Tăng cường công tác quản trị nhân lực của công ty TNHH sản xuất và thương mại cường việt

109 5 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 15:07

L I CAM OAN Tác gi xin cam đoan lu n v n v i đ tài “T ng c l c c a Công ty TNHH s n xu t th ng công tác qu n tr nhân ng m i C ng Vi t” cơng trình nghiên c u khoa h c đ c l p c a riêng tác gi Các s li u s d ng có ngu n g c rõ ràng, k t qu nghiên c u Lu n v n hoàn toàn trung th c ch a t ng đ c công b b t k công trình nghiên c u khoa h c tr c Hà N i, ngày 26 tháng n m 2017 Tác gi lu n v n inh Th Thu Hi n i L IC M N hồn thành khóa lu n, s n l c c a b n thân, tác gi nh n đ cr t nhi u s quan tâm giúp đ nhi t tình c a t p th , cá nhân nhà tr ng Tr c h t, tác gi xin chân thành c m n Tr ng i h c Th y l i t o u ki n thu n l i cho tác gi su t th i gian h c t p làm lu n v n cao h c Tác gi xin bày t s bi t n sâu s c đ n th y giáo GS.TSKH Nguy n Kh c Minh, ng i t n tình h ng d n đ ng viên tác gi su t th i gian hoàn thành lu n v n Xin chân thành c m n th y giáo, cô giáo quan tâm gi ng d y cho tác gi su t th i gian qua ch b o, góp ý cho b n lu n v n Xin kính chúc th y giáo, giáo gia đình m nh kh e h nh phúc, ti p t c s nghi p đào t o cho th h h c sinh, sinh viên đ t đ n a đ c nhi u thành công h n ng h c t p nghiên c u khoa h c Xin trân tr ng c m n Tác gi inh Th Thu Hi n ii M CL C PH N M CH U .1 NG C S LÝ LU N TH C TI N V QU N TR NHÂN L C TRONG DOANH NGHI P 1.1 C s lý lu n v nhân l c qu n tr nhân l c doanh nghi p 1.1.1 Khái ni m ngu n nhân l c 1.1.2 Khái ni m vai trò c a cơng tác qu n tr nhân l c doanh nghi p 1.1.3 Ý ngh a c a công tác qu n tr nhân l c doanh nghi p 1.1.4 Các ch c n ng c b n c a qu n tr nhân l c doanh nghi p 1.1.5 Nh ng n i dung c b n c a qu n tr nhân l c doanh nghi p 1.1.6 Các tiêu chí đánh giá hi u qu s d ng ngu n nhân l c doanh nghi p 27 1.1.7 Các nhân t nh h ng đ n công tác qu n tr nhân l c doanh nghi p 28 1.2 C s th c ti n v qu n tr nhân l c doanh nghi p 31 1.2.1 M t s kinh nghi m v công tác qu n tr nhân l c doanh nghi p 31 1.2.2 Nh ng cơng trình nghiên c u có liên quan đ n đ tài 39 K t lu n ch CH ng 41 NG TH C TR NG CÔNG TÁC QU N TR NHÂN L C T I CÔNG TY TNHH S N XU T TH NG M I C NG VI T 42 2.1 Gi i thi u chung v Công ty TNHH s n xu t th ng m i C ng Vi t 42 2.1.1 Q trình phát tri n c a Cơng ty .42 2.1.2 C c u t ch c b máy qu n lý ngành ngh ho t đ ng kinh doanh 43 2.1.3 K t qu th c hi n ch tiêu s n xu t kinh doanh giai đo n 2014 – 2016 47 2.2 Phân tích th c tr ng công tác qu n tr nhân l c c a Công ty TNHH s n xu t th ng m i C 2.2.1 ng Vi t 49 c m v c c u lao đ ng c a Công ty 49 2.2.2 Công tác ho ch đ nh d báo ngu n nhân l c t i Công ty 53 2.2.3 Công tác n d ng s d ng lao đ ng c a Công ty .55 2.2.4 Công tác đào t o, phát tri n nhân l c c a Công ty .60 2.2.5 Chính sách đãi ng ti n l ng c a Công ty 63 2.3 ánh giá chung v công tác qu n tr nhân l c t i Công ty 69 iii 2.3.1 M t s k t qu đ t đ c theo tiêu chí đánh giá 69 2.3.2 Nh ng h n ch nguyên nhân 70 K t lu n ch CH ng 72 NG GI I PHÁP T NG C NG CÔNG TÁC QU N TR NHÂN L C T I CÔNG TY TNHH S N XU T TH 3.1 C nh h ng chi n l NG M I C NG VI T 73 c phát tri n c a Công ty TNHH s n xu t th ng m i ng Vi t 73 3.1.1 nh h ng phát tri n Công ty 73 3.1.2 nh h ng công tác qu n tr nhân l c c a Công ty 74 3.2 Các gi i pháp t ng c ng công tác qu n lý nhân l c t i Công ty 75 3.2.1 Gi i pháp cho công tác ho ch đ nh nhân l c 75 3.2.2 Gi i pháp v công tác phân tích cơng vi c 79 3.2.3 Gi i pháp cho công tác n d ng nhân l c 82 3.2.4 Gi i pháp v công tác đãi ng tr l ng lao đ ng 89 3.2.5 Nâng cao hi u qu công tác ki m tra, đánh giá n ng l c th c hi n công vi c c a ng K t lu n ch i lao đ ng 93 ng 96 K T LU N KI N NGH 97 DANH M C TÀI LI U THAM KH O 100 iv DANH M C CÁC HÌNH Hình 1.1 Quy trình ho ch đ nh nhân l c doanh nghi p Hình 1.2: H th ng đánh giá n ng l c th c hi n công vi c c a nhân viên 23 Hình 1.3: S đ khen th ng 25 Hình 1.4: H th ng tr cơng doanh nghi p 26 Hình 2.1 S đ C c u t ch c b máy c a Công ty 43 Hình 3.1 S đ n d ng t i Công ty (Tác gi đ xu t) 86 v DANH M C CÁC B NG B ng 2.1 Tình hình s n xu t kinh doanh n m 2014 - 2016 47 B ng 2.2 C c u lao đ ng theo ch c n ng 49 B ng 2.3 C c u lao đ ng theo đ tu i 50 B ng 2.4 C c u lao đ ng theo gi i tính 51 B ng 2.5 C c u lao đ ng theo trình đ chun mơn 52 B ng 2.6 Tình hình n d ng lao đ ng t i công ty C ng Vi t 59 B ng 2.7 Chi phí đào t o lao đ ng n m 2014 – 2016 62 B ng 3.1 Quy trình ho ch đ nh ngu n nhân l c c a Công ty th i gian t i 77 B ng 3.2 B ng mô t công vi c B ng tiêu chu n công vi c 80 vi DANH M C CÁC CH VI T T T Ch vi t t t Ch vi t đ y đ CBCNV: Cán b công nhân viên DN: Doanh nghi p NNL: Ngu n nhân l c NL: Nhân l c NL : Ng H L : H p đ ng lao đ ng QTNL: Qu n tr nhân l c TNHH: Trách nhi m h u h n TM: Th SX: S n xu t vii i lao đ ng ng m i PH N M U Tính c p thi t c a đ tài N n kinh t Vi t Nam giai đo n h i nh p, c nh tranh h p tác qu c t Vì v y, đ tranh th m i ngu n l c, phát huy t i đa n ng l c hi u qu s n xu t kinh doanh, doanh nghi p Vi t Nam nói chung, Công ty Trách nhi m h u h n (TNHH) s n xu t Th ng M i C ng Vi t nói riêng ph i s d ng h p lý ngu n nhân l c đ nâng cao n ng l c c nh tranh, gi v ng phát tri n v th c a Cơng ty TNHH s n xu t Th ng M i C ng Vi t m t doanh nghi p t nhân, l nh v c kinh doanh đa ngành ngh : Nh p kh u, xu t kh u hóa ch t chuyên d ng, s n xu t m c in, s n m t s thành ph m khác,… Công ty kh ng đ nh đ c v th c a n n kinh t th tr nh ng doanh nghi p tr thành công c a c n ng, m t c Qu n tr ngu n nhân l c (QTNNL) hi u qu đ th c hi n th ng l i m c tiêu phát tri n c a doanh nghi p, m t cán b nghiên c u th c t t i Công ty TNHH s n xu t Th ng M i C ng Vi t, v n d ng nh ng ki n th c đ ch ck th pv i th c t s n xu t, s giúp đ c a đ ng nghi p th y cô, tác gi l a ch n đ tài t t nghi p “T ng c xu t Th ng công tác qu n tr nhân l c c a Công ty TNHH s n ng M i C ng Vi t” Vi c nghiên c u chuyên sâu v qu n tr ngu n nhân l c áp d ng vào công ty s giúp cho Công ty phát tri n nhanh, b n v ng th i k đ t n c h i nh p sâu toàn di n h n v i th gi i M c đích nghiên c u c a đ tài M c đích c a lu n v n nghiên c u gi i pháp qu n tr ngu n nhân l c áp d ng vào công ty, đ m b o t n d ng phát huy t i đa kh n ng c a ngu n l c cơng ty góp ph n vào s phát tri n l n m nh c a công ty nói riêng, n n kinh t c n c nói chung it ng ph m vi nghiên c u a it ng nghiên c u i t ng nghiên c u c a đ tài công tác qu n tr nhân l c c a Công ty TNHH S n xu t Th ng M i C doanh đa ngành ngh nh ng nhân t ng Vi t – m t doanh nghi p t nhân kinh nh h ng đ n công tác b Ph m vi nghiên c u - Ph m vi v n i dung không gian nghiên c u: Công tác qu n tr nhân l c t i Công ty TNHH S n xu t Th ty TNHH SX TM C ng M i C ng Vi t (Sau g i t t Công ng Vi t) - Ph m vi v th i gian nghiên c u: Lu n v n s d ng s li u thu th p t i Công ty giai đo n t n m 2014 đ n n m 2016 đ phân tích đánh giá đ xu t gi i pháp cho giai đo n 2017 - 2020 Cách ti p c n ph ng pháp nghiên c u Trên c s lý lu n chung v qu n tr nhân l c; h th ng v n b n, ch đ , sách hi n hành v qu n lý nhân l c c a Nhà n c nói chung c a cơng ty nói riêng tình hình tri n khai th c hi n công tác qu n tr nhân l c nh ng n m v a qua Trong lu n v n, tác gi s d ng nh ng ph c u chung c a khoa h c kinh t nh : Ph ng pháp nghiên ng pháp h th ng hóa, ph ng pháp thu th p s li u th c p, ph ng pháp th ng kê mơ t , th ng kê phân tích, phân tích so sánh t ng h p, ph ng pháp tham v n ý ki n chuyên gia,… đ đ a đánh giá v th c tr ng qu n tr nhân l c công ty đ tđ cm c tiêu nghiên c u đ ra, tác gi th c hi n phân tích đ nh tính đ nh l ng, thu th p d li u t nhi u ngu n thông tin khác b i v i ngu n n d ng bên Khi ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a Công ty đ vi c đòi h i nhân s v i s l ng l n ch t l c m r ng, nhu c u cơng ng cao vi c đa d ng hóa ngu n n d ng bên th c s c n thi t Nó s t o u ki n cho vi c t ng s l ng ng c ng nh ch t l ng h s d n, t o c h i cho nh ng i có n ng l c th c s , có nhi t huy t v i Cơng ty đ c n d ng Khi th c hi n vi c đa d ng hóa ngu n n d ng, Công ty nên ý đ n m t s ngu n sau: - Tuy n nhân viên t c s đào t o: Các tr ng i h c, cao đ ng trung h c chuyên nghi p ngày tr thành n i cung c p nhân l c quan tr ng đ i v i h u h t Công ty Tuy nhiên th i gian qua, Công ty ch a tr ng quan tâm t i ngu n ây ngu n n d ng l n có xu h ng phát tri n, nên s cung c p cho doanh nghi p nh ng lao đ ng có ch t l ng ngày m t cao h n Các sinh viên c a tr ng th ng đ c đào t o b n, khoa h c có h th ng M c dù h ch a đ kinh nghi m đ làm vi c nh ng h l i có s c tr , s nhi t tình, n ng đ ng, sáng t o, tinh th n ham h c h i c u ti n, kh n ng thích ng nhanh chóng v i s thay đ i c a môi tr ng - Tuy n nhân viên t trung tâm gi i thi u vi c làm: Trung tâm gi i thi u vi c làm th vi c nhi u ph ng có r t nhi u s li u c b n v ng i tìm ng di n, h ph trách công vi c công b thông tin n d ng, sau sàng l c nh ng ng i có kh n ng t ng đ i t t Công ty s d ng ngu n thông qua vi c nh t ch c chuyên nghi p n d ng giúp Tuy nhiên Công ty c n ý n d ng t ngu n Công ty c n có nh ng bi n pháp ki m tra ch t ch k l ng ch t l ng c a ng viên đ c gi i thi u T t nh t Công ty nên k t h p v i trung tâm v i h n d ng s tìm đ m i có th ch n đ c nhân viên t t phù h p v i cơng vi c, ch có Cơng ty c nh ng ng i phù h p v i cơng vi c c a Cơng ty c ng c n tránh tình tr ng trung tâm l i d ng lòng tin c a Cơng ty, ch y 87 theo l i nhu n cung ng cho Công ty nh ng lao đ ng không đ nh ng ph m ch t c n thi t v i công vi c - Nhân viên c c a cơng ty: Nhi u tr ng h p có nh ng nhân viên c a Cơng ty có th đ ng t t Công ty l i r i b Công ty đ làm cho công ty khác ho c gi i quy t vi c riêng Nh ng làm vi c t công ty m i h th y r ng cơng vi c l i h n h ng ho c tình tr ng cá nhân thay đ i h mu n tr l i n i c Thông th ng Cơng ty khơng coi tr ng ngu n nhân l c Cơng ty cho r ng h không trung th c, không đáng tin c y, nh ng ng i “đ ng núi trông núi n ” Tuy nhiên r t nhi u Công ty khám phá r ng nh ng ng i tr l i làm vi c l i nh ng nhân viên làm vi c t t h n có tinh th n trung th c h n tr c h làm vi c t i i u c ng d hi u h t đ ng b vi c mà quay l i đ c Công ty m r ng vòng tay đón h h s d n h t tâm l c đ ch ng t lòng mong m i làm vi c c a mình, h c ng mu n s a ch a nh ng sai l m c a nên s c ng hi n h t Cơng ty - H i ch vi c làm: Công ty nên đ ng ký tham gia h i ch v vi c làm đ tìm ki m ng viên Ph ng pháp cho phép Cơng ty có th ti p xúc tr c ti p v i nhi u ng viên, m nhi u c h i l a ch n cho Công ty - Qu ng cáo qua báo chí ho c internet: Khi s d ng hình th c qu ng cáo làm ph ng th c tìm ki m, Cơng ty c ng c n ph i ý m y m sau: - Thông qua u tra nghiên c u th tr ng đ l a ch n ph ng ti n truy n thơng qu ng cáo có hi u qu nh t - Thi t k qu ng cáo ph i làm n i b t đ c tiêu chí c a doanh nghi p - Ph i s d ng l i l qu ng cáo có tính c đ ng n t ng sâu s c - Khi so n th o n i dung qu ng cáo ph i c n c vào b n thuy t minh v trí cơng vi c d đ nh n ch n nhân viên 88 - N i dung qu ng cáo ph i xác đ nh rõ v trí cơng vi c, s l ng tìm ki m t cách nh n ch c c n có, ngồi ghi rõ nh ng đãi ng c a Công ty đ i v i ng i đ n n Hình th c Cơng ty nên áp d ng đ i v i nh ng k ho ch n d ng n m 3.2.3.3 i u ki n th c hi n gi i pháp C n có b n đánh giá k t qu ph ng v n cho t ng ng viên theo t ng tiêu chí c th khơng ch v trình đ , ki n th c đ c đào t o, thâm niên, thành tích mà c v k n ng giao ti p, k n ng phân tích x lý tình hu ng, ph m ch t cá nhân nh phong cách giao ti p, c ch , s linh ho t, tháo vát… S d ng v n b n phân tích cơng vi c c th vào q trình n d ng đ công tác n d ng di n xác h n tiêu chu n đánh giá ng viên phù h p v i tình hình th c t h n 3.2.3.4 Hi u qu d ki n gi i pháp mang l i Nâng cao ch t l ng đ i ng lao đ ng Công ty, giúp cho Công ty có nh ng l i th nh t đ nh ký k t h p đ ng đ i v i khách hàng nh t nh ng khách hàng n c Tuy n ch n đ c nh ng ng viên có n ng l c, trình đ chun mơn cao đáp ng đ c u c u tính ch t ph c t p c a cơng vi c Ti t ki m chi phí, th i gian vi c đào t o sau n d ng Nâng cao hi u qu , ch t l ng công vi c 3.2.4 Gi i pháp v công tác đãi ng tr l ng lao đ ng 3.2.4.1 C n c đ xu t gi i pháp Công tác tr l ng c a Cơng ty nh ng h n ch nh t đ nh C th , có s chênh l ch l n gi a l ng c a cán b qu n lý v i l ng c a công nhân s n xu t b ph n v n phòng Do đó, thu nh p bình quân đ u ng i c a Công ty cao nh ng th c s đ i b ph n công nhân viên ch a nh n đ kho n l c ng cao nh v y Hi n v n đ l b ng ng ng, th i lao đ ng đ ng sách đãi ng t i Cơng ty công c tr l ng x ng đáng v i nh ng n l c c a 89 Nh ng ch a th c s ch a thu hút ng sách riêng nh ph c p, tr c p, t i tài v làm vi c nên c n có nh ng ng x ng v i kh n ng công s c c a h đ h yên tâm g n bó lâu dài v i công vi c 3.2.4.2 N i dung c a gi i pháp a V sách ti n l - Tr l ng ng c n c vào hi u qu công vi c: C n tr l ng theo tính ch t m c đ c a công vi c đ m nh n m c đ hoàn thành c a ng i lao đ ng Ph i đánh giá, phân h ng đ ch c danh cơng vi c thành nhóm l qu công vi c c n đ ng t th p đ n cao Vi c đánh giá hi u c xem xét phân tích nhi u khía c nh, d a c ch tiêu chu n đánh giá n ng l c, k t qu làm vi c đ tr l làm cho nhân viên nh n th c đ v i h m c l th c giá tr c a t ng ng t ng x ng Ph i c s chênh l ch gi a yêu c u v n ng l c đ i ng h nh n đ có đ ng c ph n đ u C n trì t ng l ng ng đ nh k b i l không doanh nghi p có th gi v ng n đ nh nhân s n u đ ng l ng ì ch mãi, không đem l i đ ng l c cho ng Bên c nh, c ng c n có sách t ng l ng th i lao đ ng ng cho nhân viên có thâm niên cơng tác, có nhi u đóng góp cơng s c nh m đ ng viên h g n bó lâu dài v i Công ty - Tr l ng c nh tranh so v i th tr M c ti n l chân ng tr ng lao đ ng: ng c n thi t l p c s c nh tranh, đ m b o có th thu hút gi i gi i C n có c ch thu th p thông tin m t b ng ti n l ng lao đ ng, t tùy u ki n Công ty xây d ng chi n l h p v i nhu c u thu hút có th b ng ho c cao h n th tr nh p hi n t i c a ng ng th c tr l ng phù ng lao đ ng Thu i lao đ ng ch a đ đ chi phí cho sinh ho t c n thi t, ban Giám đ c Công ty c n ph i có l trình xây d ng m c thang b ng l ng phù h p tr cho ng thi t, có nh v y ng i lao đ ng đ đ trang tr i cho sinh ho t c n i lao đ ng m i yên tâm làm vi c c ng hi n h t s c cho m c tiêu phát tri n c a Cơng ty Ngồi Cơng ty ln phiên t 90 ch c t ng ca đ ng i lao đ ng có thêm thu nh p, c n quan tâm h n n a v v n đ tr c p nh t ng ti n ph c p mơi tr b Chính sách th ng, đãi ng - Thi t k sách th k t h p th ng đ c h i, nhà , l i ng phong phú h n, có tính ch t phân lo i nhân viên, ng v t ch t th ng tinh th n: Hi n kho n ti n th Cơng ty ch y u mang tính ch t cào b ng, tr b ph n kinh doanh đ theo k t qu kinh doanh M cl ng th th tr c th ng ây h n ch , không thúc đ y lao đ ng làm vi c ng ngày l t t th p so v i Công ty ngành ng Có th ban hành sách có q nhân ngày l nh : 2/9, 30/4, 1/5, 20/10,… so v i tr th ng c a c ch a có Vì v y, Cơng ty c n nâng cao m c ng, k p th i m t hành đ ng tích c c góp ph n nâng cao thành tích nhân viên, g n li n ph n th ng v i thành tích M i nhân viên có m t đóng góp l n cho t ch c ph i th tuyên d ng sau (Khen th d p cu i n m, th ng đ t xu t) ch không ph i ch đ n ng m t cách đ ng lo t tài c m th y hãnh di n, c m th y đ ng i u n cho nhân viên, ng i c quan tâm, tôn tr ng, h n h t h th y có vai trò quan tr ng đ i v i t ch c Công ty c n xây d ng m t h i đ ng đánh giá có trình đ cao, trung th c khách quan, đánh giá n ng l c, thành tích làm vi c c a nhân viên đ có nh ng đãi ng tài phù h p Tiêu chu n đánh giá ph i rõ ràng, công khai - Ch m lo đ i s ng, nâng cao th l c cho ng i lao đ ng: Th c hi n khám b nh đ nh k b t bu c đ i v i t t c ng i lao đ ng đ c bi t đ i ng công nhân s n xu t, lao đ ng tr c ti p hai l n m t n m T ng c ng ho t đ ng truy n thông, giáo d c th c hi n n i dung v an toàn lao đ ng, s c kh e lao đ ng cho toàn b chi nhánh Th c hi n bi n pháp tuyên truy n, nâng cao nh n th c c a ng i lao đ ng vi c t b o v s c kho cho b n thân b ng vi c cung c p ki n th c v dinh d ng hàng ngày, ch đ ch m sóc s c kho h p lý, phát đ ng phong trào th d c - th thao toàn Chi nhánh 91 xu t cân nh c t ng ngân sách dành cho vi c mua m i trang thi t b an toàn lao đ ng Liên h tham kh o v i nhà cung c p có uy tín giá c h p lý đ có th nâng cao ch t l ng c a trang thi t b lao đ ng Phát đ ng phong trào th d c - th thao di n r ng b ng cách h tr kinh phí ho t đ ng cho câu l c b th thao doanh nghi p (Ví d : t ch c giao l u bóng đá v i doanh nghi p b n, xây d ng câu l c b bóng bàn, c u lông,…) Công ty hi n t i áp d ng hình th c cho ng n m m t l n vào d p hè nh ng nhân viên ch đ i lao đ ng ngh mát m i c thay phiên theo t ng đ t đ đ m b o s n xu t Thay vào đó, Cơng ty nên cho ng i lao đ ng m i n m m t l n, m t đ t đ giúp cho nhân viên có thêm kho ng th i gian ngh ng i thay đ i khơng khí, g n g i, g n bó v i nhau, t t o thêm h ng thú, g n bó h n v i cơng vi c 3.2.4.3 i u ki n th c hi n gi i pháp Công ty c n th c hi n sách đãi ng sách l nghiêm túc theo quy đ nh c a Nhà n ng th ng ph i c nh m đ m b o phúc l i cho nhân viên Các sách ph i đáp ng đ y đ yêu c u sau: Công b ng, C nh tranh Linh ho t 3.2.4.4 Hi u qu d ki n gi i pháp mang l i Thu hút gi gìn nhân tài, nh ng ng m nh tr i có th đóng góp quan tr ng cho s l n c m t lâu dài c a chi nhánh cao v n hóa làm vi c hi u qu , sáng t o tr ng đ n khách hàng m b o đãi ng x ng đáng cho nh ng nhân viên xu t s c ki m soát ch t ch nh ng nhân viên không đ t yêu c u công vi c Hình thành sách phúc l i c nh tranh so v i t ch c khác th tr ng giúp kh ng đ nh nh ng giá tr c t lõi th 92 ng hi u c a Công ty 3.2.5 Nâng cao hi u qu công tác ki m tra, đánh giá n ng l c th c hi n công vi c c a ng i lao đ ng C n c đ xu t gi i pháp ánh giá n ng l c th c hi n công vi c c a ng giúp cho vi c xây d ng sách đãi ng đ i lao đ ng m t cách xác c cơng b ng h p lý, v i s c lao đ ng mà h c ng hi n cho Công ty Công tác đ c th c hi n d a s đánh giá cá nhân c a Tr ng phòng, ban, đ n v v i nhân viên h ph trách, qu n lý Do ph thu c nhi u vào m i quan h tình c m, th mà cơng tác đánh giá thi u khách quan N u Cơng ty khơng có bi n pháp ch n ch nh vi c đánh giá s t o cho nhân viên tâm lý làm vi c chán n n, c ch , khơng khí làm vi c thi u s thi đua, sáng t o, nhân viên không phát huy đ c h t n ng l c làm vi c c a b n thân N i dung c a gi i pháp a Ph Ph ng pháp đánh giá ng pháp đánh giá đ đ i v i t ng đ n v t , đ i C nh m đánh giá ch t l c Công ty áp d ng theo ph ánh giá đ ng pháp x p lo i c phân làm lo i: Lo i A, lo i B, lo i ng, hi u qu , m c đ hồn thành cơng vi c c a cán b công nhân viên N i dung x p lo i đ c th c hi n nh sau: - Tiêu chu n đánh giá lo i A: Các b ph n, phòng ban hồn thành xu t s c nhi m v đ nhanh ti n đ hoàn thành v c giao, góp ph n đ y t m c k ho ch s n xu t kinh doanh c a Cơng ty; Có nh ng đóng góp tích c c vi c t o uy tín cho Cơng ty, khơng có nh ng bi u hi n tiêu c c sách nhi u v i đ i tác làm gi m uy tín c a Cơng ty; Thu hút ngu n hàng, đóng góp nh ng sáng ki n c i ti n k thu t, quy trình cơng ngh x p d mang l i l i ích cho Cơng ty; Ch p hành nghiêm ch nh k lu t lao đ ng, th c hi n quy trình cơng ngh , b o đ m an toàn lao đ ng v ng ph ng ti n máy móc, hàng hố; nhân viên đ n v không đ i, c ngh t do, khơng vi ph m k lu t, có tinh th n đoàn k t n i b , giúp đ 93 trình làm vi c; Ch p hành t t đ ng, pháp lu t c a Nhà n ng l i, ch tr ng sách c a c - Tiêu chu n đánh giá lo i B: Các b ph n, phòng ban hoàn thành nhi m v đ c giao nh ng ch a có s n ng đ ng, sáng t o, tính nhi t tình cơng vi c ch a cao, ch a phát huy cao đ n ng l c, kh n ng công tác c a b ph n mình; Ch a hồn thành kh i l cơng vi c đ ng c giao, m t s cá nhân đ n v ch a ch p hành nghiêm ch nh n i quy c a Công ty… - Tiêu chu n đánh giá lo i C: Các b ph n, phòng ban ch a hoàn thành nhi m v ho c b ph n có cá nhân m c sai ph m trình s n xu t, làm nh h ng l n đ n trình s n xu t kinh doanh c a Công ty, ho c có nh ng hành vi làm gi m uy tín c a Công ty đ i v i khách hàng; Các cá nhân có t t ng tiêu c c, chây l i, l i… L u ý: Hàng tháng, H i đ ng l ng c a Công ty s c n c vào nhi m v c th đ xét t m c đ hoàn thành công vi c c a t ng đ n v K t qu đánh giá nhân viên s làm c s cho vi c th c hi n sách đãi ng nhân s m t cách nghiêm túc góp ph n khuy n khích đ ng viên tinh th n làm vi c c a ng i lao đ ng b i v i lao đ ng gián ti p Hàng tu n m i nhân viên ph i đ ng ký v i c p tr c ti p c a v kh i l ng cơng vi c hồn thành nh n nh ng công vi c phát sinh h p lý c p giao cho Có ý ki n v nh ng cơng vi c đ ch a, kh i l v i kh i l c giao: ã h p lý hay ng công vi c c a ph i làm th i gian có cân b ng ng công vi c mà đ ng nghi p đ Nh ng ý ki n, đóng góp ph i th hi n đ c giao hay không,… c s h p lý, khách quan, trung th c đ l y làm ch tiêu m c đánh giá n ng l c th c hi n công vi c c a nhân viên K t qu công vi c đ c c p ghi nh n vào cu i m i tu n, l u vào s theo dõi 94 đ làm c s khen th ng nh m khuy n khích, đ ng viên k p th i tinh th n ng i lao đ ng c i v i lao đ ng tr c ti p T tr ng ph c trách m i t ph i tr c ti p theo dõi, qu n lý sát tác phong làm vi c c a cơng nhân t ph i có s ghi chép, đánh giá khách quan Vi c c p nh t thông tin ph i đ c ghi l i hàng ngày Hàng tháng t ph i giành m t kho ng th i gian nh t đ nh đ h p t v i n i dung ch y u sau: - Nghe t tr ng thơng báo k t qu hồn thành cơng vi c c a t tháng ng th i tuyên d ng nh ng cá nhân hoàn thành xu t s c cơng vi c đ phê bình nh ng cá nhân làm vi c thi u tính tích c c, gây nh h c giao ng đ n hi u qu công vi c tinh th n làm vi c c a thành viên; - T tr ng có trách nhi m ph bi n k ho ch s n xu t tháng ti p theo m t cách chi ti t c th cho thành viên c a t đ xu t ý ki n cho cơng vi c đ hồn thành, đ m b o ti n đ ch t l - M i cá nhân t , đ i đ c ng; c đ a nh ng ý ki n trình bày v nh ng khó kh n, thu n l i th c t cơng vi c c a M i ng i th o lu n, góp ý ki n đ gi i quy t khó kh n mà cá nhân t , đ i g p ph i đ rút kinh nghi m cho tháng ti p theo T t c ý ki n, thông tin th o lu n trao đ i m i cu c h p đ cl u l i l y làm m c ch tiêu đ đánh giá n ng l c th c hi n công vi c c a m i cá nhân nói riêng tồn thành viên t nói chung N u cơng ty th c hi n t t công tác s nâng cao ý th c, trách nhi m c a t ng nhân viên Nâng cao n ng l c, n ng su t lao đ ng s n xu t kinh doanh Ngồi ra, b u khơng khí thi đua doanh nghi p s t ng cao h n, ng đ ng tích c c h n, ng đ i lao i lao đ ng s c m th y hài lòng n l c vi c h c đ n đáp m t cách x ng đáng i u ki n th c hi n gi i pháp ánh giá n ng l c làm vi c c a ng i lao đ ng m t cách khách quan, trung th c Vi c đánh giá ph i th c hi n th ng xuyên đ nh k tháng/1 l n Yêu c u 95 công tác đánh giá ph i đ c th c hi n d a ý ki n c a t p th đ cl ul i b ng v n b n Hi u qu d ki n gi i pháp mang l i T ođ c khơng khí thi đua lao đ ng, thi đua sáng t o công vi c Nâng cao hi u qu , ch t l ng công vi c H n ch t i đa vi c đánh giá d a tình c m c a đ i ng tr ng phòng ban K t lu n ch ng T th c tr ng qu n lý nhân l c c a Công ty TNHH SX TM C h p v i c s lý lu n v qu n lý nhân l c, ch gi i pháp nh m hoàn thi n t ng c ng Vi t, k t ng c a Lu n v n đ a ng công tác qu n lý nhân l c t i Công ty bao g m nh sau: Gi i pháp cho công tác ho ch đ nh nhân l c; Gi i pháp v công tác phân tích cơng vi c; Gi i pháp cho cơng tác n d ng nhân l c; Gi i pháp v công tác đãi ng tr l ng lao đ ng; Nâng cao hi u qu công tác ki m tra, đánh giá n ng l c th c hi n công vi c c a ng i lao đ ng Trên c s đó, phân tích tìm nh ng m t tiêu c c đ a bi n pháp ng n ch n h n ch , nh ng m t tích c c t ng c ng phát huy nh m t i thi u hóa khuy t m cơng tác qu n lý nhân l c t i Công ty Nh ng gi i pháp nh m gi i quy t nh ng h n ch góp ph n t ng c n a công tác qu n lý nhân l c t i Công ty 96 ng h n K T LU N KI N NGH K t lu n Trong u ki n kinh t c nh tranh gay g t hi n c a c ch th tr ng vai trò c a ngu n nhân l c tr lên quan tr ng h n bao gi h t Nhân l c tr thành tài s n quý giá nh t, y u t quy t đ nh s thành cơng c a cơng ty Nó đ c coi tài s n vơ hình gi v trí đ c bi t c c u t ch c Vì v y, qu n tr ngu n nhân l c cho có hi u qu m t v n đ c p thi t đ i v i h u h t công ty S bi n đ i m ng m , th ng xun c a mơi tr ng, tính ch t c a s c nh tranh h i nh p u c u ph i có nhi u sách gi i pháp phù h p nh m qu n lý ngu n nhân l c m t cách hi u qu i u quy t đ nh s t n t i phát tri n c a công ty Trên c s nghiên c u lý thuy t th c ti n, lu n v n gi i quy t đ c nh ng v n đ sau: Th nh t, H th ng hóa đ l c c ng nh ph ty TNHH SX TM C c nh ng v n đ lý lu n v công tác Qu n tr nhân ng pháp đánh giá công tác Qu n tr nhân l c Công ng Vi t Th hai, phân tích th c tr ng cơng tác qu n tr nhân l c c a Công ty TNHH SX TM C ng Vi t đánh giá khách quan v th c tr ng đó, t ch đ c nh ng h n ch , t n t i c n hoàn thi n Th ba, lu n v n đ a m t s gi i pháp ch y u nh m hoàn thi n công tác qu n tr nhân l c c a Công ty TNHH SX TM C ng Vi t, bao g m: Hoàn thi n t ch c b máy công ty, Gi i pháp v công tác ho ch đ nh ngu n nhân l c, Gi i pháp v công tác n d ng nhân l c, Gi i pháp v công tác đào t o, b i d ng phát tri n nhân l c, Gi i pháp v công tác đãi ng t ch c tr l ng Nh ng gi i pháp ch a đ c hoàn ch nh nh ng c ng đ nh đ ch ng đ n cho Công ty th i gian t i v i công tác Qu n tr nhân l c Trong nh ng gi i pháp mà tác gi đ a ra, có nh ng gi i pháp mang tính ch t tình th c ng có nh ng gi i pháp mang tính ch t lâu dài 97 V i đ i ng cán b có n ng l c, trình đ , có tinh th n trách nhi m, c ng v i nh ng nghiên c u lý lu n v qu n lý nh t đ nh công ty s th c hi n công tác qu n lý nói chung qu n tr nhân l c nói riêng đ t hi u qu t t h n s cho s t n t i phát tri n lên c a cơng ty t ó c ng lai Ki n ngh Sau phân tích k l TM C ng th c tr ng qu n tr nhân l c c a Công ty TNHH SX ng Vi t, v n d ng ph ng pháp ti p c n c a lý thuy t h th ng k t h p v i lý lu n qu n tr ngu n nhân l c hi n đ i, b n lu n v n đ a m t s gi i ng công tác qu n tr nhân l c t i Công ty Nh ng hi n t i pháp nh m t ng c gi i pháp ch a đ c th c hi n m t cách đ ng b h th ng Trong n i lên v n đ sau: Ch c n ng nhi m v c a phòng t ch c lao đ ng ti n l ng ch a phù h p v i cung cách qu n lý m i; ch a ti n hành phân tích cơng vi c m t cách c th , xây d ng b n mô t công vi c tiêu chu n công vi c, làm c s cho ho t đ ng qu n tr ngu n nhân l c đ Ti n hành ch a đ c th ng xuyên công tác ho ch đ nh nhân l c nh m đánh giá tình hình hi n t i, d báo cho t nhân l c h c khoa h c ng lai đ h tr cho gi i pháp qu n tr ng Công tác đào t o đánh giá nhân viên ch a th t s b n nh m khuy n khích nhân viên làm c s đ phát tri n nhân viên theo h l ng m c tiêu, chi n c c a đ n v s n xu t kinh doanh đa ngành ngh nh Công ty Trong th i gian t i, đ th c hi n th ng l i m c tiêu trung dài h n c a k ho ch phát tri n, Công ty ph i tr ng t i công tác qu n tr nhân l c cho khoa h c, hi u qu , t n d ng t i đa kh n ng sáng t o c a ng i lao đ ng tránh s c ng k nh cho b máy qu n lý Nghiên c u, xem xét kinh nghi m qu n tr nhân l c quý báu c a t ng công ty, t p đoàn kinh t l n n c c ng nh qu c t , v n d ng m t cách linh ho t sáng t o vào th c t c a Công ty, giúp cho công tác qu n tr nhân l cđ c hi u qu h n V i nh ng y u t khách quan tác đ ng t i công tác qu n 98 tr nhân l c nh các quy đ nh, ch đ , sách c a c quan nhà n cơng ty ph i có nh ng đ xu t v i c quan đ tìm h c ng gi i quy t Còn v i nh ng nguyên nhân ch quan nh l l i làm vi c, t duy, suy ngh c a CBCNV m i ng i ph i t nh n th c kh c ph c, đ m c đích chung nh t th c hi n t t m c tiêu k ho ch s n xu t kinh doanh đ t Mu n gi i quy t đ ng c v n đ u m u ch t nh t gi i quy t v n đ i Trong khuôn kh c a lu n v n này, gi i h n v th i gian, ph m vi kh o sát, trình đ ki n th c c a tác gi h n ch nên khơng th tránh kh i thi u sót Hy v ng r ng, k t qu t lu n v n s giúp ích cho Công ty TNHH SX TM C ng Vi t thêm m t ngu n thông tin tham kh o đ c i thi n công tác qu n tr nhân l c l nh v c đào t o phát tri n đãi ng đ i v i ng đ ng c a công ty 99 i lao DANH M C TÀI LI U THAM KH O L ng Minh Nh t (2015), Qu n tr ngu n nhân l c t i Cơng ty Cơng trình th Tân An – Th c tr ng gi i pháp, Lu n v n Th c s Qu n lý Nhà n c, H c vi n Chính tr Khu v c Nguy n T n Th nh (2015), Giáo trình Qu n lý nhân l c Doanh nghi p, Nhà xu t b n Khoa h c K thu t, Hà N i Ph m Minh H c (2001), Nghiên c u ng i ngu n nhân l c th i k công nghi p hóa – hi n đ i hóa, Nhà xu t b n h c vi n tr qu c gia, Hà N i Business edge (2016), Phân tích cơng vi c gi m thi u nh ng "t n nh" công vi c, Nhà xu t b n tr , Thành ph H Chí Minh B Lao đ ng - Th đ ti n l ng binh Xã h i (2005), Các v n b n quy đ nh v ch ng - b o hi m xã h i n m 2004, Nhà xu t b n Lao đ ng - Xã h i, Hà N i Nguy n H u Thân (2013), Qu n lý nhân l c, Nhà xu t b n Lao đ ng - Xã h i, Hà N i Mai H u Th c (2014), Vai trò c a Nhà n n c ta hi n nay, Nhà xu t b n tr qu c gia, Hà N i Nguy n Vân i m Nguy n Ng c Quân (2010), Giáo trình Qu n lý nhân l c, Nhà xu t b n c phân ph i thu nh p i h c Kinh t Qu c dân Hà N i, Hà N i Ph m Th Lý, Nguy n Thanh Tr ng (2011), Ngu n nhân l c c a Vi t Nam hi n nay- Nh ng thách th c đ i v i n n kinh t gi i pháp phát tri n, NXB i h c Kinh t qu c dân Hà N i 10 Lê Th Ngân (2015), Nâng cao ch t l ng ngu n nhân l c ti p c n kinh t tri th c Vi t Nam, T p chí Kinh t Tháng 05/2015 11 L ng Minh Nh t (2009), Qu n tr ngu n nhân l c t i Cơng ty Cơng trình th Tân An – Th c tr ng gi i pháp, lu n v n Th c s kinh t , qu n tr kinh doanh, Tr ng H Kinh t TP H Chí Minh, TP H Chí Minh 100 12 Tr n Minh Tùng, Lê Ái Lâm (2010), Phát tri n ngu n nhân l c – Kinh nghi m th gi i th c ti n 13 n c ta, NXB Lao đ ng inh V n Toàn (2010), Phát tri n ngu n nhân l c c a T p đoàn n l c Vi t Nam đ n n m 2015, lu n án Ti n s , Tr ng i h c Kinh t Qu c dân Hà N i, Hà N i 14 Võ ình Vi t (2010), M t s gi i pháp hoàn thi n qu n tr ngu n nhân l c t i Cơng ty Kính n i Viglacera đ n n m 2015, Lu n v n Th c s Kinh t phát tri n, Tr ng 15 B Lao đ ng - Th đ ti n l i h c Kinh t , TP H Chí Minh ng binh Xã h i (2013), Các v n b n quy đ nh ch ng m i T p VIII, Nhà xu t b n Lao đ ng - Xã h i, Hà N i 101 ... Công ty 73 3.1.2 nh h ng công tác qu n tr nhân l c c a Công ty 74 3.2 Các gi i pháp t ng c ng công tác qu n lý nhân l c t i Công ty 75 3.2.1 Gi i pháp cho công tác ho ch đ nh nhân. .. cơng tác qu n tr nhân l c c a Công ty TNHH s n xu t th ng m i C 2.2.1 ng Vi t 49 c m v c c u lao đ ng c a Công ty 49 2.2.2 Công tác ho ch đ nh d báo ngu n nhân l c t i Công ty. .. 2.2.3 Công tác n d ng s d ng lao đ ng c a Công ty .55 2.2.4 Công tác đào t o, phát tri n nhân l c c a Công ty .60 2.2.5 Chính sách đãi ng ti n l ng c a Công ty 63 2.3 ánh giá chung v công
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường công tác quản trị nhân lực của công ty TNHH sản xuất và thương mại cường việt , Tăng cường công tác quản trị nhân lực của công ty TNHH sản xuất và thương mại cường việt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay