Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh thái nguyên đến năm 2025

98 14 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 15:35

L IC M N Tác gi xin trân tr ng c m n Th y, Cô giáo Tr ng i h c Th y l i, nh t cán b , gi ng viên Khoa Kinh t Qu n lý, Phòng t o đ i h c sau đ i h c giúp đ , t o u ki n cho tác gi hoàn thành lu n v n tr ng c m n th y giáo h c bi t tác gi xin trân ng d n – TS Lê V n Chính h t lòng h ng d n, ch b o t n tình đ tác gi hoàn thành lu n v n Tác gi c ng xin trân tr ng c m n ban Lãnh đ o s Nông nghi p & PTNT Thái Nguyên; UBND huy n (thành ph , th xã) Công ty TNHH M t thành viên KTTL Thái Nguyên quan tâm t o u ki n thu n l i h tr , giúp đ tác gi vi c thu th p thông tin, tài li u trình th c hi n lu n v n Nh ng l i sau cùng, Tác gi xin dành cho gia đình, nh ng ng i thân, b n bè đ ng nghi p phòng, c quan chia s khó kh n, quan tâm ng h tác gi su t trình h c t p nghiên c u đ hoàn thành đ c lu n v n t t nghi p Trong trình th c hi n lu n v n tác gi c g ng n l c r t nhi u nh ng nh ng h n ch v ki n th c, th i gian, kinh nghi m tài li u tham kh o nên không th tránh đ c nh ng sai sót Tác gi xin trân tr ng mong đ c ti p thu ý ki n đóng góp, ch b o c a Th y, Cô, b n bè đ ng nghi p Xin trân tr ng c m n! Tác gi lu n v n Ma Trung T n i L I CAM OAN Tác gi xin cam đoan cơng trình nghiên c u c a b n thân h c viên Các k t qu nghiên c u k t lu n lu n v n trung th c, không chép t b t m t ngu n d i b t k hình th c Vi c tham kh o ngu n tài li u đ th c hi n trích d n ghi ngu n tài li u tham kh o quy đ nh Tác gi lu n v n Ma Trung T n ii c M CL C L I C M N i L I CAM OAN ii M C L C iii DANH M C CÁC HÌNH NH vi DANH M C B NG BI U vii DANH M C CÁC T M CH VI T T T VÀ GI I THÍCH THU T NG viii U NG T NG QUAN V CÔNG TÁC QU N KHAI THÁC H TH NG CƠNG TRÌNH TH Y L I .5 1.1 C s lu n v qu n khai thác cơng trình th y l i 1.1.1 M t s khái ni m c b n 1.1.2 c m c a cơng trình th y l i 1.1.3 Vai trò, ch c n ng c a ho t đ ng qu n khai thác cơng trình th y l i 1.1.4 N i dung c a cơng tác qu n khai thác cơng trình th y l i 10 1.1.5 Các y u t nh h ng ð n qu n khai thác h th ng cơng trình th y l i 12 1.1.6 Các ch tiêu đánh giá hi u qu công tác qu n khai thác công trình thu l i 13 1.2 T ng quan th c ti n cơng tác qu n khai thác cơng trình th y l i t i Vi t Nam th gi i 15 1.2.1 T i Vi t Nam 15 1.2.2 Trên th gi i 19 1.2.3 Bài h c kinh nghi m rút cho công tác qu n khai thác cơng trình thu l i 22 1.3 T ng quan cơng trình nghiên c u liên quan đ n đ tài 24 K t lu n ch CH ng 24 NG TH C TR NG CÔNG TÁC QU N KHAI THÁC CƠNG TRÌNH TH Y L I TRÊN A BÀN T NH THÁI NGUYÊN 26 2.1 i u ki n t nhiên kinh t xã h i c a t nh Thái Nguyên 26 iii 2.2 Th c tr ng công tác qu n khai thác cơng trình Th y l i c a t nh Thái Nguyên t n m 2011-2015 35 2.2.1 H th ng t ch c 35 2.2.2 Phân c p qu n 38 2.2.3 Qu n n c 42 2.2.4 Qu n cơng trình 45 2.2.5 Qu n kinh doanh 48 2.3 ánh giá chung v công tác qu n khai thác cơng trình th y l i đ a bàn t nh Thái Nguyên 51 2.3.1 Nh ng k t qu đ t đ c 51 2.3.2 Nh ng t n t i nguyên nhân 60 K t lu n ch CH NG ng 62 XU T M T S GI I PHÁP NH M T NG C QU N KHAI THÁC CƠNG TRÌNH TH Y L I TRÊN NGUYÊN 3.1 nh h NG CÔNG TÁC A BÀN T NH THÁI N N M 2025 64 ng phát tri n cơng trình Th y l i c a t nh Thái Nguyên 64 3.1.1 Quan m 64 3.1.2 M t s m c tiêu, đ nh h ng 65 3.2 Nguyên t c đ xu t gi i pháp t ng c ng qu n khai thác cơng trình Th y l i c a t nh Thái Nguyên 67 3.3 C h i thách th c đ i v i cơng tác qu n khai thác cơng trình Th y l i c a t nh Thái Nguyên đ n n m 2025 68 3.3.1 C h i 68 3.3.2 Khó kh n, thách th c 69 3.4 xu t m t s gi i pháp nh m t ng c ng công tác qu n khai thác cơng trình Th y l i đ a bàn t nh Thái Nguyên đ n n m 2025 70 3.4.1 Hoàn thi n t ch c 70 3.4.2 Hoàn thi n phân c p qu n khai thác cơng trình thu l i 72 3.4.3 Nâng cao n ng l c ngu n nhân l c 75 K t lu n ch ng 78 K T LU N VÀ KI N NGH 79 iv DANH M C TÀI LI U THAM KH O: .82 PH L C 85 v DANH M C CÁC HÌNH NH Hình 1.1 Tràn x l h Núi C c t nh Thái Nguyên Hình 1.2: Cơng trình h ch a n c B o Linh, huy n nh Hóa Hình 2.1 B n đ đ a gi i hành t nh Thái Nguyên 26 Hình 2.2 B n đ m ng l i tr m khí t ng th y v n t nh Thái Nguyên 29 vi DANH M C B NG BI U B ng 1.1 B ch s đánh giá qu n khai thác cơng trình th y l i 14 B ng 2.1 L i tr m đo m a t nh Thái Nguyên .28 B ng 2.2 T ng l ng m a bình quân n m khu v c t nh Thái Nguyên 29 B ng 2.4 Các khu công nghi p l n c a t nh Thái Nguyên 30 B ng 2.5 Các đ n v hành dân s t nh Thái Nguyên 31 B ng 2.6 Các thành ph n dân t c đông dân nh t t nh Thái Nguyên .33 B ng 2.7 Các khu du l ch t nh Thái Nguyên 33 B ng 2.8 S l ng trung tâm đào t o ngu n nhân l c t nh Thái Nguyên 35 S đ 2.1 T ng quát t ch c qu n h th ng cơng trình th y l i .37 c a t nh Thái Nguyên 37 S đ 2.2 Mơ hình t ch c QLKT CTTL Công ty TNHH MTV KTTL Thái Nguyên qu n 38 B ng 2.9 S l ng cơng trình th y l i Công ty TNHH M t thành viên KTTL Thái Nguyên qu n đ n n m 2015 40 B ng 2.10 S l ng cơng trình th y l i c p huy n (thành ph , th xã) qu n đ n n m 2015 .42 B ng 2.11 B ng tính tốn nhóm ch s Qu n n c 43 B ng 2.12 B ng tính tốn nhóm ch s qu n n c 45 B ng 2.13 B ng tính tốn nhóm ch s Qu n cơng trình 47 S đ 2.3 Mơ hình qu n đ t hàng khai thác CTTL c a t nh Thái Nguyên .49 B ng 2.14 B ng tính tốn nhóm ch s Qu n kinh t 49 B ng 2.15 T ng h p k t qu ho t đ ng qu n khai thác cơng trình th y l i t nh Thái Nguyên 52 B ng 2.16 B ng t ng h p công trình l n đ c đ u t s a ch a (2008-2015) 53 B ng 2.17 K t qu th c hi n di n tích t c 56 i tiêu n B ng 2.18 Doanh thu t k t qu ho t đ ng qu n khai thác cơng trình th y l i đ a bàn t nh Thái Nguyên 59 B ng 3.1 B ng th ng kê n ng l c chuyên môn c a đ n v tham gia qu n khai thác cơng trình thu l i đ a bàn t nh Thái Nguyên đ n n m 2016 75 vii DANH M C CÁC T VI T T T VÀ GI I THÍCH THU T NG T vi t t t Ngh a đ y đ TNHH Trách nhi m h u h n MTV M t thành viên HTCTTL H th ng cơng trình th y l i CTTL Cơng trình th y l i QLKT Qu n khai thác KTCT TL Khai thác cơng trình th y l i CNH-H H Cơng nghi p hóa hi n đ i hóa UBND y ban nhân dân HTX H p tác xã BNN&PTNT B nông nghi p phát tri n nông thôn SNN&PTNT S nông nghi p phát tri n nông thôn HTDN H p tác dùng n TCHTDN T ch c h p tác dùng n TLP Th y l i phí KCH Kiên c hóa QLDVTL Qu n d ch v th y l i B KH Bi n đ i khí h u TB Tr m b m viii c c M U Tính c p thi t c a đ tài V i m c tiêu đ y m nh cơng nghi p hố, hi n đ i hoá, xây d ng n n kinh t đ c l p t ch , đ a n c ta c b n tr thành m t n 2025; mu n v y tr c công nghi p theo h ng hi n đ i vào n m c h t nông nghi p nông thôn ph i phát tri n lên m t trình đ m i b ng vi c đ i m i c c u tr ng, v t nuôi, t ng giá tr thu đ c m t đ n v di n tích, ng d ng ti n b khoa h c công ngh ; phát tri n công nghi p, d ch v , làng ngh nông thôn, t o nhi u vi c làm m i Trong nh ng n m g n hình thành khu v c qu n v n hành cơng trình thu l i: Khu v c doanh nghi p nhà n c qu n h th ng l n bao g m cơng trình đ u m i, kênh Khu v c t ch c h p tác dung n t qu n cơng trình nh h th ng kênh m Khu v c nông dân t qu n, tr c c a ng i dân ng n i b xã c h p tác xã nông nghi p ki u c , h p tác xã đ u có đ i thu nông chuyên trách làm nhi m v d n n c s a ch a công trình ph m vi h p tác xã Các đ i thu nông ph i h p v i doanh nghi p khai thác cơng trình thu l i thành m ng l chuy n đ i c ch , ng i khép kín t đ u m i đ n m t ru ng Sau i nông dân t ch s n xu t kinh doanh ru ng đ t đ c giao quy n s d ng Các đ i thu nông thu c h p tác xã nông nghi p c g n nh tan rã Do nhu c u t t y u ph i có s h p tác v i c a nh ng h h t m t kênh, H p tác xã dùng n nhi u n i nông dân t t ch c l i d c, hi p h i dùng n c, t đ ng n ng n c i nhi u hình th c nh : c, ban qu n cơng trình Có n i, nơng dân đ ng nh n khoán ch u trách nhi m tr c ti p qu n v n hành h th ng m t ru ng Nhìn chung t ch c dùng n c c s hi n lúng túng c ng h n ch hi u qu c a cơng trình thu l i Thái Nguyên m t t nh có n n kinh t ch y u nông nghi p, nh ng n m qua d i s ch đ o c a T nh u , U ban nhân dân t nh, S Nông nghi p phát tri n nông thôn Thái Nguyên quan tâm t p trung đ n công tác qu n khai thác cơng trình Th y l i Trong th i gian qua, công tác qu n khai thác cơng trình thu l i đ a bàn t nh Thái Nguyên c b n đáp ng yêu c u ph c v s n xu t, dân sinh ã có m t s mơ hình thu đ nuôi, c i thi n đ c môi tr c k t qu t t góp ph n nâng cao n ng su t tr ng, v t ng sinh thái u ki n s ng c a ng i dân Tuy nhiên, hi u qu nâng c p, qu n s d ng khai thác cơng trình th y nơng th p, ch m i t p trung cho đ u t mà ch a coi tr ng nhi u đ n công tác nâng c p, qu n khai thác, tu, b o d ng cơng trình Hi u qu mà cơng trình mang l i th p h n h n nhi u so v i k v ng Th c t cho th y r ng có nhi u nguyên nhân d n đ n t n t i M t nh ng nguyên nhân quan tr ng vi c qu n v n hành cơng trình th y l i nói ph m vi c n c chung, cơng trình th y l i đ a bàn t nh Thái Nguyên nói riêng th i gian qua nhi u v n đ c n quan tâm, b c l nh ng h n ch y u nên ch a phát huy t t hi u qu c a cơng trình Trong b i c nh tái c c u ngành nông nghi p theo h ng nâng cao giá tr gia t ng phát tri n b n v ng bi n đ i khí h u, đòi h i công tác thu l i mà đ c bi t cơng tác qu n khai thác cơng trình thu l i ph i có nh ng thay đ i c n b n đ nâng cao hi u qu qu n khai thác M c đích cu i c a vi c c i thi n cơng tác qu n khai thác cơng trình thu l i nh m đáp ng t t h n yêu c u d ch v c p, thoát n đ a bàn thành ph Tìm nh ng ph c ng th c, bi n pháp qu n v n hành nâng cao hi u qu kinh t xã h i c a cơng trình th y l i m t v n đ r t c p thi t Xu t phát t nh ng v n đ trên, tác gi ch n đ tài: “M t s gi i pháp t ng c ng công tác qu n khai thác cơng trình th y l i đ a bàn t nh Thái Nguyên đ n n m 2025” làm đ tài lu n v n t t nghi p M c đích nghiên c u c a đ tài tài nghiên c u tìm m t s gi i pháp nh m t ng c ng công tác qu n khai thác cơng trình Th y l i đ a bàn t nh Thái Nguyên đ n n m 2025 Ph ng pháp nghiên c u tài s d ng k t h p ph ph ng pháp tham v n ý ki n chuyên gia, ph kê, ph ng pháp nh sau: Ph it ng pháp h th ng hóa, ph ng pháp u tra kh o sát, ng pháp phân tích, ph ng pháp phân tích so sánh ng ph m vi nghiên c u ng pháp th ng ch n l c cán b c h c đào t o l p qu n lý, qu n tr nh m nâng cao kh n ng qu n lãnh đ o i v i cán b k thu t: Công ty TNHH MTV KTTL Thái Nguyên, t ch c dùng n c ph i l p k ho ch đ cán b k thu t tham gia l p đào t o b i d ng chuyên ngành k t h p v i kinh nghi m s n xu t, g i h c, t p hu n, h c t p mơ hình n hình, v n d ng s d ng đ c ti n b khoa h c k thu t vào v n hành h th ng th y l i đáp ng nhu c u phát tri n t ng lai C n xây d ng c ch đ ng viên cán b v v t ch t c ng nh v tinh th n đ i v i đ i ng cán b đ c c đào t o b i d h c Khuy n khích ng ng ki n th c nh đ c th ng ho c tr ti n i lao đ ng nâng cao tính t h c h i nh m nâng cao n ng l c c a b n thân Ng i lao đ ng có nhi u c h i nâng cao trình đ b ng vi c t h c h i thông qua ph ng ti n thông tin r t phong phú nh sách báo, b ng đ a, truy n hình, internet… Chú tr ng đào t o, b i d ng, nâng cao tay ngh cho đ i ng công nhân lành ngh c a Công ty TNHH MTV KTTL Thái Nguyên đ i ng công nhân t ch c dùng n c Trong đ i ng cán b c a Công ty TNHH MTV KTTL Thái Nguyên c n ý đào t o, b i d ng đ i ng cán b tr , cán b tr th t o th c n có chi n l ng r t nhi t tình, n ng đ ng, sáng c đào t o đ i ng cán b tr , làm ti n đ cho l p ng ik c n sau * L trình s l ng th c hi n đào t o, b i d ng: T n m 2018 đ n n m 2020 th c hi n đào t o b i d ng nâng cao tay ngh cho tồn b đ i ng cơng nhân lành ngh c a Công ty TNHH MTV KTTL Thái Nguyên 100 ng i T n m 2020 đ n n m 2022 th c hi n đào t o b i d ng nâng cao trình đ chun mơn cho đ i ng cán b tr c a công ty qu n khai thác kho ng 300 ng T n m 2022 đ n n m 2025 th c hi n đào t o b i d môn cho đ i ng qu n t ch c dùng n 76 i ng nâng cao trình đ chuyên c kho ng 300 ng i Rà soát, đánh giá l i đ i ng cán b qu n nhà n c v th y l i, k c đ i ng tra chuyên ngành c p, xây d ng k ho ch đào t o nâng cao nghi p v , nh n th c cho đ i t ng th c hi n nhi m v qu n khai thác công trình th y l i Xây d ng, ban hành khung ch ng trình tài li u đào t o, b i d ng nghi p v cho cán b , công nhân qu n lý, v n hành cơng trình th y l i N i dung đào t o c th nh sau: Tuyên truy n, gi i thi u v ch tr ng, sách qu n khai thác cơng trình th y l i K n ng, ph ng pháp tham gia qu n khai thác cơng trình th y l i K thu t, ph ng pháp t H i ti t ki m n ng d n l ng ghép k thu t t c, s d ng n c ti t ki m i tiên ti n, ti t ki m n c v i k thu t canh tác tr ng Các n i dung khác theo nhu c u ng i h c T ng c ng đào t o đ i ng cán b công ch c, cán b qu n khai thác cơng trình th y l i t Thành ph đ n xã th tr n, u tiên c p huy n, xã, h p tác xã, t h p tác dùng n c Hàng n m, b trí kinh phí th c hi n đào t o, t p hu n, nâng cao n ng l c t ch c, cá nhân tham gia qu n khai thác cơng trình th y l i đáp ng u c u qu n lý, đ i ng tra chuyên ngành th y l i S p x p l i nhân s : Xác đ nh nhu c u nhân s chuyên môn c a l c l t ng b ph n, phân lo i tay ngh , ng lao đ ng t s p x p l i l c l ng lao đ ng cho có hi u qu nh t Nâng cao cơng tác n d ng: Mu n có đ i ng nhân s ho t đ ng có hi u qu ph i n ch n ng i, vi c Th c hi n công tác n d ng qua trung tâm xúc ti n vi c làm, đ ng báo, thu hút khích l nhân tài em đ a ph t t nghi p tr ng i h c, cao đ ng v ph c v quê h ng sau ng phát tri n Mu n nh v y ph i xây d ng sách lao đ ng h p lý, đ m b o đ y đ quy n l i thích đáng c a h nh : B o hi m xã h i, b o hi m y t , ph c p sách l g n v i hi u qu ch t l ng, th ng ng làm vi c nh m t o đ ng l c đ cán b công nhân viên 77 sáng t o công vi c giúp h xám kh i ngành, đ a ph K t lu n ch Ch n đ nh cu c s ng đ tránh tình tr ng ch y máu ch t ng ng ng c a lu n v n v i m c tiêu đ xu t m t s gi i pháp nh m t ng c ng công tác qu n khai thác cơng trình Th y l i đ a bàn t nh Thái Nguyên đ n n m 2025 gi i pháp có c s khoa h c c ng nh mang tính th c ti n cao lu n v n d a k t qu phân tích th c tr ng c a công tác QLKT HTCTTL đ a bàn t nh th i gian qua, nh ng thu n l i, khó kh n, thách th c yêu c u đ t đ i v i gi i pháp Trên c s đó, lu n v n đ xu t gi i pháp sau: i u ch nh nhi m v c a h th ng cơng trình th y l i Hồn thi n th ch , sách C ng c c s h t ng cơng trình th y l i theo h Gi i pháp t ng c ng công tác v ch t l ng hi n đ i hóa ng cơng trình y m nh công tác x nghiêm d t m tình tr ng vi ph m pháp l nh khai thác b o v cơng trình th y l i Xây d ng phát tri n ngu n nhân l c Áp d ng khoa h c công ngh t ng c T ng c ng công tác qu n nhà n ng h p tác qu c t c v th y l i y m nh công tác đào t o, đào t o l i công tác thông tin truy n thông 78 K T LU N VÀ KI N NGH K t lu n Trong nh ng n m g n t nh Thái Nguyên t ng b sang s n xu t hàng hoá v a đ đ m b o an ninh l c chuy n n n nông nghi p ng th c v a có nơng s n xu t kh u Vi c đ u t cho ngành nông nghi p, xây d ng h t ng th y l i m t vi c vô quan tr ng c n ph i làm th i gian t i, làm c s cho vi c phát tri n b n v ng c a ngành nông nghi p nói chung ngành kinh t khác phát tri n n đ nh nâng cao đ i s ng dân sinh kinh t - xã h i Nh phân tích ch c qu n khai thác h th ng CTTL trên, hi n tr ng t t nh v n nhi u b t c p, cơng trình đ a vào qu n khai thác s d ng hi u qu khai thác ch a cao V n đ đ t làm th đ nâng cao công tác qu n khai thác CTTL đ a bàn t nh Do v y vi c nghiên c u đ tài “ xu t m t s gi i pháp nh m t ng c ng cơng tác qu n khai thác cơng trình Th y l i đ a bàn t nh Thái Nguyên đ n n m 2025” c n thi t c v m t lu n c ng nh th c ti n, lu n v n th hi n m t s đóng góp sau: ã h th ng hóa làm rõ c s lu n v ho t đ ng qu n lý, ho t đ ng t ch c qu n CTTL n c ta, s c n thi t c a vi c hồn thi n cơng tác qu n khai thác CTTL đ a bàn t nh Thái Nguyên Bên c nh c ng đ a ch tiêu đánh giá hi u qu khai thác CTTL kinh nghi m công tác QLKT CTTL ngồi n c Phân tích, đánh giá th c tr ng công tác qu n khai thác h th ng CTTL đ a bàn t nh th i gian qua, v u ki n t nhiên, đ nh h ng phát tri n kinh t - xã h i đ c bi t tình hình qu n khai thác CTTL c a t nh Thái Nguyên nh ng n m g n đ nhìn nh n nh ng m t đ t đ c, nh ng t n t i, v ng m c g p ph i t th y rõ nh ng ki n ngh c n gi i quy t nh m nâng cao công tác QLKT CTTL đ a bàn t nh Nêu đ nh h đ ng phát tri n đ u t v qu n khai thác CTTL c a t nh, t th y c t m quan tr ng công tác qu n khai thác h th ng CTTL đ qu n khai thác m t cách có hi u qu cao nh t xu t nhóm gi i pháp nh m t ng c ng công tác qu n khai thác CTTL góp ph n phát tri n kinh t xã h i, nâng cao đ i s ng dân sinh c a t nh 79 Ki n ngh i v i c quan nhà n a) c V n đ qu n khai thác cơng trình th y l i v n đ c n đ giai đo n t i, v y t nh c n xây d ng ch c quan tâm nhi u ng trình nâng cao hi u qu qu n khai thác cơng trình th y l i đ c bi t có s tham gia c a HTX dùng n B trí k t h p l ng ghép ngu n v n đ th c hi n ph u tiên đ u t cơng trình tr ng m, quan tr ng tr ngh Trung c ng án quy ho ch, c Ngồi c n tích c c đ ng h tr tranh th ngu n khác, đ ng th i b trí t ngu n ngân sách c a t nh huy đ ng ngu n l c dân nh m đ t đ c m c tiêu c a Quy ho ch Kinh phí d ki n đ u t cho th y l i giai đo n t i r t l n, v y nhà n cc n có sách đ u t , c n tìm ki m ngu n v n đ u t , đ c bi t ngu n v n l n đ có th đ u t vào cơng trình l n nh ODA,WB,ADB,… v n trái phi u ph ngh Trung ng c n quan tâm đ u t , h tr h n n a cho công tác thu nông công tác tu b s a ch a cơng trình th y l i nh m ph c v t t cho s n xu t dân sinh kinh t , góp ph n thúc đ y t ng tr ng kinh t , nâng cao đ i s ng cho nhân dân b) i v i đ n v đ a ph ng có liên quan Công ty TNHH M t thành viên KTTL Thái Nguyên, công tác qu n khai thác h th ng th y l i r t quan tr ng Trong trình qu n lý, v n hành c n v n d ng linh ho t c th v v chiêm xuân, đ u v mùa c n l y n ct i làm đ t, gieo tr ng k p th i Trong trình v n hành ph i theo dõi ch đ o ch t ch , đ m b o s u hòa h p gi a l u v c toàn h th ng V chiêm xuân m c ng l y n t c i ph i h t s c ý Chính quy n đ a ph ng c n th ng nh t Quy ho ch phát tri n th y l i v i Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a đ a ph cao nh n th c ki n th c c a ng ng T ch c tuyên truy n, đào t o nâng i dân qu n khai thác b o v CTTL Trong q trình hồn thi n Lu n v n th c s c a mình, m c dù r t c g ng nh n 80 đ c r t nhi u s giúp đ c a th y, cô giáo, đ ng nghi p b n bè nh ng h n ch v ki n th c, th i gian nghiên c u c ng nh tài li u tham kh o nên lu n v n c a khơng tránh kh i nh ng thi u sót Vì v y tác gi r t mong s nh n đ c nhi u nh ng ý ki n đóng góp chân thành th ng th n c a th y, cô giáo đ ng nghi p đ Lu n v n th c s c a tơi đ c hồn thi n h n Tác gi c ng hi v ng r ng nh ng nghiên c u đ xu t c a s đ c c p có th m quy n c a t nh Thái Nguyên nghiên c u, áp d ng góp ph n nâng cao hi u qu qu n khai thác h th ng cơng trình th y l i đ a bàn t nh nh m thúc đ y s n xu t nông nghi p phát tri n, góp ph n xây d ng t nh Thái Nguyên ngày m t giàu m nh, phát tri n 81 DANH M C TÀI LI U THAM KH O: Các v n b n c a B [1] B Nông nghi p PTNT: Quy t đ nh s 784/Q -BNN-TCTL ngày 21/4/2014 c a B Nông nghi p PTNT v vi c Ban hành án nâng cao hi u qu qu n khai thác cơng trình th y l i hi n có [2] B Nơng nghi p PTNT: Quy t đ nh s 2212/Q -BNN-TCTL ngày 30 tháng n m 2013 c a B Nông nghi p Phát tri n nông thôn B ch s đánh giá qu n khai thác h th ng cơng trình th y l i [3] B Nông nghi p PTNT: V n b n s 1578/TCTL-QLCT ngày 24 tháng 12 n m 2013 c a T ng c c Th y l i v vi c H ng d n thu th p, x s li u tính toán B ch s đánh giá qu n khai thác cơng trình th y l i [4] B Nơng nghi p PTNT: Thông t s 65/2009/BNNPTNT ngày 12/10/2009 c a B Nông nghi p PTNT v vi c H ng d n t ch c ho t đ ng phân c p qu n lý, khai thác cơng trình thu l i [5] B Nơng nghi p PTNT: Thông t s 40/2011/TT-BNNPTNT c a B nghi p Phát tri n nông thôn: Quy đ nh n ng l c c a t Nông ch c, cá nhân tham gia qu n lý, khai thác cơng trình th y l i ngày 27 tháng 05 n m 2011 Các v n b n c a Chính ph [6] Chính ph : Ngh đ nh s 143/2003/N -CP ngày 28/11/2003 c a Chính ph v vi c Quy đ nh chi ti t thi hành m t s u c a Pháp l nh khai thác b o v cơng trình th y l i [7] Chính ph : Ngh đ nh s 67/2012/N -CP ngày 10/9/2012 c a Chính ph v vi c s a đ i, b sung m t s u c a Ngh đ nh s 143/2003/N -CP ngày 28 tháng 11 n m 2003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s u c a Pháp l nh khai thác b o v cơng trình th y l i [8] Chính ph : Ngh đ nh s 139/2013/N -CP ngày 22 tháng 10 n m 2013 c a Chính ph : Quy đ nh x ph t vi ph m hành v khai thác b o v cơng trình th y l i; đê u; phòng, ch ng l t, bão Các v n b n c a t nh 82 [9] H ND t nh Thái Nguyên: Ngh quy t Thông qua đ án ”Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Thái Nguyên đ n n m 2020 t m nhìn đ n n m 2030” [10] S Nông nghi p PTNT Thái Nguyên: Báo cáo s 1316/BC-SNN ngày 30/5/2017 c a S Nông nghi p PTNT t nh Thái Nguyên [11] UBND t nh Thái Nguyên: Quy t đ nh s 2635/Q -UBND ngày 31/10/2010 c a UBND t nh Thái Nguyên V/v Phân c p qu n khai thác, b o v cơng trình th y l i đ a bàn t nh Thái Nguyên [12] S Nông nghi p PTNT Thái Nguyên: Báo cáo s 1316/BC-SNN ngày 30/5/2017 c a S Nông nghi p PTNT t nh Thái Nguyên [13] UBND t nh Thái Nguyên: Quy t đ nh s 2635/Q -UBND ngày 31/10/2010 c a UBND t nh Thái Nguyên V/v Phân c p qu n khai thác, b o v cơng trình th y l i đ a bàn t nh Thái Nguyên Tài li u sách [14] Nguy n Bá Uân (2009) Kinh t qu n khai thác cơng trình th y T p gi ng, i h c Th y l i Hà N i [15] Nguy n Bá Uân, Ngô Th Thanh Vân (2006) Giáo trình Kinh t thu l i Nhà xu t b n xây d ng, Hà N i [16] Niên giám th ng kê 2016 c a T ng c c Th ng kê [17] Niên giám th ng kê n m 2016 c a C c Th ng kê t nh Thái Nguyên [18] Lu n v n c a ThS Tr n Th Ng c n m 2015 v i tên đ tài: “ pháp t ng c xu t m t s gi i ng công tác qu n khai thác h th ng cơng trình th y l i t i Cơng ty TNHH m t thành viên đ u t phát tri n th y l i Hà N i” [19] Lu n v n c a ThS V Th Ph pháp nh m t ng c ng n m 2014 v i tên đ tài “ xu t m t s gi i ng công tác qu n khai thác h th ng cơng trình Th y l i đ a bàn t nh Nam nh” [20] Lu n v n c a ThS Nguy n Duy Trinh n m 2015 v i tên đ tài “ gi i pháp t ng c xu t m t s ng công tác qu n khai thác cơng trình th y l i vùng Nam u ng t nh B c Ninh” [21] Lu n v n c a ThS Nguy n Vi t H ng n m 2011 v i tên đ tài “Gi i pháp đ y m nh khai thác cơng trình th y l i đ a bàn huy n Ý Yên, t nh Nam Các ngu n tài li u khác 83 nh” [22] Pháp l nh s 32/2001/PL-UBTVQH10 c a Qu c h i: Pháp l nh Khai thác b o v cơng trình th y l i ngày 04/04/2001 [23] T p chí Khoa h c công ngh Thu l i s 30 n m 2015 84 PH L C Ph l c 1: Chi ti t c a b ch s đánh giá qu n khai thác h th ng cơng trình th y l i T T I Ký hi u n nh ngh a tên ch s V Nhóm ch s Qu n cơng trình C1: Su t chi phí Bình qn chi phí v n v n hành, b o hành, b o d ng s a d ng s a ch a ch a th ng xuyên cho ng/ th ng xuyên m t đ n v di n tích h th ng C2: M c đ kiên c hóa kênh m ng % C3: Ki m tra quan tr c % C4: An tồn cơng % trình Ý ngh a Cách tính Ph n ánh m c đ chi phí cho v n hành, b o TS14 d ng s a ch a C1 = th ng xuyên c a h TS th ng Ký hi u tên thơng s TS14: Chi phí v n hành, b o d ng s a ch a th ng xuyên TS2: Di n tích gieo tr ng đ c t i T l kênh m ng đ c Ph n ánh m c đ TS8: T ng chi u kiên c hóa tồn h hồn ch nh c a công dài kênh kiên c TS th ng trình h th ng h th ng x 100 C2 = TS9: T ng chi u TS dài kênh h th ng S l ng m quan tr c Ph n ánh m c đ đ u TS10: S l ng so v i quy đ nh (TCVN t trang thi t b qu n m quan tr c th c TS10 8215: 2009) th c hi n ch đ t x 100 C3 = quan tr c theo quy TS11: T ng s TS11 đ nh m quan tr c theo quy đ nh (TCVN 8215: 2009) M c đ thi t h i s ánh giá m c đ an TS16: Chi phí kh c c cơng trình gây tồn c a h th ng ph c s c công 85 T T Ký hi u tên ch s V n nh ngh a Ý ngh a cơng trình II Nhóm ch s Qu n n N1: M c t i c m3/ha N2: M c s d ng n c m t ru ng m3/ha N3: Hi u qu s d ng n c cho nông nghi p đ ng/m3 L ng n c t i cho Ph n ánh l ng n c m t đ n v di n tích c p t i đ u m i c a h th ng L ng n c t i đ c Ph n ánh m c s s d ng t i m t ru ng d ng n c t i t i cho m t đ n v di n tích m t ru ng Cách tính C4 = N1 = N2 = i % TS12 TS TS12: L ng n c t i TS2: Di n tích gieo tr ng đ c t i TS 29 TS12 TS29: L ng n c t i t i m t ru ng TS2: Di n tích gieo tr ng đ c t i Giá tr s n ph m tr ng Ph n ánh nhu c u tr t m t đ n v nâng cao hi u qu s n cc p d ng n c N3 = N4: Hi u qu t so v i thi t k TS16 x 100 TS15 TS17 TS12 T l gi a di n tích đ c Ph n ánh n ng l c t i di n tích t i th c t c a h th ng TS theo thi t k cơng trình so v i thi t x 100 N4 = k TS 86 Ký hi u tên thơng s trình TS15: Chi phí b o d ng s a ch a th ng xuyên TS17: Giá tr s n ph m nông nghi p TS12: L ng n c t i TS2: Di n tích gieo tr ng đ c t i TS3: Di n tích t i thi t k T T Ký hi u tên ch s N5: Hi u qu t so v i k ho ch V n nh ngh a i % Ký hi u tên thơng s TS2: Di n tích gieo tr ng đ c t i TS TS4: Di n tích t i x 100 theo k ho ch TS T l gi a doanh thu t Ph n ánh n ng l c c p n c cho nhu c p n c ph c v đa TS18 c u ngồi nơng nghi p m c tiêu c a h th ng x 100 N6 = t ng doanh thu TS19 N7: Hi u qu tiêu n c nơng nghi p II I Cách tính T l gi a di n tích đ c Ph n ánh kh n ng t i di n tích t i đáp ng nhu c u t i theo k ho ch c a h th ng so v i N5 = k ho ch N6: Hi u qu c p n c cho nhu c u ngồi nơng % 10 nghi p 11 Ý ngh a T l gi a di n tích nơng nghi p b ng p úng có n ng su t gi m 30% t ng di n tích tiêu theo h p đ ng % TS18: Doanh thu t c p n c cho nhu c u ngồi nơng nghi p TS19: T ng doanh thu c a h th ng Ph n ánh n ng l c TS5: Di n tích tiêu n c cho nơng nơng nghi p b TS nghi p c a h th ng ng p úng (có n ng )x 100 N7=(1su t gi m 30%) TS TS6: Di n tích h p đ ng tiêu Nhóm ch s Qu n kinh t K1: M c lao đ ng qu n khai thác ha/ ng 12 c a h th ng i Di n tích t i bình qn c a h th ng m t lao đ ng c a t ch c qu n khai thác ph trách Ph n ánh m c đ đ m b o ngu n nhân l c TS cho công tác qu n K1 = t i theo quy mô TS 24 ph c v h 87 TS2: Di n tích gieo tr ng đ c t i TS24: T ng s lao đ ng c a h th ng T T Ký hi u tên ch s V K2: Trình đ cán b qu n c a h th ng 13 nh ngh a Ý ngh a th ng T l cán b qu n c a Ph n ánh ch t l ng h th ng có trình đ t cán b qu n c a h cao đ ng tr lên th ng % K3: Trình đ cơng nhân v n hành c a h th ng T l công nhân v n Ph n ánh ch t l ng hành c a h th ng có cơng nhân v n hành trình đ t b c tr lên c a h th ng % 14 K4: T su t chi phí c a h th ng 15 n % T l gi a t ng chi phí t ng doanh thu cho qu n khai thác c a h th ng Ph n ánh t tr ng chi phí cho qu n khai thác so v i doanh thu c a t ch c qu n khai thác h th ng 88 Cách tính Ký hi u tên thông s TS25: S l ng cán b qu n trình TS 25 đ t cao đ ng tr x 100 K2 = lên TS 26 TS26: T ng s cán b qu n c a h th ng TS27: S l ng cơng nhân v n hành TS 27 có trình đ t b c x 100 K3 = tr lên TS 28 TS28: T ng s công nhân v n hành c a h th ng TS20: T ng chi phí c a h th ng TS 20 TS19: T ng doanh x 100 K4 = thu c a h th ng TS19 T T 16 Ký hi u tên ch s K5: T su t chi phí nhân công c a h th ng V n nh ngh a T l gi a chi phí ti n Ph n ánh t tr ng chi công t ng chi phí c a phí cho nhân cơng h th ng tham gia qu n khai thác t ng chi phí c a h th ng % K6: T su t chi phí chi phí v n hành s a ch a % 17 th ng xuyên c a h th ng IV Nhóm ch s Môi tr ng n M1: Ch t l ng n ct i 18 V Nhóm ch s T ch c dùng n 19 T1: M t đ kênh km/ n i đ ng Ý ngh a T l gi a chi phí b o d ng, s a ch a th ng xuyên t ng chi phí c a h th ng c Ký hi u tên thơng s TS21: Chi phí ti n cơng c a h th ng TS 21 TS20: T ng chi phí x 100 K5 = c a h th ng TS 20 Cách tính Ph n ánh t tr ng chi phí b o d ng s a TS15 ch a th ng xuyên x 100 K6 = t ng chi phí c a TS 20 h th ng TS15: Chi phí b o d ng s a ch a th ng xuyên TS20: T ng chi phí c a h th ng B ch tiêu thông s Ph n ánh ch t l ng Áp d ng Quy c a n c t i đ m b o n c đ m b o cho chu n k thu t theo quy chu n k thu t t i tiêu qu c gia v ch t qu c gia l ng n c dùng cho t i tiêu QCVN 39:2011/BTNMT c S km kênh n i đ ng Ph n ánh m c đ đ u m t đ n v di n tích t cho th y l i n i TS đ ng T1 = Bao g m 15 thông s theo quy chu n QCVN 39:2011/BTNMT TS1 89 TS7: Chi u dài kênh n i đ ng TS1: Di n tích canh tác T Ký hi u n T tên ch s V 20 T2: S tham gia đ ng/ c a ng i dùng n c 21 T3: T su t chi phí % c p bù c a TCDN nh ngh a Ý ngh a Cách tính M c đ đóng góp c a Ph n ánh nh n th c ng i dùng n c vào s tham gia c a TS13 công tác th y l i ng i dùng n c vào T2 = công tác qu n khai TS thác cơng trình th y l i T l gi a chi phí c p bù Ph n ánh m c đ c p t ng chi phí c a bù chi phí cho ho t TS 22 TCDN đ ng c a TCDN x 100 T3 = TS 23 22 T4: T su t thu % th y l i phí n i đ ng c a TCDN T l gi a th y l i phí Ph n ánh m c đ n i đ ng t ng chi phí đóng góp c a th y l i TS13 c a TCDN phí n i đ ng cho ho t x 100 T4 = đ ng c a TCDN TS 23 Ký hi u tên thông s TS13: T ng thu th y l i phí n i đ ng TS2: Di n tích gieo tr ng đ c t i TS22: T ng chi phí c p bù c a TCDN TS23: T ng chi phí c a TCDN TS13: T ng thu th y l i phí n i đ ng TS23: T ng chi phí c a TCDN Ngu n: B Nơng nghi p PTNT 90 ... công tác công tác qu n lý khai thác cơng trình th y l i đ a bàn t nh Thái Nguyên đ n n m 2025 CH NG T NG QUAN V CÔNG TÁC QU N LÝ KHAI THÁC H TH NG CÔNG TRÌNH TH Y L I 1.1 C s lý lu n v qu n lý. .. th ng hoá c s lý lu n v công tác qu n lý khai thác cơng trình th y l i, t đ a m t s gi i pháp nh m nh m t ng c ng công tác qu n lý khai thác cơng trình th y l i đ a bàn t nh Thái Nguyên b Ý ngh... NG CÔNG TÁC QU N LÝ KHAI THÁC CƠNG TRÌNH TH Y L I TRÊN A BÀN T NH THÁI NGUYÊN 26 2.1 i u ki n t nhiên kinh t xã h i c a t nh Thái Nguyên 26 iii 2.2 Th c tr ng công tác qu n lý khai thác
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh thái nguyên đến năm 2025 , Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh thái nguyên đến năm 2025

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay