Nghiên cứu áp dụng các biện pháp nâng cao năng suất lao động tại dự án xây dựng nhà cao tầng eco green

96 7 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 15:12

L I CAM OAN Tôi xin cam đoan lu n v n th c hi n Các đo n trích d n s li u s d ng lu n v n đ u đ c d n ngu n có đ xác cao nh t ph m vi hi u bi t c a tơi N u phát hi n có b t k s gian l n xin hoàn toàn ch u trách nhi m v n i dung lu n v n c a Tr ng đ i h c Th y l i không liên quan đ n nh ng vi ph m tác quy n, b n quy n gây q trình th c hi n (n u có) Hà n i, ngày 29 tháng 04 n m 2017 Tác gi Lu n v n inh V n Th ch i L IC M Tr c tiên, xin g i l i c m n sâu s c đ n PGS TS tình giúp đ h ng inh Tu n H i quan tâm, t n ng d n tơi su t q trình th c hi n lu n v n Xin chân thành cám n th y cô gi ng d y Tr N b môn Công ngh Qu n lý Xây d ng, i h c Th y l i T t c nh ng ki n th c, kinh nghi m mà th y cô truy n đ t cho tơi su t q trình h c c ng nh nh ng góp ý quý báu c a th y cô v Lu n v n s hành trang quý giá c a su t trình h c t p, nghiên c u công tác c a sau Cu i cùng, xin cám n nh ng ng i thân gia đình tơi, nh ng ng c a tơi bên c nh ng h v i đ ng nghi p t qua nh ng khó kh n, tr ng i đ hoàn thành lu n v n Hà n i, ngày 29 tháng 04 n m 2017 Tác gi Lu n v n inh V n Th ch ii M CL C M CH U NG 1: T NG QUAN V N NG SU T LAO THÀNH N NG SU T LAO 1.1 NG VÀ CÁC Y U T C U NG Tình hình chung v N ng su t Lao đ ng ngành Xây d ng: 1.1.1 Khái ni m v N ng su t Lao đ ng 1.1.2 Các y u t c u thành N ng su t Lao đ ng ngành xây d ng: 1.1.3 S tác đ ng có tính ch t ràng bu c đ n n ng su t lao đ ng c a y u t b , công ngh trình đ 1.2 ng thi t i lao đ ng ngành xây d ng: T ng quan v S n xu t tinh g n: 1.2.1 Gi i thi u v S n xu t Tinh g n – Lean Manufacturing: 1.2.2 M c đích c a S n xu t Tinh g n 1.2.3 Các Nguyên T c Chính c a S n xu t Tinh g n: 1.2.4 Nh ng lãng phí s n xu t: 10 1.2.5 Các k thu t công c dùng đ lo i b lãng phí: 12 1.3 Áp d ng S n xu t Tinh g n vào Xây d ng – Khái ni m Xây d ng Tinh g n (Lean Construction): 14 1.3.1 Gi i thi u v Xây d ng tinh g n (Lean Construction): 14 1.3.2 Quan ni m lo i lãng phí Xây d ng: 15 1.3.3 L p k ho ch s n xu t ki m soát s n xu t xây d ng tinh g n: (Production Planning and Control in Lean Construction): 15 1.4 1.5 Qu n lý Lean (Qu n lý Tinh g n) Hi u su t qu n lý: 20 xu t ng d ng Xây d ng tinh g n gi i pháp khác nh m nâng cao n ng su t lao đ ng công tác xây d ng d án nhà cao t ng Eco Green 23 K t lu n ch CH ng 25 NG 2: C S KHOA H C VÀ C S PHÁP LU T V N NG SU T LAO NG & HI U SU T QU N LÝ TRONG CÔNG TÁC XÂY D NG 26 2.1 C s pháp 26 2.2 C s khoa h c th c ti n c a vi c nâng cao n ng su t lao đ ng hi u su t qu n lý công tác xây d ng 27 2.2.1 D li u th c ti n c a n ng su t lao đ ng ngành xây d ng 27 iii 2.2.2 Th a nh n t m quan tr ng c a n ng su t lao đ ng 31 2.2.3 C s th c ti n áp d ng gi i pháp t ng n ng su t lao đ ng thành: Công ngh Xây d ng, Máy móc Thi t b & Trình đ c a ng 2.3 Nghiên c u nh ng h n ch c a ph ba y u t c u i lao đ ng 32 ng pháp qu n lý d án truy n th ng nh m tìm gi i pháp nâng cao hi u su t qu n lý d án xây d ng 34 2.4 Nghiên c u áp d ng ph ng pháp qu n lý xây d ng tinh g n nh m nâng cao n ng su t lao đ ng hi u su t qu n lý d án xây d ng 36 2.5 Nghiên c u áp d ng phong cách qu n lý Lean – qu n lý tinh g n đ nâng cao hi u su t qu n lý công tác xây d ng 39 K t lu n ch CH T ID ng 45 NG 3: CÁC GI I PHÁP NH M NÂNG CAO N NG SU T LAO NG ÁN XÂY D NG NHÀ CAO T NG ECO GREEN CITY 47 3.1 Gi i thi u chung v D án ECO GREEN 47 3.1.1 Gi i thi u v d án ECO GREEN 47 3.1.2 Gi i thi u t ng th cơng ngh trình t thi cơng d án Eco Green City: 49 3.1.3 Gi i thi u mơ hình qu n lý T ng th u c a công ty Xuân Mai đánh giá th c tr ng cách th c T ch c S n xu t Xây d ng, phong cách Qu n lý t i d án Eco Green.: 55 3.2 Các y u t c u thành n ng su t lao đ ng t i d án Eco Green City 63 3.3 xu t áp d ng gi i pháp c th nâng cao n ng su t lao đ ng hi u su t qu n lý t i d án Eco Green City 66 3.4 xu t áp d ng gi i pháp c th c a Xây d ng Tinh g n (Lean Construction) vào d án Eco Green City 69 3.5 Các thu n l i khó kh n áp d ng gi i pháp nâng cao n ng su t lao đ ng hi u su t qu n lý t i d án Eco Green 81 K t lu n ch ng 83 K T LU N –KI N NGH 84 DANH M C TÀI LI U THAM KH O 87 iv DANH M C HÌNH NH Hình 1.2 H th ng Ng i l p k ho ch cu i – Last Planner System 19 Hình 1.3 Mơ hình 4P (Liker, 2004) 23 Hình 2.1 Ch só N ng su t Lao đ ng n c M 1964-1999 27 Hình 2.2 T tr ng c c u lao đ ng ngành xây d ng Vi t nam 28 Hình 2.3 Hi u su t lao đ ng ngành xây d ng 2005-2013 29 Hình 2.4 Ti n cơng trung bình hàng ngày nhân cơng xây d ng 29 Hình 2.5 Chi phí lao đ ng xây d ng theo gi th gi i 30 Hình 2.6 Cách th c qu n lý d án CPM 34 Hình 2.7 Các y u t c bân c a công vi c theo CPM 34 Hình 2.8 Qu n lý d án theo cách truy n th ng 35 Hình 2.9 Qu n lý d án theo Xây d ng tinh g n 37 Hình 2.10 Qu n lý d án theo ph ng pháp xây d ng tinh g n 38 Hình 2.11 K t h p CPM Last Planner System 39 Hình 2.14 K t h p n m nguyên t c qu n lý Lean 45 Hình 3.1 V trí d án Eco Green City 47 Hình 3.2 Ph i c nh d án Eco Green City: 48 Hình 3.3 M t b ng n i khu d án Eco Green City 48 Hình 3.4 M t b ng ki n trúc tòa CT2 Eco Green City: 49 Hình 3.5 Hình nh th c t thi công c t, vách c t vách thang máy,thang b 50 Hình 3.6 C t bê tông d ng l c vách c t 50 Hình 3.7 Các d m b n sàn đ c v n chuy n đ n chân cơng trình 51 Hình 3.8 Các d m gi a d m biên đ c v n chuy n đ n ch l p ráp 51 Hình 3.9 D m biên,d m gi a,d m b n sàn sau l p đ t đ bê tơng liên k t 52 Hình 3.10 T m t ng Acotec đ Hình 3.11 T m t ng sau c đ nh v i tr n nhà 53 Hình 3.12 T c v n chuy n đ n chân cơng trình 52 ng ngồi ch ng nóng ch ng th m xây b ng g ch đ : 53 Hình 3.13 Trình t thi cơng ph n thân d án Eco Green 54 Hình 3.14 Trình t cơng tác hồn thi n d án Eco Green 54 Hình 3.15 S đ ban u hành đ n v th u ph & nhà cung c p 55 v Hình 3.16 Quy ho ch m t b ng k t c u xây đ n t ng 18 57 Hình 3.17 Quy ho ch m t b ng k t c u xây đ n t ng 22 57 Hình 3.18 Cơng nhân đ c bê tơng c t vách b phình 59 Hình 3.19 T m t ng Acotec l u kho l n Hình 3.20 Di chuy n t m t công tr ng 60 ng Acotec yêu c u s p x p l i m t b ng 60 Hình 3.21 Các cán b qu n lý th u ph đ ng ch cơng đo n khác hồn thành 61 Hình 3.22 T l ph ph m c t thép sau gia công cao 61 Hình 3.23 Ván khn k t c u đúc s n t i m t th i m 64 Hình 3.24 Tháo ván khuôn s d ng C u tháp Nhân cơng 64 Hình 3.25 C u tháp dùng đ l p đ t k t c u bê tông đúc s n công tr ng 65 Hình 3.27 Nhân cơng tháo d ván khuôn nhôm cho vách c t cao 3.3 m 67 Hình 3.28 X ng gia cơng c t thép t ch c không t t 71 Hình 3.29 Last Planner System – Ki m soát s n xu t kéo 75 Hình 3.30 Tri n khai h th ng Last Planner System – Ng i l p k ho ch cu i 76 Hình 3.31 M t b ng t p k t v t li u b t h p lý 77 Hình 3.32 T c ngh n giao thông v n chuy n v t t , v t li u 79 vi DANH M C B NG BI U B ng 1.1 S khác bi t gi a S n xu t truy n th ng S n xu t tinh g n 10 B ng 2.12 So sánh phong cách qu n lý truy n th ng phong cách qu n lý Lean 40 B ng 2.13 N m nguyên t c qu n lý Lean 41 B ng 3.26 B ng kích th c ván khn 66 vii DANH M C VI T T T VÀ GI I THÍCH THU T NG TPS: TOYOTA PRODUCTION SYSTEM – H th ng s n xu t c a hãng Toyota LPDS: LEAN PROJECT DELIVERY SYSTEM – H th ng u ph i d án tinh g n LWS: LEAN WORK STRUCTURING – Phân chia công vi c theo c u trúc tinh g n LPS: LAST PLANNER SYSTEM – H thông ng CPM: CRITICAL PATH METHOD – Ph i l p k ho ch cu i ng pháp đ ng g ng PDCA: PLAN – DO – CHECK – ACT; TFP: TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY – N ng su t nhân t t ng h p VDS: VIRTUAL DESIGN SYSTEM – H th ng thi t k o ILO: INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION – T ch c lao đ ng qu c t APO: ASIAN PRODUCTIVITY ORGANIZATION – T ch c n ng su t châu Á GSO: GENERAL STATISTICS OFFICE of VIET NAM – T ng c c th ng kê MIT: MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY – Vi n K thu t Cơng ngh Massachusetts viii M U Tính c p thi t c a đ tài Theo T ch c Lao đ ng qu c t (ILO), T ch c N ng su t châu Á (APO) c ng nh k t qu nghiên c u, tính tốn t i Vi t Nam cho th y, n ng su t lao đ ng c a Vi t Nam hi n m c th p so v i n c khu v c, m t nh ng v n đ đ c Qu c h i, Chính ph , Xã h i, chuyên gia đ c bi t quan tâm th i gian v a qua Theo s li u s b n m 2013 c a T ng c c Th ng kê (GSO), ngành xây d ng tr c ti p gián ti p t o vi c làm cho 3,4 tri u lao đ ng (chi m 5,2% l c l đ ng c n xu t, th ng lao c); đóng góp 5,4% vào GDP, đ ng th (sau ngành nông nghi p, s n ng m i khoáng s n) N u tính theo giá so sánh 2010 (lo i b l m phát), có th th y hi u su t lao đ ng ngành xây d ng t n m 2005 đ n 2013 h u nh không bi n đ ng Nh v y, b i c nh Vi t Nam h i nh p qu c t , nhà th u xây d ng Vi t Nam c nh tranh v i b c nh tranh b i nhà th u n c ngồi, n u khơng nâng cao n ng su t lao đ ng doanh nghi p Xây d ng Vi t nam s t t h u, v y tác gi lu n v n ch n đ tài “NGHIÊN C U ÁP D NG CÁC BI N PHÁP NÂNG CAO N NG SU T LAO NG T I D ÁN XÂY D NG NHÀ CAO T NG ECO GREEN CITY” c a công ty C ph n đ u t xây d ng Xuân Mai nh m m c đích nâng cao n ng su t lao đ ng hi u su t qu n lý t i d án mà tác gi tham gia t ng lai M c đích nghiên c u xu t gi i pháp nh m nâng cao N ng su t lao đ ng Hi u su t Qu n lý d án xây d ng nhà cao t ng Eco Green City it it ng ph m vi nghiên c u ng nghiên c u: “NGHIÊN C U ÁP D NG CÁC BI N PHÁP NÂNG CAO N NG SU T LAO NG T I D ÁN XÂY D NG NHÀ CAO T NG ECO GREEN CITY” Ph m vi nghiên c u tìm hi u lý thuy t v ho t đ ng qu n lý xây d ng s n xu t tinh g n th c hi n 50 n m qua Nghiên c u nh ng nguyên lý công c c a s n xu t tinh g n mà hãng Toyota tiên phong áp d ng Nghiên c u lý thuy t Xây d ng Tinh g n mà Vi n Xây d ng Tinh g n (Lean Construction Institute) đ a ng th i nghiên c u nh ng nguyên lý, k thu t công c c a qu n lý Lean (Tinh g n) Xây d ng tinh g n nh m tìm bi n pháp đ nâng cao n ng su t lao đ ng hi u su t qu n lý t i d án xây d ng nhà cao t ng Cách ti p c n ph ng pháp nghiên c u: ng d ng Lu t Lao đ ng, Ngh đ nh, Thông t c a Nhà n c v N ng su t Lao đ ng ng d ng Lu t Xây d ng, Ngh đ nh, Thông t c a nhà n c v công tác Qu n lý Xây d ng Nghiên c u mơ hình t ch c qu n lý c a doanh nghi p, cách th c & ph ng pháp s d ng lao đ ng k t h p v i y u t s n xu t khác nh máy móc, thi t b , cơng ngh thi cơng nhà cao t ng Ti p c n thông tin c a d án; Ph ng pháp phân tích t ng h p lý thuy t; Ph ng pháp u tra, thu th p x lý thông tin liên quan; Ph ng pháp s đ ; Ph ng pháp chuyên gia; Ph ng pháp phân tích t ng k t kinh nghi m; + C g ng ch th c hi n nh ng phân công ch t l ng, ngh a phân công nh ng cơng vi c có đ tin c y hoàn thành cao + Theo dõi % hoàn thành k ho ch (PPC - Percent of Plan Complete) hành đ ng x lý nguyên nhân làm cho k ho ch th t b i Các quy t c s d ng công c Ng i l p k ho ch cu i (Last Planner System): - Quy t c 1: Ch cho phép ho t đ ng xu t hi n c a s danh m c “look head” (nhìn th y tr c) ch ng i l p k ho ch t tin r ng s s n sàng th c hi n theo l ch k ho ch - Quy t c 2: Ch cho phép ho t đ ng xu t hi n k ho ch tu n ch ràng bu c gi i h n đ c tháo g Sàng l c ti n trình phân tích ho t đ ng đ xác đ nh gi i h n ràng bu c mà chúng, cơng vi c c ng không th b t đ u ho c có th b t đ u m t ph n nh ng không th k t thúc Các công vi c ti n đ tu n đ h n ràng bu c đ c xem s n sàng b t đ u k t thúc gi i cg b Khi áp d ng đ y đ tri t đ quy t c trên, ti n trình s n xu t s tr nên “ch y theo dòng” khơng t c ngh n, nâng cao đ tin c y n đ nh c a lu ng công vi c, làm nâng cao n ng su t lao đ ng 74 H TH NG NG Tiêu chu n I L P K HO CH CU I THE LAST PLANNER SYSTEM / Quy chu n úng Ngân sách & Ti n đ NÊN Thông tin Phân chia Ti n đ T ng / công viêc Ti n đ Giai đo n Phân công nh ng Phân công nh ng công vi c s n sàng Tình tr ng hi n th i & d báo L a ch n, s p x p trình t , đ nh kích th vi c mà ng c công i qu n lý công vi c d ki n CÓ TH Hành đ ng đ Nhìn th y tr tránh l i l p l i c di n ti n ngh có th th c hi n T o s s n sàng b ng cách Thông sàng l c, s n xu t kéo & tin đ nh v nh ng ch c n ng S Bi u đ PPC L a ch n, s p x p trình Cơng vi c t , đ nh kích th c t n đ ng công vi c mà ng i qu n lý bi t xác u c u c a cơng vi c có th th c hi n đ Hình 3.29 Last Planner System – Ki m soát s n xu t kéo 75 K ho ch Tu n TH C c Ngu n l c % K HO CH = TH C HI N / S & Lý HI N S n Hồn thành xu t cơng vi c Hình 3.30 Tri n khai h th ng Last Planner System – Ng 76 i l p k ho ch cu i  Gi i pháp th n m: Nâng cao ch t l ng Quy ho ch M t b ng theo Ti n đ : M c đích c a gi i pháp gi m m c t n kho, b sung ho t đ ng JIT (Just In Time), t ng c ng ho t đ ng Logistic cho Ti n trình Xây d ng đ m b o v t li u c n cho s n xu t – xây d ng đ c v n chuy n, x p, đ t m t b ng th i m không s m không mu n nh m gi m th i gian ch đ i gi a công đo n s n xu t gi m s lãng phí vơ ích v n chuy n lãng phí n i b m t b ng cơng tr ng Hình 3.31 M t b ng t p k t v t li u b t h p lý Hình 3.28 cho th y ng n thép đ tr c c u h a, t m t ng Acotec bên c nh t m l i c t p k t bên c nh đ ng v t li u ph th i ch a d n m t b ng công ng v n ch t h p thi u di n tích cho ho t đ ng s n xu t khác Hi n tr ng làm cho lãng phí v n chuy n lãng phí nguy c s n ph m t n kho b h ng t ng lên bơ cơng tr i n hình t m t ng đ nh ng Acotec b h ng gãy đơi ph i v n chuy n n i ng m t b ng cho ho t đ ng khác 77 D a vào k ho ch Tu n s d ng công c Ng i l p k ho ch cu i gi i pháp th 5, yêu c u t đ i công nhân nhà th u ph tính tốn th i gia m t chu k công tác c a h Ch ng h n chu k m t t ng/7 ngày đ i v i th u ph l p tâm t ph ph i xác đ nh di n tích m t b ng x p đ t t m t ng, Th u ng Acotec, th i gian t n kho d i m t đ t ngày, th i gian x p đ t m t b ng t ng thi công ngày Di n tích đ ng dành cho xe v n chuy n Th u ph p lát ph i th ng kê đ nh rõ v trí, di n tích x p đ t g ch p lát cho t ng t ng Kh i l ng hàng t n kho t i thi u cho m t chu k p lát (cho m t t ng) Giao thông v n chuy n, nhân công v n chuy n v n th ng đáp ng nhu c u v n chuy n Nh ng công vi c ph i lên l ch v i th i gian bi u xác đ nh, phân công l ch tr c v n th ng h p lý đ công tác v n chuy n v t li u lên t ng thi công không b t c ngh n, ch ng chéo ch đ i Gi i pháp th sáu:  ng d ng mơ hình thơng tin cơng trình (Buidling Model Information - BIM) vào công tác Qu n lý d án Xây d ng Mơ hình thơng tin s thơng tin v ti n trình S n xu t – Xây d ng cho bên d án bi t m t cách nhanh nh t ây m t công c r t hi u qu đ i v i d ng h p đ ng Design – Building c a t ng th u Gi i pháp không áp d ng vào giai đo n th c hi n d án, nh ng đ c bi t hi u qu giai đo n ho ch đ nh d án V i mơ hình BIM, bên tham gia d án có th “hình dung, xác đinh ho ch đ nh” v ti n trình s n xu t xây d ng t b c thi t k Do tính ch t c a d án xây d ng nh t, nên ti n trình s n xu t xây d ng c ng nh t, đòi h i s ph i h p v i bên tham gia d án, v i r t nhi u ph ng án r t nhi u s thay đ i nhà th u ph , nhà cung c p, nhà thi t k công ngh nên vi c áp d ng mơ hình BIM làm cho vi c thông tin đ c c p nh t vào mô hình nhanh nh t, gi m thi u r t nhi u nh ng hi u nh m, t ng đ xác c a s n ph m t giai đo n thi t k k thu t thi t k thi công  Gi i pháp th b y: S d ng hi u qu máy móc thi t b làm gi m s t c ngh n c a công tác giao thông v n chuy n ph c v cho s n xu t xây d ng: V n th ng đ 78 c s d ng đ v n chuy n v a xây & trát, g ch đ g ch p, v t li u c a kính, c a nh a, v t li u n i th t, v t li u c n ng th i v n th ng c ng đ rác Trong hình d c s d ng đ v n chuy n ch c, v t li u i s t c ngh n giao thông v n th ng, gây s ch đ i v t li u c a ho t đ ng xây trát, p lát, l p đ t c a nh a, c a kính Gi i pháp b trí th i gian v n chuy n ch c v t li u ph th i t 7h t i đ n 10h t i Yêu c u công tác 5S ph i đ c trì hàng ngày t đ i, th u ph có l ch đ ng ký v n chuy n v t li u ph th i tr c 5h chi u hàng ngày Hình 3.32 T c ngh n giao thông v n chuy n v t t , v t li u  Gi i pháp th tám: t o chu n hóa ki n th c qu n lý Xây d ng Tinh g n (Lean Construction) cho đ c công, k s cán b qu n lý ba c p đ Công vi c (Work Tasks), Ho t đ ng (Operation) Ti n trình (Process): t o t ch c thi ki m tra đ nh k c p ch ng nh n đ t m c Qu n lý Xây d ng Tinh g n đ i v i c p sau: 79 i v i T tr + c công: yêu c u ph i n m rõ ki n th c v Quy trình ng, chu n, Thao tác công vi c, Gi m thi u s lãng phí, C g ng làm t đ u đ không gây ph ph m ây đào t o xây d ng tinh g n i v i K s Hi n tr + tr ng, c p đ Công vi c (Work Task) ng: C n yêu c u ki n th c yêu c u đ i v i T c công, c n n m rõ v Qu n lý Xây d ng Tinh g n đ i v i ho t đ ng nh : L p d ng Ván khuôn, Xây, Trát, h th ng c n n c n m đ Bê tông, p lát, L p d ng t m t ng, l p đ t c khái ni m t ng quát ki n th c v Tiên trình S n xu t – Xây d ng công c Last Planner System ây đào t o xây d ng tinh g n c p Ho t đ ng (Operation) i v i c p Giám đ c Xây d ng, phó Giám đ c D án, Giám đ c D án: C n yêu + c u n m rõ ki n th c Qu n Lý Xây d ng m c Ti n trình (Process) C p Qu n lý yêu c u có s hi u bi t sâu s c v Qu n lý Tinh g n s d ng thành th o công c k thu t c a Xây d ng Tinh g n áp d ng vào Qu n lý D án ng i th y, ng ih ây c ng ng d n cho hai c p qu n lý th p h n nâng cao ki n th c Xây d ng Tinh g n giúp c p d i có th t phát tri n ngh nghi p ng th i trì m t v n hóa c i ti n liên t c ho t đ ng s n xu t xây d ng c a công ty ây đào t o xây d ng tinh g n c p Ti n trình (Process) Gi i pháp th chín: Áp d ng b ch s KPI (Key Performance Indicator) vào công tác đánh giá hi u su t qu n lý c a cán b u hành t đ c công, k s hi n tr ng, giám đ c xây d ng giám đ c d án KPI có ngh a ch s đánh giá th c hi n công vi c, công c đo l ng, đánh giá hi u qu công vi c đ c th hi n qua s li u, t l , ch tiêu đ nh l ng, nh m ph n nh hi u qu ho t đ ng c a t ch c ho c b ph n ch c n ng hay cá nhân Khi xây d ng KPI c n đ t đ c tiêu chí sau: - Specific: C th - Measurable: o l ng đ c - Achiveable: Có th đ t đ c - Realistics: Th c t 80 - Time bound: Th i h n c th Ví d v b ch s KPI đánh giá k s hi n tr ng: - Th i gian bàn giao công vi c gi a th u ph (s l n kéo dài th i gian ch m tr ) - S p x p th i gian bi u cho công tác v n chuy n v t li u (S p x p khoa h c, không ch ng chéo, không t c ngh n lu ng v n chuy n, đ nh l ng th i gian ho t đ ng th c t c a v n th ng) - T l sai sô c a k t c u hoàn thành ( đ nh l - Qu n lý ch t l ng (đ nh l ng b ng s l n ph i s a ch a, làm l i) ng b ng s s n ph m nghi m thu nh ng ph i làm l i) - Qu n lý k hoach công vi c c a nhà th u ph ho c đ i nhóm (đ nh l ng b ng s l n công tác c a th u ph khơng hồn thành sai sót l p k ho ch c a k s hi n tr Trên m t công c KPI đ đo l ng hi u su t qu n lý c a k s công tr ng) ng, đ áp d ng b ch s KPIs xác h n cho c p qu n lý cao h n nh giám đ c xây d ng, giám đ c d án, c n s ph i h p t c p lãnh đ o c a công ty b ph n qu n lý nhân s đ có nh ng bi n pháp th ng cho ng i lao đ ng tr ng h p h th c hi n t t hi u su t hi u qu qu n lý c a ây c ng công c đ nâng cao n ng su t lao đ ng hi u su t qu n lý 3.5 Các thu n l i khó kh n áp d ng gi i pháp nâng cao n ng su t lao đ ng hi u su t qu n lý t i d án Eco Green • Thu n l i Khi áp d ng gi i pháp nâng cao N ng su t Lao đ ng hi u su t qu n lý t i D án Eco Green City, có m t thu n l i quy mơ cơng trình đ l n g m tòa nhà 35 t ng Nhân s qu n lý d án có trình đ i h c có nhi u n mg kinh nghi m thi công cơng trình l n nên, bên c nh cơng ty c ph n âu t Xây d ng Xuân Mai có doanh thu quy mơ s n xu t l n, có s c m nh tài nên khơng có nh ng y u t ngồi s n xu t nh toán ch m ho c n đ ng làm nh h ng đ n trình qu n lý s n xu t xây d ng Ban lãnh đ o công ty c ph n đ u t xây d ng Xuân Mai nh ng ng i có t m nhìn, khơng ch ho t đ ng kinh doanh ngành xây d ng 81 b t đ ng s n mà ngành khác, v y có s th u hi u v vi c c n thi t chuy n đ i sang phong cách qu n lý tinh g n • Khó kh n chuy n đ i phong cách qu n lý truy n th ng sang phong cách qu n lý Tinh g n (qu n lý Lean) đòi h i c p lãnh đ o có m t s hi u bi t sâu s c v Lean S l l n cán b qu n lý d ng Tinh g n, nên b ng d án Eco Green City l n đ u làm quen v i khái ni m Xây c đ u có nhi u khó kh n chuy n đ i phong cách qu n lý Do đ c m công nhân xây d ng đ c m th u ph c a d án ch a chuyên nghi p nên vi c áp d ng Xây d ng Tinh g n • d án có nhi u khó kh n h n ch xu t gi i pháp Áp d ng Xây d ng Tinh g n phong cách qu n lý Lean (Tinh g n) c n s n l c c i ti n liên t c dài h n Gi i pháp nh t c p Lãnh đ o ph i th c s th u hi u qu n lý Xây d ng Tinh g n, xây d ng v n hóa c i ti n liên t c, đào t o ng i xây d ng ch đ l ng, th ng h p lý cho nh ng cán b qu n lý áp d ng Xây d ng Tinh g n xu t s c d án u hành, gi i pháp lâu dài c n c s làm cho n ng su t lao đ ng c a công ty t ng lên theo th i gian 82 K t lu n ch ng Nâng cao hi u qu hi u su t qu n lý hi u m t cách đ n gi n làm “đúng vi c” “đúng cách” nh ng u ki n thay đ i th c hi n t t m t ti n trình s n xu t xây d ng đ u tiên c n hi u bi t sâu s c v ti n trình s n xu t xây d ng Sau “cách th c” đ thi t k nên h th ng s n xu t – xây d ng nh m gi m thi u s lãng phí v t li u, th i gian, n l c đ t o l ng giá tr l n nh t có th D án Eco Green City có nhi u u m ti n trình s n xu t xây d ng, nhiên, cách th c u hành qu n lý D án v n đ đ nâng cao h n n a n ng su t lao đ ng c tuân theo phong cách truy n th ng, d án, c n thi t ph i áp d ng gi i pháp nh nêu Vi c áp d ng cách gi i pháp có ngh a d án chuy n đ i “Cách th c” đ t o nên h th ng s n xu t xây d ng tinh g n ng th i cán b u hành d án s ti p thu phát tri n v n hóa c i ti n liên t c t dài h n v qu n lý s n xu t xây d ng tin g n đ ng hi u su t qu n lý t ây m c n b n đ nâng cao n ng su t lao ng lai g n dài h n c a công ty c ph n đ u t xây d ng Xuân Mai 83 K T LU N –KI N NGH K t lu n: ng d ng S n xu t, Xây d ng Qu n lý Tinh g n vào công tác t ch c xây d ng xu h ng nghiên c u c a tr ng đ i h c th gi i Th c t th c hi n d án Vi t nam, nhi u d án áp d ng Xây d ng Qu n lý Tinh g n nh ng th c hi n t phát, theo cách ch a đ y đ , ch a s d ng nguyên lý cơng c theo cách ti p c n có n n t ng th c s b n Th c t có nguyên nhân s n xuât, xây d ng qu n lý Tinh g n ch a đ c nghiên c u gi ng d y đ y đ S n xuât - Xây d ng tinh g n ch ng minh nh ng ngun lý cơng c có tính th c hành, phù h p đ th c hành v i t t c ki u d án, t d án EPC, DesignBulding cho đ n ki u d án Ch đ u t thi t k (Design-Bid-Building) Ngoài ra, ti p c n nguyên lý công c c a s n xu t xây d ng tinh g n đ mô ph ng m t d án xây d ng nh m t ti n trình s n xu t giúp cho nh ng ng có t tồn di n h n, có th i làm xây d ng ng d ng nh ng nguyên lý công c vào l nh v c s n xu t khác l nh v c xây d ng Nh ng nghiên c u v h n ch c a công ty c ph n xây d ng Xuân Mai vi c qu n lý ti n trình s n xu t xây d ng c ng có th áp d ng đ c vào công ty, doanh nghi p t ch c khác Nh ng nguyên lý công c nêu lu n v n g i m h ng gi i quy t nh ng khuy t m t n t i mà doanh nghi p xây d ng Vi t nam tìm cách gi i quy t Theo đánh giá c a chuyên gia xây d ng, n hình doanh nghi p áp d ng t t nh ng nguyên lý công c c a S n xu t Xây d ng Tinh g n Công ty c ph n Xây d ng Cottecons m c th p h n m t chút công ty Xây d ng Hòa Bình m t s công ty khác Ki n ngh v i Ban lãnh đ o công ty c ph n đ u t xây d ng Xuân Mai: Công ty Xuân Mai t ng b c c m r ng quy mô c v v n doanh thu, đ t ng ng n ng l c c nh tranh đu i k p công ty đ u ngành nh cơng ty Cottecons 84 hay cơng ty Hòa Bình, c n thi t ph i t ng đ c n ng su t lao đ ng th a mãn đáp ng nhu c u c a khách hàng, c n thi t ph i áp d ng ph ng pháp công c c a qu n lý s n xu t xây d ng tinh g n vào toàn b ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a cơng ty M c đích t o m t v n hóa c i ti n n ng su t lao đ ng liên t c dài h n Các công ty Nh t B n r t thành công áp d ng qu n lý s n xu t tinh g n đ t đ n ng su t ch t l ng d ng nh ng ph tranh, tr c ng r t cao Các doanh nghi p Vi t nam c n thi t ph i h c t p ng pháp, nguyên lý công c đ t ng c ng s c c nh c h t không đ thua sân nhà, sau m r ng kinh doanh d ch v xây d ng sang n c khác th gi i Ki n ngh v i c quan qu n lý đ u t xây d ng nhà n Th c t ban qu n lý d án đ u t xây d ng áp d ng nguyên lý, ph c: m c khác ng pháp công c c a qu n lý s n xu t xây d ng tinh g n vào công tác th c hi n d án Ví d n hình d án xây d ng đ ng n i c u Nh t Tân sân bay qu c t N i – gói th u s đ t hi u qu cao Th c ti n ch ng Qu n lý Xây d ng Tinh g n c ng công c k thu t hi u qu mà ch đ u t áp d ng đ qu n lý d án c a h c bi t, th c hi n nh ng d án l n mà r i ro c n đ c phân tán không t p trung ph thu c vào m t nhà th u c th H n n a, đ i v i d án EPC, s ph thu c vào nhà th u thi t k cung c p công ngh r t l n, qu n lý xây d ng tinh g n giúp cho ch đ u t tránh đ c nh ng chi phí phát sinh nh vào t c a nó, đ t đ c p đ công vi c th p nh t, c th c đ tin c y cao nh t c p đ thi t k cung c p công ngh c a nhà th u công ngh c n đ t đ c đ tin c y cao nh t Do v y, tác gi ki n ngh c quan qu n lý nhà n c v đ u t xây d ng c n ng d ng qu n lý s n xu t xây d ng tinh g n vào thông t , ngh đ nh sách nh m đ t đ c đ tin c y cao h n n a vi c d án đ u t công ho c d án đ u t EPC hồn thành ti n đ chi phí Nh m tránh l p l i d án EPC ch c ngàn t nh d án đ ng s t Cát Linh – Hà ông ho c d án m r ng nhà máy Gang thép Thái nguyên b ch m ti n đ t ng t ng m c đ u t nh hi n nh h ng nghiên c u ti p theo c a tác gi : 85 N u có c h i u ki n đ phát tri n sâu h n nh ng nghiên c u v n ng su t lao đ ng s n xu t xây d ng tinh g n, tác gi lu n v n hy v ng s ti p t c nghiên c u nh ng nguyên lý gi i pháp đ c p lu n v n nh m làm hoàn thi n đ nh hình rõ h n n a s k t h p gi a vi c nghiên c u ho t đ ng thi t k -xây d ng phát tri n vi c th c hành công tác thi t k thi công xây d ng ph ng theo nguyên lý th c ti n c a s n xu t tinh g n vào ho t đ ng c a ngành xây d ng Vi t nam Trên c s có th tìm “cách th c” phù h p hi u qu nh t cho t ng d án c th đ thi t k h th ng s n xu t – xây d ng nh m gi m thi u s lãng phí v t li u, th i gian, n l c đ t o l D a đ nh h ng giá tr l n nh t có th ng c a k t qu nghiên c u này, tác gi hy v ng có th đóng góp cho nhà làm sách làm lu t đ c i ti n h n n a lu t pháp qu n lý đ u t xây d ng Vi t nam, nh m thúc đ y n ng su t lao đ ng c a toàn ngành xây d ng t t h n n a 86 DANH M C TÀI LI U THAM KH O Tài li u n c: [1] Qu c h i - Lu t Lao đ ng 10/2012/QH13, ngày 18 tháng n m 2012; [2] Qu c h i - Lu t Xây d ng 50/2014/QH13, ngày 18 tháng 06 n m 2014; [4] Ngh đ nh S 32/2015/N -CP ngày 25 tháng 03 n m 2015 c a Chính ph v Qu n lý chi phí đ u t xây d ng [5] Tr nh Qu c Th ng (2005), Khoa h c công ngh t ch c xây d ng, Nhà xu t b n Xây d ng; [6] inh Tu n H i Ph m Xuân Anh (2013), Qu n lý d án giai đo n xây d ng, Nhà xu t b n Xây d ng; [7] Nguy n Bá Ng c Ph m Minh Thu (2014), N ng su t lao đ ng Vi t Nam - nhìn t góc đ c c u lao đ ng k n ng, Vi n Khoa h c Lao đ ng Xã h i; [8] inh Tu n H i Lê Anh D ng (2015), Phân tích mơ hình qu n lý xây d ng, Nhà xu t b n Xây d ng; [9] A.G R tsten, J.E Pác ; Nguy n công tr c d ch (1964), Nâng cao n ng su t lao đ ng ng xây d ng, Nhà xu t b n Công nghi p; [10] N ng su t lao đ ng c a Vi t Nam: Th c tr ng gi i pháp, (2016) Nhà xu t b n Th ng kê; [11] Chi c c T ng c c o l ng Ch t l ng Tp H Chí Minh, (2013), Tài li u đào t o t ng quan Lean lo i lãng phí [12] Nguy n V n Dung (2010), Qu n tr d án hi n đ i, NXB Tài chính; [13] Cơng ty ch ng khoán VPBS, (2014), Báo cáo ngành xây d ng Vi t nam [14] Nguy n t Minh Nguy n Danh Nguyên – T p chí khoa h c s 01 (2013) 108-114 Phong cách qu n lý Lean – Nguyên t c ng d ng t i Vi t nam 87 Tài li u n c ngoài: [15] Tariq S Abdelhamid, Ph.D, Associate Professor, School of Planning, Design and Construction, Michigan State University, United States (2008) CMP831 - Lean Construction Principles and Methods [16] Atul Khanzode, Martin Fischer, Dean Reed, & Glenn Ballard, CIFE, Civil and Environmental Engineering Dept., Stanford University, United States.(2006), A Guide to Applying the Principles of Virtual Design & Construction (VDC) to the Lean Project Delivery Process 88 ... gi i pháp nh m nâng cao N ng su t lao đ ng Hi u su t Qu n lý d án xây d ng nhà cao t ng Eco Green City it it ng ph m vi nghiên c u ng nghiên c u: “NGHIÊN C U ÁP D NG CÁC BI N PHÁP NÂNG CAO N... n pháp đ nâng cao n ng su t lao đ ng hi u su t qu n lý t i d án xây d ng nhà cao t ng Cách ti p c n ph ng pháp nghiên c u: ng d ng Lu t Lao đ ng, Ngh đ nh, Thông t c a Nhà n c v N ng su t Lao. .. tác xây d ng 39 K t lu n ch CH T ID ng 45 NG 3: CÁC GI I PHÁP NH M NÂNG CAO N NG SU T LAO NG ÁN XÂY D NG NHÀ CAO T NG ECO GREEN CITY 47 3.1 Gi i thi u chung v D án ECO
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu áp dụng các biện pháp nâng cao năng suất lao động tại dự án xây dựng nhà cao tầng eco green , Nghiên cứu áp dụng các biện pháp nâng cao năng suất lao động tại dự án xây dựng nhà cao tầng eco green

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay