Tính toán kết cấu thép chịu động đất theo phương pháp phân tích lịch sử thời gian

90 3 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 15:07

L I CAM OAN Tên là: inh Công Thành Sinh ngày: 09/11/1992 Quê quán: Thanh Hà – H i D ng N i công tác: Chi nhánh công ty c ph n t v n Qu n lý d án D u khí PVE Hà N i Tơi xin cam đoan Lu n v n t t nghi p cao h c ngành k thu t xây d ng cơng trình dân d ng cơng nghi p v i đ tài: “Tính tốn k t c u thép ch u đ ng đ t theo ph ng pháp phân tích l ch s th i gian” lu n v n cá nhân th c hi n Các k t qu nghiên c u tuân th theo tiêu chu n Vi t Nam v n b n pháp lu t hi n hành K t qu nghiên c u không chép b t kì tài li u khác Hà N i, ngày … tháng n m 2017 Tác gi lu n v n inh Công Thành i L IC M N Trong trình h c t p, nghiên c u th c hi n Lu n v n Th c s , nh n đ c s giúp đ , t o u ki n nhi t tình quý báu c a nhi u cá nhân t p th Tr c tiên, xin bày t lòng bi t n sâu s c t i th y giáo TS Nguy n Anh D ng t n tình h ng d n tơi su t q trình nghiên c u, hồn thành lu n v n th i c ng g i l i c m n t i th y giáo TS.Nguy n Duy C ng ng h tr tơi q trình th c hi n lu n v n Tôi xin chân thành c m n th y cô giáo khác Khoa, B môn Xây d ng dân d ng công nghi p t n tình gi ng d y, h ng d n, truy n đ t ki n th c su t trình h c t p th c hi n lu n v n Tôi c ng xin chân thành c m n t i anh Hà V nh Long (Phòng quan sát đ ng đ t-Vi n V t lý đ a c u) b n bè, đ ng nghi p thu c l p cao h c 23XDDD21 giúp tơi tìm ki m, cung c p tài li u tham kh o, s li u tính tốn đ hồn thành lu n v n M c dù r t c g ng hoàn thi n lu n v n b ng t t c s nhi t tình n ng l c c a mình, nhiên trình đ có h n nên khơng th tránh kh i nh ng thi u sót ho c có nh ng ph n nghiên c u ch a sâu R t mong nh n đ c s ch b o thông c m c a Th y cô Tôi xin trân tr ng c m n ! Hà N i, ngày … tháng n m 2017 Tác gi lu n v n inh Công Thành ii M CL C M U V N I DUNG C A LU N V N .2 CH NG 1: T NG QUAN V TÍNH TỐN K T C U THÉP CH U NG T 1.1 T NG QUAN V 1.1.1 NG T nh ngh a, ngu n g c c a đ ng đ t 1.1.2 C 1.1.3 ng đ đ ng đ t ng đ t lãnh th Vi t Nam 1.2 K T C U THÉP VÀ CÁC C TR NG V T LI U 15 1.2.1 T ng quan v k t c u thép 15 1.2.2 c m c a nhà công nghi p 19 1.2.3 c tr ng v t li u thép Tiêu chu n Vi t Nam 21 1.2.4 V t li u thép theo tiêu chu n Eurocode 25 1.2.5 Các d ng ti t di n thép 28 1.3 HI N TR NG TÍNH TỐN CƠNG TRÌNH CH U CH NG 2: C NG S NG T 30 LÝ THUY T C A TÍNH TỐN K T C U THÉP CH U T THEO PH NG PHÁP L CH S TH I GIAN 34 2.1 M T S GI THI T TÍNH TỐN 34 2.2 S TÍNH 34 2.3 TRÌNH T TÍNH TỐN 34 2.4 XÁC NH T I TR NG 35 2.4.1 T i tr ng th ng đ ng 35 2.4.2 T i tr ng gió 36 2.4.3 Các ph ng pháp xác đ nh t i tr ng đ ng đ t 42 iii 2.4.3.1 Ph ng pháp t nh l c ngang t 2.4.3.2 Ph ng pháp ph ph n ng 45 2.4.3.3 Ph ng pháp phân tích theo l ch s th i gian 50 CH ng đ ng 43 NG 3: NGHIÊN C U TÍNH TỐN KHUNG THÉP CH U T I TR NG NG T THEO PH NG PHÁP PHÂN TÍCH L CH S TH I GIAN 52 3.1 T NG QUAN 52 3.1.1 Gi i thi u v cơng trình 52 3.1.2 Gi i thi u v ph n m m ng d ng tính toán ETABS 52 3.1.3 L p mơ hình tính tốn 53 3.2 TÍNH TOÁN T I TR NG T NH TÁC D NG LÊN CƠNG TRÌNH 53 3.2.1 T nh t i 53 3.2.2 Ho t t i 54 3.2.3 T i tr ng gió 54 3.3 TÍNH TỐN T I TR NG NG T TÁC ng đ NG LÊN CƠNG TRÌNH 56 3.3.1 Ph ng pháp t nh l c ngang t ng 56 3.3.2 Ph ng pháp ph ph n ng 59 3.3.3 Ph ng pháp phân tích theo l ch s th i gian 69 3.4 K T QU TÍNH TỐN 76 3.5 NH N XÉT VÀ ÁNH GIÁ 80 K T LU N VÀ KI N NGH 82 TÀI LI U THAM KH O 84 iv DANH M C HÌNH V Hình 1.1 M t s hình nh v h u qu c a đ ng đ t gây Vi t Nam Hình 1.2 Ti t di n d m đ nh hình Hình 1.3 Ti t di n d m t h p Hình 3.1 Mơ hình tính tốn Hình 3.2 Khai báo lo i t i tr ng Hình 3.3 Khai báo thông s theo TCVN 9386:2012 c s tiêu chu n EC8 2004 Hình 3.4: Khai báo kh i l ng riêng đ i v i bê tơng Hình 3.5 Khai báo kh i l ng riêng đ i v i thép Hình 3.6 nh ngh a tr ng h p t i tr ng Hình 3.7 nh ngh a ngu n t o kh i l ng Hình 3.8 Khai báo s mode dao đ ng Hình 3.9 Ki m tra chu k dao đ ng riêng Hinh 3.10 Ph ph n ng Hình 3.11 nh ngh a tr ng h p t i tr ng đ ng đ t Hình 3.12 Gi n đ giá tr Hình 3.13 D li u tr n đ ng đ t d Hình 3.14 nh ngh a tr i d ng file txt ng h p phân tích Hình 3.15 Khai báo h s gi m ch n Hình 3.16 Giá tr moment theo ph Hình 3.17 Giá tr l c c t theo ph ng X ( ng X ( n v T.m) n v T) v Hình 3.18 Giá tr chuy n v theo ph Hình 3.20 Giá tr l c c t theo ph Hình 3.19 Giá tr moment theo ph Hình 3.21.Giá tr chuy n v theo ph ng X ( ng Y ( n v m) n v T) ng Y ( ng Y ( n v T.m) n v m) DANH M C B NG BI U B ng 1.1 B ng 1.2 C c tr ng c h c c a thép cacbon th p (theo TCVN 1765:1975) ng đ tiêu chu n fy , fu c ng đ tính toán f c a thép cacbon th p (theo TCVN 5709 : 1993) B ng 1.3 C ng đ tiêu chu n fy , fu c ng đ tính toán f c a thép h p kim th p (theo TCVN 3104 : 1979) B ng 1.4 Các đ c tr ng v t lý c a thép B ng 1.5 Giá tr danh ngh a c a gi i h n b n fu gi i h n ch y fy c a thép k t c u cán nóng B ng 1.6 Giá tr danh ngh a c a gi i h n b n fu gi i h n ch y fy c a thép ti t di n r ng B ng 2.1 B ng áp l c gió theo b n đ phân vùng áp l c gió lãnh th Vi t Nam B ng 2.2 B ng giá tr gi i h n c a t n s dao đ ng riêng fL B ng 2.3 B ng h s áp l c đ ng c a t i tr ng gió B ng 2.4 B ng h s t ng quan không gian áp l c đ ng c a t i tr ng gió B ng 3.1 B ng giá tr t i tr ng gió t nh B ng 3.2 H s chi t gi m kh i l ng vi U M Tính c p thi t c a đ tài ng đ t m t hi n t ng t nhiên gây chuy n đ ng r t m nh c a n n đ t làm s p đ nhà c a gây thi t h i v ng i tài s n nh h ng đ n đ i s ng kinh t xã h i Do vi c thi t k cơng trình ch u đ ng đ t c n thi t đ b o v tính m ng ng c ng nh c a c i v t ch t bên công trình Cơng trình đ i c thi t k ch u đ ng đ t m t cách b o v gián ti p tính m ng c a c i bên cơng trình K t c u thép có u m nh có c ng đ cao, đ dai cao, tr ng l d s a ch a nên k t c u thép đ khu v c có đ ng đ t l n, th Hi n có nhi u ph ng nh , thi công nhanh, c s d ng nhi u đ xây cơng trình nh t ng xun x y ng pháp tính tốn cho cơng trình ch u đ ng đ t t ph ng pháp đ n gi n cho đ n ph c t p Tùy t ng đ c m, t ng c p cơng trình u c u đ xác nh th mà l a ch n t ng ph ng pháp phù h p Do nhu c u ngày cao v m t b o v tính m ng, ti t ki m chi phí đ u t xây d ng c ng nh ph n ánh đ c g n s làm vi c c a k t c u so v i s làm vi c th c t Trên th gi i nhi u qu c gia s d ng ph đ ng pháp tính tốn theo l ch s th i gian, ph ng pháp c đánh giá có s ph n ánh xác nh ng c n có đ y đ c s d li u c a tr n đ ng đ t x y T i Vi t Nam vi c nghiên c u áp d ng vào cơng trình nhi u h n ch Do vi c nghiên c u ph ng pháp phân tích ng x c a k t c u thép ph ng ch u đ ng đ t dùng cách phân tích theo l ch s th i gian phù h p v i tình hình phát tri n xã h i, mang tính ch t c p thi t đ i v i ngành xây d ng nói chung M c đích c a đ tài Nghiên c u ph ng pháp tính toán k t c u thép ch u đ ng đ t phân tích theo l ch s th i gian, đ a đ c m t s nh n xét v k t qu nh n đ c so v i m t s ph pháp tính tốn khác Cách ti p c n ph - it ng pháp nghiên c u ng NC: Khung k t c u thép ph ng, c u ki n có ti t di n ch I ng - Ph m vi NC: S d ng ph ng pháp tính tốn khung thép ch u đ ng đ t dùng ph ng pháp phân tích theo l ch s th i gian K t qu d ki n đ t đ ánh giá, đ a đ c c u nh c m, nh ng m t đ c h n ch c a m t s ph pháp tính tốn k t c u thép ch u đ ng đ t so v i tính theo ph th i gian ng ng pháp theo l ch s CH NG 1: T NG QUAN V TÍNH TỐN K T C U THÉP CH U NG T 1.1 T ng quan v đ ng đ t 1.1.1 nh ngh a, ngu n g c c a đ ng đ t ng đ t hi n t l nđ ng dao đ ng r t m nh n n đ t x y m t ngu n n ng l ng c gi i phóng th i gian r t ng n s n t r n đ t ng t ph n v ho c ph n áo c a qu đ t [1] Ngu n g c c a đ ng đ t: * ng đ t có ngu n g c t ho t đ ng ki n t o T nh ng n m 60 c a th k XX, nhà đ a ch t đ a ch n h c đ a thuy t ki n t o m ng hay g i thuy t trơi d t l c đ a đ gi i thích cho ngu n g c: c a tr n đ ng đ t xu t hi n th gi i Theo thuy t này, lúc đ u l c đ a g n li n v i đ c g i Pangaea, sau cách kho ng ch ng 200 tri u n m chúng tách thành nhi u m ng c ng di chuy n ch m t dung nham ng đ i so v i m t l p d ng th l ng, nhi t đ cao đ có hình d ng nh ngày Tu thu c vào đ c thù c a ho t đ ng ki n t o, ranh gi i phân chia gi a m ng th ng có d ng: g gi a đ i d T i vùng g gi a đ i d ng, đ t g y, vòng cung đ o vùng orogenic ng, dung nham nóng ch y ph n áo trào lên b m t qu đ t sau ngu i đi, b i d n m r ng m ng th ch quy n theo ph đ t gãy, m ng ki n t o chuy n đ ng t ng ngang T i ng đ i so v i b hút vào ph n áo c a qu đ t t i vùng orogenic Các thành t u khoa h c k thu t, đ c bi t m ng l i đ a ch n k quan tr c đ a ch t th gi i ch ng minh tính đ n c a thuy t ki n t o m ng Do vòng 10 n m ti p theo, lý thuy t đ rãi đ c gi i khoa h c ch p nh n m t cách r ng c xem m t nh ng thành t u khoa h c l n nh t c a nhân lo i th k XX.[1] Theo gi thi t c b n c a thuy t ki n t o m ng, b m t qu đ t đ ct ph pt m ts kh i l n g i m ng; trên, m ng châu l c đ i d ng Các m ng chuy n đ ng t ng đ i so v i Toàn b v qu đ t có th hình dung đ c chia thành 15 m ng có 11 m ng l n (v m ng) sau: m ng Âu – Á, m ng châu Phi, m ng châu úc, m ng Philipin, m ng Thái Binh d ng, m ng Cocos, m ng Nazca, m ng B c M , m ng Nam M , m ng Caribe m ng Nam c c Các m ng l n l i đ c chia thành m ng bé h n (vi m ng) qua v t đút gãy nông h n.[1] T i vùng phân chia gi a m ng xu t hi n bi n d ng t ng đ i m t vùng h p Các bi n d ng có th x y ch m liên t c ho c có th x y m t cách đ t ng t d i d ng tr n đ ng đ t nhà khoa h c xác đ nh đ c ba ki u bi n d ng ho c ba ki u chuy n đ ng sau t i b biên m ng.[1] a) Chuy n đ ng tách giãn T i m t s vùng, m ng di chuy n r i xa nhau, dung nham nóng ch y ph n áo trào lên b m t qu đ t sau ngu i đi, b i d n m r ng m ng th ch quy n theo ph ng ngang Vùng b biên m ng có tên g i vùng g m r ng th gi a đ i d ng Ví d m ng B c M Nam M tr t v phía tây xa d n m ng Á- Âu châu Phi Vùng g m r ng (đ t g y) ch y d c gi a t o nên núi l a ng m d r ng thêm m ng làm cho ng n m i Tây d ng i bi n; dung nham l ng tràn lên b m t, ngu i b i i Tây d ng ngày r ng T c đ chuy n đ ng tách r i gi a m ng kho ng đ n 18 cm/n m; vùng g m r ng ven Thái Bình d ng có t c đ chuy n đ ng l n nh t.[1] b) Chuy n đ ng hút chìm Do kích th c c a qu đ t gi nguyên không đ i, nên vi c m r ng m ng t i m t s b biên ph i đ đ c bù l i b ng vi c thu h p Gác m ng t i m t s b biên khác i u c quan sát th y qua chuy n đ ng hút chìm gi a hai m ng k Có hai lo i chuy n đ ng hút chìm: * nh ngh a hàm th i gian: đ nh ngh a hàm th i gian ta có th s d ng hàm th i gian đ c cung c p s n b i ph n m m ho c l p hàm th i gian theo d ng hàm đ n gi n (sin, cos…) Tuy nhiên hàm th i gian có s n ph n m m không phù h p v i u ki n v đ a ch t c ng nh c ng đ đ ng đ t t i Vi t Nam kh c ph c đ c u ta có th t l p m t hàm b t k ho c l y hàm t m t file d li u có s n Define/Time History Functions sau ch n m c Add Funtion from file th c hi n n thông s liên quan: Ch n Browse ch n đ ng d n đ n th m c ch a hàm th i gian Ch n vào m c View file đ xem cách th c trình bày c a file ph c v cho vi c khai báo N u file có d ng giá tr th i gian t ng đ ng ch n Time and Funtion Values N u file có d ng giá tr cách m t kho ng th i gian ch n Values at Equal Intervals of Và nh p b c th i gian đ c đ c t file d li u Xem k file d li u khai báo thông s quan tr ng sau: Header Line to Skip: s dòng đ u tiên thích cho b ng d li u Number of Points per Line: s “c t d li u” yêu c u máy đ c C t g m m t c t th i gian m t c t giá tr 70 c p s bao Kích Display Graph đ xem gi n đ giá tr Hình 3.12 Gi n đ giá tr Hình 3.13 D li u tr n đ ng đ t d 71 i d ng file txt S li u b ng giá t c s d ng lu n v n đ t ct i i n Biên c đo đ c b ng máy đo gia ây m t hai tr n đ ng đ t t i Vi t Nam đ gia t c, l i đa s tr n đ ng đ t x y t i Vi t Nam đ u đ b ng v n t c sang tr n đ ng đ t x y v i c đ ng đ không l n Tr n đ ng đ t i n Biên x y ngày 19/2/2001 (M=5.3) S li u đ cung c p b i Phòng Quan sát đ ng đ t – Vi n V t lý đ a c u đ * c chuy n đ i t c ghi l i t i tr m quan tr c Tu n Giáo (TGV-21025.39’N, 103025.09’E) t i huy n Tu n Giáo, t nh ng c đo b ng máy i s h u s li u TS Lê T S n nh ngh a tr ng h p phân tích: Define/Time History Case/Add New History Hình 3.14 nh ngh a tr 72 ng h p phân tích c c s cho phép c a Hình 3.15 Khai báo h s gi m ch n N u b ng giá tr gia t c tính theo cm/s2 mà ta mu n tính tốn theo m/s2 ta nhân h s chuy n đ i 0.01 vào ph n Scale Factor N u ph hàm th i gian ta dùng chung hàm v i ph 30% ph ng ban đ u v i gi thi t tác đ ng b ng ng ban đ u vào Scale Factor T ng th i gian mà ch s xu t k t qu b ng tính c a b c th i gian s b Start from Previous History u ki n ban đ u c a b đ tr ng ho c ch n m t tr ng h p phân tích đ có th tác đ ng nhi u b ng gia t c l n l -B c th i gian: k t qu s đ Trong m i b đ ng vng góc khơng có ng trình s phân tích c th i gian phân tích c tích phân đ u tiên Có th c đ nh ngh a tr c Nh ta t đ tham kh o c tính tốn cho m i kho ng th i gian dt n b c c th i gian, gia t c xem nh thay đ i n tính giá tr c a gia t c c n i suy t hai m K t qu ng x c a k t c u s đ l y làm u ki n ban đ u cho b c tính tốn t i cu i b c phân tích k ti p T i m i b c a giá tr đ u vào (in put time) ng x c a k t c u ch đ 73 c c th i gian c tính tốn ch khơng đ c l u l i Ch ng trình ch l u l i ng x c a sau m i b (out put time) Vì v y, ta có th bi t đ mà ta đ nh ngh a đ tđ th i gian su t b ng b c th i gian c a giá tr đ u c ng s c a k t c u sau m i b c th i gian c s đ ng nh t có k t qu xác nên ch n b c c th i gian c a d li u [10] * Trình t phân tích u tiên ph i có s li u ghi l i t m t tr n x y tr Vi c m n s li u c t i vùng đ t mà ta thi t k vùng đ t khác ch mang tính ch t tham kh o Vì m i vùng đ t có hình d ng b ng gia t c nh t đ nh, ph thu c vào c p đ ng đ t đ a ch t c a vùng Máy tính s mơ hình hóa k t c u l p ph đ ng (mode) Ta có th xác l p đ ng trình dao đ ng c a m i d ng dao c h s c n ng v i m i d ng dao đ ng S bi n thiên c a gia t c tồn b q trình đ ng đ t s đ nh đ phân tích Trong m i b t ng b l nc a b c th i gian đ c chia t ng b c th i gian c xác l p b i ng i thi t k c th i gian, gia t c xem nh thay đ i n tính Máy tính s phân tích c ph ng trình dao đ ng t ng b s u ki n ban đ u c a b tính tốn t t c ph n t Sau s đ th i gian, sau m i b giá tr đ u vào cho b c tr c k ti p Trong ph n m m ETABS s d ng ph pháp tích phân d ng dao đ ng Trong m i b k t c u cho đ n th i m c th i gian K t qu c a b c th i gian, ng x c a k t c u s đ c c ng l i đ đ ng x đ u đ *K t qu tính tốn ng X t i ví trí chân c t có s hi u C33 T ng V2 (T) M3 (T.m) 4,19 9,795 5,49 10,917 5,31 9,895 5,41 10,057 74 c c c l u l i l y làm c k ti p [10] K t qu tính tốn n i l c theo ph ng c ng x t ng th c a ây không ph i ng x riêng c a k t c u b c th i gian giá tr c 5,4 9,954 5,04 9,529 Mái 6,24 10,565 K t qu tính tốn n i l c theo ph ng Y t i ví trí chân c t có s hi u C33 T ng V2 (T) M3 (T.m) 0,55 1,163 0,56 1,094 0,51 0,999 0,45 0,865 0,37 0,711 0,28 0,536 Mái 0,19 0,354 K t qu tính tốn chuy n v T ng Ph ng X (m) Ph ng Y (m) 0,0008 0,0006 0,0015 0,0014 0,0022 0,0022 0,0028 0,0029 0,0033 0,0034 0,0037 0,0038 Mái 0,0039 0,0041 75 3.4 K t qu tính tốn * K t qu tính tốn n i l c theo ph ng X c a ba ph ng pháp t i ví trí chân c t có s hi u C33 T nh l c ngang T ng Ph ph n ng L ch s th i gian V2 (T) M3 (T.m) V2 (T) M3 (T.m) V2 (T) M3 (T.m) 4,73 12,014 4,22 9,861 4,19 9,795 5,53 11,238 5,54 11,011 5,49 10,917 5,46 10,361 5,36 9,95 5,31 9,895 5,53 10,31 5,4 10,013 5,41 10,057 5,45 9,954 5,38 9,929 5,4 9,954 5,04 9,529 5,15 9,614 5,04 9,529 Mái 6,24 10,565 6,02 10,198 6,24 10,565 * K t qu tính tốn n i l c theo ph ng Y c a ba ph ng pháp t i ví trí chân c t có s hi u C33 T nh l c ngang Ph ph n ng L ch s th i gian V2 (T) M3 (T.m) V2 (T) M3 (T.m) V2 (T) M3 (T.m) 0,55 1,163 0,55 1,169 0,55 1,163 0,56 1,094 0,56 1,091 0,56 1,094 0,51 0,999 0,52 1,005 0,51 0,999 0,45 0,865 0,44 0,859 0,45 0,865 0,37 0,711 0,37 0,718 0,37 0,711 0,28 0,536 0,28 0,53 0,28 0,536 76 Mái 0,19 0,354 * K t qu chuy n v c a ba ph 0,18 0,351 0,19 ng pháp ( T ng T nh l c ngang Ph ng X Ph ng Y 0,354 Ph ph n ng Ph ng X Ph ng Y n v : m) L ch s th i gian Ph ng X Ph ng Y 0,0014 0,0008 0,0008 0,0006 0,0008 0,0006 0,0028 0,0019 0,0015 0,0014 0,0015 0,0014 0,0042 0,003 0,0022 0,0022 0,0022 0,0022 0,0055 0,004 0,0028 0,0029 0,0028 0,0029 0,0067 0,0049 0,0033 0,0034 0,0033 0,0034 0,0077 0,0056 0,0037 0,0038 0,0037 0,0038 Mái 0,0084 0,0061 0,0039 0,0041 0,0039 0,0041 M(T.m) T ng Hình 3.16 Giá tr moment theo ph 77 ng X ( n v T.m) Q(T) T ng Hình 3.17 Giá tr l c c t theo ph Giá tr chuy n v (m) ng X ( n v T) T ng Hình 3.18 Giá tr chuy n v theo ph 78 ng X ( n v m) M(T.m) T ng Q (T) Hình 3.19 Giá tr moment theo ph ng Y ( n v T.m) T ng Hình 3.20 Giá tr l c c t theo ph 79 ng Y ( n v T) Giá tr chuy n v (m) T ng Hình 3.21.Giá tr chuy n v theo ph ng Y ( n v m) 3.5 Nh n xét đánh giá Sau tính tốn, k t qu tính tốn v i u ki n tính tốn ta nh n th y giá tr moment theo ph hai ph ng X c a ph ng pháp t nh l c ngang t ng pháp l i c th giá tr moment theo ph 12,014T.m v i ph ng đ ng l n h n so v i ng X t i t ng có gí tr ng pháp t nh l c ngang 9,8T.m; 9,7T.m l n l ph ng pháp ph ph n ng l ch s ph ng X có giá tr g n v i t ng l i c a c ba ph th i gian Tuy nhiên giá tr moment theo khác bi t không l n Còn giá tr l c c t theo ph bi t t ng đ i l n ng X c ng ch có giá tr khác i v i giá tr chuy n v theo ph 0,0084m giá tr đ i v i hai ph i v i ph ng ng pháp t nh l c ngang ng pháp ph ph n ng, l ch s th i gian ng Y giá tr v moment l c c t khơng có s khác bi t nhi u, ch có giá tr chuy n v ph so v i hai ph ng ng X giá tr ng pháp t nh l c ngang l n h n nhi u so v i hai ph pháp l i Giá tr chuy n v t i t ng cao nh t c a ph 0,0039m ng pháp, s t ng v i t ng cao h n giá tr đ i v i ph pháp khơng có s khác bi t l n chuy n v c a ph t v i hai ng pháp t nh l c ngang c ng có giá tr l n h n ng pháp l i Nh ng giá tr s chênh l ch v giá tr không nhi u nh v i theo ph ng X giá tr v i ph 80 ng pháp t nh l c ngang 0,0061m 0,0041m v i hai ph ph ng pháp l i Nên s d ng ph ng pháp s đánh giá đ c nh t ng x c a k t c u tồn b q trình x y đ ng đ t Tuy nhiên vi c s d ng ph th i gian khó kh n, ph bi n đ t h n ch khơng đ ng pháp l ch s th i gian ng pháp phân tích theo l ch s Vi t Nam s li u ghi l i đ c ph bi n Hy v ng t c t tr n đ ng ng lai v i s phát tri n h n vi c thu thâp s li u t tr n đ ng đ t vi c s d ng ph tích theo l ch s th i gian s đ c áp d ng r ng rãi B ng giá tr so sánh gi a hai ph ng so v i ph ng pháp t nh l c ngang t 4,73 ng đ ng ph ph n ng pháp phân tích theo l ch s th i gian t i t ng theo ph T nh l c ngang T ng V2(T) ng pháp phân ng X Ph ph n ng Chênh Chênh Chênh Chênh l ch l ch l ch l ch (%) M3(T.m) (%) V2(T) (%) M3(T.m) (%) 6,1 12,014 10,2 4,22 0,4 9,861 0,3 81 K T LU N VÀ KI N NGH Nh v y ph m vi nghiên c u c a đ tài, nghiên c u ng d ng tính tốn cơng trình k t c u khung thép s d ng ph ng pháp phân tích l ch s theo th i gian s d ng s li u b ng gia t c c a m t tr n đ ng th c đ c ghi l i t i i n Biên vào n m 2001 ng th i c ng s d ng cơng trình nh nh ng s d ng hai ph dùng ph bi n hi n ph ng pháp t nh l c ngang t ph ph n ng đ tính tốn d a h ng đ ng pháp s d ng gia t c n n đ d ng tr c ti p giá tr ghi l i đ ph ng 6,1% so v i ph ng pháp có giá tr g n b ng so ng pháp l ch s th i gian đ i v i c t t c tr ng h p ng x c a cơng trình ng pháp t nh l c ngang t ng pháp ph ph n ng đ đ t x y đ thi t l p nên đ ng pháp ng pháp l ch s th i gian T đ a tồn b q trình x y đ ng đ t c a ph c r ng ph ng pháp s ng X Còn s chênh l ch đ i v i ph nh n xét v vi c ch a đánh giá h t đ Và th y đ ng đ i gi a ng pháp l ch s th i gian c th giá tr moment c a giá tr moment t i t ng theo ph ng đ ng pháp c c a m t tr n đ ng đ t c th Vi c th hi n qu ng pháp ph ph n ng l n h n 0,4% so v i ph t nh l c ngang t ng quan t c tra tiêu chu n ph k t qu tính toán v moment chuy n v c a ph v i k t qu tính tốn theo ph ng ph c ng d n theo TCVN 9386:2012 Qua k t qu tính tốn đ i v i nh ng cơng trình c th nh đ a m i t hai ph ng pháp đ ng đ ng c t ng h p l i t tr n đ ng c ph nên k t qu tính toán s ph n ánh t ng đ i sát ng x c a cơng trình q trình x y đ ng đ t Tuy nhiên k t lu n ch mang tính ch t t ng so sánh t ng đ i gi a ph pháp Vi c tính tốn đ a k t qu nh ch đ a đ ph ng t nh l c ngang t ng đ c nh ng c m c a ng ph ph n ng vi c ch a h t đánh giá h t ng x c a công trình tồn b q trình x y đ ng đ t so vi c s d ng s li u th c ghi l i t m t tr n đ ng đ t c th đ tính toán theo ph theo l ch s th i gian ng pháp phân tích có th so sánh đánh giá xác gi a ph c n ph i đ a s li u đ u vào c a t t c ph ng pháp ng pháp v m t h quy chi u Nên c ng m h n ch t n t i lu n v n này, hai ph t nh l c ngang t đ i v i ph ng đ ng ph ph n ng giá tr đ u vào t ng pháp ng thích nh ng ng pháp phân tích theo l ch s th i gian s li u đ u vào ch a 82 kh p C n ph i ti n hành nghiên c u thêm đ quy đ i đ c t s li u b ng gia t c v gia t c n n thi t k đ đ a v m t h quy chi u lúc vi c so sánh m i th c s chính xác 83 TÀI LI U THAM KH O [1] Nguy n Lê Ninh (2009) ng đ t thi t k công trình ch u đ ng đ t Nhà xu t b n Xây d ng, Hà N i [2] Ph m V n H i, Nguy n Quang Viên, Ph m V n T , L u V n T ng (2009): K t c u thép - Ph n c u ki n c b n, Nhà xu t b n khoa h c k thu t [3] Ph m V n H i, Nguy n Quang Viên, Ph m V n T , oàn Ng c Tranh, Hoàng V n Quang (1998): K t c u thép - Cơng trình dân d ng Cơng nghi p, Nhà xu t b n khoa h c k thu t [4] Tiêu chu n TCVN 1765:1975 Thép Cacbon, k t c u thông th ng, mác thép yêu c u k thu t [5] Tiêu chu n thi t k thép EN1993-1.1:2005 (EC3) [6] Tiêu chu n TCVN 3104:1979 Thép k t c u h p kim th p, mác, yêu c u k thu t [7] Tiêu chu n TCVN 9386:2012 Thi t k cơng trình ch u đ ng đ t [8] Tiêu chu n thi t k kháng ch n EN1998-1:2004 (EC8) [9] Tiêu chu n TCVN 2737:1995 T i tr ng tác đ ng –Tiêu chu n thi t k [10] Bài báo khoa h c thi t k cơng trình ch u đ ng đ t [11] S li u b ng gia t c c a tr n đ ng đ t s d ng lu n v n đ b i Phòng Quan sát đ ng đ t – Vi n V t lý đ a c u 84 c cung c p ... u ph ng pháp tính tốn k t c u thép ch u đ ng đ t phân tích theo l ch s th i gian, đ a đ c m t s nh n xét v k t qu nh n đ c so v i m t s ph pháp tính tốn khác Cách ti p c n ph - it ng pháp nghiên... ng m t đ c h n ch c a m t s ph pháp tính tốn k t c u thép ch u đ ng đ t so v i tính theo ph th i gian ng ng pháp theo l ch s CH NG 1: T NG QUAN V TÍNH TỐN K T C U THÉP CH U NG T 1.1 T ng quan v... ng NC: Khung k t c u thép ph ng, c u ki n có ti t di n ch I ng - Ph m vi NC: S d ng ph ng pháp tính tốn khung thép ch u đ ng đ t dùng ph ng pháp phân tích theo l ch s th i gian K t qu d ki n đ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính toán kết cấu thép chịu động đất theo phương pháp phân tích lịch sử thời gian , Tính toán kết cấu thép chịu động đất theo phương pháp phân tích lịch sử thời gian

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay