Nâng cao vai trò quản lý nhà nước về chất lượng dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi tại quảng yên

110 11 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 15:39

B GIÁO D C VÀ ÀO T O TR NG B NÔNG NGHI P VÀ PTNT I H C TH Y L I NGÔ V N C NG NÂNG CAO VAI TRÒ QU N NHÀ N V CH T L NG D ÁN UT C XÂY D NG CÔNG TRÌNH TH Y L I T I QU NG YÊN LU N V N TH C S HÀ N I, N M 2017 B GIÁO D C VÀ ÀO T O TR NG B NÔNG NGHI P VÀ PTNT I H C TH Y L I NGÔ V N C NG NÂNG CAO VAI TRÒ QU N NHÀ N V CH T L NG D ÁN UT C XÂY D NG CƠNG TRÌNH TH Y L I T I QU NG YÊN Chuyên ngành: QU N XÂY D NG Mã s : 60580302 NG IH NG D N KHOA H C PGS TS LÊ V N HÙNG HÀ N I, N M 2017 L I CAM OAN H c viên xin cam đoan Lu n v n th c s v i đ tài: “Nâng cao vai trò qu n nhà n c v ch t l ng d án đ u t xây d ng công trình th y l i t i Qu ng Yên” lu n v n b n thân h c viên t tìm tòi nghiên c u d is h ng d n c a Th y giáo PGS TS Lê V n Hùng Các thông tin, tài li u, s li u lu n v n hoàn toàn v i th c t , đ m b o tính khách quan trung th c Tác gi lu n v n Ngô V n C i ng L IC M N Sau th i gian h c t p, nghiên c u th c hi n v i s h ng d n t n tình c a Th y giáo PGS TS Lê V n Hùng, h c viên hoàn thành lu n v n Th c s chuyên ngành Qu n xây d ng v i đ tài: “Nâng cao vai trò qu n nhà n c v ch t l ng d án đ u t xây d ng cơng trình th y l i t i Qu ng n” V i lòng kính tr ng bi t n sâu s c, h c viên xin g i l i c m n chân thành t i Ban giám hi u nhà tr ng, phòng đào t o tồn th th y, giáo c a tr ng i h c sau i h c, Khoa cơng trình i h c Th y l i giúp đ h c viên trình h c t p hồn thành Lu n v n H c viên xin bày t lòng bi t n sâu s c nh t đ n Th y giáo PGS TS Lê V n Hùng tr c ti p t n tình h ng d n, ch b o truy n đ t nh ng thông tin, tài li u khoa h c quý báu, giúp h c viên có đ ki n th c c s chuyên ngành đ hoàn thành Lu n v n t t nghi p H c viên c ng xin g i l i c m n chân thành t i Phòng, Ban, n v có liên quan đ a bàn th xã Qu ng Yên toàn th b n bè, đ ng nghi p gia đình giúp đ t o m i u ki n vi c thu th p thơng tin, tài li u, đóng góp ý ki n đ h c viên hoàn thành lu n v n Xin trân tr ng c m n! Tác gi lu n v n Ngô V n C ii ng M CL C L I CAM OAN i L I C M N ii M C L C iii DANH M C CÁC HÌNH NH vii DANH M C B NG BI U viii DANH M C CÁC T M VI T T T ix U .1 Tính c p thi t c a đ tài M c đích nghiên c u .2 3.1 it it ng ph m vi nghiên c u ng nghiên c u 3.2 Ph m vi nghiên c u .2 Cách ti p c n ph ng pháp nghiên c u .2 Ý ngh a khoa h c th c ti n c a đ tài: .3 K t qu d ki n .3 CH NG T NG QUAN QU N NHÀ N C V CH T L NG XÂY D NG CƠNG TRÌNH .4 1.1 Ch t l ng xây d ng n i dung qu n nhà n 1.1.1 Ch t l c v xây d ng .4 ng xây d ng 1.1.2 Qu n nhà n c v ch t l ng xây d ng cơng trình .5 1.1.3 M c đích, ý ngh a công tác qu n ch t l ng d án đ u t xây d ng cơng trình………………………………………………………………………………….9 1.2 Công tác qu n Nhà n 1.2.1 Qu n ch t l 1.2.2 Các nhân t c v ch t l ng cơng trình xây d ng 10 ng d án đ u t xây d ng cơng trình 10 nh h ng đ n công tác qu n nhà n c v ch t l ng d án đ u t xây d ng cơng trình .12 1.3 T ng quan v qu n ch t l ng cơng trình xây d ng 18 1.3.1 Gi i thi u s b v b c th c hi n d án 18 1.3.2 Trách nhi m qu n ch t l ng cơng trình xây d ng c a ch đ u t 19 iii 1.3.3 Qu n ch t l 1.3.4 ng c a Nhà th u thi công xây d ng 21 ánh giá tình hình qu n v ch t l K t lu n ch ng cơng trình xây d ng 23 ng 24 CH NG C S KHOA H C VÀ PHÁP QU N NHÀ N CV CH T L NG CƠNG TRÌNH XÂY D NG 25 2.1 C s khoa h c v qu n Nhà n c đ i v i ch t l ng xây d ng 25 2.1.1 V n b n quy ph m pháp lu t 26 2.1.2 V n b n quy ph m k thu t 26 2.1.3 H th ng t ch c 27 2.1.4 H ng d n ki m tra 31 2.1.5 Nhu c u c a khách hàng 34 2.1.6 Tho mãn nhu c u c a khách hàng 34 2.2 C s pháp c a công tác qu n nhà n c v ch t l ng d án đ u t xây d ng cơng trình th y l i 35 2.2.1 H th ng v n b n Lu t, Ngh đ nh, Thông t , Quy t đ nh áp d ng hi n 35 2.2.2 Hê th ng tiêu chu n, quy chu n đ c áp d ng: 39 2.3 ánh giá vai trò qu n nhà n ph ng…………………………………………………………………………… 48 2.3.1 Tình hình ch t l ng cơng trình xây d ng ng cơng trình xây d ng hi n 2.3.2 Vai trò qu n nhà n l c v ch t l c c a đ a ph n đa c ta 48 ng ban qu n d án v ch t ng xây d ng 49 K t lu n ch ng 55 CH NG GI I PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ QU N NHÀ N C V CH T L NG D ÁN U T XÂY D NG CƠNG TRÌNH TH Y L I T I QU NG YÊN…………………………………………………………………… 56 3.1 Gi i thi u đánh giá chung công tác qu n nhà n c v ch t l ng d án đ u t xây d ng cơng trình th y l i 56 3.1.1 M t s cơng trình th y l i đ c xây d ng chu n b đ u t đ a bàn th xã th i gian t i 56 3.1.2 Công tác ki m soát đánh giá ch t l iv ng thi công 57 ... VÀ PTNT I H C TH Y L I NGÔ V N C NG NÂNG CAO VAI TRÒ QU N LÝ NHÀ N V CH T L NG D ÁN UT C XÂY D NG CÔNG TRÌNH TH Y L I T I QU NG YÊN Chuyên ngành: QU N LÝ XÂY D NG Mã s : 60580302 NG IH NG D N... hoàn thành lu n v n Th c s chuyên ngành Qu n lý xây d ng v i đ tài: Nâng cao vai trò qu n lý nhà n c v ch t l ng d án đ u t xây d ng công trình th y l i t i Qu ng Yên V i lòng kính tr ng bi t... ng: 39 2.3 ánh giá vai trò qu n lý nhà n ph ng…………………………………………………………………………… 48 2.3.1 Tình hình ch t l ng cơng trình xây d ng ng cơng trình xây d ng hi n 2.3.2 Vai trò qu n lý nhà n l c v ch
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao vai trò quản lý nhà nước về chất lượng dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi tại quảng yên , Nâng cao vai trò quản lý nhà nước về chất lượng dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi tại quảng yên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay