Nâng cao hiệu quả hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính tại trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh lạng sơn

87 7 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 15:18

L I CAM OAN Tác gi xin cam đoan r ng n i dung c a b n lu n v n ch a đ m t ch ng trình c p b ng cao h c c ng nh b t k m t ch c n p cho b t k ng trình c p b ng khác.Và cơng trình nghiên c u c a riêng cá nhân tác gi , không chép t b t c cơng trình nghiên c u khác Tác gi lu n v n Hoàng Th Bích Giang L I C M i N Lu n v n đ c th c hi n d is h ng d n t n tình c a PGS.TS Ph m Hùng Tác gi xin trân tr ng c m n th y giáo đ nh h ng ch d n m u m c su t trình th c hi n nghiên c u Tác gi xin g i l i c m n sâu s c t i th y, giáo khoa Kinh t Qu n lý Tr ng i h c Th y L i Hà N i đào t o giúp đ tác gi q trình hồn thi n nghiên c u Tác gi xin chân thành c m n Lãnh đ o Khoa sau i h c cán b , nhân viên Khoa giúp đ t o u ki n thu n l i cho tác gi đ c b o v Lu n v n Tác gi xin g i l i c m n trân tr ng đ n Lãnh đ o (Trung tâm), phòng đ ng nghi p t i Trung tâm nhi t tình h tr th i gian, thơng tin, đóng góp phân tích sâu s c nh ng n i dung liên quan đ n đ tài nghiên c u Tác gi xin chân thành c m n Hà N i, ngày tháng n m 2017 TÁC GI LU N V N Hoàng Th Bích Giang ii M CL C DANH M C CÁC HÌNH NH V DANH M C B NG BI U VI DANH M C CÁC T M CH VI T T T VÀ GI I THÍCH THU T NG VII U NG C S LÝ LU N VÀ TH C TI N V C CHÍNH C A CÁC T CH T CH V TÀI CH C KHOA H C VÀ CÔNG NGH CÔNG L P 1.1 T ng quan lu n v c ch t ch v tài đ i v i đ n v s nghi p công l p 1.1.1 Khái ni m v đ n v s nghi p công l p 1.1.2 C ch t ch v tài 1.1.3 C n c pháp lý v c ch t ch v tài chính: 10 1.1.4 Nh ng tiêu chí đánh giá c ch t ch v tài chính: 10 1.2 T ng quan th c ti n .13 1.2.1 Kinh nghi m t đ a ph ng th c hi n v c ch t ch v tài 13 1.2.2 T ng quan tình hình th c hi n theo c ch t ch v tài chính: 15 K t lu n ch CH ng 24 NG TH C TR NG HO T CHÍNH T I TRUNG TÂM K L NG THEO C CH THU T TIÊU CHU N T O L CH V TÀI NG CH T NG T NH L NG S N 25 2.1 Gi i thi u khái quát v 25 2.1.1 Tên, đ a ch 25 2.1.2 Quá trình hình thành phát tri n c a : 25 2.1.3 Các s n ph m/d ch v c a 26 2.1.4 C c u, b máy t ch c c a 27 2.1.5 Phân tích tình hình ho t đ ng kinh doanh theo c ch t ch v tài 27 2.2 Th c tr ng v ho t đ ng theo c ch t ch c a Trung tâm K thu t Tiêu chu n ol ng Ch t l ng t nh L ng S n 30 2.2.1 Nh ng nhân t nh h ng 30 2.2.2 Th c tr ng v h th ng tài th c hi n theo c ch t ch 32 2.3 ánh giá n i dung v tài theo c ch t ch .50 2.3.1 D tốn tài 50 iii 2.3.2 Phê t 50 2.3.3 T ch c th c hi n 51 2.3.4 Công tác ki m tra, tra tài 51 2.4 ánh giá nh ng k t qu đ t đ K t lu n ch CH ng 55 NG GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU CH T OL 3.1 c nh ng t n t i c n kh c ph c .52 CH V TÀI CHÍNH T I TRUNG TÂM K NG CH T L nh h HO T NG THEO C THU T TIÊU CHU N NG T NH L NG S N .56 ng phát tri n ho t đ ng c ch t ch v tài c a 56 3.2 Các gi i pháp nâng cao hi u qu cơng tác tài theo c ch t ch c a 57 3.2.1 Hoàn thi n c c u t ch c: 57 3.2.2 Nghiên c u nghi p v k toán: 58 3.2.3 Th c hi n quy ch chi tiêu n i b c a : 59 3.2.4 C ch giám sát, ki m tra tình hình ho t đ ng tài theo ch t ch 3.2.5 K t lu n ch i m i, c i cách ti n l 59 ng c a : 60 ng 62 K T LU N VÀ KI N NGH .63 iv DANH M C CÁC HÌNH NH Hình 2.1 S đ c c u t ch c b máy c a Trung tâm .27 Hình 2.2 Kinh phí ngu n ngân sách Nhà n c c p giai đo n 2014-2016 .34 Hình 2.3 Ngu n thu t ho t đ ng s nghi p 35 Hình 2.4 Bi u t ng h p ngu n tài giai đo n 2014-2016 36 Hình 2.5 Chi th ng xuyên t ngân sách Nhà n c giai đo n 2014-2016 .43 Hình 2.6 Thu, chi t s nghi p giai đo n 2014-2016 47 v DANH M C B NG BI U B ng 2.1 B ng t ng h p ngu n kinh phí ngân sách Nhà n c c p giai đo n 2014- 2016 .33 B ng 2.2 B ng t ng h p ngu n kinh phí thu t ho t đ ng d ch v s nghi p giai đo n 2014 - 2016 34 B ng 2.3 Bi u t ng h p ngu n tài giai đo n 2014-2016 36 B ng 2.9 Chi th ng xuyên t ngân sách Nhà n c giai đo n 2014-2016 .41 B ng 2.10 Thu, chi t s nghi p giai đo n 2014-2016 .46 vi DANH M C CÁC T VI T T T VÀ GI I THÍCH THU T NG T vi t đ y đ T vi t t t HTL i h c Th y L i LVThS Lu n v n Th c s TT KT T C Trung tâm K thu t Tiêu chu n L ng S n KHCN Khoa h c công ngh NSNN Ngân sách Nhà n TCVN Tiêu chu n Vi t Nam DNNN Doanh nghi p Nhà n QLCL Qu n lý ch t l BHXH B o hi m xã h i BHYT B o hi m y t BHTN B o hi m th t nghi p KPC Kinh phí cơng đồn c ng vii c ol ng Ch t l ng t nh M U Tính c p thi t c a đ tài C ch t ch m t hình th c quan tr ng đ chuy n đ i c c u t ch c khoa h c công ngh công l p m t cách hi u qu , đóng vai trò then ch t vi c t ch v t ch c b máy, nhân s , tài lo i hình d ch v khoa h c công ngh Tuy nhiên, mu n th c hi n c ch t ch m t cách t t nh t, c n ph i xây d ng m t h th ng t ch c b máy hoàn thi n, n ng đ ng linh ho t v l nh v c d ch v khoa h c công ngh Trong đó, c ch t ch v tài ph n ánh tình hình ho t đ ng c a sát v i tình hình th c t Vì v y th nói, vi c xây d ng h th ng t ch c b máy c a r t c n thi t, đ cao vai trò c a c ch t ch m t v n đ quan tr ng c a Th nh ng, cho đ n v n nh ng nh n th c ch a đ y đ v c ch t ch , t ch u trách nhi m, thi u s quy t li t nghiêm túc ch đ o th c hi n H th ng v n b n quy ph m pháp lu t thi u đ ng b , ch m s a đ i, b sung cho phù h p v i tình hình th c t k p th i đáp ng yêu c u đ i m i, phát tri n ho t đ ng c a đ n v s nghi p cơng nói chung ho t đ ng d ch v khoa h c công ngh nói riêng n n kinh t th tr ng, đ nh h ng xã h i ch ngh a; thay đ i c ch ho t đ ng, c ch tài đ i v i đ n v s nghi p công l p, ngày 14/02/2015 Th t ng Chính ph bàn hành Ngh đ nh s 16/2015/N -CP quy đ nh c ch t ch c a đ n v s nghi p công l p thay th Ngh đ nh s 43/2006/N -CP ngày 25/4/2006 c a Chính ph quy đ nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch tài đ i v i đ n v s nghi p cơng l p ngày 16/6/2016 Th t ng Chính ph ban hành Ngh đ nh s 54/2016/N -CP Quy đ nh c ch t ch c a t ch c khoa h c công ngh công l p Do v y, vi c v n d ng c ch t ch v tài v i nh ng n i dung phù h p u ki n ho t đ ng c a r t c n thi t, ho t đ ng hi u qu h n nh m trì phát tri n b n v ng cho nh ng n m ti p theo M c tiêu nghiên c u M c tiêu nghiên c u c a lu n v n nâng cao hi u qu ho t đ ng theo c ch t ch v tài t i Trung tâm K thu t Tiêu chu n ol ng Ch t l ng t nh L ng S n t nh L ng S nt nh L ng v i nh ng n i dung phù h p đ a nh ng gi i pháp th c hi n c ch t ch v tài t i đ n v , nh m góp ph n nâng cao hi u qu công tác qu n lý ho t đ ng c a it ng ph m vi nghiên c u a) it ng nghiên c u it ng nghiên c u c a đ tài nh ng n i dung th c hi n theo c ch t ch v tài v n d ng vào nh ng nhân t nh h ng b) Ph m vi nghiên c u - Ph m vi v n i dung không gian: Nghiên c u c ch t ch v tài đ n v khoa h c công ngh tr c thu c đ n v hành s nghi p thu áp d ng cho - Ph m vi v th i gian: Nghiên c u c ch t ch v tài t i Trung tâm K thu t Tiêu chu n h o l ng Ch t l ng t nh L ng S n giai đo n 2011-2015 đ nh ng th c hi n c ch t ch v tài giai đo n 2016-2020 Ph ng pháp nghiên c u Trong trình th c hi n lu n v n, đ đ t đ d ng ph t c m c tiêu nghiên c u, tác gi s ng pháp t ng h p, so sánh, phân tích, th ng kê tài li u lý thuy t th c ng d ng cho quy trình qu n lý kinh t đ n v hành s nghi p thu m t s ph ng pháp khoa h c khác Ý ngh a khoa h c th c ti n c a đ tài a) Ý ngh a khoa h c c a đ tài V m t c s lý lu n, lu n v n góp ph n làm làm rõ b n ch t c a c ch t ch , kh ng đ nh vai trò v trí c a c ch t ch đ n v hành s nghi p thu b Ý ngh a th c ti n c a đ tài V ý ngh a th c ti n, lu n v n góp ph n xây d ng n i dung c a c ch t ch v tài th v n d ng cho, đ giúp th ho t đ ng hi u qu h n, nh m cung c p ho t đ ng d ch v công v l nh v c tiêu chu n đo l d ch v k thu t v tiêu chu n đo l K t qu d ki n đ t đ ng ch t l ng ch t l ng cung ng ng c - Nghiên c u c s lý lu n th c ti n v c ch t ch v tài t i - Nghiên c u hi n tr ng áp d ng c ch t ch v tài t i - Hồn thi n cơng tác tài theo c ch t ch t i N i dung c a lu n v n Ngoài ph n m đ u, k t lu n ki n ngh , lu n v n g m ch Ch ng nh sau: ng 1: C s lý lu n th c ti n v c ch t ch tài c a t ch c khoa h c cơng ngh thu c đ n v hành s nghi p thu Ch ng 2: Th c tr ng ho t đ ng theo c ch t ch v tài t i Trung tâm K thu t Tiêu chu n Ch ol ng Ch t l ng t nh L ng S n ng 3: Gi i pháp nâng cao hi u qu ho t đ ng theo c ch t ch v tài t i Trung tâm K thu t Tiêu chu n ol ng Ch t l ng t nh L ng S n PH L C CH NG B ng 2.1 M c thu phí đ i ki m đ nh ph TT Ph ng ti n đo Ph m vi đo ng ti n đo C p/đ cx L nh v c đ dài 1.1 Giám sát cài đ t l i giá đ ng h Taximét (t i TP L ng S n) 1.2 Taximet 2.1 2.2 L nh v c kh i l 2.5 2.6 2.7 2.8 ±2% đ dài ±0,2% th i gian 150 ng đ n 20 kg qu cân M1;M2 20 Qu cân đ n 200g M c cân l n nh t đ n 200g qu cân F1;F2 100 250 đ n kg 300 kg 350 đ n 200g 150 đ n kg 200 kg M c cân l n nh t đ n 10 kg 300 20 đ n 100 kg 30 100 kg 50 đ n 30 kg 20 đ n 60 kg 30 60 kg 50 đ n 20 kg 30 20 kg 50 đ n 500 kg 200 đ n 2000 kg 500 Cân lo i Cân k thu t 2.4 50 Qu cân Cân phân tích 2.3 Giá (1000đ) Cân thơng d ng Cân treo Cân đ ng h lò xo Cân đ a Cân bàn Cân ôtô đ n 5000 kg 1000 10000 kg 1500 đ n 30 t n 2000 đ n 60 t n 3000 66 Ghi Ph TT ng ti n đo Ph m vi đo C p/đ cx đ n 80 t n Giá (1000đ) 3500 80 t n 4000 Cân s c kh e đ n 140 kg 100 2.10 Cân tr m tr n đ n 5000kg 1500 2.9 C c, ca đong đ n lít 100 3.2 Bình đong đ n 20 lít 200 3.3 Thùng đong, chum đong đ n 20 lít 300 3.4 C t đo x ng d u L u l ng đ n 120L/phút (±%) 3.5 ng h đo n B, C 3.5 ng h đo n L nh v c áp su t 4.1 Huy t áp k 4.2 Áp k 5.1 P/s L nh v c dung tích 3.1 Ghi c l nh c p A, c l nh ng kính (mm) 15 ÷ 25 (0,2÷0,5)% 300 (%) (2 ữ 5)% 50 (0 ữ 300) àà 25 (0 ÷ 600)βαρ 60 L nh v c n Công t n 5.2 Công t n 1pha Công t n 3pha 30 150 5.3 Ph ng ti n đo n tim 5% 1500 P/s 5.4 Ph ng ti n đo n não 5% 1500 P/S 6.1 6.2 L nh v c An toàn b c x Ki m tra X-Quang o ki m x 7.3 3500 2000 P/S L nh v c khác 7.1 7.2 X-Quang t ng h p phòng o n tr ti p đ a Làm tr ng tài v l nh v c đo l ng i m đo V i c h th ng 01 v vi c 67 i m H th ng(trên 10 m 150 1500 300 P/s B ng 2.2 M c thu phí đ i v i m u th nghi m v t liêu xây d ng Tên ch tiêu TT 1.1 n giá Ghi TCVN 4030:2003 400.000 1m u TCVN 6016:1995 800.000 1m u TCVN 6017:1995 800.000 1m u TCVN 7572-2:2006 200.000 1m u TCVN 7572-4:2006 200.000 1m u TCVN 7572-6:2006 200.000 1m u TCVN 7572-7:2006 150.000 1m u TCVN 7572-8:2006 200.000 1m u TCVN 7572-9:2006 150.000 1m u TCVN 7572-10:2006 250.000 1m u TCVN 7572-11:2006 250.000 1m u TCVN 7572-12:2006 300.000 1m u Ph ng pháp th C lý xi m ng Xác đ nh đ m n Xác đ nh gi i h n b n nén ( úc 1.2 m u b o d ng tu i 28 ngày) Xác đ nh đ d o tiêu chu n, th i 1.3 gian đơng k t tính n đ nh th tích 2.1 2.2 2.3 2.4 Th nghi m c lý c t li u cho bê tông v a Xác đ nh thành ph n c h t Xác đ nh kh i l l ng th tích đ hút n Xác đ nh kh i l ng th c tích x p đ h ng Xác đ nh đ m Xác đ nh hàm l 2.5 ng riêng, kh i ng bùn, b i, sét c t li u hàm l ng sét c c c t li u nh 2.6 2.7 2.8 Xác đ nh t p ch t h u c Xác đ nh c ng đ h s hoá m m c a đá g c Xác đ nh đ nén d p h s hoá m m c a c t li u l n Xác đ nh đ hao mòn va đ p 2.9 c a c t li u l n máy Los Angeles 68 Tên ch tiêu TT 2.10 2.11 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Xác đ nh hàm l Ph ng thoi d t c t li u l n Xác đ nh hàm l ng mi ca c t li u Xác đ nh đ s t c a h n h p bê tông Xác đ nh đ tách n c tách v a c a h n h p bê tông Xác đ nh đ hút n c c a bê tông - Xác đ nh c ng đ nén c a bê tông (10x10x10) - Xác đ nh c ng đ nén c a bê tông (15x15x15) - Xác đ nh c ng đ nén c a bê tông (20x20x20) - U n m u bê tông (15x15x45) Th nghi m c lý v a xây d ng 4.1 4.2 4.3 n giá Ghi TCVN 7572-13:2006 150.000 m u TCVN 7572-20:2006 150.000 m u Th nghi m c lý h n h p BT BT n ng 3.7 TT ng pháp th Tên ch tiêu Xác đ nh kích th c h t c t li u Xác đ nh đ l u đ ng c a v a i (ph ng pháp bàn d n) Xác đ nh kh i l v at i 150.000 m u TCVN 3109:1993 500.000 m u TCVN 3113:1993 300.000 m u TCVN 3118:1993 100.000 TCVN 3118:1993 120.000 TCVN 3118:1993 150.000 150.000 Ph l n nh t t TCVN 3106:1993 ng th tích ng pháp th n giá 1t (3 viên) 1t (3 viên) 1t (3 viên) 1t (3 viên) Ghi TCVN 3121-1:2003 200.000 m u TCVN 3121-3:2003 200.000 m u TCVN 3121-6:2003 200.000 m u 69 Tên ch tiêu TT 4.4 4.5 4.6 5.1 Xác đ nh kh i l Ph ng th tích m u v a đóng r n Xác đ nh c ng đ u n nén c av a Xác đ nh đ hút n c v a đóng r n ng pháp th n giá TCVN 3121-10:2003 200.000 m u TCVN 3121-11:2003 100.000 m u TCVN 3121-18:2003 200.000 m u Th nghi m c lý g ch xây đ t xét nung Xác đ nh kích th c hình h c khuy t t t ngo i quan TCVN 6355-1:2009 100.000 5.2 Xác đ nh c ng đ b n nén TCVN 6355-2:2009 350.000 5.3 Xác đ nh c ng đ b n u n TCVN 6355-3:2009 280.000 5.4 Xác đ nh đ hút n TCVN 6355-4:2009 200.000 5.5 Xác đ nh kh i l TCVN 6355-5:2009 250.000 5.6 Xác đ nh đ r ng TCVN 6355-6:2009 150.000 5.7 Xác đ nh v t tróc vơi TCVN 6355-7:2009 150.000 5.8 Xác đ nh s thoát mu i TCVN 6355-8:2009 250.000 Th nghi m c lý g ch Bl c bê tông nh 6.1 Ghi Ki m tra kích th c ng th tích c khuy t t t ngo i quan 6.2 Xác đ nh c ng đ nén 6.3 Xác đ nh đ hút n c TCXDVN 317:2004 100.000 TCXDVN 317:2004 250.000 TCXDVN 317:2004 200.000 70 1t (5 viên) 1t (5 viên) 1t (5 viên) 1t (5 viên) 1t (5 viên) 1t (5 viên) 1t (5 viên) 1t (5 viên) Tên ch tiêu TT Xác đ nh kh i l ng th Ph ng pháp th Ghi n giá tích 6.4 khơ Th nghi m c lý g ch Bl c bê tông (g ch bê tông c t li u - xi m ng) 7.1 TCXDVN 317:2004 Xác đ nh kích th c hình h c khuy t t t ngo i quan TCVN 6477:1999 100.000 TCVN 6477:1999 250.000 TCVN 6477:1999 150.000 TCVN 6477:1999 200.000 7.2 Xác đ nh c 7.3 Xác đ nh đ r ng 7.4 Xác đ nh đ hút n Th nghi m g ch bê tông t chèn 8.1 ng đ b n nén c Ki m tra kích th c khuy t t t ngo i quan TT Tên ch tiêu 8.2 Xác đ nh c 8.3 Xác đ nh đ hút n G ch bê tơng khí ch ng áp AAC 9.1 Xác đ nh kích th 9.2 Xác đ nh kh i l 9.3 Xác đ nh c 10 Th nghi m c lý thép 10.1 Th kéo 10.2 TCVN 6476:1999 Ph ng đ nén 250.000 ng pháp th 100.000 n giá TCVN 6476:1999 250.000 TCVN 6476:1999 200.000 TCVN 7578:2008 100.000 ng khô TCVN 7578:2008 250.000 ng đ ch u nén TCVN 7578:2008 250.000 c c Ghi TCVN 197:2002 D6÷D10 58.000 D12÷D18 75.000 D20÷D25 88.000 D28÷D35 100.000 D36÷D40 105.000 Th u n TCVN 71 198:1985; Tên ch tiêu TT Ph ng pháp th n giá Ghi TCVN 198:2008 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 D6÷D10 58.000 D12÷D18 66.000 D20÷D25 88.000 D28÷D35 98.000 D36÷D40 100.000 Phân tích hóa n c cho xây d ng Xác đ nh hàm l ng c n không tan Xác đ nh hàm l ng mu i hòa tan Xác đ nh đ pH Xác đ nh hàm l (SO -) TCVN 4560:1988 TCVN 6492:1999 ng ion Clorrua (Cl-) Xác đ nh hàm l TCVN 4560:1988 ng ion Sunfat TCVN 6194:1996 TCVN 6200:1996 72 B ng 2.3 M c thu phí đ i v i m u th nghi m hóa vi Tên S n Ph m - ch tiêu TT Các lo i n ho t, n c(n c m t, n Ph ng pháp th c sinh n giá 1000đ c th i…) pH TCVN 6492:2011 50 TCVN 5501:1991 50 đ c Máy WQC 22A 80 d n n Máy WQC 22A 100 TCVN 6185-96 60 Màu Mùi- xác đ nh b ng c m quan ISO 7887 -85 (E) 30 V - xác đ nh b ng c m quan TCVN 5501:1991 50 Ch t r n l l ng (TSS) TCVN 4560:1988 120 Ch t r n hòa tan (TDS) TCVN 4560:1988 120 10 Ch t r n toàn ph n (TS) 11 TCVN 4560:1988 c ng t ng 12 Nhu c u oxy hóa h c (COD) 13 Hàm l 14 APHA 2540 B TCVN 6224- 1996 TCVN 4565:1988 TCVN 6186:1996 ng oxy hoà tan (DO) Máy WQC 22A Nhu c u oxy sinh hóa sau ngày Máy đo BOD ch (BOD) 120 130 150 120 160 15 Hàm l ng clorua (Cl-) 16 Hàm l ng nitrit (NO -) 17 Hàm l ng nitrat (NO -) 18 Hàm l ng amoniac (NH ) TCVN 5988-95 150 19 Hàm l ng sulfat (SO 2-) TCVN 6200-96 150 20 Hàm l ng dihydro sulfur (H S) TCVN 5370:1991 150 TCVN 6194-96 TCVN 6178-96 ISO 6777- 84 (E) TCVN 6180-96 ISO 7890-3-88 73 120 150 150 Ghi Tên S n Ph m - ch tiêu TT Ph ng pháp th n giá 1000đ TCVN 4567-88 21 Hàm l ng xianua (CN-) TCVN 6181-96 150 22 Hàm l ng sulfua (S2-) TCVN 4567-88 150 Hàm l ng kim lo i n ng (tr th y Quang ph AAS 180 23 ngân Asen) 24 Th y ngân Quang ph AAS 250 25 Asen Quang ph AAS 250 26 Hàm l ng flo (F) TCVN 4568-88 180 27 Hàm l ng photphat PO 3- TCVN 6202-96 180 Vi Sinh N c TCVN 6187-2-1996 1.1 Coliform t ng s 1.2 E.Coli -nt- 150 1.3 Coliform ch u nhi t -nt- 150 ISO-4833-1991 150 ISO 9308-2: 1990 150 Th c Ph m 2.1 T ng s vi khu n hi u khí 2.2 T ng s n m men n m m c TCVN-4933-1989 150 2.3 Vi khu n k khí TCVN- 5042-1994 190 2.4 Vi khu n Coliform TCVN-6846-2001 150 2.5 E.coli TCVN-6846-2001 190 Phân Bón Hàm l ng nit (N) TCVN 5815: 2001 150 Hàm l ng nit t ng (N) TCVN 5815: 2001 150 Hàm l ng P O t ng c ng TCVN 5815: 2001 150 Hàm l ng nit P O h u hi u TCVN 5815: 2001 150 Hàm l ng photpho (P) TCVN 5815: 2001 150 Hàm l ng photpho (P) tan n TCVN 5815: 2001 150 c 74 Ghi Tên S n Ph m - ch tiêu TT TCVN 5815: 2001 n giá 1000đ 150 TCVN 5815: 2001 150 TCVN 5815: 2001 150 Ph ng pháp th Hàm l ng K O t ng c ng Hàm l ng K O tan n Hàm l ng kali (K) 10 Hàm l ng n 11 m TCVN 5613-2007 80 12 C h t TCVN 2620:1994 90 ISO 1781- 1961 60 13 14 c TCVN 5815: 1994 c pH dung d ch 10% TC: 010/Q -TN Axit humic (Thiên nông) 100 130 Qu ng (s t, chì, k m, đ ng, chì…) TCVN 4653- Hàm l ng s t chung Hàm l ng đ ng TCN 450 Hàm l ng chì TCN 450 Hàm l ng k m TCN 450 Hàm l ng P O TCVN 4649:1988 450 m ISO 2596 100 PP n i b 150 PP n i b 300 + Ch s khúc x PP n i b 190 + i m k t đông PP n i b 200 + Góc quay c c PP n i b 230 Ch s axit PP n i b 130 T tr ng PP n i b 100 Tinh d u -H Hàm l 450 ng li u m c a nguyên li u ch a tinh d u 1:2009 ng % tinh d u nguyên li u Ch tiêu hoá lý c a tinh d u h i 75 Ghi Tên S n Ph m - ch tiêu TT Ph ng pháp th n giá 1000đ Ghi Chè m Hàm l ng b i Hàm l ng ch t tan Hàm l ng t p ch t l TCVN 5615: 1991 100 Hàm l ng t p ch t s t TCVN 5614: 1991 120 Hàm l ng tro t ng AOAC 2000 150 Hàm l ng v n TCVN 5616: 1991 100 Hàm l ng x TCVN 5714- 1993 130 TCVN 5564 :1991 150 TCVN 378 - 1986 180 TCVN 1273 :1986 150 C n, bia, r TCVN 5613-2007 100 TCVN 5616: 1991 100 AOAC 2000 (920.104) 130 u axit Hàm l ng este Hàm l ng đ Hàm l ng andehit TCVN 8009 : 2009 220 Hàm l ng metanol TCVN 8010 : 2009 220 TCVN 8008 : 2009 150 TCVN 4415-87 150 ng t ng c n H i, na, h ng Hàm l ng n Hàm l ng axit N i b PTN 250 Hàm l ng Protein N i b PTN 250 Hàm l ng cellulose TCVN 4590-88 220 TCVN 3948-84 180 c ng T ng s Hàm l ng tinh d u PP n i b 350 Hàm l ng Tro t ng N i b PTN 180 76 P/S B ng 2.4 M c thu phí đ i v i m u th nghi m đ n TÊN CH TIÊU STT GIÁ TI N (VND) I QU T I N 01 Phân lo i (C p cách n, C p IP) 02 Ghi nhãn h 50,000 ng d n 150,000 03 B o v ch ng ch m t i b ph n mang n 100,000 04 Kh i đ ng thi t b truy n đ ng b ng đ ng c n 300,000 05 Cơng su t vào dòng n (cho ch đ làm vi c) 200,000 06 Phát nóng 300,000 07 Dòng n rò đ b n n 08 nhi t đ làm vi c Kh n ng ch ng m (Ki m tra b o v ch ng m + Ch t l ng tràn TN đ b n n + Th m 48h) 09 Dòng n rò đ b n n (Sau th m 48h) 10 B o v t i máy bi n áp m ch liên quan b n 11 14 ng 200,000 400,000 500,000 n đ nh nguy hi m c h c 200,000 b nc h c 200,000 15 K t c u 16 1,000,000 300,000 12 Ho t đ ng khơng bình th 13 S 200,000 300,000 Dây d n bên (Các TN v dây d n + TN 100 000 chu k chuy n h ng) 17 Linh ki n 300,000 100,000 18 u n i ngu n dây m m bên 300,000 19 u n i dùng cho ru t d n bên 200,000 20 Qui đ nh cho n i đ t 100,000 21 Vít m i n i 100,000 22 Khe h khơng khí, chi u dài đ ng rò cách n r n 23 Kh n ng ch u nhi t ch u cháy 24 L u l II LỊ N 100,000 400,000 ng gió (TCVN 7826, 7827 ) 2,000,000 NG I N 77 TÊN CH TIÊU STT Phân lo i (C p cách n, C p IP) Ghi nhãn h GIÁ TI N (VND) 50,000 ng d n 150,000 B o v ch ng ch m t i b ph n mang n 100,000 Kh i đ ng thi t b truy n đ ng b ng đ ng c n 300,000 Công su t vào dòng n (cho ch đ làm vi c) 200,000 Phát nóng 300,000 Dòng n rò đ b n n nhi t đ làm vi c Quá n áp đ 200,000 300,000 Kh n ng ch ng m (Ki m tra b o v ch ng m + Ch t l ng tràn TN đ b n n + Th nghi m m 48 h) 10 Dòng n rò đ b n n (Sau th nghi m m 48 h) 1,000,000 200,000 11 B o v t i máy bi n áp m ch liên quan 12 b n 300,000 13 Ho t đ ng khơng bình th 14 S 15 ng 500,000 n đ nh nguy hi m c h c 200,000 b nc h c 200,000 16 K t c u 300,000 17 Dây d n bên 100,000 18 Linh ki n 100,000 19 u n i ngu n dây m m bên 300,000 20 u n i dùng cho ru t d n bên 200,000 21 Qui đ nh cho n i đ t 100,000 22 Vít m i n i 100,000 23 Khe h khơng khí, chi u dài đ ng rò cách n r n 100,000 24 Kh n ng ch u nhi t ch u cháy 400,000 25 Kh n ng ch ng g 100,000 26 B c x , đ c h i r i ro t III ng t 100,000 M I N, N I C M I N Phân lo i (C p cách n, C p IP) Ghi nhãn h 50,000 ng d n 150,000 78 TÊN CH TIÊU STT GIÁ TI N (VND) B o v ch ng ch m t i b ph n mang n 100,000 Kh i đ ng thi t b truy n đ ng b ng đ ng c n 300,000 Công su t vào dòng n (cho ch đ làm vi c) 200,000 Phát nóng 300,000 Dòng n rò đ b n n nhi t đ làm vi c Quá n áp đ 200,000 300,000 Kh n ng ch ng m (Ki m tra b o v ch ng m + Ch t l ng tràn TN đ b n n + Th nghi m m 48 h) 1,000,000 10 Dòng n rò đ b n n (Sau th nghi m m 48 h) 200,000 11 B o v t i máy bi n áp m ch liên quan 400,000 12 b n 13 Ho t đ ng khơng bình th 14 S 15 300,000 ng 400,000 n đ nh nguy hi m c h c 200,000 b nc h c 200,000 16 K t c u 300,000 17 Dây d n bên 100,000 18 Linh ki n 100,000 19 u n i ngu n dây m m bên 300,000 20 u n i dùng cho ru t d n bên 200,000 21 Qui đ nh cho n i đ t 100,000 22 Vít m i n i 100,000 23 Khe h khơng khí, chi u dài đ ng rò cách n r n 100,000 24 Kh n ng ch u nhi t ch u cháy 350,000 25 Kh n ng ch ng g 100,000 26 B c x , đ c h i r i ro t ng t 100,000 79 B ng 2.5 M c thu phí đ i v i m u th nghi m m b o hi m Ch tiêu th nghi m STT n giá (VN ) 01 b n va đ p h p th xung đ ng 700,000 02 b n đâm xun 300,000 03 C h c kính ch n gió 300,000 04 H s truy n sáng 200,000 05 n đ nh c a m 150,000 06 b n quai đeo 100,000 07 Góc nhìn 100,000 08 Ngo i quan 50,000 09 Kích th 50,000 10 Kh i l c ph m vi b o v ng 50,000 80 ... ho t đ ng theo c ch t ch v tài t i Trung tâm K thu t Tiêu chu n Ch ol ng Ch t l ng t nh L ng S n ng 3: Gi i pháp nâng cao hi u qu ho t đ ng theo c ch t ch v tài t i Trung tâm K thu t Tiêu chu... ch t ch v tài 13 1.2.2 T ng quan tình hình th c hi n theo c ch t ch v tài chính: 15 K t lu n ch CH ng 24 NG TH C TR NG HO T CHÍNH T I TRUNG TÂM K L NG THEO C CH THU T TIÊU CHU... m trù tài t ng giai đo n l ch s - C ch t ch tài đ n v s ch qu n lý tài mà nghi p cơng l p th c ch t c quy n đ nh đo t v n đ tài c a đ n v g n trách nhi m th c thi quy n đ nh đo t đ c đ cao b)
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính tại trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh lạng sơn , Nâng cao hiệu quả hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính tại trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh lạng sơn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay