Nghiên cứu năng lực cạnh tranh trong công tác đấu thầu của tổng công ty công trình giao thông i thanh hóa

106 7 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 15:18

L I CAM Tơi là: Hồng Ng c S n OAN Sinh ngày: 10/10/1993 Là h c viên cao h c l p 24QLXD12, chuyên ngành Qu n lý xây d ng, tr ng ih c Th y l i Hà N i Xin cam đoan: ây lu n v n tr c ti p th c hi n d is h ng d n c a GS.TS V Thanh Te T.S M Duy Thành Lu n v n không trùng l p v i b t k lu n v n khác đ c công b t i Vi t Nam Các s li u thông tin Lu n v n hoàn toàn trung th c khách quan Tơi xin hồn tồn ch u trách nhi m v Lu n v n c a Hà N i, ngày tháng n m 2017 Tác gi lu n v n Hoàng Ng c S n i L IC M H c viên xin chân thành c m n tr c u v a qua, đ k thu t Cùng s h ng N i h c Th y L i su t th i gian nghiên c trang b thêm nh ng ki n th c c n thi t v v n đ kinh t ng d n nhi t tình c a th y cô tr ng giúp h c viên hồn thi n h n v trình đ chuyên môn c bi t h c viên xin trân tr ng c m n Th y giáo h TS M Duy Thành tr c ti p h ng d n - GS.TS V Thanh Te ng d n, giúp đ h c viên t n tình su t q trình nghiên c u hồn thành lu n v n ng th i, h c viên c ng xin chân thành c m n th y giáo Khoa Cơng trình, chun ngành Qu n lý xây d ng cung c p nh ng ki n th c v chuyên ngành, giúp h c viên có đ c s lý lu n th c ti n đ hoàn thành lu n v n Xin c m n b n bè, đ ng nghi p gia đình giúp đ , chia s khó kh n đ ng viên tác gi su t trình h c t p nghiên c u đ hoàn thành lu n v n Do h n ch v th i gian, ki n th c khoa h c kinh nghi n th c t c a b n thân ch a nhi u nên lu n v n không tránh kh i nh ng thi u sót Tác gi r t mong nh n đ cý ki n đóng góp trao đ i t n tình c a th y cô giáo b n bè đ lu n v n đ hoàn thi n h n Xin trân tr ng c m n! Hà N i, ngày tháng Tác gi lu n v n Hoàng Ng c S n ii n m 2017 c M CL C L I CAM OAN i L I C M N ii M C L C iii DANH M C HÌNH V v DANH M C B NG BI U vi DANH M C CÁC VI T T T VÀ GI I THÍCH THU T NG vii M U CH NG T NG QUAN V CÔNG TÁC U TH U TRONG XÂY D NG 1.1 T ng quan v công tác đ u th u cơng trình xây d ng 1.1.1 Khái ni m công tác đ u th u xây d ng .4 1.1.2 Vai trò c a công tác đ u th u .5 1.1.3 Các hình th c l a ch n nhà th u 1.1.4 Các ph ng th c đ u th u 11 1.2 Tình hình đ u th u giai đo n v a qua .13 1.2.1 Tình hình cơng tác đ u th u th gi i 13 1.2.2 Tình hình cơng tác đ u th u t i Vi t Nam 14 1.3 Th c tr ng công tác qu n lý đ u th u xây d ng cơng trình giao thơng .19 K T LU N CH NG 21 CH NG C S KHOA H C VÀ PHÁP LÝ TRONG CÔNG TÁC U TH U XÂY D NG CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG .22 2.1 Quy ph m pháp lu t công tác qu n lý đ u th u xây d ng 22 2.1.1 H th ng v n b n quy pháp lu t v đ u th u hi n hành .22 2.1.2 Qu n lý đ u th u cơng trình giao thơng theo v n b n, quy t đ nh liên quan khác 28 2.1.3 Trình t ho t đ ng đ u th u .28 2.2 C s khoa h c công tác đ u th u xây d ng 30 2.2.1 Các tiêu chí đánh giá n ng l c c nh tranh đ u th u xây l p c a doanh nghi p xây d ng 30 2.2.2 N i dung yêu c u đ i v i h s d th u .35 2.2.3 Các quy trình qu n lý ch t l ng h s d th u c a Nhà th u 37 2.3 Nh ng y u t nh h ng đ n kh n ng th ng th u đ u th u xây l p .38 2.3.1 Y u t ch quan 38 2.3.2 Y u t khách quan 44 K T LU N CH NG 49 iii CH NG TH C TR NG VÀ XU T GI I PHÁP NÂNG CAO N NG L C C NH TRANH TRONG CÔNG TÁC U TH U C A T NG CÔNG TY CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG I THANH HĨA 50 3.1 T ng quan v T ng cơng ty cơng trình giao thơng I Thanh Hóa 50 3.1.1 Gi i thi u chung v T ng cơng ty cơng trình giao thơng I Thanh Hóa 50 3.1.2 C c u t ch c 51 3.1.3 nh h ng phát tri n c a T ng công ty cơng trình giao thơng I Thanh Hóa giai đo n 2017 - 2022 51 3.2 Th c tr ng n ng l c c nh tranh công tác đ u th u c a T ng cơng ty cơng trình giao thơng I Thanh Hóa 52 3.2.1 K t qu đ u th u xây l p c a T ng cơng ty cơng trình giao thơng I Thanh Hóa giai đo n 2013 - 2016 52 3.2.2 Phân tích n ng l c c nh tranh công tác đ u th u xây l p c a T ng công ty cơng trình giao thơng I Thanh Hóa 57 3.2.3 So sánh n ng l c c nh tranh công tác đ u th u c a T ng công ty cơng trình giao thơng I Thanh Hóa v i đ i th khác đ a bàn t nh Thanh Hóa 66 3.3 ánh giá n ng l c v c nh tranh công tác đ u th u c a T ng công ty 72 3.3.1 i m m nh 72 3.3.2 i m y u nguyên nhân 73 3.3.3 C h i 75 3.3.4 Thách th c 75 3.4 xu t m t s gi i pháp nh m nâng cao n ng l c c nh tranh công tác đ u th u c a T ng công ty cơng trình giao thơng Thanh Hóa 75 3.4.1 C s nguyên t c đ xu t gi i pháp 75 3.4.2 Các gi i nh m t ng c ng n i l c c a T ng công ty 77 3.4.3 Các gi i pháp v ph ng th c c nh tranh 83 3.4.4 Các gi i pháp khác nh m h tr c nh tranh 85 K T LU N CH NG 89 K T LU N VÀ KI N NGH 90 DANH M C TÀI LI U THAM KH O 92 PH L C 93 iv DANH M C HÌNH V Hình 1.1 Bi u đ th c tr ng tình hình đ u th u c n c n m 2016 16 Hình 1.2 Bi u đ th c tr ng tình hình đ u th u B Giao thơng v n t i n m 2016 .20 Hình 2.1 Trình t ho t đ ng đ u th u 29 Hình 3.1 S đ c c u t ch c T ng cơng ty cơng trình giao thơng I Thanh Hóa .51 Hình 3.2 Bi u đ xác su t trúng th u c a T ng công ty giai đo n 2013 - 2016 55 Hình 3.3 Bi u đ t ng tài s n doanh thu giai đo n 2013 - 2016 58 Hình 3.4 Bi u đ l i nhu n c a T ng công ty giai đo n 2013 - 2016 58 Hình 3.5 Bi u đ phân tích kh n ng tốn giai đo n 2013 - 2016 61 Hình 3.6 Bi u đ c c u lao đ ng c a TCT cơng trình giao thơng I Thanh Hóa 65 Hình 3.7 S đ gi i pháp nâng cao n ng l c c nh tranh công tác đ u th u c a T ng công ty công trình giao thơng I Thanh Hóa 77 v DANH M C B NG BI U B ng 1.1 B ng th ng kê công tác đ u th u c n c n m 2016 15 B ng 1.2 Th ng kê công tác đ u th u c a B Giao thông v n t i n m 2016 19 B ng 2.1 V n b n quy ph m pháp lu t v công tác đ u th u 22 B ng 2.2 Ch tiêu đánh giá n ng l c tài 31 B ng 3.1 Danh sách cơng trình trúng th u giai đo n 2013 - 2016 53 B ng 3.2 Danh sách công trình tr t th u giai đo n 2013 - 2016 54 B ng 3.3 T ng h p k t qu đ u th u c a T ng công ty giai đo n 2013 - 2016 55 B ng 3.4 K t qu s n xu t kinh doanh giai đo n 2013 - 2016 57 B ng 3.5 Giá tr ròng c a TCT giai đo n 2013 – 2016 59 B ng 3.6 Quy mô c c u ngu n v n giai đo n 2013 - 2016 60 B ng 3.7 Phân tích kh n ng toán giai đo n 2013 - 2016 61 B ng 3.8 B ng th ng kê thi t b máy móc 62 B ng 3.9 B ng th ng kê nhân l c c a TCT cơng trình giao thơng I Thanh Hóa công ty khác đ a bàn t nh Thanh Hóa 65 B ng 3.10 Kinh nghi m ho t đ ng xây d ng c a TCT 66 B ng 3.11 K t qu đ u th u c a TCT đ u t xây d ng Minh Tu n 67 B ng 3.12 K t qu đ u th u c a Công ty c ph n giao thông 828 68 B ng 3.13 K t qu đ u th u c a TCT đ u t phát tri n th Thanh Hóa 69 B ng 3.14: Phân tích n ng l c c nh tranh công tác đ u th u c a TCT cơng trình giao thơng I Thanh Hóa v i đ i th 70 B ng 3.15 Ma tr n đánh giá kh n ng c nh tranh c a đ i th 71 B ng 3.16 S l ng máy móc thi t b c n mua thêm c a TCT 81 vi DANH M C CÁC VI T T T VÀ GI I THÍCH THU T NG ADB Ngân hàng phát tri n Châu Á ASEAN Hi p h i qu c gia ông Nam Á BCTC Báo cáo tài BOT Xây d ng - Kinh doanh - Chuy n giao BT Xây d ng - Chuy n giao CP Chính ph FDI u t tr c ti p n c HSDT H s d th u HS X H s đ xu t HSMT H s m i th u HSYC H s yêu c u ISO T ch c tiêu chu n hóa qu c t JBIC Ngân hàng h p tác qu c t Nh t B n N Ngh đ nh ODA Vi n tr phát tri n th c PPP Hình th c đ i tác công t QH Qu c h i Q Quy t đ nh TCT T ng công ty TT Thông t UNCITRAL y ban Liên h p qu c v lu t th USD ô la M WB Ngân hàng th gi i WTO T ch c th ng m i th gi i vii ng m i qu c t M U Tính c p thi t c a đ tài tn c ta trình h i nh p kinh t th gi i v i n n kinh t th tr v n đ ng liên t c t c nh tranh Doanh nghi p mu n đ ng v ng đ tr c th ng ph i luôn đ i m i v s n ph m t ch c qu n lý Kinh t th tr môi tr ng kinh doanh t do, dân ch kinh t b o v l i ích ng ng ng t o i tiêu dùng S thay đ i c ch t kinh t k ho ch hóa, t p trung, bao c p sang n n kinh t th tr ng đ nh h ng xã h i ch ngh a làm khơng doanh nghi p g p khó kh n s n xu t kinh doanh, nhiên r t nhi u doanh nghi p n m đ c th i c tìm h ng đ n, phát huy th m nh, nâng cao hi u qu kinh doanh, kh ng đ nh đ th ng hi u phát tri n không ng ng th ng tr c ng Xây d ng c b n m t l nh v c công nghi p đ c thù M t nh ng quy lu t kh c nghi t nh t c a th tr ng xây d ng c nh tranh gi a doanh nghi p, đ u th u m t hình th c t ch c c nh tranh Quá trình phát tri n lên c a doanh nghi p xây d ng ph thu c r t l n vào kh n ng đ u th u th ng th u c a doanh nghi p đ đ a l i cho doanh nghi p c a nh ng h p đ ng xây d ng có giá tr Trong th c t , ho t đ ng đ u th u xây l p nhi u n m tr l i có s c nh tranh r t quy t li t v giá b th u, v ch t l ng cơng trình, ti n đ thi cơng, v giá c … Chính v y, nhà th u ph i l l c đ nâng cao n ng l c c nh tranh công tác đ u th u c a cơng ty T ng cơng ty cơng trình giao thơng I Thanh Hóa m t đ n v thi công ti n thân m t doanh nghi p nhà n c đ c hình thành phát tri n t th i k kháng chi n ch ng M T ng cơng ty có g n 50 n m thâm niên ho t đ ng l nh v c xây d ng, v i đ i ng cán b , k s giàu kinh nghi m, công nhân k thu t lành ngh , h th ng máy móc trang thi t b hi n đ i m t nh ng đ n v thi công nh ng n đ ng giao thông tr ng m ph c v kháng chi n c ng nh th i bình V i mong mu n đóng góp m t ph n nh cơng s c c a vào s phát tri n chung c a T ng công ty công trình giao thơng I Thanh Hóa th tr ng xây d ng l nh v c đ u th u xây l p, tác gi quy t đ nh l a ch n đ tài: "Nghiên c u n ng l c c nh tranh công tác đ u th u c a T ng cơng ty cơng trình giao thơng I Thanh Hóa" M c đích nghiên c u c a đ tài Nghiên c u đánh giá v công tác đ u th u đ xu t m t s gi i pháp nâng cao n ng l c c nh tranh công tác đ u th u c a T ng cơng ty cơng trình giao thơng I Thanh Hóa it ng, ph m vi nghiên c u c a đ tài a it ng nghiên c u it ng nghiên c u c a đ tài công tác qu n lý đ u th u gói th u thi cơng xây d ng cơng trình giao thông c a Nhà th u b Ph m vi nghiên c u - Ph m vi v không gian: Lu n v n nghiên c u v công tác đ u th u c a T ng cơng ty cơng trình giao thơng I Thanh Hóa ph m vi c n c - Ph m vi v th i gian: Lu n v n nghiên c u k t qu ho t đ ng đ u th u n m g n đ nh h Ph - Ph ng phát tri n c a công ty th i gian t i ng pháp nghiên c u ng pháp k th a: D a giáo trình, quy chu n, tiêu chu n liên quan đ n công tác đ u th u, chuyên đ nghiên c u đ - Ph c công nh n ng pháp u tra, thu th p, phân tích tài li u liên quan đ n công tác đ u th u - Ph đ ng pháp th ng kê, phân tích đánh giá s li u: D a s li u th c t thu th p c, l p bi u đ phân tích s li u đ a đánh giá nh n xét - Ph ng pháp chuyên gia: Trao đ i v i th y h ng d n, lãnh đ o ngành chuyên gia có kinh nghi m nh m đánh giá đ a gi i pháp phù h p nh t Ý ngh a khoa h c th c ti n c a đ tài a Ý ngh a khoa h c th c hi n đ c ph ng án công ty ph i t n d ng ngu n l c th m nh đ gi m chi phí TCT có th l y m c giá hoà v n làm m c n d i đ xác đ nh giá d th u - Ph tr ng án giá linh ho t theo th tr ng: TCT ph i tu thu c vào tình hình c a th ng đ đ a giá d th u h p lý nh t đ đ m b o th ng th u - Ph ng án phân hóa s n ph m: Th c hi n ph ng xác đ nh giá d th u TCT c n phân bi t cho t ng khu v c đ a lý tu t ng khu v c mà giá c nguyên v t li u khác nhau, u ki n giao thông khác nhau, v n chuy n nguyên v t li u, cung c p v t t khác C n c vào tình hình th c t tham gia đ u th u m t gói th u c th , nhà th u đ a m c tiêu sau đ l a ch n ph - t l i nhu n t i đa; - t l i nhu n trung bình; - t l i nhu n m c th p; - T o vi c làm cho ng Theo đ nh h ng án giá d th u: i lao đ ng, phát tri n m r ng th tr ng ng c a TCT nh ng n m t i s m r ng th tr phía Nam nên đ có th phát tri n t o đ c th tr ng vào khu v c ng, ban lãnh đ o c n có ph án b giá th u h p lý, không nên đ t l i nhu n cao ch a n m đ c th tr ng ng 3.4.3.2 Gi i pháp nâng cao n ng l c c nh tranh v ti n đ thi công Ti n đ thi công m t y u t quan tr ng đ ch đ u t l a ch n nhà th u rút ng n đ c ti n đ thi cơng, c n có gi i pháp sau: - K t h p s d ng máy móc thi t b cơng ngh hi n đ i, l p bi n pháp thi công h p lý đ có th gi m th i gian thi cơng - T ch c công tr ng xây d ng t ch c thi công công tr ng m t cách khoa h c, có hi u qu đ rút ng n th i gian hồn thành cơng vi c, h n ch t i đa th i gian ng ng vi c công tr ng - Chú ý c i thi n u ki n làm vi c công tr th ng, đ m b o an toàn lao đ ng, ng ph t nghiêm minh đ kích thích s n xu t, t ng n ng su t lao đ ng 84 3.4.3.3 Gi i pháp nâng cao n ng l c c nh tranh v ch t l có th nâng cao ch t l th ng qu n lý ch t l ng cơng trình ng cơng trình cơng ty c n trì hồn thi n d n d n h ng phù h p v i tiêu chu n ISO 9001:2000 ho t đ ng thi công xây l p cơng trình Mu n v y công ty c n làm t t n i dung sau : - Ph i ki m tra v t t , v t li u tr - Cán b qu n lý ch t l c s d ng; ng k thu t viên ph i th ng xuyên ki m tra, đôn đ c vi c ch p hành quy trình k thu t, thao tác n u có sai ph m ph i u ch nh ngay; - Làm quy đ nh nghi m thu trung gian chuy n giao công đo n, đ c bi t q trình sau b che khu t, q trình đòi h i ch t l ng cao an tồn thi cơng t đ i; - Nghi m thu hồn cơng b ph n k t c u toàn h ng m c quy đ nh; - M i công vi c ki m tra đ u đ c ghi l i m t cách c th b ng s nh t ký cơng trình 3.4.4 Các gi i pháp khác nh m h tr c nh tranh 3.4.4.1 T ng c N mb tđ ng công tác thu th p thông tin v đ u th u c đ y đ thông tin v đ u th u bao g m: Thông tin v ch đ u t , thông tin v gói th u, thơng tin v đ i th c nh tranh s giúp doanh nghi p đ a đ chi n l c c c nh tranh hi u qu , nâng cao kh n ng th ng th u cho doanh nghi p Có th th y so v i đ i th c nh tranh đ a bàn t nh Thanh Hóa, s l ng gói th u TCT cơng trình giao thơng I Thanh Hóa r t h n ch Vì v y tham gia đ u th u TCT c n ph i n m b t rõ thông tin v v ch đ u t , gói th u, đ i th c nh tranh, mu n v y TCT c n: - Thành l p t tìm ki m thơng tin v i nhân s cán b phòng K ho ch - K thu t 02 cán b n m i tìm hi u v th tr ng, t ng c th u s th c hi n th i gian t i giúp t ng s l - Tìm hi u k l ng tìm ki m thơng tin v gói ng cơng trình tham gia d th u c a TCT ng v ch đ u t : Trong th i gian t i TCT v n xác đ nh ch đ u t ti m n ng S giao thơng v n t i Thanh Hóa Ban qu n lý d án Th ng Long - B giao thơng v n t i th c n n m b t đ c ch đ u t chu n b đ u t vào khu v c nào, ho t đ ng c a ch đ u t nh th nào, m c đích c a ch đ u t gì, kh n ng tài c a ch đ u t đ n đâu - Tìm hi u k v gói th u theo thông tin v u ki n t nhiên, xã h i c a gói th u 85 nh : đ a m thi cơng, tình hình lao đ ng có th thuê đ a ph ng v t t , u ki n đ a hình, th i ti t t đ a chi n l ng đó, u ki n cung c c nh tranh c th - Thu th p thông tin v đ i th c nh tranh: N ng l c c a đ i th (c s v t ch t, nhân l c, máy móc thi t b , cơng ngh , kh n ng tài chính); kh n ng c nh tranh: cơng ngh thi công, ti n đ thi công, kh n ng ng v n, ch t l chi n l ng cơng trình, giá d th u ; c c nh tranh c a đ i th Các đ i th c nh tranh c a TCT nh phân tích TCT đ u t xây d ng Minh Tu n, Công ty c ph n giao thông 828, TCT đ u t phát tri n đô th Thanh Hóa, ngồi TCT cơng trình giao thơng I Thanh Hóa c n n m b t đ c thông tin c a nhà th u đ i th m i xu t hi n nhà th u Trung Qu c Hi n vi c thu th p thông tin c a đ i th nhà th u Trung Qu c c a TCT r t ít, T tìm ki m thơng tin đ c thành l p c n t p trung u tra thu th p thông tin c a nhà th u nhi u h n n a T phân tích m t m nh, m t y u c a đ i th đ tìm chi n l c c nh tranh có hi u qu 3.4.4.2 T ng c ng liên danh, liên k t đ u th u Liên danh đ u th u m t gi i pháp thi t th c giúp m i bên s d ng có hi u qu th m nh c a Th c t TCT th c hi n gi i pháp mang l i k t qu t t đ p Vì v y, th i gian t i c n ti p t c đ y m nh gi i pháp đ t ng kh n ng c nh tranh đ u th u t ng c ng ho t đ ng liên danh đ u th u c n: - Duy trì m i quan h liên danh TCT th c hi n gói th u v i nhà th u l n nh Cienco (gói th u đ xây d ng đ - T ng c ng vành đai phía Tây thành ph Thanh Hóa), T ng cơng ty ng th y (gói th u xây d ng đ ng BOT tránh thành ph Thanh Hóa) ng m r ng m i quan h v i doanh nghi p xây d ng khác M c tiêu T p đoàn xây d ng Mi n Trung, t p đoàn C ng Th nh Thi i v i nh ng công trình tham gia d th u t i khu v c mi n Nam, TCT c n đ y m nh công tác liên danh, liên k t v i nhà th u t i đ a ph ch đ ng t i th tr - Tr ng nhà th u l n khác đ tr c tiên t o d ng ng m i c quy t đ nh liên danh liên k t đ u th u v i doanh nghi p c n cân nh c k gi a đ c m t liên danh Khi liên danh c n ph i gi ch “tín” công vi c 86 3.4.4.3 Các gi i pháp đ rút ng n th i gian hoàn thành h s d th u - T n d ng kinh nghi m, tài li u t h s đ u th u c Vi c t n d ng ti t ki m th i gian làm m t cách đáng k - Thành l p ngân hàng: Ngân hàng giá c ; ngân hàng cataloge v t t ; ngân hàng bi n pháp thi công; ngân hàng đ nh m c, đ n giá, h s v t cách pháp nhân, h s kinh nghi m, s li u tài - Thi t l p m i quan h trao đ i, ph i h p gi a b ph n l p bi n pháp b ph n tính giá đ th ng nh t gi a bi n pháp kinh t , k thu t, tài tránh tình tr ng thi u s ph i h p t đ u d n đ n ghép th u m t th i gian s a ch a - Phân công m t nhóm ki m tra kh i l ng, m t nhóm tính giá riêng v a ti t ki m th i gian, v a t o u ki n b ph n tính giá t p trung chun mơn đ có th đ a giá h p lý Bi n pháp hi n đ c m t s công ty áp d ng, TCT c n h c t p th c hi n đ t ng tính chuyên nghi p 3.4.4.4 Nâng cao ch t l ng công tác ki m tra h s d th u Trong trình t đánh giá h s d th u b c đ u tiên đánh giá s b h s d th u đ lo i b h s d th u không h p l , không đáp ng yêu c u c b n c a h s m i th u Do đó, nâng cao ch t l ng h s d th u r t c n thi t đ đ m b o kh n ng c nh tranh đ u th u c a TCT có đ c h s d th u có ch t l ng t t c n ph i: - Các bi n pháp k thu t, tài chính, ti n đ thi cơng ph i phù h p v i C n có s ki m tra k tính phù h p Bi n pháp k thu t đ xu t ph i đ m b o tính kh thi.Giá d th u đ a ph i có tính c nh tranh cao, phù h p v i bi n pháp k thu t, ti n đ thi công; - m b o s , thông tin đ a h s d th u chu n xác; - H s d th u ph i trình bày sáng s a, h p lý, d đ c, ph i ng n g n nh ng d hi u; - Ki m tra c n th n l i v t , l i câu, l i s h c đ tránh hi u nh m trình xét th u Vi c ki m tra ph i đ c ti n hành liên t c qua t khâu so n th o, in n, xét t đ n đóng gói niêm phong h s d th u đ tránh nh ng sai sót khơng đáng có 87 3.4.4.5 Xây d ng qu ng bá hình nh T ng cơng ty M t doanh nghi p dù l n hay nh vi c xây d ng hình nh c a v n m t vi c làm quan tr ng M c dù m t doanh nghi p uy tín đ a bàn t nh Thanh Hóa nh ng đ có th m r ng đ qu ng bá đ c th tr ng, TCT cơng trình giao thơng I Thanh Hóa c n c uy tín hình nh c a r ng h n n a xây d ng qu ng cáo hình nh c a TCT c n làm t t vi c: - Tr c tiên ph i đ m b o ch t l ng cơng trìnhcông ty thi công; - Qu ng cáo, gi i thi u cơng trình ch t l trang web c a TCT; cu n L ch treo t ng cao TCT thi công qua: ng l ch đ bàn; bu i ti c liên hoan cu i n m Trang web c a T ng công ty m i đ c thi t k nên n i dung thông tin v ho t đ ng c a TCT v n nên c n ph i thi t k b sung n i dung trang web phong phú h n; - Qu ng cáo, gi i thi u th giao thông I công tr ng hi u c a công ty qua bi n qu ng cáo TCT cơng trình ng TCT thi công; - M r ng quan h qu n chúng b ng vi c tài tr cho ho t đ ng xã h i; - Xây d ng m t chi n l th c hi n chi n l c phát tri n th ng hi u phù h p v i công ty tri n khai c y 88 K t lu n Ch B ng ph ng ng pháp u tra, phân tích, t ng h p, Ch ng c a Lu n v n t p trung phân tích đánh giá m t cách tồn di n sâu s c th c tr ng v ngu n l c, v k t qu đ u th u v kh n ng th ng th u đ u th u c a T ng cơng ty cơng trình giao thơng I Thanh Hóa th i gian qua T đ a nh ng so sánh, đánh giá c th tiêu chí v i nhà th u tham d , rút nguyên nhân, kinh nghi m trúng ho c tr t th u Trên c s phân tích tình hình th c tr ng n ng l c đ u th u c a T ng cơng ty cơng trình giao thơng I Thanh Hóa, Ch ng c a Lu n v n đ xu t gi i pháp nh m nâng cao n ng l c c nh tranh công tác đ u th u cho TCT K t qu c a lu n v n nh m thúc đ y trình tham gia đ u th u th ng th u ngày m nh m nh m đ tđ c m c đích phát tri n T ng cơng ty cơng trình giao thơng I Thanh Hóa tr thành doanh nghi p xây d ng giao thơng hàng đ u có đ n ng l c c nh tranh v i nhà th u n c n c ngoài, th c hi n xây d ng cơng trình tr ng m qu c gia góp ph n l n cơng cu c xây d ng m t n n t ng s nghi p Cơng nghi p hóa - Hi n đ i hóa đ t n c 89 K T LU N VÀ KI N NGH K t lu n Ho t đ ng đ u th u m t ho t đ ng có ý ngh a r t quan tr ng đ i v i s phát tri n c a n n kinh t nói chung c ng nh đ i v i l nh v c xây l p nói riêng ho t đ ng đ u th u đ c tri n khai n c ta hi n nhi u ngành, ngh khác nhau, nhiên giá tr đ u t cao có tác đ ng đ n nhi u m t xã h i nên đ u th u xây l p v n gi v trí ch đ o Cơng tác đ u th u xây l p đ i v i m t doanh nghi p xây d ng t t y u, quy t đ nh s t n t i phát tri n c a doanh nghi p Vì v y vi c nâng cao n ng l c c nh tranh đ u th u xây l p m t nhu c u có tính th c ti n l n đ i v i m i doanh nghi p Lu n v n trình bày khái quát nh ng lý lu n chung v đ u th u, c nh tranh đ u th u xây d ng n ng l c c nh tranh đ u th u n ng l c c nh tranh, ch nh ng nhân t nh h a nh ng tiêu chí đánh giá ng đ n c nh tranh đ u th u xây d ng Lu n v n gi i thi u s l c v T ng cơng ty cơng trình giao thơng I Thanh Hóa, phân tích đánh giá tồn di n th c tr ng n ng l c đ u th u xây l p c a T ng công ty T ch nh ng thành tích mà TCT đ t đ kh c ph c Các gi i pháp phù h p v i đ nh h c nh ng h n ch t n t i ng nh ng n m t i n ng l c hi n t i c a TCT Thông qua lu n v n “Nghiên c u n ng l c c nh tranh công tác đ u th u c a T ng cơng ty cơng trình giao thơng I Thanh Hóatác gi mong r ng nh ng gi i pháp c a s đ c TCT xem xét ghi nh n, góp ph n vào s phát tri n chung c a TCT Do u ki n kh n ng có h n, v i kinh nghi m th c t ch a nhi u c a tác gi nên lu n v n khó tránh kh i nh ng sai sót h n ch nh t đ nh Tác gi r t mong nh n đ v nđ c s góp ý chân thành c a th y cô giáo nh ng ng c hoàn thi n h n 90 i quan tâm đ lu n Ki n ngh a i v i Nhà n c: - C n hoàn thi n, s a đ i v n b n pháp lu t v đ u th u nh lu t đ u th u ngh đ nh, thông t liên quan đ t o môi tr ng c nh tranh lành m nh, minh b ch công b ng cho nhà th u - T ng c nh ng tr ng công tác qu n lý đ u th u, tra giám sát x lý nghiêm minh ng h p vi ph m pháp lu t v đ u th u - Xây d ng kênh thông tin r ng rãi v d án, gói th u s p tri n khai đ u th u b i v i doanh nghi p: - Tuân th quy đ nh c a pháp lu t v đ u th u - Ch đ ng tìm ki m tr ng m i, v n t m khu v c qu c t 91 DANH M C TÀI LI U THAM KH O [1] T n Bách khoa Vi t Nam., 1995 [2] T n ti ng Vi t.: Vi n Ngôn ng h c, 1998 [3] Qu c h i n c C ng hòa xã h i ch 43/2013/QH13," , 26/11/2013 [4] B K ho ch 2016," 2016 ngh a Vi t Nam, "Lu t u th u s u t , "Báo cáo tình hình th c hi n công tác đ u th u n m [5] Báo đ u th u, "D u h i v 21/06/2017 hàng ch c nghìn cu c th u ch a công khai," [6] B Giao thông v n t i, "Báo cáo tình hình th c hi n cơng tác đ u th u n m 2016," 2016 [7] Qu c h i n c C ng hòa xã h i ch 61/2005/QH11," , 29/11/2005 ngh a Vi t Nam, "Lu t u th u s [8] Chính ph n c C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam, "Ngh đ nh 63/2014/N CP Quy đ nh chi ti t thi hành m t s u c a Lu t u th u," , 26/06/2014 [9] Báo đ u th u, "Chính sách đ u th u m i n m 2016: 01/01/2017 c mùa thông t ," [10] Nguy n ng Tr ng - C c tr ng c c qu n lý đ u th u, T ng c minh b ch đ t ng hi u qu đ u th u.: Báo đ u th u, 2016 ng cơng khai [11] Phòng K ho ch - K thu t T ng công ty cơng trình giao thơng I Thanh Hóa, "Báo cáo k ho ch s n xu t kinh doanh," 2013 - 2016 [12] Phòng Tài - K tốn T ng cơng ty cơng trình giao thơng I Thanh Hóa, "Báo cáo tài chính," 2013 - 2016 [13] Phòng Tài - K tốn T ng cơng ty cơng trình giao thơng I Thanh Hóa, "B ng kê khai máy móc thi t b ," 2017 [14] Phòng T ch c - Hành T ng cơng ty cơng trình giao thơng I Thanh Hóa, "B ng th ng kê nhân s ," 2017 92 PH L C Ph l c Phi u u tra t ng h p ý ki n chuyên gia xác đ nh tr ng s c a y u t có vai trò quy t đ nh đ n n ng l c c nh tranh công tác đ u th u T NG CƠNG TY CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG I THANH HĨA PHI U THU TH P THƠNG TIN V vi c đánh giá t m quan tr ng c a y u t có vai trò quy t đ nh đ n n ng l c canh tranh công tác đ u th u c a T ng cơng ty Kính th a Q Ơng/ Bà: Phi u u tra đ h c s d ng đ h i ý ki n v vi c đánh giá m t s ch tiêu nh ng đ n n ng l c c nh tranh công tác đ u th u bao g m: Kh n ng liên danh liên k t; kh n ng tìm ki m thơng tin; n ng l c tài chính; n ng l c máy móc thi t b ; ngu n nhân l c; kinh nghi m tham gia đ u th u; kh n ng c nh tranh v giá Trân tr ng c m n Ông/ Bà dành th i gian tham gia tr l i phi u u tra Thông tin chung H tên ng i n phi u: Ch c v : Phòng ban: Ông/ Bà đánh giá t m quan tr ng c a ch tiêu qua vi c so sánh t ng c p ch tiêu: 2.1 Kh n ng liên danh liên k t Kh n ng tìm ki m thơng tin - Quan tr ng h n nhi u - Quan tr ng h n - B ng - Quan tr ng h n - Khơng quan tr ng 93 2.2 Kh n ng liên danh liên k t N ng l c tài - Quan tr ng h n nhi u - Quan tr ng h n - B ng - Quan tr ng h n - Không quan tr ng 2.3 Kh n ng liên danh liên k t N ng l c máy móc, thi t b - Quan tr ng h n nhi u - Quan tr ng h n - B ng - Quan tr ng h n - Không quan tr ng 2.4 Kh n ng liên danh liên k t Ngu n nhân l c - Quan tr ng h n nhi u - Quan tr ng h n - B ng - Quan tr ng h n - Khơng quan tr ng 2.5 Kh n ng liên danh liên k t Kinh nghi m tham gia đ u th u - Quan tr ng h n nhi u - Quan tr ng h n - B ng - Quan tr ng h n - Khơng quan tr ng 2.6 Kh n ng liên danh liên k t Kh n ng c nh tranh v giá - Quan tr ng h n nhi u - Quan tr ng h n - B ng - Quan tr ng h n - Không quan tr ng 94 2.7 Kh n ng tìm ki m thơng tin N ng l c tài - Quan tr ng h n nhi u - Quan tr ng h n - B ng - Quan tr ng h n - Khơng quan tr ng 2.8 Kh n ng tìm ki m thông tin N ng l c máy móc, thi t b - Quan tr ng h n nhi u - Quan tr ng h n - B ng - Quan tr ng h n - Khơng quan tr ng 2.9 Kh n ng tìm ki m thông tin Ngu n nhân l c - Quan tr ng h n nhi u - Quan tr ng h n - B ng - Quan tr ng h n - Khơng quan tr ng 2.10 Kh n ng tìm ki m thơng tin Kinh nghi m tham gia đ u th u - Quan tr ng h n nhi u - Quan tr ng h n - B ng - Quan tr ng h n - Không quan tr ng 2.11 Kh n ng tìm ki m thơng tin Kh n ng c nh tranh v giá - Quan tr ng h n nhi u - Quan tr ng h n - B ng - Quan tr ng h n - Không quan tr ng 95 2.12 N ng l c tài N ng l c máy móc, thi t b - Quan tr ng h n nhi u - Quan tr ng h n - B ng - Quan tr ng h n - Không quan tr ng 2.13 N ng l c tài Ngu n nhân l c - Quan tr ng h n nhi u - Quan tr ng h n - B ng - Quan tr ng h n - Không quan tr ng 2.14 N ng l c tài Kinh nghi m tham gia đ u th u - Quan tr ng h n nhi u - Quan tr ng h n - B ng - Quan tr ng h n - Không quan tr ng 2.15 N ng l c tài Kh n ng c nh tranh v giá - Quan tr ng h n nhi u - Quan tr ng h n - B ng - Quan tr ng h n - Khơng quan tr ng 2.16 N ng l c máy móc, thi t b Ngu n nhân l c - Quan tr ng h n nhi u - Quan tr ng h n - B ng - Quan tr ng h n - Không quan tr ng 96 2.17 N ng l c máy móc, thi t b Kinh nghi m tham gia đ u th u - Quan tr ng h n nhi u - Quan tr ng h n - B ng - Quan tr ng h n - Không quan tr ng 2.18 N ng l c máy móc, thi t b Kh n ng c nh tranh v giá - Quan tr ng h n nhi u - Quan tr ng h n - B ng - Quan tr ng h n - Không quan tr ng 2.19 Ngu n nhân l c Kinh nghi m tham gia đ u th u - Quan tr ng h n nhi u - Quan tr ng h n - B ng - Quan tr ng h n - Khơng quan tr ng 2.20 Ngu n nhân l c Kh n ng c nh tranh v giá - Quan tr ng h n nhi u - Quan tr ng h n - B ng - Quan tr ng h n - Không quan tr ng 2.21 Kinh nghi m tham gia đ u th u Kh n ng c nh tranh v giá - Quan tr ng h n nhi u - Quan tr ng h n - B ng - Quan tr ng h n - Không quan tr ng 97 Ph l c Ma tr n vuông Warkentin k t qu cho m c a chuyên gia Liên danh Thông tin Tài Máy móc Nhân l c Kinh nghi m Giá ∑H Wt Liên danh 2 1 10 0,10 Thông tin 2 1 10 0,10 Tài 3 2 16 0,16 Máy móc 3 2 16 0,16 Nhân l c 3 2 16 0,16 Kinh nghi m 2 1 10 0,10 Giá 3 3 3 20 0,20 98 1,00 98 ... ng công ty công trình giao thơng I Thanh Hóa giai đo n 2013 - 2016 52 3.2.2 Phân tích n ng l c c nh tranh công tác đ u th u xây l p c a T ng công ty cơng trình giao thơng I Thanh Hóa. .. p, tác gi quy t đ nh l a ch n đ t i: "Nghiên c u n ng l c c nh tranh công tác đ u th u c a T ng cơng ty cơng trình giao thơng I Thanh Hóa" M c đích nghiên c u c a đ t i Nghiên c u đánh giá v công. .. công tác đ u th u đ xu t m t s gi i pháp nâng cao n ng l c c nh tranh công tác đ u th u c a T ng cơng ty cơng trình giao thơng I Thanh Hóa it ng, ph m vi nghiên c u c a đ t i a it ng nghiên c u it
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu năng lực cạnh tranh trong công tác đấu thầu của tổng công ty công trình giao thông i thanh hóa , Nghiên cứu năng lực cạnh tranh trong công tác đấu thầu của tổng công ty công trình giao thông i thanh hóa

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay