Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình cứng hóa mặt đê trong giai đoạn thi công tại ban quản lý dự án sở nông nghiệp và PTNT bắc ninh

107 5 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 15:46

L I CAM OAN H c viên xin cam đoan đ tài nghiên c u c a riêng cá nhân h c viên v i s giúp đ c a giáo viên h ng d n khoa h c Các k t qu nghiên c u k t lu n lu n v n trung th c, không chép t b t k m t ngu n d th c Vi c tham kh o ngu n tài li u đ i b t k hình c th c hi n trích d n ghi ngu n tài li u tham kh o quy đ nh Hà N i, ngày tháng n m 2017 H c viên Nguy n D i ng Th y L IC M N Sau th i gian h c t p, nghiên c u, h c viên nh n đ nhi t tình s đ ng viên c a th y cô tr ng c nhi u s quan tâm, giúp đ i h c Th y l i, h c viên hoàn thành lu n v n Th c s “Gi i pháp hoàn thi n công tác qu n ch t l ng công trình c ng hóa m t đê giai đo n thi công t i Ban Qu n d án S Nông nghi p Phát tri n Nông thôn B c Ninh” Tr c h t, h c viên xin b y t lòng cám n đ n Ban giám hi u, Phòng đào t o đ i h c sau đ i h c, Khoa Công trình - Tr ng i h c Th y l i tồn th q th y tham gia gi ng d y l p Cao h c Qu n xây d ng 24QLXD12 t n tình giúp đ , t o u ki n cho h c viên trình h c t p hoàn thành lu n v n c bi t, h c viên xin bày t lòng bi t n sâu s c nh t đ n th y giáo PGS.TS.Nguy n Bá Uân tr c ti p h ng d n giúp đ h c viên su t q trình nghiên c u đ hồn thi n lu n v n Xin đ c chân thành c m n Lãnh đ o Ban Qu n d án S Nông nghi p PTNT B c Ninh, đ n v liên quan tr c thu c S Nông nghi p PTNT B c Ninh, nh ng ng i thân gia đình, b n bè, đ ng nghi p chia s , đ ng viên giúp đ h c viên su t th i gian qua Hà N i, ngày tháng n m 2017 H c viên Nguy n D ii ng Th y ... viên hoàn thành lu n v n Th c s “Gi i pháp hoàn thi n công tác qu n lý ch t l ng cơng trình c ng hóa m t đê giai đo n thi công t i Ban Qu n lý d án S Nông nghi p Phát tri n Nông thôn B c Ninh ... thi n lu n v n Xin đ c chân thành c m n Lãnh đ o Ban Qu n lý d án S Nông nghi p PTNT B c Ninh, đ n v liên quan tr c thu c S Nông nghi p PTNT B c Ninh, nh ng ng i thân gia đình, b n bè, đ ng nghi... viên trình h c t p hoàn thành lu n v n c bi t, h c viên xin bày t lòng bi t n sâu s c nh t đ n th y giáo PGS.TS.Nguy n Bá Uân tr c ti p h ng d n giúp đ h c viên su t trình nghiên c u đ hoàn thi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình cứng hóa mặt đê trong giai đoạn thi công tại ban quản lý dự án sở nông nghiệp và PTNT bắc ninh , Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình cứng hóa mặt đê trong giai đoạn thi công tại ban quản lý dự án sở nông nghiệp và PTNT bắc ninh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay