Nâng cao chất lượng thẩm định thiết kế bản vẽ thi công dự toán xây dựng công trình tại sở xây dựng tỉnh bắc kạn

118 8 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 15:18

L I CAM OAN H c viên xin cam đoan Lu n v n Th c s v i đ tài "Nâng cao ch t l ng th m đ nh thi t k b n v thi công - d tốn xây d ng cơng trình t i S Xây d ng t nh B c K n” cơng trình nghiên c u c a b n thân h c viên Các k t qu nghiên c u k t lu n lu n v n trung th c, không chép t b t k m t ngu n d i b t k hình th c Vi c tham kh o ngu n tài li u đ c th c hi n trích d n ghi ngu n tài li u tham kh o quy đ nh Tác gi Lu n v n Hoàng H i B ng i L IC M N Trong trình h c t p làm lu n v n t t nghi p cao h c, đ cs h giúp đ t n tình c a th y, cô giáo h i đ ng khoa h c tr ng d n, ng ih c Th y l i, đ c bi t th y giáo PGS.TS Nguy n Tr ng T , v i s tham gia góp ý c a nh ng nhà khoa h c, b n bè, đ ng nghi p s n l c h t c a b n thân n nay, tác gi hoàn thành lu n v n th c s Các k t qu đ t đ c nh ng đóng góp nh v lý thuy t th c nghi m vi c nâng cao ch t l ng công tác th m đ nh d án đ u t xây d ng t i S Xây d ng t nh B c K n Tác gi xin trân tr ng c m n t i th y giáo PGS.TS Nguy n Tr ng T h ng d n, ch b o t n tình cung c p nh ng ki n th c khoa h c c n thi t trình th c hi n lu n v n xin chân thành c m n th y, cô h i đ ng khoa h c chuyên ngành, th y, cô giáo tr th vi n tr ng ng i h c Th y l i, i h c Th y l i t o m i u ki n thu n l i cho tác gi hoàn thành lu n v n Tác gi xin trân tr ng c m n Ban lãnh đ o đ ng nghi p S Xây d ng t nh B c K n n i tác gi công tác quan tâm t o m i u ki n thu n l i giúp đ tác gi thu th p thơng tin, tài li u q trình th c hi n lu n v n M c r t c g ng xong u ki n th i gian trình đ có h n nên Lu n v n không th tránh kh i nh ng thi u sót, kính mong nh n đ c s quan tâm, góp ý c a Quý th y, cô b n đ ng nghi p Hà N i, ngày tháng n m 2017 Tác gi Lu n v n Hoàng H i B ng ii M CL C M U 1 Tính c p thi t c a M c đích c a tài nghiên c u tài Cách ti p c n ph K t qu d ki n đ t đ ng pháp nghiên c u .2 c CH NG 1: T NG QUAN V CÔNG TÁC TH M NH D ÁN U T XÂY D NG CƠNG TRÌNH 1.1 Qu n lý d án đ u t xây d ng công trình 1.1.1 M t s khái ni m liên quan v d án đâu t xây d ng 1.1.2 Phân lo i d án đâu t xây d ng 1.1.3 Vài nét v cơng trình đ u t xây d ng c b n 10 1.1.4 Phân lo i, c p cơng trình d án đâu t xây d ng 12 1.2 Th m đ nh d án đ u t xây d ng cơng trình 13 1.2.1 M c đích, nhi m v th m đ nh d án đ u t xây d ng 13 1.2.2 Nguyên t c th m đ nh d án, thi t k d tốn xây d ng cơng trình 15 1.2.3 Th m quy n th m đ nh d án đ u t xây d ng .15 1.2.4 N i dung th m đ nh d án đ u t xây d ng 17 1.3 T ng quan v th m đ nh thi t k b n v thi cơng - d tốn cơng trình xây d ng 19 1.4 Nh ng v n đ , sai sót th ng g p cơng tác th m đ nh .19 CH NG 2: C S LÝ LU N TRONG CÔNG TÁC TH M NH D ÁN U T XÂY D NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG 21 2.1 C s pháp lý quy đ nh công tác th m đ nh 21 2.1.1 C n c pháp lý đ th m đ nh d án đ u t xây d ng .21 2.1.2 H s d án đ u t xây d ng 24 2.1.3 Các thơng tin có liên quan đ n d án đ u t xây d ng 25 2.1.4 Th i gian th m đ nh d án đ u t xây d ng 25 iii 2.2 N i dung c a công tác th m đ nh thi t k b n v thi công - d tốn cơng trình xây d ng 26 2.2.1 Quy trình th m đ nh 27 2.2.2 Nguyên t c th m đ nh 28 2.2.3 N i dung th m đ nh 29 2.3 Các nhân t nh h ng đ n ch t l ng th m đ nh thi t k b n v thi cơng - d tốn xây d ng cơng trình 30 2.3.1 Môi tr ng pháp lý 30 2.3.2 Thông tin ph c v cho công tác th m đ nh 30 2.3.3 Qu n lý Nhà n c đ i v i đ u t 31 2.3.4 Công tác t ch c u hành 32 2.3.5 Quy trình th m đ nh 32 2.3.6 Ph ng pháp th m đ nh 33 2.3.7 Y u t l m phát 40 CH NG 3: GI I PHÁP NÂNG CAO CH T L NG CÔNG TÁC TH M NH THI T K B N V THI CƠNG – D TỐN T I S XÂY D NG T NH B C K N 42 3.1 Gi i thi u chung v S Xây d ng t nh B c K n 42 3.1.1 Gi i thi u khái quát v t nh B c K n 42 3.1.2 Gi i thi u chung v S Xây d ng t nh B c K n 42 3.1.3 Khái quát v qu n lý ho t đ ng đ u t xây d ng t i B c K n giai đo n t n m 2013 đ n n m 2016 43 3.2 Phân tích th c tr ng cơng tác th m đ nh thi t k b n v thi công - d tốn xây d ng cơng trình u c u l p Báo cáo Kinh t - K thu t đ u t xây d ng t i S Xây d ng t nh B c K n 46 3.2.1 Công tác xây d ng đ i ng cán b t ch c cán b 46 3.2.2 Công tác qu n lý ch t l ng 47 3.2.3 Công tác qu n lý chi phí đ u t xây d ng 48 iv 3.2.4 Công tác th m đ nh thi t k b n v thi cơng - d tốn xây d ng cơng trình t i S Xây d ng t nh B c K n 49 3.3 Các gi i pháp v t ch c th c hi n công tác th m đ nh thi t k b n v thi cơng - d tốn xây d ng cơng trình u c u l p Báo cáo Kinh t - K thu t .60 3.3.1 Các công vi c c a công tác th m đ nh: .60 3.3.2 Gi i pháp 61 3.4 Các gi i pháp k thu t nh m nâng cao ch t l ng công tác th m đ nh thi t k b n v thi cơng - d tốn xây d ng cơng trình yêu c u l p Báo cáo Kinh t - K thu t 63 3.5 Áp d ng gi i pháp đ i v i cơng trình: Tr m y t xã i S o, huy n Ch n, t nh B c K n .64 3.5.1 Khái quát v Tr m y t xã i S o, huy n Ch n, t nh B c K n .64 3.5.2 Áp d ng gi i pháp đ i v i cơng trình: Tr m y t xã i S o, huy n Ch n, t nh B c K n 66 * K t lu n .76 K T LU N VÀ KI N NGH 77 * K t lu n 77 * Ki n ngh 77 v DANH M C HÌNH NH Hình 3.1 S đ quy trình th m đ nh Hình 3.2 S đ quy trình th m đ nh đ xu t c i ti n Hình 3.3 M t b ng t ng Nhà tr m 02 t ng Hình 3.4 M t b ng t ng Nhà tr m 02 t ng Hình 3.5 M t đ ng tr c 1-7 Nhà tr m 02 t ng Hình 3.6 M t b ng t ng Nhà tr m 01 t ng Hình 3.7 M t đ ng tr c 1-7 Nhà tr m 01 t ng vi DANH M C B NG BI U B ng 3.1 S biên ch cán b , công ch c Qu n lý nhà n B ng 3.2 K t qu th c hi n công tác qu n lý ch t l c n m 2013 - 2016 ng n m 2013 - 2016 B ng 3.3 K t qu th c hi n công tác qu n lý chi phí TXD n m 2013 – 2016 B ng 3.4 K t qu th c hi n công tác th m đ nh thi t k BVTC – D toán n m 2013 – 2016 vii DANH M C CÁC T VI T T T UBND y ban nhân dân H ND H i đ ng nhân dân TXD u t xây d ng QLXDCT Qu n lý xây d ng cơng trình C T Ch đ u t TM T T ng m c đ u t TKBVTC+DT Thi t k b n v thi công + D tốn TTHC Th t c hành QCVN Quy chu n Vi t Nam TCVN Tiêu chu n Vi t Nam QH-KT Quy ho ch – Ki n trúc QL&GDXD Qu n lý Giám đ nh xây d ng KT&VLXD Kinh t V t li u xây d ng viii M U Tính c p thi t c a tài nghiên c u Giai đo n chu n b đ u t t o ti n đ quy t đ nh s thành công hay th t b i c a m t d án Th m đ nh d án công tác chu n b đ u t m t yêu c u không th thi u, c s đ đ n v , c quan có th m quy n quy t đ nh đ u t , cho phép đ u t Th m đ nh d án trình ki m tra đánh giá m t cách đ c l p, t o c s v ng ch c cho ho t đ ng đ u t xây d ng có hi u qu kh thi Trên th c t , d án đ s ch quan c a ng c l p đ u ch a đ ng nh ng v n đ m khuy t, l ch l c ch u i phân tích l p d án giúp cho ch đ u t , c p quy t đ nh đ u t xác đ nh tính hi u qu , kh thi c a d án đ u t tr c quy t đ nh đ u t , cho phép đ u t c n ph i ti n hành công tác th m đ nh d án Ch t l ng công tác th m đ nh đóng vai trò r t quan tr ng nh ng th c t l i ph thu c vào r t nhi u y u t nh công tác t ch c th m đ nh, quy đ nh th m đ nh, ph ng pháp th m đ nh, n ng l c đ i ng cán b , chuyên gia th c hi n công tác th m đ nh, Trong nh ng n m v a qua, th c hi n đ Nhà n c, ng l i phát tri n kinh t - xã h i c a ng b nhân dân t nh B c K n đ t đ ng c nhi u thành t u quan tr ng t t c l nh v c có l nh v c xây d ng Các d án đ u t xây d ng m i, c i t o, s a ch a, nâng c p h th ng cơng trình xây d ng dân d ng, cơng nghi p h t ng k thu t góp ph n hoàn thi n c s v t ch t h t ng ph c v vi c phát tri n kinh t , xã h i đ a ph ng S Xây d ng c quan chuyên môn thu c y ban nhân dân c p t nh; th c hi n ch c n ng tham m u, giúp y ban nhân dân c p t nh qu n lý nhà n c v l nh v c: Quy ho ch xây d ng ki n trúc; ho t đ ng đ u t xây d ng; phát tri n đô th ; h t ng k thu t đô th khu công nghi p, khu kinh t , khu công ngh cao (bao g m: C p n thoát n c, c đô th khu công nghi p, khu kinh t , khu công ngh cao; qu n lý ch t th i r n thông th ng t i đô th , khu công nghi p, khu kinh t , khu công ngh cao, c s s n xu t v t li u xây d ng; chi u sáng đô th ; công viên, xanh đô th ; qu n lý ngh a trang, tr ngh a trang li t s ; k t c u h t ng giao thông đô th , không bao g m vi c qu n lý khai thác, s d ng, b o trì k t c u h t ng giao thông đô th ; qu n lý xây d ng ng m đô th ; qu n lý s d ng chung c s h t ng k thu t đô th ); nhà ; công s ; th tr ng b t đ ng s n; v t li u xây d ng; v d ch v công l nh v c qu n lý nhà n th c hi n m t s nhi m v , quy n h n khác theo phân c p, y quy n c a cc aS ; y ban nhân dân c p t nh theo quy đ nh c a pháp lu t Hàng n m có r t nhi u d án xây d ng cơng trình dân d ng, cơng trình cơng nghi p nh , cơng trình cơng nghi p v t li u xây d ng, cơng trình h t ng k thu t cơng trình giao thơng th (tr cơng trình đ th , c u v tr t sông, đ ng qu c l qua đô th ) v i s v n đ u t l n đ ng s t c S th m đ nh c tri n khai th c hi n đ u t Tuy nhiên, bên c nh nh ng k t qu đ t đ c v n nh ng m t t n t i, y u kém, h n ch công tác th m đ nh Vi c nghiên c u tìm gi i pháp nh m nâng cao ch t l ng công tác th m đ nh thi t k b n v thi cơng - d tốn xây d ng cơng trình xây d ng dân d ng, cơng trình cơng nghi p nh , cơng trình công nghi p v t li u xây d ng, cơng trình h t ng k cơng trình giao thơng th (tr cơng trình đ ng s t đô th , c u v thu t t sông, đ ng qu c l qua đô th ) t i S m t yêu c u th c s quan tr ng c p thi t Do v y, tác gi l a ch n đ tài: "Nâng cao ch t l ng th m đ nh thi t k b n v thi công - d tốn xây d ng cơng trình t i S Xây d ng t nh B c K n" đ làm đ tài lu n v n t t nghi p c a v i mong mu n có nh ng đóng góp thi t th c, c th h u ích cho c quan n i tác gi cơng tác M c đích c a tài xu t m t s gi i pháp v t ch c th c hi n gi i pháp k thu t vi c th m đ nh thi t k b n v thi công - d tốn xây d ng cơng trình t i S Xây d ng t nh B c K n Cách ti p c n ph ng pháp nghiên c u - Cách ti p c n: D a h th ng c s lý lu n v th m đ nh d án đ u t công tác th m đ nh d án t i S Xây d ng t nh B c K n nh ng n m v a qua - Ph ng pháp nghiên c u: + Ph ng pháp u tra kh o sát; + Ph ng pháp th ng kê; + Ph ng pháp phân tích so sánh; T.T Lo i cơng trình b) Nút giao thơng khác m c 1.4.1.5 ng nơng thơn Tiêu chí phân c p L u l ng xe thi t k quy đ i (nghìn xe/ngày đêm) Quy mơ c bi t ≥ 30 I 10 ÷ < 30 C p cơng trình II ÷ < 10 III 200 > 50 a) Chi u cao (m) 2.1 1.5.1.1 Nhà, K t c u d ng nhà; Nhà bi t th không th p h n c p III b) S t ng cao 1.5.1.2 Cơng trình nhi u t ng có sàn c) T ng di n tích sàn (khơng g m k t c u m c 1.5.2) (nghìn m2) 1.5.1.3 K t c u nh p l n d ng khung d) Nh p k t c u l n > 200 (không g m k t c u m c 1.5.3) nh t (m) Ví d : c ng chào, nhà c u, c u b ng t i, đ) sâu ng m (m) khung treo bi n báo giao thông, k t c u t i e) S t ng ng m tr m thu phí n giao thơng k t c u nh p l n t ng t khác 2.2 1.5.2.1 K t c u d ng c t, tr , tháp Chi u cao c a k t c u > 200 cơng trình dân d ng, cơng nghi p, giao (m) thông 1.5.2.2 K t c u d ng c t, tr , tháp Chi u cao c a k t c u ≥ 300 (m) cơng trình H t ng k thu t Ví d : C t ng ten, tháp thu phát sóng truy n thanh/truy n hình; c t BTS; c t đèn, c t n h th ng chi u sáng a) Chi u cao tr đ > 200 2.3 Tuy n cáp treo v n chuy n ng i (m) ho c cao so v i m t đ t, m t n c (m) b) Kho ng cách l n ≥ 1.000 97 C p cơng trình I II > 75 ÷ 200 > 28 ÷ 75 > 20 ÷ 50 ÷ 20 > 20 > 10 ÷ 20 III > ÷ 28 2÷7 ÷ 10 IV ≤6 18 ≥5 ÷ 18 2÷4 75 ÷ 200 > 28 ÷ 75 >6 ÷ 28 ≤6 150 ÷ < 300 75 ÷ < 150 > 45 ÷ < 75 ≤ 45 > 75 ÷ 200 > 28 ÷ 75 > ÷ 28 ≤6 500 ÷ < 1.000 200 ÷ < 500 50 ÷ < 200 < 50 T.T 2.4 2.5 2.6 2.7 Lo i k t c u Tiêu chí phân c p c bi t I C p cơng trình II III IV nh t (m) gi a hai tr cáp K t c u d ng b ch a, si lơ (B b i, a) Dung tích ch a > 15 ÷ 15 1÷ ÷ 18 >3÷6 ≤3 i v i k t c u ch a ch t đ c h i (nguy hi m t i s c kho ng i, đ ng v t, nh h ng đ n s s ng c a th c v t): sau xác đ nh c p cơng trình theo B ng t ng lên m t c p, nh ng không th p h n c p II khơng có c p đ c bi t T ng ch n T ng ch n s d ng cho cơng trình ch nh tr xét thêm tiêu chí c a k t c u thu c m c a) N n đá > 25 ÷ 40 > 15 ÷ 25 > ÷ 15 ≤8 b) N n đ t cát, đ t thơ, đ t sét tr ng > 12 ÷ 20 > ÷ 12 ≤5 thái c ng n a c ng Chi u cao t ng (m) c) N n đ t sét bão hòa n c tr ng thái > 10 ÷ 15 > ÷ 10 ≤4 d o K t c u gia c b m t mái d c (xây p Chi u cao tính t > 30 ≤ 30 g ch/đá, đ bê tông hay gi i pháp khác chân t i đ nh mái d c tr k t c u t ng ch n đ t m c 1.5.5) (m) Tuy n ng/c ng i v i n ng/c ng có t ng chi u dài n ≤ 1000 m: sau xác đ nh c p cơng trình theo B ng h xu ng m t c p 2.10.1 Tuy n ng c p n c (n c thơ ho c ng kính c a ≥ 800 400 ÷ < 800 150 ÷ < 400 < 150 n c s ch) ng (mm) 98 T.T Lo i k t c u Tiêu chí phân c p c bi t I ≥ 2.000 C p cơng trình II III 1.500 ÷ 0,7 ≤ 0,7 (m) b) Tuy nen k thu t B r ng thơng th y >7 >3÷7 ≤3 (H m d ng nen k thu t nhà (m) máy không l n h n c p I) 2.10.5 Tuy n ng d n d u, d n khí đ t a) ng kính ≥ 200 < 200 c a ng (mm) b) V trí xây d ng D i bi n D i sông Trên đ t li n 2.8 K t c u quy mô nh , l khác 2.14.1 Hàng rào, t ng rào; Lan can can b o Chi u cao (m) >6 ≤6 v k t c u t ng t khác 2.14.2 Kh i xây g ch/đá/bê tông hay t m bê tông đ làm k t c u nh l nh b n hoa, bia, m , m c quan tr c (trên đ t li n) k t c u có quy mơ nh , l khác: c p IV Ghi chú: Xác đ nh c p cơng trình theo lo i quy mô k t c u đ c th c hi n theo trình t sau: a) Trên c s đ c m c a cơng trình, xác đ nh lo i k t c u theo m c B ng 2; b) Xác đ nh c p cơng trình theo t t c tiêu chí phân c p đ i v i lo i k t c u xác đ nh t i i m a L y c p l n nh t xác đ nh đ c làm c p cơng trình M t s thu t ng s d ng tiêu chí phân c p c a B ng đ c hi u nh sau: a) Nhà, K t c u d ng nhà: cơng trình xây d ng d ng hình kh i, có ph n n i m t đ t, đ c c u t o t k t c u ch u l c, bao che (có th có ho c khơng) mái b) Cách xác đ nh chi u cao công trình/k t c u: 99 i v i cơng trình, k t c u thu c m c 2.1: Chi u cao đ c tính t cao đ m t đ t đ t cơng trình t i m cao nh t c a cơng trình (k c t ng tum ho c mái d c) i v i cơng trình đ t m t đ t có cao đ m t đ t khác chi u cao tính t cao đ m t đ t th p nh t N u đ nh cơng trìnhthi t b k thu t nh c t ng ten, c t thu sét, thi t b s d ng n ng l ng m t tr i, b n c kim lo i chi u cao c a thi t b khơng tính vào chi u cao cơng trình; - i v i k t c u m c 2.2: Chi u cao k t c u đ c tính t cao đ m t đ t t i m cao nh t c a cơng trình i v i cơng trìnhcao đ m t đ t khác chi u cao tính t cao đ m t đ t th p nh t c) Chi u cao c a k t c u m t s tr ng h p riêng đ c quy đ nh nh sau: + i v i k t c u tr /tháp/c t đ thi t b thu c m c 2.2.1, chi u cao k t c u đ c tính b ng t ng chi u cao c a tr /tháp đ thi t b thi t b đ t tr /tháp; + i v i k t c u đ c l p đ t cơng trình hi n h u thu c m c 2.2.2, chi u cao k t c u đ c tính t chân t i đ nh c a k t c u đ c l p đ t (Ví d : c t BTS chi u dài 12m, đ t nhà t ng hi n h u, chi u cao k t c u c a c t BTS đ c tính 12m) i v i k t c u m c 2.3: Chi u cao tr đ kho ng cách t m t b tr đ n đ nh tr ; cao so v i m t đ t, m t n c: kho ng cách t cáp treo t i m t đ t ho c m t n c (m c n c trung bình n m) bên d i; - i v i k t c u ch a m c 2.4: Chi u cao k t c u ch a xác đ nh t ng t v i m c 2.1 - i v i k t c u t ng ch n m c 2.5: Chi u cao t ng ch n tính t m t n n phía th p h n đ n đ nh t ng; d) S t ng cao c a nhà/cơng trình: Bao g m toàn b t ng m t đ t k c t ng k thu t, t ng l ng, t ng áp mái, t ng tum t ng n a ng m (T ng n a ng m t ng mà m t n a chi u cao c a n m ho c ngang c t m t đ t đ t cơng trình) đ) S t ng ng m c a nhà/cơng trình: Bao g m tồn b t ng d i m t đ t không k t ng n a ng m e) sâu ng m: Chi u sâu tính t c t m t đ t đ t cơng trình theo quy ho ch đ c t t i m t c a sàn c a t ng h m sâu nh t g) Nh p k t c u l n nh t c a nhà/cơng trình: Kho ng cách l n nh t gi a tim c a tr (c t, t ng) li n k , đ c dùng đ đ k t c u n m ngang (d m, sàn không d m, giàn mái, giàn c u, cáp treo ) Riêng đ i v i k t c u công xôn, l y giá tr nh p b ng 50% giá tr quy đ nh B ng h) T ng di n tích sàn nhà/cơng trình: T ng di n tích sàn c a t t c t ng, bao g m c t ng h m, t ng n a h m, t ng k thu t, t ng áp mái t ng tum Di n tích sàn c a m t t ng di n tích sàn xây d ng c a t ng đó, g m c t ng bao (ho c ph n t ng chung thu c v nhà) di n tích m t b ng c a lôgia, ban công, c u thang, gi ng thang máy, h p k thu t, ng khói./ i v i Kênh n c h (cơng trình h t ng k thu t): xác đ nh c p cơng trình theo k t c u gia c c a b kênh ho c mái kênh (ch n lo i phù h p v i m c 2.5 ho c m c 2.6 B ng này) 100 Ph l c B ng 3.1 Thành ph n h s trình th m đ nh d án STT Tên lo i h s T trình th m đ nh d án đ u t xây d ng cơng trình Quy t đ nh l a ch n nhà th u l p d án H p đ ng t v n kh o sát, l p d án H s n ng l c c a nhà th u kh o sát, nhà th u l p d án, thi t k c s ; Ch ng ch hành ngh thông tin n ng l c c a ch c danh ch nhi m kh o sát, ch nhi m đ án thi t k , ch trì thi t k c a nhà th u thi t k , l p d toán Nhi m v thi t k c a d án 10 B n chính; M u s 01 c a Ngh đ nh 59/2015/N CP Quy t đ nh phê t ch tr ng đ u t xây d ng cơng trình Quy t đ nh l a ch n ph ng án thi t k ki n trúc thông qua thi n ho c n ch n theo quy đ nh ph ng án thi t k đ c l a ch n kèm theo (n u có); Quy ho ch chi ti t t l 1/500 (quy ho ch 1/2000 đ i v i khu v c xây d ng quy mô 20 ha) ho c t ng m t b ng đ c c p có th m quy n phê t i v i khu v c ch a có quy ho ch xây d ng ph i có gi y phép quy ho ch ho c v n b n ch p thu n đ a m đ u t Ghi H s kh o sát xây d ng ph c v l p d án (đ a hình, đ a ch t, th y v n, phòng ch ng m i…) bao g m: + Nhi m v , ph ng án k thu t kh o sát đ c ch đ u t phê t + H s kh o sát hi n tr ng cơng trình (đ i v i d án c i t o, s a ch a) + Nh t ký kh o sát + Các biên b n nghi m thu kh o sát + Báo cáo k t qu kh o sát Thuy t minh báo cáo nghiên c u kh thi, bao g m t ng m c đ u t ho c d toán (Ch đ u t g i kèm file m m d 101 Ch ng ch hành ngh b n photo công ch ng h p l tốn cơng trình vào hòm th n t c a c quan th m đ nh) 11 12 13 14 15 Thi t k c s bao g m b n v thuy t minh (H s thi t k ph n công ngh (n u có)) Báo cáo t ng h p c a ch đ u t v s phù h p c a h s d án so v i quy đ nh h p đ ng V n b n th m t ho c ý ki n v gi i pháp phòng cháy ch a cháy, báo cáo đánh giá tác đ ng môi tr ng c a c quan có th m quy n (n u có); Các v n b n thông tin, s li u v h t ng k thu t đô th ; V n b n th a thu n đ cao t nh khơng (n u có); Các v n b n pháp lý khác có liên quan (n u có) 102 B ng 3.2 Thành ph n h s trình th m đ nh đ i v i d án ch yêu c u l p Báo cáo Kinh t K thu t Tên lo i h s STT T trình th m đ nh Báo cáo KTKT đ u t xây d ng cơng trình Quy t đ nh l a ch n nhà th u l p Báo cáo KTKT H p đ ng t v n kh o sát, l p Báo cáo KTKT H s n ng l c c a nhà th u kh o sát, nhà th u l p Báo cáo KTKT; Ch ng ch hành ngh thông tin n ng l c c a ch c danh ch nhi m kh o sát, ch trì thi t k c a nhà th u thi t k , l p d toán Nhi m v thi t k 10 B n chính; M u s 04 c a Ngh đ nh 59/2015/N CP Quy t đ nh phê t ch tr ng đ u t xây d ng cơng trình T ng m t b ng đ c c p có th m quy n phê t ho c v n b n ch p thu n đ a m đ u t (đ i v i nh ng khu v c ch a có quy ho ch) Ghi H s kh o sát xây d ng ph c v l p d án (đ a hình, đ a ch t, th y v n, phòng ch ng m i…) bao g m: + Nhi m v , ph ng án k thu t kh o sát đ c ch đ u t phê t + H s kh o sát hi n tr ng cơng trình (đ i v i cơng trình c i t o, s a ch a) + Nh t ký kh o sát + Các biên b n nghi m thu kh o sát + Báo cáo k t qu kh o sát Thuy t minh Báo cáo KTKT, bao g m b n v thi t k thuy t minh (H s thi t k ph n công ngh (n u có)) H s d tốn bao g m: + V n b n th a thu n xác đ nh v trí đ đ t (n u có) + Biên b n xác đ nh ngu n v t li u, c ly v n chuy n v t li u (áp d ng đ i v i công trình xây d ng n m ngồi trung tâm huy n, thành ph ) 103 Ch ng ch hành ngh b n photo công ch ng h p l (Ch đ u t g i kèm file m m d tốn cơng trình vào hòm th n 11 12 13 + Báo giá v t li u đ c bi t khơng có báo giá v t li u đ a bàn t nh (đ c ch đ u t ch p thu n) + Phê t giá danh m c v t li u s d ng cơng trình t i hi n tr ng xây l p c a ch đ u t (áp d ng đ i v i cơng trình xây d ng n m trung tâm huy n, thành ph ) + V n b n ý ki n c a c quan chuyên ngành v giá thi t b ho c ch ng th th m đ nh giá đ i v i lo i thi t b cơng trình + D tốn xây d ng cơng trình Báo cáo t ng h p c a ch đ u t v s phù h p c a h s Báo cáo KTKT so v i quy đ nh h p đ ng V n b n th m t ho c ý ki n v gi i pháp phòng cháy ch a cháy, báo cáo đánh giá tác đ ng môi tr ng c a c quan có th m quy n (n u có); Các v n b n thông tin, s li u v h t ng k thu t đô th ; V n b n th a thu n đ cao t nh khơng (n u có); 14 Quy trình b o trì 15 Báo cáo k t qu th m tra (đ i v i cơng trình có u c u th m tra ph c v công tác th m đ nh) Ch đ u t g i kèm file m m d tốn th m tra cơng trình vào hòm th n t c a c quan th m đ nh 16 Các v n b n pháp lý khác có liên quan (n u có) 104 t c a c quan chuyên môn th m đ nh) B ng 3.3 Thành ph n h s trình th m đ nh thi t k c s Tên lo i h s STT T trình th m đ nh h s thi t k c s Ghi B n chính; M u s 01 c a Ngh đ nh 59/2015/N CP Quy t đ nh phê t ch tr ng đ u t xây d ng cơng trình ho c v n b n ch p thu n ch tr ng đ u t xây d ng ho c gi y ch ng nh n đ ng ký đ u t (đ i v i d án s d ng v n khác); Quy t đ nh l a ch n ph ng án thi t k ki n trúc thông qua thi n ho c n ch n theo quy đ nh ph ng án thi t k đ c l a ch n kèm theo (n u có); Quy ho ch chi ti t t l 1/500 (quy ho ch 1/2000 đ i v i khu v c xây d ng quy mô 20 ha) ho c t ng m t b ng đ c c p có th m quy n phê t i v i khu v c ch a có quy ho ch xây d ng ph i có gi y phép quy ho ch ho c v n b n ch p thu n đ a m đ u t Quy t đ nh l a ch n nhà th u thi t k H p đ ng t v n kh o sát, thi t k H s n ng l c c a nhà th u kh o sát, nhà th u thi t k c s ; Ch ng ch hành ngh thông tin n ng l c c a ch c danh ch nhi m kh o sát, ch trì thi t k c a nhà th u thi t k , l p d toán Nhi m v thi t k H s kh o sát xây d ng ph c v thi t k (đ a hình, đ a ch t, th y v n, phòng ch ng m i…) bao g m: + Nhi m v , ph ng án k thu t kh o sát đ c ch đ u t phê t + Nh t ký kh o sát + Các biên b n nghi m thu kh o sát + Báo cáo k t qu kh o sát 10 Thuy t minh báo cáo nghiên c u kh thi 11 Thi t k c s bao g m b n v thuy t minh 12 Báo cáo t ng h p c a ch đ u t v s phù h p c a h s d án so v i quy đ nh h p đ ng 105 Ch ng ch hành ngh b n photo công ch ng h p l 13 14 15 V n b n th m t ho c ý ki n v gi i pháp phòng cháy ch a cháy, báo cáo đánh giá tác đ ng môi tr ng c a c quan có th m quy n (n u có); Các v n b n thơng tin, s li u v h t ng k thu t đô th ; V n b n th a thu n đ cao t nh khơng (n u có); Các v n b n pháp lý khác có liên quan (n u có) 106 B ng 3.4 Thành ph n h s trình th m đ nh thi t k k thu t, thi t k b n v thi cơng, d tốn tri n khai sau thi t k c s Tên lo i h s STT B n chính; M u s 06 c a T trình th m đ nh thi t k xây d ng d toán xây Ngh đ nh d ng cơng trình 59/2015/N CP Áp d ng v i tr ng h p cơng trình ch a đ c H s thi t k c s đ c phê t d án đ u t chuyên ngành th m đ nh xây d ng; b c d án (ho c cho ý ki n TKCS d án) Quy t đ nh phê t d án đ u t xây d ng cơng trình; Quy t đ nh phê t u ch nh d án (n u có) Quy t đ nh l a ch n nhà th u thi t k H p đ ng t v n kh o sát, thi t k H s n ng l c c a nhà th u kh o sát, nhà th u thi t k ; Ch ng ch hành ngh thông tin n ng l c c a ch c danh ch nhi m kh o sát, ch trì thi t k c a nhà th u thi t k , l p d toán Nhi m v thi t k Ghi H s kh o sát xây d ng ph c v thi t k (đ a hình, đ a ch t, th y v n, phòng ch ng m i…) bao g m: + Nhi m v , ph ng án k thu t kh o sát đ c ch đ u t phê t + Nh t ký kh o sát + Các biên b n nghi m thu kh o sát + Báo cáo k t qu kh o sát Thi t k bao g m b n v thuy t minh (thi t k ph n cơng ngh (n u có)) 107 Ch ng ch hành ngh b n photo công ch ng h p l 10 11 12 13 14 15 H s d toán bao g m: + V n b n xác đ nh v trí đ đ t, th a thu n v trí đ đ t (n u có) + Biên b n xác đ nh ngu n v t li u, c ly v n chuy n v t li u (áp d ng đ i v i cơng trình xây d ng n m trung tâm huy n, thành ph ) + Báo giá v t li u đ c bi t khơng có báo giá v t li u đ a bàn t nh (đ c ch đ u t ch p thu n) + Phê t giá danh m c v t li u s d ng cơng trình t i hi n tr ng xây l p c a ch đ u t (áp d ng đ i v i cơng trình xây d ng n m ngồi trung tâm huy n, thành ph ) + V n b n ý ki n c a c quan chuyên ngành v giá thi t b ho c ch ng th th m đ nh giá đ i v i lo i thi t b cơng trình + D tốn xây d ng cơng trình (Ch đ u t g i kèm file m m d tốn cơng trình vào hòm th n t c a c quan chuyên môn th m đ nh) Báo cáo t ng h p c a ch đ u t v s phù h p c a h s d án so v i quy đ nh h p đ ng Báo cáo k t qu th m tra (đ i v i công trình có u c u th m tra ph c v công tác th m đ nh) Ch đ u t g i kèm file m m d toán th m tra cơng trình vào hòm th n t c a c quan th m đ nh V n b n th m t ho c ý ki n v gi i pháp phòng cháy ch a cháy, báo cáo đánh giá tác đ ng môi tr ng c a c quan có th m quy n (n u có); Các v n b n thơng tin, s li u v h t ng k thu t đô th ; V n b n th a thu n đ cao t nh khơng (n u có); Các v n b n pháp lý khác có liên quan (n u có) 108 Các v n b n ph i đ y đ tính pháp lý theo quy đ nh Ph l c B ng 4.1 Danh m c h s trình th m đ nh u ch nh d án (bao g m c d án ch yêu c u l p Báo cáo Kinh t - k thu t) STT Tên lo i h s T trình th m đ nh d án u ch nh H s d án đ Quy t đ nh phê t d án đ u t xây d ng cơng trình; Quy t đ nh phê t u ch nh d án tr c (n u có) Quy t đ nh ch tr c phê t; Báo cáo th m đ nh ngu n v n kh n ng cân đ i v n d án u ch nh H s d án u ch nh (g m b n v thuy t minh) B n Áp d ng v i tr ng h p cơng trình ch a đ c c quan th m đ nh b c d án ng đ u t u ch nh Ghi H s kh o sát xây d ng ph c v thi t k u ch nh (n u có) H s d tốn u ch nh (Ch đ u t g i kèm file m m d tốn cơng trình vào hòm th n t c a c quan th m đ nh) H s thanh, quy t tốn (n u có) 10 Báo cáo t ng h p c a ch đ u t v s phù h p c a h s d án u ch nh so v i quy đ nh h p đ ng 11 Các v n b n pháp lý khác có liên quan (n u có) 109 Áp d ng v i tr ng h p u ch nh làm t ng t ng m c đ u t B ng 4.2 Thành ph n h s trình th m đ nh u ch nh thi t k k thu t, thi t k b n v thi cơng, d tốn tri n khai sau thi t k c s STT Tên lo i h s T trình th m đ nh thi t k , d toán u ch nh H s thi t k , d toán đ c phê t; Quy t đ nh phê t thi t k , d toán; Quy t đ nh phê t u ch nh thi t k , d tốn tr c (n u có) Ch tr ng u ch nh thi t k , d tốn c a c p có th m quy n H s thi t k u ch nh (g m b n v thuy t minh) H s kh o sát xây d ng ph c v thi t k u ch nh (n u có) H s d toán u ch nh (Ch đ u t g i kèm file m m d tốn cơng trình vào hòm th n t c a c quan th m đ nh) H s thanh, quy t tốn (n u có) Báo cáo t ng h p c a ch đ u t v s phù h p c a h s d án u ch nh so v i quy đ nh h p đ ng 10 Các v n b n pháp lý khác có liên quan (n u có) 110 Ghi B n Áp d ng v i tr ng h p cơng trình ch a đ c c quan th m đ nh ... nh m nâng cao ch t l ng công tác th m đ nh thi t k b n v thi cơng - d tốn xây d ng cơng trình xây d ng dân d ng, cơng trình cơng nghi p nh , cơng trình cơng nghi p v t li u xây d ng, cơng trình. .. c u ti n kh thi đ u t xây ng ban đ u v thi t k xây d ng công trình, l a ch n s b v dây chuy n công ngh , thi t b làm c s xác đ nh ch tr ng đ u t xây d ng cơng trình - Thi t k c s thi t k đ c... m đ nh thi t k b n v thi cơng - d tốn cơng trình xây d ng N i dung th m đ nh thi t k b n v thi cơng - d tốn cơng trình xây d ng: - S phù h p c a thi t k xây d ng b c sau so v i thi t k xây d ng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng thẩm định thiết kế bản vẽ thi công dự toán xây dựng công trình tại sở xây dựng tỉnh bắc kạn , Nâng cao chất lượng thẩm định thiết kế bản vẽ thi công dự toán xây dựng công trình tại sở xây dựng tỉnh bắc kạn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay