Nghiên cứu đánh giá công tác quản lý chất lượng xây dựng công trình đê kè sông tại ban quản lý dự án sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bắc ninh

101 7 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 15:39

L I CAM OAN H c viên xin cam đoan cơng trình nghiên c u c a b n thân h c viên Các k t qu nghiên c u k t lu n lu n v n trung th c, không chép t b t k m t ngu n d đ i b t k hình th c Vi c tham kh o ngu n tài li u c th c hi n trích d n ghi ngu n tài li u tham kh o quy đ nh H c viên Ngô Th Xuân i L IC M N Sau th i gian h c t p, nghiên c u, v i s giúp đ c a th y cô Tr ng ih c Th y l i, h c viên hoàn thành lu n v n Th c s “Nghiên c u đánh giá công tác qu n ch t l ng xây d ng cơng trình đê sơng t i Ban Qu n d án S Nông nghi p Phát tri n nông thôn t nh B c Ninh” V i tình c m chân thành, h c viên xin bày t lòng cám n đ n Ban giám hi u, Phòng đào t o đ i h c sau đ i h c, Khoa Cơng trình - Tr ng đ i h c Th y l i, cán b qu n tồn th q th y tham gia gi ng d y l p Cao h c Qu n xây d ng 22QLXD21 t n tình giúp đ , t o u ki n cho h c viên q trình h c t p hồn thành lu n v n c bi t, h c viên xin bày t lòng bi t n sâu s c đ n PGS TS Lê Xuân Roanh t n tình giúp đ , h ng d n h c viên nghiên c u đ tài, hi u ch nh hoàn thi n lu n v n Cu i cùng, h c viên xin chân thành c m n Ban qu n d án S Nông nghi p PTNT t nh B c Ninh, đ ng nghi p gia đình t o m i u ki n, đ ng viên giúp đ h c viên su t th i gian qua Hà N i, ngày 08 tháng 07 n m 2017 H c viên Ngô Th Xuân ii M CL C DANH M C HÌNH NH vi DANH M C B NG BI U vii DANH M C KÝ HI U CÁC T M CH VI T T T viii U NG T NG QUAN V CÔNG TÁC QU N CH T L NG CƠNG TRÌNH XÂY D NG 1.1 Khái ni m, v trí vai trò c a qu n ch t l ng cơng trình 1.1.1 D án xây d ng qu n d án 1.1.2 Qu n ch t l ng d án xây d ng cơng trình 1.2 Tình hình ch t l ng cơng trình đê hi n n c ta 1.3 T ng quan h th ng cơng trình đê u t nh B c Ninh 14 1.4 S c n thi t ph i hoàn thi n qu n ch t l K t lu n ch CH ng 16 ng 19 NG C S LU N KHOA H C V QU N CH T L NG XÂY D NG CƠNG TRÌNH 20 2.1 V n b n quy ph m pháp lu t v qu n ch t l 2.1.1 H th ng v n b n nhà n ng cơng trình xây d ng 20 c v l nh v c xây d ng 20 2.1.2 Các tiêu chu n, quy chu n 24 2.1.3 Lu t đê u 24 2.2 c m cơng trình đê sơng 25 2.2.1 b o v b sông 26 2.2.2 ê sông 27 2.2.3 Cơng trình li n k b sông 28 2.3 Nhân t nh h ng t i ch t l ng cơng trình đê 29 2.3.1 V trí cơng trình 29 2.3.2 Trình đ phát tri n c a khoa h c – k thu t 30 2.3.3 H th ng lu t pháp qu n c a nhà n c 30 2.3.4 Trình đ nhân l c t ch c qu n 31 2.3.5 Lo i v t li u, k t c u dùng đ xây d ng cơng trình 32 iii 2.3.6 K thu t thi công 33 2.3.7 i u ki n t nhiên 33 2.4 M t s n i dung c b n c a công tác qu n ch t l ng xây d ng cơng trình 34 2.4.1 Ho t đ ng qu n ch t l ng giai đo n kh o sát 35 2.4.2 Ho t đ ng qu n ch t l ng giai đo n thi t k 36 2.4.3 Ho t đ ng qu n ch t l ng giai đo n thi công xây d ng 38 2.5 M t s công tác qu n ch t l 2.5.1 Công tác qu n ch t l ng khâu thi cơng xây d ng cơng trình 46 ng 46 2.5.2 Công tác qu n ti n đ thi công 47 2.5.3 Công tác qu n kh i l ng thi công 48 2.5.4 Cơng tác qu n an tồn lao đ ng môi tr 2.6 Ho t đ ng qu n ch t l ng công tr ng xây d ng 49 ng cơng trình sau đ a vào s d ng 51 2.7 Các ngun t c hồn thi n cơng tác qu n ch t l 2.7.1 B o đ m s qu n th ng nh t c a Nhà n ng 51 c v ch t l ng cơng trình 51 2.7.2 Ch p hành lu t pháp liên quan tiêu chu n k thu t 51 2.7.3 Ch u trách nhi m v qu n ch t l ng ch t l 2.7.4 Thanh tra, ki m tra, giám đ nh ch t l quan qu n nhà n K t lu n ch CH c v ch t l ng cơng trình 52 ng xây l p cơng trình c a ngành, c ng 54 ng 55 NG TH C TR NG CÔNG TÁC QU N CH T L BAN QU N D ÁN S XU T M T S GI I PHÁP HOÀN THI N NG XÂY D NG CƠNG TRÌNH Ê SƠNG NƠNG NGHI P PHÁT TRI N NÔNG THÔN T NH B C NINH 56 3.1 Gi i thi u Ban Qu n d án S Nông nghi p PTNT B c Ninh 56 3.1.1 L ch s phát tri n 56 3.1.2 Nhi m v , quy n h n 56 3.1.3 C c u t ch c 57 3.1.4 M t s ho t đ ng ch y u 63 3.2 Th c tr ng đánh giá công tác qu n ch t l ng m t s cơng trình đê Ban QLDA ph trách 65 3.2.1 Quy trình qu n ch t l ng xây d ng cơng trình hi n hành 65 iv 3.2.2 ánh giá công tác qu n ch t l 3.2.3 Công tác qu n ch t l ng ng 68 m t s cơng trình đê sông Ban Qu n d án ph trách 73 3.3 xu t m t s gi i pháp hồn thi n cơng tác qu n ch t l ng xây d ng cơng trình đê, sơng t i Ban Qu n d án S Nông nghi p Phát 79 3.3.1 Gi i pháp hoàn thi n b máy qu n ch t l ng 79 3.3.2 Các gi i pháp liên quan t i d án 81 K t lu n ch ng 87 K T LU N KI N NGH 88 DANH M C TÀI LI U THAM KH O: 90 Ph l c 92 v DANH M C CÁC HÌNH NH Hình 1.1: Ph n c c g lòi sau kh i bê tông b n c cu n trôi Công trình c u Xóm Mai (TP Biên Hòa) 10 Hình 1.2 o n đê x y s t lún thu c cơng trình nâng c p đê bi n Tây t nh Cà Mau.11 Hình 3.1 S đ b máy t ch c 62 vi DANH M C B NG BI U B ng 3.1 Nhân l c Ban tính đ n 6/2017 57 B ng 3.2 B ng t ng h p nhân s 63 B ng 3.3 B ng đ xu t b sung nhân l c 79 vii DANH M C KÝ HI U CÁC T VI T T T BTCT Bê tông c t thép BVTC B n v thi công CP Chính ph GPMB Gi i phóng m t b ng HC-KT Hành - K tốn HSDT H s d th u HS X H s đ xu t KT&TVXD K thu t T v n Xây d ng N Ngh đ nh NN&PTNT Nông nghi p phát tri n nông thôn QH Qu c h i QLDA Qu n d án QLXDCT Qu n xây d ng cơng trình TC&C Thi cơng Ch đ TCN Tiêu chu n ngành TCVN Tiêu chu n Vi t Nam TKBVTC Thi t k b n v thi công TKKT Thi t k k thu t TNHH Trách nhi m h u h n TVTK T v n thi t k UBND U ban nhân dân viii M U Tính c p thi t c a đ tài B c Ninh t nh có di n tích nh nh t Vi t Nam, thu c đ ng b ng sông H ng n m vùng kinh t tr ng m B c b B c Ninh ti p giáp v i vùng trung du B c B t i t nh B c Giang Thành ph B c Ninh n m cách trung tâm Hà N i 30 km v phía ơng B c, phía Tây Tây Nam giáp th Hà N i, phía B c giáp t nh B c Giang, phía ơng ơng Nam giáp t nh H i D ng, phía Nam giáp t nh H ng n Ngồi ra, B c Ninh n m hành lang kinh t Côn Minh - Lào Cai - Hà N i - H i Phòng - Qu ng Ninh Nam Ninh - L ng S n - Hà N i - H i Phòng - Qu ng Ninh B c Ninh có m ng l i sơng ngòi dày đ c, m t đ m ng l i sơng cao, trung bình 1,0 - 1,2 km/km2, có h th ng sơng l n ch y qua g m sông u ng, sông C u sơng Thái Bình Trong nh ng n m g n v i s phát tri n c a đ t n Ninh c ng th c hi n cơng nghi p hóa, hi n đ i hóa đ t n nghi p, khu ch xu t đ c Có nhi u khu cơng c thành l p nh m đ y m nh ngành công nghi p; Cùng v i s bi n đ i c a khí h u tồn c u, v i s lên xu ng th t th l t, h n hán nh h c, B c ng tr c ti p đ n cu c s ng c a ng ng c a m c n c sông, bão i dân; H n n a, cơng trình sau th i gian đ a vào v n hành khai thác b h h ng, xu ng c p V y nên v n đ đê, sông, th y l i đ c UBND t nh quan tâm đ c bi t, th ng xuyên có nh ng d án tu s a, nâng c p, hay làm m i h th ng đê, sông, tr m b m, kênh m đáp ng nhu c u t i tiêu n kinh t Vì v y, ch t l ng,… nh m c, phòng ch ng ng p l t, đ m b o dân sinh phát tri n ng xây d ng công trình đ cơng trình đ c đ a vào s d ng có đáp ng nh yêu c u đ ra, đ m b o an toàn hay khơng? Thì cơng tác qu n ch t l ng thi công m t ph ng án c n thi t thi t th c tàiNghiên c u đánh giá công tác qu n ch t l ng xây d ng cơng trình đê sông t i Ban Qu n d án S Nông nghi p Phát tri n nông thôn t nh B c Ninh.” ph ng án mang tính th c ti n, khoa h c, góp ph n gi i quy t kh c ph c v n đ đ m b o ch t l ng cơng trình đê, sơng hi n c a Vi t Nam nói chung B c Ninh nói riêng M c tiêu nghiên c u Phân tích, đánh giá th c tr ng cơng tác qu n ch t l ánh giá nh ng k t qu đ t đ ng cơng trình đê, sông c nh ng m t t n t i h n ch , nguyên nhân đ t tìm nh ng gi i pháp kh c ph c Nghiên c u, đ xu t m t s gi i pháp phù h p kh thi v i u ki n th c ti n vi c t ng c ng qu n cơng tác xây d ng Góp ph n phát tri n, hồn thi n cơng tác qu n d án c a Ban Qu n d án S Nông nghi p Phát tri n nông thôn t nh B c Ninh it it ng ph m vi nghiên c u ng nghiên c u c a đ tài công tác qu n ch t l ng cơng trình đê, sơng Ph m vi nghiên c u c a đ tài m t s cơng trình đê, sơng đ a bàn t nh B c Ninh Cách ti p c n ph ng pháp nghiên c u i u tra, thu th p tài li u, v n b n liên quan đ n công tác qu n ch t l ng cơng trình t khâu chu n b đ u t th c hi n đ u t Tìm hi u cơng tác qu n ch t l ng xây d ng cơng trình hi n hành Ban Qu n d án nhà th u r t b đ ng vi c trình đ xu t xin gi i pháp nên ti n đ cơng trình b ch m Nguyên nhân c a m t s h n ch đa ph n n ng l c, kinh nghi m th c t , hi u bi t v h th ng Pháp lu t tiêu chu n c a m t s cán b , đ c bi t nh ng cán b tr h n ch , nh n th c v t m quan tr ng c a công tác qu n ch t l ng cơng trình ch a M t s h ng m c, công vi c đòi h i yêu c u cao v m t k thu t ph i có s góp ý, ch đ o t nh ng cán b có thâm niên Ban m i có th gi i quy t đ c Trên m t s m t t n t i trình qu n ch t l c s đ h c viên đ xu t gi i pháp nh m hoàn thi n ch t l ng C ng ng cơng trình xu t m t s gi i pháp hồn thi n cơng tác qu n ch t l ng xây d ng cơng trình đê, sông t i Ban Qu n d án S Nông nghi p Phát 3.3 3.3.1 Gi i pháp hoàn thi n b máy qu n ch t l - Có c ch n ng ng i h p lý, có chun mơn, trình đ đáp ng đ c yêu c u công vi c Tránh vi c n d ng tràn lan, theo quan h d n đ n b máy c ng k nh, v i s l ng d án ngày m t nhi u đ đáp ng yêu c u công vi c c n n d ng thêm cán b có chuyên ngành tr c đ a, 01 cán b đ a ch t th c hi n công tác giám sát kh o sát đ nâng cao ch t l ng h s , 02 cán b k s th y l i có kinh nghi m n m đ tham gia giám sát cơng trình B ng 3.3 B ng đ xu t b sung nhân l c STT Chuyên ngành đào t o S cán b hi n t i S cán b b sung S cán b sau b sung Th c s Th y l i 11 11 Th c s giao thông 1 K s tr c đ a 2 K s đ a ch t 1 K s th y l i 13 15 K s xây d ng 2 79 - Phát huy vai trò, trách nhi m c a t ng cán b Ban, đ c phân công, c n nêu cao tinh th n trách nhi m h n n a, ch đ o, theo dõi nhà th u k p th i đ m b o kh i l ng, ch t l ng cơng trình Tránh tr ng h p làm vi c mang tính hình th c - T ch c l p t p hu n, đào t o nâng cao chuyên môn nghi p v (nâng cao n ng l c qu n d án, n ng l c giám sát thi công… ) c a cán b ban qu n d án M i cán b đ u ph i th ng xuyên nghiên c u ch đ sách, nâng cao trình đ c p nh t ch đ sách đ thay đ i k p th i - B trí cán b có trình đ chun mơn phù h p v i công vi c đ c phân giao - Giao quy n ch đ ng làm vi c c a t ng cán b c ng nh có hình th c ki m soát n i b hi u qu Ban qu n lý… - Hàng tháng, t ch c cu c h p gi a hai phòng KT&TVXD v i phòng TC&C trao đ i kinh nghi m, gi i quy t v h p đ ng, nh ng kh i l ng m c v nh ng u ch nh b sung thi t k , ng phát sinh… c a d án - Hoàn thi n c c u t ch c c a Ban t i công tr nhân s c a Ban t i công tr ng thi công: Hi n vi c b trí ng thi cơng ch a h p M t cán b k thu t có th ph i qu n hai đ n ba công tr l c không th đ ng cách xa nhau, cán b có kinh nghi m n ng ng xuyên có m t t i công tr ng xu t c c u: + M t cán b k thu t có th giám sát 2-3 cơng trình, nhiên cơng trình có quy mô v a nh , quan tr ng nh t có v trí n m g n + Phân công m t cán b tr , kinh nghi m ít, tham gia giám sát m t đ ng chí giám sát có n ng l c kinh nghi m dày d n đ giúp nâng cao n ng l c cho đ i ng tr + Phó tr ng ban ph trách d án, Tr ng (phó tr ng phòng), cán b k thu t ph trách tr c ti p V i thành ph n nh cán b ph trách tr c ti p ph i th xuyên có m t t i cơng tr phó tr ng đ ki m tra, giám sát ch t l ng thi cơng Tr ng phòng ph trách d án m i tu n s có m t cơng tr gi i quy t m t s u ch nh, phát sinh Phó tr 80 ng ng ho c ng đ ki m tra ng ban ph trách d án m i tu n s lên công tr ng t m t đ n hai ngày c đ nh đ ki m tra ch t l ng công trình, đ ng th i quy t đ nh m t s v n đ liên quan đ n u ch nh phát sinh, v y ln đáp ng đ c v n đ nhân l c đ gi i quy t v n đ liên quan đ n hi n tr b o ti n đ c ng nh ch t l - T ng c ng thi cơng, đ m ng cơng trình ng cơng tác qu n cán b , yêu c u hồn thành cơng vi c đ c giao đ i v i t ng cơng trình, hàng tháng ti n hành t ch c đánh giá m c đ hoàn thành c a t ng ng i d a m c đ hồn thành cơng vi c đ phân lo i cán b xét khen th ng m i quý V i c c u t ch c nh l c l trình đ , kinh nghi m, đáp ng đ qu n d án, đ n hi n tr ng cán b nhân viên c a Ban đ c nâng cao v c v n đ c n gi i quy t liên quan đ n công tác ng thi công, đ m b o ti n đ c ng nh ch t l ng cơng trình 3.3.2 Các gi i pháp liên quan t i d án 3.3.2.1 Gi i pháp nâng cao ch t l ng H s kh o sát, thi t k S n ph m c a trình thi t k k thu t h s kh o sát h s thi t k k thu t hoàn ch nh đ c th m đ nh ch đ u t ch p thu n th c hi n t t b c kh o sát thi t k c n thi t ph i l a ch n đ n v T v n t t có nhi u kinh nghi m, đ i ng cán b có n ng l c b dày kinh nghi m; Quá trình l a ch n T v n kh o sát thi t k k thu t tuân th theo quy đ nh c a [8] [9] v n b n lu t pháp liên quan Ban qu n d án c n t ng c ng n d ng thêm b trí cán b có có kinh nghi m th c hi n giám sát công tác kh o sát xây d ng th ng xuyên, có h th ng t b t đ u kh o sát đ n hồn thành cơng vi c T ng c ng công tác giám sát kh o sát, yêu c u đ ng chí giám sát ki m tra, nghi m thu kh o sát ph i rà soát k h s kh o sát th c t hi n tr ng Trong tr đ c ki m tra l i đ đ m b o ch t l ng h p c n thi t, yêu c u t v n kh o sát đo ng h s kh o sát Ban c n có ch đ khuy n khích khen th ng h s thi t k có ch t l ng t t 3.3.2.2 Các gi i pháp liên quan t i công tác đ u th u ây m t nh ng n i dung quan tr ng đ nâng cao ch t l 81 ng qu n d án giai đo n th c hi n d án d án đ ch n đ c xây đ ng đ m b o ch t l ng ti n đ đ ph i đ m b o l a c nh ng đ n v nhà th u có ch t l ng cao C th : Nhà th u t v n kh o sát, thi t k ph i có đ i ng nhân viên dày d n kinh nghi m, có n ng l c làm vi c Nhà th u thi cơng ph i m nh v tài chính, có đ i ng k thu t thi công nhanh nh n, am hi u v k thu t thi công hi n tr ng l a ch n đ n v t v n t t c n tuân th theo [8] , [9] lu t pháp khác liên quan Hi n nay, có nhi u T ng công ty, công ty l n tham gia ho t đ ng xây d ng đ a bàn t nh B c Ninh nh : Công ty Vinaconex, Công ty C ph n xây d ng B c Ninh, Công ty C ph n t p đồn Dabaco Vi t Nam, Cơng ty TNHH Ninh Giang…là nh ng đ n v có nhi u thành tích, nhi u n ng l c, nhi u kinh nghi m thi cơng cơng trình xây d ng Tuy nhiên nhi u nguyên nhân ch quan khách quan, m t s đ n v lâm vào tình tr ng n ngân hàng l n, kéo dài khó có kh n ng toán Các h p đ ng giao cho nhà th u thi công y u v tài r t nguy hi m b i l ti n t m ng, ti n toán cho nhà th u s b ngân hàng thu n , d n đ n nhà th u khơng có kh n ng th c hi n ti p h p đ ng, ho c th c hi n c m ch ng kéo dài th i gian hoàn thành Do v y, toán đ t đ l a ch n đ c nhà th u thi cơng có n ng l c, có nhi u kinh nghi m có đ kh n ng v tài đ th c hi n hồn thành h p đ ng xây l p giúp Ban Qu n d án hoàn thành d án c s h th ng v n b n pháp quy v công tác đ u th u, c n áp d ng m t s gi i pháp sau đ nâng cao ch t l ng công tác đ u th u: - Xây d ng đ a tiêu chu n đánh giá h s d th u nh m xác đ nh t đ u nhà th u không đ ti u chu n c bi t ý t i nh ng nhà th u t ng thi công nh ng th c hi n h p đ ng không nghiêm, trì tr y u - Rà sốt d tốn thi t k BVTC (giá gói th u) đ m b o đ y đ chi phí nh m xác đ nh giá gói th u th t s phù h p v i th i m l a ch n nhà th u; 82 - T o u ki n đ i m i t c ch bao c p, c ch ”xin”, ”cho” sang c ch c nh tranh lành m nh; - Công khai minh b ch h n n a đ mang l i c h i công b ng cho nhà th u h p l vi c canh tranh đ u th u 3.3.2.3 Các gi i pháp liên quan t i công tác giám sát hi n tr ng Ban c n có quy t đ nh phân công c th , đ m b o m i d án cán b ph trách ph i ch u trách nhi m đ i v i d án giám sát, nh m nâng cao tinh th n, trách nhi m h n n a C n c ti n đ thi công, bi n pháp thi công đ c nhà th u l p, đ ng chí giám sát ph i ki m tra đ i ch ng v i h s thi t k bi n pháp thi công đ c phê t N u khơng đ m b o cán b giám sát tr c ti p yêu c u nhà th u thay đ i bi n pháp ti n đ thi công cho v i h s thi t k đ c t Cán b giám sát c n th c hi n đ y đ n i dung giám sát ch t l d ng cơng trình: Ln có m t hi n tr ng thi công xây ng; Ki m tra s phù h p n ng l c c a nhà th u thi cơng xây d ng cơng trình v i h s d th u h p đ ng xây d ng; Ki m tra giám sát ch t l ng v t t , v t li u thi t b l p đ t vào công trình nhà th u thi cơng xây d ng cơng trình cung c p theo u c u c a thi t k ; Ki m tra giám sát q trình thi cơng xây d ng cơng trình v quy cách, kích th đo đ c d a vào k t qu thí nghi m đ đánh giá ch t l c hình h c, k t qu ng h ng m c cơng trình Khi phát hi n sai sót, b t h p v thi t k ph i báo cáo c p đ th c hi n u ch nh; T ch c ki m đ nh l i ch t l ng b ph n cơng trình, h ng m c cơng trình cơng trình xây d ng có nghi ng v ch t l quan gi i quy t nh ng v ng; Ch trì, ph i h p v i bên liên ng m c, phát sinh thi công xây d ng cơng trình 3.3.2.4 Các gi i pháp liên quan đ n thi cơng xây d ng cơng trình N i dung thi cơng xây d ng cơng trình bao g m m t s n i dung chính: Qu n ch t l ng thi công xây d ng, qu n ti n đ xây d ng, qu n kh i l d ng cơng trình, qu n an tồn lao đ ng, v sinh mơi tr * Qu n ch t l ng thi cơng cơng trình 83 ng ng thi cơng xây - Cán b giám sát ki m tra v n ng l c nhân l c, thi t b thi công c a nhà th u thi công xây d ng cơng trình đ a vào cơng trình Tránh tr không đ m b o d n đ n vi c thi công ch t l ng: Máy móc đo đ c thi u d n đ n sai cao đ , thi u máy lu, máy lu h ng hóc, ch t l khơng đ m b o; n ng l c c a ng ng d n đ n ch t l ng lu lèn i tr c ti p ch đ o thi công không đ m b o d n t i vi c thi công u, thi công sai thi t k vv Th ng xuyên đôn đ c nh c nh nhà th u ti n hành công vi c theo h p đ ng X nh ng tr (khi ch a đ ng h p n ng l c c a nhà th u ng h p sai ph m, t ý u ch nh c s th ng nh t u ch nh gi a bên) S ph i h p gi a bên nên th c hi n theo quy đ nh rõ ràng h p đ ng Ki m tra, giám sát ch t ch ch t l ng v t li u đ a đ n cơng trình Khi nghi ng k t qu ki m tra ch t l ng v t li u nhà th u cung c p c n ki m tra tr c ti p v t t , v t li u - K p th i đ xu t hay ti p nh n ý ki n t nhà th u phát hi n b t h p c n thay đ i thi t k đ có bi n pháp thay đ i Giám sát theo thi t k đ c phê t, tiêu chu n áp d ng, yêu c u v v t li u Không nghi m thu h ng m c không đ m b o ch t l ng, tiêu chu n liên quan, kiên quy t t ch i nghi m thu v i vi ph m v ch t l ng N u có sai ph m l n, có th cho d ng công tác thi công xây d ng Ngồi c n có s t ch c h p hàng tu n v i s tham gia c a nhà th u đ bên có th n m đ c tình hình cơng vi c, gi i quy t nh ng khúc m c - Ki m tra bi n pháp thi công c a nhà th u ti n hành tri n khai t i công tr i v i nh ng tr ng ng h p không theo h s th u yêu c u nhà th u ph i xây d ng l i bi n pháp thi công, bi n pháp ph i có u m h n bi n pháp thi công b th u nh ti n đ thi công đ c đ y nhanh h n, h n ch đ thông l i c a nhân dân trình thi công vv Trong tr c nh h ng giao ng h p ng c l i yêu c u nhà th u ph i th c hi n theo bi n pháp thi công b th u * Qu n ti n đ thi công xây d ng cơng trình - Cơng trình xây d ng tr c tri n khai ph i đ c l p ti n đ thi công xây d ng Ti n đ thi công xây d ng công trình ph i phù h p v i t ng ti n đ c a d án đ phê t; c i v i cơng trình đ p đê, có quy mơ l n th i gian thi cơng kéo dài l p ti n đ xây d ng chi ti t, b trí xen k k t h p v i công vi c c n th c hi n 84 nh ng ph i đ m b o phù h p v i t ng ti n đ c a d án - Ch đ u t , nhà th u thi công xây d ng, giám sát bên có liên quan có trách nhi m theo dõi, giám sát ti n đ thi cơng xây d ng cơng trình u ch nh ti n đ tr ng h p ti n đ thi công xây d ng làm nh h m t s giai đo n b kéo dài không đ c ng đ n t ng ti n đ c a d án - Cán b giám sát th ng xuyên giám sát, ki m tra đôn đ c nhà th u thi công Ti n đ thi cơng b tr mà khơng có thích đáng l p biên b n c nh cáo, yêu c u cam k t th c hi n ti n đ - Yêu c u nhà th u b trí t ng c ng thêm nhân l c, máy móc, t ng ca đ hồn thành ti n đ đ * Qu n kh i l - Khi có kh i l ng thi cơng xây d ng cơng trình ng phát sinh ngồi thi t k , d tốn xây d ng cơng trình đ c t cán b giám sát ph i làm biên b n có ch ký c a bên trình lên ch đ u t đ xem xét đ x Nghiêm c m vi c khai kh ng, khai t ng kh i l gi a bên tham gia d n đ n làm sai kh i l ng ho c thông đ ng ng toán - Yêu c u nhà th u thi công ph i báo cáo kh i l ng theo t ng tu n có xác nh n c a Giám sát n p v Ban đ theo dõi ki m tra * Qu n an tồn lao đ ng v sinh mơi tr T ng c ng ng tuyên truy n, ph bi n v n b n quy ph m pháp lu t v an toàn lao đ ng thi công xây d ng Yêu c u nhà th u thi công lên k ho ch, xây d ng bi n pháp đ m b o an toàn cho t ng h ng m c cơng trình theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam; Cung c p cho ng đ ng đ y đ thi t b , ph i lao ng ti n b o h lao đ ng, th c hi n khám s c kh e đ nh k công tác b o hi m lao đ ng cho công nhân; Các thi t b , ph ki m đ nh nghiêm ng t v an toàn lao đ ng; Nh ng ng ng ti n c n đ c i v n hành máy móc, thi t b ph i có đ y đ chun mơn hi u rõ v k n ng an toàn lao đ ng Cán b giám sát hi n tr ng c n t ch c theo dõi, ki m tra th 85 ng xuyên vi c th c hi n bi n pháp thi cơng, b o đ m an tồn c a nhà th u thi công xây d ng c v tai n n đ u c n đ a ph M i ng th iv ib t ng án x lý, kh c ph c phòng ng a s c i cơng nhân lao đ ng c n trang b nh ng ki n th c v an toàn ng th i ng xuyên h c t p, tìm hi u nh ng ki n th c m i v an toàn lao đ ng Bên c nh c n ý nâng cao tay ngh làm vi c, đ m b o tác phong làm vi c chuyên nghi p V i nh ng đ xu t gi i pháp hoàn thi n trên, v i s quan tâm c a c p ngành có liên quan cơng tác qu n ch t l hồn thi n h n, ch t l ng cơng trình đ m c tiêu đ 86 ng công trình c a Ban ngày đ c c đ a vào v n hành khai thác s đáp ng K t lu n ch ng Trong n i dung Ch ng c a lu n v n t t nghi p, h c viên gi i thi u v Ban QLDA, quy trình qu n ch t l ng cơng trình hi n hành m t s gi i pháp nâng cao công tác qu n ch t l chung công tác qu n d án ng xây d ng cơng trình Nhìn Ban QLDA S Nơng nghi p PTNT t ch nh, cán b Ban làm vi c hêt s c kh n tr tình hình th c t c a hi n tr Ban, th c tr ng đ xu t ng đ i hồn ng, có trách nhi m, bám sát ng đ báo cáo lãnh đ o x k p th i g p ph i nh ng s c không mong mu n Áp d ng v n b n quy ph m pháp lu t, nh ng c s k t qu phân tích c a ch ng tr c k t h p v i u ki n th c t c a cơng trình, c a bên liên quan, h c viên đ a đ c nh ng gi i pháp c th v i công tác qu n chung m t s gi i pháp áp d ng cho riêng Ban QLDA Qua nh ng phân tích trên, có th th y y u t quan tr ng đ đ m b o ch t l ng cơng trình s ch p hành theo quy đ nh v V n b n pháp lu t, tiêu chu n, quy chu n, an toàn lao đ ng, v sinh mơi tr ng c a bên có liên quan Ban QLDA c n phát huy vai trò ch đ u t c a mình, ph i h p v i c p có th m quy n, đ n v s d ng th c hi n giám sát ch t ch đ n v nhà th u đ đ m b o cơng trình đ vào s d ng đ t ch t l ng cao nh t 87 cđ a K T LU N KI N NGH K t lu n Trong nh ng n m g n di n bi n khí t ng thu v n có nhi u đ t bi n b t th ng, thiên tai x y liên t c, không theo m t quy lu t, ngày ph c t p L l t, h n hán kéo dài nhi u n i đ a bàn c n c c ng nh khu v c T đó, đ t cho cơng tác phòng ch ng l t bão gi m nh thiên tai m t nhi m v h t s c đ c bi t Vi c đ u t xây d ng cơng trình b o v b r t c n thi t c p bách có ý ngh a h t s c thi t th c vi c b o v an tồn tài s n tính m ng cho nhân dân khu công nghi p quan tr ng c a T nh B c Ninh m t ph n thành ph Hà N i Qua k t qu nghiên c u đ tài ”Nghiên c u đánh giá công tác qu n ch t l ng xây d ng cơng trình đê sông t i Ban Qu n d án S Nông nghi p Phát tri n nông thôn t nh B c Ninh” h c viên th hi n m t s đóng góp sau: T ng h p làm rõ khái ni m, n i dung v d án xây d ng cơng trình, qu n d án xây d ng cơng trình, ho t đ ng qu n ch t l ng d án xây d ng cơng trình Phân tích đ c m c a d án xây d ng cơng trình đê nh h phân tích ch đ ng đ n ch t l ng d án Trên c s c s c n thi t ph i yêu c u hoàn thi n qu n ch t l Trên c s phân tích th c tr ng tình hình qu n ch t l ng ng d án t i Ban QLDA v i nh ng v n đ t n t i, b t c p v c c u t ch c, v n đ u t , giai đo n tri n khai d án (l p d án, kh o sát, thi t k , đ u th u, thi công) đ th y rõ nh ng v n đ c n ki n ngh gi i quy t nh m nâng cao ch t l Nông nghi p PTNT B c Ninh cao ch t l ng qu n d án t i Ban QLDA S xu t m t s gi i pháp liên quan đ n v n đ nâng ng cơng trình nh : Gi i pháp v c c u t ch c, gi i pháp v v n đ u t , gi i pháp nâng cao ch t l ng t v n l p d án, gi i pháp nâng cao ch t l thi t k , gi i pháp nâng cao ch t l th u, gi i pháp nâng cao ch t l ng kh o sát ng giám sát, gi i pháp nâng cao ch t l ng thi công, gi i pháp nâng cao ch t l ng đ u ng gi i phóng m t b ng Ki n ngh Công tác qu n ch t l ng tr c h t c n đòi h i v ki n th c, kh n ng chuyên môn c a cán b k thu t thu c bên Vi c b i d 88 ng, nâng cao s hi u bi t c a đ i ng nhân s , đ c bi t th h tr h t s c c n thi t Bên c nh đó, trách nhi m c a t ch c liên quan t i xây d ng cơng trình c n đ m c tiêu quan tr ng đ m b o ch t l c đ t lên hàng đ u, t t c m t ng cơng trình C quan Nhà n c, t ch c có th m quy n liên quan nên quan tâm h n n a t i công tác qu n đ m b o ch t l ng cơng trình xây d ng C n có nhi u h n nh ng Ngh đ nh, thông t h ng d n c th v ch đ M t s v n đ c n u ch nh theo h c viên nh sau: - T ng c ng so n th o Thông t , v n b n h 2014 m i theo h qu n ch t l ng d n theo Lu t xây d ng ng gi m b t th t c pháp lu t, nâng cao hi u bi t v công tác ng cho bên - Ban hành tiêu chu n, quy chu n k thu t m i v l nh v c ngành xây d ng đã, chu n b đ l c áp d ng ng, an tồn thi cơng b o v mơi tr ng th i g n v i công tác qu n ch t ng Bên c nh đó, gi i pháp nâng cao hi u qu công tác qu n ch t l ng mà h c viên đ a lu n v n có th xem xét áp d ng v i m t s cơng trình t ng t Tuy nhiên, th i gian có h n, v i n ng l c b n thân h n ch nên Lu n v n nhi u m khuy t, đ c bi t vi c đánh giá gi i pháp mang tính ch quan, ch a có tính th c hi n c th R t mong đ c Th y, Cơ giáo, đ ng nghi p đóng góp thêm ý ki n đ Lu n v n c ng nh b n thân h c viên có u ki n đ c h c h i hoàn thi n h n n a ki n th c c a đ có th v n d ng t t h n th c t 89 DANH M C TÀI LI U THAM KH O: [1] Qu c h i (2013), ngày 18/6/ 2014 Lu t Xây d ng s 50/2014/QH13; [2] Chính ph (2015), ngày 18/6/2015 Ngh đ nh s 59/2015/N – CP v Qu n d án đ u t xây d ng; [3] Chính ph (2015), ngày 12/5/2015 Ngh đ nh 46/2015/N l – CP v qu n ch t ng b o trì cơng trình xây d ng; [4] Tiêu chu n qu c gia TCVN 9902-2013 “ Tiêu chu n thi t k đê sông”; [5] Tiêu chu n qu c gia TCVN 8419 : 2010, Công trình th y l i - Thi t k cơng trình b o v b sơng đ ch ng l ; [6] Tiêu chu n qu c gia TCVN 4447 – 2012 “Công tác đ t, thi công nghi m thu” [7] Tiêu chu n ngành 14TCN 12 – 2002 “ Cơng trình th y l i – Xây lát đá – K thu t thi công nghi m thu; [8] Qu c h i (2013), ngày 26/11/2013 Lu t u th u s 43/2013/QH13; [9] Chính ph (2014), ngày 26/6/2014 Ngh đ nh s 63/2014/N -CP v quy đ nh chi ti t thi hành m t s u c a Lu t u th u v l a ch n nhà th u; [10] Tiêu chu n qu c gia TCVN 9165:2012- Cơng trình th y l i – Yêu c u k thu t đ p đê; [11] Tiêu chu n qu c gia TCVN 4085 – 2011, ”K t c u g ch đá Quy ph m thi công nghi m thu”; [12] Trung Kiên “Cơng trình ti n t h h ng, v toác sau tr n m a l n do… “ti n ít”!”.http://dantri.com.vn/xa-hoi/cong-trinh-tien-ty-hu-hong-vo-toac-sau-tran-mua-lonla-do-tien-it-20160506220540527.htm,6/5/2016; [13] h ng” Hồng Ph ng ‘”Cơng trình tr m t v a khánh thành h http://thanhnien.vn/thoi-su/cong-trinh-tram-ti-vua-khanh-thanh-da-hu-hong- 788422.html,5/2/2017; 90 [14] Nhóm PV “D án đê H ng Yên ch a bàn giao xu ng c p: Ch t l ng công trình “kém”?” http://thuonghieucongluan.com.vn/du-an-de-ke-o-hung-yen-chuaban-giao-da-xuong-cap-chat-luong-cong-trinh-kem-a39637.html, 3/7/2017; [15] M Duy Thành.”Bài gi ng Qu n ch t l m t s tài li u khác 91 ng”, i h c Th y L i,2016 Ph l c TT LO I D ÁN UT XÂY D NG CƠNG TRÌNH T NG M C ÁN QUAN TR NG QU C GIA Theo t ng m c đ u t : D án s d ng v n đ u t công UT I D 10.000 t đ ng tr lên Theo m c đ nh h ng đ n môi tr ng ho c ti m n kh n ng nh h ng nghiêm tr ng đ n môi tr ng, bao g m: a) Nhà máy n h t nhân; b) S d ng đ t có yêu c u chuy n m c đích s d ng đ t v n qu c gia, khu b o t n thiên nhiên, khu b o v c nh quan, khu r ng nghiên c u, th c nghi m khoa h c t 50 héc ta tr lên; r ng phòng h đ u ngu n t 50 héc ta tr lên; r ng phòng h ch n gió, ch n cát bay, ch n Khơng phân bi t t ng m cđ ut sóng, l n bi n, b o v môi tr ng t 500 héc ta tr lên; r ng s n xu t t 1.000 héc ta tr lên; c) S d ng đ t có yêu c u chuy n m c đích s d ng đ t tr ng lúa n c t hai v tr lên v i quy mô t 500 héc ta tr lên; d) Di dân tái đ nh c t 20.000 ng i tr lên mi n núi, t 50.000 ng i tr lên vùng khác; đ) D án đòi h i ph i áp d ng c ch , sách đ c bi t c n đ c Qu c h i quy t đ nh II NHÓM A D án t i đ a bàn có di tích qu c gia đ c bi t D án t i đ a bàn đ c bi t quan tr ng đ i v i qu c gia v qu c phòng, an ninh theo quy đ nh c a pháp lu t v qu c phòng, an ninh Khơng phân bi t t ng II.1 m cđ ut D án thu c l nh v c b o v qu c phòng, an ninhtính ch t b o m t qu c gia D án s n xu t ch t đ c h i, ch t n D án h t ng khu công nghi p, khu ch xu t Giao thông, bao g m c u, c ng bi n, c ng sông, sân bay, đ ng s t, đ ng qu c l Công nghi p n Khai thác d u khí II.2 Hóa ch t, phân bón, xi m ng T 2.300 t đ ng tr lên Ch t o máy, luy n kim Khai thác, ch bi n khoáng s n Xây d ng khu nhà 92 TT LO I D ÁN UT XÂY D NG CƠNG TRÌNH T NG M C UT D án giao thông tr d án quy đ nh t i m M c II.2 Th y l i C p n c cơng trình h t ng k thu t K thu t n S n xu t thi t b thông tin, n t II.3 T 1.500 t đ ng tr lên Hóa d c S n xu t v t li u, tr d án quy đ nh t i m M c II.2 Cơng trình c khí, tr d án quy đ nh t i m M c II.2 B u chính, vi n thơng S n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n V n qu c gia, khu b o t n thiên nhiên II.4 T 1.000 t đ ng tr lên H t ng k thu t khu đô th m i Công nghi p, tr d án thu c l nh v c công nghi p quy đ nh t i M c I.1, I.2 I.3 Y t , v n hóa, giáo d c; Nghiên c u khoa h c, tin h c, phát thanh, truy n hình; II.5 Kho tàng; T 800 t đ ng tr lên Du l ch, th d c th thao; Xây d ng dân d ng, tr xây d ng khu nhà quy đ nh t i M c II.2 III NHÓM B T 120 đ n 2.300 t III.1 D án thu c l nh v c quy đ nh t i M c II.2 đ ng III.2 D án thu c l nh v c quy đ nh t i M c II.3 T 80 đ n 1.500 t đ ng III.3 D án thu c l nh v c quy đ nh t i M c II.4 T 60 đ n 1.000 t đ ng III D IV IV.1 D IV.2 D IV.3 D IV.4 D án thu c l nh v c quy đ nh t i M c II.5 án thu án thu án thu án thu c l nh v c l nh v c l nh v c l nh v NHÓM C c quy đ nh t i M c quy đ nh t i M c quy đ nh t i M c quy đ nh t i M c II.2 c II.3 c II.4 c II.5 93 T 45 đ n 800 t đ ng D i 120 t đ ng D i 80 t đ ng D i 60 t đ ng D i 45 t đ ng ... thi t th c tài “ Nghiên c u đánh giá công tác qu n lý ch t l ng xây d ng cơng trình đê kè sông t i Ban Qu n lý d án S Nông nghi p Phát tri n nông thôn t nh B c Ninh. ” ph ng án mang tính th c... ng đánh giá công tác qu n lý ch t l ng m t s cơng trình đê kè Ban QLDA ph trách 65 3.2.1 Quy trình qu n lý ch t l ng xây d ng cơng trình hi n hành 65 iv 3.2.2 ánh giá công tác. .. cơng trình đê, kè sơng hi n c a Vi t Nam nói chung B c Ninh nói riêng M c tiêu nghiên c u Phân tích, đánh giá th c tr ng cơng tác qu n lý ch t l ánh giá nh ng k t qu đ t đ ng cơng trình đê, kè sông
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đánh giá công tác quản lý chất lượng xây dựng công trình đê kè sông tại ban quản lý dự án sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bắc ninh , Nghiên cứu đánh giá công tác quản lý chất lượng xây dựng công trình đê kè sông tại ban quản lý dự án sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bắc ninh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay