ki m tra b t bu c đ i v i: + K t qu th nghi m ch t l ng v bi n pháp gia c n n, s c ch u t i c a c c móng + K t qu thí nghi m đ t (đá) đ p + K t qu thí nghi m bê tông, c t thép, k t c u thép + K t qu thí nghi m liên k t hàn, bu lông c 67 ng đ cao c a k t c u thép + K t qu ki m tra ng su t, bi n d ng c a c t thép ng su t tr c + K t qu th nghi m k t c u (n u có): kèo thép, k t c u ch u l c + K t qu ki m tra kh i l - ng c a k t c u, b ph n ho c cơng trình i chi u so sánh nh ng k t qu ki m tra nêu v i thi t k đ c t, quy chu n tiêu chu n xây d ng, ch d n k thu t c a nhà s n xu t - ánh giá k t qu công vi c, đánh giá ch t l ng đ i v i t ng công vi c xây d ng; l p b n v hồn cơng cơng vi c Cho phép chuy n công vi c ti p theo công vi c tr c đ u ki n nghi m thu - T c s nêu trên, l p biên b n nghi m thu Các l u ý ti n hành nghi m thu công vi c xây d ng: + Trong q trình thi cơng ph i yêu c u nhà th u hoàn thi n m u thí nghi m theo quy đ nh c a pháp lu t + Quá trình nghi m thu ph i đ c th c hi n sau cơng tác hồn thành t o u ki n cho công tác ti p theo ti n hành Nh đào xong h móng c n ph i nghi m thu yêu c u đ n v thi công theo thi t k đ t o u ki n cho b c thi công ti p theo B c 2: Nghi m thu hoàn thành giai đo n xây l p - Th c hi n k t thúc giai đo n xây l p nh m đánh giá k t qu ch t l ng c a t ng giai đo n xây l p, tr c Ch đ u t cho phép chuy n sang thi công giai đ an xây l p ti p theo - N i dung cơng tác nghi m thu hồn thành giai đo n xây l p: + Ki m tra đ i t ng nghi m thu t i hi n tr ng; ki m tra biên b n nghi m thu cơng vi c, c u ki n có liên quan + Ki m tra k t qu thí nghi m, đo l ng đ xác đ nh ch t l ng kh i l ng c a v t li u, c u ki n, k t c u b ph n cơng trình, thi t b Công vi c ki m tra b t bu c đ i v i: - K t qu th t i lo i b ch a, th áp l c đ 68 ng ng - K t qu thí nghi m, hi u ch nh, v n hành th máy móc thi t b l p đ t cơng trình: c p n, c p n c, thoát n c, thang máy, u hòa khơng khí trung tâm, báo cháy báo khói, ch a cháy, ch ng sét, quan sát - b o v , m ng vi tính, n tho i, âm thanh, thi t b c a h th ng n t , - Các tài li u đo đ c kích th c hình h c, tim, m c, bi n d ng, chuy n v , th m (n u có), ki m tra kh i l ng k t c u, b ph n cơng trình + V n b n c a t ch c t v n thi t k đ ng ý thi công c c đ i trà sau có k t qu thí nghi m c c + i chi u so sánh nh ng k t qu ki m tra nêu v i tài li u thi t k đ c t, v i quy chu n xây d ng tiêu chu n k thu t, ch t l ng t ng ng cùa Nhà n c ho c c a Ngành hi n hành quy đ nh, ch d n k thu t c a nhà s n xu t v t li u, thi t b công ngh + Ki m tra h s nghi m thu L u ý h s nghi m thu giai đo n ph i t p h p tài li u pháp lý, tài li u qu n ch t l ng theo danh m c quy đ nh Khi đ i t ng nghi m thu có ch t l ng đ t yêu c u thi t k đ c t, phù h p quy chu n xây d ng tiêu chu n k thu t đ c ch p thu n s d ng, b o đ m ch d n k thu t c a nhà s n xu t h s nghi m thu đ c c quan Qu n nhà n c v ch t l ng có biên b n ki m tra ch p thu n ch đ u t l p biên b n nghi m thu Nh ng ng i ký biên b n nghi m thu ph i nh ng ng có th m quy n c a bên tham gia nghi m thu i đ i di n h p pháp c a c p B c 3: Nghi m thu hồn thành cơng trình, ho c h ng m c cơng trình đ đ a vào s d ng - Th c hi n k t thúc vi c xây d ng đ đánh giá ch t l ng cơng trình tồn b k t qu xây l p tr c đ a công trình ho c h ng m c cơng trình vào s d ng - Nh ng công vi c c n th c hi n tr c t ch c nghi m thu đ a h ng m c cơng trình tồn b cơng trình hồn thành vào s d ng: Trình c quan Nhà n c có th m quy n, c quan chuyên ngành đ có v n b n nghi m thu, ch p thu n h th ng k thu t, công ngh đ u ki n s d ng, bao g m: + Gi y ch ng nh n nghi m thu h th ng phòng ch ng cháy n c a Phòng C nh sát PCCC - Cơng an T nh 69 + Phi u xác nh n B n đ ng ký đ t tiêu chu n môi tr ng B o v môi tr ng c a S Tài nguyên & Môi tr ng (n u công trình thu c lo i ph i đ ng ký môi tr ng) + Gi y phép s d ng lo i máy, thi t b , v t t ch t có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao đ ng + Cho phép s d ng nh ng cơng trình k thu t h t ng hàng rào (vi c đ u n i n, c p thoát n c, giao thông ) + V n b n ki m tra h th ng ch ng sét - N i dung cơng tác nghi m thu hồn thành xây d ng: + Ki m tra hi n tr ng + Ki m tra toàn b kh i l ng ch t l ng xây l p (k , m thu t) c a h ng m c ho c tồn b cơng trình so v i thi t k đ c t + Ki m tra k t qu th nghi m, v n hành th đ ng b h th ng máy móc thi t b công ngh + K t qu đo đ c, quan tr c lún bi n d ng (đ lún, đ nghiêng, chuy n v ngang, góc xoay) c a h ng m c cơng trình (tr tháp, nhà cao t ng ho c k t c u nh p l n, …) th i gian xây d ng (ngay sau thi cơng móng cho đ n th i m nghi m thu), đ c bi t trình th t i lo i b + Ki m tra u ki n đ m b o an toàn v v sinh mơi tr ng, phòng ch ng cháy n , an toàn lao đ ng th c t c a cơng trình so v i thi t k đ c t, quy chu n xây d ng tiêu chu n k thu t, ch t l ng t ng ng c a Nhà n c, c a ngành hi n hành đ c ch p thu n s d ng nh ng u kho n quy đ nh t i h p đ ng xây l p; + Ki m tra ch t l ng h s hồn cơng Tùy thu c vào tính ch t, quy mơ cơng trình, ch đ u t xác đ nh danh m c h s tài li u phù h p ph c v nghi m thu - Sau ki m tra, n u h ng m c ho c tồn b cơng trình có ch t l ng đ t yêu c u thi t k đ c t, phù h p quy chu n xây d ng tiêu chu n k thu t đ c ch p thu n s d ng, b o đ m an toàn v v sinh mơi tr ng, phòng ch ng cháy n , có đ y đ h s tài li u hoàn thành h s nghi m thu đ c c quan Qu n nhà n c v ch t l thu ng có biên b n ki m tra ch p thu n ch đ u t l p biên b n nghi m 70 Nh ng ng i ký biên b n nghi m thu ph i nh ng ng có th m quy n c a bên tham gia nghi m thu i đ i di n h p pháp c a c p - Trong tr ng h p có nh ng thay đ i so vói thi t k đ c t, có cơng vi c ch a hồn thành, ho c nh ng h h ng sai sót (k c nh ng h h ng, sai sót đ c s a ch a), bên có liên quan ph i l p, ký, đóng d u b ng kê theo m u quy đ nh qu n ch t l ng cơng trình xây d ng Trách nhi m c a Ch đ u t ong vi c t ch c nghi m thu: Ch đ u t ch u trách nhi m v k t qu nghi m thu, t ch c công tác nghi m thu theo Quy đ nh qu n ch t l ng cơng trình xây d ng, c th nh sau: - Trong q trình thi cơng, ch đ u t ph i th ng xuyên theo dõi, ki m tra, đôn đ c đ n v t v n, thi công vi c đ m b o ti n đ , ch t l ng công trình, k p th i có bi n pháp x có vi ph m, k c đình ch công vi c, thay th b ng đ n v m i - Ki m tra t cách pháp lý, ch đ trách nhi m th c hi n nghi m thu: + Ch đ u t ph i ki m tra thành ph n bên tham gia nghi m thu, tính h p l c a thành viên tham gia nghi m thu (các thành viên ph i đ i di n h p pháp c a c p có th m quy n c a bên tham gia nghi m thu) + Trong m i biên b n nghi m thu đ u ph i ghi rõ tên c th c a t ch c tham gia nghi m thu (Ch đ u t ; Doanh nghi p nh n th u, đ n v thi công tr c ti p, t ch c t v n giám sát thi công, ) + M i thành viên ký biên b n nghi m thu đ u ph i ghi rõ h tên, ch c v bên d ch ký i + Biên b n nghi m thu hoàn thành xây d ng cơng trình c n c pháp đ ch đ u t làm th t c bàn giao đ a cơng trình vào khai thác s d ng, quy t toán v n đ u t th c hi n đ ng ký tài s n theo quy đ nh c a pháp lu t + Trong quy đ nh qu n ch t l ng cơng trình xây d ng Khi nghi m thu công vi c xây d ng (b c 1); nghi m thu hoàn thành giai đo n xây l p (b c 2), quy đ nh b t bu c bên tham gia nghi m thu ch ph i ký biên b n (ghi rõ h tên, ch c v ), khơng ph i đóng d u, b i v y Ch đ u t ph i t ch u trách nhi m v k t qu nghi m thu Ch đ u t bên có liên quan (T ch c t v n Ch đ u t thuê giám sát thi công, Doanh nghi p nh n th u xây l p, T ch c t v n thi t k ) ph i có bi n pháp ki m sốt trách nhi m k t qu làm vi c cùa thành viên tham gia nghi m thu 71 M t s l u ý khác : - Ch đ u t , t v n giám sát, nhà th u xây l p, t v n thi t k c n nghiên c u th c hi n nh ng quy đ nh t i Ngh đ nh s 46/N -CP - Các biên b n nghi m thu ph i c xác nh n c a thành ph n tham gia nghi m thu theo quy đ nh - Nh t ký công tr ng ph i đ c l p theo m u quy đ nh - H s nghi m thu ph i đ c s p x p khoa h c, phù h p v i danh m c chi ti t ph i b o đ m hình th c quy đ nh đ d dàng ki m tra - Ch đ u t t ch c vi c ki m tra h s đ thành viên có liên quan tham d ki m tra h s , đ i chi u v i danh m c tài li u đ c l p s n, ký biên b n ki m tra h s nghi m thu theo m u c a c quan qu n Nhà n c v ch t l ng công trình - Biên b n nghi m thu ph i có ch ký, ghi rõ h tên; đóng d u c a t t c bên tham gia ki m tra Danh m c h s tài li u kèm theo Biên b n ki m tra, Ch đ u t ký, ghi rõ h tên, đóng d u - Vi c t p h p, chu n b đ y đ h s tài li u tr c nghi m thu hồn thành có tác d ng l n vi c rà soát ch t l ng, t o b ng ch ng v toàn b k t qu xây l p Vì v y, ch đ u t ph i nghiêm túc th c hi n, l p biên b n ki m tra h s kèm theo danh m c tài li u h p l nh h ng d n đây, kh c ph c tình tr ng c quan qu n Nhà n c v ch t l ng cơng trình xây d ng ph i th c hi n nh hi n - Sau Ch đ u t bên liên quan hoàn thành vi c chu n b h s có biên b n ki m tra kèm theo danh m c tài li u, c quan qu n Nhà n c v ch t l ng cơng trình xây d ng s ki m tra v m t Nhà n - Biên b n ki m tra h s nghi m thu đ c, ký biên b n c đ i di n c quan qu n Nhà n cv ch t l ng cơng trình xây d ng ký, m t nh ng c n c đ Ch đ u t ti n hành nghi m thu - Tài li u nêu tài li u thu c H s hồn thành cơng trình (h s hồn cơng) l u tr n p l u tr theo quy đ nh v h s hồn cơng, ph i bàn giao cho ch qu n lý, s d ng cơng trình bàn giao s d ng cơng trình - Các ch đ u t ph i l p h s nghi m thu giai đo n, nghi m thu h ng m c ho c hồn thành cơng trình sau hồn t t công tác thi công xây l p giai đo n h ng m c 72 ho c hoàn thành cơng trình, khơng đ c b qua cơng tác nghi m thu giai đo n theo quy đ nh ho c t ch c nghi m thu giai đo n tr sau hoàn t t thi công xây l p giai đo n sau K T LU N CH NG Trong ch ng 3, tác gi khái quát s đ b máy t ch c c ng nh th c tr ng công tác qu n ch t l ng giai đo n thi công c a Công ty TNHH MTV th y l iTam o hi n nay, áp d ng c th cho cơng trình “Tu b nâng c p x m tr ng y uh X H ng” C n c v n b n pháp c a nhà n nh c c s phân tích th c tr ng u, c m công tác qu n ch t l ng cơng trình th y l i nh ng n m v a qua Công ty TNHH MTV Th y l i Tam o th c hi n, lu n v n đ xu t m t s gi i pháp nh m nâng cao công tác qu n ch t l ng c a Cơng ty nh sau: Tồn b cán b qu n lý, k thu t đ i ng công nhân đ u quán tri t tinh th n, tuân th lu t xây d ng, ngh đ nh c a Chính ph , quy chu n, tiêu chu n q trình thi cơng cơng trình Xây d ng “v n hóa ch t l ng” c a Công ty L y ch t l ng làm th c đo cao nh t đ đánh giá s hoàn thành nhi m v c a t ng thành viên Cơng ty, nói cách khác xây d ng đ c “ th ng hi u c a công ty” b ng ch t l ng cơng trình Xây d ng đ i ng cán b k thu t có tay ngh cao tính chuyên nghi p cao, ti p c n s d ng t t công ngh tiên ti n / 73 K T LU N VÀ KI N NGH K t lu n: Trong ph m vi nghiên c u c a lu n v n, tác gi t p chung nghiên c u nh ng v n đ liên quan đ n công tác qu n ch t l ng cơng trình nói chung, ch t l ng thi cơng cơng trình Th y l i nói riêng Qua q trình thu th p s li u phân tích tác gi thu đ Ch c k t qu nh t đ nh ng tác gi trình bày nh ng quan m lu n th c ti n v ch t l qu n ch t l ng cơng trình giai đo n thi cơng, qu n ch t l ng, ng cơng trình c ng Nêu đ c m cơng trình th y l i, ngun t c thi cơng cơng trình th y l i M t s v n đ công tác qu n ch t l yêu c u nâng cao ch t l Ch ng cơng trình giai đo n hi n ng thi cơng cơng trình đ a bàn t nh V nh Phúc ng nêu rõ nh ng c s nghiên c u v ch t l s thuy t c s pháp liên quan t i ch t l c m c a thi cơng cơng trình th y l i m i ng cơng trình xây d ng u c u qu n ch t l cơng cơng trình Các nhân t ch t l ng cơng trình có c nh h ng t i ch t l ng cơng trình Nh ng s c th ng thi ng cơng trình cơng tác qu n ng g p giai đo n thi công công trình th y l i Trên c s k th a nh ng lu n c a ch ng v qu n ch t l ng q trình thi cơng, th c tr ng qu n thi cơng trình, tác gi đ xu t gi i pháp k thu t, gi i pháp qu n đ cơng trình có th đ m b o ch t l ng, t ng tu i th hi u qu s d ng công trình K t qu đ t đ c: Qua q trình hồn thành lu n v n, tác gi nghiên c u làm sáng t nh ng v n đ lu n c b n v qu n ch t l ng thi công công trình xây d ng H th ng đ nh ng h n ch , t n t i công tác qu n ch t l c ng thi cơng cơng trình xây d ng Trên c s phân tích nguyên nhân c a nh ng t n t i, h n ch qu n ch t l ng thi cơng cơng trình xây d ng công tác qu n ch t l xu t gi i pháp nh m nâng cao hi u qu ng cơng trình xây d ng q trình thi công 74 Nh ng h n ch lu n v n: Do th i gian h n ch , tác gi ch a sâu phân tích nh ng bi n pháp, quy trình thí nghi m, k t qu thí nghi m c a cơng trình Qua q trình cơng tác, tác gi thi u kinh nghi m công tác qu n lý,do lu n v n ch a sâu phân tích, xây d ng quan h c a ch th tham gia qu n lý, y u t tác đ ng đ n công tác qu n c a ch th Ki n ngh : Rà soát s a đ i b sung v n b n quy ph m pháp lu t nh m t ng c ng công tác qu n ch t l ng cơng trình xây d ng nói chung cơng trình th y l i nói riêng 1.1 B sung quy đ nh, ch tài đ i v i ch th tham gia xây d ng cơng trình vi c th c hi n cơng trình xây d ng; quy đ nh rõ ch tài trách nhi m c a t ch c, cá nhân vi ph m Các quy đ nh r t chi ti t, c th x cho t ng hành vi vi ph m 1.2 Nghiên c u qu n d án d i hình th c cơng ty t v n qu n d án chuyên nghi p, công ty “làm thuê” cho ch đ u t , k c vi c cho đ u th u qu n d án nh m t nhà th u chuyên nghi p (tr nh ng d án có quy mô nh , đ n gi n) 1.3 B sung quy đ nh c a quy ch đ u th u Lu t u th u v vi c đ m b o ch t l ng công trình xây d ng h s m i th u Vi c l a ch n nhà th u, h p đ ng trình th c hi n h p đ ng liên quan đ n tiêu chu n xét trúng th u tu theo cơng trình, u c u ch t l ng c a cơng trình đ đ m xét th u m i t ng quan gi a ch t l ng k thu t giá cho phù h p, khơng hồn tồn d a giá th u th p nh t đ m k thu t nh hi n 1.4 B sung quy đ nh Lu t Xây d ng Các doanh nghi p ho t đ ng xây d ng lo i hình kinh doanh có u ki n: b t bu c t ch c nhà th u (t v n, kh o sát xây l p) ph i có ch ng ch n ng l c theo c p cơng trình ( Trung Qu c l nh v c xây l p có c p, t v n có c p) 1.5 Có k ho ch xây d ng b sung h ng d n, tiêu chu n, quy trình, quy ph m thi t k thi cơng thi u nh t đ i v i lo i k t c u, công ngh m i 1.6 Nghiên c u s a đ i b sung đ nh m c t ng phí ph c v cho l p d án, kh o sát, thi t k , th m đ nh, đ c bi t phí giám sát t ng đ n giá nhân công xây d ng lo i ngh nghi p lo i I (trong u ki n công nhân xây d ng ph i làm vi c tr i, n ng, rét, ph thu c th i ti t, không n đ nh) 1.7 B sung quy đ nh v b o trì, s a ch a nh , s a ch a l n theo đ nh k cho t ng c p cơng trình, đ c bi t đ i v i cơng trình h t ng ph c v chung, cơng trình phúc l i xã h i, nhà c quan, chung c … Nghiên c u ban hành sách liên quan nh m nâng cao ch t l trình xây d ng 75 ng cơng 2.1 Có sách khuy n khích doanh nghi p t ch c th c hi n đ c c p ch ng ch qu n ch t l ng theo tiêu chu n ISO 9001 - 2000, h th ng qu n môi tr ng ISO 14000 ( u tiên đ u th u, ch n th u…) 2.2 Có sách phù h p đ t ng kinh phí đào t o cán b , đào t o công nhân lành ngh đáp ng đ c yêu c u ngày l n c a ngành xây d ng t ngu n ngân sách nhà n c, doanh nghi p ng i h c 2.3 Có sách khuy n khích t ch c t v n qu n u hành d án, t ch c t v n giám sát chuyên nghi p - đ c l p thông qua vi c quy đ nh v vi c c p ch ng ch hành ngh k s chuyên nghi p phù h p v i u c tham gia công nh n l n k s chuyên nghi p ASEAN 2.4 Có sách khuy n khích áp d ng công ngh tiên ti n v t li u xây d ng m i nh m nâng cao ch t l ng tu i th cơng trình 2.5 Có sách phát huy vai trò c a t ch c xã h i - ngh nghi p vi c qu n ch t l ng công trình xây d ng, k c vi c th c hi n chuy n m t s d ch v công cho t ch c xã h i ngh nghi p th c hi n (đào t o, c p ch ng ch hành ngh , giám đ nh, công nh n cơng trình ch t l ng cao, lên danh sách đ n v , cá nhân vi ph m ch t l ng…) T ng c ng công tác tra, ki m tra nh m t ng c l ng cơng trình xây d ng ng công tác qu n ch t Thành l p h th ng m ng l i ki m đ nh ch t l ng xây d ng ph m vi toàn qu c trung ng đ a ph ng đ i v i cơng trình xây d ng c bi t ch đ b t bu c ki m tra công tác qu n ch t l ng đ i v i cơng trình s d ng b ng v n ngân sách nhà n c 76 DANH M C TÀI LI U THAM KH O [1] Qu c H i khóa 13 ngày 18/06/2014 s 50/2014v Lu t Xây d ng [2] Chính ph Vi t Nam, Ngh đ nh s 46/2015 ngày 12/05/2015 v "Qu n ch t l ng b o trì cơng trình xây d ng" [3] Chính ph Vi t Nam,Ngh đ nh s 59/2015 ngày 18/06/2015 v "Qu n d án đ u t xây d ng" [4] TCXDVN 371:2006 - Nghi m thu ch t l ng thi cơng cơng trình xây d ng [5] M Duy Thành, Bài gi ng môn h c: Ch t l h c Th y L i, 2012 ng cơng trình, Hà N i: Tr [6] Nguy n Tr ng T , K ho ch ti n đ , Bài gi ng cao h c, Hà Nôi: Tr Th y L i, 2012 ng ng i ih c [7] Phan Tr ng Hi u, "Hồn thi n cơng tác qu n d án xây d ng công trình t i Ban qu n d án Vinaconex 1," 2015 [8] Chính ph Vi t Nam, Ngh đ nh s 84/2015 v "Giám sát đánh giá đ u t ", Hà N i, 2015 [9] inh Vi t Tân, Lu n v n: " xu t bi n pháp qu n ch t l ng công trình thi cơng xây d ng, áp d ng cho cơng trình kênh B c thu c d án phát tri n h th ng kênh t i B c sông Chu – Nam sông Mã", Hà N i, 2015 [10] "Internet: http://www.xaydung360.vn," [Online] [11] "Internet: http://www.thuvienphapluat.vn," [Online] [12] "Internet: http://www.tlu.edu.vn," [Online] [13] "Internet: M t s s c cơng trình th y l i x y th i gian qua.[16/12/09] [14] Mai Chí Hòa, Lu n v n: "Gi i pháp qu n ch t l ng cơng trình thi cơng xây d ng, áp d ng cho Ban QLDA NN&PTNT Thanh Hóa 77 78 ... nâng cao hi u qu qu n lý ch t l TNHH MTV th y l i Tam ng cơng trình th y l i Cơng ty o qu n lý M c đích c a đ tài: Nghiên c u gi i pháp nâng cao hi u qu qu n lý ch t l Công ty TNHH m t thành viên. .. n lý d án ban qu n lý d án c n có nh ng gi i pháp v qu n lý ch t l ng cơng trình nh m nâng cao hi u qu công vi c đ m b o ch t l ng cơng trình Vì v y tác gi ch n đ tài : Nghiên c u gi i pháp nâng. .. 44 NG 3: NGHIÊN C U HOÀN THI N GI I PHÁP QU N LÝ CH T L CÔNG XÂY D NG CƠNG TRÌNH CƠNG TY TNHH MTV TH Y L I TAM 3.1 Gi i thi u v Công ty TNHH MTV th y l i Tam Huy n Tam NG THI O 45 o”
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các giải pháp nâng cao quản lý chất lượng các công trình thủy lợi do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi tam đảo quản lý , Nghiên cứu các giải pháp nâng cao quản lý chất lượng các công trình thủy lợi do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi tam đảo quản lý

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay