Nghiên cứu giải pháp gia cố tạm mái đập đất khi nước tràn đỉnh đối với hồ chứa nhỏ áp dụng cho hồ chấn sơn, tỉnh quảng nam

143 10 0
  • Loading ...
1/143 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 15:24

L I CAM OAN Tên tơi Hồng V n Tân, h c viên l p cao h c 23C11, tr ng i h c Th y L i, chuyên ngành xây d ng cơng trình th y khóa 2014-2016 xin cam đoan lu n v n th c s k thu t: “ Nghiên c u gi i pháp gia c t m mái đ p đ t n c tràn đ nh đ i v i h ch a nh - áp d ng cho H Ch n S n, t nh Qu ng Nam ” cơng trình nghiên c u c a riêng tơi Nh ng n i dung k t qu trình bày lu n v n trung th c ch a đ c công b b t k cơng trình khoa h c Tác gi Hồng V n Tân i L IC M N Nghiên c u gi i pháp gia c t m mái đ p đ t n nh tr c tràn đ nh đ i v i H ch a ng h p l l n kh n c p k t qu nghiên c u n l c nghiêm túc c a tác gi c s trau d i lý lu n t tài li u, sách báo đ h c, chuyên gia nghiên c u công b , v i s h c a Th y, giáo khoa Công Trình tr ng c nhà khoa ng d n, góp ý chun mơn i h c Th y L i Tác gi xin bày t lòng bi t n sâu s c đ n TS H S Tâm, th y giáo tr c ti p h ng d n khoa h c, giúp đ t n tình tác gi su t trình th c hi n lu n v n Xin chân thành c m n th y, giáo tr ng đ i h c Th y L i, khoa Cơng Trình, phòng c nhi u ki n th c quý báu nh ng T o giúp tác gi trau d i đ n m h c t p t i tr ng Xin chân thành c m n Xí nghi p T v n - kh o sát - thi t k tr c thu c Công ty TNHH MTV KTCTTL C u S n, Vi n Kinh t Qu n lý Th y l i - N i tác gi công tác, b n đ ng nghi p gia đình đ ng viên, t o u ki n, giúp đ tác gi hoàn thành lu n v n Xin trân tr ng c m n! Hà N i, ngày tháng n m 2017 Tác gi Hoàng V n Tân ii M CL C M U CH NG T NG QUANV TH C TR NG VÀ GI I PHÁP TOÀN H CH A NH TRONG I U KI N L L N M B O AN VI T NAM .5 1.1 T ng quan v h ch a nh Vi t Nam 1.1.1 Th c tr ng h ch a nh Vi t Nam .5 1.1.2 Các h ng nghiên c u đ đ m b o an toàn h đ p .12 1.2 T ng quan v v n đ n 1.2.1 T ng quan v v n đ n c tràn đ nh gi i pháp x lý 13 c tràn đ nh .13 1.2.2 Các gi i phápx lý n 1.3 nh h ng gi i h n ph m vi nghiên c u 23 1.4 K t lu n ch CH N c tràn đ nh 16 ng 23 NG NGHIÊN C U GI I PHÁP GIA C T M MÁI C TRÀN NH P T KHI I V I H CH A NH .25 2.1 C n c đ xu t gi i pháp 25 2.1.1 t v n đ 25 2.1.2 it ng nghiên c u 25 2.1.3 Các gi i pháp gia c t m mái đ p đ t n c tràn đ nh 26 2.1.4 Phân tích l a ch n gi i pháp nghiên c u 30 2.1.5 S đ tính toán .31 2.2 Các v n đ th y l c cho n c tràn qua đ nh đ p .32 2.2.1 Các u ki n yêu c u k thu t chung 32 2.2.2 Các tr 2.2.3 ng h p tính tốn .32 t v n đ v th y l c dòng ch y tháo l đ nh đ p dâng 35 2.2.4 Tính tốn u ti t l 37 2.2.5 Tính tốn th y l c mái h l u đ p dâng đo n cho n 2.3 Tính tốn áp l c th y đ ng, m ch đ ng n c tràn đ nh đ p 47 c tràn qua đ nh đ p theo ph ng pháp th y l c 58 2.4 L a ch n gi i pháp gia c mái đ p 59 2.4.1 Tính tốn kh i l ng bao t i c n gia c 59 2.4.2 Tính tốn, l a ch n lo i v i đ a k thu t đ gia c .66 iii ... l c mái h l u đ p dâng đo n cho n 2.3 Tính tốn áp l c th y đ ng, m ch đ ng n c tràn đ nh đ p 47 c tràn qua đ nh đ p theo ph ng pháp th y l c 58 2.4 L a ch n gi i pháp gia c mái. .. 2.1.3 Các gi i pháp gia c t m mái đ p đ t n c tràn đ nh 26 2.1.4 Phân tích l a ch n gi i pháp nghiên c u 30 2.1.5 S đ tính tốn .31 2.2 Các v n đ th y l c cho n c tràn qua đ... 23 NG NGHIÊN C U GI I PHÁP GIA C T M MÁI C TRÀN NH P T KHI I V I H CH A NH .25 2.1 C n c đ xu t gi i pháp 25 2.1.1 t v n đ 25 2.1.2 it ng nghiên c u
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu giải pháp gia cố tạm mái đập đất khi nước tràn đỉnh đối với hồ chứa nhỏ áp dụng cho hồ chấn sơn, tỉnh quảng nam , Nghiên cứu giải pháp gia cố tạm mái đập đất khi nước tràn đỉnh đối với hồ chứa nhỏ áp dụng cho hồ chấn sơn, tỉnh quảng nam , b. Phương pháp bán đồ giải POTAPOP, TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay