Hoàn thiện công tác quản lý chi phí thi công xây dựng công trình của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng việt hà

118 8 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 15:18

L I CAM OAN Tôi xin cam đoan đ tài lu n v n s n ph m nghiên c u c a riêng cá nhân Các s li u k t qu lu n v n hoàn toàn trung th c ch a đ t t c cơng trình tr c T t c trích d n đ c công b c ghi rõ ngu n g c N i, ngày tháng n m 2017 Tác gi lu n v n H Th Lê i L IC M N Trong trình nghiên c u th c hi n lu n v n, tác gi nh n đ cs h ng d n t n tình c a th y giáo PGS.TS Bùi Ng c Toàn nh ng ý ki n v chuyên môn quý báu c a th y giáo khoa Cơng trình – Tr ng i h c Th y l i c ng nh s giúp đ c a Công ty C ph n u t Xây d ng Vi t Tác gi xin chân thành c m n th y Tr i h c Th y l i ch b o h ng ng d n khoa h c t n tình c quan cung c p s li u trình h c t p, nghiên c u hoàn thành lu n v n Do th i gian nghiên c u h n ch nên Lu n v n khó tránh kh i nh ng thi u sót, tác gi r t mong nh n đ c nh ng ý ki n đóng góp c a quý đ c gi Xin trân tr ng c m n! N i, ngày tháng n m 2017 Tác gi lu n v n H Th Lê ii M CL C L I CAM OAN .i L I C M N ii M C L C iii DANH M C B NG BI U vi DANH M C HÌNH V vii DANH M C CÁC VI T T T GI I THÍCH THU T NG viii M U I Tính c p thi t c a đ tài: .1 II M c đích c a đ tài: III Cách ti p c n ph ng pháp nghiên c u: IV it CH NG 1: T NG QUAN V CHI PHÍ QU N CHI PHÍ THI CƠNG XÂY ng ph m vi nghiên c u .2 D NG CƠNG TRÌNH 1.1 Khái ni m, n i dung chi phí thi cơng xây d ng cơng trình .3 1.2 Qu n chi phí thi cơng xây d ng cơng trình .5 1.3 Th c tr ng chung công tác qu n chi phí c a doanh nghi p xây d ng 1.3.1 Qu n s d ng v t t , nguyên v t li u 1.3.2 Qu n s d ng máy móc, thi t b 15 1.3.3 Qu n s d ng lao đ ng 19 1.4 Công c th c hi n công tác qu n chi phí 22 K T LU N CH CH NG 2: C NG 1: .24 S LU N V QU N CHI PHÍ THI CƠNG XÂY D NG CƠNG TRÌNH .25 2.1 C s pháp công tác qu n chi phí thi cơng xây d ng cơng trình 25 2.1.1 Các v n b n liên quan đ n công tác qu n chi phí thi cơng xây d ng cơng trình 25 2.1.2 Ph m vi áp d ng qu n chi phí thi cơng xây d ng cơng trình 25 2.1.3 M t s nguyên t c qu n chi phí thi cơng xây d ng cơng trình 26 2.2 Các nhân t nh h ng đ n qu n chi phí thi cơng xây d ng cơng trình 27 2.2.1 Nhân t thu c v th tr ng 27 2.2.2 Nhân t v u ki n t nhiên 28 iii 2.2.3 Nhân t v đ a m, m t b ng xây d ng 28 2.2.4 Nhân t th i gian, ti n đ thi công 29 2.2.5 Nhân t sách c a Nhà n c 29 2.3 N i dung ho t đ ng qu n chi phí thi cơng xây d ng cơng trình 30 2.3.1 S d ng v t t xây d ng 30 2.3.2 S d ng công ngh ti n ti n khoa h c k thu t xây d ng 31 2.3.3 S d ng lao đ ng 33 2.3.4 B máy qu n doanh nghi p xây d ng 34 2.4 Nh ng bi n pháp qu n chi phí thi cơng xây d ng cơng trình 39 2.4.1 Bi n pháp s d ng v t t ,nguyên v t li u 39 2.4.2 Bi n pháp s d ng thi t b 41 2.4.3 Bi n pháp s d ng lao đ ng 42 K T LU N CH CH NG 2: 44 NG 3: TH C TR NG M T S GI I PHÁP HOÀN THI N CƠNG TÁC QU N CHI PHÍ THI CƠNG XÂY D NG CƠNG TRÌNH T I CƠNG TY C PH N UT XÂY D NG VI T 45 3.1 Th c tr ng cơng tác qu n chi phí thi cơng xây d ng cơng trình t i Cơng ty C ph n u t Xây d ng Vi t 45 3.1.1 Gi i thi u khái quát v Công ty c ph n u t Xây d ng Vi t 45 3.1.2 Tình hình ho t đ ng xây d ng c a công ty C ph n u t Xây d ng Vi t 47 3.1.3 Phân tích th c tr ng qu n chi phí thi cơng xây d ng cơng trình c a Cơng ty c ph n u t Xây d ng Vi t 50 3.1.4 Nh ng k t qu đ t đ c, nh ng t n t i nguyên nhân t i Công ty c ph n u t Xây d ng Vi t 70 3.2 nh h ng phát tri n c a Công ty c ph n u t Xây d ng Vi t 74 3.2.1 Chi n l c phát tri n v b máy 78 3.2.2 Chi n l c v công tác th tr ng 78 3.2.3 Yêu c u v cơng tác tài 79 3.2.4 Công tác t ch c đào t o ngu n nhân l c 80 3.2.5 Công tác đ u t phát tri n nâng cao hi u qu s n xu t 80 3.2.6 Công tác ng d ng khoa h c, k thu t công ngh môi tr 3.3 ng 80 xu t m t s gi i pháp hồn thi n cơng tác qu n chi phí thi cơng xây d ng cơng trình c a Cơng ty c ph n u t Xây d ng Vi t 81 iv 3.3.1 Gi i pháp hoàn thi n qu n s d ng NVL 81 3.3.2 Hồn thi n cơng tác qu n s d ng lao đ ng 85 3.3.3 Gi i pháp hoàn thi n qu n s d ng máy móc thi t b 90 K T LU N CH NG 3: 100 K T LU N KI N NGH .101 TÀI LI U THAM KH O 102 PH L C 103 v DANH M C B NG BI U B ng 1.1 : B ng m t s nguyên v t li u c n dùng cho cơng trình (T2/2015) B ng 1.2: B ng t ng h p m t s nguyên v t li u d tr t i công ty 10 B ng 1.3: K ho ch mua s m nguyên v t li u c a công ty tháng 11, 12 n m 2015 12 B ng 1.4: B ng nguyên v t li u c p cho cơng trình c u Nam Ô T12/2015 13 B ng 1.5 S d ng máy móc thi t b c a Cơng ty n m 2015 16 B ng 2.1 Các tr ng h p s d ng V t t 31 B ng 3.1: C c u tình hình lao đ ng 48 B ng 2: C c u ch t l ng lao đ ng 49 B ng 3: S li u chi phí thi cơng xây d ng cơng trình 51 B ng 4: T ng h p chi phí nguyên v t li u xây d ng cơng trình 55 B ng 5: Tình hình s d ng chi phí NVL nh ng n m g n 57 B ng 6: T ng h p chi phí nhân cơng cơng trình nghiên c u 63 B ng 3.7: B ng th ng kê chi phí nhân cơng n m 2013 - 2015 65 B ng 8: Th c tr ng s d ng chi phí MTC cơng trình nghiên c u 66 B ng Tình hình s d ng chi phí máy thi cơng qua n m g n 68 B ng 10 Tình hình s d ng chi phí chung cơng trình 69 B ng 11 Tình hình s d ng chi phí chung c a cơng ty n m g n 70 B ng 3.12: N ng su t lao đ ng bình quân n m 71 B ng 3.13: Danh sách lao đ ng d ki n th c hi n cơng trình gi m chi phí nhân cơng, h giá thành xây l p, ta nghiên c u tình hình s d ng lao đ ng m ng n c Phú o n qua D án H i cơng trình C ng hóa ng city 88 B ng 3.14: Chi phí nhân cơng th c hi n cơng trình C ng hóa m ng n c Phú o n qua D án H i ng city 89 Ph l c 1: C c u ch t l ng lao đ ng 103 Ph l c 2: C c u ch t l ng lao đ ng 104 Ph l c 3: M t s máy móc thi t b n hình 105 vi DANH M C HÌNH V Hình 2.1: S đ logic s d ng công ngh tiên ti n xây d ng 32 Hình 2.2: S đ s d ng nhân công lao đ ng .33 Hình 2.3: S đ C c u t ch c theo ki u tr c n 35 Hình 2.4: S đ C c u t ch c theo ki u ch c n ng 36 Hình 2.5: S đ c c u theo ki u tr c n - ch c n ng 37 Hình 2.6: S đ c c u theo ki u tr c n - tham m u 38 Hình 3.1: S đ t ch c c a công ty .46 Hình 2:C c u lao đ ng theo gi i tính n m g n 60 Hình 3: C c u lao đ ng theo đ i t ng qu n 60 Hình 4: C c u theo trình đ lao đ ng n m 2015 .61 Hình 3.5 :N i dung chi n l c phát tri n c a công ty 77 vii DANH M C CÁC VI T T T GI I THÍCH THU T NG BHXH: B o hi m xã h i CN: Công nhân H : H p đ ng H L : H p đ ng lao đ ng KHKT: K ho ch k thu t MTC: Máy thi công NN&PTNT : Nông nghi p phát tri n nông thôn NVL: Nguyên v t li u SXD: s xây d ng SXKD: S n xu t kinh doanh TC- HC: T ch c – Hành TG : T ng giám đ c TKBVTC: Thi t k b n v thi công TKCS: Thi t k c s TKKT: Thi t k k thu t UBND: y ban nhân dân VTTB: V t t thi t b XD: Xây d ng XDCB: Xây d ng c b n viii M U I Tính c p thi t c a đ tài: N n kinh t Vi t Nam th c hi n b chuy n d ch c c u kinh t theo h khó kh n Ngành xây d ng c b n c chuy n đ i c ch kinh t Vi c phát tri n ng cơng nghi p hóa- hi n đ i hóa g p khơng n c ta thu hút m t kh i l ng v n đ u t l n, ngành m i nh n c a n n kinh t qu c dân, t o nh ng c s v t ch t k thu t cho xã h i Ho t đ ng c ch th tr ng, vi c t n t i phát tri n v n đ s ng đ i v i doanh nghi p nói chung doanh nghi p xây d ng nói riêng, l i nhu n đ ng l c h ng d n thúc đ y ho t đ ng s n xu t xây d ng c a doanh nghi p Mu n l i nhu n, c ch th tr d ng ph i th ng đòi h i doanh nghi p xây ng xuyên quan tâm đ n chi phí s n xu t xây d ng Do cơng tác qu n chi phí cơng vi c tr ng tâm ln đ c xoay quanh tr c quy t đ nh qu n tr s n xu t ho t đ ng xây d ng Công ty C ph n u t Xây d ng Vi t m t nh ng công ty ho t đ ng l nh v c xây d ng, phát tri n c v quy mô l n đa d ng hóa l nh v c ngành ngh xây d ng Tuy nhiên, môi tr ng ho t đ ng xây d ng v i nhi u bi n đ ng c nh tranh, đ c bi t tình hình l m phát c ng nh vi c Nhà n c th t ch t đ u t công nh hi n tác đ ng không nh đ n ho t đ ng xây d ng cơng trình c a Cơng ty c ph n u t Xây d ng Vi t Trong n i b t lên cơng tác qu n chi phí s n xu t t n t i h n ch nh t đ nh làm nh h c nh tranh c a Công ty c ph n ng đ n l i nhu n, l i th u t Xây d ng Vi t Nguyên nhân c a nh ng t n t i cơng tác qu n chi phí s n xu t ch a đ m c Xu t phát t nêu trên, tác gi lu n v n ch n h c quan tâm ng nghiên c u v i đ tài: “Hoàn thi n cơng tác qu n chi phí thi cơng xây d ng cơng trình c a Cơng ty c ph n u t Xây d ng Vi t ” làm đ tài lu n v n t t nghi p c a v i mong mu n đ c đóng góp nh ng ki n th c đ c h c t p, nghiên c u áp d ng vào trình qu n u hành ho t đ ng xây d ng cơng trình Cơng ty c ph n t Xây d ng Vi t u II M c đích c a đ tài: Hồn thi n cơng tác qu n chi phí thi cơng xây d ng cơng trình t i Cơng ty c ph n u t Xây d ng Vi t III Cách ti p c n ph ng pháp nghiên c u: th c hi n nh ng n i dung nghiên c u, lu n v n s d ng ph c u nh : Nghiên c u h th ng v n b n pháp quy; ph li u; ph ng pháp t ng h p; ph ng pháp nghiên ng pháp u tra thu th p s ng pháp phân tích so sánh m t s ph ng pháp nghiên c u kinh t khác IV it ng ph m vi nghiên c u it - ty C ph n - ng nghiên c u: Qu n chi phí thi cơng xây d ng cơng trình c a Cơng u t Xây d ng Vi t Ph m vi nghiên c u: Lu n v n t p trung nghiên c u phân tích th c tr ng cơng tác qu n chi phí thi cơng ho t đ ng xây d ng cơng trình c a Cơng ty c ph n u t Xây d ng Vi t Hà, t tìm nh ng ngun nhân t n t i c n kh c ph c; đ a m t s gi i pháp hồn thi n cơng tác qu n chi phí thi cơng xây d ng cơng trình vi c làm h t s c c n thi t đ i v i m i doanh nghi p, ph i đ c ti n hành th ng xuyên đ m b o cho máy móc ho t đ ng h t công su t Công ty C ph n u t xây d ng Vi t v i qui mô không nh c ng không l n nên ch ng lo i thi t b nhi u đa d ng ho t đ ng nhi u l nh v c khác đ a bàn kh p m i n i Chính v y cơng tác s a ch a d phòng ý ngh a quan tr ng Trong nh ng n m qua m c dù nhi u c g ng vi c b od ng s a ch a nh ng v i đ c thù nh v y mà công ty ch a u ki n đ tích lu kinh nghi m công tác s a ch a t th xây d ng k ho ch s a ch a d phòng hồn ch nh t c p cơng ty đ n c p xí nghi p đ i Hi n công ty áp d ng ph m t, nhi u nh ng pháp h ng đ n đâu s a ch a đ n ây vi c làm mang tính tr c c m, n u máy móc h ng m t lúc vi c s a ch a r t lâu th i gian ng ng vi c nhi u l i máy móc d phòng u s nh h ng l n đ n t c đ thi cơng c a cơng trình T th c t nh ng n m t i cơng ty ph i coi tr ng h n n a khâu b o d ng, s a ch a theo đ nh k đ chu n b t t cho trình s d ng máy móc thi t b , đ m b o cho chúng phát huy v i hi u qu cao nh t Ph i l y s a ch a d phòng làm chính, ch m d t tình tr ng đ i máy h ng m i s a ch a mà s a ch a tr c máy h ng Mu n v y công ty d a nh ng c n c sau: + C n c vào l ch trình s a ch a cho t ng lo i máy móc thi t b + C n c vào n ng l c thi công th c t c a t ng lo i máy móc + C n c vào s l Ph ng công nhân s a ch a ng pháp l p k ho ch: Sau tính tốn c n c v i vi c xác đ nh m c tiêu hao v th i gian, nguyên v t li u nhân công cho công tác s a ch a mà m i xí nghi p s ti n hành l p k ho ch s a ch a cho c n m, tháng, quý r i giao cho đ i tri n khai th c hi n Công ty không tr c ti p u n nh ng ph i c m t đ i chuyên ki m tra m c đ làm vi c c a xí nghi p đ đ i chi u v i báo cáo N u xí nghi p làm khơng t t, gian l n s bi n pháp x k p th i T ch c biên ch thêm cho m i đ i s a ch a 1÷2 cơng nhân k thu t b c cao đ th đ m trách cơng 96 vi c s a ch a nh b o d xu t nh h ng cho máy móc thi t b , tránh tình tr ng máy h ng đ t ng đ n ti n đ thi công k ho ch b o qu n c th đ i v i nh ng lo i máy móc thi t b v n chu n xa ho c ho t đ ng u ki n th i ti t khí h u kh c nghi t nh : máy lu, máy g t, máy tr n bê tông… L p s l ch rõ ràng cho t ng lo i máy móc thi t b giao trách nhi m th c hi n tr c ti p cho ng i v n hành i v i m i cơng trình cơng ty nên l p m t t s a ch a c đ ng đ kh c ph c tình tr ng máy h ng đ t ng t, gi m đ n m c t i đa ph i ng ng vi c máy móc h ng đ t ng t V i vi c thay đ i h th ng t ch c s a ch a nh đơi, xí nghi p s th đ m trách công vi c s a ch a nh v a nên hi u qu s d ng s đ máy móc thi t b c a đ i đ c u s n xu t kh n tr cb od c t ng cao, ng, s a ch a k p th i đáp ng đ ng, đ m b o ti n đ thi công k ho ch, gi m đ c nhu c chi phí kh u hao chi phí ch máy 3.3.3.5 T ng c hành máy ng đào t o nâng cao trình đ cho cán b qu n công nhân v n Trong t li u lao đ ng máy móc thi t b đ t p nh t mà không ph i lúc ng b n thân ng c a ng c ch t o g m nhi u b ph n ph c i c ng s d ng h t đ c nó, m c dù i sáng t o Máy móc thi t b nhi m v truy n d n s tác đ ng i vào đ i t ng lao đ ng, làm thay đ i hình th c t nhiên c a đ i t lao đ ng đ bi n đ i chúng thành nh ng s n ph m th a mãn nhu c u c a ng Do v y gi a ng i ch t o máy móc thi t b ,làm ch máy móc thi t b tiêu th s n ph m chúng làm Máy móc thi t b ch làm đ ng chúng đ i i máy móc thi t b quan h nh t đ nh th hi n s tác đ ng qua l i l n Con ng l ng c u n b i ng c s n ph m ch t i hi u bi t trình đ M t khác, khoa h c k thu t phát tri n khơng ng ng v i trình đ phát tri n ngày m t cao, u làm cho máy móc thi t b ngày tinh vi h n, hi n đ i h n khó u n h n tránh nh ng b t tr c x y s d ng hi u qu máy móc thi t b bu c 97 ng i ph i ngày m t nâng cao trình đ c a m i hy v ng s d ng đ v y v n đ đào t o nâng cao trình đ qu n cho ng c chúng.Vì i cán b cơng nhân tr c ti p s n xu t m t ý ngh a c c k quan tr ng công tác qu n s d ng máy móc thi t b c a doanh nghi p ng tr c tình hình nhi u bi n đ ng nh hi n cơng tác qu n u hành s d ng máy móc thi t b b c l nhi u m y u, m t khác công tác k ho ch hàng n mv công tác đào t o b i d ng ngu n l c ng h tr đ i v i ng c quan tâm m c, công tác đào t o s d ng i h c ch a đ i nhi u h n ch , ch đ hi u qu ch a cao Trong c ch th tr ng doanh nghi p xây d ng l y ti n đ ch t l ng công trình làm m c tiêu hàng đ u đ thu hút s ý c a khách hàng đ n v i doanh nghi p Mu n v y doanh nghi p đ u ph i t trang b cho doanh nghi p m t h th ng máy móc thi t b đa d ng hi n đ i.Trang b m t đ i ng công nhân qu n v n hành gi i Do đòi h i cơng ty ph i quan tâm h n n a đ n công tác đào t o cán b qu n s d ng máy i v i công nhân v n hành máy: V i nh ng công nhân thu c biên ch c a cơng ty cơng ty ph i quan tâm đ n v êc đào t o đào t o l i nh m m c đích nâng cao tay ngh cho h Không giao cho công nhân u n trình đ v t v í kh n ng c ah i v i công nhân đ c thuê theo h p đ ng mùa v t i đ a bàn thi công ch giao nhi m v khơng liên quan đ n tính n ng k thu t c a máy N u ph i s theo dõi c a cán b h ng d n Hình th c đào t o l i th c p kinh phí t qu đ u t phát tri n đ cho h h c t tr ng công nhân k thu t, bên c nh ph i th xuyên ki m tra ki n th c b ng cách thi nâng l ng t o u ki n cho ng ng i công nhân h c h i trau d i kinh nghi m B trí t ph i ng i gi i ng i y u đ h th t hoàn thi n ph n đ u v n lên.Th tr ng kinh doanh v n hố đ n t ng xí nghi p, t đ i ,và công nhân T o thành m t môi tr ng xuyên giáo d c ý th c ,tinh th n trách nhi m công vi c môi ng làm vi c đoàn k t ý th c cao 98 Các cán b h ng d n ph i th ng xuyên đôn đ c ki m tra ng th i kh c ph c s c khen th ng ch trích nh ng ng id i quy n đ k p i khơng hồn thành công vi c - i v i cán b qu n : C n làm t t công tác n ch n t đ u vào , ch nh n ng i đ tiêu chu n v đ o đ c trình đ t đ i h c tr lên, n u trung c p ch đ nghi p, c p đ i, đ m b o ng - i v i nh ng ng nh chuyên tu ho c t c làm vi c i qu n ph i n ng l c th c s i ch a trình đ đ i h c ph i cho đào t o l p ng n h n ch c ,c ng c thêm ki n th c cho h i v i cán b qu n v k thu t hi n ph trách h th ng máy móc thi t b c n đ b sung ki n th c th đ c p xí c đào t o nâng cao, ng xuyên v đ c tính k thu t nh ng ti n b khoa h c m i c áp d ng vào máy móc thi t b V i vi c th c hi n bi n pháp đ n n m 2020 công ty s đ c đ i ng cán b qu n đ m nh v i 100% cán b qu n c p phòng , ban , cơng ty trình đ đ i h c 100% cán b qu n c p xí nghi p , đ i trình đ t trung c p tr lên th đ m nh n công vi c v qu n , thi công xây d ng , máy móc thi t b đ m b o phát huy h t công su t , tránh đ c nh ng lãng phí trình qu n s d ng 99 K T LU N CH NG 3: Hồn thi n cơng tác qu n chi phí thi cơng xây d ng cơng trình m t y u t c n thi t c p bách Hoàn thi n cơng tác qu n chi phí nh m qu n hi u qu chi phí xây d ng, tránh lãng phí th t đ m b o giá tr ch t l ng xây d ng cơng trình v m t tài kinh t xã h i Trên c s nghiên c u v th c tr ng công tác qu n chi phí thi cơng xây d ng cơng trình t i Công ty C ph n u t Xây d ng Vi t tác gi lu n v n nghiên c u đ xu t m t s gi i pháp phù h p nh m hoàn thi n cơng tác qu n chi phí thi cơng xây d ng cơng trình c a Cơng ty C ph n u t Xây d ng Vi t th i gian t i 100 K T LU N KI N NGH Qu n chi phí thi cơng xây d ng cơng trình m t l nh v c ph c t p, r ng bao g m nhi u n i dung qu n chi phí khác nhau, q trình qu n th ng dài liên quan nhi u ch th khác nh ch đ u t , nhà th u, ban qu n lý, Trong ph m vi nghiên c u lu n v n, tác gi t p trung nghiên c u nh ng v n đ liên quan đ n vi c hoàn thi n cơng tác qu n chi phí thi cơng xây d ng cơng trình t i Cơng ty C ph n u t Xây d ng Vi t đ tđ c n i d ng này, tác gi hoàn thành nghiên c u sau đây: ã nghiên c u, h th ng hóa m t s v n đ lu n liên quan đ n chi phí thi cơng xây d ng cơng trình qu n chi phí thi cơng xây d ng cơng trình H th ng, phân tích y u t nh h ng đ n chi phí thi cơng xây d ng cơng trình bi n pháp qu n chi phí ã ti n hành phân tích, đánh giá th c tr ng cơng tác qu n chi phí thi cơng xây d ng cơng trình t i Cơng ty C ph n đ u t Xây d ng Vi t Ch nh ng k t qu đ t c, nh ng t n t i, h n ch công tác qu n chi phí thi cơng xây d ng cơng trình T c s th c tiên cho gi i pháp kh c ph c ã đ xu t m t s gi i pháp c s , tính hi u qu kh thi góp ph n hồn thi n ch t l ng cơng tác qu n chi thí thi cơng xây d ng cơng trình t i Cơng ty C ph n u t Xây d ng Vi t Song v i kinh nghi m th c t h n, lu n v n s khơng tránh kh i nh ng thi u sót vi c đ a gi i pháp hoàn thi n ch t l ng công tác qu n chi thí thi cơng xây d ng cơng trình Chính v y tác gi lu n v n r t mong nh n đ ch b o sâu s c c a Th y, đ lu n v n đ th c ti n 101 c ý ki n c hồn thi n ý ngh a áp d ng TÀI LI U THAM KH O B Xây d ng (2010) Thông t 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 H xác đ nh giá ca máy thi t b thi công xây d ng công trình B Xây D ng (2016) TT S 6/2016/TT-BXD Thơng t h qu n chi phí đ u t ngày 10/03/2016 Chính ph (2015) Ngh đ nh 32/2015/N đ u t xây d ng ngày 25/03/2015 Công ty C ph n đ u t xây d ng Vi t H s công trình c a cơng ty C ph n u t Xây d ng Vi t oàn Thanh Trà Chuyên đ th c t p Nâng cao hi u qu qu n nguyên v t li u c a Công ty C ph n xây d ng cơng trình 525 Nguy n Bá n (2010) Qu n xây d ng nâng cao dùng cho h c viên cao h c Nguy n Th Th y Chuyên đ th c t p Gi i pháp nâng cao hi u qu qu n lý, s d ng máy móc thi t b thi cơng c gi i công ty Tây H Nguy n Tr ng Hoan (2005) T ch c s n xu t qu n thi công, Nhà xu t b n Nơng nghi p Nguy n V n Hồng Chun đ th c t p Nâng cao ch t l ng lao đ ng qu n lao đ ng Công ty xây d ng phát tri n h t ng SXVLXD Tây 10 Nguy n Xuân Phú Giáo trình qu n chi phí nâng cao 11 tài li u liên quan khác 102 ng d n ng d n xác đ nh – CP Quy đ nh v qu n chi phí i h c Th y L i PH L C Ph l c 1: C c u ch t l S l ng lao đ ng ng N m kinh nghi m TT Danh m c K s xây d ng 150 3-30 Ki n trúc s 12 >5 K s kinh t XD, Giao thông 28 – 15 K s v t li u xây d ng 19 >5 K s máy công trình 25 >15 K s thu l i 45 >5 K s c uđ 51 5-20 K s n, n t , tin h c 30 >5 K s n 19 >10 10 K s tr c đ a, m đ a ch t 19 >5 11 K s n l nh, nhi t l nh 35 >5 12 K s môi tr >5 13 K s Cơng trình thu 15 >5 14 C nhân Kinh t , Tài 83 >5 15 C nhân Lu t >10 16 C nhân tr >10 17 C nhân qu n nhân l c 20 >5 30 3-5 20 c i h c khác C ng ng ng khí 600 (Ngu n: phòng T ch c – Hành chính) 103 Ph l c 2: C c u ch t l ng lao đ ng TT Danh m c S l Cao đ ng Xây D ng 20 5-15 Cao đ ng Bách Khoa 16 >5 Cao đ ng Tài 20 >5 Cao đ ng i n 10 >5 Cao đ ng Tr c đ a 15 >5 Cao đ ng Giao Thông 20 >5 Trung c p xây d ng 50 3-10 Trung c p Giao thông, thu l i 27 5-15 Trung c p tài 11 >5 10 Trung c p tr c đ a 10 >10 12 Trung c p n n 30 >10 13 Trung c p v n th 5-10 14 Trung c p v t t 40 >5 15 Trung c p khác 25
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý chi phí thi công xây dựng công trình của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng việt hà , Hoàn thiện công tác quản lý chi phí thi công xây dựng công trình của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng việt hà

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay