Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng các công trình thủy lợi tại phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện thạch hà, tỉnh hà tĩnh

84 4 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 15:45

L I CAM OAN H tên h c viên: Nguy n Bình Nam L p cao h c: 23QLXD13 Chuyên ngành: Qu n xây d ng Tên đ tài lu n v n: “ l xu t m t s gi i pháp nâng cao hi u qu qu n ch t ng cơng trình th y l i t i Phòng Nơng nghi p Phát tri n nông thôn huy n Th ch Hà, t nh T nh” Tôi cam đoan đ tài nghiên c u c a riêng cá nhân v i s giúp đ c a giáo viên h ng d n khoa h c Các thông tin tài li u trích d n lu n v n đ ngu n g c K t qu nêu lu n v n trung th c ch a đ k đ tài tr c công b b t c N i, ngày tháng Tác gi lu n v n Nguy n Bình Nam i c ghi rõ n m 2016 L IC M N Trong trình nghiên c u làm lu n v n Th c s , tác gi nh n đ c nhi u s quan tâm giúp đ nhi t tình s đ ng viên sâu s c c a cá nhân, c quan nhà tr ng, qua t o u ki n đ tác gi trình nghiên c u th c hi n hồn thành lu n v n Tr c h t tác gi xin bày t lòng bi t n sâu s c nh t đ n Th y giáo: PGS.TS Tuân H i, ng i th y tr c ti p h inh ng d n giúp đ tác gi su t trình nghiên c u hoàn thành lu n v n Tác gi c ng xin đ phòng c chân thành c m n Ban giám hi u tr ng i h c Th y l i, t o đ i h c & Sau đ i h c, Ban ch nhi m th y cô giáo khoa Qu n xây d ng đ ng viên, c ng tác, giúp đ tác gi v m i m t q trình nghiên c u hồn thành lu n v n t t nghi p c a n tác gi hoàn thành lu n v n th c s v i đ tài lu n v n: “ gi i pháp nâng cao hi u qu qu n ch t l xu t m t s ng cơng trình th y l i t i Phòng Nơng nghi p Phát tri n nơng thôn huy n Th ch Hà, t nh T nh” chuyên ngành Qu n xây d ng Xin đ c chân thành c m n nh ng ng i thân gia đình, b n bè, đ ng nghi p chia s tác gi nh ng khó kh n, đ ng viên giúp đ cho tác gi tìm hi u nghiên c u hồn thành lu n v n Do nh ng h n ch v th i gian, kinh nghi m tài li u nên trình nghiên c u khơng kh i có nh ng thi u xót, m khuy t Vì v y, tác gi r t mong nh n đ c s góp ý, ch b o c a th y, cô giáo đ ng nghi p Xin trân tr ng c m n! N i, ngày tháng n m 2016 Tác gi lu n v n Nguy n Bình Nam ii M CL C PH N M U 1.1 Tính c p thi t c a đ tài 1.2 M c đích c a đ tài 1.3 it ng ph m vi nghiên c u .2 1.4 Cách ti p c n ph ng pháp nghiên c u 1.5 K t qu d ki n đ t đ CH c: NG 1: T NG QUAN V QU N CH T L NG CƠNG TRÌNH TH Y L I .4 1.1 Qu n ch t l ng cơng trình th y l i 1.1.1 Khái ni m qu n ch t l ng cơng trình th y l i 1.1.2 Vai trò c a qu n ch t l ng cơng trình th y l i .4 1.1.3 N i dung ho t đ ng qu n ch t l ng cơng trình th y l i theo giai đo n c a d án 1.1.4 Các y u t nh h ng đ n ch t l 1.2 Hi n tr ng công tác qu n ch t l ng cơng trình th y l i: ng cơng trình xây d ng th y l i Vi t Nam hi n 1.2.1 Nh ng b t c p công tác qu n d án xây d ng 1.2.2 Qu n ch t l ng cơng trình th y l i c a ch th tr c ti p tham gia xây d ng cơng trình 15 1.3 ánh giá chung v hi n tr ng qu n ch t l ng cơng trình thu l i c a n c ta .18 1.3.1 Nh ng v n đ t n t i: 18 1.3.2 Nguyên nhân c a nh ng t n t i trên: 22 1.4 Kinh nghi m qu n t m t s qu c gia 25 1.4.1 Mơ hình t i Nga: 25 1.4.2 Mơ hình t i Anh: 25 1.4.3 Mơ hình t i M : 26 1.4.4 Mơ hình t i Pháp: 26 1.4.5 Mơ hình t i Singapore: 26 1.4.6.Mơ hình t i Nh t B n: 27 iii K t lu n ch CH ng 27 NG C S LU N V QU N CH T L XÂY D NG TH Y L I C A CH 2.1 C s pháp qu n ch t l NG CƠNG TRÌNH U T 28 ng cơng trình xây d ng th y l i 28 2.1.1 H th ng v n b n Lu t ho t đ ng xây d ng 28 2.1.2 H th ng v n b n d 2.2 Trình t qu n ch t l i Lu t: 28 ng cơng trình xây d ng c a ch đ u t 29 2.2.1 Qu n ch t l ng kh o sát xây d ng 29 2.2.2 Qu n ch t l ng thi t k cơng trình xây d ng 32 2.2.3 Qu n ch t l ng thi công xây d ng công trình (bao g m c mua s m v t t , thi t b ) 37 2.3 Các ph ng pháp qu n ch t l ng cơng trình xây d ng 44 2.3.1 L p k ho ch qu n ch t l ng cơng trình xây d ng 44 2.3.2 L p h th ng qu n ch t l ng 46 2.3.3 Các bi n pháp đ m b o ch t l K t lu n ch CH ng 47 ng 2: 49 NG ÁNH GIÁ TH C TR NG N NG L C CH T L XU T GI I PHÁP NÂNG CAO NG CƠNG TRÌNH TH Y L I T I PHỊNG NÔNG NGHI P PHÁT TRI N NÔNG THÔN HUY N TH CH HÀ, T NH T NH 50 3.1 Gi i thi u chung v Phòng Nơng nghi p Phát tri n nông thôn huy n Th ch Hà, t nh T nh 50 3.1.1 Tóm t t l ch s hình thành 50 3.1.2 Ch c n ng nhi m v 50 3.1.3 B máy t ch c c a Phòng Nơng nghi p Phát tri n nơng thơn 53 3.2 Các sách, m c tiêu k ho ch v ch t l ng cơng trình th y l i t i Phòng Nơng nghi p PTNT huy n Th ch Hà, t nh T nh 54 3.2.1 Các sách ch t l 3.2.2 M c tiêu ch t l ng 54 ng 54 3.2.3 K ho ch qu n ch t l ng 54 iv 3.2.4 T ng quan v tình hình đ u t xây d ng cơng trình Phòng Nơng nghi p Phát tri n nơng thôn qu n v m t ch t l 3.3 Công tác qu n ch t l ng th i gian g n 54 ng cơng trình xây d ng cơng trình th y l i đ a bàn huy n Th ch Hà, t nh T nh c a Phòng Nơng nghi p Phát tri n nơng thơn 55 3.3.1 Mơ hình qu n ch t l ng cơng trình c a Phòng Nơng nghi p Phát tri n nông thôn huy n Th ch Hà, t nh T nh nh sau: 55 3.3.2 Phân tích q trình th c hi n d án Xây d ng cơng trình th y l i: : Tr m b m kênh m ng n i đ ng thôn H i Cát xã Th ch Long 56 3.2.3 Nh ng t n t i công tác qu n ch t l ng cơng trình c a Phòng Nơng nghi p Phát tri n nông thôn 60 3.2.4 Nguyên nhân c a nh ng t n t i 64 3.3 xu t m t s gi i pháp nâng cao n ng l c qu n ch t l ng cơng trình t i phòng Nơng nghi p Phát tri n nông thôn huy n Th ch Hà, t nh T nh 68 3.3.1 Nâng cao n ng l c th m tra thi t k : 68 3.3.2 Chuy n hình th c l a ch n nhà th u thi công t ch đ nh th u sang đ u th u 70 3.3.3 Ki m tra h th ng qu n ch t l ng c a Nhà th u thi công xây d ng cơng trình 70 3.3.4 Nâng cao n ng l c giám sát cơng trình xây d ng c a ch đ u t : .71 K T LU N CH NG 72 K T LU N KI N NGH .73 K t qu đ t đ c: .73 T n t i c a lu n v n: 73 Ki n ngh đ xu t h ng nghiên c u: 73 TÀI LI U THAM KH O 75 v DANH M C S HÌNH NH Hình 1.1 S c v ch t l ng xây d ng kênh m ng n i đ ng thu c xã Vi t Xuyên, huy n Th ch Hà, t nh T nh 10 Hình 1.2 H th ng ng d n n c n m ch tri n khai xã Th ch Liên, huy n Th ch Hà, t nh T nh, thu c d án th y l i vùng B c Th ch 11 Hình 1.3 Tuy n kênh t i n i đ ng thu c xã Th ch V n, huy n Th ch Hà, t nh T nh, thi t k th p h n m t ru ng 12 Hình 1.4 N c tràn đ nh đ p h ch a n Hình 1.5 Thân đ p b trơi Hình 1.6 Gãy c a van h ch a n h ch a n c c c m m m ng 13 ng 14 ng 14 Hình 1.7 C a van cung b s c t i đ p th y n H Hô 15 S đ 1.1 S đ phân giai đo n th c hi n đ u t xây d ng cơng trình S đ 3.1: T ch c c a Phòng Nơng nghi p Phát tri n nơng thôn 53 S đ 3.2: S đ qu n ch t l ng công trình th y l i t i huy n Th ch Hà, t nh T nh 56 Bi u 3.1 c tr ng đ mt ng đ i trung bình tr m Linh C m ( S li u dùng cho thi t k cơng trình c i t o, nâng c p tr m b m) 61 vi DANH M C CÁC T VI T T T C T Ch đ u t BTCT Bê tông c t thép QLDA Qu n d án TVGS T v n Giám sát Q Quy t đ nh N -CP Ngh đ nh ph TPT u t phát tri n UBND y ban nhân dân QH Qu c h i NN&PTNT Nông nghi p phát tri n nông thôn TCVN Tiêu chu n Vi t Nam QCVN Quy chu n Vi t Nam XDCB Xây d ng c b n TT-BXD Thông t - B Xây d ng Q -BXD Quy t đ nh- B Xây d ng TCXDVN Tiêu chu n xây d ng Vi t Nam KS K s TB Tr m b m KTKT Kinh t k thu t BTC B tài vii viii PH N M U 1.1 Tính c p thi t c a đ tài Ch t l ng cơng trình xây d ng khơng nh ng có liên quan tr c ti p đ n an toàn sinh m ng, an toàn c ng đ ng, hi u qu c a d án đ u t xây d ng cơng trình mà y u t quan tr ng đ m b o s phát tri n b n v ng c a m i qu c gia Do có vai trò quan tr ng nh v y nên lu t pháp v xây d ng c a n m c đích h ng t i Vi t Nam, lu t xây d ng 2014 đ qua có hi u l c n m 2015, ch t l c th gi i đ u coi c Qu c H i khóa XIII thơng ng cơng trình c ng n i dung tr ng tâm, xuyên su t Lu t Xây d ng v n b n h ng d n Lu t v qu n ch t l cơng trình xây d ng đ ng h i nh p qu c t ; mơ hình qu n ch t l c hồn thi n theo h ng cơng trình tiên ti n c ng nh ch tiêu k thu t c ng đ ng c áp d ng m t cách hi u qu Ch t l ng cơng trình xây d ng khơng ch đ m b o v m t k thu t mà ph i đ m b o v an toàn s d ng, th a mãn yêu c u v xã h i, kinh t Có đ cơng trình nh mong mu n, có nhi u y u t nh h c ch t l ng ng, dó có y u t c b n nh t n ng l c qu n (c a quy n ch đ u t ) n ng l c c a nhà th u tham gia trình hình thành nên s n ph m xây d ng Song, trình tr ng t n t i v ch t l ng cơng trình, lãng phí, đ c bi t d án v n ngân sách nhà n c Phòng Nơng nghi p Phát tri n nông thôn đ n v ch u s qu n tr c ti p c a y ban nhân dân huy n, huy n y S Nông nghi p Phát tri n nông thôn Là đ n v qu n nhà n c v xây d ng cơng trình nông nghi p nông thôn, theo phân c p c a UBND t nh Tuy nhiên công tác qu n ch t l ng xây d ng công trình đ a bàn huy n, đ c bi t c a ch đ u t nhi u h n ch , nhi u cơng trình xây d ng nh ng ho t đ ng không hi u qu , gây lãng phí ngân sách nhà n c Trong nhi u cơng trình xu ng c p, xung y u vi c kh c ph c, s a ch a cơng trình ch m Nhà th u thi cơng làm nhi u sai sót Cơng tác giám sát l ng l o V i mong mu n góp ph n r t nh vào vi c tìm nh ng gi i pháp nh m nâng cao ch t l ng cơng trình th y l i c a Phòng Nơng nghi p Phát tri n nông thôn huy n Th ch Hà, t nh T nh th i gian t i, l a ch n đ tài: “ xu t m t s gi i pháp nâng cao hi u qu qu n ch t l ng cơng trình th y l i t i Phòng Nơng nghi p Phát tri n nông thôn huy n Th ch Hà, t nh T nh” 1.2 M c đích c a đ tài Ch đ c nh ng h n ch b t c p công tác qu n ch t l ng cơng trình th y l i t i Phòng Nơng nghi p Phát tri n huy n Th ch Hà, t nh T nh, theo ph m vi phân c p qu n xu t m t s gi i pháp nâng cao n ng l c qu n v ch t l ng xây d ng cơng trình th y l i t i Phòng Nơng nghi p Phát tri n huy n Th ch Hà, t nh T nh it 1.3 - it ng ph m vi nghiên c u ng: Công tác qu n ch t l ng cơng trình th y l i c a ch đ u t - Ph m vi nghiên c u: Công tác qu n ch t l ng cơng trình xây d ng th y l i t i Phòng Nơng nghi p Phát tri n huy n Th ch Hà, t nh T nh, theo ph m vi phân c p qu n 1.4 Cách ti p c n ph ng pháp nghiên c u - Cách ti p c n: + Ti p c n qua nghiên c u, tài li u công b ; + Ti p c n qua th c t công trình xây d ng; + Ti p c n qua ngu n thông tin khác nh sách báo, loa đài, internet - Ph ng pháp nghiên c u: + Ph ng pháp th ng kê, kh o sát: Thu th p, t ng h p phân tích s li u; + Ph ng pháp thuy t; + Ph ng pháp t ng h p, phân tích đánh giá 1.5 K t qu d ki n đ t đ - ánh giá đ c: c v qu n ch t l - Nêu c s pháp lý, ph ng cơng trình c a n c ta hi n ng pháp qu n ch t l ng cơng trình Trong kh o sát hi n tr ng cơng trình ph c v công tác c i t o s a ch a: công vi c c a ng i thi t k ho c ki m đ nh ch t l ng cơng trình nhiên n u quan ni m m t d ng kh o sát l nh v c thi u nhi u ki n th c kinh nghi m N i dung kh o sát hi n tr ng m i ch y u t p trung vào quan tr c, đo v kích th c đo bi n d ng Thi u quy trình thi t b k thu t xác đ nh s suy thoái c a v t li u; ch t l ng c a b ph n k t c u b che l p K t qu không th đ a đ y đ s li u v hi n tr ng cơng trình đ ph c v thi t k s a ch a, đ c bi t đánh giá kh n ng ch u l c tu i th l i c a cơng trình 3.2.3.2 Trong q trình th m đ nh thi t k : * Sai sót v kích th c Trong thi t k k thu t vi c tính tốn thi t k k t c u đ c phân đ thi t k nh ph n móng, ph n thân, ph n mái Cán b thi t k có th d b nh m l n v kích th ho c kinh nghi m th c t không đ c c cao Trong cơng trình xây d ng tr m b m H i Cát xã Th ch Long có m t s sai sót sau : - Kích th c c a C ng x t i b tính sai kích th c Chi u r ng r ng nhi u so v i hèm c ng ( lúc thi công s a l i) - Kích th c ng b m dài, làm gi m hi u su t c a máy b m v n hành ( lúc thi công s a l i ) * Sai sót s đ tính tốn : B qua ki m tra u ki n n đ nh c a k t c u: Khi tính tốn thi t k đ i v i nh ng k t c u thông th ng, k s thi t k th ng tính tốn ki m tra k t c u theo tr ng thái gi i h n th nh t Tuy nhiên tr ng thái gi i h n th nh t ch tính tốn ki m tra đ i v i u ki n đ m b o kh n ng ch u l c, b qua u ki n ki m tra n đ nh c a k t c u i v i nh ng công trình có quy mơ nh , kích th l n vi c ki m tra u ki n n đ nh có th đ trình có quy mơ khơng nh , kích th c c u ki n k t c u không c b qua Tuy nhiên đ i v i công c c u ki n l n vi c ki m tra theo u ki n n đ nh r t c n thi t 62 * M t s l i thi t k b trí khơng h p lý: L i vào Tr m b m xây rào ch n n xe c khó l i vào tr m, b n c m a, nhà b p, khu v sinh b trí khơng h p 3.2.3.3 Trong q trình giám sát thi cơng : a, Cơng tác ki m sốt v t li u đ u vào: Hi n t i nguyên v t li u đ ch ng nh n xu t x , ch t l không ki m tra tr cđ c đ a vào cơng trình v t li u khơng khơng có gi y ng c a nhà cung c p v t li u Cán b giám sát th c đ a v t li u vào công tr ng ng Trong công tác thí nghi m: Nhà th u khơng th c hi n thí nghi m theo quy đ nh ho c thí nghi m ch a áp d ng tri t đ tiêu chu n m i liên quan đ n v t li u, c t li u xây d ng đ nghi m thu v t li u xây d ng Các thí nghi m đ u làm đ cho đ th t c Cơng tr ng có di n tích ch t h p, nên cơng tác b trí kho bãi b o qu n v t li u, c u ki n xây d ng tr i c ng nh kho kín ch a th t s h p lý, ch a đ c trang b đ y đ u ki n c n thi t đ b o qu n nguyên v t li u kho Cách b trí, v trí s p x p v t li u ng n ngang, gây h ng, hao phí v t li u gây nh h l ng v t li u, ngồi gây nh h kho Giám sát khó ki m sốt đ công tr ng đ n công tác xu t, nh p v t li u t i c vi c v t li u ch t l ch y u b ng m t th nhà cung ng, ph ng c a ch đ u t đ n gi n Ho t đ ng ki m tra ng Trong ho t đ ng ki m tra, đánh giá kh n ng c a ng th c v n chuy n v t li u c ng nh ch t l ng v t li u qu n c tr ng t đ u b, Cơng tác ki m sốt ch t l ng máy móc, thi t b xây d ng: - Cơng tác ki m tra máy móc thi t b tr c đ a vào công tr tr ng Máy móc v a thi u v a ch t l ng 63 ng c ng ch a đ ng Nhi u máy ch đ sài v ngu n g c xu t x , gi y t ki m đ nh ch t l ch t l ng đ a vào s d ng vào ng Quy trình ki m tra ch t l l u kho ch a đ ng đ n ch t c ki m tra s ng nên không đ t tiêu chu n v c - Ván khuôn nhà th u s d ng ván khuôn thép chi u dài : 1,2m x 2m hoen r Nhi u b ph n đ c nhà th u s d ng ván khuôn g đ đ bê tông c, Cơng tác giám sát thi cơng: - Trong q trình giám sát thi công cán b giám sát ch a bám sát hi n tr ng, vi c ký biên b n nghi m thu mang tính ch t th t c - Bê tông đáy b hút không đ t đ c mác 200 theo thi t k thi công u ki n h móng khơng khơ ráo, nên q trình v n hành đáy b hút b n t v - Kích th c b x , tiêu n ng thi u h t so v i thi t k 3.2.3.4 công tác nghi m thu : - Ch đ u t không th ng xuyên ki m tra, đơn đ c nhà th u q trình thi cơng Chính v y vi c nghi m thu h ng m c cơng trình c ng nh nghi m thu hồn thành cơng trình thi u nh ng ph n b che khu t Nh ng ph n b che khu t Ch đ u t tr c khơng ki m tra đ n nên ch p nh n cho nghi m thu - Công tác nghi m thu không đ c th c hi n theo TCXDVN 371:2006 3.2.4 Nguyên nhân c a nh ng t n t i 3.2.4.1 V phía ch đ u t : Trách nhi m c a ch đ u t đ c nhìn nh n d i c hai góc đ ch đ u t không th c hi n đ y đ theo ch c trách c a đ ch a đáp ng đ c yêu c u c a công vi c đ t c th nh : - V tâm mong mu n có đ c cơng trình nên nhi u ch đ u t ch đ o t v n l p báo cáo đ u t , d án đ u t thuy t ph c ng cách cho d án đ c quy đ nh trình đ n ng l c i quy t đ nh đ u t b ng m i c phê t Nh v y khơng coi tr ng tính đ c l p khách quan c n ph i có t r t d d n đ n sai ph m trình l p d án đ u t , đ c bi t quy t đ nh l a ch n công ngh s n xu t quy t đ nh đ u t , đ a ý t ng c a vào thi t k mà khơng tôn tr ng ý ki n chuyên môn d n t i thi t k có nhi u ki m khuy t khơng đ ng b hài hồ 64 - Do m i quan h cá nhân, ch đ u t l a ch n đ n v t v n, nhà th u xây d ng lâu n m mà không đ u ki n tham gia d án Mà đ n v khơng đ u ki n n ng l c theo yêu c u th c hi n d án, kh o sát,thi t k , hay thi công nên th k t qu ch t l - Ph ng ng công vi c th p ng pháp l a ch n nhà th u thi công v n ph ng pháp ch đ nh th u tr c áp d ng theo nghi đ nh s 85/2009/N -CP C ng theo ngh đ nh s 85/2009/N -CP cơng trình d i t đ ng Ch đ u t đ c s d ng l a ch n hình th c ch đ nh th u V i Phòng Nơng nghi p Phát tri n nông thôn, qu n ch t l cơng trình đ u d ng h u h t i t ( cơng trình có quy mô nh , Ch đ u t l i đ c quy n s d ng v n m t cách tùy ý) Giá c a cơng trình g n nh ln b ng giá d tốn ho c h n khơng đáng k nh so v i hình th c đ u th u ( th nhà th u đ m t cách th c tin t i u làm th t thoát ti n c a nhà n cn u ng gi m – % m i cơng trình) H n n a, nh ng ng t lâu khơng đ c ki m tra ki m sốt h th ng ch t l ng xuyên liên t c n ch t l ng ng cơng trình không đ m b o - V c c u t ch c c a ch đ u t thuy t đ u ki n n ng l c t qu n d án làm ch đ u t Tuy nhiên b máy t ch c g m nhi u b ph n chuyên môn c p xã làm vi c kiêm nhi m nhi u v trí t m ng qu n u hành h th ng t tiêu đ n qu n cơng trình xây d ng Vì th nên trình đ chun mơn khơng đ i c b n chuyên sâu - V trình đ n ng l c h n ch nên ch đ u t không bi t cách u hành t v n ho c đ a nh ng đòi h i, m nh l nh khơng h p c ch tâm lý, gi m h ng ph n ý t ng sáng t o c a t v n C ng h n ch v n ng l c mà ch đ u t không đánh giá ch t l ng k t qu kh o sát thi t k d n t i hoàn toàn ph thu c vào nhà th u t v n nghi m thu công vi c c chúng không đ m b o ch t l ng Tr ng h p hay g p ph i đ i v i cơng trình quy mơ l n có k thu t ph c t p Nhi m v ph n bi n, th m tra thi t k k t qu kh o sát th ng b ch đ u t coi nh mà l i cơng c r t h u ích đ ch đ u t ki m soát ch t l vi c c a nhà th u t v n.T đ ng công ng t vi c giám sát công tác kh o sát c ng không c ch đ u t tr ng t d n t i k t qu kh o sát không đ đ tin c y thi t k đ c nghi m thu v n nhi u sai sót 65 3.2.4.2 V phía T v n kh o sát, thi t k : Trách nhi m c a nhà th u t v n c ng c n đ c nhìn nh n d i hai góc đ trình đ n ng l c c a t v n h n ch đ o đ c ngh nghi p c a m t s t v n ch a cao đ - c d n ch ng c th nh sau: n v kh o sát đ n v thi t k th ng m t Các đ n v th ng nh n đ c gói th u kh o sát, thi t k c a Ch đ u t đ u nh ng đ n v có đ y đ n ng l c c kh o sát thi t k i u có l i Nh ng b t c p ch ng ch ti n cho vi c trao đ i x thông tin, tài li u i thi t k không nh n l i c a ng i kh o sát ng cl i - Do n ng l c thi u trách nhi m ngh nghi p, đ n v kh o sát th c hi n không nhi m v kh o sát đ c phê t Th c hi n giám sát, nghi m thu k t qu kh o sát ch a v i trình t , th t c quy đ nh L p ph ng án k thu t kh o sát ch a h p - V trình đ n ng l c c a đ n v t v n thi t k nhìn chung đ u nh ng ng i tr tu i, có b ng c p đ i h c, n ng đ ng sáng t o công vi c Tuy nhiên l i thi u nh ng cán b có nhi u kinh nghi m x nh ng công vi c ph c t p L p cán b tr đơng nh ng thi u kinh nghi m H n n a hi n r t nhi u ph n m m mà đ n v T v n thi t k s d ng hi n khơng th c, khơng có b n quy n đ tin c y c a k t qu tính tốn s d ng ph n m m không cao - V n đ trách nhi m công vi c c a t v n th m tra thi t k c ng ch a đ đ nh rõ ràng Tr c quy ng h p ch c ch n phát hi n thi t k tính th a, th m chí lãng phí nh ng thi t k v n b o l u, x nh th nào? Song song trách nhi m t v n th m tra đ n đâu c n làm rõ đ c bi t chi phí t v n th m tra c n đ h p v i công vi c trách nhi m th c t c a h c xem xét l i cho phù tránh tình tr ng nh ng b t c p cho hi n nay, nhi u đ n v thi t k l i tìm nh ng đ n v th m tra ch y u t s quen bi t đ thông qua - V đ o đ c ngh nghi p c a t v n c b n cán b nhi m t t, nhiên c ng có m t s tr đ n v t v n có ý th c trách ng h p vi ph m đ o d c ngh nghi p Nh l nh v c kh o sát có tình tr ng t n d ng s li u kh o sát đ a ch t khu v c g n đ đ a vào báo cáo hay c t xén chi u sâu h khoan đ gi m b t chi phí kh o sát 66 Trong thi t k k t c u có tr ng h p thi t k theo kinh nghi m r i h p th c b n tính sau 3.2.4.3 V phía cán b giám sát c a ch đ u t : Th c tr ng công tác giám sát công trình c a Ch đ u t (c p xã, th tr n) thuê đ n v giám sát t n t i nhi u b t c p khâu đào t o, ch ng ch hành ngh , m c thu nh p, n ng l c chuyên môn, quy n h n trách nhi m công vi c, x vi ph m đ i v i hành vi tiêu c c N ng l c chuyên môn, kinh nghi m c a cán b đ đáp ng đ c c giám sát cơng trình ch a c u c u chun môn, nh t ki n th c chuyên môn đ i v i h ng m c công vi c có tính ch t k thu t ph c t p Công tác đào t o vi c hành ngh ho t đ ng xây d ng nói chung hi n t i m t s t ch c ch a t t, ho t đ ng mang tính hình th c n ng v l i nhu n, không tr ng vào công tác ch t l ng đào t o M t s cán b làm công tác giám sát ch a th c hi n ngh a v , quy n h n theo quy đ nh, cá bi t có tr ng h p ph thu c vào ch đ u t nhà th u d n đ n khơng th nâng cao vai trò trách nhi m công vi c M c thu nh p th c nh n đ i v i nh ng cá nhân tham gia công tác giám sát th p, ch a t ng x ng làm vi c l nh v c “nh y c m” i u m t nh ng nguyên nhân d n đ n m t b ph n đ i ng giám sát vi ph m đ o đ c ngh nghi p, m t s tr ng h p có hành vi tiêu c c, thông đ ng, th a thu n v i nhà th u thi công làm nh h ng đ n ch t l ng thi công xây d ng cơng trình Ch tài x vi ph m hành đ i v i t ch c, cá nhân TVGS ch a đ đ nh c th gây khó kh n cho c quan qu n nhà n c quy c x phát hi n hành vi vi ph m, làm gi m tính r n đe hi u l c qu n c a pháp lu t đ i v i ho t đ ng TVGS 67 3.3 xu t m t s gi i pháp nâng cao n ng l c qu n ch t l ng cơng trình t i phòng Nông nghi p Phát tri n nông thôn huy n Th ch Hà, t nh T nh Th c hi n ch c n ng qu n ly nhà n ch t l c đ a bàn huy n đ c bi t công tác qu n ng cơng trình th y l i, Phòng Nơng nghi p Phát tri n nơng thơn s tham m a cho lãnh đ o UBND v n b n h ng d n Ch đ u, đ u t vào t khâu thi t k , kh o sát, nghi m thu… mang tính chuy n nghi p khoa h c, c th : 3.3.1 Nâng cao n ng l c th m tra thi t k : a,Trình t th c hi n qu n ch t l s đ g m b ng thi t k xây d ng cơng trình đ c th hi n c: L p nhi m v thi t k xây d ng cơng trình L a ch n nhà th u thi t k xây d ng cơng trình L p thi t k xây d ng cơng trình Th m đ nh thi t k c a ch đ u t , th m tra thi t k c a c quan qu n nhà n c có th m quy n ho c c a t ch c t v n (n u có) Phê t thi t k xây d ng công trình Nghi m thu thi t k xây d ng cơng trình b,N i dung ki m tra c a ch đ u t : ∗ Th m đ nh thi t k xây d ng c a ch đ u t , trình t b c: - Xem xét s phù h p v thành ph n, quy cách c a h s thi t k so v i quy đ nh c a h p đ ng xây d ng quy đ nh c a pháp lu t, bao g m: Thuy t minh thi t k , b n v thi t k , tài li u kh o sát xây d ng, quy trình b o trì cơng trình h s khác theo quy đ nh c a pháp lu t có liên quan - Xem xét n ng l c c a t ch c t v n, cá nhân th c hi n kh o sát, thi t k so v i yêu c u c a H p đ ng quy đ nh c a pháp lu t 68 - ánh giá s phù h p c a thi t k so v i nhi m v thi t k , thi t k c s , yêu c u c a h p đ ng xây d ng quy đ nh c a pháp lu t có liên quan - ánh giá s phù h p v quy mô, công ngh , thông s k thu t ch tiêu kinh t k thu t ch y u c a cơng trình - ánh giá s phù h p v i quy chu n k thu t, tiêu chu n ch y u đ c áp d ng - ánh giá an toàn ch u l c k t c u ch u l c c a toàn b cơng trình - S tn th quy đ nh v mơi tr ng, phòng ch ng cháy n - Yêu c u nhà th u thi t k gi i trình, ti p thu, ch nh s a h s thi t k c s ý ki n th m tra (n u có) ∗ Phê t thi t k xây d ng cơng trình: - Các thơng tin chung v cơng trình: Tên cơng trình, h ng m c cơng trình (nêu rõ lo i c p cơng trình); ch đ u t , nhà th u thi t k xây d ng công trình; đ a m xây d ng, di n tích s d ng đ t - Quy mơ, cơng ngh , thông s k thu t ch tiêu kinh t k thu t ch y u c a cơng trình - Quy chu n k thu t qu c gia tiêu chu n ch y u đ c áp d ng - Các gi i pháp thi t k c a h ng m c cơng trình tồn b cơng trình - Nh ng yêu c u ph i hoàn ch nh b sung h s thi t k n i dung khác (n u có) Thi t k b n v thi công ph i đ c ch đ u t ho c đ i di n đ c y quy n c a ch đ u t xác nh n b ng ch ký đóng d u phê t vào t ng t b n v tr đ a thi công, k c tr ng h p thi t k m t b quy n quy t đ nh đ u t phê t Ng c sau đ c ng c i có th m i t ch c th m đ nh, th m tra phê t thi t k ph i ch u trách nhi m v k t qu th m đ nh, th m tra, phê t thi t k c a 69 3.3.2 Chuy n hình th c l a ch n nhà th u thi công t th u ch đ nh th u sang đ u Áp d ng theo Ngh đ nh s 63/2014/N -CP c a Chính ph quy đ nh gói th u có giá tr h n m c đ c áp d ng ch đ nh th u Còn l i s ph i đ r ng rãi ho c đ u th u h n ch ) Các cơng trình nh nên đ c đ u th u ( đ u th u c gom vào thành d án l n có t ng m c đ u t l n h n t r i đem đ u th u Hình th c đ u th u phù h p đ u th u r ng rãi theo lu t đ u th u s 43/2013/QH13 Th c hi n đ u th u ph i tuân th ngun t c: cơng khai, cơng b ng, cơng thành tín Cơng khai đ đ m b o minh b ch, công b ng đ i x v i c bên m i th u bên d th u, cơng ch m th u thành tín h s m i th u d th u tuân th k t qu đ u th u Tránh t ch c đ u th u hình th c nh m t o u ki n cho nhà th u trúng th u hay d n đ n ph i th c hi n x tình hu ng đ u th u ho c l m d ng áp d ng hình th c đ u th u h n ch đ “h n ch ” nhà th u có n ng l c, kinh nghi m đáp ng yêu c u c a gói th u tham gia đ u th u 3.3.3 Ki m tra h th ng qu n ch t l trình ây khâu quan tr ng nh h ng c a Nhà th u thi công xây d ng công ng l n t i ch t l ng cơng trình N u th c hi n t t, Ch đ u t s ki m soát t t v tình hình s d ng v t li u, thi t b , c u ki n xây d ng đ a vào cơng trình, k p th i lo i b c u ki n, v t li u, thi t b không đ m b o ch t l ng ch n ch nh nh ng sai ph m m c ph i đánh giá đ n ch t l ch p v ch t l l i v i nhà th u có c s ng cơng trình th c hi n, có c s gi i quy t tranh ng (n u có) th c hi n quy trình ki m tra h th ng qu n ch t ng c a nhà th u theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 46/2015/N -CP C n l u ý thêm nh ng vi c sau: - Ki m tra h th ng qu n ch t l ng có phù h p v i yêu c u, tính ch t, quy mơ cơng trình xây d ng khơng? quy đ nh trách nhi m c a t ng cá nhân, b ph n thi công xây d ng công trình vi c qu n ch t l ng cơng trình xây d ng; ki m tra bi n pháp thi công, bi n pháp đ m b o ti n đ , an toàn lao đ ng c a nhà th u - Ki m tra gi y phép s d ng máy móc, thi t b , v t t có yêu c u an tồn ph c v thi cơng xây d ng cơng trình Các máy móc thi t b đ a vào cơng trình ph i có tài 70 li u: l ch máy, gi y ch ng nh n ki m đ nh an toàn đ i v i thi t b có yêu c u nghiêm ng t v an tồn c quan có th m quy n c p - Ki m tra gi y ch ng nh n ch t l ng c a nhà s n xu t tr c đ a v t t thi t b vào cơng trình, phi u k t qu thí nghi m c a phòng thí nghi m h p chu n, c a t ch c đ c c quan nhà n c có th m quy n cơng nh n đ i v i v t li u, c u ki n, s n ph m xây d ng, thi t b l p đ t vào cơng trình - Trong tr ng h p nghi ng k t qu ki m tra ch t l ng v t li u, thi t b l p đ t vào cơng trình Nhà th u cung c p C T đ ngh T v n QLDA làm rõ Sau đánh giá th c tr ng, ti n hành ki m tra tr c ti p v t t , v t li u thi t b l p đ t vào cơng trình b i m t phòng thí nghi m h p chu n Ch đ u t ch đ nh T v n QLDA đ xu t ch p nh n 3.3.4 Nâng cao n ng l c giám sát cơng trình xây d ng c a ch đ u t : L cl ng TVGS c a ch đ u t đơng v s l ng nh ng thi u nhi u chuyên gia gi i Nguyên nhân ch y u n ng l c c a k s t v n giám sát ch đ sách c a Nhà n c đ i v i công tác TVGS ch a đ c coi tr ng, ch a có c ch thu hút ch đ đãi ng phù h p v i trách nhi m quy n h n c a TVGS; Ch a có bi n pháp qu n ch ng ch hành ngh t v n giám sát, ki m soát n ng l c hành ngh đ o đ c ngh nghi p c a đ i ng t v n giám sát Vì v y, tr giao ng c h t Ch đ u t ph i i trách nhi m đ m b o quy n l i cho cán b tham gia giám sát cơng trình Các cơng trình l n nh xây d ng tr m b m, c i t o h th ng kênh t i n i đ ng, Ch đ u t c n thuê đ n v t v n giám sát chuyên nghi p k t h p giám sát c a Ch đ u t q trình giám sát thi cơng cơng trình Trong su t q trình thi cơng giám sát viên c n ph i ý đ n nh ng v n đ v v t li u, nhân cơng máy móc ph i áp d ng theo quy trình : N m v ng lu t xây d ng, ngh đ nh liên quan đ n qu n ch t l ng cơng trình, qu n d án, có đ b ng c p, ch ng ch hành ngh giám sát công trình th y l i 71 T t c v t t , v t li u, thi t b đ a vào s d ng cho cơng trình đ u có ngu n g c, xu t x rõ ràng, đ m b o yêu c u c a H s thi t k H s m i th u, có đ y đ ch ng ch ch t l ng liên quan, đ chuy n đ n công tr c Nhà th u ki m tra ch t l ng tr c v n ng Sau Nhà th u ki m tra đ m b o yêu c u s trình m u đ Ch đ u t (n u c n), T v n giám sát ki m tra, ch p thu n m i đ a vào thi công Các v t t , v t li u có yêu c u thí nghi m, ki m tra ch tiêu c yêu c u thí nghi m hi n tr ng s Trung tâm thí nghi m, ki m đ nh ch t l ng xây d ng có đ y đ n ng l c t cách pháp nhân th c hi n (Khi trúng th u Nhà th u s trình Ch đ u t T v n giám sát H s pháp n ng l c c a đ n v thí nghi m) Các ch ng ch ch t l l ng, k t qu thí nghi m b ng ch ng ch ng minh ch t ng v t t , v t li u, thi t b đ c Nhà th u l u gi su t q trình thi cơng đ a vào h s hồn cơng, quy t tốn cơng trình * Gi i pháp x đ i v i v t t , v t li u, thi t b phát hi n không đ t yêu c u: T v n giám sát kiên quy t không cho phép nhà th u đ a v t t , v t li u, thi t b không đ t yêu c u s d ng đ xây l p T t c v t t , v t li u tr c đ a đ n công tr ng đ u đ c c a nhà th u, giám sát ch đ u t ki m tra Tr công tr ng phát hi n th y v t t , v t li u, thi t b không phù h p v i yêu c u c a gói ng h p th u Nhà th u l p t c d ng thi công đ x K T LU N CH Trong ch NG ng tác gi nêu th c tr ng công tác qu n ch t l ng cơng trình th y l i t i Phòng Nơng nghi p Phát tri n nơng thôn, huy n Th ch Hà, t nh T nh th i gian v a qua C th đánh giá nh ng m t đ t đ h n ch công tác th m tra kh o sát thi t k , ph sát cơng trình có ph c, nh ng t n t i, ng th c l a ch n nhà th u, giám kh c ph c nh ng t n t i đó, tác gi đ xu t nhi u ph ng án ng án Nâng cao n ng l c giám sát cơng trình xây d ng c a ch đ u t Ngồi có bi n pháp khác đ c Ch đ u t , đ n v liên quan đánh giá có hi u qu 72 K T LU N KI N NGH K t qu đ t đ c: Qua phân tích t ng quan công tác qu n nhà n c v ch t l ng cơng trình th y l i t i Phòng Nơng nghi p Phát tri n nông thôn huy n Th ch Hà, t nh Hà, h c viên đ m t s gi i pháp nh m t ng c ng công tác qu n ch t l ng cơng trình v i đ a mơ hình qu n m i phù h p cho công tác qu n ch t l ng cho Ch đ u t , đ u t Cơng trình th y l i vào đ a bàn huy n, c th là: - Gi i pháp v quy trình đ u th u l a ch n nhà th u có đ n ng l c kinh nghi m, k thu t tài đ th c hi n t t gói th u c a d án - Khi hoàn thi n b máy qu n C n nâng cao n ng l c th m tra kh o sát, thi t k - xu t bi n pháp ki m tra h th ng qu n ch t l - xu t gi i pháp v qu n ngu n nhân l c cho Ch đ u t ng c a nhà th u xu t gi i pháp nâng cao n ng l c giám sát cho cán b T n t i c a lu n v n: M c dù h c viên đ a m t s gi i pháp t ng c ng công tác qu n ch t l Phòng Nơng nghi p Phát tri n nơng thôn huy n Th ch h ng t i ng d n cho Ch đ u t đ u t vào đ a bàn huy n, v i m t cơng trình c th , xong đ tài không th tránh kh i nh ng thi u sót nh : kinh nghi m qu n d án ch a nhi u nên nh ng v n đ đ t mang tính phân tích lu n nhi u h n sâu vào th c ti n, ch a đ a đ c nh ng thông tin c a d án khác đ so sánh đánh giá v công tác qu n ch t l ng nh ng h c kinh nghi m, cách đ t v n đ gi i quy t v n đ ch a logic q trình nghiên c u h n ch v ph ng pháp nghiên c u, ch a có s li u tính tốn c th Ki n ngh đ xu t h ng nghiên c u: công tác qu n d án xây d ng cơng trình đ n i dung sau: a) V c ch sách: 73 c t t, h c viên xin ki n ngh m t s Các v n b n pháp quy c n đ qu n nhà n c, t ng c ng ch t ch h n công tác ng công tác ki m tra, giám sát ho t đ ng xây d ng đ c bi t c quan qu n nhà n nhi m c a ng c hoàn thi n theo h c, xóa b b nh hình th c “h u ki m”, quy đ nh trách i đ ng đ u c quan nhà n c, t ch c t v n doanh nghi p xây d ng b) V qu n d án xây d ng: - D án đ u t xây d ng m t trình t hình thành ý t ng đ n tri n khai th c hi n Các bên tham gia qu n d án ph i có trách nhi m hồn thành m c tiêu d án đ Hi u qu c a m t d án s đóng góp c a nhi u cá nhân t p th Do v y đ qu n t t nhà n c c n có chi n l c đào t o đ i ng T v n kh o sát thi t k , T v n qu n d án, T v n giám sát chuyên nghi p có đ o đ c ngh nghi p - i v i đ i ng công nhân lao đ ng, cán b k thu t lao đ ng cơng trình xây d ng, Nhà n c c n có chi n l c đào t o chuyên sâu v tay ngh , ki n th c v an toàn lao đ ng, n ng su t lao đ ng Các nhà th u c n n ch n k l ng tr đ ng lao đ ng, vi c l a ch n th u ph c ng c n ph i xem xét k l đ u t ch p nh n c ng nh ch u trách nhi m tr đ tài đ ng ph i đ c ch c pháp lu t c áp d ng vào th c ti n h c viên đ xu t h thêm m t s v v n nh : an toàn lao đ ng công tr ch t l c ký k t h p ng nghiên c u chuyên sâu ng nhân t nh h ng đ n ng cơng trình xây d ng; s c cơng trình nguyên nhân, gi i pháp công tác u tra gi i quy t s c cơng trình Trên toàn b n i dung lu n v n h c viên th c hi n, r t mong s giúp đ đóng góp ý ki n c a th y cô h i đ ng th m đ nh lu n v n th c s c a tr ng i h c th y l i, chuyên ngành Qu n xây d ng tham gia đóng góp ý ki n hồn thi n 74 TÀI LI U THAM KH O I Ti ng Vi t [1] Qu c H i, Lu t xây d ng s 50/2014/QH13 ngày 18/06/ 2014 [2] Chính ph (2005), Lu t đ u th u s 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Nxb tr qu c gia, N i; [3] Chính ph (2014), Ngh đ nh s 63/2014/N -CP ngày 26/6/2014 quy đ nh chi ti t thi hành m t s u c a Lu t đ u th u v l a ch n nhà th u; [4] Chính ph , Ngh đ nh s 32/2015/N -CP ngày 25/3/2015 v qu n chi phí đ u t xây d ng; [5] Chính ph (2015), Ngh đ nh s 37/2015/N -CP ngày 22/4/2015 quy đ nh chi ti t v h p đ ng xây d ng; [6] Chính ph (2015), Ngh đ nh s 46/2015/N -CP ngày 12/5/2015 v qu n ch t l ng b o trì cơng trình xây d ng; [7] Chính ph (2015), Ngh đ nh s 59/2015/N -CP ngày 18/6/2015 v qu n d án đ u t xây d ng; [8] Quy t đ nh s 957/Q -BXD ngày 29/9/2009 c a B Xây d ng v vi c công b đ nh m c chi phí qu n d án t v n đ u t xây d ng cơng trình [9] ình c - Bùi M nh Hùng (2012), Qu n d án đ u t xây d ng công trình, NXB Xây d ng, N i [10] inh Tu n H i (2008), Qu n d án xây d ng, NXB Xây d ng, N i [11] Nguy n Tr ng S n (2004), Giáo trình qu n d án đ u t , i h c N ng [12] PGS.TS Nguy n Bá Uân, Bài gi ng cao h c Qu n d án xây d ng nâng cao, i h c thu l i 75 [13] T nh T nh (2011), Quy t đ nh s 26/Q -UBND ngày 29/8/2011 c a UBND t nh T nh v vi c ban hành Quy đ nh m t s n i dung v qu n đ u t xây d ng cơng trình b ng ngu n v n ngân sách Nhà n c đ a bàn t nh; [14] T nh T nh (2014), Quy t đ nh s 04/2014/Q -UBND ngày 22/01/2014 ban hành quy đ nh m t s n i dung v qu n ch t l ng cơng trình xây d ng đ a bàn t nh T nh; [15] Huy n Th ch (2014), V n b n s 271/UBND ngày 07/3/2014 c a UBND huy n v h ng d n m t s n i dung v qu n ch t l ng xây d ng cơng trình đ a bàn huy n Th ch Hà; II Các trang web: [1] http://google.com.vn: Trang Web tìm ki m thơng tin c a Vi t Nam [2] http://www.tlu.edu.vn/ [3] http://soxaydung.hatinh.gov.vn/ 76 ... I PHÁP NÂNG CAO NG CƠNG TRÌNH TH Y L I T I PHỊNG NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN HUY N TH CH HÀ, T NH HÀ T NH 50 3.1 Gi i thi u chung v Phòng Nơng nghi p Phát tri n nông thôn. .. gi i pháp nh m nâng cao ch t l ng cơng trình th y l i c a Phòng Nơng nghi p Phát tri n nông thôn huy n Th ch Hà, t nh Hà T nh th i gian t i, l a ch n đ tài: “ xu t m t s gi i pháp nâng cao hi... c Phòng Nơng nghi p Phát tri n nông thôn đ n v ch u s qu n lý tr c ti p c a y ban nhân dân huy n, huy n y S Nông nghi p Phát tri n nông thôn Là đ n v qu n lý nhà n c v xây d ng cơng trình nông
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng các công trình thủy lợi tại phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện thạch hà, tỉnh hà tĩnh , Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng các công trình thủy lợi tại phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện thạch hà, tỉnh hà tĩnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay