Nghiên cứu hiện tượng xói lở trên mái đập đất khi nước tràn qua, kiểm chứng cho đập phân lân vĩnh phúc

121 5 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 15:12

B N CAM K T H tên h c viên: Th Thùy Dung Chuyên ngành: Xây d ng công trình th y Tên đ tài lu n v n: “Nghiên c u hi n t ng xói l mái đ p đ t n c tràn qua, ki m ch ng cho đ p Phân Lân – V nh Phúc” Tôi xin cam đoan đ tài lu n v n c a tơi hồn tồn làm Nh ng k t qu nghiên c u, tính tốn trung th c, khơng chép t b t k ngu n thông tin khác N u vi ph m tơi xin hồn tồn ch u trách nhi m ch u b t k hình th c k lu t c a Khoa Nhà tr ng Hà N i, ngày tháng n m 2017 H c viên cao h c Th Thùy Dung i L IC M Lu n v n th c s : “Nghiên c u hi n t N ng xói l mái đ p đ t n qua, ki m ch ng cho đ p Phân Lân – V nh Phúc” đ c tràn c tác gi hoàn thành th i h n quy đ nh đ m b o đ y đ yêu c u đ c ng đ c phê t Trong trình th c hi n, nh s giúp đ t n tình c a Giáo s , Ti n s Tr ng i h c Thu l i, công ty t v n đ ng nghi p, tác gi hoàn thành lu n v n Tác gi chân thành c m n PGS.TS Nguy n C nh Thái, Tr t n tình h ng i h c Thu l i ng d n giúp đ đ tác gi hoàn thành lu n v n Tác gi xin chân thành c m n th y cô tr ng i h c Thu l i, th y cô khoa Cơng trình t n t y gi ng d y tác gi su t trình h c đ i h c cao h c t i tr ng Tuy có nh ng c g ng song th i gian có h n, trình đ b n thân h n ch , lu n v n không th tránh kh i nh ng t n t i, tác gi mong nh n đ c nh ng ý ki n đóng góp trao đ i chân thành c a th y cô giáo, anh ch em b n bè đ ng nghi p Tác gi r t mong mu n nh ng v n đ t n t i s đ c tác gi phát tri n m c đ nghiên c u sâu h n góp ph n ng d ng nh ng ki n th c khoa h c vào ph c v đ i s ng s n xu t Xin chân thành c m n! Hà N i, ngày tháng n m 2017 Tác gi Th Thùy Dung ii M CL C DANH M C HÌNH v DANH M C B NG vii PH N M U .1 Tính c p thi t c a đ tài .1 M c đích c a đ tài it ng ph m vi nghiên c u .6 Cách ti p c n ph K t qu đ t đ CH ng pháp nghiên c u c c a lu n v n NG T NG QUAN CÁC V N NGHIÊN C U 1.1 S c n thi t c a v n đ nghiên c u .8 1.2 Nguyên nhân n 1.3 C ch xói l đ p đ t n 1.4 Phân tích nh ng y u t 1.5 K t lu n ch CH NG C c tràn đ nh .13 nh h c tràn đ nh đ p .17 ng đ n xói l c a đ p đ t n c tràn qua 20 ng .22 S LÝ THUY T C A V N XÓI M T P D I TÁC D NG C A DÒNG CH Y TRÀN .23 2.1 Xói c a đ t h t m n .23 2.2 Xói c a đ t h t r i .27 2.3 C s lý thuy t 31 2.4 Gi i thi u ph n m m Embank 32 2.5 Mơ ph ng thí nghi m 35 2.6 K t lu n ch CH ng .37 NG NGHIÊN C U CÁC Y U T KHI N NH H NG N XÓI MÁI P C TRÀN QUA 39 3.1 Nghiên c u nh h 3.2 Mơ hình s tính tốn 45 3.3 K t lu n ch CH ng .61 NG TÍNH TỐN KI M CH NG CHO KHI N 4.1 ng c a đ ch t đ n xói l b ng th c nghi m 39 P PHÂN LÂN – V NH PHÚC C TRÀN QUA 62 T ng quan v đ p Phân Lân – V nh Phúc 62 iii 4.2 Mô t s c đ p Phân Lân 64 4.3 Tính tốn mơ ph ng s c 65 4.4 K t lu n ch ng 72 K T LU N VÀ KI N NGH 73 TÀI LI U THAM KH O 75 PH L C TÍNH TỐN 77 Ph l c A B ng ch tiêu c lý c a đ t đ p đ p Phân Lân 77 Ph l c B1 K t qu đo t c đ xói m u đ t - c p l u l ng Q = 7,5 l/s 78 Ph l c B2 K t qu đo t c đ xói m u đ t - c p l u l ng Q = 12,22 l/s 79 Ph l c B3 K t qu đo t c đ xói m u đ t - c p l u l ng Q = 17,74 l/s 80 Ph l c B4 K t qu đo t c đ xói m u đ t - c p l u l ng Q = 21,94 l/s 81 Ph l c B5 K t qu đo t c đ xói m u đ t - c p l u l ng Q = 26,61 l/s 82 Ph l c C1 K t qu tính tốn l đ n h Phân Lân 83 Ph l c C2 K t qu tính tốn u ti t l 85 Ph l c D M t s hình nh q trình thí nghi m 87 Ph l c E K t qu tính tốn mơ ph ng s c đ p Phân Lân 92 iv DANH M C HÌNH Hình p m Hà ng n Hình M t s hình nh v đ p n c tràn qua c tràn qua Hình 1 Mơ hình thí nghi m HR Wallingford, Anh Hình K t qu thí nghi m HR Wallingford, Anh Hình Mơ hình thí nghi m tràn đ nh Na Uy 10 Hình K t qu thí nghi m tràn đ nh Na Uy 10 Hình Mơ t thi t b thí nghi m xói m u đ t c a Fujisawa [8] 11 Hình V đ p th y n Ia Krel – Gia Rai 14 Hình V đ p th y n H Hô 15 Hình V đ p ph s m Hà ng – Qu ng Ninh .16 Hình Hình nh đ p Vajont sau x y s c n m 1963 17 Hình 10 Quá trình v đ p tràn đ nh 20 Hình L c áp l c tác đ ng lên h t u ki n n c t nh .24 Hình 2 L c áp l c tác đ ng lên h t u ki n n c ch y 25 Hình C ch tr t c a h t đ t .27 Hình C ch quay c a h t đ t 29 Hình C ch nh c h t đ t .30 Hình S đ tính toán c a ph n m m Embank 33 Hình S đ b trí thí nghi m 35 Hình Kích th c máng thí nghi m 36 Hình Thi t b thí nghi m xói m u đ t 36 Hình 10 ng ch a m u đ t 37 Hình 11 Hình nh chu n b m u đ t 39 Hình 12 Hình nh đo t c đ xói c a m u đ t 40 Hình B trí m t c t đo m c n c l u t c máng 42 Hình M u đ t sau thí nghi m 43 Hình 3 Bi u đ quan h gi a ng su t t c đ xói 45 Hình S đ tính tốn 46 Hình ng quan h gi a th i gian cao trình m c n v c th ng l u .47 Hình ng quan h gi a th i gian l u l ng n c tràn qua đ nh 47 Hình Mơ ph ng q trình xói mái h l u đ p mái đ p khơng đ c b o v 51 Hình ng quan h gi a kh i l ng đ t b xói th i gian 52 Hình ng quan h gi a t c đ xói th i gian 52 Hình 10 S đ tính tốn 53 Hình 11 Mơ ph ng q trình xói mái h l u đ p mái đ p đ c b o v b ng c 56 Hình 12 ng quan h gi a kh i l ng đ t b xói th i gian 57 Hình 13 ng quan h gi a t c đ xói th i gian 57 Hình 14 S đ tính tốn 58 Hình 15 Mơ ph ng q trình xói mái h l u đ p mái đ p đ c b o v b ng t m bê tông 60 Hình B n đ l u v c h ch a Phân Lân – V nh Phúc 63 Hình âp Phân Lân sau x y v đ p 65 Hình ng trình l đ n đ p Phân Lân 66 Hình 4 ng trình Q đ n ~ t q x ~ t 67 Hình S đ tính tốn 68 Hình Mơ ph ng q trình xói mái h l u đ p Phân Lân x y s c 71 vi DANH M C B NG B ng T ng h p k t qu đánh giá an tồn đ p thơng qua kh n ng v n hành .2 B ng Tr ng l c l c Van der Waals c a h t cát sét 24 B ng 2 ng su t c t gi i h n B ng M t s nhân t B ng Tr ng l c nh h cho đ t sét 26 ng đ n xói c a đ t h t m n 27 ng kh i đ t t ng m u tính ch t c a đ t 40 B ng K t qu đo y u t th y l c 42 B ng 3 B ng k t qu tính tốn ng su t τ t i m t c t V-V .44 B ng K t qu tính t c đ xói cho t ng m u đ t 44 B ng K t qu tính ng su t c t h s xói cho t ng m u 45 B ng B ng thông s đ u vào 46 B ng Q trình xói t i 14 b c tính tốn .49 B ng B ng k t qu tính tốn kh i l B ng Q trình xói t i 14 b c tính tốn .54 B ng 10 B ng k t qu tính tốn kh i l B ng 11 Q trình xói t i 14 b B ng Thông s h ch a n ng đ t b xói t c đ xói theo th i gian 50 ng đ t b xói t c đ xói theo th i gian 55 c tính tốn .59 c Phân Lân 63 B ng Các đ c tr ng c a h ch a 65 B ng Quan h Z-F-V c a h Phân Lân .65 B ng 4 B ng thông s đ u vào 68 B ng Q trình xói t i 17 b c tính tốn 70 vii PH N M U Tính c p thi t c a đ tài Vi t Nam m t qu c gia có n n kinh t d a vào nông nghi p m t nh ng qu c gia d t n th ng nh t b i thiên tai v trí đ a lý, u ki n đ a hình, khí h u, c c u kinh t phân b dân c V i 14 l u v c sông l n phân b c n Nam có ngu n tài nguyên n th c phong phú v i t ng l c tính kho ng 850 t m3 H n 62 t m3 n u ti t, c p n cđ c, Vi t ng dòng ch y tồn lãnh c tr l i 6.886 h ch a đ c cho m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i Có th kh ng đ nh r ng, h ch a đóng m t vai trò r t quan tr ng ho t đ ng s n xu t phát tri n kinh t c a Vi t Nam Trong t ng s 4,0 tri u hecta đ t nông nghi p có h n 3,0 tri u hecta đ ct i nh l y n c t 6.648 h ch a V i 238 đ p th y n v n hành, cung c p t ng công su t l p đ t 13.066 MW, 86 nhà máy th y n l n v i công su t l p đ t 30 MW tr lên v i chi u cao đ p l n h n 15m Các h ch a đ c xây d ng đ ph c v đa m c tiêu nh c p n c cho nông nghi p, công nghi p, sinh ho t, phát n ngành kinh t khác, c i t o c nh quan môi tr ng sinh thái, u ti t l đ gi m nh thiên tai Theo th ng kê c a T ng c c Th y l i [1], h ch a l n có chi u cao đ p t 15m tr lên ho c có dung tích h ch a t tri u m3 tr lên 675 h (chi m 9,8% t ng s ), có 115 h th y n 560 h th y l i S l ng h ch a có dung tích l n h n t m3 13 h ch a (11 h ch a th y n, h ch a th y l i) Các h ch a nh có chi u cao đ p t 5m đ n 15m có dung tích h ch a t 50.000 m3 đ n d i tri u m3 6.211 h ch a (chi m 90,2% t ng s ), 123 h th y n, 6.088 h th y l i Trong s 6.648 h ch a th y l i có 16 h có dung tích 100 tri u m3, 87 h có dung tích t (10 ÷ 100) tri u m3, 68 h có dung tích t (5 ÷ 10) tri u m3, 84 h có dung tích t (3 ÷ 5) tri u m3, 459 h có dung tích t (1 ÷ 3) tri u m3, 1.752 h có dung tích t (0,2 ÷ 1) tri u m3 4.182 h có dung tích d i 0,2 tri u m3 S l ng đ p th y n có k t c u bê tơng tr ng l c 186/238 đ p (chi m 78,15%), s l ng k t c u đ p v t li u đ a ph ng (đ p đ t, đ t đá, đá đ lõi sét, đá đ b n m t) 52/238 đ p (chi m 21,85%) i v i đ p th y l i, k t c u đ p v t li u đ a ph ng chi m đa s (đ p đ t chi m kho ng 98% ), ch có m t s đ p k t c u bê tông tr ng l c; v t li u đ t đ p đ p có th đ c chia thành lo i: (i) l p đ t thu n khơng có d m s n đ đ p; (ii) vào): Thu c lo i pha tàn tích s g pn c th ng tr t đ Bazan: Ch y u s d ng N ng tr t ven bi n mi n trung (t n núi nh ng l i có tính ch t nh lo i hoàng th , ng n – lún, t nhanh, tan rã m nh S d ng lo i đ t n u khơng có gi i pháp k thu t v k t c u s d n đ n m t an toàn n đ nh cơng trình; (iii) t pha tàn tích s n núi: Thông th đ ng ch t v i γ c = 1,6 – 1,7t/m3 đ ng k t c u đ p ch đ n thu n m t d ng c ch n c s thí nghi m Lo i đ đ p thu c t nh phía B c khu b n c d ng h u h t a ph n tràn x l xây d ng tràn khơng c a van (tính theo s l 95%), 80% ng ng tràn đ nh r ng, n i ti p sau tràn d c n v i Vmax khơng v th hai đ cs ng chi m t i c, b c n c đ n u t q 15 ÷ 18m/s; hình th c tiêu n ng đáy chi m u th , sân sau c tr ng thi t k Tr m t s cơng trình l n đóng m van b ng pittơng th y l c, l i đa ph n b ng vitme t i cu n B ng th hi n k t qu đánh giá hi n tr ng an toàn đ p thông qua kh n ng v n hành [1] B ng T ng h p k t qu đánh giá an tồn đ p thơng qua kh n ng v n hành Th y n TT ánh giá Th y l i pl n p p nh % p pl n % p p nh % p % p đ c v n hành bình th ng m c n c thi t k 72/115 khơng có t n t i l n v ch t l ng 62,6 34/123 26,8 436/560 78 1200 20 p đ c v n hành bình th ng m c n c thi t k nhiên có m t s t n t i v ch t l ng nh th m qua thân n n đ p, lún, n t, s t tr t mái d c, xói l h l u c n kh c ph c 6,1 1/123 0,9 85/560 15 1117 18 7/115 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 CASE 37.81 3.23 17.39 20.62 39.81 3.23 17.39 20.62 41.81 3.23 17.39 20.62 43.81 3.23 16.72 20.62 45.19 2.38 14.60 19.08 47.19 1.51 10.17 14.08 49.19 1.21 5.50 9.27 51.19 1.10 2.67 6.41 53.19 1.05 1.24 4.97 55.19 1.01 0.00 3.63 57.19 0.98 0.00 2.31 59.19 0.94 0.00 1.03 61.19 0.94 0.00 0.94 63.19 0.94 0.00 0.94 65.19 0.94 0.00 0.94 67.19 0.94 0.00 0.94 69.19 0.94 0.00 0.94 71.19 0.94 0.00 0.94 73.19 0.94 0.00 0.94 75.63 0.94 0.00 0.94 TIME(HRS)= 12.00 TOT J, TIMEP, HW, TW, Q, YC, I LAYER X Y Z 0.00 20.17 0.00 2 2.43 18.78 1.39 4.43 17.64 2.53 6.43 16.49 3.68 8.43 15.35 4.82 10.43 14.21 5.96 12.43 13.06 7.10 14.43 11.91 8.25 16.43 10.77 9.39 10 18.43 9.62 10.53 SC, IC H 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.16 20.16 20.16 20.15 10.87 0.107E+01 0.254E-02 10.87 0.107E+01 0.254E-02 10.87 0.107E+01 0.254E-02 10.87 0.107E+01 0.254E-02 14.74 0.168E+01 0.700E-02 23.29 0.334E+01 0.321E-01 29.11 0.467E+01 0.676E-01 31.97 0.538E+01 0.923E-01 33.40 0.574E+01 0.107E+00 34.73 0.609E+01 0.122E+00 36.00 0.642E+01 0.137E+00 37.21 0.675E+01 0.153E+00 37.21 0.675E+01 0.153E+00 37.21 0.675E+01 0.153E+00 37.21 0.675E+01 0.153E+00 37.21 0.675E+01 0.153E+00 37.21 0.675E+01 0.153E+00 37.21 0.675E+01 0.153E+00 37.21 0.675E+01 0.153E+00 37.21 0.675E+01 0.153E+00 EROSION(FT**3/FT)=213.90 V 0.71 0.76 0.81 0.87 0.93 1.01 1.10 1.20 1.33 1.49 0.000E+00 0.000E+00 0.430E+00 0.66 0.00 0.000E+00 0.000E+00 0.430E+00 0.66 0.00 0.168E+00 0.000E+00 0.430E+00 0.66 0.00 0.824E+00 0.000E+00 0.430E+00 16.72 0.67 0.194E+01 0.290E-03 0.103E+01 14.60 2.79 0.228E+01 0.334E-03 0.256E+01 10.17 6.08 0.188E+01 0.357E-03 0.401E+01 5.50 9.60 0.106E+01 0.367E-03 0.483E+01 2.67 11.29 0.668E+00 0.372E-03 0.528E+01 1.24 11.58 0.311E+00 0.376E-03 0.570E+01 0.00 11.68 0.000E+00 0.380E-03 0.613E+01 0.00 10.53 0.000E+00 0.384E-03 0.655E+01 0.00 9.39 0.000E+00 0.384E-03 0.655E+01 0.00 8.25 0.000E+00 0.384E-03 0.655E+01 0.00 7.10 0.000E+00 0.384E-03 0.655E+01 0.00 5.96 0.000E+00 0.384E-03 0.655E+01 0.00 4.82 0.000E+00 0.384E-03 0.655E+01 0.00 3.68 0.000E+00 0.384E-03 0.655E+01 0.00 2.53 0.000E+00 0.384E-03 0.655E+01 0.00 1.39 0.000E+00 0.384E-03 0.655E+01 0.00 0.00 AVG EROSION RATE(YD**3/FT/HR)= 0.66 14.00 20.34 0.00 14.34 0.1859E+01 0.2679E-02 22 F SF SO QE SH 0.279E-01 0.950E-06-0.572E+00 0.000E+00 0.119E-02 0.310E-01 0.482E-05-0.571E+00 0.000E+00 0.424E-02 0.341E-01 0.594E-05-0.573E+00 0.000E+00 0.481E-02 0.377E-01 0.744E-05-0.572E+00 0.000E+00 0.550E-02 0.420E-01 0.945E-05-0.570E+00 0.000E+00 0.635E-02 0.472E-01 0.122E-04-0.570E+00 0.000E+00 0.741E-02 0.535E-01 0.162E-04-0.572E+00 0.000E+00 0.877E-02 0.615E-01 0.220E-04-0.573E+00 0.000E+00 0.105E-01 0.715E-01 0.308E-04-0.570E+00 0.000E+00 0.129E-01 0.847E-01 0.448E-04-0.572E+00 0.000E+00 0.162E-01 99 TL 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 DZTL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 CASE 20.43 8.46 11.68 20.14 22.43 7.30 12.82 20.12 24.43 6.14 13.96 20.10 26.43 4.96 15.10 20.06 28.43 3.70 16.25 19.95 30.43 1.97 17.39 19.36 31.81 1.77 17.39 19.16 33.81 1.77 17.39 19.16 35.81 1.77 17.39 19.16 37.81 1.77 17.39 19.16 39.81 1.77 17.39 19.16 41.81 1.77 16.72 19.16 43.81 1.18 14.75 17.90 45.19 0.82 12.40 15.42 47.19 0.59 7.74 10.76 49.19 0.48 2.90 5.97 51.19 0.44 0.01 3.11 53.19 0.43 0.00 1.67 55.19 0.42 0.00 0.42 57.19 0.42 0.00 0.42 59.19 0.42 0.00 0.42 61.19 0.42 0.00 0.42 63.19 0.42 0.00 0.42 65.19 0.42 0.00 0.42 67.19 0.42 0.00 0.42 69.19 0.42 0.00 0.42 71.19 0.42 0.00 0.42 73.19 0.42 0.00 0.42 75.63 0.42 0.00 0.42 TIME(HRS)= 14.00 TOT 1.70 0.103E+00 0.687E-04-0.572E+00 0.000E+00 0.209E-01 0.50 0.00 1.96 0.128E+00 0.112E-03-0.570E+00 0.000E+00 0.281E-01 0.50 0.00 2.34 0.166E+00 0.200E-03-0.570E+00 0.000E+00 0.397E-01 0.50 0.00 2.89 0.229E+00 0.407E-03-0.572E+00 0.000E+00 0.609E-01 0.50 0.00 3.87 0.355E+00 0.108E-02-0.572E+00 0.000E+00 0.109E+00 0.50 0.00 7.29 0.916E+00 0.221E-02-0.337E+00 0.000E+00 0.193E+00 0.66 0.00 8.10 0.107E+01 0.314E-02 0.000E+00 0.000E+00 0.239E+00 0.66 0.00 8.10 0.107E+01 0.314E-02 0.000E+00 0.000E+00 0.239E+00 0.66 0.00 8.10 0.107E+01 0.314E-02 0.000E+00 0.000E+00 0.239E+00 0.66 0.00 8.10 0.107E+01 0.314E-02 0.000E+00 0.000E+00 0.239E+00 0.66 0.00 8.10 0.107E+01 0.314E-02 0.168E+00 0.000E+00 0.239E+00 0.66 0.00 8.10 0.107E+01 0.314E-02 0.660E+00 0.000E+00 0.239E+00 16.72 0.67 12.11 0.196E+01 0.120E-01 0.128E+01 0.274E-03 0.694E+00 14.75 2.64 17.49 0.340E+01 0.408E-01 0.207E+01 0.306E-03 0.145E+01 12.40 4.99 24.42 0.562E+01 0.124E+00 0.238E+01 0.338E-03 0.282E+01 7.74 8.51 30.11 0.769E+01 0.249E+00 0.193E+01 0.361E-03 0.429E+01 2.90 12.20 32.51 0.863E+01 0.321E+00 0.725E+00 0.369E-03 0.500E+01 0.01 13.95 33.50 0.902E+01 0.355E+00 0.336E-02 0.372E-03 0.531E+01 0.00 12.82 34.12 0.928E+01 0.377E+00 0.000E+00 0.374E-03 0.551E+01 0.00 11.68 34.12 0.928E+01 0.377E+00 0.000E+00 0.374E-03 0.551E+01 0.00 10.53 34.12 0.928E+01 0.377E+00 0.000E+00 0.374E-03 0.551E+01 0.00 9.39 34.12 0.928E+01 0.377E+00 0.000E+00 0.374E-03 0.551E+01 0.00 8.25 34.12 0.928E+01 0.377E+00 0.000E+00 0.374E-03 0.551E+01 0.00 7.10 34.12 0.928E+01 0.377E+00 0.000E+00 0.374E-03 0.551E+01 0.00 5.96 34.12 0.928E+01 0.377E+00 0.000E+00 0.374E-03 0.551E+01 0.00 4.82 34.12 0.928E+01 0.377E+00 0.000E+00 0.374E-03 0.551E+01 0.00 3.68 34.12 0.928E+01 0.377E+00 0.000E+00 0.374E-03 0.551E+01 0.00 2.53 34.12 0.928E+01 0.377E+00 0.000E+00 0.374E-03 0.551E+01 0.00 1.39 34.12 0.928E+01 0.377E+00 0.000E+00 0.374E-03 0.551E+01 0.00 0.00 EROSION(FT**3/FT)=240.16 AVG EROSION RATE(YD**3/FT/HR)= 0.64 J, TIMEP, HW, TW, Q, YC, SC, IC 16.00 19.04 0.00 6.02 0.1042E+01 0.3248E-02 21 I LAYER X Y Z H V F SF SO QE SH 0.00 18.95 0.00 18.95 0.32 0.129E-01 0.206E-06-0.572E+00 0.000E+00 0.242E-03 100 TL 0.00 DZTL 0.00 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 2.43 4.43 6.43 8.43 10.43 12.43 14.43 16.43 18.43 20.43 22.43 24.43 26.43 28.43 30.43 31.81 33.81 35.81 37.81 39.81 41.81 43.81 45.19 47.19 49.19 51.19 53.19 55.19 57.19 59.19 61.19 63.19 65.19 67.19 17.56 16.42 15.27 14.13 12.99 11.85 10.70 9.56 8.42 7.26 6.12 4.97 3.82 2.62 1.09 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 0.58 0.39 0.30 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 1.39 2.53 3.68 4.82 5.96 7.10 8.25 9.39 10.53 11.68 12.82 13.96 15.10 16.25 17.39 17.39 17.39 17.39 17.39 16.72 14.84 12.62 10.10 5.29 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.95 18.95 18.95 18.95 18.95 18.95 18.95 18.95 18.95 18.94 18.94 18.93 18.92 18.87 18.48 18.41 18.41 18.41 18.41 18.41 17.30 15.13 12.70 7.98 3.14 0.25 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.34 0.37 0.39 0.43 0.46 0.51 0.56 0.63 0.72 0.83 0.98 1.21 1.58 2.29 5.54 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 10.35 15.62 20.30 24.93 24.93 24.93 24.93 24.93 24.93 24.93 24.93 24.93 24.93 24.93 0.144E-01 0.159E-01 0.178E-01 0.200E-01 0.227E-01 0.260E-01 0.303E-01 0.359E-01 0.435E-01 0.542E-01 0.701E-01 0.957E-01 0.142E+00 0.250E+00 0.938E+00 0.102E+01 0.102E+01 0.102E+01 0.102E+01 0.102E+01 0.239E+01 0.443E+01 0.657E+01 0.894E+01 0.894E+01 0.894E+01 0.894E+01 0.894E+01 0.894E+01 0.894E+01 0.894E+01 0.894E+01 0.894E+01 0.894E+01 0.106E-05-0.571E+00 0.133E-05-0.573E+00 0.169E-05-0.572E+00 0.219E-05-0.570E+00 0.290E-05-0.570E+00 0.394E-05-0.572E+00 0.554E-05-0.573E+00 0.806E-05-0.570E+00 0.123E-04-0.572E+00 0.201E-04-0.572E+00 0.356E-04-0.570E+00 0.711E-04-0.570E+00 0.171E-03-0.572E+00 0.597E-03-0.572E+00 0.282E-02-0.337E+00 0.342E-02 0.000E+00 0.342E-02 0.000E+00 0.342E-02 0.000E+00 0.342E-02 0.168E+00 0.342E-02 0.637E+00 0.225E-01 0.102E+01 0.887E-01 0.140E+01 0.212E+00 0.217E+01 0.421E+00 0.241E+01 0.421E+00 0.132E+01 0.421E+00 0.112E+00 0.421E+00 0.000E+00 0.421E+00 0.000E+00 0.421E+00 0.000E+00 0.421E+00 0.000E+00 0.421E+00 0.000E+00 0.421E+00 0.000E+00 0.421E+00 0.000E+00 0.421E+00 0.000E+00 101 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.261E-03 0.296E-03 0.320E-03 0.341E-03 0.341E-03 0.341E-03 0.341E-03 0.341E-03 0.341E-03 0.341E-03 0.341E-03 0.341E-03 0.341E-03 0.341E-03 0.855E-03 0.978E-03 0.113E-02 0.132E-02 0.156E-02 0.188E-02 0.230E-02 0.289E-02 0.372E-02 0.500E-02 0.704E-02 0.107E-01 0.181E-01 0.383E-01 0.112E+00 0.126E+00 0.126E+00 0.126E+00 0.126E+00 0.126E+00 0.507E+00 0.115E+01 0.195E+01 0.294E+01 0.294E+01 0.294E+01 0.294E+01 0.294E+01 0.294E+01 0.294E+01 0.294E+01 0.294E+01 0.294E+01 0.294E+01 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 16.72 14.84 12.62 10.10 5.29 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67 2.55 4.77 7.29 10.96 14.65 13.96 12.82 11.68 10.53 9.39 8.25 7.10 5.96 4.82 36 37 38 39 CASE 3 3 69.19 0.24 71.19 0.24 73.19 0.24 75.63 0.24 TIME(HRS)= 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 J, TIMEP, HW, TW, Q, YC, I LAYER X Y Z 0.00 18.15 0.00 2 2.43 16.76 1.39 4.43 15.62 2.53 6.43 14.47 3.68 8.43 13.33 4.82 10.43 12.19 5.96 12.43 11.05 7.10 14.43 9.90 8.25 16.43 8.76 9.39 10 18.43 7.62 10.53 11 20.43 6.47 11.68 12 22.43 5.33 12.82 13 24.43 4.19 13.96 14 26.43 3.05 15.10 15 28.43 1.89 16.25 16 30.43 0.56 17.39 17 31.81 0.47 17.39 18 33.81 0.47 17.39 19 35.81 0.47 17.39 20 37.81 0.47 16.71 21 39.81 0.23 14.05 22 41.81 0.15 11.75 23 43.81 0.13 9.40 24 45.19 0.13 6.87 25 47.19 0.13 2.06 26 49.19 0.13 0.00 0.24 0.24 0.24 0.24 TOT 24.93 0.894E+01 0.421E+00 24.93 0.894E+01 0.421E+00 24.93 0.894E+01 0.421E+00 24.93 0.894E+01 0.421E+00 EROSION(FT**3/FT)=262.59 SC, IC H V 18.15 0.11 18.15 0.12 18.15 0.13 18.15 0.14 18.15 0.15 18.15 0.17 18.15 0.19 18.15 0.21 18.15 0.23 18.15 0.27 18.15 0.32 18.15 0.38 18.15 0.49 18.15 0.67 18.14 1.08 17.95 3.64 17.86 4.33 17.86 4.33 17.86 4.33 17.86 4.33 16.95 8.77 14.99 14.12 12.75 16.13 10.22 16.13 5.41 16.13 0.57 16.13 0.000E+00 0.341E-03 0.294E+01 0.000E+00 0.341E-03 0.294E+01 0.000E+00 0.341E-03 0.294E+01 0.000E+00 0.341E-03 0.294E+01 AVG EROSION RATE(YD**3/FT/HR)= 0.00 0.00 0.00 0.00 0.61 3.68 2.53 1.39 0.00 19.00 18.19 0.00 2.05 0.5080E+00 0.4126E-02 20 F SF SO QE SH TL DZTL 0.467E-02 0.276E-07-0.572E+00 0.000E+00 0.310E-04 0.00 0.00 0.526E-02 0.144E-06-0.571E+00 0.000E+00 0.109E-03 0.50 0.00 0.585E-02 0.182E-06-0.573E+00 0.000E+00 0.125E-03 0.50 0.00 0.656E-02 0.235E-06-0.572E+00 0.000E+00 0.146E-03 0.50 0.00 0.742E-02 0.308E-06-0.570E+00 0.000E+00 0.172E-03 0.50 0.00 0.848E-02 0.415E-06-0.570E+00 0.000E+00 0.206E-03 0.50 0.00 0.983E-02 0.576E-06-0.572E+00 0.000E+00 0.250E-03 0.50 0.00 0.116E-01 0.830E-06-0.573E+00 0.000E+00 0.312E-03 0.50 0.00 0.139E-01 0.125E-05-0.570E+00 0.000E+00 0.398E-03 0.50 0.00 0.172E-01 0.198E-05-0.572E+00 0.000E+00 0.526E-03 0.50 0.00 0.219E-01 0.342E-05-0.572E+00 0.000E+00 0.730E-03 0.50 0.00 0.293E-01 0.653E-05-0.570E+00 0.000E+00 0.108E-02 0.50 0.00 0.421E-01 0.146E-04-0.570E+00 0.000E+00 0.174E-02 0.50 0.00 0.679E-01 0.420E-04-0.572E+00 0.000E+00 0.329E-02 0.50 0.00 0.139E+00 0.206E-03-0.572E+00 0.000E+00 0.855E-02 0.50 0.00 0.855E+00 0.291E-02-0.337E+00 0.000E+00 0.482E-01 0.66 0.00 0.111E+01 0.517E-02 0.000E+00 0.000E+00 0.681E-01 0.66 0.00 0.111E+01 0.517E-02 0.000E+00 0.000E+00 0.681E-01 0.66 0.00 0.111E+01 0.517E-02 0.171E+00 0.000E+00 0.681E-01 0.66 0.00 0.111E+01 0.517E-02 0.836E+00 0.000E+00 0.681E-01 16.71 0.68 0.320E+01 0.544E-01 0.124E+01 0.247E-03 0.364E+00 14.05 3.34 0.653E+01 0.265E+00 0.116E+01 0.287E-03 0.942E+00 11.75 5.64 0.797E+01 0.413E+00 0.144E+01 0.299E-03 0.123E+01 9.40 7.99 0.797E+01 0.413E+00 0.217E+01 0.299E-03 0.123E+01 6.87 10.52 0.797E+01 0.413E+00 0.172E+01 0.299E-03 0.123E+01 2.06 14.19 0.797E+01 0.413E+00 0.515E+00 0.299E-03 0.123E+01 0.00 15.10 102 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 CASE 3 3 3 3 3 3 51.19 0.13 53.19 0.13 55.19 0.13 57.19 0.13 59.19 0.13 61.19 0.13 63.19 0.13 65.19 0.13 67.19 0.13 69.19 0.13 71.19 0.13 73.19 0.13 75.63 0.13 TIME(HRS)= 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 J, TIMEP, HW, TW, Q, YC, I LAYER X Y Z 0.00 17.60 0.00 2 2.43 16.21 1.39 4.43 15.07 2.53 6.43 13.92 3.68 8.43 12.78 4.82 10.43 11.64 5.96 12.43 10.50 7.10 14.43 9.35 8.25 16.43 8.21 9.39 10 18.43 7.07 10.53 11 20.43 5.92 11.68 12 22.43 4.78 12.82 13 24.43 3.64 13.96 14 26.43 2.50 15.10 15 28.43 1.35 16.25 16 30.43 0.16 17.39 17 31.81 0.13 17.39 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 TOT SC, IC H 17.60 17.60 17.60 17.60 17.60 17.60 17.60 17.60 17.60 17.60 17.60 17.60 17.60 17.60 17.60 17.55 17.52 16.13 0.797E+01 0.413E+00 16.13 0.797E+01 0.413E+00 16.13 0.797E+01 0.413E+00 16.13 0.797E+01 0.413E+00 16.13 0.797E+01 0.413E+00 16.13 0.797E+01 0.413E+00 16.13 0.797E+01 0.413E+00 16.13 0.797E+01 0.413E+00 16.13 0.797E+01 0.413E+00 16.13 0.797E+01 0.413E+00 16.13 0.797E+01 0.413E+00 16.13 0.797E+01 0.413E+00 16.13 0.797E+01 0.413E+00 EROSION(FT**3/FT)=293.73 0.000E+00 0.299E-03 0.123E+01 0.000E+00 0.299E-03 0.123E+01 0.000E+00 0.299E-03 0.123E+01 0.000E+00 0.299E-03 0.123E+01 0.000E+00 0.299E-03 0.123E+01 0.000E+00 0.299E-03 0.123E+01 0.000E+00 0.299E-03 0.123E+01 0.000E+00 0.299E-03 0.123E+01 0.000E+00 0.299E-03 0.123E+01 0.000E+00 0.299E-03 0.123E+01 0.000E+00 0.299E-03 0.123E+01 0.000E+00 0.299E-03 0.123E+01 0.000E+00 0.299E-03 0.123E+01 AVG EROSION RATE(YD**3/FT/HR)= 10 23.00 17.60 0.00 0.28 0.1346E+00 0.6421E-02 19 V F SF SO QE SH 0.02 0.668E-03 0.571E-09-0.572E+00 0.000E+00 0.622E-06 0.02 0.756E-03 0.300E-08-0.571E+00 0.000E+00 0.217E-05 0.02 0.843E-03 0.383E-08-0.573E+00 0.000E+00 0.251E-05 0.02 0.950E-03 0.499E-08-0.572E+00 0.000E+00 0.294E-05 0.02 0.108E-02 0.663E-08-0.570E+00 0.000E+00 0.349E-05 0.02 0.124E-02 0.905E-08-0.570E+00 0.000E+00 0.421E-05 0.03 0.145E-02 0.128E-07-0.572E+00 0.000E+00 0.517E-05 0.03 0.173E-02 0.188E-07-0.573E+00 0.000E+00 0.652E-05 0.03 0.210E-02 0.289E-07-0.570E+00 0.000E+00 0.846E-05 0.04 0.262E-02 0.476E-07-0.572E+00 0.000E+00 0.114E-04 0.05 0.343E-02 0.860E-07-0.572E+00 0.000E+00 0.163E-04 0.06 0.472E-02 0.175E-06-0.570E+00 0.000E+00 0.250E-04 0.08 0.711E-02 0.434E-06-0.570E+00 0.000E+00 0.430E-04 0.11 0.125E-01 0.152E-05-0.572E+00 0.000E+00 0.913E-04 0.21 0.315E-01 0.118E-04-0.572E+00 0.000E+00 0.313E-03 1.76 0.778E+00 0.365E-02-0.337E+00 0.000E+00 0.113E-01 2.22 0.110E+01 0.789E-02 0.000E+00 0.000E+00 0.179E-01 103 0.00 13.96 0.00 12.82 0.00 11.68 0.00 10.53 0.00 9.39 0.00 8.25 0.00 7.10 0.00 5.96 0.00 4.82 0.00 3.68 0.00 2.53 0.00 1.39 0.00 0.00 0.57 TL 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.66 0.66 DZTL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 CASE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33.81 0.13 17.39 17.52 2.22 0.110E+01 0.789E-02 35.81 0.13 16.69 17.52 2.22 0.110E+01 0.789E-02 37.81 0.04 13.32 16.74 7.51 0.685E+01 0.458E+00 39.81 0.04 10.66 14.08 7.51 0.685E+01 0.458E+00 41.81 0.04 8.36 11.78 7.51 0.685E+01 0.458E+00 43.81 0.04 6.00 9.43 7.51 0.685E+01 0.458E+00 45.19 0.04 3.48 6.91 7.51 0.685E+01 0.458E+00 47.19 0.04 0.00 2.10 7.51 0.685E+01 0.458E+00 49.19 0.04 0.00 0.04 7.51 0.685E+01 0.458E+00 51.19 0.04 0.00 0.04 7.51 0.685E+01 0.458E+00 53.19 0.04 0.00 0.04 7.51 0.685E+01 0.458E+00 55.19 0.04 0.00 0.04 7.51 0.685E+01 0.458E+00 57.19 0.04 0.00 0.04 7.51 0.685E+01 0.458E+00 59.19 0.04 0.00 0.04 7.51 0.685E+01 0.458E+00 61.19 0.04 0.00 0.04 7.51 0.685E+01 0.458E+00 63.19 0.04 0.00 0.04 7.51 0.685E+01 0.458E+00 65.19 0.04 0.00 0.04 7.51 0.685E+01 0.458E+00 67.19 0.04 0.00 0.04 7.51 0.685E+01 0.458E+00 69.19 0.04 0.00 0.04 7.51 0.685E+01 0.458E+00 71.19 0.04 0.00 0.04 7.51 0.685E+01 0.458E+00 73.19 0.04 0.00 0.04 7.51 0.685E+01 0.458E+00 75.63 0.04 0.00 0.04 7.51 0.685E+01 0.458E+00 TIME(HRS)= 23.00 TOT EROSION(FT**3/FT)=331.05 J, TIMEP, HW, TW, Q, YC, I LAYER X Y Z 0.00 17.45 0.00 2 2.43 16.06 1.39 4.43 14.92 2.53 6.43 13.77 3.68 8.43 12.63 4.82 10.43 11.49 5.96 12.43 10.34 7.10 14.43 9.19 8.25 SC, IC H 17.45 17.45 17.45 17.45 17.45 17.45 17.44 17.44 11 V 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.175E+00 0.000E+00 0.179E-01 0.66 0.00 0.102E+01 0.000E+00 0.179E-01 16.69 0.70 0.151E+01 0.235E-03 0.267E+00 13.32 4.07 0.124E+01 0.235E-03 0.267E+00 10.66 6.73 0.116E+01 0.235E-03 0.267E+00 8.36 9.03 0.144E+01 0.235E-03 0.267E+00 6.00 11.39 0.178E+01 0.235E-03 0.267E+00 3.48 13.91 0.870E+00 0.235E-03 0.267E+00 0.00 16.25 0.000E+00 0.235E-03 0.267E+00 0.00 15.10 0.000E+00 0.235E-03 0.267E+00 0.00 13.96 0.000E+00 0.235E-03 0.267E+00 0.00 12.82 0.000E+00 0.235E-03 0.267E+00 0.00 11.68 0.000E+00 0.235E-03 0.267E+00 0.00 10.53 0.000E+00 0.235E-03 0.267E+00 0.00 9.39 0.000E+00 0.235E-03 0.267E+00 0.00 8.25 0.000E+00 0.235E-03 0.267E+00 0.00 7.10 0.000E+00 0.235E-03 0.267E+00 0.00 5.96 0.000E+00 0.235E-03 0.267E+00 0.00 4.82 0.000E+00 0.235E-03 0.267E+00 0.00 3.68 0.000E+00 0.235E-03 0.267E+00 0.00 2.53 0.000E+00 0.235E-03 0.267E+00 0.00 1.39 0.000E+00 0.235E-03 0.267E+00 0.00 0.00 AVG EROSION RATE(YD**3/FT/HR)= 0.53 27.00 17.45 0.00 0.04 0.3840E-01 0.9751E-02 18 F SF SO QE SH 0.103E-03 0.137E-10-0.572E+00 0.000E+00 0.148E-07 0.117E-03 0.720E-10-0.571E+00 0.000E+00 0.514E-07 0.131E-03 0.920E-10-0.573E+00 0.000E+00 0.596E-07 0.147E-03 0.120E-09-0.572E+00 0.000E+00 0.699E-07 0.168E-03 0.160E-09-0.570E+00 0.000E+00 0.831E-07 0.193E-03 0.220E-09-0.570E+00 0.000E+00 0.100E-06 0.226E-03 0.312E-09-0.572E+00 0.000E+00 0.124E-06 0.270E-03 0.462E-09-0.573E+00 0.000E+00 0.157E-06 104 TL 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 DZTL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 CASE 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 16.43 8.05 9.39 17.44 0.01 0.329E-03 0.718E-09-0.570E+00 0.000E+00 0.205E-06 0.50 0.00 18.43 6.91 10.53 17.44 0.01 0.414E-03 0.119E-08-0.572E+00 0.000E+00 0.278E-06 0.50 0.00 20.43 5.76 11.68 17.44 0.01 0.544E-03 0.219E-08-0.572E+00 0.000E+00 0.399E-06 0.50 0.00 22.43 4.62 12.82 17.44 0.01 0.757E-03 0.456E-08-0.570E+00 0.000E+00 0.621E-06 0.50 0.00 24.43 3.48 13.96 17.44 0.01 0.116E-02 0.117E-07-0.570E+00 0.000E+00 0.109E-05 0.50 0.00 26.43 2.34 15.10 17.44 0.02 0.210E-02 0.439E-07-0.572E+00 0.000E+00 0.242E-05 0.50 0.00 28.43 1.19 16.25 17.44 0.04 0.579E-02 0.417E-06-0.572E+00 0.000E+00 0.935E-05 0.50 0.00 30.43 0.01 17.39 17.40 3.76 0.621E+01 0.557E+00-0.337E+00 0.000E+00 0.513E-01 0.66 0.00 31.81 0.01 17.39 17.40 3.76 0.621E+01 0.557E+00 0.203E+00 0.000E+00 0.513E-01 0.66 0.00 33.81 0.01 16.70 17.40 3.76 0.621E+01 0.557E+00 0.840E+00 0.000E+00 0.513E-01 16.70 0.69 35.81 0.01 14.03 16.70 3.76 0.621E+01 0.557E+00 0.151E+01 0.185E-03 0.667E-01 14.03 3.36 37.81 0.01 10.65 13.33 3.76 0.621E+01 0.557E+00 0.151E+01 0.185E-03 0.667E-01 10.65 6.74 39.81 0.01 7.99 10.67 3.76 0.621E+01 0.557E+00 0.124E+01 0.185E-03 0.667E-01 7.99 9.40 41.81 0.01 5.69 8.37 3.76 0.621E+01 0.557E+00 0.116E+01 0.185E-03 0.667E-01 5.69 11.70 43.81 0.01 3.34 6.02 3.76 0.621E+01 0.557E+00 0.144E+01 0.185E-03 0.667E-01 3.34 14.05 45.19 0.01 0.82 3.49 3.76 0.621E+01 0.557E+00 0.989E+00 0.185E-03 0.667E-01 0.82 16.57 47.19 0.01 0.00 0.01 3.76 0.621E+01 0.557E+00 0.205E+00 0.185E-03 0.667E-01 0.00 16.25 49.19 0.20 0.00 0.01 0.21 0.841E-01 0.396E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.215E-03 0.00 15.10 51.19 0.20 0.00 0.00 0.21 0.841E-01 0.396E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.215E-03 0.00 13.96 53.19 0.20 0.00 0.00 0.21 0.841E-01 0.396E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.215E-03 0.00 12.82 55.19 0.20 0.00 0.00 0.21 0.841E-01 0.396E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.215E-03 0.00 11.68 57.19 0.20 0.00 0.00 0.21 0.841E-01 0.396E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.215E-03 0.00 10.53 59.19 0.20 0.00 0.00 0.21 0.841E-01 0.396E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.215E-03 0.00 9.39 61.19 0.20 0.00 0.00 0.21 0.841E-01 0.396E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.215E-03 0.00 8.25 63.19 0.20 0.00 0.00 0.21 0.841E-01 0.396E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.215E-03 0.00 7.10 65.19 0.20 0.00 0.00 0.21 0.841E-01 0.396E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.215E-03 0.00 5.96 67.19 0.20 0.00 0.00 0.21 0.841E-01 0.396E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.215E-03 0.00 4.82 69.19 0.20 0.00 0.00 0.21 0.841E-01 0.396E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.215E-03 0.00 3.68 71.19 0.20 0.00 0.00 0.21 0.841E-01 0.396E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.215E-03 0.00 2.53 73.19 0.20 0.00 0.00 0.21 0.841E-01 0.396E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.215E-03 0.00 1.39 75.63 0.20 0.00 0.00 0.21 0.841E-01 0.396E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.215E-03 0.00 0.00 TIME(HRS)= 27.00 TOT EROSION(FT**3/FT)=362.72 AVG EROSION RATE(YD**3/FT/HR)= 0.50 J, TIMEP, HW, TW, Q, YC, SC, IC 12 31.00 17.42 0.00 105 0.02 0.1917E-01 0.1229E-01 17 I LAYER X 0.00 2 2.43 4.43 6.43 8.43 10.43 12.43 14.43 16.43 10 18.43 11 20.43 12 22.43 13 24.43 14 26.43 15 28.43 16 30.43 17 31.81 18 33.81 19 35.81 20 37.81 21 39.81 22 41.81 23 43.81 24 45.19 25 47.19 26 49.19 27 51.19 28 53.19 29 55.19 30 57.19 31 59.19 32 61.19 33 63.19 Y 17.42 16.03 14.89 13.74 12.60 11.46 10.31 9.16 8.02 6.88 5.73 4.59 3.45 2.31 1.16 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 Z 0.00 1.39 2.53 3.68 4.82 5.96 7.10 8.25 9.39 10.53 11.68 12.82 13.96 15.10 16.25 17.39 17.39 16.70 11.81 8.43 5.77 3.47 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 H 17.42 17.42 17.42 17.42 17.42 17.42 17.41 17.41 17.41 17.41 17.41 17.41 17.41 17.41 17.41 17.40 17.40 16.71 14.04 10.66 8.00 5.70 3.35 0.82 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 V 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 1.52 1.69 1.88 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 F 0.365E-04 0.414E-04 0.462E-04 0.521E-04 0.594E-04 0.685E-04 0.802E-04 0.957E-04 0.117E-03 0.147E-03 0.193E-03 0.270E-03 0.414E-03 0.754E-03 0.211E-02 0.269E+01 0.315E+01 0.369E+01 0.602E+01 0.602E+01 0.602E+01 0.602E+01 0.602E+01 0.602E+01 0.297E-01 0.297E-01 0.297E-01 0.297E-01 0.297E-01 0.297E-01 0.297E-01 0.297E-01 0.297E-01 SF SO 0.171E-11-0.572E+00 0.903E-11-0.571E+00 0.115E-10-0.573E+00 0.151E-10-0.572E+00 0.201E-10-0.570E+00 0.276E-10-0.570E+00 0.392E-10-0.572E+00 0.581E-10-0.573E+00 0.904E-10-0.570E+00 0.151E-09-0.572E+00 0.277E-09-0.572E+00 0.579E-09-0.570E+00 0.150E-08-0.570E+00 0.568E-08-0.572E+00 0.560E-07-0.572E+00 0.110E+00-0.337E+00 0.156E+00 0.203E+00 0.221E+00 0.140E+01 0.652E+00 0.207E+01 0.652E+00 0.151E+01 0.652E+00 0.124E+01 0.652E+00 0.116E+01 0.652E+00 0.103E+01 0.652E+00 0.331E+00 0.494E-05 0.000E+00 0.494E-05 0.000E+00 0.494E-05 0.000E+00 0.494E-05 0.000E+00 0.494E-05 0.000E+00 0.494E-05 0.000E+00 0.494E-05 0.000E+00 0.494E-05 0.000E+00 0.494E-05 0.000E+00 106 QE 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.154E-03 0.154E-03 0.154E-03 0.154E-03 0.154E-03 0.154E-03 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 SH TL DZTL 0.185E-08 0.00 0.00 0.643E-08 0.50 0.00 0.745E-08 0.50 0.00 0.875E-08 0.50 0.00 0.104E-07 0.50 0.00 0.126E-07 0.50 0.00 0.155E-07 0.50 0.00 0.197E-07 0.50 0.00 0.257E-07 0.50 0.00 0.349E-07 0.50 0.00 0.502E-07 0.50 0.00 0.783E-07 0.50 0.00 0.138E-06 0.50 0.00 0.309E-06 0.50 0.00 0.122E-05 0.50 0.00 0.842E-02 0.66 0.00 0.104E-01 0.66 0.00 0.167E-01 16.70 0.69 0.320E-01 11.81 5.58 0.320E-01 8.43 8.96 0.320E-01 5.77 11.62 0.320E-01 3.47 13.92 0.320E-01 1.12 16.27 0.320E-01 0.00 17.39 0.268E-04 0.00 16.25 0.268E-04 0.00 15.10 0.268E-04 0.00 13.96 0.268E-04 0.00 12.82 0.268E-04 0.00 11.68 0.268E-04 0.00 10.53 0.268E-04 0.00 9.39 0.268E-04 0.00 8.25 0.268E-04 0.00 7.10 34 35 36 37 38 39 CASE 3 3 3 65.19 0.20 67.19 0.20 69.19 0.20 71.19 0.20 73.19 0.20 75.63 0.20 TIME(HRS)= 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.00 J, TIMEP, HW, TW, Q, YC, I LAYER X Y Z 0.00 17.42 0.00 2 2.43 16.03 1.39 4.43 14.89 2.53 6.43 13.74 3.68 8.43 12.60 4.82 10.43 11.46 5.96 12.43 10.31 7.10 14.43 9.16 8.25 16.43 8.02 9.39 10 18.43 6.88 10.53 11 20.43 5.73 11.68 12 22.43 4.59 12.82 13 24.43 3.45 13.96 14 26.43 2.31 15.10 15 28.43 1.16 16.25 16 30.43 0.01 17.39 17 31.81 0.01 16.72 18 33.81 0.00 15.05 19 35.81 0.00 10.15 20 37.81 0.00 6.78 21 39.81 0.00 4.12 22 41.81 0.00 1.82 23 43.81 0.00 0.00 24 45.19 0.20 0.00 0.00 0.08 0.297E-01 0.494E-05 0.00 0.08 0.297E-01 0.494E-05 0.00 0.08 0.297E-01 0.494E-05 0.00 0.08 0.297E-01 0.494E-05 0.00 0.08 0.297E-01 0.494E-05 0.00 0.08 0.297E-01 0.494E-05 TOT EROSION(FT**3/FT)=385.64 SC, IC H 17.42 17.42 17.42 17.42 17.42 17.42 17.41 17.41 17.41 17.41 17.41 17.41 17.41 17.41 17.41 17.40 17.40 16.71 11.81 8.44 5.78 3.48 1.12 0.00 13 V 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.86 0.95 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 0.05 0.000E+00 0.000E+00 0.268E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.268E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.268E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.268E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.268E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.268E-04 AVG EROSION RATE(YD**3/FT/HR)= 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 5.96 4.82 3.68 2.53 1.39 0.00 35.00 17.42 0.00 0.01 0.1458E-01 0.1346E-01 17 F SF SO QE SH TL DZTL 0.242E-04 0.753E-12-0.572E+00 0.000E+00 0.813E-09 0.00 0.00 0.275E-04 0.398E-11-0.571E+00 0.000E+00 0.283E-08 0.50 0.00 0.307E-04 0.508E-11-0.573E+00 0.000E+00 0.328E-08 0.50 0.00 0.346E-04 0.664E-11-0.572E+00 0.000E+00 0.385E-08 0.50 0.00 0.394E-04 0.886E-11-0.570E+00 0.000E+00 0.458E-08 0.50 0.00 0.454E-04 0.122E-10-0.570E+00 0.000E+00 0.554E-08 0.50 0.00 0.532E-04 0.173E-10-0.572E+00 0.000E+00 0.684E-08 0.50 0.00 0.635E-04 0.256E-10-0.573E+00 0.000E+00 0.866E-08 0.50 0.00 0.775E-04 0.398E-10-0.570E+00 0.000E+00 0.113E-07 0.50 0.00 0.976E-04 0.663E-10-0.572E+00 0.000E+00 0.154E-07 0.50 0.00 0.128E-03 0.122E-09-0.572E+00 0.000E+00 0.221E-07 0.50 0.00 0.179E-03 0.255E-09-0.570E+00 0.000E+00 0.345E-07 0.50 0.00 0.275E-03 0.659E-09-0.570E+00 0.000E+00 0.610E-07 0.50 0.00 0.501E-03 0.250E-08-0.572E+00 0.000E+00 0.136E-06 0.50 0.00 0.140E-02 0.247E-07-0.572E+00 0.000E+00 0.537E-06 0.50 0.00 0.140E+01 0.281E-01-0.139E+00 0.000E+00 0.268E-02 0.66 0.00 0.164E+01 0.398E-01 0.692E+00 0.000E+00 0.330E-02 16.72 0.67 0.502E+01 0.477E+00 0.164E+01 0.115E-03 0.191E-01 15.05 2.34 0.502E+01 0.477E+00 0.207E+01 0.115E-03 0.191E-01 10.15 7.24 0.502E+01 0.477E+00 0.151E+01 0.115E-03 0.191E-01 6.78 10.61 0.502E+01 0.477E+00 0.124E+01 0.115E-03 0.191E-01 4.12 13.27 0.502E+01 0.477E+00 0.103E+01 0.115E-03 0.191E-01 1.82 15.57 0.502E+01 0.477E+00 0.538E+00 0.115E-03 0.191E-01 0.00 17.39 0.197E-01 0.217E-05 0.000E+00 0.000E+00 0.118E-04 0.00 17.39 107 25 47.19 0.20 0.00 0.00 0.05 0.197E-01 0.217E-05 0.000E+00 0.000E+00 0.118E-04 0.00 16.25 26 49.19 0.20 0.00 0.00 0.05 0.197E-01 0.217E-05 0.000E+00 0.000E+00 0.118E-04 0.00 15.10 27 51.19 0.20 0.00 0.00 0.05 0.197E-01 0.217E-05 0.000E+00 0.000E+00 0.118E-04 0.00 13.96 28 53.19 0.20 0.00 0.00 0.05 0.197E-01 0.217E-05 0.000E+00 0.000E+00 0.118E-04 0.00 12.82 29 55.19 0.20 0.00 0.00 0.05 0.197E-01 0.217E-05 0.000E+00 0.000E+00 0.118E-04 0.00 11.68 30 57.19 0.20 0.00 0.00 0.05 0.197E-01 0.217E-05 0.000E+00 0.000E+00 0.118E-04 0.00 10.53 31 59.19 0.20 0.00 0.00 0.05 0.197E-01 0.217E-05 0.000E+00 0.000E+00 0.118E-04 0.00 9.39 32 61.19 0.20 0.00 0.00 0.05 0.197E-01 0.217E-05 0.000E+00 0.000E+00 0.118E-04 0.00 8.25 33 63.19 0.20 0.00 0.00 0.05 0.197E-01 0.217E-05 0.000E+00 0.000E+00 0.118E-04 0.00 7.10 34 65.19 0.20 0.00 0.00 0.05 0.197E-01 0.217E-05 0.000E+00 0.000E+00 0.118E-04 0.00 5.96 35 67.19 0.20 0.00 0.00 0.05 0.197E-01 0.217E-05 0.000E+00 0.000E+00 0.118E-04 0.00 4.82 36 69.19 0.20 0.00 0.00 0.05 0.197E-01 0.217E-05 0.000E+00 0.000E+00 0.118E-04 0.00 3.68 37 71.19 0.20 0.00 0.00 0.05 0.197E-01 0.217E-05 0.000E+00 0.000E+00 0.118E-04 0.00 2.53 38 73.19 0.20 0.00 0.00 0.05 0.197E-01 0.217E-05 0.000E+00 0.000E+00 0.118E-04 0.00 1.39 39 75.63 0.20 0.00 0.00 0.05 0.197E-01 0.217E-05 0.000E+00 0.000E+00 0.118E-04 0.00 0.00 CASE TIME(HRS)= 35.00 TOT EROSION(FT**3/FT)=405.20 AVG EROSION RATE(YD**3/FT/HR)= 0.43 J, TIMEP, HW, TW, Q, YC, SC, IC 14 39.00 17.44 0.00 0.03 0.3035E-01 0.1055E-01 17 I LAYER X Y Z H V F SF SO QE SH TL DZTL 0.00 17.44 0.00 17.44 0.00 0.726E-04 0.676E-11-0.572E+00 0.000E+00 0.730E-08 0.00 0.00 2 2.43 16.05 1.39 17.44 0.00 0.822E-04 0.356E-10-0.571E+00 0.000E+00 0.254E-07 0.50 0.00 4.43 14.91 2.53 17.44 0.00 0.918E-04 0.455E-10-0.573E+00 0.000E+00 0.295E-07 0.50 0.00 6.43 13.76 3.68 17.44 0.00 0.104E-03 0.595E-10-0.572E+00 0.000E+00 0.346E-07 0.50 0.00 8.43 12.62 4.82 17.44 0.00 0.118E-03 0.793E-10-0.570E+00 0.000E+00 0.411E-07 0.50 0.00 10.43 11.48 5.96 17.44 0.00 0.136E-03 0.109E-09-0.570E+00 0.000E+00 0.497E-07 0.50 0.00 12.43 10.33 7.10 17.43 0.00 0.159E-03 0.154E-09-0.572E+00 0.000E+00 0.613E-07 0.50 0.00 14.43 9.18 8.25 17.43 0.00 0.190E-03 0.229E-09-0.573E+00 0.000E+00 0.777E-07 0.50 0.00 16.43 8.04 9.39 17.43 0.00 0.232E-03 0.356E-09-0.570E+00 0.000E+00 0.101E-06 0.50 0.00 10 18.43 6.90 10.53 17.43 0.00 0.292E-03 0.592E-09-0.572E+00 0.000E+00 0.137E-06 0.50 0.00 11 20.43 5.75 11.68 17.43 0.01 0.383E-03 0.109E-08-0.572E+00 0.000E+00 0.198E-06 0.50 0.00 12 22.43 4.61 12.82 17.43 0.01 0.534E-03 0.227E-08-0.570E+00 0.000E+00 0.308E-06 0.50 0.00 13 24.43 3.47 13.96 17.43 0.01 0.817E-03 0.583E-08-0.570E+00 0.000E+00 0.543E-06 0.50 0.00 14 26.43 2.33 15.10 17.43 0.01 0.148E-02 0.220E-07-0.572E+00 0.000E+00 0.120E-05 0.50 0.00 15 28.43 1.18 16.25 17.43 0.03 0.411E-02 0.211E-06-0.402E+00 0.000E+00 0.469E-05 0.50 0.00 16 30.43 0.01 16.71 17.40 3.12 0.560E+01 0.478E+00 0.587E+00 0.000E+00 0.353E-01 16.71 0.68 108 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 CASE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31.81 0.01 14.27 16.73 3.12 0.560E+01 0.478E+00 33.81 0.01 12.60 15.06 3.12 0.560E+01 0.478E+00 35.81 0.01 7.70 10.16 3.12 0.560E+01 0.478E+00 37.81 0.01 4.32 6.79 3.12 0.560E+01 0.478E+00 39.81 0.01 1.66 4.13 3.12 0.560E+01 0.478E+00 41.81 0.01 0.00 1.83 3.12 0.560E+01 0.478E+00 43.81 0.01 0.00 0.01 3.12 0.560E+01 0.478E+00 45.19 0.20 0.00 0.01 0.15 0.591E-01 0.196E-04 47.19 0.20 0.00 0.00 0.15 0.591E-01 0.196E-04 49.19 0.20 0.00 0.00 0.15 0.591E-01 0.196E-04 51.19 0.20 0.00 0.00 0.15 0.591E-01 0.196E-04 53.19 0.20 0.00 0.00 0.15 0.591E-01 0.196E-04 55.19 0.20 0.00 0.00 0.15 0.591E-01 0.196E-04 57.19 0.20 0.00 0.00 0.15 0.591E-01 0.196E-04 59.19 0.20 0.00 0.00 0.15 0.591E-01 0.196E-04 61.19 0.20 0.00 0.00 0.15 0.591E-01 0.196E-04 63.19 0.20 0.00 0.00 0.15 0.591E-01 0.196E-04 65.19 0.20 0.00 0.00 0.15 0.591E-01 0.196E-04 67.19 0.20 0.00 0.00 0.15 0.591E-01 0.196E-04 69.19 0.20 0.00 0.00 0.15 0.591E-01 0.196E-04 71.19 0.20 0.00 0.00 0.15 0.591E-01 0.196E-04 73.19 0.20 0.00 0.00 0.15 0.591E-01 0.196E-04 75.63 0.20 0.00 0.00 0.15 0.591E-01 0.196E-04 TIME(HRS)= 39.00 TOT EROSION(FT**3/FT)=433.78 J, TIMEP, HW, TW, Q, YC, I LAYER X Y Z 0.00 16.77 0.00 2 2.43 15.38 1.39 4.43 14.24 2.53 6.43 13.09 3.68 8.43 11.95 4.82 10.43 10.81 5.96 12.43 9.67 7.10 SC, IC H 16.77 16.77 16.77 16.77 16.77 16.77 16.77 15 V 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.122E+01 0.170E-03 0.459E-01 14.27 3.12 0.164E+01 0.170E-03 0.459E-01 12.60 4.79 0.207E+01 0.170E-03 0.459E-01 7.70 9.69 0.151E+01 0.170E-03 0.459E-01 4.32 13.07 0.108E+01 0.170E-03 0.459E-01 1.66 15.73 0.416E+00 0.170E-03 0.459E-01 0.00 17.39 0.000E+00 0.170E-03 0.459E-01 0.00 17.39 0.000E+00 0.000E+00 0.106E-03 0.00 17.39 0.000E+00 0.000E+00 0.106E-03 0.00 16.25 0.000E+00 0.000E+00 0.106E-03 0.00 15.10 0.000E+00 0.000E+00 0.106E-03 0.00 13.96 0.000E+00 0.000E+00 0.106E-03 0.00 12.82 0.000E+00 0.000E+00 0.106E-03 0.00 11.68 0.000E+00 0.000E+00 0.106E-03 0.00 10.53 0.000E+00 0.000E+00 0.106E-03 0.00 9.39 0.000E+00 0.000E+00 0.106E-03 0.00 8.25 0.000E+00 0.000E+00 0.106E-03 0.00 7.10 0.000E+00 0.000E+00 0.106E-03 0.00 5.96 0.000E+00 0.000E+00 0.106E-03 0.00 4.82 0.000E+00 0.000E+00 0.106E-03 0.00 3.68 0.000E+00 0.000E+00 0.106E-03 0.00 2.53 0.000E+00 0.000E+00 0.106E-03 0.00 1.39 0.000E+00 0.000E+00 0.106E-03 0.00 0.00 AVG EROSION RATE(YD**3/FT/HR)= 0.41 43.00 17.46 0.00 0.05 0.4267E-01 0.9414E-02 16 F SF SO QE SH 0.128E-03 0.214E-10-0.572E+00 0.000E+00 0.222E-07 0.146E-03 0.114E-09-0.571E+00 0.000E+00 0.769E-07 0.164E-03 0.147E-09-0.573E+00 0.000E+00 0.897E-07 0.186E-03 0.195E-09-0.572E+00 0.000E+00 0.106E-06 0.213E-03 0.264E-09-0.570E+00 0.000E+00 0.127E-06 0.248E-03 0.369E-09-0.570E+00 0.000E+00 0.156E-06 0.293E-03 0.535E-09-0.572E+00 0.000E+00 0.194E-06 109 TL 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 DZTL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 CASE 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 14.43 8.52 8.25 16.77 0.01 0.354E-03 0.815E-09-0.573E+00 0.000E+00 0.251E-06 0.50 0.00 16.43 7.38 9.39 16.77 0.01 0.439E-03 0.132E-08-0.570E+00 0.000E+00 0.334E-06 0.50 0.00 18.43 6.24 10.53 16.77 0.01 0.565E-03 0.230E-08-0.572E+00 0.000E+00 0.467E-06 0.50 0.00 20.43 5.09 11.68 16.77 0.01 0.767E-03 0.453E-08-0.572E+00 0.000E+00 0.702E-06 0.50 0.00 22.43 3.95 12.82 16.77 0.01 0.112E-02 0.105E-07-0.570E+00 0.000E+00 0.117E-05 0.50 0.00 24.43 2.81 13.96 16.77 0.02 0.187E-02 0.328E-07-0.570E+00 0.000E+00 0.230E-05 0.50 0.00 26.43 1.67 15.10 16.77 0.03 0.408E-02 0.185E-06-0.572E+00 0.000E+00 0.652E-05 0.50 0.00 28.43 0.52 16.25 16.77 0.10 0.235E-01 0.900E-05-0.402E+00 0.000E+00 0.672E-04 0.50 0.00 30.43 0.04 16.71 16.74 1.40 0.131E+01 0.169E-01 0.138E+01 0.000E+00 0.927E-02 16.71 0.68 31.81 0.01 11.58 14.28 3.82 0.589E+01 0.478E+00 0.201E+01 0.186E-03 0.691E-01 11.58 5.81 33.81 0.01 9.92 12.61 3.82 0.589E+01 0.478E+00 0.164E+01 0.186E-03 0.691E-01 9.92 7.47 35.81 0.01 5.02 7.71 3.82 0.589E+01 0.478E+00 0.207E+01 0.186E-03 0.691E-01 5.02 12.37 37.81 0.01 1.64 4.34 3.82 0.589E+01 0.478E+00 0.125E+01 0.186E-03 0.691E-01 1.64 15.75 39.81 0.01 0.00 1.68 3.82 0.589E+01 0.478E+00 0.411E+00 0.186E-03 0.691E-01 0.00 17.39 41.81 0.01 0.00 0.01 3.82 0.589E+01 0.478E+00-0.477E-06 0.186E-03 0.691E-01 0.00 17.39 43.81 0.20 0.00 0.01 0.25 0.985E-01 0.544E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.296E-03 0.00 17.39 45.19 0.20 0.00 0.00 0.25 0.985E-01 0.544E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.296E-03 0.00 17.39 47.19 0.20 0.00 0.00 0.25 0.985E-01 0.544E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.296E-03 0.00 16.25 49.19 0.20 0.00 0.00 0.25 0.985E-01 0.544E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.296E-03 0.00 15.10 51.19 0.20 0.00 0.00 0.25 0.985E-01 0.544E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.296E-03 0.00 13.96 53.19 0.20 0.00 0.00 0.25 0.985E-01 0.544E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.296E-03 0.00 12.82 55.19 0.20 0.00 0.00 0.25 0.985E-01 0.544E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.296E-03 0.00 11.68 57.19 0.20 0.00 0.00 0.25 0.985E-01 0.544E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.296E-03 0.00 10.53 59.19 0.20 0.00 0.00 0.25 0.985E-01 0.544E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.296E-03 0.00 9.39 61.19 0.20 0.00 0.00 0.25 0.985E-01 0.544E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.296E-03 0.00 8.25 63.19 0.20 0.00 0.00 0.25 0.985E-01 0.544E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.296E-03 0.00 7.10 65.19 0.20 0.00 0.00 0.25 0.985E-01 0.544E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.296E-03 0.00 5.96 67.19 0.20 0.00 0.00 0.25 0.985E-01 0.544E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.296E-03 0.00 4.82 69.19 0.20 0.00 0.00 0.25 0.985E-01 0.544E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.296E-03 0.00 3.68 71.19 0.20 0.00 0.00 0.25 0.985E-01 0.544E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.296E-03 0.00 2.53 73.19 0.20 0.00 0.00 0.25 0.985E-01 0.544E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.296E-03 0.00 1.39 75.63 0.20 0.00 0.00 0.25 0.985E-01 0.544E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.296E-03 0.00 0.00 TIME(HRS)= 43.00 TOT EROSION(FT**3/FT)=457.72 AVG EROSION RATE(YD**3/FT/HR)= 0.39 110 J, TIMEP, HW, TW, Q, YC, I LAYER X Y Z 0.00 16.75 0.00 2 2.43 15.36 1.39 4.43 14.22 2.53 6.43 13.07 3.68 8.43 11.93 4.82 10.43 10.79 5.96 12.43 9.65 7.10 14.43 8.50 8.25 16.43 7.36 9.39 10 18.43 6.22 10.53 11 20.43 5.07 11.68 12 22.43 3.93 12.82 13 24.43 2.79 13.96 14 26.43 1.65 15.10 15 28.43 0.50 16.25 16 30.43 0.03 16.71 17 31.81 0.01 9.13 18 33.81 0.01 7.46 19 35.81 0.01 2.56 20 37.81 0.01 0.00 21 39.81 0.20 0.00 22 41.81 0.20 0.00 23 43.81 0.20 0.00 24 45.19 0.20 0.00 25 47.19 0.20 0.00 26 49.19 0.20 0.00 27 51.19 0.20 0.00 28 53.19 0.20 0.00 29 55.19 0.20 0.00 30 57.19 0.20 0.00 31 59.19 0.20 0.00 32 61.19 0.20 0.00 SC, IC H 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.73 11.59 9.93 5.03 1.65 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 V 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.06 1.12 3.12 3.12 3.12 3.12 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 47.00 17.44 0.00 0.03 0.3035E-01 0.1055E-01 16 F SF SO QE SH TL DZTL 0.771E-04 0.772E-11-0.572E+00 0.000E+00 0.802E-08 0.00 0.00 0.878E-04 0.412E-10-0.571E+00 0.000E+00 0.277E-07 0.50 0.00 0.986E-04 0.533E-10-0.573E+00 0.000E+00 0.324E-07 0.50 0.00 0.112E-03 0.706E-10-0.572E+00 0.000E+00 0.383E-07 0.50 0.00 0.128E-03 0.956E-10-0.570E+00 0.000E+00 0.460E-07 0.50 0.00 0.149E-03 0.134E-09-0.570E+00 0.000E+00 0.562E-07 0.50 0.00 0.176E-03 0.194E-09-0.572E+00 0.000E+00 0.703E-07 0.50 0.00 0.213E-03 0.296E-09-0.573E+00 0.000E+00 0.906E-07 0.50 0.00 0.265E-03 0.478E-09-0.570E+00 0.000E+00 0.121E-06 0.50 0.00 0.341E-03 0.836E-09-0.572E+00 0.000E+00 0.169E-06 0.50 0.00 0.463E-03 0.165E-08-0.572E+00 0.000E+00 0.255E-06 0.50 0.00 0.678E-03 0.386E-08-0.570E+00 0.000E+00 0.424E-06 0.50 0.00 0.113E-02 0.121E-07-0.570E+00 0.000E+00 0.840E-06 0.50 0.00 0.249E-02 0.692E-07-0.572E+00 0.000E+00 0.240E-05 0.50 0.00 0.149E-01 0.366E-05-0.402E+00 0.000E+00 0.260E-04 0.50 0.00 0.120E+01 0.157E-01 0.211E+01 0.000E+00 0.591E-02 16.71 0.68 0.560E+01 0.478E+00 0.274E+01 0.170E-03 0.459E-01 9.13 8.26 0.560E+01 0.478E+00 0.164E+01 0.170E-03 0.459E-01 7.46 9.93 0.560E+01 0.478E+00 0.187E+01 0.170E-03 0.459E-01 2.56 14.83 0.560E+01 0.478E+00 0.641E+00 0.170E-03 0.459E-01 0.00 17.39 0.591E-01 0.196E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.106E-03 0.00 17.39 0.591E-01 0.196E-04-0.477E-06 0.000E+00 0.106E-03 0.00 17.39 0.591E-01 0.196E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.106E-03 0.00 17.39 0.591E-01 0.196E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.106E-03 0.00 17.39 0.591E-01 0.196E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.106E-03 0.00 16.25 0.591E-01 0.196E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.106E-03 0.00 15.10 0.591E-01 0.196E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.106E-03 0.00 13.96 0.591E-01 0.196E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.106E-03 0.00 12.82 0.591E-01 0.196E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.106E-03 0.00 11.68 0.591E-01 0.196E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.106E-03 0.00 10.53 0.591E-01 0.196E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.106E-03 0.00 9.39 0.591E-01 0.196E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.106E-03 0.00 8.25 111 33 34 35 36 37 38 39 CASE 3 3 3 63.19 0.20 65.19 0.20 67.19 0.20 69.19 0.20 71.19 0.20 73.19 0.20 75.63 0.20 TIME(HRS)= 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.00 J, TIMEP, HW, TW, Q, YC, I LAYER X Y Z 0.00 16.73 0.00 2 2.43 15.34 1.39 4.43 14.20 2.53 6.43 13.05 3.68 8.43 11.91 4.82 10.43 10.77 5.96 12.43 9.63 7.10 14.43 8.48 8.25 16.43 7.34 9.39 10 18.43 6.20 10.53 11 20.43 5.05 11.68 12 22.43 3.91 12.82 13 24.43 2.77 13.96 14 26.43 1.63 15.10 15 28.43 0.48 16.25 16 30.43 0.01 16.71 17 31.81 0.01 9.13 18 33.81 0.01 7.46 19 35.81 0.01 2.56 20 37.81 0.20 0.00 21 39.81 0.20 0.00 22 41.81 0.20 0.00 23 43.81 0.20 0.00 0.00 0.15 0.591E-01 0.196E-04 0.00 0.15 0.591E-01 0.196E-04 0.00 0.15 0.591E-01 0.196E-04 0.00 0.15 0.591E-01 0.196E-04 0.00 0.15 0.591E-01 0.196E-04 0.00 0.15 0.591E-01 0.196E-04 0.00 0.15 0.591E-01 0.196E-04 TOT EROSION(FT**3/FT)=474.97 SC, IC H 16.73 16.73 16.73 16.73 16.73 16.73 16.73 16.73 16.73 16.73 16.73 16.73 16.73 16.73 16.73 16.71 9.13 7.47 2.57 0.01 0.00 0.00 0.00 17 V 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 1.85 1.85 1.85 1.85 0.05 0.05 0.05 0.05 0.000E+00 0.000E+00 0.106E-03 0.000E+00 0.000E+00 0.106E-03 0.000E+00 0.000E+00 0.106E-03 0.000E+00 0.000E+00 0.106E-03 0.000E+00 0.000E+00 0.106E-03 0.000E+00 0.000E+00 0.106E-03 0.000E+00 0.000E+00 0.106E-03 AVG EROSION RATE(YD**3/FT/HR)= 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 7.10 5.96 4.82 3.68 2.53 1.39 0.00 51.00 17.42 0.00 0.01 0.1458E-01 0.1346E-01 16 F SF SO QE SH TL DZTL 0.258E-04 0.862E-12-0.572E+00 0.000E+00 0.894E-09 0.00 0.00 0.293E-04 0.460E-11-0.571E+00 0.000E+00 0.309E-08 0.50 0.00 0.329E-04 0.595E-11-0.573E+00 0.000E+00 0.361E-08 0.50 0.00 0.374E-04 0.789E-11-0.572E+00 0.000E+00 0.427E-08 0.50 0.00 0.429E-04 0.107E-10-0.570E+00 0.000E+00 0.513E-08 0.50 0.00 0.499E-04 0.150E-10-0.570E+00 0.000E+00 0.627E-08 0.50 0.00 0.590E-04 0.217E-10-0.572E+00 0.000E+00 0.785E-08 0.50 0.00 0.714E-04 0.332E-10-0.573E+00 0.000E+00 0.101E-07 0.50 0.00 0.887E-04 0.536E-10-0.570E+00 0.000E+00 0.135E-07 0.50 0.00 0.114E-03 0.941E-10-0.572E+00 0.000E+00 0.189E-07 0.50 0.00 0.155E-03 0.186E-09-0.572E+00 0.000E+00 0.285E-07 0.50 0.00 0.228E-03 0.437E-09-0.570E+00 0.000E+00 0.476E-07 0.50 0.00 0.383E-03 0.138E-08-0.570E+00 0.000E+00 0.949E-07 0.50 0.00 0.848E-03 0.807E-08-0.572E+00 0.000E+00 0.274E-06 0.50 0.00 0.533E-02 0.477E-06-0.402E+00 0.000E+00 0.318E-05 0.50 0.00 0.442E+01 0.361E+00 0.211E+01 0.000E+00 0.161E-01 16.71 0.68 0.442E+01 0.361E+00 0.274E+01 0.000E+00 0.161E-01 9.13 8.26 0.442E+01 0.361E+00 0.164E+01 0.000E+00 0.161E-01 7.46 9.93 0.442E+01 0.361E+00 0.187E+01 0.000E+00 0.161E-01 2.56 14.83 0.197E-01 0.217E-05 0.641E+00 0.000E+00 0.118E-04 0.00 17.39 0.197E-01 0.217E-05 0.000E+00 0.000E+00 0.118E-04 0.00 17.39 0.197E-01 0.217E-05-0.477E-06 0.000E+00 0.118E-04 0.00 17.39 0.197E-01 0.217E-05 0.000E+00 0.000E+00 0.118E-04 0.00 17.39 112 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 CASE 3 3 3 3 3 3 3 3 45.19 0.20 47.19 0.20 49.19 0.20 51.19 0.20 53.19 0.20 55.19 0.20 57.19 0.20 59.19 0.20 61.19 0.20 63.19 0.20 65.19 0.20 67.19 0.20 69.19 0.20 71.19 0.20 73.19 0.20 75.63 0.20 TIME(HRS)= 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 0.00 0.05 0.197E-01 0.217E-05 0.00 0.05 0.197E-01 0.217E-05 0.00 0.05 0.197E-01 0.217E-05 0.00 0.05 0.197E-01 0.217E-05 0.00 0.05 0.197E-01 0.217E-05 0.00 0.05 0.197E-01 0.217E-05 0.00 0.05 0.197E-01 0.217E-05 0.00 0.05 0.197E-01 0.217E-05 0.00 0.05 0.197E-01 0.217E-05 0.00 0.05 0.197E-01 0.217E-05 0.00 0.05 0.197E-01 0.217E-05 0.00 0.05 0.197E-01 0.217E-05 0.00 0.05 0.197E-01 0.217E-05 0.00 0.05 0.197E-01 0.217E-05 0.00 0.05 0.197E-01 0.217E-05 0.00 0.05 0.197E-01 0.217E-05 TOT EROSION(FT**3/FT)=474.97 113 0.000E+00 0.000E+00 0.118E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.118E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.118E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.118E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.118E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.118E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.118E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.118E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.118E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.118E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.118E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.118E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.118E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.118E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.118E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.118E-04 AVG EROSION RATE(YD**3/FT/HR)= 0.00 17.39 0.00 16.25 0.00 15.10 0.00 13.96 0.00 12.82 0.00 11.68 0.00 10.53 0.00 9.39 0.00 8.25 0.00 7.10 0.00 5.96 0.00 4.82 0.00 3.68 0.00 2.53 0.00 1.39 0.00 0.00 0.34 ... NG CHO KHI N 4.1 ng c a đ ch t đ n xói l b ng th c nghi m 39 P PHÂN LÂN – V NH PHÚC C TRÀN QUA 62 T ng quan v đ p Phân Lân – V nh Phúc 62 iii 4.2 Mô t s c đ p Phân Lân ...L IC M Lu n v n th c s : Nghiên c u hi n t N ng xói l mái đ p đ t n qua, ki m ch ng cho đ p Phân Lân – V nh Phúc đ c tràn c tác gi hoàn thành th i h n quy đ nh đ m b... n cho công tác d báo c ng nh cơng tác qu n lý an tồn h ch a B i v y vi c nghiên c u hi n t ng xói mái đ p đ t n tài: Nghiên c u hi n t c tràn qua h t s c c n thi t ng xói l mái đ p đ t n c tràn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hiện tượng xói lở trên mái đập đất khi nước tràn qua, kiểm chứng cho đập phân lân vĩnh phúc , Nghiên cứu hiện tượng xói lở trên mái đập đất khi nước tràn qua, kiểm chứng cho đập phân lân vĩnh phúc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay