Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên

109 4 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 15:24

L I CAM OAN Tác gi xin cam đoan cơng trình nghiên c u khoa h c tác gi th c hi n Các k t qu nghiên c u k t lu n lu n v n trung th c, không chép t b t k m t ngu n d tài li u đ i b t k hình th c Vi c tham kh o ngu n c th c hi n trích d n rõ ràng, trung th c ghi ngu n tài li u tham kh o quy đ nh Tác gi L i i c Giang L IC M N Trong trình h c t p, nghiên c u hoàn thành lu n v n này, tác gi nh n đ c s quan tâm, giúp đ t n tình t phía t p th cá nhân: Tác gi xin trân tr ng bày t lòng bi t n t i t t c th y, cô giáo Tr ng ih c Th y l i, Phòng t o giúp đ tác gi trình h c t p nghiên c u Tác gi xin bày t lòng bi t n sâu s c đ i v i PGS.TS Ngơ Th Thanh Vân, ng t n tình h i ng d n, giúp đ tác gi su t th i gian nghiên c u đ tài Tác gi c ng xin chân thành c m n c quan, phòng ban ch c n ng, đ c bi t phòng a c a xã thu c đ a bàn huy n ng H , ch t ch xã đ ng chí lãnh đ o, cán b đ a giúp đ , t o u ki n thu n l i cho tác gi trình nghiên c u đ tài Tác gi L i ii c Giang M CL C DANH M C CÁC B NG ……………………………………………….………… VI DANH M C CÁC CH M VI T T T………………………………………….…….VII U……………………………………………………………………………… CH NG 1: T NG QUAN V T AI VÀ QU N NHÀ N CV T AI…………………………………………………………………………………… 1.1 t đai, vai trò phân lo i 1.1.1 Khái ni m đ t đai 1.1.2 Vai trò c a đ t đai 1.1.3 Phân lo i đ t đai 1.2 Qu n Nhà n c v đ t đai 1.2.1 Khái ni m 1.2.2 S c n thi t c a qu n Nhà n c v đ t đai 1.2.3 N i dung qu n Nhà n c v đ t đai 11 1.2.4 Phân c p qu n Nhà n c v đ t đai c p huy n (H ND-UBND c p huy n, phòng Tài ngun & Mơi tr ng) 18 1.2.5 Các tiêu chí đánh giá ho t đ ng QLNN v đ t đai 20 1.3 Các nhân t nh h ng đ n qu n Nhà n c v đ t đai 21 1.3.1 Các nhân t v t nhiên, kinh t - xã h i 21 1.3.2 Các nhân t v c ch sách, lu t pháp 22 1.3.3 Các nhân t v ng i 22 1.4 Kinh nghi m qu n Nhà n c v đ t đai 23 1.4.1 Kinh nghi m m t s đ a ph ng v qu n nhà n c v đ t đai 23 1.4.2 Bài h c rút cho công tác qu n đ t đai c a huy n ng H 28 1.5 Nh ng cơng trình Nghiên c u liên quan đ n đ tài 30 K T LU N CH CH TRÊN NG 32 NG TH C TR NG CÔNG TÁC QU N NHÀ N A BÀN HUY N CV T AI NG H , T NH THÁI NGUYÊN…………………….33 2.1 Gi i thi u khái quát v huy n đ ng H 33 2.1.1 V trí đ a u ki n t nhiên 33 2.1.2 i u ki n kinh t - xã h i 34 iii 2.2 Hi n tr ng s d ng đ t t i huy n ng H 36 2.2.1 Hi n tr ng s d ng đ t 36 2.2.2 Bi n đ ng s d ng đ t giai đo n 2014 - 2016 38 2.3 Th c tr ng công tác qu n Nhà n c v đ t đai c a huy n ng H giai đo n 2013 - 2016 45 2.3.1 Công tác t ch c, ch đ o, tri n khai thi hành lu t đ t đai, ph bi n, giáo d c pháp lu t v đ t đai 45 2.3.2 Công tác qu n quy ho ch, k ho ch s d ng đ t 49 2.3.3 Công tác giao đ t, cho thuê đ t, thu h i đ t, chuy n m c đích s d ng đ t 51 2.3.4 Công tác b i th ng, h tr , tái đ nh c thu h i đ t 56 2.3.6 Công tác Th ng kê, ki m kê đ t đai 59 2.3.7 Cơng tác Qu n tài v đ t đai giá đ t 63 2.3.8 Công tác qu n lý, giám sát vi c th c hi n quy n ngh a v c a ng is d ng đ t 64 2.3.9 Công tác Thanh tra, ki m tra, giám sát, theo dõi, đánh giá vi c ch p hành quy đ nh c a pháp lu t v đ t đai x vi ph m pháp lu t v đ t đai 65 2.4 ánh giá vi c th c hi n công tác qu n Nhà n 2.4.1 ánh giá QLNN v đ t đai c a huy n c v đ t đai c a huy n ng H 68 ng H theo h th ng tiêu chí 68 2.4.3 Nh ng h n ch 71 2.4.4 Nguyên nhân t n t i h n ch 73 CH NG 3: GI I PHÁP T NG C T AI TRÊN NG CÔNG TÁC QU N NHÀ N CV A BÀN HUY N NG H , T NH THÁI NGUYÊN 78 3.1 Quy ho ch s d ng đ t c a huy n ng H đ n n m 2020 78 3.1.1 Các quan m khai thác s d ng đ t dài h n 78 3.1.2 Các chi tiêu quy ho ch s d ng đ t đ n n m 2020 79 3.2 Quan m v đ xu t gi i pháp 81 3.2.1 Quan m k t h p gi a quy n s h u v i quy n s d ng đ m b o s qu n t p trung th ng nh t c a Nhà n c 81 3.2.2 Quan m k t h p qu n đ t đai v i v n đ b o v môi tr ng v n đ xã h i 82 3.2.3 Quan m qu n đ m b o tính h th ng đ ng b 83 iv 3.3 Gi i pháp t ng c ng công tác qu n Nhà n c v đ t đai c a huy n ng H 84 3.3.1 Hoàn thi n nâng cao n ng l c t ch c b máy qu n Nhà n c 84 3.3.2 Các gi i pháp v quy ho ch, k ho ch s d ng đ t 85 3.3.3 T ng c ng công tác ki m tra, ki m soát qu n đ t đai 88 3.3.5 Áp d ng khoa h c k thu t vào qu n s d ng đ t 91 3.3.6 T ng c ng công tác tuyên truy n nâng cao nh n th c c ng đ ng v pháp lu t thông tin đ t đai 93 3.3.7 y m nh c i cách th t c hành 96 K T LU N CH NG 3………………………………………………… ……… 98 K T LU N VÀ KI N NGH ……………………………………………………… 99 DANH M C TÀI LI U THAM KH O…………………………………………….101 v DANH M C CÁC B NG B ng 2.1: C c u s d ng lo i đ t huy n ng H giai đo n 2014-2016 39 B ng 2.2: Bi n đ ng s d ng lo i đ t huy n ng H giai đo n 2014-201639 B ng 2.3: Bi n đ ng s d ng đ t nơng nghi p theo đ n v hành giai đo n 20142016 42 B ng 2.4: Bi n đ ng s d ng đ t phi nông nghi p theo đ n v hành giai đo n 20142016 43 B ng 2.5: Bi n đ ng s d ng đ t ch a s d ng theo đ n v hành giai đo n 20142016 44 B ng 2.6 S li u giao đ t c a huy n ng H n m 2013, 2014, 2015, 2016 52 B ng 2.7 S li u gi i quy t h s xin chuy n m c đích s d ng đ t c a huy n ng H n m 2013, 2014, 2015, 2016 55 B ng 2.8: T ng h p di n tích lo i đ t theo đ a gi i hành 60 B ng 2.9: T ng h p di n tích c c u đ t đai theo đ i t vi ng s d ng 61 DANH M C CÁC CH Ký hi u vi t t t VI T T T Ngh a đ y đ CDS C ng đ ng dân c c s tôn giáo CNH-H H Cơng nghi p hóa - Hi n đ i hóa CNN Ng CP C ph n GCN Gi y ch ng nh n GCNQSD Gi y ch ng nh n Quy n S d ng đ t GDC H gia đình cá nhân n H ND H i đ ng nhân dân KT-XH Kinh t - Xã h i Phòng TN&MT Phòng Tài ngun Mơi tr QLNN Qu n Nhà n TCN C quan, đ n v c a Nhà n TKH T ch c khác TKT T ch c kinh t TNG T ch c ngo i giao TSN T ch c s nghi p công l p TT Th tr n TVN Doanh nghi p có v n đ u t n UBND i Vi t Nam đ nh c y ban nhân dân vii n c c ng c c c M U Tính c p thi t c a đ tài t đai m t nh ng ngu n l c quan tr ng đ i s ng sinh ho t s n xu t c a ng i i v i nông nghi p, lâm nghi p, đ t đai y u t khơng th thay th , đ i v i công nghi p, d ch v , đ t đai y u t quan tr ng hàng đ u đ a bàn c trú c a dân c , t o mơi tr t đai ng khơng gian sinh t n cho xã h i ng Vi c s d ng đ t đai c n ph i có s qu n chung c a nhà n i c nh m đ m b o hi u qu đ i v i vi c s d ng đ t n đ nh m c tiêu chung c a xã h i Qu n đ t đai hi u qu hay không hi u qu có tác đ ng r t l n t i nhi u l nh v c, nhi u m t c a kinh t - xã h i, nh t giai đo n phát tri n n n kinh t th tr ng nh hi n Trong th i gian v a qua, Vi t Nam có nhi u thay đ i qu n Nhà n cv đ t đai.Tuy nhiên, tình hình di n bi n quan h v đ t đai xu t hi n nh ng v n đ m i ph c t p, v lu n c ng nh th c ti n c a công tác qu n đ t đai v n nhi u b t c p, ch a đáp ng yêu c u đ i m i c a c ch th tr c ng Vi c ch p hành k lu t, k ng qu n s d ng đ t ch a nghiêm, có khơng nh ng quy đ nh c a pháp lu t đ t đai nh ng quy đ nh c a c quan có th m quy n liên quan đ n đ t đai không đ c th c thi ho c th c thi m t cách hình th c Ngu n l c đ t đai ch a đ c s d ng phát huy đ y đ , quy đ nh c a pháp lu t ch a b o đ m gi i quy t hòa h p l i ích gi a Nhà n Nhà n c, ng i s d ng đ t, ch đ u t Tình tr ng tham nh ng qu n c v đ t đai ngày gia t ng, vi c chuy n nh đ t sai quy đ nh v n di n th ng xuyên Ch t l ng trái phép, cho m n ng quy ho ch, s d ng đ t ch a cao, ch a đ ng b v i quy ho ch chuyên ngành, tính liên k t qu n quy ho ch y u Cơng tác qu n Nhà n c v đ t đai đ a bàn t nh Thái Nguyên hi n nhi u b t c p: v m t pháp lý, s l hành nhi u nh ng ch t l ng v n b n quy ph m v đ t đai đ c ban ng xây d ng v n b n tri n khai c a c p huy n h n ch ch a k p th i Công tác thu h i đ t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t đơi lúc ch m, th t c có lúc cò phi n hà Trình đ chun mơn, n ng l c c a m t s cán b y u, nh t c p quy n c s , công tác tra s d ng đ t ch a th ng xuyên thi u kiên quy t trình x làm kéo dài th i gian tra, gây tác đ ng x u đ n công tác qu n đ a bàn Q trình hi n đ i hố đ t nh ng yêu c u to l n đ i v i công tác qu n Nhà n c v m i m t c a đ i s ng kinh t - xã h i, bao hàm c công tác qu n Nhà n c v đ t đai đ i v i t nh Thái Nguyên nói chung huy n ng H nói riêng T c đ gia t ng dân s , q trình th hóa di n m nh m d n đ n nhu c u v đ t đai gia t ng, gây s c ép l n đ n quy ho ch, s d ng qu đ t Vì v y, vi c nghiên c u th c ti n q trình thi hành cơng tác qu n đ t có nh ng đ xu t b sung theo h ng phù h p h n v i nh ng yêu c u m i h t s c c n thi t Xu t phát t nh ng yêu c u th c ti n trên, h c viên l a ch n đ tài “T ng c v đ t đai đ a bàn huy n ng công tác qu n Nhà n c ng H , t nh Thái Ngun” làm đ tài có tính c p thi t ý ngh a cho lu n v n c a M c đích nghiên c u c a đ tài Nghiên c u đ xu t m t s gi i pháp nh m t ng c đai đ a bàn huy n Ph ng công tác qu n Nhà n ng H , t nh Thái Nguyên đ n n m 2020 ng pháp nghiên c u Lu n v n s d ng ph ng pháp nghiên c u sau: - Ph ng pháp u tra, kh o sát - Ph ng pháp th ng kê - Ph ng pháp h th ng hóa - Ph ng pháp phân tích so sánh - Ph ng pháp phân tích t ng h p - Ph ng pháp đ i chi u v i h th ng v n b n pháp quy it ng ph m vi nghiên c u a it ng nghiên c u cv đ t ho t đ ng c a t ng ngành, t ng l nh v c, t i quy t đ nh s n xu t s s ng c a t ng ng i dân c ng nh v n m nh c a c qu c gia Quy ho ch, KHSD đ c quan th m quy n quy t đ nh, xét t c s pháp đ QL trí SD , giao đ t, cho thuê đ t, chuy n m c đích SD làm đ c c n c đ b c u này, tác gi đ a m t s gi i pháp c th nh sau: C n b sung thêm m t s quy đ nh vào lu t đ t đai hi n hành đ xác đ nh rõ h n trách nhi m ngh a v l p th c hi n quy ho ch - k ho ch c a UBND c p B sung nh ng quy đ nh pháp đ đ m b o cho quy ho ch k ho ch s d ng đ t đ c công khai hoá, th c hi n đ c nguyên t c dân ch công khai qu n s d ng đ t Quy đ nh c th chi ti t vi c l p quy ho ch - k ho ch s d ng đ t toàn đ a bàn thành ph , t ng huy n, huy n đ i v i t ng lo i đ t tr ng đ t nông nghi p, lâm nghi p đô th , quy đ nh chi ti t h n trình t th t c b c ti n hành vi c l p quy ho ch, k ho ch s d ng đ t Xác đ nh ngh a v quy n h n c a c quan nhà n c qu n đ t đai cá nhân đ c trao quy n vi c xây d ng t ch c th c hi n l p quy ho ch - k ho ch s d ng đ t, Xác đ nh ranh gi i c th gi a vùng đ có quy ch đ i v i vi c quy ho ch vùng, huy n, huy n c a th T có s k t h p gi a thành ph v i huy n huy n đ có th th c hi n t t công tác quy ho ch t ng th toàn đ a bàn thành ph c ng nh quy ho ch t ng vùng đ a bàn, Có s phân c p m nh h n vi c s d ng công c u ti t nh h n ng ch, thu , l phí ngh a v tài đ đ m b o cho Hà N i có m t ch đ th c hi n quy ho ch S phân c p h p s đ m b o đ c s l a ch n vi c s d ng đ t đ n th c hi n có k t qu chi n l c phát tri n c a thành ph Rà sốt nh ng m khơng h p c a quy ho ch chi ti t đ kh o ý ki n c a ng i dân, chuyên gia, tr c t: c n tham ng đ i h c, vi n nghiên c u đ a bàn rà soát quy ho ch, đánh giá nh ng b t h p quy ho ch; L p t QHSD chi ti t cho c p xã, th tr n: Quy ho ch chi ti t c a c p xã, th tr n m t nh ng công c c n thi t cho QLNN v đ t đai huy n, nhi u n m qua 87 b xem nh không th c hi n, tình tr ng c n đ ti t ph ng c n đ c kh c ph c.Quy ho ch chi c phân giai đo n th c hi n c th , t có sách thích h p đ qu n SD thích h p, C n g n k t quy ho ch v i ngu n l c tài qu n hành c p Quy ho ch SD chi ti t ph ng ph i đánh giá đúng, đ y đ v u ki n đ a lý, ngu n tài nguyên Qu n quy ho ch đ c phê t: sau QHSD đ c phê t, có tính pháp nh m t v n b n Lu t, huy n c n có bi n pháp đ m b o thông tin c b n v quy ho ch đ c ti p c n thu n ti n, huy n có th l p b ph n h ng d n gi i đáp v quy ho ch, cung c p thông tin Website c a UBND huy n, c m m c, s đ v trí m t b ng t i nh ng khu v c quy ho ch, nh t ch gi i m n đ ng, M c gi i s đ c n đ quan đ t o s tin t ng ng c th c hi n c n th n, k t c u v ng ch c m i dân, tránh làm c u th l y l , s gây ph n tác d ng b m t h ng, có th giao cho h gia đình, t dân ph qu n Huy n c ng c n lên k ho ch, xác đ nh v trí c th khu v c đ t ch a s d ng, đ t d b l n chi m, đ t giáp ranh gi a dân c ao h , cơng trình cơng c ng c a t ng ph ng giao cho t ng đ n v , t ng cá nhân ch u trách nhi m qu n t p trung ki m tra, kh c ph c tri t đ tinh th n "làng xã" qu n lý, c p d i ph i th c hi n nghiêm quy t đ nh hành c a c p trên, khơng tình tr ng "trên b o, d i khơng nghe" 3.3.3 T ng c ng công tác ki m tra, ki m soát qu n đ t đai nâng cao hi u qu qu n đ t đai hi n nay, Chính ph , B ngành th xun nh c nh , có nh ng Thơng t , Ch th t ng c Nh ng n u không đ ng ng ki m tra, phát hi n k p th i c th c hi n nghiêm túc c ng ch nh ng kh u hi u mang tính hình th c Bên c nh v n b n c n ph i có s ki m tra, nh ng gi i pháp tháo g phù h p đ c thù c a t ng đ a ph pháp lu t, Nhà n ng, x nghiêm nh ng tr ng h p coi th ng c c n có thái đ kiên quy t th hi n b ng s phân công c th trách nhi m, ngh a v quy n h n, c a t ng t ch c, cá nhân m c tiêu c th , b ng k ho ch, ch ng trình qu n rõ ràng, Có v y m i có th ki m tra x đ 88 c, n u không ch nh ng v n đ chung chung gi i quy t v n đ này, c n th c hi n m t s vi c nh sau: - T ng c ng công tác tra, ki m tra vi c qu n s d ng đ t đai c a quy n đ a ph ng c p c quan chuyên môn c a huy n Ki m tra vi c giao đ t s n xu t nông, lâm nghi p, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t đ gi i quy t u n i t cáo đ t đai, đ ng th i đ y nhanh ti n đ gi i quy t v vi c tranh ch p đ t đai kéo dài nh m n đ nh tình hình tr xã h i - T ng c ng t o chuy n bi n m i công tác gi i quy t u ki n, u n i v l nh v c đ t đai, góp ph n qu n tr t t đô th , th ng kê phân lo i v tranh ch p đ t đai đ gi i quy t v n i c m, m nón y m nh vi c phân c p làm rõ trách nhi m c a c p ngành công tác gi i quy t tranh ch p u n i đ t đai - Ti n hành ki m tra tra v ho t đ ng nghi p v nh đo đ c, quy ho ch, th c hi n ch đ sách, quy trình quy ph m k thu t th ng nh t c a T ng c c a ban hành v công tác này, - M t khác tra ki m tra c n ph i xây d ng k ho ch c th , xây d ng n i dung tra rõ ràng, đ y m nh s ph i h p gi a c p quy n m t cách ch t ch đ ng b , C n ph i t ch c đ t tra, ki m tra th ng xuyên, toàn di n, phát huy đ c đ i v i vi ph m c vai trò c a pháp lu t, vai trò qu n c a Nhà n qu n s d ng đ t - Xây d ng c ng c , ki n toàn t ch c tra c p đ cán b tra có đ kh n ng, n ng l c hoàn thành nhi mv Th c hi n gi i pháp này, s làm cho ho t đ ng qu n s d ng đ t đ l p kín đ c s ch theo quy đ nh c a pháp lu t, c nh ng k h pháp lu t đ t đai mà đ i t ng x u có th l i d ng đ đ u c tr c l i, t góp ph n nâng cao hi u qu qu n đ t đai - Bên c nh đó, quy n c p huy n c n sâu sát h n n a v i quy n c p xã ki m tra x vi ph m, tranh ch p t đ u Phân quy n giao quy n ph i có ki m tra giám sát tránh buông l ng Công tác theo đánh giá hi n làm ch a t t, 89 x vi ph m thi u công b ng, gây d lu n x u nhân dân, tranh ch p u ki n ch a đ c gi i quy t d t m t m i phát sinh, ây c ng m t nh ng nguyên nhân làm gi m k t qu QLNN v đ t đai c a huy n Do v y, quy n huy n c n ki m tra ng n ch n k p th i hành vi tham nh ng, gây lãng phí qu n SD - B ng cách t ng c ng công tác ki m tra, tra h ng d n c p xã, ph i k t h p t t v i s giám sát c a H ND, t ch c đồn th , c quan báo chí t ch c, cơng dân, quy n c p huy n c n tr ng đ n vi c khuy n khích ng ki m tra qu n SD , n u công tác đ i dân, DN tham gia c th c hi n t s h n ch đáng k sai ph m qu n s d ng đ t - Khi phát hi n tr ng h p vi ph m quy đ nh SD c n kiên quy t thu h i có k ho ch qu n lý, s d ng, tránh tái l n chi m ho c thu h i xong l i đ hoang hóa lãng phí h n ch a thu h i, Ph i h p ch t ch gi a UBND, Tòa án, Vi n ki m sát, Thi hành án công tác x vi ph m pháp lu t, gi i quy t d t m tranh ch p theo t đ u tranh ch p u ki n kéo dài, Vai trò c a quy n ph huy, tranh ch p ki u ki n đ hi u l c QLNN v đ t đai, ng, huy n n u đ c phát c gi i quy t k p th i s khơng gay g t làm t ng gi i quy t tranh ch p đ t đai gi a bên m t cách tri t đ có tính chun nghi p, quy n huy n có th ki n ngh v i t nh, Nhà n c thành l p c quan chuyên gi i quy t tranh ch p đ t đai đ a bàn c p huy n, có th tồ án chun x v n đ liên quan đ n đ t đai b t đ ng s n 3.3.4 T ng c ng h n n a công tác x sai ph m qu n s d ng đ t đai i li n v i vi c thanh, ki m tra công tác qu n s d ng đ t đai vi c x vi ph m l nh v c nh th đ có th đ m b o đ c tính nghiêm minh c a pháp lu t, đ ng th i c ng nh ng h c mang tính ch t r n đe, giáo d c cho cán b ng i dân H n th n a vi c t n đ ng, ch a gi i quy t d t m v vi c vi ph m kéo theo v u n i, t cáo gây m t tr t t an ninh, xã h i đ a bàn huy n Do v y c n có gi i pháp c th đ gi i quy t các khó kh n x vi ph m v đ t đai 90 Tr c tiên vi c xây d ng đ ng b m t h th ng v n b n quy ph m pháp lu t quy đ nh h ng d n vi c x vi ph m thu c l nh v c qu n s d ng đ t đai nh : đ n gi n hóa trình t , th t c l p h s x vi ph m; Quy đ nh c th th i gian vi c l p gi i quy t h s vi ph m C n quy đ nh v vi c phân c p trách nhi m đ n quy n c p xã: Chính quy n xã có trách nhi m ki m tra, phát hi n, x k p th i nh ng hành vi vi ph m s d ng đ t nh : L n chi m xây d ng cơng trình trái phép, chuy n m c đích s d ng đ t; Ch u trách nhi m tr c pháp lu t tr c Ch t ch UBND huy n đ tình tr ng vi ph m s d ng đ t x y đ a bàn qu n mà không k p th i phát hi n, ng n ch n x d t m; Kh n tr ng rà soát, th ng kê m i tr ng h p vi ph m s d ng đ t đ a bàn qu n c s xây d ng k ho ch tri n khai vi c x vi ph m; Ki m tra l i vi c qu n lý, s d ng, cho th đ t cơng ích theo quy đ nh c a Pháp lu t Ti n hành công khai tr ng h p vi ph m l nh v c qu n s d ng đ t đai i u giúp quy n n m b t đ ng n ch n x k p th i đ rà soát, phân lo i, l p ph c nh ng tr ng h p vi ph m đ có bi n pháp i v i v vi c vi ph m kéo dài, c n thành l p h i đ ng ng án x đ i v i t ng tr ng h p c th Kiên quy t x vi ph m qu n đ t đai đ t ng c ng pháp ch , thi hành nghiêm lu t đ t đai đ i v i t ch c, h gia đình, cá nhân đ i v i c cán b công ch c b máy qu n lý, làm s ch b máy qu n đ t đai 3.3.5 Áp d ng khoa h c k thu t vào qu n s d ng đ t ây bi n pháp k thu t nghi p v th dung công tác đ s ng xuyên c a ngành đ a Nhi u n i c th c hi n b ng th công ho c ph ng ti n thô i u làm gi m hi u qu c ng nh tính xác, nhanh chóng cơng tác qu n đ t đai Trong trình h i nh p, nhi u thi t b hi n đ i, công ngh tiên ti n c a th gi i đ c du nh p Do v y, huy n c n ý đ n m b t áp d ng làm đ c vi c này, đòi h i ph i có m t t m nhìn v đào t o cán b , công tác n d ng, sách thu hút ng i có k thu t cao đ qu n s d ng 91 Tr c h t, c n nâng cao nh n th c v ng d ng công ngh thông tin cho lãnh đ o c p, đào t o cán b t i ch v qu n tr h th ng, đào t o v qu n tr h th ng thông tin đ t đai (h th ng m ng, qu n tr c s d li u l n qu n tr h th ng ph n m m thông tin đ t đai), sách thu hút ngu n nhân l c công ngh thông tin vào làm vi c t i đ n v thông qua c ch v biên ch ch đ đãi ng v t ch t tinh th n Các sách t ng c ng n ng l c cho c quan qu n đ t đai c p c n t p trung vào vi c xây d ng c s h t ng công ngh thông tin (thi t b công ngh thông tin, h th ng m ng truy n s li u c p t xã, ph s c quan hành nhà n đai có b n quy n t ng đ n thành ph c p trên), c i t o tr c, trang b ph n m m g c h th ng thông tin đ t a công ngh thông tin vào qu n lý, nh ng c ng c n l u ý t i s ng thích v i m t b ng chung qu n lý, n u khơng có s t b ng cơng ngh phát tri n chung khơng th phát huy đ ng thích m t c h t tác d ng nhi u lãng phí Các gi i pháp ph n m m v h th ng thông tin đ t đai (LIS) c n ph i xã h i hóa, cho phép đ n v , doanh nghi p có kh n ng tham gia th tr ng cung ng gi i pháp ph n m m h th ng thông tin đ t đai gi i pháp ph n m m n n Tuy nhiên, c n ph i phù h p v i yêu c u c a qu n nhà n c bao g m s phù h p v sách, đ c thù c a đ a bàn ng d ng kh n ng s d ng c a cán b t i đ a bàn Vi c đáp ng t ng thích v i chu n d li u đ a ph i u ki n tiên quy t đ có th ng d ng ngành Cơng ngh khơng ch máy móc trang thi t b mà c n ng đ i s d ng làm ch c Huy n c n có sách đào t o cán b b ng hình th c t p hu n, n d ng chun gia có trình đ cao Trong th i gian t i quy n huy n có th ký h p đ ng v i đ n v có chun mơn, nghi p v cao, đo đ c l i tồn b di n tích đ t đai đ a bàn S d ng nh ng ti n b c a công ngh tin h c đ qu n lý, thay th vi c qu n th công truy n th ng hi n nay, t ng đ xác, ti n l i c ng nh gi i phóng lao đ ng th cơng Chính quy n huy n c ng có th t n d ng ngu n l c c a DN kinh doanh B S đ a bàn, tr ng đ i h c, c quan trung ng vi c đo v l p b n đ c ng nh xây d ng m t h th ng thông tin đ t đai hi n đ i V lâu dài, huy n có 92 th hi n đ i hóa h th ng K , đo đ c l p b n đ đ a chính, l p s sách đ a chính, c p gi y CNQSD cho t t c th a đ t d i d ng c s d li u đ t đai; phát tri n h th ng thông tin đ t đai xác, đ y đ k p th i; xây d ng h th ng K hoàn ch nh v i th t c hành đ n gi n H th ng thơng tin đ t đai th hi n đ y đ tồn b h s SD , ln đ QL đ K , th a đ t, ng i c c p nh t, b o đ m tính cơng khai minh b ch Toàn b h th ng c v n hành c s phát tri n ng d ng công ngh thông tin (ICT) nh m qu n ch t ch qu đ t, ph c v th t t t ng i s d ng ho c có nhu c u SD , t o m i quan h tr c ti p gi a quy n ng i dân xây d ng th c thi pháp lu t, quy ho ch tri n khai quy ho ch, th c hi n ngh a v tài v i Nhà n c b o v quy n l i c a ng i SD T c p nh t d li u thơng tin đ a theo m t chu n chung; đ ng th i c p nh t th ng xuyên, liên t c m i bi n đ ng v đ t đai đ m b o thơng tin ph i đ y đ , xác, (ví d : xây d ng h th ng qu n d li u b ng ph n m m ViLis; cán b chun mơn có th c p nh t x thông tin đ a liên quan) 3.3.6 T ng c ng cơng tác tuyên truy n nâng cao nh n th c c ng đ ng v pháp lu t thông tin đ t đai Hi n nay, ý th c pháp lu t c a cán b nhân dân tham gia vào ho t đ ng qu n s d ng đ t nhi u h n ch làm nh h ng t i qu n nhà nu c v đ t đai Do ph i nâng cao ý th c pháp lu t đ t đai cho ch th Vi c nâng cao ý th c pháp lu t đ t đai c a cán b qu n nhà n ng i s d ng đ t có tác d ng t o l p môi tr ph m pháp lu t đ t đai đ c v đ t đai ng pháp thu n l i, đ m b o quy c th c hi n t t h n t giai đo n ban hành quy ph m pháp lu t đ t đai cho t i lúc áp d ng quy ph m nâng cao ý th c pháp lu t đ t đai, đ m b o cho ý th c pháp lu t đ t đai tr thành nhân t tác đ ng có hi u qu t i cơng tác qu n c n ph i tuyên truy n ph bi n giáo d c pháp lu t đ t đai cho toàn th cán b nhân dân qua ph ng ti n thông tin đ i chúng ây m t bi n pháp r t u vi t có u th v m t không gian, th i gian liên t c, đ a pháp lu t đ t đai đ n đ i t 93 ng xã h i làm cho m i ng i hi u sâu s c pháp lu t đ t đai, ngh đ nh c a ph , quy đ nh qu n đ t đai, quy n ngh a v c a ng đ i s d ng đ t t làm cho ng i s d ng đ t nh n th c rõ c vai trò quan tr ng c a pháp lu t đ t đai vi c b o v quy n l i ích c a h M t khác đ nâng cao ý th c pháp lu t đ t đai, góp ph n qu n đ t đai có hi u qu c ng ph i đ i m i t ng c ph ng cơng tác hồ gi i v tranh ch p đ t đai c p ng xã th tr n B i thơng qua hoà gi i mà cán b hoà gi i v n d ng quy ph m pháp lu t đ t đai đ thuy t ph c phân tích sai Trên c s làm cho ng i s d ng đ t hi u sâu h n có thái đ đ n đ i v i pháp lu t đ t đai t nâng cao ý th c pháp lu t đ t đai c a h Ngồi ra, quy n huy n c n có m t s gi i pháp khác nh xây d ng nh ng chuyên đ tuyên truy n giáo d c cho m i ng i dân, liên t c c p nh t, t ng h p đ biên so n m t cách h th ng, đ n gi n cho phù h p t ng khu v c dân c , t ng lo i đ i t ng SD c th đ tuyên truy n Tuyên truy n pháp lu t c n g n v i quy ho ch, KHSD , m c tiêu QL , sách phát tri n c a huy n đ m i ng i hi u t nguy n tham gia, tránh b nh hình th c Tuyên truy n c n n m b t nhu c u c a t ng lo i đ i t đ ch ng, l i ích mà h quan tâm c n ph i th c hi n ngh a v đ ng quy n l i đó, tránh thơng tin th a khó n m b t Ng i dân hi u bi t v pháp lu t ý th c ch p hành s t t h n Chính quy n c ng c n cơng khai đ a ch ti p nh n thông tin t đ n v cá nhân ph n ánh v tình hình QL , vi ph m SD th đ x m t cách nhanh chóng, phân tích tìm bi n pháp h u hi u nh t đ u ch nh tháo g nh ng v h th ng qu n c ng nh nh ng nhi u c a c p quy n ng xây d ng cho i dân ni m tin vào ho t đ ng qu n c a quy n, quy n huy n c n x nghiêm tr ng ng m c c a ng h p vi ph m lu t đ t đai, thông báo r ng rãi k t qu đ m i i bi t, t o hi u ng d n đe ng n ch n vi ph m Chính quy n huy n c ng c n xây d ng c ch khuy n khích v v t ch t, tinh th n cho cán b qu n lý, ng i dân th c hi n t t, ho c sáng t o th c hi n quy ch dân ch đ i l nh v c QL Thông qua vi c t o l i ích thi t th c ng th c đ i dân s nh n c nh ng quy n l i c th t hành đ ng tham gia c a vào QL 94 c a huy n, tránh tun truy n sng, nói m t đ ng làm m t n o, Hi n nay, đ ng c khuy n khích ng ng i dân tham gia vào ho t đ ng QL h n ch , đ i v i c i dân cán b qu n Khơng có đ ng c khuy n khích thì, ch ngh a hình th c th c hi n tình tr ng thi u nhi t tình c a cán b s v n ti p di n Trong qu n c n có s th nh ng ph ng ph t rõ ràng, Chính quy n huy n nên c p b ng khen cho ng th c hi n t t vi c l y ý ki n ng i dân QL ch s ch t ch Nh ng h tham gia QL c nđ ch , đô th v i m t lo t ng nh ng s u đãi c a quy n, S tham gia c a h gia đình vào trình l p quy ho ch, KHSD đ c n c đ a vào tiêu chí b sung xét danh hi u "gia đình v n hố" Hi n danh hi u v n c p cho nh ng gia đình th c hi n t t k ho ch hố gia đình, ch ng t n n xã h i quy đ nh khác Huy n có th u ch nh thêm ch s v s tham gia ho t đ ng c ng đ ng Ng i dân hi u r ng tham gia s đem l i l i ích tr c ti p cho h gia đình, th nh ng nh ng l i ích ch a b c l rõ r t c n có nh ng đ ng c b sung nh b ng khen ho c v t ch t đ trì cho t i h th y đ c tác đ ng l n h n C ng c n có đ ng c khuy n khích v m t tài chính, nh cho phép ph ng gi l i nhi u ngu n tài h n n u h gi m đ ti t ki m chi tiêu Có th g n m c th c tham nh ng ng dành cho t ch c đoàn th v i m c đ thành công c a h vi c s d ng c ch tham gia T o đ ng c tài cho nh ng ph ng có ti n b t t v c i thi n d ch v , nh t ng l ng dành c h i th ng ch c cho nh ng cán b th c hi n t t vi c qu n có s tham gia c a ng i dân Nên áp d ng đ ng c khuy n khích khơng ch v i cán b dân c mà c đ i v i t ch c đoàn th , đ h tham gia nhi u h n QL Trong u ki n ng i dân ch a t nguy n tham gia, có th đào t o cán b đ ng viên, cán b c s nh : t tr ng dân c m tr ng dân ph nh ng ki n th c v lu t pháp, qu n đ h tr thành nh ng h t nhân nòng c t cơng tác tun truy n, Nh ng ng i s t ch c g p g ng hành t ch c tranh lu n gi i thích h i dân t o thành nh ng nhóm ng ng d n nh ng v ng m c, cho ng i ti n i dân v lu t đ t đai C n xác đ nh h t nhân QLNN v đ t đai c a cán b đ ng viên, cán b c s , đ c bi t đ ng viên gia đình h ph i nh ng ng 95 i đ u, g ng m u qu n SD , coi m t ch tiêu đánh giá ch t l s t o đà đ m i ng ng đ ng viên T i noi theo th c hi n t t quy đ nh c a Nhà n c, c a huy n Vai trò lãnh đ o c a huy n u đ i v i qu n chúng nhân dân, doanh nghi p, t ch c, đoàn th tham gia vào cơng tác QL c nđ sâu Chính quy n huy n c n xây d ng ch c ý c chi u r ng chi u ng trình, k ho ch c th ph i h p v i t ch c đoàn th tuyên truy n, giám sát qu n SD , vi c giám sát c n t p trung vào khu v c “nh y c m”, “đi m nóng” đ gi i quy t d t m t ng n i dung c th , tránh chung chung Chính quy n huy n c n kh i d y phong trào toàn ng, toàn dân huy n nh n th c, hi u t nguy n tham gia QL nhi m v tr ng tâm th 3.3.7 , coi ng xuyên y m nh c i cách th t c hành Th t c hành v n ln m t rào c n m i liên h gi a ng nghi p v i c quan công quy n c a nhà n i dân, doanh c Vi c QLNN v đ t đai có hi u qu hay không ph thu c nhi u vào th t c hành M c dù hi n nay, c quan nhà n c đ u th c hi n c ch m t c a đ gi m thi u công s c, chi phí c a ng i dân, nhiên, b ph n "m t c a" ch n i ti p nh n tr k t qu , ch a tr c ti p th c hi n vi c gi i quy t th t c hành mà ph i chuy n t i b ph n chuyên môn th c hi n, nên th i gian, quy trình th c hi n r m rà Bên c nh đó, vi c áp d ng c ch m t c a n u không g n v i vi c đ n gi n hóa quy trình th c hi n, h s gi y t , yêu c u Do v y, c n th c hi n nh ng gi i pháp sau đ ti p t c đ y m nh c i cách công tác này: - Ti p t c c ng c hoàn thi n vi c th c hi n mơ hình “m t c a” đ gi i quy t th t c hành theo yêu c u c a công dân t ch c T p trung hoàn thành vi c c p gi y CNQSD , c i ti n th t c K Ti p t c đ y m nh c i cách th t c gi i quy t đ n th u n i t cáo c a cơng dân, trì ch đ th tr ng phòng ban c a qu n ti p công dân t i c s Gi i quy t tri t đ tranh ch p, vi ph m qu n SD công b ng 96 - C n ph i đ n gi n hoá c n c th t c c p gi y ch ng nh n theo h ng coi tr ng hi n tr ng s d ng đ t h n tìm hi u v ng n ngành v l ch s hình thành phát tri n c a Th c t s d ng đ t n đ nh, không tranh ch p, hồ thu n v i xóm gi ng, th c hi n đ y đ ngh a v tài v i nhà n c m t c s quan tr ng ch ng nh n quy n s d ng đ t đáng c a ng làm đ i n a vai trò c a đ n v quy n nh nh t c u nên đ y m nh h n y ban nhân dân xã, ph h th ng thôn t dân ph c ng nh c nh sát khu v c, nh ng ng v i cu c s ng bi t rõ nh t tình hình s d ng đ t đai ng v i i hàng ngày l n l n khu v c - Th c hi n t t vi c phân c p phân quy n qu n theo nguyên t c: Công vi c c a đ n v nào, c p gi i quy t t t h n giao cho đ n v đó, c p ch t p trung h ng d n t ng c ng ki m tra giúp đ c p d i th c hi n Rà sốt, phân cơng phân nhi m rõ ràng cho t ng cá nhân, b ph n b máy, giao trách nhi m cho ng i đ ng đ u đ n v n u đ x y vi ph m qu n 97 K T LU N CH NG Trong giai đo n t i, nh m kh c ph c, gi i quy t t n t i, h n ch công tác QLNN v đ t đai đ a b n huy n ng H h ng t i vi c th c hi n m c tiêu t ng th v phát tri n KT-XH đ ng th i hi n th c hóa ch tiêu c th ph ng h ng qu n đ t đai c a đ a ph gi i pháp t ng c ng, tác gi xây d ng quan m đ a ng cơng tác QLNN v đ t đai là: - Quan m k t h p gi a quy n s h u v i quy n s d ng đ m b o s qu n t p trung th ng nh t c a Nhà n c - Quan m k t h p qu n đ t đai v i v n đ b o v môi tr ng v n đ xã h i - Quan m qu n đ m b o tính h th ng đ ng b Lu n v n đ xu t gi i pháp c th nh sau: - Hoàn thi n nâng cao n ng l c t ch c b máy qu n Nhà n c - Các gi i pháp v quy ho ch, k ho ch s d ng đ t - T ng c ng công tác ki m tra, ki m soát qu n đ t đai - T ng c ng công tác x vi ph m qu n s d ng đ t đai - Áp d ng khoa h c k thu t vào qu n s d ng đ t - T ng c ng công tác tuyên truy n nâng cao nh n th c c ng đ ng v pháp lu t thông tin đ t đai - y m nh c i cách th t c hành 98 K T LU N VÀ KI N NGH K t lu n Qu n s d ng đ t v n đ h t s c khó kh n ph c t p đ i v i m i th i đ i, nh t giai đo n hi n nay, n n c ta ti n hành s nghi p CNH-H H đ t c, c n nhi u đ t đai cho m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i, Vì v y, công tác qu n s d ng đ t h n bao gi h t c n đ nh t t c p Trung c th c hi n nghiêm ch nh, th ng ng t i c p xã đ qu n ch t ch đ t đai, đ m b o công b ng xã h i, góp ph n s d ng đ t hi u qu b n v ng T i huy n đ t đai đ ng H , sau Lu t đ t đai 2013 có hi u l c, n i dung v QLNN v c th c hi n t ng đ i đ y đ , đ t đ c nh ng k t qu kh quan, Bên c nh v n nh ng t n t i, h n ch ch a đáp ng k p th i ph c v công tác qu n đ t đai Tình hình s d ng đ t đ a bàn huy n th i gian g n có nh ng chuy n bi n tích c c, đ m b o s d ng đ t ti t ki m, hi u qu , phù h p v i m c tiêu phát tri n KT-XH c a toàn đ a ph tài “T ng c ng công tác qu n Nhà n ng c v đ t đai đ a bàn huy n ng H , t nh Thái Nguyên“đã: - H th ng hoá nh ng c s lu n c b n v qu n Nhà n - ánh giá th c tr ng n i dung qu n Nhà n c c p huy n v đ t đai; c v đ t đai c a huy n ng H giai đo n 2012-2015, đ ng th i làm rõ nh ng thành t u, h n ch nguyên nhân; - xu t m t s gi i pháp nh m t ng c huy n ng công tác qu n nhà n c v đ t đai c a ng H th i gian t i M t s ki n ngh T nh ng gi i pháp trên, đ góp ph n làm cho nâng cao hi u qu qu n đ t đai, tác gi xin đ xu t m t s ki n ngh sau: 99 - ngh ph UBND t nh rà soát l i v n b n qu n đ t đai ph m vi c n c c ng nh đ a bàn nh m hồn thi n rõ ràng quy trình th t c c a v n b n quy ph m pháp lu t liên quan đ n l nh v c đ t đai - qu n ch t ch qu đ t đai ng n ch n vi ph m s d ng đ t có hi u qu , ph nên nghiên c u ph ng án đ nh giá lo i đ t thành l p t ch c đ nh giá th ng nh t đ xác đ nh giá tr tài s n đ t mà nhà n c giao cho ch s d ng đ t Các v n đ tài liên quan đ n đ t đ ngh nhà n c ph i nghiên c u ban hành lu t thu v đ t đai bao g m t t c quy đ nh v ngh a v tài c a ng i s d ng đ t v i nhà n c thay th cho lu t thu s d ng đ t nông nghi p pháp l nh thu nhà đ t, lu t thu chuy n quy n s d ng đ t … - ngh UBND t nh, huy n ch đ o ti p t c th c hi n c i cách hành chính, gi m b t th t c phi n hà đ thu hút đ u t , t p trung theo h - Công tác đào t o cán b sau thi n c n đ m iđ c n d ng c n thi t ph i đ ng m t đ u m i qu n c quan tâm h n n a Nh ng cán b c đào t o chuyên ngành v qu n đ t đai đ có th n m b t làm t t công vi c; hàng n m t ch c l p b i d ng chuyên môn, nghi p v cho cán b đ a c p xã, th tr n nh m đáp ng yêu c u tình m i - u t c s v t ch t, ng dung khoa h c cơng ngh nh m chu n hố h th ng qu n Nhà n c v đ t đai t huy n xu ng c s B ph n gi i quy t th t c hành ph i b ph n đ c đ u t chu n hoá đ u tiên 100 DANH M C TÀI LI U THAM KH O Sách [1] Ban t đai, Vi n Chi n l [2] Nguy n c sách Tài ngun Mơi tr ng ình B ng, (2013), Qu n s d ng b n v ng tài nguyên đ t đai, ng phó v i bi n đ i khí h u”, Nhà xu t b n tr qu c gia [3] T p chí Tài ngun Mơi tr ng, B tài nguyên môi tr ng [4] Nguy n Bá Uân (2010), Qu n d án đ u t xây d ng [5] Nguy n Bá Uân, Ngô Th Thanh Vân (2006), Kinh t th y l i, NXB Xây d ng, Hà N i [6] Ngô Th Thanh Vân (2014), Bài gi ng kinh t nông nghi p Ngu n tài li u khác [7] B Tài nguyên môi tr ng (2014), Quy đ nh vi c u tra, đánh giá đ t đai, Thông t s 35/2014/TT-BTNMT [8] Chính ph (2014), Quy đ nh chi ti t m t s u c a Lu t đ t đai 2013, Ngh đ nh ph s 43 [9] Chính ph (2014), Quy đ nh v b i th ng h tr tái đ nh c , Ngh đ nh Chính ph s 47 [10] C ng thông tin n t T nh Thái Nguyên, www.thainguyen.gov.vn [11] C c th ng kê t nh Thái Nguyên, thongkethainguyen.gov.vn [12] Lu t đ t đai 2013 s 45/2013/QH13, ngày 29/11/2013, Qu c h i n c C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam [13] y ban nhân dân huy n [14] y ban nhân dân huy n ng H (2015), Báo cáo công tác ki m kê đ t đai ng H , Báo cáo t ng h p quy ho ch s d ng đ t đ n n m 2020 101 ... tr ng công tác qu n lý Nhà n c v đ t đai c v đ t đai đ a bàn huy n ng H , t nh Thái Nguyên Ch ng 3: Gi i pháp t ng c huy n ng công tác qu n lý Nhà n ng H , t nh Thái Nguyên c v đ t đai đ a bàn. .. a qu n lý Nhà n - ánh giá th c tr ng công tác t ch c qu n lý Nhà n c v đ t đai c v đ t đai đ a bàn huy n ng H - a gi i pháp t ng c kh thi đ i v i huy n ng công tác qu n lý Nhà n c v đ t đai mang... i dung công c s d ng qu n lý Nhà n c v đ t đai đ a bàn huy n ng H , t nh Thái Nguyên b Ph m vi nghiên c u ánh giá th c tr ng công tác qu n lý Nhà n đ gi i pháp t ng c bàn huy n c v đ t đai giai
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên , Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay