Quản lý chất lượng công trình xây dựng tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 492 trong giai đoạn thi công

100 7 1
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 15:12

B N CAM K T Tôi xin cam đoan đ tài lu n v n s n ph m nghiên c u c a riêng cá nhân Các s li u k t qu lu n v n hoàn toàn v i th c t ch a đ công b t t c cơng trình tr c T t c trích d n đ c ghi rõ ngu n g c Hà N i, ngày 20 tháng n m 2017 Tác gi lu n v n oàn Trung Kiên i c L IC M N Trong trình h c t p làm lu n v n t t nghi p cao h c, đ th y, cô giáo tr ng c s giúp đ c a i h c Th y L i, đ c bi t th y giáo PGS.TS Nguy n Tr ng T , s tham gia góp ý c a nhà khoa h c, nhà qu n lý, ban lãnh đ o, đ ng nghi p công ty TNHH MTV 492 s n l c c a b n thân gi hoàn thành lu n v n th c s v i đ tài lu n v n: “Qu n ch t l n nay, tác ng cơng trình xây d ng t i Công ty TNHH M T THÀNH VIÊN 492 giai đo n thi công”, chuyên ngành Qu n xây d ng Tác gi bày t lòng bi t n sâu s c t i th y giáo PGS.TS Nguy n Tr ng T h ng d n, ch b o t n tình cung c p ki n th c khoa h c c n thi t trình th c hi n lu n v n Xin chân thành c m n th y, cô giáo thu c B môn Công ngh Qu n xây d ng - khoa Cơng trình, phòng Sau i h c tr ng t o i h c i h c Th y L i t o m i u ki n thu n l i cho tác gi hoàn thành t t lu n v n th c s c a Do trình đ , kinh nghi m c ng nh th i gian nghiên c u h n ch nên Lu n v n khó tránh kh i nh ng thi u sót, tác gi r t mong nh n đ c nh ng ý ki n đóng góp c a quý đ c gi Xin trân tr ng c m n! Hà N i, ngày 20 tháng n m 2017 Tác gi lu n v n oàn Trung Kiên ii M CL C M U .1 Tính c p thi t c a đ tài M c đích c a đ tài Ý ngh a khoa h c th c ti n c a đ tài it ng ph m v nghiên c u Cách ti p c n ph ng pháp nghiên c u K t qu d ki n đ t đ CH c NG 1: T NG QUAN V QU N CH T L NG C A CƠNG TRÌNH XÂY D NG 1.1 T ng quan v qu n ch t l ng 1.1.1 Khái ni m v qu n ch t l ng thi cơng xây d ng cơng trình 1.1.2 Vai trò qu n ch t l ng 1.1.3 Nguyên t c c a qu n ch t l ng .3 1.2 Ý ngh a c a vi c nâng cao công tác qu n ch t l 1.3 N i dung c b n c a ho t đ ng qu n ch t l 1.3.1 V ng ng cơng trình xây d ng ng thi công xây d ng cơng trình i 1.3.2 V v t t 1.3.3 V máy móc thi t b 1.3.4 V ph ng pháp 10 1.4 Qu n ch t l ng cơng trình xây d ng t i Vi t Nam 11 1.4.1 T ng quan v công tác qu n ch t l ng xây d ng 11 1.4.2 Tình hình chung v cơng tác qu n ch t l 1.4.2.1 Nh ng m t đ t đ d ng n ng xây d ng c công tác nâng cao ch t l n c ta 12 ng cơng trình xây c ta 12 iii 1.4.2.2 Nh ng b t c p v v n đ ch t l 1.4.3 Các y u t nh h ng cơng trình xây d ng hi n 13 ng đ n qu n ch t l ng xây d ng 13 1.4.3.1 Nhóm nhân t khách quan 13 1.4.3.2 Nhóm nhân t ch quan 15 K T LU N CH CH NG 2: C NG 18 S LU N V QU N CH T L NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG .19 2.1 Quy đ nh v công tác qu n ch t l ng cơng trình xây d ng .19 2.1.1 Ngh đ nh 46/2015/N -CP ngày 12/5/2015 c a Chính Ph v qu n ch t l ng b o trì cơng trình xây d ng 19 2.2 Mơ hình qu n ch t l ng cơng trình xây d ng theo tiêu chu n ISO - 9000 21 2.2.1 Quá trình hình thành phát tri n c a b tiêu chu n ISO – 9000 .21 2.2.2 Cách ti p c n c a b tiêu chu n ISO-9000 đ c th hi n b ng m t s đ c m c b n sau 22 2.2.3 T nh ng đ c m c a cách ti p c n nói trên, b tiêu chu n ISO - 9000 đ c xây d ng d a nguyên t c sau 22 2.2.4 K t c u c a b tiêu chu n ISO – 9000 .23 2.2.5 Mơ hình qu n ch t l ng theo ISO – 9000 24 2.2.6 L i ích c a vi c ch ng nh n h th ng đ m b o ch t l ng theo ISO - 9000 24 2.3 M t s ch tiêu đánh giá hi u qu qu n theo t ng n i dung c a y u t tác đ ng đ n ch t l ng cơng trình .24 2.3.1 Ch tiêu đánh giá v qu n ng i 24 2.3.2 Ch tiêu đánh giá v qu n v t t .25 2.3.3 Ch tiêu đánh giá v qu n ch t l ng máy móc, thi t b 26 iv 2.3.4 Ch tiêu đánh giá v qu n thi công 26 2.4 C s nghiên c u qu n ch t l ng cơng trình xây d ng 27 2.4.1 Giai đo n chu n b thi công 27 2.4.2 Qu n v ch t l ng cơng trình .28 2.4.2.1 M c đích qu n ch t l ng cơng trình 28 2.4.2.2 N i dung qu n ch t l ng 28 2.4.3 T ch c thi công 29 2.4.3.1 L p bi n pháp thi công chi ti t 29 2.4.3.2 L p b n v thi t k chi ti t cho thi công (l p b n v shopdrawing) 29 2.4.3.3 L p qu n ti n đ thi công chi ti t 29 2.4.3.4 Giám sát nghi m thu công vi c n i b 30 2.4.4 Qu n v nhân s , nguyên, v t li u máy móc .30 2.4.4.1 Công tác qu n nhân s 30 2.4.4.2 Công tác qu n nguyên, v t li u 30 2.4.4.3 Công tác qu n thi t b thi công 31 K T LU N CH CH L NG 33 NG 3: GI I PHÁP HỒN THI N CƠNG TÁC QU N CH T NG CƠNG TRÌNH XÂY D NG C A CÔNG TY TNHH MTV 492 34 3.1 Gi i thi u v Công ty TNHH MTV 492 34 3.1.1 Gi i thi u v trình hình thành phát tri n Công ty 34 3.1.2 c m t ch c s n xu t kinh doanh c a Công ty 37 3.2 Th c tr ng công tác qu n ch t l s 9, đ ng thi công xây d ng c a công ty t i gói th u ng t nh l 127 Lai Châu (D án th y n Lai Châu) 38 v 3.2.1 Gi i thi u cơng trình 38 3.2.1.1 Tên Công trình 38 3.2.1.2 Các đ n v qu n thi công công tr ng 39 3.2.2 Mơ hình t ch c qu n .40 3.2.3 Ch c n ng nhi m v c a t ng b ph n 41 3.2.4 Th c tr ng công tác qu n nh h ng đ n ch t l ng thi công 45 3.2.4.1 Công tác qu n ngu n nhân l c 45 3.2.4.2 Công tác qu n máy móc thi t b v t li u xây d ng 49 3.2.4.3 Công tác qu n thi công 51 3.3 xu t m t s gi i pháp nâng cao công tác qu n ch t l ng cơng trình xây d ng cho công ty 53 3.3.1 xu t gi i pháp v nhân s qu n k thu t thi công xây d ng .53 3.3.1.1 Ch huy tr ng, Ch huy phó 54 3.3.1.2 B ph n b o đ m qu n ch t l ng QA-QC 56 3.3.1.3 K thu t giám sát cơng trình 57 3.3.1.4 B ph n Shop 58 3.3.1.5 B ph n k thu t tr c đ c công tr ng 58 3.3.1.6 Tình hình lao đ ng c a Công ty t i th i m 30/9/2015 59 3.3.2 xu t gi i pháp v qu n v t t 60 3.3.2.1 Kho bãi 60 3.3.2.2 V t li u 61 3.3.3 xu t gi i pháp v qu n lo i thi t b thi công ch y u 68 vi 3.3.3.1 Qu n s d ng thi t b thi công h p 69 3.3.3.2 Các thi t b thi cơng c n thi t cơng trình 70 3.3.3.3 Cơng tác đ u t chi u sâu máy móc thi t b công c d ng c s n xu t 70 3.3.4 xu t quy trình qu n ch t l ng k thu t thi công .72 3.3.4.1 M c đích 72 3.3.4.2 H th ng qu n ch t l 3.3.5 ng t i hi n tr ng 72 xu t quy trình x s khơng phù h p v ch t l ng thi công 79 3.3.5.1 M c đích 79 3.3.5.2 N i dung 79 K T LU N CH NG 86 K T LU N – KI N NGH 87 K t lu n 87 Ki n ngh 87 2.1 Rà soát, s a đ i, b sung v n b n quy ph m pháp lu t nh m t ng c ng công tác QLCLCT 87 2.2 Nghiên c u ban hành sách liên quan nh m nâng cao CLCTXD 88 2.3 T ng c ng công tác tra, ki m tra nh m t ng c ng công tác QLCLCTXD .89 TÀI LI U THAM KH O .90 vii DANH M C S Hình 2.1: Mơ hình qu n ch t l ng theo tiêu chu n ISO – 9000 25 Hình 3.1: S đ t ch c qu n 39 Hình 3.2: S đ t ch c t i công tr ng .46 Hình 3.3: S đ v nhân s qu n k thu t thi công xây d ng 53 Hình 3.4: Quy trình th c hi n công vi c công tr ng 73 Hình 3.5: L u đ nghi m thu công vi c 76 Hình 3.6: L u đ nghi m thu giai đo n ch y th thi t b có t i .77 Hình 3.7: L u đ nghi m thu hoàn thành bàn giao cơng trình 78 Hình 3.8: L u đ x không phù h p v ch t l viii ng cơng trình .80 DANH M C B NG B ng 3.1 Lao đ ng c a Công ty t i th i m 30/9/2006 59 B ng 3.2 Cát dùng cho bê tông n ng 61 B ng 3.3 Thép 62 B ng 3.4 Thành ph n h t CP D 65 B ng 3.5 Các ch tiêu c yêu c u c a CP D 66 B ng 3.6 Các ch tiêu nh a đ ng 67 B ng 3.7 Các thi t b thi công .69 ix DANH M C VI T T T BCHCT : Ban ch huy công tr ng CBCNV : Cán b công nhân viên C T : Ch đ u t CHT : Ch huy tr CP D : C p ph i đá d m CLCT : Ch t l TXD : ng ng công trinh u t xây d ng QLCL : Qu n ch t l QLDA : Qu n d án NSNN : Ngân sách nhà n ng c x ... n lý thi t b thi công 31 K T LU N CH CH L NG 33 NG 3: GI I PHÁP HOÀN THI N CÔNG TÁC QU N LÝ CH T NG CƠNG TRÌNH XÂY D NG C A CƠNG TY TNHH MTV 492 34 3.1 Gi i thi u v Công ty. .. THÀNH VIÊN 492 giai đo n thi công ” M c đích c a đ tài - ánh giá th c tr ng c a mơ hình qu n lý ch t l ng cơng trình xây d ng t i Công ty TNHH M T THÀNH VIÊN 492 - xu t gi i pháp hoàn thi n,... cơng trình xây d ng Tuy nhiên hi n nay, cơng ty m t s t n t i công tác qu n lý ch t l v n ch n đ tài “ Qu n lý ch t l ng xây d ng Vì v y tác gi lu n ng cơng trình xây d ng t i Công ty TNHH M T THÀNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý chất lượng công trình xây dựng tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 492 trong giai đoạn thi công , Quản lý chất lượng công trình xây dựng tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 492 trong giai đoạn thi công

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay