Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế khai thác các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn trong điều kiện biến đổi khí hậu ở tỉnh bắc kạn

103 8 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 15:18

L I CAM OAN H c viên xin cam đoan cơng trình nghiên c u c a b n thân h c viên Các k t qu nghiên c u k t lu n lu n v n trung th c, không chép t b t k m t ngu n d đ i b t k hình th c Vi c tham kh o ngu n tài li u c th c hi n trích d n ghi ngu n tài li u tham kh o quy đ nh Tác gi D i ng Th Ph ng Thúy L IC M N Lu n v n th c s Kinh t chuyên ngành Qu n lý Tài nguyên môi tr ng v i đ tài “Gi i pháp nâng cao hi u qu kinh t khai thác cơng trình c s h t ng nông thôn u ki n bi n đ i khí h u đ nhi t tình, hi u qu c a phòng t nh B c K n” đ t o c hoàn thành v i s giúp i h c Sau đ i h c, khoa Kinh t Qu n lý th y, giáo, b môn c a tr ng i h c Thu l i, b n bè, đ ng nghi p, c quan gia đình Tác gi xin bày t lòng bi t n sâu s c t i: Gi ng viên h PGS.TSKH Nguy n Trung D ng t n tình h ng d n tr c ti p ng d n; Lãnh đ o phòng chun mơn c a S NN&PTNT t nh B c K n cung c p tài li u, thông tin khoa h c c n thi t cho lu n v n Tác gi xin chân thành c m n t i: Phòng t o i h c Sau đ i h c, khoa Kinh t Qu n lý, th y giáo, giáo tham gia gi ng d y tr c ti p ch h c c a tr ng ng trình Cao i h c Thu l i N i t n tình giúp đ truy n đ t ki n th c su t th i gian h c t p ch ng trình cao h c c ng nh trình th c hi n lu n v n Tác gi xin chân thành c m n lãnh đ o, cán b công nhân viên Ban qu n lý d án Nông nghi p t o u ki n th i gian, t n tình giúp đ su t th i gian h c t p th c hi n lu n v n Tác gi xin c m n b n bè, đ ng nghi p h t s c giúp đ v nhi u m t c ng nh đ ng viên khích l tinh th n v t ch t đ tác gi đ t đ c k t qu nh hơm Do nhi u h n ch v trình đ chun mơn, c ng nh th i gian h n, nên q trình làm lu n v n tác gi không tránh kh i sai sót, tác gi mong mu n ti p t c nh n đ c s ch b o c a th y, giáo s góp ý c a b n bè đ ng nghi p, đ tác gi hoàn thi n h n n a ki n th c c a N i, tháng n m 2017 Tác gi D ii ng Th Ph ng Thúy M CL C M U CH NG T NG QUAN C S CƠNG TRÌNH C S H LÝ LU N V HI U QU T NG NÔNG THÔN TRONG KINH T C A CÁC I U KI N BI N I KHÍ H U 1.1 Khái ni m phân lo i v c s h t ng nông thôn .4 1.1.1 Các khái ni m c b n v c s h t ng 1.1.2 C s h t ng giao thông nông thôn 1.1.3 C s h t ng cơng trình th y l i 1.2 C s lý lu n v hi u qu kinh t cơng trình c s h t ng nông thôn 1.2.1 Phân tích chi phí - l i ích (CBA) 11 1.2.2 Phân tích Hi u qu Chi phí (CEA) 12 1.2.3 Phân tích đa tiêu chí (MCA) 13 1.3 Bi n đ i khí h u nh h ng đ n hi u qu kinh t cơng trình c s h t ng nơng thôn 13 1.3.1 Bi n đ i khí h u 13 1.3.2 S c n thi t ph i đ a n i dung ng phó v i bi n đ i khí h u vào sách phát tri n 14 1.3.3 L ng ghép y u t thích ng bi n đ i khí h u vào tính tốn hi u qu kinh t 20 1.4 Nh ng nghiên c u v nâng cao hi u qu kinh t khai thác CSHT 21 K t lu n ch CH ng .22 NG TH C TR NG C A HI U QU TRÌNH C S H T NG NÔNG THÔN 2.1 KINH T KHAI THÁC CÔNG T NH B C K N 23 c m t nhiên kinh t , xã h i đ a bàn t nh B c K n 23 2.1.1 c m t nhiên 23 2.1.2 c m kinh t - xã h i 24 2.1.3 Tài nguyên n c 25 2.1.4 ánh giá chung nh ng m m nh hay l i th c a t nh B c K n 27 2.2 Hi n tr ng cơng trình c s h t ng nơng thơn t nh B c K n 28 2.2.1 C s h t ng th y l i 28 iii 2.2.2 H th ng đ 2.3 nh h ng nông thôn 31 ng c a bi n đ i khí h u đ n h th ng c s h t ng t nh B c K n 32 2.3.1 Tình hình thiên tai đ a bàn t nh B c K n 33 2.3.2 Chi phí đ u t xây d ng cơng trình Kè b o v Sơng C u t nh B c K n 40 2.4 M t s bi n pháp hi n hành công tác qu n lý khai thác cơng trình c s h t ng nông thôn đ a bàn t nh u ki n bi n đ i khí h u 42 2.5 Nh ng đánh giá chung 44 2.5.1 Nh ng k t qu đ t đ c 44 2.5.2 H n ch nguyên nhân 46 K t lu n ch CH ng 48 NG GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU CƠNG TRÌNH C KHÍ H U 3.1 S H KINH T T NG NÔNG THÔN TRONG KHAI THÁC CÁC I U KI N BI N I T NH B C K N 49 nh h ng phát tri n kinh t xã h i, phát tri n c s h t ng nông thôn t nh B c K n u ki n bi n đ i khí h u 49 3.2 Nh ng c h i thách th c đ i v i phát tri n c a t nh B c K n 52 3.2.1 Nh ng c h i 52 3.2.2.Thách th c 52 3.3 K ch b n bi n đ i khí h u t n m 2030 đ n 2050 53 3.3.1 K t qu thu th p s li u m a th c đo ph c v nghiên c u 53 3.4 M t s gi i pháp nâng cao hi u qu kinh t khai thác cơng trình c s h t ng nông thôn u kiên bi n đ i khí h u t nh B c K n 55 3.4.1 Các nhóm gi i pháp m m 55 3.4.2 Các gi i pháp c ng (các gi i pháp truy n th ng) 62 3.4.3 Gi i pháp s d ng công ngh m m b o v ph c h i kè, b su i 63 3.4.4 Gi i pháp công ngh sinh h c 64 K t lu n ch ng 71 K T LU N VÀ KI N NGH 72 TÀI LI U THAM KH O 74 PH L C 76 iv DANH M C HÌNH V Hình 1.1: Di n bi n c a hi u qu kinh t c a CSHT nông thôn 11 Hình 2.1: B n đ đ a t nh B c K n 26 Hình 2.2: B n đ khu v c xây d ng Kè b o v sông c u t nh B c K n 40 Hình 3.1 M t s gi i pháp truy n th ng 62 Hình 3.2 Các gi i pháp c ng c ng v n s c 63 Hình 3.3: Cơng trình x lý s t l b sơng kênh - Trà L t (xã H u M B c A, huy n Cái Bè, Ti n Giang) 64 Hình 3.4 Gi i pháp tr ng c Vetiver cho cơng trình th y l i 66 Hình 3.5: V trí mơ hình thí m t i B c K n 67 Hình 3.6: Mơ hình h c x p gia c b ng t i 68 Hình 3.7 Cây c m c t i kè Thanh Mai 69 v DANH M C B NG BI U B ng 1.1: Các qu c gia ch u nh h Thái Bình D ng nhi u c a thiên tai châu Á 10 ng 10 B ng 2.1: Dân s t nh B c K n n m 2015 24 B ng 2.2: T ng l ng m a mùa m a 2015 34 B ng 2.3: Th ng kê đ nh l l n nh t n m 2015 35 B ng 2.4: T ng l ng m a mùa m a 2016 37 B ng 2.5: th ng kê đ nh l l n nh t n m 2016 38 B ng 3.1: Các gi i pháp áp d ng b d c xã Thanh Mai 67 B ng 3.2: Các gi ng đ c l a ch n b o v kè Thanh Mai 68 B ng 3.3: Chi phí c a gi i pháp sinh h c so v i gi i pháp truy n th ng 70 vi M U Tính c p thi t c a đ tài Theo ghi nh n c a co quan h u quan, 20 n m g n Vi t Nam m t 05 qu c gia ch u nh hu ng l n nh t c a Bi n đ i Khí h u (B KH) B KH làm gia tang lo i hình thiên tai c v s lu ng, cu ng đ m c đ nh hu ng Tác đ ng tiêu c c c a B KH gây h u qu vô l n: thi t h i v ngu i, phá ho i co s h t ng (CSHT), làm nh hu ng đ n nhi u thành qu phát tri n kinh t xã h i, m t thách th c cho m c tiêu xóa đói gi m nghèo m c tiêu thiên niên k Bên c nh đó, s chuy n đ i n n kinh t Vi t Nam t t p trung bao c p sang đ nh h ng th tr ng t sau “ i m i” c ng d n theo nh ng chuy n đ i quy trình qu n lý đ u t cơng Tính phân c p ngày đ quy n đ a ph c đ y m nh n cho ng c n ph i nh ng b ng ch ng sát th c khách quan đ th t ch l p k ho ch, phân b s d ng kinh phí hi u qu sát v i nhu c u th c t N m 2014, Qu c h i thông qua Lu t u t công nh m nâng cao k c k lu t qu n lý đ u t công, t khâu phê t ch tr ng, ng, th m đ nh ngu n v n nh m h n ch c ch “xin-cho”, tình tr ng đ u t dàn tr i gây lãng phí, phòng ch ng tham nh ng, nâng cao hi u qu s d ng v n đ u t công Lu t đ u t cơng đòi h i k ho ch đ u t cơng c a quy n đ a ph ng c n đ c xây d ng d a k t qu phân tích kinh t đánh giá l i ích/chi phí xã h i T tr c đ n nay, tính tốn hi u qu kinh t cơng trình c s h t ng ch a tính đ n y u t B KH nên nhi u cơng trình CSHT nông thôn sau đ a vào s d ng g p nh ng tr n thiên tai l n b h h ng n ng t n r t nhi u đ kh c ph c Nay nh ng d án cơng trình đ c l ng ghép thích ng B KH s t ng chi phí đ u t , song b n v ng v i khí h u thiên tai h n, đ t đ c hi u qu nh t đ nh M c dù v y nhi u d án nguy c khơng đ t hi u qu kinh t ho c hi u qu kinh t th p h n so v i quy đ nh V y c n ph i làm xét v ph ng pháp lu n th c t c s pháp lý c ng nh nhi u v n đ ti p theo xây d ng c b n Xu t phát t th c t trên, ch n đ tài: “Gi i pháp nâng cao hi u qu kinh t khai thác cơng trình c s h t ng nông thôn u ki n bi n đ i khí h u B c K n” t nh M c đích c a đ tài M c tiêu đ tài đ xu t gi i pháp nâng cao hi u qu kinh t cho CSHT phát tri n nông thôn u ki n B KH t nh B c K n it ng ph m vi nghiên c u a) it ng nghiên c u it ng nghiên c u c a đ tài cơng trình c s h t ng nơng thơn (CSHTNT) tác đ ng c a u ki n khí h u đ a bàn t nh B c K n đ n n m 2020 2050 b) Ph m vi nghiên c u - V n i dung: Phân tích hi u qu kinh t c a cơng trình CSHTNT đ a bàn t nh B c K n xét khơng xét đ n y u t B KH qua đ xu t gi i pháp nâng cao hi u qu kinh t qu n lý khai thác công trình CSHTNT đ a bàn t nh B c K n - V khơng gian: Các cơng trình CSHTNT đ a bàn t nh B c K n - Th i gian: S li u y u t hi n t i K ch b n giai đo n 2030, 2050 Ý ngh a khoa h c th c th c ti n c a đ tài a) Ý ngh a khoa h c tài h th ng đ y đ nh ng v n đ lý lu n v qu n lý, khai thác cho cơng trình CSHTNT đ s khoa h c nghiên c u, đ xu t m t s gi i pháp nâng cao hi u qu kinh t thai khác s d ng công trình CSHTNT u ki n B KH t i t nh B c K n đ n n m 2030 2050 b) Ý ngh a th c ti n Nh ng k t qu nghiên c u, đ xu t gi i pháp c a lu n v n tài li u tham kh o h u ích khơng ch cơng tác qu n lý, khai thác v n hành b o d ng cơng trình CSHTNT u ki n B KH t i t nh B c K n mà tài li u tham kh o đ i v i t nh mi n núi phía B c Ph ng pháp nghiên c u Lu n v n s d ng t ng h p ph thu th p s li u; Ph Ph ng pháp nghiên c u nh : Ph ng pháp th ng kê; Ph ng pháp chuyên gia; ph ng pháp u tra, ng pháp phân tích t ng h p, so sánh; ng pháp phân tích hi u qu kinh t , ph th a đ gi i quy t v n đ nghiên c u ng pháp k K t qu đ t đ c - Hoàn thi n c s lý lu n v hi u qu kinh t khai thác cơng trình CSHTNT u ki n B KH t nh B c K n - Phân tích, đánh giá th c tr ng hi u qu kinh t khai thác cơng trình CSHTNT t nh B c K n - Nghiên c u, đ xu t m t s gi i pháp nâng cao hi u qu kinh t thác cơng trình CSHTNT c n c khoa h c phù h p kh thi u ki n B KH t nh B c K n N i dung c a lu n v n Lu n v n g m ch Ch ng: ng 1: T ng quan v c s lý lu n v phân tích hi u qu kinh t c a cơng trình CSHTNT u ki n B KH Ch ng 2: Th c tr ng c a hi u qu kinh t khai thác cơng trình CSHTNT t nh B c K n Ch ng 3: Gi i pháp nâng cao hi u qu kinh t khai thác cơng trình CSHTNT u ki n B KH t nh B c K n CH NG T NG QUAN C C A CÁC CƠNG TRÌNH C I U KI N BI N 1.1 S S LÝ LU N V H HI U QU KINH T T NG NÔNG THÔN TRONG I KHÍ H U Khái ni m phân lo i v c s h t ng nông thôn 1.1.1 Các khái ni m c b n v c s h t ng C s h t ng nông thôn m t b ph n c a t ng th CSHT v t ch t - k thu t n n kinh t qu c dân ó nh ng h th ng thi t b cơng trình v t ch t - k thu t đ c t o l p phân b , phát tri n vùng nông thôn h th ng s n xu t nông nghi p, t o thành c s , u ki n chung cho phát tri n kinh t , xã h i khu v c l nh v c nông nghi p N i dung t ng quát c a CSHTNT th bao g m nh ng h th ng c u trúc, thi t b cơng trình ch y u sau: - H th ng cơng trình thu l i, thu nơng, phòng ch ng thiên tai, b o v c i t o đ t đai, tài nguyên, môi tr c u c ng kênh m ng nông nghi p nông thôn nh : đê u, kè đ p, ng thu l i, tr m b m… - Các h th ng cơng trình giao thơng v n t i nông thôn: c u c ng, đ ng xá, kho t ng b n bãi ph c v tr c ti p cho vi c v n chuy n hàng hoá, giao l u l i c a dân c - M ng l i thi t b phân ph i, cung c p n, m ng l - Nh ng cơng trình x lý, khai thác cung c p n i thông tin liên l c… c s ch sinh ho t cho dân c nông thôn - M ng l i c s th ng nghi p, d ch v cung ng vât t , nguyên v t li u,…mà ch y u nh ng cơng trình nh ch t m giao l u buôn bán - C s nghiên c u khoa h c, th c hi n chuy n giao công ngh k thu t; tr m tr i s n xu t , v ng m cung ng giao gi ng v t nuôi tr ng N i dung c a CSHTNT c ng nh s phân b , c u trúc trình đ phát tri n c a s khác bi t đáng k gi a khu v c, qu c gia c ng nh gi a đ a ph th c a đ t n c T i n ng, vùng lãnh c phát tri n, CSHTNT bao g m c h th ng, Ph l c 4-B ng 13 Bi n đ i l ng m a ngày l n nh t (%) so v i th i k c s RCP 4.5_2016-2035 22.4 RCP 4.5_2046-2065 13.7 RCP 8.5_2016-2035 18.1 RCP 8.5_2046-2065 21.4 B c Giang 3.2 5.7 5.1 8.4 B c 6.7 10.1 4.7 16.4 B c Mê 2.0 1.3 4.6 10.0 B c Quang 2.7 11.8 6.1 10.7 B cS n 11.3 7.8 12.4 11.5 B c Yên -6.0 1.4 -0.9 2.7 Bãi cháy -1.7 2.4 2.5 8.4 B oL c 1.5 4.4 1.6 7.5 Cao B ng 14.3 22.5 11.0 21.2 Chi Nê -12.8 -2.7 0.0 0.1 Ch Rã 16.2 13.2 7.6 18.6 Co Noi 0.5 10.8 6.1 6.8 i n Biên -1.0 11.3 5.4 16.3 nh Hóa 10.7 5.0 10.3 17.3 ình L p 5.6 7.7 6.6 9.2 Giang 4.7 10.9 5.1 17.1 Hàm Yên 5.3 8.7 6.5 15.5 Hi p Hòa 1.6 8.1 1.8 20.4 Hòa Bình -8.4 -3.5 3.9 -0.6 Hồng Su Phì 3.3 5.9 -1.6 8.4 H u L ng 4.8 0.8 1.9 9.1 Kim Bôi -4.7 0.8 4.9 6.1 L cS n -10.5 -6.6 2.3 -1.8 Lai Châu 2.5 12.6 3.3 14.0 L ng S n 4.8 7.0 8.4 12.1 L c Ng n 4.0 -5.7 4.8 15.5 L c yên 4.0 4.6 3.3 10.2 mai Châu -3.4 -0.2 5.4 7.6 Minh ài -2.8 0.6 6.5 4.0 Tên tr m B c Kan 83 RCP 4.5_2016-2035 1.2 RCP 4.5_2046-2065 10.1 RCP 8.5_2016-2035 6.9 RCP 8.5_2046-2065 9.4 Mù C ng Ch i 1.2 12.6 2.8 18.0 M ng 0.6 18.0 6.4 17.7 Ngân S n 11.6 14.7 4.3 14.3 Nguyên Bình 14.5 17.5 9.5 14.5 Pha Din -0.3 9.4 4.8 10.5 Phú H -5.9 -2.5 -4.0 5.8 Qu ng 10.1 8.3 4.5 10.3 Qu nh Nhai -2.8 10.5 2.6 14.1 Sa Pa 0.0 7.7 5.7 10.7 Sin H -2.9 16.4 6.4 14.0 -2.9 -5.5 2.9 12.2 S n La 1.6 18.8 3.9 14.5 Thái Nguyên 1.3 6.6 1.7 14.3 Than Uyên -2.7 7.3 1.4 20.7 Th t Khê 5.7 5.2 2.6 7.0 Tiên Yên 5.3 7.0 6.1 14.3 Trùng Khánh 9.0 16.3 7.8 16.4 Tu n Giáo 2.9 10.5 4.8 12.9 Tuyên Quang -0.8 1.6 4.9 6.9 ng Bí -1.6 -2.5 3.8 11.7 V n Ch n -14.8 -7.5 -8.5 -2.4 Vi t Trì -6.4 -1.5 -1.4 6.3 Yên Bái -1.2 2.5 6.3 7.4 Yên Châu 1.1 4.1 3.1 3.2 L n nh t 22.4 22.5 18.1 21.4 Nh nh t -14.8 -7.5 -8.5 -2.4 1.9 6.5 4.5 11.1 Tên tr m M c Châu S n ng Trung bình 84 Ph l c 5-B ng 14 L L ng m a ngày l n ng m a ngày l n nh t (mm) RCP RCP RCP RCP nh t (1986-2005) 4.5_2016-2035 4.5_2046-2065 8.5_2016-2035 8.5_2046-2065 B c Kan 217.9 266.7 247.7 257.4 264.6 B c Giang 170.3 175.8 180.0 179.0 184.5 B c 156.9 167.4 172.7 164.2 182.6 B c Mê 150.7 153.6 152.7 157.6 165.8 B c Quang 427.0 438.4 477.2 453.0 472.5 B cS n 195.3 217.4 210.6 219.4 217.8 B c Yên 181.0 170.2 183.5 179.4 185.9 Bãi cháy 270.4 265.8 276.8 277.2 293.2 B oL c 166.0 168.5 173.3 168.6 178.5 Cao B ng 157.9 180.4 193.4 175.2 191.3 Chi Nê 287.6 250.7 279.8 287.7 287.8 Ch Rã 174.6 203.0 197.6 188.0 207.0 Co Noi 137.9 138.6 152.8 146.4 147.3 i n Biên 214.1 212.0 238.4 225.7 249.0 nh Hóa 275.7 305.1 289.5 304.1 323.5 Tên tr m 85 L ng m a ngày l n RCP RCP RCP RCP nh t (1986-2005) 4.5_2016-2035 4.5_2046-2065 8.5_2016-2035 8.5_2046-2065 ình L p 278.6 294.1 299.9 297.1 304.2 Giang 240.5 251.7 266.8 252.8 281.6 Hàm Yên 255.2 268.7 277.5 271.7 294.8 Hi p Hòa 279.6 284.0 302.2 284.6 336.6 Hòa Bình 240.3 220.1 231.9 249.7 238.9 Hồng Su Phì 302.9 313.0 320.6 298.0 328.4 H u L ng 213.3 223.5 215.0 217.4 232.7 Kim Bôi 346.5 330.3 349.4 363.5 367.7 L cS n 530.0 474.4 495.1 542.0 520.3 Lai Châu 242.5 248.5 273.0 250.5 276.4 L ng S n 128.3 134.5 137.3 139.1 143.8 L c Ng n 163.4 170.0 154.2 171.3 188.7 L c yên 383.0 398.4 400.5 395.6 422.0 mai Châu 350.0 338.2 349.5 368.9 376.8 Minh ài 203.3 197.5 204.4 216.5 211.5 M c Châu 230.3 233.1 253.6 246.2 252.0 Mù C ng Ch i 228.6 231.4 257.4 235.0 269.6 Tên tr m 86 L ng m a ngày l n RCP RCP RCP RCP nh t (1986-2005) 4.5_2016-2035 4.5_2046-2065 8.5_2016-2035 8.5_2046-2065 ng 221.5 222.8 261.5 235.7 260.8 Ngân S n 204.8 228.6 234.9 213.6 234.0 Nguyên Bình 174.5 199.8 205.0 191.1 199.8 Pha Din 134.5 134.0 147.1 140.9 148.6 Phú H 281.8 265.1 274.9 270.4 298.3 Qu ng 350.0 385.2 378.9 365.8 386.0 Qu nh Nhai 206.6 200.9 228.4 212.1 235.7 Sa Pa 222.7 222.7 239.8 235.4 246.5 Sin H 171.6 166.5 199.7 182.7 195.6 322.5 313.2 304.9 331.7 361.9 S n La 161.4 164.0 191.7 167.7 184.9 Thái Nguyên 287.4 291.1 306.4 292.4 328.4 Than Uyên 220.3 214.3 236.3 223.4 266.0 Th t Khê 273.2 288.9 287.4 280.4 292.4 Tiên Yên 383.4 403.9 410.4 406.6 438.3 Trùng Khánh 151.2 164.8 175.8 163.0 176.0 Tu n Giáo 175.8 181.0 194.3 184.2 198.5 Tên tr m M S n ng 87 L ng m a ngày l n RCP RCP RCP RCP nh t (1986-2005) 4.5_2016-2035 4.5_2046-2065 8.5_2016-2035 8.5_2046-2065 Tun Quang 204.7 203.2 208.0 214.7 218.8 ng Bí 216.2 212.7 210.7 224.4 241.4 V n Ch n 162.7 138.7 150.6 148.9 158.7 Vi t Trì 137.7 128.9 135.6 135.7 146.4 Yên Bái 250.0 247.0 256.3 265.7 268.4 Yên Châu 114.6 115.8 119.3 118.1 118.3 Ch M i 116.5 142.6 132.4 137.6 141.5 Ch 181.5 222.1 206.3 214.4 220.4 Ph Thông 221.1 270.6 251.4 261.1 268.5 Thác Ri ng 170.7 208.9 194.1 201.6 207.3 Yên L c 203 226.6 232.8 211.8 232.0 S pC p 162.1 162.9 179.6 172.0 173.1 Chi ng Khoa 419.5 424.6 462.0 448.4 459.0 Chi ng Yên 235 237.9 258.8 251.2 257.1 253.8 257.8 301.5 263.7 290.7 135 137.2 160.4 140.3 154.6 184.1 173.1 186.7 182.5 189.1 Tên tr m n Mai S n Thu n Châu B nS c 88 L ng m a ngày l n RCP RCP RCP RCP nh t (1986-2005) 4.5_2016-2035 4.5_2046-2065 8.5_2016-2035 8.5_2046-2065 Chi ng On 200.1 202.3 208.3 206.2 206.5 M 190.4 185.1 210.4 195.4 217.2 172 174.7 204.3 178.7 197.0 V n Yên 128.1 129.7 141.1 136.9 140.2 Xã Là 191.5 192.4 212.2 203.2 204.5 Tên tr m ng Sai T Bú 89 PH L C CÁC HÌNH NH Ph l c 1:Hình 10 - B n đ l ng m a ngày l n nh t t nh B c K n th i k 19862005 90 Ph l c 2: Hình 11 - B n đ l ng m a ngày l n nh t t nh B c K n th i k 20162035 k ch b n RCP4.5 91 Ph l c 3: Hình 12- B n đ l ng m a ngày l n nh t t nh B c K n th i k 20462065 k ch b n RCP4.5 92 Ph l c 4: Hình 13- B n đ l ng m a ngày l n nh t t nh B c K n th i k 20162035 k ch b n RCP8.5 93 Ph l c 5: Hình 14 - B n đ l ng m a ngày l n nh t t nh B c K n th i k 20462065 k ch b n RCP8.5 94 Ph l c – Hình 15 Gi i pháp công ngh sinh h c áp d ng Hàng tre ch n sóng b o v đê sông Phú Th Tr ng Vetiver b o v mái d c đ ng Hàng rào t Vi t Nam i ch ng s t l b su i S n La Tr ng M y Ch y ch ng s t l b su i N ng S n La 95 Ph l c 7: Hình 15: Cây Si Cây P Cây si Cây P 96 u uđ c tr ng t i Kè Thanh Mai Ph l c 8: C Vetiver C Vetiver tr ng thành R c Vetiver dài đ n 3m 97 ... hi u qu kinh t c a cơng trình CSHTNT u ki n B KH Ch ng 2: Th c tr ng c a hi u qu kinh t khai thác cơng trình CSHTNT t nh B c K n Ch ng 3: Gi i pháp nâng cao hi u qu kinh t khai thác cơng trình. .. qu kinh t khai thác cơng trình c s h t ng nông thôn u ki n bi n đ i khí h u B c K n” t nh M c đích c a đ tài M c tiêu đ tài đ xu t gi i pháp nâng cao hi u qu kinh t cho CSHT phát tri n nông thôn. .. 48 NG GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU CƠNG TRÌNH C KHÍ H U 3.1 S H KINH T T NG NÔNG THÔN TRONG KHAI THÁC CÁC I U KI N BI N I T NH B C K N 49 nh h ng phát tri n kinh t xã h i, phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế khai thác các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn trong điều kiện biến đổi khí hậu ở tỉnh bắc kạn , Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế khai thác các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn trong điều kiện biến đổi khí hậu ở tỉnh bắc kạn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay