Khai niệm HK giản đồ pha

110 10 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 15:14

Giản đồ pha (còn gọi là giản đồ trạng thái hay giản đồ cân bằng) của một hệ là công cụ để biểu thị mối quan hệ giữa nhiệt độ, thành phần và số lượng (tỷ lệ) các pha (hoặc tổ chức) của hệ đó ở trạng thái cân bằng. Các hệ có giản đồ pha khác nhau và chúng được xây dựng chỉ bằng thực nghiệm Chương KHÁI NIỆM HỢP KIM & GIẢN ĐỒ PHA HCMUT Faculty of Materials Technology,Ho Ho Chi Chi Minh of Technology Faculty of Materials Technology, MinhCity CityUniversity University of Technology Ly Thuong Kiet  street, Ward14, 14, District District 10, City, VietViet NamNam 268 268 Ly Thuong Kiet  street, Ward 10,Ho HoChi ChiMinh Minh City, 38661320; Fax:38661843 38661843 Copyright(c) Copyright(c) 2000 rights reserved Tell:Tell: 38661320; Fax: 2000.AllAll rights reserved Chương 3.1 KHÁI NIỆM VỀ HỢP KIM 3.1.1 Định nghĩa hợp kim 3.1.2 Đặc tính hợp kim 3.1.3 Các khái niệm hệ hợp kim 3.2 CÁC PHA VÀ TÍNH CHẤT CÁC PHA TRONG HỢP KIM 3.2.1 Dung dịch rắn 3.2.2 Pha trung gian 3.2.3 Hỗ hợp học 3.3 GIẢN ĐỒ TRẠNG THÁI CỦA HỆ HỢP KIM NGUYÊN 3.3.1 Khái niệm giản đồ trạng thái 3.3.2 Giản đồ trạng thái loại I HCMUT Faculty of Materials Technology,Ho Ho Chi Chi Minh of Technology Faculty of Materials Technology, MinhCity CityUniversity University of Technology Ly Thuong Kiet  street, Ward14, 14, District District 10, City, VietViet NamNam 268 268 Ly Thuong Kiet  street, Ward 10,Ho HoChi ChiMinh Minh City, 38661320; Fax:38661843 38661843 Copyright(c) Copyright(c) 2000 rights reserved Tell:Tell: 38661320; Fax: 2000.AllAll rights reserved Chương 3.3 GIẢN ĐỒ TRẠNG THÁI CỦA HỆ HỢP KIM NGUYÊN 3.3.2 Giản đồ trạng thái loại II 3.3.3 Giản đồ trạng thái loại III 3.3.4 Giản đồ trạng thái loại IV 3.4 GIẢN ĐỒ TRẠNG THÁI SẮT – CACBON 3.4.1 Đặc điểm nguyên (sắt - cacbon) 3.4.2 Tương tác bon sắt 3.4.3 Dạng dản đồ 3.4.4 Tổ chức tế vi thép gang theo giản đồ trạng thái Fe - C HCMUT Faculty of Materials Technology,Ho Ho Chi Chi Minh of Technology Faculty of Materials Technology, MinhCity CityUniversity University of Technology Ly Thuong Kiet  street, Ward14, 14, District District 10, City, VietViet NamNam 268 268 Ly Thuong Kiet  street, Ward 10,Ho HoChi ChiMinh Minh City, 38661320; Fax:38661843 38661843 Copyright(c) Copyright(c) 2000 rights reserved Tell:Tell: 38661320; Fax: 2000.AllAll rights reserved 3.1 KHÁI NIỆM VỀ HỢP KIM 3.1.1 Định nghĩa hợp kim - Hợp kim vật thể gồm nhiều nguyên tố mang tính chất kim loại Nguyên tố chủ yếu hợp kim mang tính chất kim loại Thành phần ngun tố hố học hợp kim thường biểu thị % trọng lượng, có biểu thị % nguyên tử VD: Thép 40 có 0,4%C; Thép 40X có 0,4%C 1%Cr Thép 80W18Cr4V có 0,8%C, 18%W, 4%Cr 1%V HCMUT Faculty of Materials Technology,Ho Ho Chi Chi Minh of Technology Faculty of Materials Technology, MinhCity CityUniversity University of Technology Ly Thuong Kiet  street, Ward14, 14, District District 10, City, VietViet NamNam 268 268 Ly Thuong Kiet  street, Ward 10,Ho HoChi ChiMinh Minh City, 38661320; Fax:38661843 38661843 Copyright(c) Copyright(c) 2000 rights reserved Tell:Tell: 38661320; Fax: 2000.AllAll rights reserved 3.1 KHÁI VỀ HỢP KIM 3.1.2 Đặc tính hợp kim + Cơ tính cao: - Độ bền, độ cứng, giới hạn chảy, đàn hồi hợp kim cao hẳn so với kim loại nguyên chất, độ dẻo, độ dai đủ cao + Tính cơng nghệ phù hợp với chế tạo khí như: tính đúc, tính gia cơng cắt gọt, hố bền nhiệt luyện v.v… + Chế tạo (luyện) hợp kim: dễ kinh tế nhiều so với kim loại nguyên chất - Do luyện hợp kim không cần phải khử triệt để tạp chất, mà cần khống chế chúng mức độ HCMUT Faculty of Materials Technology,Ho Ho Chi Chi Minh of Technology Faculty of Materials Technology, MinhCity CityUniversity University of Technology Ly Thuong Kiet  street, Ward14, 14, District District 10, City, VietViet NamNam 268 268 Ly Thuong Kiet  street, Ward 10,Ho HoChi ChiMinh Minh City, 38661320; Fax:38661843 38661843 Copyright(c) Copyright(c) 2000 rights reserved Tell:Tell: 38661320; Fax: 2000.AllAll rights reserved 3.1 KHÁI VỀ HỢP KIM 3.1.3 Các khái niệm hệ hợp kim a, Pha - Pha dạng vật chất có thành phần đồng nhất, trạng thái kiểu mạng tinh thể Các pha ngăn cách bề mặt phân chia b, Hệ - Tập hợp pha, trạng thái cân không cân + Điều kiện: - Mỗi pha phải đạt giá trị lượng tự bé (1): Cân ổn định (2): Giả cân (3): Không cân HCMUT Faculty of Materials Technology, Ho Chi Minh City University of Technology 268 Ly Thuong Kiet  street, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City, Viet Nam Tell: 38661320; Fax: 38661843 Copyright(c) 2000 All rights reserved 3.1 KHÁI VỀ HỢP KIM c, Nguyên (cấu tử) - Là chất độc lập có thành phần hố học khơng đổi (có thể ngun tố hoá học hợp chất hoá học), chúng tạo nên tất pha hệ Một vài ví dụ để làm rõ khái niệm này: + Một hệ gồm pha nước lỏng nước đá (ở 00C), có nguyên tử H2O + Hợp kim Cu-Ni hệ gồm nguyên (Cu, Ni) trạng thái rắn lỏng có pha chúng tạo dung dịch rắn lỏng đồng HCMUT Faculty of Materials Technology, Ho Chi Minh City University of Technology 268 Ly Thuong Kiet  street, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City, Viet Nam Tell: 38661320; Fax: 38661843 Copyright(c) 2000 All rights reserved 3.2 CÁC PHA VÀ TÍNH CHẤT CÁC PHA TRONG HỢP KIM Cấu trúc mạng tinh thể hợp kim phức tạp kim loại nguyên chất - Nếu mạng tinh thể hợp kim giữ nguyên kiểu mạng kim loại nguyên chất, làm biến đổi thông số mạng gây xơ lệch dạng cấu tạo gọi dung dịch rắn - Nếu mạng tinh thể hợp kim khác hẳn với mạng nguyên tố thành phần dạng cấu tạo gọi hợp chất hố học hay pha trung gian HCMUT Faculty of Materials Technology,Ho Ho Chi Chi Minh of Technology Faculty of Materials Technology, MinhCity CityUniversity University of Technology Ly Thuong Kiet  street, Ward14, 14, District District 10, City, VietViet NamNam 268 268 Ly Thuong Kiet  street, Ward 10,Ho HoChi ChiMinh Minh City, 38661320; Fax:38661843 38661843 Copyright(c) Copyright(c) 2000 rights reserved Tell:Tell: 38661320; Fax: 2000.AllAll rights reserved 3.2 CÁC PHA VÀ TÍNH CHẤT CÁC PHA TRONG HỢP KIM 3.2.1 Dung dịch rắn a, Khái niệm: - Dung dịch rắn có nhiều điểm giống với dung dịch lỏng, song điểm khác chúng dung dịch rắn có cấu tạo tinh thể - Khi nguyên tố hoà tan vào trạng thái rắn, nguyên tố giữ nguyên kiểu mạng gọi dung mơi, ngun tố phân bố vào mạng nguyên tố dung môi gọi nguyên tố hoa tan - Ký hiệu dung dịch rắn chữ α , β , γ A (B): đó: A – dung mơi, B – nguyên tố hoà tan HCMUT Faculty of Materials Technology, Ho Chi Minh City University of Technology 268 Ly Thuong Kiet  street, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City, Viet Nam Tell: 38661320; Fax: 38661843 Copyright(c) 2000 All rights reserved 3.2.1 Dung dịch rắn b, Các đặc tính chung dung dich rắn - Có liên kết kim loại; - Có kiểu mạng tinh thể kim loại dung mơi; - Thành phần ngun tố thay đổi phạm vi mà khơng làm thay đổi kiểu mạng; - Độ bền, độ cứng cao kim loại dung mơi độ dẻo cao giữ nguyên kiểu mạng kim loại dung môi, (Do mạng tinh thể bị xô lệch) - Tuỳ theo vị trí phân bố ngun tố hồ tan mạng tinh thể dung mơi, có hai loại dung dịch rắn thay xen kẽ HCMUT Faculty of Materials Technology, Ho Chi Minh City University of Technology 268 Ly Thuong Kiet  street, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City, Viet Nam Tell: 38661320; Fax: 38661843 Copyright(c) 2000 All rights reserved 3.4.4 Tổ chức tế vi thép gang theo giản đồ trạng thái Fe - C b, Các loại thép, gang theo giản đồ pha Fe – C * Tổ chức tê vi thép Cacbon + Thép trước tích – có hàm lượng C = 0,1 ÷ 0,7% - Với tổ chức tế vi là: Ferít + Peclit γ 0,8 HCMUT Faculty of Materials Technology,Ho Ho Chi Chi Minh of Technology Faculty of Materials Technology, MinhCity CityUniversity University of Technology Ly Thuong Kiet  street, Ward14, 14, District District 10, City, VietViet NamNam 268 268 Ly Thuong Kiet  street, Ward 10,Ho HoChi ChiMinh Minh City, 38661320; Fax:38661843 38661843 Copyright(c) Copyright(c) 2000 rights reserved Tell:Tell: 38661320; Fax: 2000.AllAll rights reserved 3.4.4 Tổ chức tế vi thép gang theo giản đồ trạng thái Fe - C + Thép tích – Có hàm lượng C = 0.8 % - Với tổ chức tế vi Peclít (P) Peclit Peclit hạt 0,8 HCMUT Faculty of Materials Technology,Ho Ho Chi Chi Minh of Technology Faculty of Materials Technology, MinhCity CityUniversity University of Technology Ly Thuong Kiet  street, Ward14, 14, District District 10, City, VietViet NamNam 268 268 Ly Thuong Kiet  street, Ward 10,Ho HoChi ChiMinh Minh City, 38661320; Fax:38661843 38661843 Copyright(c) Copyright(c) 2000 rights reserved Tell:Tell: 38661320; Fax: 2000.AllAll rights reserved 3.4.4 Tổ chức tế vi thép gang theo giản đồ trạng thái Fe - C + Thép sau tích – Có hàm lượng C > 0,8% - Với tổ chức tế vi P + XeII 0,8 HCMUT Faculty of Materials Technology,Ho Ho Chi Chi Minh of Technology Faculty of Materials Technology, MinhCity CityUniversity University of Technology Ly Thuong Kiet  street, Ward14, 14, District District 10, City, VietViet NamNam 268 268 Ly Thuong Kiet  street, Ward 10,Ho HoChi ChiMinh Minh City, 38661320; Fax:38661843 38661843 Copyright(c) Copyright(c) 2000 rights reserved Tell:Tell: 38661320; Fax: 2000.AllAll rights reserved 3.4.4 Tổ chức tế vi thép gang theo giản đồ trạng thái Fe - C * Tổ chức tế vi gang trắng - Theo tổ chức tế vi thành phần Cacbon chia giang trắng làm loại: + Gang trắng trước tinh có %C < 4,3% với tổ chức: P + XeII + Le HCMUT Faculty of Materials Technology,Ho Ho Chi Chi Minh of Technology Faculty of Materials Technology, MinhCity CityUniversity University of Technology Ly Thuong Kiet  street, Ward14, 14, District District 10, City, VietViet NamNam 268 268 Ly Thuong Kiet  street, Ward 10,Ho HoChi ChiMinh Minh City, 38661320; Fax:38661843 38661843 Copyright(c) Copyright(c) 2000 rights reserved Tell:Tell: 38661320; Fax: 2000.AllAll rights reserved 3.4.4 Tổ chức tế vi thép gang theo giản đồ trạng thái Fe - C + Gang trắng tinh có hàm lượng C = 4,3% với tổ chức: Le(P + Xe) HCMUT Faculty of Materials Technology,Ho Ho Chi Chi Minh of Technology Faculty of Materials Technology, MinhCity CityUniversity University of Technology Ly Thuong Kiet  street, Ward14, 14, District District 10, City, VietViet NamNam 268 268 Ly Thuong Kiet  street, Ward 10,Ho HoChi ChiMinh Minh City, 38661320; Fax:38661843 38661843 Copyright(c) Copyright(c) 2000 rights reserved Tell:Tell: 38661320; Fax: 2000.AllAll rights reserved 3.4.4 Tổ chức tế vi thép gang theo giản đồ trạng thái Fe - C + Gang trắng sau tinh có hàm lượng C > 4,3% với tổ chức: Le + XeI HCMUT Faculty of Materials Technology,Ho Ho Chi Chi Minh of Technology Faculty of Materials Technology, MinhCity CityUniversity University of Technology Ly Thuong Kiet  street, Ward14, 14, District District 10, City, VietViet NamNam 268 268 Ly Thuong Kiet  street, Ward 10,Ho HoChi ChiMinh Minh City, 38661320; Fax:38661843 38661843 Copyright(c) Copyright(c) 2000 rights reserved Tell:Tell: 38661320; Fax: 2000.AllAll rights reserved Tính thành phần tổ chức hợp kim Fe-C có thành phần C=0.4% nhiệt độ thường Giải 0.4 0,8 HCMUT Với thành phần C=0.4% hợp kim thép trước tích, tổ chức gồm α P 0.8 – 0.4 x100% %α= 0.8 – 0.006 = 50.4% 0.4 – 0.006 x100% % P= 0.8 – 0.006 = 49.6% Faculty of Materials Technology,Ho Ho Chi Chi Minh of Technology Faculty of Materials Technology, MinhCity CityUniversity University of Technology Ly Thuong Kiet  street, Ward14, 14, District District 10, City, VietViet NamNam 268 268 Ly Thuong Kiet  street, Ward 10,Ho HoChi ChiMinh Minh City, 38661320; Fax:38661843 38661843 Copyright(c) Copyright(c) 2000 rights reserved Tell:Tell: 38661320; Fax: 2000.AllAll rights reserved Tính thành phần tổ chức hợp kim Fe-C có thành phần C=1.2% nhiệt độ thường Giải Với thành phần C=1.2% hợp kim thép sau tích, tổ chức gồm P + XeII 0,8 1.2 HCMUT 1.2 – 0.8 % XeII = x100% 6.67 – 0.8 = 5.8% 6.67 – 1.2 x100% %P = 6.67 – 0.8 = 94.2% Faculty of Materials Technology,Ho Ho Chi Chi Minh of Technology Faculty of Materials Technology, MinhCity CityUniversity University of Technology Ly Thuong Kiet  street, Ward14, 14, District District 10, City, VietViet NamNam 268 268 Ly Thuong Kiet  street, Ward 10,Ho HoChi ChiMinh Minh City, 38661320; Fax:38661843 38661843 Copyright(c) Copyright(c) 2000 rights reserved Tell:Tell: 38661320; Fax: 2000.AllAll rights reserved Tính thành phần tổ chức hợp kim Fe-C có thành phần C=3% nhiệt độ thường Giải Với thành phần C=3% hợp kim gang trước tinh, tổ chức gồm P + XeII + Lê 0,8 HCMUT Trước hết ta phải tính tỷ lệ P + XeII với tinh Lê P XeII γ 2.14%C sinh ra: 4.3 - % (P + XeII) = 4.3 – 2.14 100% = 60% – 2.14 100% %Lê = 4.3 – 2.14 = 40% Faculty of Materials Technology,Ho Ho Chi Chi Minh of Technology Faculty of Materials Technology, MinhCity CityUniversity University of Technology Ly Thuong Kiet  street, Ward14, 14, District District 10, City, VietViet NamNam 268 268 Ly Thuong Kiet  street, Ward 10,Ho HoChi ChiMinh Minh City, 38661320; Fax:38661843 38661843 Copyright(c) Copyright(c) 2000 rights reserved Tell:Tell: 38661320; Fax: 2000.AllAll rights reserved Giải (tiếp) Tỷ lệ P XeII hỗn hợp chúng là: P 6.67 – 2.14 x100% = 77.2% = 6.67 – 0.8 P + XeII XeII = 2.14 – 0.8 x100% = 22.8% P + XeII 6.67 – 0.8 Vậy tỷ lệ tổ chức là: % P = 77.2% x 60% = 46.32% %Xe = 22.8% x 60% = 13.68% % Lê = 40% HCMUT Faculty of Materials Technology,Ho Ho Chi Chi Minh of Technology Faculty of Materials Technology, MinhCity CityUniversity University of Technology Ly Thuong Kiet  street, Ward14, 14, District District 10, City, VietViet NamNam 268 268 Ly Thuong Kiet  street, Ward 10,Ho HoChi ChiMinh Minh City, 38661320; Fax:38661843 38661843 Copyright(c) Copyright(c) 2000 rights reserved Tell:Tell: 38661320; Fax: 2000.AllAll rights reserved Đường nguội hợp kim Fe-C 5%C L5% ) L→XeI L4.3→ (γ +Xe) γ→Xe γ0.8→ P e) (P+X Xe I + 0,8 HCMUT Faculty of Materials Technology,Ho Ho Chi Chi Minh of Technology Faculty of Materials Technology, MinhCity CityUniversity University of Technology Ly Thuong Kiet  street, Ward14, 14, District District 10, City, VietViet NamNam 268 268 Ly Thuong Kiet  street, Ward 10,Ho HoChi ChiMinh Minh City, 38661320; Fax:38661843 38661843 Copyright(c) Copyright(c) 2000 rights reserved Tell:Tell: 38661320; Fax: 2000.AllAll rights reserved Đường nguội hợp kim Fe-C 5%C Hợp kim 5%C - Ở1520oC: L5%C → XeI kết tinh XeI nên pha lỏng lại nghèo C đạt đến 4.3%C (L4.3%C) 1147oC; pha L4.3%C → (γ + Xe) = L→XeI L4.3→ Lê = (γ + Xe) Lê (chuyển biến tinh) L5% γ→Xe γ0.8→ P e) (P+X Xe I + HCMUT - Sau phản ứng hợp kim có tổ chức: XeI + Lê, tổ chức giữ nguyên đến 727oC - Qua 727oC: γ0.8 → P - Cuối tổ chức là: XeI + tinh Lê (P + Xe) Faculty of Materials Technology,Ho Ho Chi Chi Minh of Technology Faculty of Materials Technology, MinhCity CityUniversity University of Technology Ly Thuong Kiet  street, Ward14, 14, District District 10, City, VietViet NamNam 268 268 Ly Thuong Kiet  street, Ward 10,Ho HoChi ChiMinh Minh City, 38661320; Fax:38661843 38661843 Copyright(c) Copyright(c) 2000 rights reserved Tell:Tell: 38661320; Fax: 2000.AllAll rights reserved Đường nguội hợp kim Fe-C 0.4%C L0.4 1510oC L→δ L+δ→γ L→γ γ0.4 ) γ→α 820oC 727oC γ→P α+P 0,8 HCMUT Faculty of Materials Technology,Ho Ho Chi Chi Minh of Technology Faculty of Materials Technology, MinhCity CityUniversity University of Technology Ly Thuong Kiet  street, Ward14, 14, District District 10, City, VietViet NamNam 268 268 Ly Thuong Kiet  street, Ward 10,Ho HoChi ChiMinh Minh City, 38661320; Fax:38661843 38661843 Copyright(c) Copyright(c) 2000 rights reserved Tell:Tell: 38661320; Fax: 2000.AllAll rights reserved Đường nguội hợp kim Fe-C 0.4%C L0.4 1510oC 1499oC 1490oC Hợp kim 0.4%C - Ở1510oC: hợp kim lỏng (L) bắt đầu kết tinh dd rắn δ, kéo dài tới 1499oC; - Ở 1499oC: dd rắn δ(0.1%C) + dd L(0.5%C) → γ0.16%C L→δ L+δ→γ L→γ - Ở 1490oC: kết tinh từ trạng thái lỏng kết thúc, hợp kim có dd rắn γ0.4%C γ0.4 γ→α 820oC - Từ 1490 tới 820oC: hợp kim có dd rắn γ0.4%C γ→P - Ở 820oC: γ0.4%C → α auxtennit lại giàu C (γ0.8%C; 727oC); 727oC α+P HCMUT - Ở 727oC: phản ứng tích tạo P; γ→P - Cuối tổ chức là: α + P Faculty of Materials Technology,Ho Ho Chi Chi Minh of Technology Faculty of Materials Technology, MinhCity CityUniversity University of Technology Ly Thuong Kiet  street, Ward14, 14, District District 10, City, VietViet NamNam 268 268 Ly Thuong Kiet  street, Ward 10,Ho HoChi ChiMinh Minh City, 38661320; Fax:38661843 38661843 Copyright(c) Copyright(c) 2000 rights reserved Tell:Tell: 38661320; Fax: 2000.AllAll rights reserved Chú giải (ở mức đơn giản) cho giản đồ: 1, Austenite solid solution of carbon in gamma iron: dung dịch rắn austenite cácbon sắt gamma 2, Austenite in liquid: austenite phân tán pha lỏng (đây vùng tồn austenite pha lỏng) 3, Primary austenite begins to solidify: đường giới hạn mà austenite sơ cấp bắt đầu kết tinh 4, CM begins to solidify: đường giới hạn mà xê- men- tít bắt đầu kết tinh 5, Austenite ledeburite and cementite: vùng tồn pha austenite, lê- đê- bu- rít xê- men- tít 6, Cementite and ledeburite: vùng tồn pha xê- men- tít lê- đê- bu- rít 7, Austenite to pearlite: đường giới hạn mà austenite chuyển pha thành péc- lit 8, Pearlite and ferrite: vùng tồn pha péc- lít ferrite 9, Pearlite and Cementite: vùng tồn pha péc- lít xê- men- tít 10, Cementite, pearlite and transformed ledeburite: vùng tồn pha xê- mentít, péc- lít lê- đê- bu- rít chuyển biến (dưới 723 độ C, thành phần austenite tổ chức lê- đê- bu- rít chuyển biến thành péc- lít, đó, 723 độ C, lê- đê- bu- rít gọi lê- đê- bu- rít chuyển biến) 11, Hypo- eutectoid: trước tinh 12, Hyper- eutectoid: sau tinh 13, Steel: thép (quy ước) 14, Cast iron: gang (quy ước) HCMUT Faculty of Materials Technology,Ho Ho Chi Chi Minh of Technology Faculty of Materials Technology, MinhCity CityUniversity University of Technology Ly Thuong Kiet  street, Ward14, 14, District District 10, City, VietViet NamNam 268 268 Ly Thuong Kiet  street, Ward 10,Ho HoChi ChiMinh Minh City, 38661320; Fax:38661843 38661843 Copyright(c) Copyright(c) 2000 rights reserved Tell:Tell: 38661320; Fax: 2000.AllAll rights reserved ... reserved Chương 3.3 GIẢN ĐỒ TRẠNG THÁI CỦA HỆ HỢP KIM NGUYÊN 3.3.2 Giản đồ trạng thái loại II 3.3.3 Giản đồ trạng thái loại III 3.3.4 Giản đồ trạng thái loại IV 3.4 GIẢN ĐỒ TRẠNG THÁI SẮT – CACBON... All rights reserved 3.3 GIẢN ĐỒ TRẠNG THÁI CỦA HỆ HỢP KIM NGUYÊN 3.3.1 Khái niệm giản đồ trạng thái a, Định nghĩa - Giản đồ trạng thái giản đồ biểu thị biến đổi tổ chức pha theo nhiệt độ thành... 2000.AllAll rights reserved 3.3.1 Khái Niệm Giản Đồ Trạng Thái c, Cấu tạo giản đồ trạng thái hai nguyên - Đối với kim loại nguyên chất Giản đồ pha Fe (Giản đồ nguyên) Cooling curve for pure iron
- Xem thêm -

Xem thêm: Khai niệm HK giản đồ pha, Khai niệm HK giản đồ pha, Chương 3 3.3 GIẢN ĐỒ TRẠNG THÁI CỦA HỆ HỢP KIM 2 NGUYÊN 3.3.2 Giản đồ trạng thái 2 loại II 3.3.3 Giản đồ trạng thái 2 loại III 3.3.4 Giản đồ trạng thái 2 loại IV 3.4. GIẢN ĐỒ TRẠNG THÁI SẮT – CACBON 3.4.1 Đặc điểm các nguyên (sắt - cacbon) 3.4.2 Tương tác

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay