Hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng tại công ty TNHH một thành viên SUDICO tiến xuân

97 2 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 15:49

L I CAM OAN H c viên Nguy n M nh Tùng, h c viên cao h c chuyên ngành Qu n xây d ng l p 23QLXD12, xin cam đoan m i thông tin liên quan đ n Công Ty TNHH M t TV Sudico Ti n Xuân đ c cung c p lu n v n trung th c H c viên xin cam đoan đ tài nghiên c u c a h c viên d is h ng d n c a th y giáo PGS TS Nguy n H u Hu , h c viên hoàn toàn ch u trách nhi m v nh ng n i dung trình bày Tác gi lu n v n Nguy n M nh Tùng i L I C M N Sau th i gian h c t p, nghiên c u th c hi n, h c viên hoàn thành lu n v n v i đ tài: “Hoàn thi n công tác qu n d án đ u t xây d ng t i Công ty TNHH M t TV Sudico Ti n Xuân” V i lòng kính tr ng bi t n sâu s c, h c viên xin bày t l i c m n chân thành t i: Ban Giám hi u Nhà tr c a Tr ng ng, Khoa Cơng trình, Phòng t o i h c Sau ih c i h c Th y l i t o u ki n thu n l i giúp đ h c viên su t trình h c t p hoàn thành lu n v n Hu tr c ti p t n tình h c bi t th y giáo PGS TS Nguy n H u ng d n, giúp đ h c viên su t trình th c hi n lu n v n t t nghi p Các th y giáo, cô giáo H i đ ng khoa h c ch b o l i nh ng khuyên quý giá, giúp h c viên có đ ki n th c c s chuyên ngành đ hoàn thành lu n v n H c viên c ng xin g i l i c m n chân thành t i Công Ty TNHH M t TV Sudico Ti n Xuân toàn th b n bè, đ ng nghi p gia đình giúp đ h c viên hồn thành lu n v n Do trình đ chun mơn, kinh nghi m c ng nh th i gian h n ch nên trình th c hi n lu n v n h c viên khó tránh kh i nh ng thi u sót H c viên r t mong ti p t c nh n đ c nh ng ý ki n đóng góp c a quý đ c gi Xin trân tr ng c m n! Hà N i, ngày tháng n m 2016 Tác gi lu n v n Nguy n M nh Tùng ii M CL C L I CAM OAN i L I C M N ii M C L C iii DANH M C S vii DANH M C B NG BI U viii PH N M U 1 Tính c p thi t c a đ tài: .1 Ph ng pháp nghiên c u: it ng ph m vi nghiên c u c a đ tài: Ý ngh a khoa h c th c ti n c a đ tài: K t qu d ki n đ t đ CH c NG 1: T NG QUAN V CƠNG TRÌNH VÀ QU N D QU N D ÁN UT ÁN U T XÂY D NG XÂY D NG CƠNG TRÌNH 1.1 Khái qt phân lo i d án đ u t xây d ng 1.1.1 Khái ni m d án đ u t xây d ng cơng trình 1.1.2 c m c a d án đ u t xây d ng cơng trình 1.1.3 Phân lo i d án đ u t xây d ng cơng trình 1.1.4 Các giai đo n th c hi n d án đ u t xây d ng cơng trình 1.2 Nh ng y u t nh h ng đ n công tác qu n d án đ u t xây d ng 1.2.1 Khái ni m v qu n d án đ u t xây d ng cơng trình .9 1.2.2 Các ch th tham gia qu n d án đ u t xây d ng 10 1.2.3 N i dung c a qu n d án đ u t xây d ng 13 1.3 Nh ng h c kinh nghi m công tác qu n d án đ u t xây d ng công trình phát tri n c s h t ng k thu t 18 1.3.1 Nh ng h c kinh nghi m t n 1.3.2 Nh ng kinh nghi m n c 18 c 20 1.4 Các cơng trình nghiên c u liên quan đ n đ tài 23 K T LU N CH NG 24 iii CH NG 2: C S LU N V QU N D ÁN UT XÂY D NG CÔNG TRÌNH 25 2.1 Công tác qu n d án đ u t xây d ng 25 2.1.1 Quy trình qu n d án 25 2.1.2 Qu n th i gian d án 30 2.1.3 Qu n chi phí d án 31 2.1.4 Qu n ch t l ng 31 2.2 Qu n d án theo quy đ nh c a h th ng v n b n pháp lu t hi n hành 32 2.2.1 H th ng v n b n pháp lu t có liên quan đ n công tác qu n d án 33 2.2.2 Nh ng quy đ nh c b n v qu n d án đ u t xây d ng cơng trình 39 2.3 Các mơ hình qu n d án th ng g p 40 2.3.1 Mô hình ch đ u t tr c ti p qu n d án 40 2.3.2 Mơ hình ch nhi m u hành d án 40 2.3.3 Mơ hình chìa khóa trao tay 41 CH NG 3: TH C TR NG VÀ M T S ÁN THI N CÔNG TÁC QU N D GI I PHÁP NH M HOÀN U T XÂY D NG TRONG CÔNG TY TNHH M T TV SUDICO TI N XUÂN 43 3.1 Th c tr ng v công tác QLDA 3.1.1 Gi i thi u s l TXD Cty TNHH m t TV Sudico Ti n Xuân 43 c v Công ty Sudico Ti n Xuân 43 3.1.2 C c u t ch c b máy c a Công ty Sudico Ti n Xuân 46 3.1.3 Công tác qu n d án đ u t xây d ng cơng trình t i Công ty TNHH M t TV Sudico Ti n Xuân 51 3.1.4 Nh ng thu n l i, khó kh n nh ng c h i thách th c đ i v i Công ty ti n trình phát tri n 61 3.2 Nguyên t c đ xu t gi i pháp nh m hồn thi n cơng tác qu n d án đ u t xây d ng cơng trình c a Công ty Sudico Ti n Xuân 68 3.3 xu t gi i pháp nh m hồn thi n cơng tác qu n d án đ u t xây d ng t i Công ty th i gian t i 70 3.3.1 xu t mơ hình c c u t ch c c a Công ty Sudico Ti n Xuân 70 3.3.2 Nâng cao n ng l c qu n d án t ng giai đo n 77 K T LU N CH NG 86 iv K T LU N VÀ KI N NGH 87 K t lu n 87 Ki n ngh 88 TÀI LI U THAM KH O 89 v CÁC CH BQLDA : Ban qu n d án BT : B i th C T : Ch đ u t TXDCT : KÝ VÀ KÝ HI U VI T T T ng u t xây d ng cơng trình GPMB : Gi i phóng m t b ng HSYC : H s yêu c u HS X : H s đ xu t PTNT : Phát tri n nông thôn QLDA : Qu n d án TM T : T ng m c đ u t TVGS : T v n giám sát TKBVTC : Thi t k b n v thi công UBND : y ban nhân dân XDCT : Xây d ng cơng trình vi DANH M C S S đ 1 Chu trình d án đ u t xây d ng S đ 1.2: M i quan h gi a ch th tham gia qu n d án đ u t xây d ng 10 S đ 1.3: M t s nguyên nhân gây r i ro d án xây d ng 17 S đ 1.4: Mơ hình ch đ u t tr c ti p qu n d án 21 S đ 1.5: Mô hình ch đ u t thuê đ n v t v n qu n d án 22 S đ 3-1: S đ t ch c b máy c a Ban t m th i 48 S đ 3-2: H th ng gi i pháp 71 S đ 3-3: S đ b máy c a Cty TNHH MTV Sudico Ti n Xuân đ xu t 71 vii DANH M C B NG BI U B ng 3-1 T ng h p trình đ chun mơn cán b Ban 50 B ng 3-2: M t s d án tiêu bi u th c hi n th i gian g n c a Công ty 53 B ng 3-3 Danh m c máy móc thi t b 76 viii PH N M U Tính c p thi t c a đ tài: C s h t ng k thu t đóng vai trò r t quan tr ng phát tri n kinh t xã h i c a m t thành ph c ng nh c a c đ t n c Nó u ki n ti n đ cho vi c phát tri n kinh t thu hút ngu n v n đ u t vào thành ph T i thành ph Hà N i nh ng n m qua đ c s quan tâm ch đ o c a ph c ng nh c a thành ph , ho t đ ng đ u t xây d ng c s h t ng k thu t đ t đ nhiên th c t trình qu n lý, ch t l c m t s thành t u nh t đ nh ng hi u qu qu n d án đ u t xây d ng c s h t ng k thu t r t h n ch g p nhi u khó kh n, đ c bi t v n đ th t lãng phí V n đ xu t phát t nhi u nguyên nhân khác nhau, nh ng ch y u s ch a hoàn thi n c c u t ch c qu n lý, quy trình qu n ch a ch t ch , tính chun nghi p hóa ch a cao ch t l qu n d án xây d ng ch a đáp ng đ ng đ i ng cán b công tác c yêu c u th c t Trong th i gian qua, công tác qu n d án đ u t xây d ng cơng trình t i Cơng ty TNHH M t TV Sudico Ti n Xuân nhi u v n đ b t c p nên vi c hoàn thi n h th ng qu n c n thi t đ giúp cho Cơng ty ngày phát tri n n đ nh b n v ng, v y tác gi l a ch n đ tài “Hồn thi n cơng tác qu n d án đ u t xây d ng t i Công ty TNHH M t TV Sudico Ti n Xuân” cho lu n v n t t nghi p khóa h c c a M c đích c a đ tài: xu t m t s gi i pháp nh m hoàn thi n công tác qu n d án đ u t xây d ng t i Công ty TNHH M t TV Sudico Ti n Xuân th i gian t i Ph ng pháp nghiên c u: - Ph ng pháp h th ng hóa c s lu n; - Ph ng pháp đ i chi u v i h th ng v n b n pháp quy; - Ph ng pháp u tra, kh o sát, thu th p, th ng kê d li u th c p; - Ph ng pháp t ng h p, phân tích so sánh m t s ph ng pháp k t h p khác it ng ph m vi nghiên c u c a đ tài: a it ng nghiên c u it ng nghiên c u c a đ tài ho t đ ng qu n d án đ u t xây d ng cơng trình h t ng k thu t t i Công ty TNHH M t TV Sudico Ti n Xuân nhân t nh h ng đ n thành qu ch t l ng c a công tác b Ph m vi nghiên c u c a đ tài: - Ph m vi v m t n i dung: công tác qu n d án đ u t xây d ng cơng trình h t ng k thu t nhân t nh h ng đ n công tác này; - Ph m vi v m t không gian: ho t đ ng qu n d án đ u t xây d ng công trình h t ng k thu t t i Cơng ty TNHH M t TV Sudico Ti n Xuân; - Ph m vi v m t th i gian: Lu n v n thu th p s li u t n m 2012 - 2015 đ phân tích đánh giá th c tr ng đ xu t gi i pháp hoàn thi n ho t đ ng qu n d án đ u t xây d ng cơng trình h t ng k thu t t i Công ty TNHH M t TV Sudico Ti n Xuân cho t i n m 2016; Ý ngh a khoa h c th c ti n c a đ tài: a Ý ngh a khoa h c: Lu n v n h th ng hóa làm sáng t b sung hoàn thi n nh ng v n đ lu n th c ti n v d án, qu n d án đ u t xây d ng cơng trình nói chung, d án đ u t xây d ng cơng trình h t ng k thu t nói riêng nh ng nhân t nh h ng đ n công tác b Ý ngh a th c ti n: Nh ng phân tích, đánh giá th c tr ng nh ng gi i pháp đ xu t hoàn thi n công tác qu n d án đ u t xây d ng cơng trình h t ng k thu t nh ng g i ý quan tr ng, có c s khoa h c, có tính th c ti n giúp cho Công ty TNHH M t TV Sudico Ti n Xuân t ng c ng h n n a ch t l K t qu d ki n đ t đ ng thành qu c a công tác c Nh ng k t qu mà lu n v n d ki n đ t đ c bao g m: t lâu nên xu ng c p vi c nâng cao ch t l Cơng ty ph i có ph i u làm nh h ng không nh đ n ch t l ng công ng máy móc thi t b đ phù h p v i công ngh công vi c ng án b sung trang thi t b máy móc đ ph c v công vi c M t s thi t b máy móc c a c quan đ c li t kê d i đây: - Thi t b v n phòng: Máy tính xách tay, máy tính đ bàn, máy in, máy fax, máy scan, máy photo - Thi t b kh o sát hi n tr dài n t , th - Ph ng: máy th y bình, th c đo laze, máy toàn đ c ng ti n v n chuy n: ô tô 75 c c p n t , bánh xe đo chi u B ng 3.3: Danh m c máy móc, thi t b , ph n m m c a Công ty TT Tính n ng k thu t H ng m c S l ng I Xe ô tô con: Toyota Camry 1.8 ch chi c Toyota Fotuner ch chi c mercedes 16 ch chi c II Máy móc thi t b v n phòng: * V ng d ng cơng ngh thơng tin: Máy vi tính đ bàn CPU P3-P4 chi c - Nh có máy tính vi c tính tốn t đ ng hóa đ c cao h n, tính tốn chu n xác h n, Máy vi tính xách tay CPU P3-P4 chi c trình bày th hi n c ng đ p h n Máy in lo i A4-A3-A0 (Laze) 16 chi c Máy quét 3D Scaner 3D HP2400 chi c Máy photo Ricoh Toshiba chi c Máy nh K thu t s Canon chi c Máy chi u sony chi c Ph n m m K.toán, delta, acitt 8b III Thi t b đ a hình, chi u dày,chi u dài: Máy thu bình SOKKIA- o thu chu n 2c Máy toàn đ c n t DTM 350-Toàn đ c 1c Bánh xe đo chi u dài n t o chi u dài n t 1c Th c c p n t o chi u dày chi ti t c khí 1c Th c đo laze o chi u cao 1c - Cơng ty có m ng n i b , m ng internet t t c máy tính Vi c trao đ i công vi c qua m ng, thu th p thông tin m ng internet đ c th c hi n góp ph n mang l i hi u qu s n xu t kinh doanh 76 - Trong trình qu n d án s d ng ph n m m h tr đ ki m tra nh ph n m m d tốn c n thi t Cơng ty có trang b ph n m m có b n quy n đ không b gi i h n v ch c n ng s d ng nhiên s l ng h n ch 3.3.1.4 Gi i pháp v n ng l c tài Công ty Công ty TNHH m t thành viên Sudico Ti n Xuân đ n v s nghi p tr c thu c Công ty Sudico, t lo l ng chi tr cho cán b m i chi phí cho Ban v n hành Chính v y Ban ph i n ng đ ng m i công vi c đ m nh n đ c giao Ngồi cơng trình Cơng ty Sudico làm ch đ u t , Công ty nên nh n làm thêm nh ng công vi c nh t v n thi t k , l p d án, làm h s d th u c a cơng trình đ c giao, nh n giám sát cơng trình qu n d án cho h ng m c nh c a Cơng ty Sudico Chi phí qu n d án, giám sát đ c tính theo Ngh đ nh 32/2015/N -CP qu n chi phí đ u t xây d ng cơng trình, Cơng ty đ c trích l i ph n tr m theo nh Ngh ngu n thu nh p l n, chi phí cho m i ho t đ ng c a Cơng ty (Tr l nh ó ng, c i thi n đ i s ng cán b , sinh ho t …) 3.3.2 Nâng cao n ng l c qu n d án t ng giai đo n 3.3.2.1 Giai đo n chu n b đ u t i v i cơng trình Cơng ty làm ch đ u t giai đo n chu n b đ u t giai đo n c c k quan tr ng, đ m b o cho d i v i cơng trình Cơng ty đ án h ng, đ t k t qu cao c thuê làm t v n, giám sát cơng trình Cơng ty c n ph i h p ch t ch v i Ch đ u t Nhà th u Trao đ i v i Ch đ u t đ bi t đ c m c đích s d ng, nhu c u s d ng c a Ch đ u t Ki m tra nh ng sai sót q trình thi t k , l p d toán, báo l i Ch đ u t n u c n thi t Ph i h p v i Giám sát c ng đ ng đ n m b t tình hình khu v c ph i h p công tác qu n lý, giám sát cơng trình Cơng ty c n xác đ nh t m quan tr ng c a giai đo n chu n b đ u t , c n t ch c nghiên c u, xác đ nh, ki m tra s li u đ u vào, ki m tra thi t k b n v có phù h p, có sai sót tính tốn hay không, (kh o sát thu th p s li u, phân tích đánh gía k t qu kh o sát, s li u kinh t k thu t…) đ làm c s xây d ng ph ng án h p lý, kh thi cao c v k thu t kinh t C n có tính tốn chi tr th a đáng cho nhân dân 77 công tác gi i phóng m t b ng tránh đ dân ki n, đòi b i th đ ng, khơng gi i phóng c m t b ng gây ch m ti n đ cơng trình Giai đo n chu n b đ u t giai đo n quan tr ng, đ t n n móng cho cơng trình tri n khai thu n l i v y c n có s quan tâm h p đ n Hồn thi n quy trình l p, th m đ nh phê t d án đ u t Quy trình l p, th m đ nh phê t DA T c a Công ty TNHH m t thành viên Sudico Ti n Xuân ph i đ m b o n i dung sau đây: C T l a ch n đ n v t v n l p d án Công ty g i yêu c u t v n u tra, kh o sát l p DA T T v n l p đ c ng kh o sát, thi t k l p DA T trình Cơng ty xem xét Cơng ty trình Ch đ u t quy t đ nh phê t đ c ng Công ty ký h p đ ng kh o sát thi t k l p d án đ u t v i đ n v t v n T v n kh o sát, thi t k l p d án đ u t n p h s đ n Công ty Công ty th m đ nh thi t k c s c a d án đ u t T v n hoàn thi n h s d án đ u t n p cho Công ty C T v i c quan ban ngành t ch c th m đ nh d án đ u t trình s xây d ng phê t V i vi c th c hi n nghiêm b c theo trình t nh s đ t đ c nh ng m c tiêu sau đây: - Nâng cao ch t l ng công tác t v n C T có quy n l a ch n cho t ch c t v n phù h p, đáp ng yêu c u c a d án c a C T - Quán tri t th c hi n ch đ y quy n phân c p qu n tinh th n giao toàn b quy n h n trách nhi m cho C T - Vi c tri n khai d án theo trình t góp ph n nâng cao ch t l ng c a t ng cơng đo n tránh tình tr ng v a tri n khai thi cơng v a hồn thi n th t c h s làm n y sinh nhi u v n đ ph c t p khó kh c ph c trình t ch c th c hi n d án 78 3.3.2.2 T ng c ng ch t l ng công tác QLDA giai đo n th c hi n đ u t Hồn thi n n ng l c cơng tác gi i phóng m t b ng hồn thi n n ng l c công tác qu n GPMB, Công ty TNHH m t thành viên Sudico Ti n Xuân c n thi t th c hi n gi i pháp nh sau: - Ngay t b c l p t ng m c đ u t , c n ph i đánh giá hi n tr ng cơng trình khái tốn chi phí b i th ng GPMB t ng đ i sát v i d án; ph i nghiên c u, tính tốn đ y đ chi phí liên quan đ n b i th ng xây d ng ph cho tính tính đ sát th c t ví d nh ph i l ng án đ n bù GPMB ng tr cđ c vi c xây d ng khu tái đ nh c , di chuy n cơng trình h t ng liên quan nh n, n c, thông tin, liên l c - Quy đ nh rõ trách nhi m cá nhân, t ch c tham gia công tác đ n bù GPMB - Cơng b cơng khai sách u tiên đ i v i đ i t ng đ - Ph i h p v i t ch c, đoàn th , m t tr n t qu c ng cơng tác chi tr chi phí b i th ng đ n bù i dân tham gia giám sát ng; tuyên truy n ph bi n, giáo d c v sách, pháp lu t đ t đai, cơng tác b i th ng gi i phóng m t b ng - Công khai tài s n đ n bù GPMB đ ng i dân qu n - Xây d ng đ nh m c, đ n giá đ n bù phù h p, đ i t b o quy đ nh c a Nhà n ch ng, đ a bàn đ m c - Khi quy ho ch khu tái đ nh c c n thông qua l y ý ki n c a c quan ch c n ng ng i dân b nh h ng đ đ m b o r ng khu tái đ nh c ph i đ đ ng b v c s h t ng theo quy đ nh, quy mô di n tích đa d ng cho ng cđ ut iđ c tái đ nh c có quy n l a ch n - Nhà th u thi công nh n bàn giao m t b ng thi công t Công ty TNHH m t thành viên Sudico Ti n Xuân ph i cho ng v i ki m tra l i toàn b m t b ng n u th y có ng m c ph i báo cáo cho Công ty Khi nh n đ c báo cáo v v m t b ng, cán b gi i phóng m t b ng c a Công ty ph i xu ng hi n tr báo cáo c a nhà th u thi công hay sai, n u v 79 ng m c ng ki m tra ng m c gì, nhanh chóng tham m u cho lãnh đ o ban h ng x lý, đ m b o gi i quy t nhanh bàn giao m t b ng cho đ n v thi công Nh đ i v i d án du l ch sinh thái Sông hi n xong khu tái đ nh c tr b o r ng sau nh n đ c ng – Ng c V ng ( Qu ng Ninh) c n th c i dân đ c ti n đ n bù, ng c tái đ nh c nh n ti n đ n bù, đ m i dân di n đ c tái đ nh c có đ t tái đ nh c xây d ng đ có n i di d i n đ nh cu c s ng Khi l p ph t ng th , ph ng án đ n bù chi ti t, biên b n ki m kê, biên b n áp giá b i th ph i l y ý ki n gi i thích cho ng dân b th , ph nh h ng án đ n bù ng, c n i dân hi u c n k m i v n đ đ đ n ng ng khơng th c m c thơng qua Sau đó, ph i ng án đ n bù t ng ng án đ n bù chi ti t, biên b n ki m kê, biên b n áp giá b i th ng ph i đ c niêm y t công khai t i UBND, m sinh ho t c ng đ ng t p trung n i d án th c hi n theo th i gian quy đ nh c a pháp lu t v đ n bù đ l y ý ki n r i m i đ c trình c quan quan phê t Hoàn thi n ch t l ng công tác đ u th u - Ch đ u t l a ch n nhà th u tham gia d án đ m b o có đ u ki n n ng l c phù h p v i t ng d án, lo i, c p cơng trình theo quy đ nh c a Lu t xây d ng s 50/QH13/2014 Lu t đ u th u s 43/QH13/2013, Ngh đ nh 63/2015/N -CP Quy đ nh chi ti t thi hành m t s u c a Lu t đ u th u v l a ch n nhà th u - C n ch đ ng c p nh p Lu t, ngh đ nh, v n b n c a Chính Ph , B , ngành liên quan v h ng d n thi hành Lu t m i có nhi u m m i nh m h n ch t i đa tiêu c c ho t đ ng đ u th u th i gian v a qua C n có nh ng quy đ nh c th , rõ ràng vi c phân chia d án thành gói th u bi n pháp đ m b o th c hi n Vi c phân chia d án thành gói th u ph i đ đ c xác đ nh thi t k c phê t đ v a đ m b o phân chia phù h p u c u, quy trình thi cơng phù h p kh n ng c p v n đ ng th i đ m b o vi c th c hi n gói th u có tính kh thi Khơng th phân chia nh gói th u theo k ho ch phân b v n đ đ th u gây r t nhi u tiêu c c gây nh h c ch đ nh ng x u đ n hi u qu qu n Quy đ nh rõ ràng u ki n áp d ng t ng lo i h p đ ng, khuy n khích áp d ng lo i h p đ ng tr n gói đ h n ch phát sinh c v đ n giá l n kh i l ng, khuy n khích th c hi n m t lo i h p đ ng tr n gói theo giá khoán g n T t c phát sinh đ u ph i đ 80 c phân tích đánh giá c a chuyên gia c quan ch c n ng, làm rõ nguyên nhân đ gi i pháp x phù h p đ m b o tính hi u qu Tr ng h p có phát sinh l n, có d u hi u không minh b ch công tác đ u th u ph i đ u th u l i C n đ a tiêu chí c th vi c xác đ nh d án, cơng trình đ c áp d ng theo ph ng th c ch đ nh th u i m i th t c xét th u: - i v i lo i đ u th u mua s m ho c xây l p Công ty c n th ng nh t h s m i th u h s d th u theo m u chung, nhà th u ch n thông tin theo m u yêu c u c a bên m i th u, nh m đ n gi n hóa th t c xác hóa đánh giá k t qu đ u th u, h n ch tiêu c c, không khách quan có th x y T ng c ng ki m tra u ki n n ng l c ho t đ ng xây d ng, n ng l c tài c a nhà th u theo h s đ xu t, h s d th u T ch c th m đ nh phê t quy trình b o trì cơng trình tr c nghi m thu cơng trình cho đ n đ a vào s d ng Trong làm th u ph i tr ng t i n ng l c nhà th u, kh n ng tài c a nhà th u, đ m b o nhà th u đ kh n ng th c hi n cơng trình - M i cơng trình làm th u ph i đ ng lên báo đ u th u th i gian theo quy đ nh c a Lu t đ u th u 43/QH13/2014 Th t c m th u th t c liên quan ph i theo trình t pháp lu t hi n hành - i v i nhân viên Công ty có tên t ch m th u ph i có ch ng ch h c qua l p đ u th u Ch m th u nghiêm minh theo h s yêu c u Công tác qu n d án trình th c hi n d án: -Khi b t tay vào th c hi n d án, Công ty ph i công b , công khai quy ho ch, xây d ng k ho ch tri n khai th c hi n quy ho ch Trình Cơng ty Sudico h ban hành ch ng trình, k ho ch th c hi n quy ho ch sau đ ng d n c c p có th m quy n phê t làm c n c xây d ng k ho ch đ u t công thu hút đ u t theo quy ho ch - Th v ng xun rà sốt, ki m tra, đơn đ c vi c th c hi n quy ho ch; k p th i phát hi n ng m c đ t ng h p nghiên c u u ch nh cho phù h p 81 - Trong trình l p th c hi n quy ho ch c n coi tr ng s tham gia c a c ng đ ng dân c , s ph n bi n c a t ch c xã h i, ngh nghi p, đ m b o tính kh thi c a quy ho ch, phù h p đ nh h h i, c a th tr ng phát tri n kinh t xã h i nhu c u khách quan c a xã ng - T GPMB UBND xã vùng d án t p trung tuyên truy n v n đ ng nhân dân vùng m t đ t hi u rõ v nh ng l i ích mà d án mang l i b ng nh ng hành đ ng thi t th c nh đ n t ng h dân, tìm hi u tâm t nguy n v ng c a nhân dân r i t tháo g t ng b - c nh ng khúc m c c a nhân dân i v i cơng trình Cơng ty làm ch đ u t đ u Công ty c nhân viên Công ty làm nhi m v giám sát cơng trình Trong giai đo n th c hi n đ u t Công ty c n ph i ph i h p ch t ch v i nhà th u thi cơng cơng trình đ hồn thành công tác Giám sát Giám sát nhà th u th c hi n đ y đ k ho ch thi công đ c thông qua: ti n đ , ki m tra v t li u đ u vào, thi t b , nhân công đ thi công theo h p đ ng ký tr i v i cơng vi c nghi m thu cơng trình ph i có biên b n t i hi n ng đ đ m b o ch t l đ i v i cơng trình Tr b i th ng trách nhi m c a ng i giám sát nhà th u thi công ng h p phát hi n có gian l n so v i cam k t nhà th u s ph i ng ch u ph t theo h p đ ng Nhà th u ph i nghiêm túc th c hi n vi c t giám sát, t nghi m thu ch t l tr ng s b c báo Công ty đ Công ty th c hi n nghi m thu ph n vi c hoàn thành - Công ty c n t ng c tra hi n tr ng th hi n tr ng cán b giám sát ng cơng trình, có k ho ch ki m ng xuyên, đ nh k đ s m phát hi n sai sót c ng nh nh ng y u t m i n y sinh trình thi công, đ đ bi n pháp x k p th i mang l i hi u qu cao Cơng ty c cán b , nhân viên có n ng l c chuyên môn ki m tra, giám sát ng th i m i c quan , phòng Ban có liên quan t i cơng trình t i nghi m thu ch t l ng t i hi n tr ng đ nh n đ c ý ki n đóng góp t nh ng ng ti p s d ng cơng trình sau hồn thành M t khác bám sát hi n tr th ng xuyên s làm cho công tác xây d ng đ i tr c ng m t cách c th c hi n theo trình t , quy trình, tránh cho th u thi cơng gian l n v v t li u c ng nh c t b t nh ng công đo n thi công làm nh h ng ch t l ng cơng trình 82 - Trong công vi c giám sát đ nh k th ng xuyên, cán b giám sát c a công trình s báo cáo l i v i ch đ u t cơng trình v tình hình thi cơng, đ i v i cơng trình Cơng ty làm ch đ u t tr c ti p báo cáo Giám đ c N u có v ng m c, sai sót cơng vi c c n báo cáo l i v i c p có th m quy n đ đ a h ng bi n pháp gi i quy t nhanh chóng nh t có th T ch c nghi m thu giai đo n cơng trình ph i có biên b n có ch ký c a bên liên quan t i cơng trình Cơng ty ti n hành ki m tra ch t l ng t ng ph n c a cơng trình, ho c có th th trung tâm ki m đ nh th c hi n, n u ch t l ch t l ng đ t tiêu chu n Cơng ty ti n hành nghi m thu ng cơng trình đ c qu n theo Ngh đ nh s 12/05/2015 c a Chính ph v qu n ch t l Hoàn thi n công tác qu n ch t l mb o 46/2015/N -CP ngày ng b o trì cơng trình xây d ng ng cơng trình Cùng v i s phát tri n không ng ng v c s h t ng n n kinh t xã h i, c ch qu n xây d ng c b n c ng đ t ng th c a ch t l ng d ch v ch t l Công tác qu n ch t l ph m, d ch v ch t l c đ i m i k p th i v i yêu c u, xét v m c đ ng cơng trình khơng ng ng đ ng ngày đ c m i ng i coi tr ng, t o đ cs n ng cao bi n pháp có hi u qu đ c nh tranh phát tri n Trách nhi m toàn di n đ i v i công tác qu n ch t l ph i đ c nâng cao ng thu c v C T c ch c đ m b o b ng ch tài th c hi n, ý giám sát nhà th u th c hi n đ y đ trách nhi m c a Tuy nhiên đ đ m b o ch t l ng cơng trình, khơng ch C T nhà th u mà c n thi t có s ph i h p ch t ch c a ch th tham gia mà đ c bi t nhà th u C T ch th tr c ti p th c hi n d án C T b t bu c ph i th c hi n vi c thông qua k ho ch, ti n đ , u ki n đ m b o th c hi n h p đ ng c a nhà th u tr c tri n khai thi công xây l p, ý bi n pháp thi công ti n đ cung ng thi t b máy móc C T có trách nhi m giám sát nhà th u th c hi n đ y đ k ho ch thi công đ c thông qua: đ a đúng, đ , k p th i v t t , thi t b , nhân công đ thi công theo h p đ ng ký k t Tr ng h p phát hi n có gian l n so v i cam k t s ph i b i th ch u ph t theo h p đ ng 83 ng, Nhà th u ph i nghiêm túc th c hi n vi c t giám sát, t nghi m thu ch t l ng tr c báo Công ty th c hi n nghi m thu (nghi m thu s b ) ph n vi c nghi m thu hoàn thành Ban ch ti n hành nghi m thu có th t c t nghi m thu c a nhà th u i m i c ch qu n ch t l ng ng cơng trình theo h i t v n giám sát thi công Ng i giám sát ph i đ ng g n ch t trách nhi m c a ch ng ph c p trách nhi m cao Tiêu chu n hoá cán b giám sát v trình đ , ph m ch t đ o đ c, ng ph i có kho n ti n ký c i giám sát c đ m b o trách nhi m Cán b giám sát ph i có ch ng ch hành ngh S xây d ng c p phù h p v i h ng m c cơng trình mà giám sát thi cơng Cán b giám sát ph i yêu c u nhà th u làm theo b n v thi t k bi m pháp thi công, ki m tra k v kh i l ng m i ký cho nghi m thu cơng trình Lãnh đ o Cơng ty lãnh đ o Cơng ty SUDICO th trình theo đ nh k ho c ki m tra đ t xu t hi n tr ng xuyên ki m tra công ng đ s m phát hi n nh ng sai sót, c ng nh y u t m i n y sinh trình thi công, đ đ c bi m pháp s k p th i mang l i hi u qu cao i v i nh ng cơng trình mà C T thuê t v n, vi c ký k t h p đ ng v i nh ng u kho n c th , rõ ràng, C T c n ph i có s ki m tra hi n tr ng m t cách th ng xuyên, liên t c đ s m phát hi n nh ng sai sót, c ng nh nh ng y u t m i n y sinh q trình thi cơng đ đ bi n pháp x k p th i mang l i hi u qu cao M t khác, v i s bám sát hi n tr d ng đ ng m t cách th ng xuyên s làm cho công tác xây c th c hi n theo trình t , quy trình, quy ph m h n ch vi c tho thu n v giá, kh ng kh i l ng gi a ng nh ng công đo n thi công nh h i giám sát nhà th u c ng nh c t b t ng đ n ch t l ng cơng trình xây d ng 3.3.2.3 Giai đo n k t thúc đ u t Nghi m thu hoàn thành cơng trình: Nghi m thu hồn thành cơng trình ph i có đ y đ biên b n, th t c liên quan Ti n hành nghi m thu bàn giao cơng trình đ a vào s d ng có đ bên liên quan T m ng, quy t tốn cơng trình: Hi n giá tr t m ng h p đ ng ch a nhi u nâng cao hi u qu v n đ u t c ng nh tháo g khó kh n v v n cho đ n v thi công, Công ty c n th c hi n m t s gi i pháp cho d án chu n b tri n khai nh 84 d án Khu đo th m i Ti n Xuân, khu phân lô D án Nam An Khánh,… n c tình hình tri n khai thi cơng , phòng k thu t đ xu t xem xét đ ngh c p ng v n hồn thành giai đo n thi cơng đ gi i quy t b t khó kh n cho nhà th u v kinh phí theo i u 18, Ngh đ nh s 37/2015/N -CP ngày 22/04/2015 v vi c quy đ nh chi ti t v h p đ ng xây d ng đ c h ng d n c th t i i m 3, kho n Công v n 10254/BTC- T “M c t m ng t i đa c a lo i h p đ ng 50% giá tr h p đ ng t i th i m ký k t” - Sau có biên b n nghi m thu hồn thành giai đo n cơng trình ho c hồn thành cơng trình, Phòng k tốn s hồn thi n h s quy t toán cho nhà th u m t cách nhanh nh t theo Thông t s 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 quy đ nh v quy t tốn d án hồn thành thành thu c ngu n v n nhà n i v i nh ng gói th u chi phí gói th u th c hi n v toán b sung v i v c t k ho ch, phòng k tốn l p d t d toán mà đ n v thi cơng khai báo đ trình Phòng Tài chính- k ho ch huy n phê t Nhanh chóng có câu tr l i cho nhà th u bi t có đ th u đ c t d tốn b sung hay khơng N u d tốn b sung đ c t nhà c tốn ph n chi phí t ng thêm N u t ng giá khơng đ nh n ch đ c toán ph n giá tr ghi h p đ ng giao nh n th u 85 c ch p K T LU N CH NG nâng cao quy trình qu n d án đ u t xây d ng cơng trình có nhi u gi i pháp khác nhau, s đó, có nh ng gi i pháp mang tính '' t phá'', nh ng gi i pháp ch y u có th đem l i hi u qu nhanh vi c nâng cao quy trình qu n d án đ u t xây d ng cơng trình Trong ch ng 3, tác gi nêu nh ng m t tích c c, t n t i, h n ch đ ng th i đ xu t m t s gi i pháp nh m hồn thi n cơng tác qu n d án XDCT t i Công ty TNHH m t thành viên Sudico Ti n Xuân nh gi i pháp hoàn thi n v b máy nhân s c a Cơng ty, hồn thi n quy trình l p th m đ nh phê t DA T, hoàn thi n ch t l ng cơng tác đ u th u, hồn thi n n ng l c cơng tác GPMB, hồn thi n cơng tác qu n ch t l ng cơng trình, đ h n ch đ n m c t i đa nh ng sai sót q trình qu n d án C th : Các cơng trình đ a vào s d ng đem l i hi u qu cao, ch t l ng cơng trình đ m b o, gi m th i gian th c hi n d án, không m t nhi u chi phí s a ch a hàng n m, khơng gây lãng phí ti n c a nhà n c tđ c hi u qu cao công tác QLDA, ngu n nhân l c ngày có trình đ chun môn nghi p v 86 K T LU N VÀ KI N NGH K t lu n Hoàn thi n công tác qu n DA T XDCT m t đòi h i c p bách c a th c ti n, không ch hi n t i mà c t ng lai Qu n DA T XDCT m t l nh v c qu n ph c t p g m nhi u n i dung qu n khác có liên quan t i nhi u ch th khác Trong ph m vi nghiên c u c a lu n v n, tác gi ch t p trung nghiên c u m t s v n đ liên quan đ n quy trình qu n DA T XDCT s d ng v n nhà n c v m t ch t l ng, chi phí th i gian góc đ qu n c a Ch đ u t c a Công ty Qua n i dung nghiên c u đ tài “Hoàn thi n công tác qu n d án đ u t xây d ng cơng trình t i Cơng ty TNHH m t thành viên Sudico Ti n Xuân” Lu n v n đ t đ c m t s k t qu sau đây: + Lu n v n làm rõ: ''D án đ u t xây d ng cơng trình'' ''Qu n d án đ u t xây d ng cơng trình'', c s pháp v n b n liên quan đ n qu n xây d ng công trình làm c s lu n cho nh ng phân tích, đánh giá n ng l c, hi u qu quy trình qu n d án đ u t xây d ng cơng trình c a Ch đ u t ban QLDA + Lu n v n phân tích làm sáng t đ c m đ c thù tính ch t ph c t p c a d án đ u t xây d ng cơng trình s d ng v n nhà n c c ng nh y u t nh h ng đ n qu n d án đ u t xây d ng cơng trình + Lu n v n ch nh ng k t qu đ t đ c nh ng t n t i, h n ch v quy trình qu n d án đ u t xây d ng cơng trình, đ ng th i đ xu t ph đ nh tính v gi i pháp nâng cao hi u qu đ u t đ m b o ch t l ng pháp đ nh l ng, ng xây d ng cơng trình ây nh ng gi i pháp h ng t i nh m hoàn thi n h n n a công tác qu n d án t i Công ty TNHH m t thành viên Sudico Ti n Xuân 87 Ki n ngh th c hi n t t có hi u qu gi i pháp đ xu t, tác gi lu n v n có m t s ki n ngh sau: - C n th c hi n t t h n n a cơng tác c i cách hành theo c ch m t c a l nh v c xây d ng, b sung cán b có chuyên môn phù h p t i b ph n m t c a - Th ng xuyên t ch c, c cán b chuyên môn tham gia l p đào t o v : Pháp lu t, kinh t , tài chính,… c bi t có v n b n m i ban hành 100% cán b qu n d án ph i tham gia t p hu n đ phù h p v i yêu c u v qu n d án, t ng b c tiêu chu n hóa đ i ng cán b qu n d án - Cán b qu n d án ph i có kinh nghi m, chun mơn v ng có ch ng ch phù h p theo quy đ nh hi n hành - Có sách u đãi, khuy n khích nh ng sáng ki n, đ xu t, nghiên c u có giá tr ; c ng nh ý th c, tinh th n trách nhi m công vi c; v i c ch ki m sốt, qu n c n ph i ch t ch h n, g n trách nhi m v i k t qu th c hi n - C n t ng c ng c ng c , s p x p t ch c nâng cao ch t l ng đ i ng cán b qu n d án m t cách toàn di n, ki n ngh b sung đ y đ nhân s đ th c hi n t t m c tiêu, nhi m v đ 88 TÀI LI U THAM KH O [1] Qu c h i khóa XIII; Lu t xây d ng s 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 c a Qu c h i n c CHXHCN Vi t Nam khóa XIII [2] Chính ph Vi t Nam; Ngh đ nh s 59/2015/N -CP c a Chính ph V qu n d án đ u t xây d ng [3] PGS TS Nguy n Bá Uân (2012); Bài gi ng Qu n d án PGS TS Nguy n Bá Uân (2012), Tr ng [4] TS T Quang Ph Ph ng (2005),Tr ng i h c Th y l i – B môn Qu n xây d ng ng (2005); Giáo trình Qu n d án đ u t TS T Quang i h c Kinh T Qu c Dân – B môn Kinh t đ u t NXB Lao đ ng [5] Nguy n T n Bình(2002) - NXB Tr ; Phân tích cơng c qu n d án - Nguy n T n Bình(2002) - NXB Tr , Hà N i [6] Giáo s Lê Ki u; Bài gi ng Qu n r i ro – Giáo s Lê Ki u - Tr ng ih c Th y l i – B môn Qu n xây d ng [7] Chính ph Vi Nam 2015; Ngh đ nh s 46/2015/N -CP ngày 12 tháng v qu n chi phí đ u t xây d ng cơng trình, Hà N i [8] Chính ph Vi t Nam 2014; Ngh đ nh s 63/2014/N -CP ngày 26 tháng v quy đ nh chi ti t thi hành m t s u c a lu t u th u v l a ch n nhà th u, Hà N i [9] Các v n B n c a UBND TP Hà N i, S xây d ng Hà N i, Công ty SUDICO, Công ty TNHH m t thành viên Sudico Ti n Xuân [10] Internet - www.hanam.gov.vn:Trang Web C ng thông tin TP Hà N i; - www.google.com.vn: Trang Web tìm ki m thông tin c a Vi t Nam;www.giaxaydung.vn: Trang Web di n đàn v xây d ng; 89 ... pháp nh m hoàn thi n công tác qu n lý d án đ u t xây d ng cơng trình c a Cơng ty Sudico Ti n Xuân 68 3.3 xu t gi i pháp nh m hoàn thi n công tác qu n lý d án đ u t xây d ng t i Công ty th i... ng v công tác QLDA 3.1.1 Gi i thi u s l TXD Cty TNHH m t TV Sudico Ti n Xuân 43 c v Công ty Sudico Ti n Xuân 43 3.1.2 C c u t ch c b máy c a Công ty Sudico Ti n Xuân 46 3.1.3 Công tác. .. 2: C S LÝ LU N V QU N LÝ D ÁN UT XÂY D NG CƠNG TRÌNH 25 2.1 Công tác qu n lý d án đ u t xây d ng 25 2.1.1 Quy trình qu n lý d án 25 2.1.2 Qu n lý th i gian d án
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng tại công ty TNHH một thành viên SUDICO tiến xuân , Hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng tại công ty TNHH một thành viên SUDICO tiến xuân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay