Hoàn thiện công tác quản lý khai thác các công trình thủy lợi thuộc hệ thống thủy lợi sông tích

89 10 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 15:31

B GIÁO D C VÀ ÀO T O TR NG B NÔNG NGHI P VÀ PTNT I H C TH Y L I LÊ XUÂN QUY T HOÀN THI N CƠNG TÁC QU N KHAI THÁC CÁC CƠNG TRÌNH TH Y L I THU C H TH NG TH Y L I SƠNG TÍCH LU N V N TH C S HÀ N I, N M 2017 B GIÁO D C VÀ ÀO T O TR NG B NÔNG NGHI P VÀ PTNT I H C TH Y L I LÊ XN QUY T HỒN THI N CƠNG TÁC QU N KHAI THÁC CÁC CƠNG TRÌNH TH Y L I THU C H TH NG TH Y L I SƠNG TÍCH Chun ngành: Qu n tài ngun môi tr Mã s : 60.34.04.10 NG IH NG D N: TS Lê V n Chính HÀ N I, N M 2017 ng L I CAM OAN Tôi xin cam đoan r ng n i dung c a b n lu n v n ch a đ ch ng trình c p b ng cao h c c ng nh b t k m t ch c n p cho b t k m t ng trình c p b ng khác.Và cơng trình nghiên c u c a riêng cá nhân tôi, không chép t b t c cơng trình nghiên c u khác Tác gi lu n v n Lê Xuân Quy t i L I C M N tài “Hồn thi n cơng tác qu n khai thác cơng trình th y l i thu c h th ng th y l i Sơng Tích” đ tài lu n v n t t nghi p ch tài nguyên Môi tr ng c a tr ng ng trình đào t o th c s Qu n i h c Th y l i Trong trình th c hi n đ tài tơi nh n đ c r t nhi u s giúp đ c a TS Lê V n Chính – B môn qu n xây d ng Bên c nh đó, s giúp đ cung c p s li u c a ban lãnh đ o công ty TNHH Sơng Tích cán b cơng nhân viên c ng giúp ích r t nhi u q trình nghiên c u Qua đây, xin g i l i c m n chân thành đ n TS Lê V n Chính h ng d n tơi th c hi n đ tài này, xin c m n Công ty TNHH Sơng Tích h tr tơi q trình nghiên c u Do kinh nghi m c ng nh ki n th c h n ch , đ tài c a không th tránh kh i nh ng thi u xót, kính mong ng i đ c đánh giá đ a nh ng góp ý đ đ tài hoàn thi n h n Xin chân thành c m n Hà N i, ngày tháng n m 2017 TÁC GI LU N V N Lê Xuân Quy t ii M CL C DANH M C CÁC HÌNH NH v DANH M C B NG BI U vi DANH M C CÁC T VI T T T VÀ GI I THÍCH THU T NG vii M U 1 Tính c p thi t c a đ tài M c tiêu nghiên c u it ng ph m vi nghiên c u Cách ti p c n ph ng pháp nghiên c u CH NG T NG QUAN V CÔNG TÁC QU N KHAI THÁC CÁC CƠNG TRÌNH TH Y L I 1.1 C s lu n v công tác qu n khai thác cơng trình th y l i 1.1.1 M t s khái ni m c b n .3 1.1.2 c m c a cơng trình th y l i 1.1.3 Vai trò, ch c n ng c a công tác qu n khai thác cơng trình th y l i 1.1.4 N i dung c a công tác qu n khai thác cơng trình th y l i 1.1.5 Các y u t nh h ng đ n công tác qu n khai thác h th ng cơng trình th y l i 12 1.2 Kinh nghi m qu n khai thác cơng trình th y l i 1.2.1 Kinh nghi m n 1.2.2 Kinh nghi m n m t s đ a ph ng 18 c 18 c 21 1.3 T ng quan nh ng cơng trình nghiên c u có liên quan đ n đ tài 24 K t lu n ch ng 25 CH NG TH C TR NG CÔNG TÁC QU N KHAI THÁC CÁC CÔNG TRÌNH TH Y L I THU C H TH NG TH Y L I SƠNG TÍCH 27 2.1 i u ki n t nhiên, kinh t - xã h i t i h th ng Sông Tích 27 2.2 Hi n tr ng h th ng cơng trình th y l i thu c h th ng Sơng Tích 30 2.2.1 Quá trình hình thành phát tri n h th ng cơng trình th y l i Sơng Tích 30 2.2.2 Hi n tr ng h th ng cơng trình th y l i Sơng Tích 30 2.3 Th c tr ng công tác qu n khai thác c a h th ng cơng trình th y l i Sơng Tích 32 2.3.1 T ch c b máy qu n nhà n c v h th ng cơng trình th y l i Sơng Tích 32 iii 2.3.2 Tình hình cơng tác qu n khai thác cơng trình th y l i t i h th ng Sơng Tích 34 2.4 ánh giá chung công tác qu n khai thác h th ng công trình th y l i Sơng Tích 44 2.4.1 Nh ng k t qu đ t đ c .44 2.4.2 Nh ng t n t i nguyên nhân qu n khai thác h th ng cơng trình th y l i Sơng Tích 45 K t lu n ch ng 52 CH NG XU T M T S GI I PHÁP NH M HỒN THI N CƠNG TÁC QU N KHAI THÁC CÁC CƠNG TRÌNH TH Y L I T I H TH NG TH Y L I SÔNG TÍCH 53 3.1 nh h ng qu n khai thác h th ng công trình th y l i Sơng Tích 53 3.2 Nguyên t c đ xu t gi i pháp qu n khai thác h th ng công trình th y l i 56 3.3 C h i thách th c công tác qu n khai thác h th ng cơng trình th y l i Sơng Tích 57 3.3.1 C h i 57 3.3.2 Thách th c 59 3.4 Nh ng gi i pháp hoàn thi n công tác qu n khai thác h th ng cơng trình th y l i Sơng Tích 62 3.4.1 Gi i pháp hồn thi n c ch , sách qu n khai thác h th ng cơng trình th y l i Sơng Tích 62 3.4.2 Gi i pháp đào t o ngu n nhân l c v qu n khai thác h th ng công trình th y l i Sơng Tích 64 3.4.3 Gi i pháp v ng d ng ti n b khoa h c k thu t vào qu n khai thác h th ng cơng trình th y l i Sơng Tích 66 3.4.4 Các gi i pháp h tr : 68 K t lu n ch ng 75 K T LU N VÀ KI N NGH 76 DANH M C TÀI LI U THAM KH O 78 iv DANH M C CÁC HÌNH NH Hình 1.1 Tr m b m t i Trung Hà – Ba Vì Hình 2.1 B n đ h th ng hi n tr ng cơng trình th y l i Cơng ty Sơng Tich 27 Hình 2.2 S đ t ch c b máy c a Cơng ty Sơng Tích .33 Hình 2.3 Nguyên nhân xu ng c p cơng trình th y l i 51 Hình 3.1 Giao di n ph n m m Google Earth 68 Hình 3.2 Qu n tên tr m b m, c ng c a cơng trình th y l i 68 Hình 3.3 H th ng t u n máy b m 69 Hình 3.4 T ng quan hi u qu CTTL ý th c khai thác b o v CTTL c a ng i dân .72 v DANH M C B NG BI U B ng 2.1 Hi n tr ng h th ng cơng trình th y l i Sơng Tích .31 B ng 2.2 tt i h th ng Sơng Tích n m 35 B ng 2.3 Di n tích t i h th ng Sơng Tích 35 B ng 2.4 Di n tích tiêu h th ng Sơng Tích 36 B ng 2.5 N ng su t tr ng bình quân t n m 2011-2015 37 B ng 2.6 B ng tiêu th n n ng c a Công ty t 2014-2016 38 B ng 2.7 T ng h p cơng trình Cơng ty qu n 39 B ng 2.8 T ng h p h ng m c s a ch a cơng trình kinh phí t i Cơng ty Th y l i Sơng Tích .40 B ng 2.9 T ng h p chi phí c a Cơng ty Th y l i Sơng Tích .42 vi DANH M C CÁC T VI T T T VÀ GI I THÍCH THU T NG Ký hi u vi t t t Ngh a đ y đ BNN&PTNT : B nông nghi p phát tri n nông thôn CNXH : Ch ngh a xã h i CTTL : Cơng trình th y l i CNH-H H : Công nghi p hóa hi n đ i hóa HTCTTL : H th ng cơng trình th y l i HTDN : H p tác dùng n HTX : H p tác xã HTXNN : H p tác xã nông nghi p KH - KT : K ho ch - K thu t KTCT TL : Khai thác cơng trình th y l i MTV : M t thành viên PLC : B u n logic l p trình đ QLKT : Qu n khai thác TNHH : Trách nhi m h u h n TC-HC : T ch c – Hành TL : Th y l i phí SCADA : H th ng u n giám sát thu th p d li u SNN&PTNT : S nông nghi p phát tri n nông thôn UBND : y ban nhân dân vii c c M U Tính c p thi t c a đ tài Trong nh ng n m qua đ c s quan tâm c a Nhà n c, B Nông nghi p & PTNT, UBND thành ph Hà N i, nhi u cơng trình th y l i đ c đ u t xây d ng đ a vào qu n v n hành ph c v s nghi p phát tri n kinh t xã h i xóa đói gi m nghèo t i vùng ngo i thành c a thành ph Hà N i Các cơng trình th y l i th c s có nh ng đóng góp quan tr ng đ i v i vi c phát tri n s n xu t nông nghi p theo đ nh h ng cơng nghi p hố, hi n đ i hố nơng nghi p, nơng thơn Qua đó, cơng trình có ý ngh a h t s c thi t th c đ i v i đ i s ng c a nhân dân vùng, thúc đ y s nghi p xây d ng phát tri n c a Thành ph Tuy v y, n u nhìn nh n m t cách nghiêm túc khách quan, nh ng k t qu m c r t khiêm t n so v i yêu c u phát tri n kinh t xã h i c a Thành ph Trên th c t , vào v n hành, v n nhi u cơng trình thu l i m i ch khai thác đ c kho ng 60% n ng l c thi t k , hi u qu mà cơng trình mang l i th p h n h n nhi u so v i k v ng Th c t cho th y r ng có nhi u nguyên nhân d n đ n t n t i M t nh ng nguyên nhân quan tr ng vi c qu n v n hành công trình th y l i nói ph m vi c n c chung, cơng trình th y l i đ a bàn thành ph Hà N i nói riêng th i gian qua nhi u v n đ c n quan tâm, b c l nh ng h n ch y u nên ch a phát huy t t hi u qu c a cơng trình Trong b i c nh tái c c u ngành nông nghi p theo h ng nâng cao giá tr gia t ng phát tri n b n v ng bi n đ i khí h u, đòi h i cơng tác thu l i mà đ c bi t công tác qu n khai thác cơng trình thu l i ph i có nh ng thay đ i c n b n đ nâng cao hi u qu qu n khai thác M c đích cu i c a vi c c i thi n công tác qu n khai thác cơng trình thu l i nh m đáp ng t t h n yêu c u d ch v c p, thoát n c đ a bàn thành ph Tìm nh ng ph ng th c, bi n pháp qu n v n hành nâng cao hi u qu kinh t xã h i c a cơng trình th y l i m t v n đ r t c p thi t V i mong mu n đóng góp nh ng ki n th c h c t p nghiên c u c a nh m t ng c ng hồn thi n h n n a cơng tác qu n khai thác cơng trình th y l i, h c viên l a - T ng c ng biên ch cán b ph trách th y l i cho phòng K ho ch k thu t Phòng qu n n c cơng trình, thành l p l c l ng tra chuyên ngành đào t o nâng cao trình đ chun mơn, nghi p v ; - Công ty ph i l p k ho ch đ cán b , công nhân c a tham gia l p đào t o, b id ng nghi p v qu n khai thác b o v cơng trình thu l i, đ m b o t t c cán b , công nhân th c hi n nhi m v qu n lý, khai thác cơng trình thu l i đ u có gi y ch ng nh n v đào t o, b i d ng nghi p v khai thác cơng trình thu l i; - Trong khóa h c ph i đ m b o cán b , công nhân n m đ c n i dung chính: + C ch sách qu n lý, khai thác cơng trình th y l i + L p k ho ch v n hành t i, tiêu; t ch c qu n phân c p qu n lý, khai thác công trình thu l i; + Quy đ nh v qu n lý, v n hành, tu s a, b o qu n b o v h ch a n c ng kênh m c; tr m b m, ng; + Phân c p h n hán; quy trình v n hành cơng trình thu l i; + K thu t t + in c cho m t s tr ng; ng d ng tin h c qu n lý, khai thác cơng trình thu l i; + Quy đ nh v qu n tài c a t ch c qu n khai thác cơng trình th y l i; sách thu l i phí s n xu t nơng nghi p; + Qu n t i có s tham gia c a ng i dân; 3.4.2.2 Quy đ nh v trách nhi m đ i v i cá nhân, t ch c qu n Tùy theo tính ch t đ c m v qu n khai thác v n hành c a t ng cơng trình, h th ng cơng trình t m i đ a bàn qu n huy n, đ a ph ng Công ty c n l a ch n đ i ng phù h p th c t Các t ch c, cá nhân tham gia qu n khai thác b o v cơng trình thu l i ph i ch u trách nhi m tr c pháp lu t v nh ng h u qu , thi t h i vi c không đ m b o yêu c u v n ng l c theo quy đ nh gây Công ty ph i nhanh chóng thành l p m t t ch c chuyên gia chuyên trách đ ki m tra, giám sát vi c th c hi n quy đ nh n ng l c đ i v i t ch c qu n lý, khai thác cơng trình th y l i 65 3.4.2.3 Nh ng yêu c u c n thi t b sung đ i v i t ch c qu n khai h th ng công trình th y l i Sơng Tích - t o cán b chuyên môn phù h p; hi u bi t v cơng trình thi t b l p đ t t i cơng trình thu l i Công ty qu n lý, v n hành; - M khóa h c t i tr s Cơng ty đ đ m b o t ng cá nhân b máy t ch c ph i n m rõ ch c trách, nhi m v ph m vi gi i quy t công vi c c a Cán b tham gia cơng tác qu n lý, v n hành CTTL ph i n m v ng th c hi n quy đ nh v qu n lý, quy trình thao tác v n hành CTTL, quy đ nh v tu, b o d ng, ki m tra, quan tr c, b o v cơng trình c quan có th m quy n quy đ nh; - yêu c u b t bu c đ i v i cán b , công nhân đ c giao tr c ti p qu n lý, v n hành cơng trình thu l i có trách nhi m theo dõi ghi chép đ y đ , trung th c k t qu quan tr c nh t ký v n hành cơng trình; - Cơng ty ph i có trách nhi m trang b ph v n hành b o v CTTL đ ng ti n t i thi u đ giúp vi c qu n lý, c thu n l i Công nhân qu n CTTL ph i th ng xuyên ki m tra, nh m s m phát hi n h h ng, hành vi xâm h i cơng trình ph m vi b o v CTTL có b máy, trang thi t b đ m b o đ kh n ng đ x m t s tình hu ng, s c h h ng đ t xu t c a cơng trình, đ m b o cơng trình v n hành an toàn, hi u qu 3.4.3 Gi i pháp v ng d ng ti n b khoa h c k thu t vào qu n khai thác h th ng cơng trình th y l i Sơng Tích Vi c ng d ng cơng ngh thông tin, khoa h c công ngh , trang thi t b hi n đ i vào vi c qu n khai thác, v n hành CTTL h t s c c n thi t quan tr ng Nó giúp nâng cao hi u qu cao công tác qu n lý, v n hành khai thác cơng trình th y l i Trong lu n v n xin đ c p đ n vi c ng d ng công ngh thông tin, ng d ng trang thi t b t đ ng hóa … C th ng d ng ph n m m Google Earth h th ng u n giám scada vào qu n khai thác, qu n d báo ngu n n hành tr m b m đ có ph ng án k ho ch t c, th i ti t, v n i tiêu, ch ng úng, ch ng h n v n hành hi u qu cơng trình th y l i a) ng d ng ph n m m Google Earth vào qu n cơng trình th y l i, d báo l m a, ngu n n c 66 ng V i di n bi n th i ti t ngày ph c t p b t th đ t nóng lên, n m t d th c bi n dâng; bên c nh hi n t ng trái ng th y v n xu t hi n ngày ng h n, m c đ ngày m t c c đoan h n Công tác th y l i công tác u tra kh o sát khí t ng th y v n v i nhau, d a k t qu c a kh o sát th y v n k t h p v i l ch gieo c y sinh tr t ng hi n nh hi n t ng c a tr ng có th đ a k ho ch i tiêu cho công tác th y l i m t cách hi u qu nh t Trong trang thi t b thi u th n, vi c ng d ng chuy n giao cơng ngh h n ch ; v n đ khai thác s d ng đ c m t ch ng trình ph n m m đ n gi n ti n ích, đ xác cao kh o sát đ nh v đ a hình, d báo th c s c n thi t Google Earth m t ph n m m mô ph ng trái đ t c a hãng Google, v b n đ trái đ t m t qu c u o 3D, nh ng hình nh đ a đ cl yt nh v tinh, nh ch p không t h th ng thông tin đ a GIS Google Earth có r t nhi u ti n ích t vi c đ nh v đ a hình nh m t máy GPS t i v n phòng, h t a đ đ a đ c quy chu n qu c t WGS84 v i đ xác cao, đo chi u dài, di n tích, hình nh ch p chi ti t, chia s thông tin đ a m qua m ng, ngồi có th c p nh t d báo th i ti t, th y v n…trong th i gian ng n t t i 24h, ho c d báo c tháng ho c mùa ho c n m 67 Hình 3.1 Giao di n ph n m m Google Earth ng d ng qu n lý: Dùng ch c n ng đ nh v , đ t tên đính kèm hình nh đ qu n l i tr m th y l i, th y nông khu v c m t cách tr c quan, khoa h c, ti n ích Hình 3.2 Qu n tên tr m b m, c ng c a cơng trình th y l i 3.4.4 Các gi i pháp h tr 68 3.4.4.1 Gi i pháp k thu t - Trong cu c s ng hi n đ i ngày đ y m nh ng d ng khoa h c công ngh , trang b thi t b hi n đ i vào v n hành, xây d ng, QLKT ki m soát ch t l ng cơng trình đ nâng cao hi u qu s d ng khai thác; Hình 3.3 H th ng t u n máy b m - u t cơng trình đ ng b t cơng trình đ u m i đ n n i đ ng; i m i trang thi t b v n hành cơng trình l c h u, đ u t trang b thi t b hi n đ i, áp d ng khoa h c công ngh công tác QLKT; - T ng c ng công tác u tra c b n, b sung xây d ng hoàn ch nh quy ho ch phát tri n th y l i, quy ho ch chi ti t chuyên ngành làm c s cho vi c l p k ho ch đ u t xây d ng cơng trình; 69 - T ch c h i th o, t p hu n nâng cao trình đ v pháp lu t, k thu t ki n th c qu n chuyên ngành cho đ i ng cán b ng i dân tham gia qu n cơng trình; - Xây d ng ch đ qu n lý, quy trình v n hành khoa h c hi n đ i tiên ti n qu n ch t l ng ký ng theo tiêu chu n ISO; - Phân c p QLKT CTTL t i đ a ph ng theo ph ng châm Nhà n c nhân dân làm 3.4.4.2 Gi i pháp v quy ho ch V nguyên t c, m t h th ng cơng trình th y l i s đ t hi u qu cao nh t đ m nh n đ c nhi m v t i, tiêu n c v i n ng l c thi t k Trong th c t n c ta, h th ng CTTL h u h t xây d ng cách vài ch c n m, th m chí nhi u cơng trình đ a vào v n hành, khai thác g n m t tr m n m Do kh n ng kinh t c ađ tn đ c có h n, m c đ u t cho tu b , s a ch a h ng n m ch a đáp ng c yêu c u trì n ng l c c a h u h t cơng trình th y l i B máy t ch c qu n lý, v n hành khai thác CTTL c ng đ c phân chia theo nhi u hình th c Cơng ty TNHH MTV KTCTTL Sơng Tích c n có quy t đ nh đ i m i vi c qu n khai thác cơng trình th y l i, nh n bàn giao cơng trình th y l i xã, HTX qu n v cho tr m KTCTTL đ m nh n qu n lý, t ch c v n hành khai thác Vi c làm v a phù h p tình hình th c t , v a v i yêu c u k thu t c a công tác th y l i ó là, khơng ph i n p th y l i phí, ng i nơng dân v n yêu c u b o đ mn i, tiêu t t nh t cho h Mu n đáp ng đ c yêu c u này, công ty ph i ct quy ho ch l i h th ng t i, tiêu m t cách đ ng b , s a ch a, nâng c p cơng trình, mua s m thêm máy b m d u đ ch ng h n c c b , đào t o nghi p v cho đ i ng cán b công nhân th y nông cao h n Vi c v n hành t HTX đ qu n lý, v n hành cơng trình đ t hi u qu i, tiêu t cơng trình đ u m i đ n m t ru ng đ ch t ch , tránh th t thốt, lãng phí ngu n n, ngu n n tiêu n c ph i h p c đáp ng yêu c u t i, c k p th i, hi u qu cao h n m t cơng trình ho c HTCTTL phát huy đ c hi u qu theo n ng l c thi t k , tránh tình tr ng u ch nh, b sung phá v quy ho ch ban đ u, c n rà soát l i quy ho ch, xem xét, đánh giá l i tài li u s li u th c đo v khí t ng, th y v n nh ng n m v a qua đ u ch nh l i quy ho ch, s a đ i, b sung cơng trình cho phù 70 h p v i quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i th y l i, c n ki m tra đánh giá ch t l t ng vùng, huy n, xã Trong h th ng ng t ng h ng m c đ có k ho ch tu b , thay th hoàn thi n h th ng Nh ng h th ng th y l i ch a xây d ng đ kênh m ng đ ng b c n phát huy ph đ xây d ng h th ng kênh m kênh l n, ng ih ng châm “Nhà n ng n i đ ng Nhà n c h th ng c nhân dân làm” c đ u t xây d ng n ng l i đóng góp cơng lao đ ng đ xây d ng trì ho t đ ng c a h th ng kênh n i đ ng i v i cơng trình xu ng c p nghiêm tr ng c n xây d ng k ho ch s a ch a, nâng c p, b o đ m an toàn mùa m a l t ng n ng l c c p n d nn c, ng d ng công ngh m i, v t li u m i vào vi c xây d ng h th ng c, h n ch m a l tàn phá đ trì, ph c v n đ nh s n xu t c p n c sinh ho t cho nhân dân i v i cơng trình m i c n tr ng t i đ i t ng s d ng quan tâm t i khâu đ u t theo nguyên t c đ u t m t l n nh ng ch t l ng cao đ m b o đ b n v ng c a cơng trình đ h th ng hoàn thi n đ a vào khai thác s r ti t ki m h n vi c đ u t t m th i Bên c nh đó, vi c đ u t khơng ch quan tâm đ n ph n c ng cơng trình mà c n tr ng t p trung đ u t vào h th ng ph n m m nh : trang thi t b , ph ng ti n, h th ng u hành… 3.4.4.3 Gi i pháp tuyên truy n, giáo d c ý th c c a ng h th ng cơng trình th y l i Sơng Tích Ng i nơng dân ng nhiên đ ng khó kh n Tr i tr c ti p h i dân qu n khai thác ng l i t cơng trình th y l i, i nơng dân có ý th c t giác b o v cơng trình th y l i có nhi u c h t c n ph i xây d ng đ c ni m tin c a nông dân vào công trình th y l i, b ng cách h th ng cơng trình th y l i đ b o thu n l i cho công tác t c đ u t th ng xuyên, đ m i tiêu Bên c nh s c g ng nhi t tình c a đ i ng cán b cơng nhân viên chi nhánh th y nông không th thi u, hàng n m th ph i t ch c cho đ i ng cán b , công nhân tu b o d m ng, kh i thơng dòng ch y d n n ct ng xuyên ng cơng trình, n o vét kênh i tiêu khơng đ cho di n tích tr ng b h n, úng K t h p v i quy n c p ph i có tuyên truy n đ ng viên ng i dân tham gia qu n b o v CTTL, đ gi m b t khó kh n cho cơng nhân th y nơng M i t ng quan gi a vi c khai thác có hi u qu CTTL ý th c khai thác b o v CTTL c u ng i dân đ c mơ t qua hình 3.4: 71 Các bi n pháp nâng cao hi u qu khai thác CTTL Hình 3.4 T ng quan hi u qu CTTL ý th c khai thác b o v CTTL c a ng i dân Công tác tuyên truy n ph bi n Pháp l nh c ng đ ng ch a đ t hi u qu cao; ý th c ch p hành quy đ nh pháp lu t l nh v c khai thác b o v cơng trình thu l i c a m t s cán b , ng i dân th p Pháp l nh khai thác B o v cơng trình thu l i, t i u qui đ nh "Nhà n c có sách khuy n khích b o v quy n l i h p pháp c a t ch c, cá nhân n c, n c đ u t v n, nghiên c u khoa h c, áp d ng ti n b khoa h c công ngh vào vi c xây d ng b sung, tu b khai thác b o v cơng trình thu l i" ây nh ng qui đ nh r t phù h p v i trình phát tri n n n kinh t th tr nhi u thành ph n theo đ nh h t ng b ng xã h i ch ngh a Nói cách khác ch tr ng, ng c xã h i hố cơng tác qu n khai thác cơng trình thu l i c ch kinh t m i ch tr ng đ c nhi u n vài n m g n m t s đ a ph c th gi i th c hi n n c ta, m t ng làm th vi c chuy n giao cho nơng dân qu n cơng trình thu l i ph m vi thôn, xã Nh ng đ a ph ng làm có k t qu t t nh Tuyên Quang, Lào Cai, Thanh Hoá, Ngh An th c ch t đ a ph ng t ch c l i công tác thu l i c s thay th t , đ i thu nông c a h p tác xã nông nghi p tr c nh ng n i có u ki n thu n l i (Thanh Hố, Ngh An) chuy n giao đ nơng dân t qu n c cơng trình liên xã 72 Bên c nh c n đ i m i m nh m c ch qu n h th ng CTTL theo h c ng t ng ng hình th c đ t hàng, đ u th u, gi m c p ngân sách tr c ti p cho công ty th y l i ng th i, t ch c rà soát, t ch c l i ho t đ ng c a tr m, t , c m KTCTTL, đ m b o nguyên t c xu t phát t nguy n v ng thu hút đ nông dân c s tham gia c a ng i ây yêu c u quan tr ng c a tiêu chí th y l i xây d ng nông thôn m i 3.4.4.4 Gi i pháp v h n ch m t tiêu c c c a vi c mi n th y l i phí Chính sách mi n th y l i phí đ i v i h nông dân dùng n th ng th y l i Sơng Tích ti n hành đ c thu c l u v c h c m t s th i gian k t qu thu đ cr t kh quan, kh ng đ nh tính đ n c a sách Mi n TLP tác đ ng tr c ti p làm gi m chi phí s n xu t, c ng y u t làm t ng thu nh p cho h nông dân s n xu t nông nghi p Mi n TLP t o đà cho s phát tri n thâm canh m t s lo i tr ng, v t nuôi Song sách mi n TLP c ng đem l i m t s tác đ ng tiêu c c: Làm gi m ý th c c a ng i nông dân vi c quy t toán TLP (trong th i gian đ u có sách mi n TLP) Bên c nh đó, mi n TLP c ng làm cho ý th c b o v , tu cơng trình th y l i c a ng i s d ng n c không đ c coi tr ng, thái đ , trách nhi m ph c v qu n v n hành công trình th y l i c a t ch c dùng n c đi, cơng trình th y l i xu ng c p nhanh h n, ngu n n c b s d ng lãng phí không hi u qu Xét t ng th mi n TLP s làm gi m phúc l i xã h i Ngân sách ph i c p bù, m t công b ng gi a h đ u ngu n, cu i ngu n; m t công b ng gi a h (giàu th ng gieo tr ng nhi u) h nghèo (ch chuyên canh hai v lúa); làm gi m di n tích m t sơ tr ng v đơng tính ch t “xin – cho” t i tiêu tính ph c t p v l ch t TLP t ng n i dùng n c nh tr i c a v đông M t khác, không thu c đây, mà th c hi n “thu TLP” t ngân sách nhà c thông qua xét t, giám sát m t bên ph n gi m đ ng l c t nhi u bên c đ n v ph c v ng c a bên c p n i dùng n c nh n n c, khơng có s ràng bu c ch t ch v trách nhi m c Bên c nh xu t hi n hi n t ng báo cáo không v công tác th y l i nh m nh n ti n c p bù t ngân sách Làm th đ ng nh t h th ng t i nông dân ti p t c đ i tiêu đ ch ng d ch v t i tiêu m t cách t t c qu n t t, hi u qu , b n v ng không ph i tr ti n 73 n c Làm th đ đ m b o tính cơng b ng vi c c p kinh phí gi a cơng trình Cơng ty TNHH MTV KTCTTL Sơng Tích v i cơng trình t ch c t p th ho c h i dùng n c qu n lý? Do sách mi n th y l i phí làm cho h nông dân đ c bi t nh ng h đ u ngu n thi u ý th c vi c s d ng n v y, nh ng nhóm h cu i ngu n th ng xuyên b thi u n c, n ru ng b nh ng h đ u ngu n gi a ngu n tháo m t ho c n chân ru ng c a h c ng ch m v i th i kì sinh tr đ tđ c c a h kem h n nhi u so v i nh ng h mi n TLP ng c ch a k p đ n chân c có đ n đ cđ n ng c a n ng su t đ u ngu n cu i ngu n Ngồi i dân khơng có ràng bu c v i Cơng ty nên tình tr ng v t c , rác, r m d , v thu c tr sâu, xu ng kênh m n c Chính c, t c ngh n ngu n n ng x y ph bi n gây ô nhi m đ t ngu n c k t h p v i h th ng máng t i tiêu không đ ng b , m t s h th ng xu ng c p d n đ n tình tr ng úng ng p vào mùa m a, thi u n c vào mùa khô Không nh ng th sau mi n TLP thái đ , trách nhi m ph c v qu n v n hành cơng trình c a tr m, t ch c dùng n không phù h p v i l ch c y c a dân, đ t c p n lúc dân c n khơng có n c đi, vi c l y n c c cách xa tình tr ng c, lúc khơng c n l i có ây m t nh ng nguyên nhân gi i thích t i sau có sách mi n TLP cơng trình th y l i xu ng c p nhanh h n, ngu n n c b s d ng lãng phí khơng hi u qu h n ch m t tiêu c c ta c n đ a bi n pháp kh c ph c nh : - Nâng cao nh n th c c a ng i dân vi c b o v , tu công trình th y l i, ý th c s d ng ti t ki m M khóa đào t o ng n h n cho cán b , công nhân đ qu n v n hanh cơng trình đúng, hi u qu , t ng c tuyên truy n nâng cao nh n th c c a ng ng tu i th cơng trình Th c hi n i dân vi c b o v , tu cơng trình th y l i, ý th c s d ng ti t ki m M c dù v y, công tác tuyên truy n không th b n v ng mà ph i t o m t th tr (ng i c u) nh ng ng i cung c p n ng c nh tranh gi a nh ng ng c c v i m t m c giá đ m b o đ y đ lo i chi phí tài chính, chi phí kinh t nh h m iđ mb ođ i dùng n ng tiêu c c khai thác ngu n n c s qu n lý, khai thác s d ng ngu n n b n v ng 74 c c m t cách hi u qu - u t xây d ng công trình th y l i ph ng khó kh n v ngu n n ct i u đ c bi t ý nh ng đ a i Th c hi n rà soát đánh giá l i n ng l c c a tr m khai thác cơng trình th y l i hi n t i tr c thu c Cơng ty đ có k ho ch tu b , s a ch a Kh o sát khoanh vùng c th nh ng di n tích khó kh n v n ct i t ng đ a bàn có k ho ch u tiên xây d ng thêm cơng trình m i - Hồn thi n th t c ki m tra th m đ nh, c p bù TLP đ m b o cơng b ng, xác, minh b ch K t lu n ch Ch ng ng phân tích nh ng thu n l i khó kh n sau đ a m t s gi i pháp c b n nh m nâng cao ch t l ng, hi u qu qu n khai thác h th ng th y l i Sông Tích c a Cơng ty TNHH MTV KTCTTL Sơng Tích ó gi i pháp v hoàn thi n sách, b i d ng đào t o nhân l c, ng d ng khoa h c k thu t, tuyên truy n giáo d c ý th c c a ng i dân qu n khai thác, quy ho ch l i h th ng, c ng nh ng v n đ r t quan tr ng hi n t i c ng nh t ty ng lai c a Công Công ty hoàn thành t t ch c trách, nhi m v qu n v khai thác b o v h th ng cơng trình th y l i Sơng Tích c ng nh t o ti n đ cho s phát tri n v ng m nh, có khoa h c vi c u tiên th c thi bi n pháp vô c n thi t 75 K T LU N VÀ KI N NGH K t lu n Qu n khai thác cơng trình th y l i có ý ngh a vô quan tr ng đ i v i s phát tri n b n v ng c a ngành nơng nghi p cơng trình th y l i c b n đ n c ta hi n công tác qu n khai thác c quan tâm, c i ti n đ t ng b th ng cơng trình th y l i Sơng Tích đ v n ch a đáp ng đ th ng kênh m c hoàn thi n H c nâng c p s a ch a hàng n m nh ng c yêu c u ph c v cho vi c s n xu t nông nghi p c bi t h ng, công ty th y l i qu n xây d ng lâu t ch ng trình d án nên xu ng c p nghiêm tr ng Vi c b o v , s a ch a cơng trình nhi u b t c p D n đ n hi u qu s d ng khai thác cơng trình th y l i đ a bàn ch a cao, lãng phí ngu n n c, m t s vùng ch a đ m b o đ nh ng h n ch mà Công ty ch a kh c ph c đ c vi c t i tiêu, v n t n t i c Vì v y, cơng tác nghiên c u, phân tích, đánh giá đ rút h c kinh nghi m vi c qu n khai thác h th ng công trình th y l i Sơng Tích c a Cơng ty m t công vi c h t s c c n thi t Lu n v n đ t đ c m t s k t qu sau: Lu n v n t p trung h th ng hoá c s lu n v v n đ liên quan đ n qu n khai thác h th ng cơng trình th y l i Lu n v n làm rõ khái ni m v cơng trình th y l i, qu n khai thác h th ng cơng trình th y l i; a đ c h th ng nhân t nh h ng tiêu chí đ đánh giá hi u qu nh ng kinh nghi m v vi c nâng cao hi u qu qu n khai thác h th ng công trình th y l i; Lu n v n phân tích, đánh giá tồn di n th c tr ng công tác qu n khai thác h th ng cơng trình th y l i Sơng Tích T nêu nh ng thành tích Cơng ty đ t đ c, nh ng h n ch t n t i c n kh c ph c ch nh ng nguyên nhân khách quan, ch quan h n ch ch t l ng qu n c a Cơng ty Trên c s lu n v n đ xu t m t s gi i pháp đ t ng c ng qu n khai thác h th ng cơng trình th y l i Sơng Tích Các gi i pháp đ c xây d ng c s khoa h c, phù h p v i đ nh h ng phát tri n c a Công ty nh ng n m t i có tính đ n tình hình th c ti n c a Cơng ty nên có tính kh thi cao Thơng qua lu n v n tác gi mong r ng nh ng ý ki n đóng góp c a đ c xem xét, nghi nh n đ ng th i c ng hy v ng v i nh ng n l c kh n ng c a mình, Cơng ty s 76 khơng ng ng kh ng đ nh vai trò ch đ o c a m t doanh nghi p Nhà n h n n a vào ti n trình phát tri n chung c a n n kinh t đ t n c, đóng góp c Qu n khai thác h th ng cơng trình th y l i c m t trình r t ph c t p, nh ng u ki n kh n ng có h n nên lu n v n khó tránh kh i nh ng h n ch nh t đ nh Tác gi r t mong nh n đ bè nh ng ng c s góp ý chân thành c a th y, cô giáo, b n i quan tâm đ lu n v n đ c hoàn thi n h n Ki n ngh Nguyên nhân không nh d n đ n nh ng b t c p qu n khai thác h th ng cơng trình th y l i c a Cơng ty TNHH MTV Sơng Tích nói riêng, doanh nghi p l nh v c th y l i nói chung xu t phát t nh ng h n ch vi c qu n khai thác cơng trình th y l i c a Nhà n n c, v y tác gi xin đ xu t m t s ki n ngh v i Nhà c nh m nâng cao tính minh b ch, khách quan đ u th u t t o đ ng l c cho doanh nghi p tích c c h n vi c qu n khai thác cơng trình th y l i Th nh t: Nhà n c c n t ng c ng công tác qu n khai thác cơng trình, cơng tác tra giám sát x nghiêm minh nh ng tr ng h p vi ph m quy đ nh v khai thác, b o v Th hai: Nhà n c c n xây d ng, hoàn thi n, s a đ i ban hành quy ch , v n b n, ngh đ nh liên quan đ n công tác qu n khai thác h th ng cơng trình th y l i - Nhà n c nên nghiên c u k u lu t, tham kh o, l y ý ki n c a chuyên gia c ng nh nh ng ng i cu c tr c ban hành, hay s a đ i m t u lu t đ cho h p phù h p v i th c t , tranh đ ch a đ c nh ng tình tr ng quy đ nh m i đ i c áp d ng ph i s a đ i ho c áp d ng không b hi u sai…; - Các v n b n lu t ph i rõ ràng tránh s trùng l p, ph i chi ti t, rõ ràng, m ch l c đ c quan, t p th , cá nhân đ u có th d dàng hi u đúng, hi u đ 77 DANH M C TÀI LI U THAM KH O V n b n [1] Báo cáo k t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam u ng n m 2011, 2012,2013; [2] B Nông nghi p phát tri n nông thôn (2011), Thông t s 40/2011/TT-BNNPTNT c a BNN & PTNT Quy đ nh n ng l c c a t ch c, cá nhân tham gia qu n lý, khai thác cơng trình th y l i, ngày 27 tháng 05 n m 2011; [3] Chính ph (2003) Ngh đ nh s 143/2003/N -CP c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s u c a pháp l nh khai thác b o v cơng trình th y l i, ngày 28 tháng 11 n m 2003; [4] Chính ph (2004), Ngh đ nh s 149/2004/N -CP c a Chính ph v quy đ nh vi c c p phép th m dò khai thác, s d ng tài nguyên n c, x n c th i vào ngu n n c, ngày 27 tháng n m 2004; [5] Chính ph (2005), Ngh đ nh 140/2005/N -CP c a Chính ph v x ph t vi ph m hành l nh v c khai thác b o v CTTL, ngày 11 tháng 11 n m 2005; [6] Chính ph (2005), Quy đ nh v x ph t vi ph m hành l nh v c khai thác b o v cơng trình th y l i s 140/2005/N – CP, ngày 11 tháng 11 n m 2005; [7] Chính ph (2008), Ngh đ nh s 115/2008/N -CP c a Chính ph s a đ i, b sung m t s u c a Ngh đ nh s 143/2003/N -CP ngày 28 tháng 11 n m 2003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s u c a Pháp l nh Khai thác B o v cơng trình thu l i ngày 14 tháng 11 n m 2008; [8] y ban th ng v Qu c h i (2001), Pháp l nh s 32/2011/PL - UBTVQH10 v khai thác b o v cơng trình th y l i, ngày 04 tháng n m 2011; Giáo trình [9] Phan S Khánh (1997) S th o l ch s th y l i Vi t Nam 1945 – 1995, NXB tr qu c gia, Hà N i; 78 [10] Phan S K (2009) S c m t s cơng trình th y l i Vi t Nam bi n pháp phòng tránh NXB nơng nghi p, Hà N i; [11] Hoàng M nh Quân (2009), L p qu n d án phát tri n nông thôn, NXB nông nghi p, Hà N i; [12] Nguy n Bá Tuyn (1998) Qu n khai thác cơng trình th y l i, NXB nông nghi p, Hà N i; [13] Nguy n Bá Uân, Ngô Th Thanh Vân (2006), Kinh t th y l i, NXB Xây d ng, Hà N i; [14] Nguy n Bá Uân (2009), Kinh t qu n khai thác cơng trình th y, i h c Th y l i Hà N i; Báo cáo [15] C c th y l i, B nông nghi p Phát tri n nông thôn (2009), http://www.vncold.vn V n đ th y l i phí, trình th c hi n m ts n n c ta, kinh nghi m c khác ki n ngh gi i pháp, Hà N i; [16] Nguy n V n Song ( 2007) Nh ng m t tích c c h n ch c a sách mi n th y l i phí mi n thu nơng nghi p - T p chí nghiên c u kinh t Vi n Kinh t - Xã h i Vi t Nam s 346; [17] Niên giám th ng kê c a t nh B c Ninh 2012; [18] Vi n Khoa h c th y l i Vi t Nam (2012), Báo cáo t ng k t nghiên c u xây d ng quy ch đ t hàng qu n lý, khai thác, b o v cơng trình th y l i mơ hình th y l i c s , tài NCKH c p B 79 ... a công tác qu n lý khai thác cơng trình th y l i Cơng tác qu n lý khai thác h th ng công trình thu l i bao g m n i dung sau: + Qu n lý cơng trình th y l i: Các đ n v qu n lý khai thác cơng trình. .. hóa c s lý lu n th c ti n v công tác qu n lý khai thác cơng trình th y l i; - Phân tích tình hình th c hi n, y u t nh h ng đ n công tác qu n lý khai thác h th ng công trình th y l i Sơng Tích, ... Cách ti p c n ph ng pháp nghiên c u CH NG T NG QUAN V CƠNG TÁC QU N LÝ KHAI THÁC CÁC CƠNG TRÌNH TH Y L I 1.1 C s lý lu n v công tác qu n lý khai thác cơng trình th
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý khai thác các công trình thủy lợi thuộc hệ thống thủy lợi sông tích , Hoàn thiện công tác quản lý khai thác các công trình thủy lợi thuộc hệ thống thủy lợi sông tích

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay