CHỦ đề ĐỘNG vật , chủ đề ĐẾM SỐ và chủ đề THỜI TIẾT Môn Tiếng Anh

3 8 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 15:38

CHỦ đề ĐỘNG vật , chủ đề ĐẾM SỐ và chủ đề THỜI TIẾTmôn tiếng Anh,CHỦ đề ĐỘNG vật , chủ đề ĐẾM SỐ và chủ đề THỜI TIẾTCHỦ đề ĐỘNG vật , chủ đề ĐẾM SỐ và chủ đề THỜI TIẾTmôn tiếng Anh,CHỦ đề ĐỘNG vật , chủ đề ĐẾM SỐ và chủ đề THỜI TIẾT CHỦ ĐỀ ĐỘNG VẬT eagle /ˈiː.gl/ dove /dʌv/ turkey /ˈtɜː.ki/ goose /guːs/ * What is this animal? This is a goose * Word fill + G… se + T… key + Do… + Eag…… CHỦ ĐỀ ĐẾM SỐ CHỦ ĐỀ THỜI TIẾT - Hot /hɒt/: nóng - Warm /wɔːm/: ấm, ấm áp - Cold /koʊld/: Lạnh, nguội - Sunny /ˈsʌni: có nắng - Cloudy /ˈklaʊdi/: có mây - Overcast /ˌəʊvəˈkɑːst: u ám - Rain /reɪn/: mưa - Snow /snoʊ/: Tuyết - Thunder /ˈθʌndər/: Sấm - Wind /wɪnd/: Gió - Rainbow /ˈreɪnboʊ/: Cầu vồng - Wet /wet/: Ướt - Hail /heɪl/: Mưa đá - Storm /ˈstɔːm/: Bão - Fine /faɪn/: Trời đẹp * What’s the weather (today)? (or) How is the weather (today)? It’s sunny/rainy/… ...CHỦ ĐỀ ĐẾM SỐ CHỦ ĐỀ THỜI TIẾT - Hot /hɒt/: nóng - Warm /wɔːm/: ấm, ấm áp - Cold /koʊld/: Lạnh, nguội - Sunny
- Xem thêm -

Xem thêm: CHỦ đề ĐỘNG vật , chủ đề ĐẾM SỐ và chủ đề THỜI TIẾT Môn Tiếng Anh, CHỦ đề ĐỘNG vật , chủ đề ĐẾM SỐ và chủ đề THỜI TIẾT Môn Tiếng Anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay