Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý chất lượng xây dựng công trình cho công ty cổ phần đầu tư xây dựng và vận tải vĩnh phúc

142 7 0
  • Loading ...
1/142 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 15:07

L I CAM OAN Tác gi xin cam đoan cơng trình nghiên c u c a b n thân tác gi Các k t qu nghiên c u k t lu n lu n v n trung th c, không chép t b t k m t ngu n d đ i b t k hình th c Vi c tham kh o ngu n tài li u (n u có) c th c hi n trích d n ghi ngu n tài li u tham kh o quy đ nh Tác gi lu n v n V n Nh i ng L I CÁM N Sau m t th i gian thu th p tài li u, nghiên c u th c hi n, đ n h c viên hoàn thành lu n v n th c s v i đ tài lu n v n“Nghiên c u xây d ng h th ng qu n ch t l ng xây d ng cơng trình cho Cơng ty c ph n u t xây d ng V n t i V nh Phúc”, chuyên ngành Qu n xây d ng H c viên xin trân tr ng c m n th y giáo PGS.TS Lê V n Hùng tr c ti p h ng d n, giúp đ đ h c viên hoàn thành t t nhi m v c a lu n v n đ t H c viên c ng xin chân thành c m n th y, giáo Ban giám hi u tr ng i h c Th y L i, th y giáo Khoa Công trình, B mơn Cơng ngh Qu n xây d ng gi ng d y, h t p t i tr ng d n t n tình h c viên su t trình h c ng t o u ki n đ h c viên hoàn thành t t lu n v n Cu i cùng, h c viên xin chân thành c m n nh ng ng i thân gia đình, b n bè, đ ng nghi p giúp đ , đ ng viên, khích l su t q trình h c t p hồn thành lu n v n Trong trình nghiên c u đ hoàn thành lu n v n, ch c ch n khó tránh kh i nh ng sai sót H c viên mong mu n nh n đ đ ng nghi p đ đ tài nghiên c u đ c s góp ý, ch b o c a quý th y cơ, b n bè, c hồn thi n h n n a Xin chân thành c m n! Hà N i, ngày … tháng … n m 2017 H c viên ÀO V N NH ii NG M CL C DANH M C CÁC HÌNH NH vi DANH M C B NG BI U vii DANH M C CÁC T M VI T T T viii U 1 Tính c p thi t c a đ tài .1 M c đích nghiên c u c a đ tài Ý ngh a khoa h c th c ti n c a đ tài it Ph ng ph m vi nghiên c u .2 ng pháp nghiên c u .2 K t qu d ki n đ t đ c CH NG T NG QUAN V CH T L NG XÂY D NG QU N CH T L NG XÂY D NG .4 1.1 Khái quát tình hình xây d ng hi n 1.1.1 Tình hình xây d ng th gi i hi n 1.1.2 Tình hình xây d ng t i Vi t Nam hi n 1.1.3 Tình hình xây d ng t i V nh Phúc 1.2 T ng quan v qu n ch t l ng, ch t l ng cơng trình qu n ch t l ng cơng trình .6 1.2.1 Khái ni m ch t l 1.2.2 T ng quan v qu n ch t l ng 1.2.3 Ch c n ng c a qu n ch t l ng 16 1.2.4 Các ph 1.2.5 Khái ni m v cơng trình xây d ng, d án đ u t xây d ng 22 1.2.6 Ch t l 1.2.7 Qu n ch t l 1.3 Các nhân t ng t m quan tr ng c a ch t l ng th c qu n ch t l ng ng .18 ng cơng trình xây d ng .23 nh h ng cơng trình xây d ng 25 ng đ n ch t l ng cơng trình 26 1.3.1 Y u t ch quan 26 1.3.2 Y u t khách quan .27 1.3.3 M t s h h ng c a cơng trình liên quan đ n công tác qu n ch t l ng 27 1.4 N i dung c b n c a ho t đ ng qu n ch t l iii ng xây d ng 29 1.5 Nh ng t n t i, b t c p qu n ch t l 1.6 Nh ng v n đ đ t đ i v i công tác qu n ch t l ng cơng trình xây d ng 32 K T LU N CH ng cơng trình 32 NG 34 CH NG C S LU N V H TH NG QU N CH T L NG THI CÔNG XÂY D NG 35 2.1 Khái quát v h th ng qu n ch t l ng 35 2.1.1 Khái ni m v h th ng qu n ch t l 2.1.2 T m quan tr ng c a H th ng qu n ch t l 2.1.3 Yêu c u c a h th ng qu n ch t l 2.1.4 M t s h th ng qu n ch t l 2.2 Qu n ch t l 2.2.1 ng 35 ng 35 ng 35 ng hi n 36 ng theo ISO 9000 37 Quá trình hình thành phát tri n c a b tiêu chu n ISO 9000 37 Tóm l i tiêu chu n m i đ c xây d ng ch t ch xác h n v m t thu t ng , tr ng h ng d n rõ h n v n đ phân tích d li u 41 2.2.2 Vài nét v t ch c Tiêu chu n hoá qu c t (ISO - International organization for Standartion) 42 2.2.3 N i dung c b n c a ISO 9001: 2008 43 2.2.4 L i ích c a vi c áp d ng ISO 9000: 2008 48 c m c a ngành xây d ng tác đ ng đ n n i dung qu n ch t l 2.3 ng.49 2.3.1 c m c a ngành xây d ng 49 2.3.2 c m c a cơng trình xây d ng 50 2.4 Áp d ng h th ng qu n ch t l ng ISO 9000:2008 ngành xây d ng 53 2.4.1 Yêu c u chung 53 2.4.2 Yêu c u c n đ t đ 2.5 c liên quan t i v n đ qu n ch t l C s khoa h c pháp c a h th ng qu n ch t l ng thi công xây d ng 54 2.5.1 Nh ng c n c pháp đ qu n ch t l 2.5.2 Trách nhi m c th v qu n ch t l 2.6 ng 53 ng công trình 54 ng cơng trình 66 M t s mơ hình qu n k thu t ng d ng d án xây d ng 70 2.6.1 M t s mơ hình c b n 70 2.6.2 B n ch t c a nh ng nguyên t c t ch c 73 2.6.3 Nguyên t c phân chia lao đ ng 75 iv 2.6.4 Nguyên t c h p tác giao ti p 79 K T LU N CH CH NG XÂY D NG PHÚC 3.1 NG 79 XÂY D NG H TH NG QU N CH T L NG THI CÔNG CÔNG TY C PH N U T XÂY D NG V N T I V NH 80 Gi i thi u chung v công ty .80 3.1.1 C c u t ch c c a công ty .82 3.1.2 i ng cán b , nhân viên .83 3.1.3 Tình hình tài 84 3.1.4 Trang thi t b ph c v s n xu t 84 3.1.5 Các cơng trình cơng ty thi công 85 3.1.6 Công tác qu n ch t l ng cơng trình t i cơng ty 85 3.2 Xây d ng h th ng qu n ch t l ng Công ty c ph n u t xây d ng V n t i V nh Phúc 86 3.2.1 Chính sách ch t l 3.2.2 M c tiêu ch t l 3.2.3 Ph m vi c a h th ng qu n ch t l 3.2.4 T ch c qu n ch t l 3.2.5 Các trình h th ng qu n ch t l 3.2.6 Trách nhi m, quy n h n c a c p lãnh đ o 93 3.2.7 Ch c n ng, nhi m v c a đ n v ph m vi HTQLCL 94 3.2.8 Trách nhi m, quy n h n c a ch c danh h th ng QLCL 96 3.2.9 xu t quy trình ki m sốt thi cơng xây d ng cơng trình .96 K T LU N CH ng c a công ty 86 ng c a công ty .87 ng 88 ng công ty t ch c th c hi n d án 88 ng 91 NG 107 K T LU N KI N NGH .108 K t lu n 108 Ki n ngh 109 H ng nghiên c u ti p theo 109 TÀI LI U THAM KH O 110 PH L C 111 v DANH M C CÁC HÌNH NH Hình 1.1 Các giai đo n phát tri n c a qu n ch t l Hình 1.2 Ch t l ng ng cơng trình xây d ng 24 Hình 1.3 S p nhà ch a xây d ng xong Bình D ng 27 Hình 1.4 S c s p c u Chu Va – T nh Lai Châu 28 Hình 1.5 Tr c t n cao th tr n đ t t i d án xây d ng móng tr n đ ng dây 220 KV Tr c Ninh (Nam nh 28 nh) c t đ Hình 1.6 Khn viên qu ng tr ng dây 220 KV Ninh Bình - Nam ng Hàm R ng Thanh Hóa b xu ng c p 29 Hình 2.1 Mơ hình trình c a HTQLCL ISO 43 Hình 2.2 M t ph n n hình c a t ch c theo ch c n ng 71 Hình 2.3 M t ph n n hình c a t ch c theo ma tr n 72 Hình 2.4 Nh ng nguyên t c c b n c a c c u t ch c 75 Hình 3.1 C c u t ch c Cơng ty CP TXD V n t i V nh Phúc 82 Hình 3.2 S đ t ch c qu n ch t l Hình 3.3 Quá trình qu n ch t l ng 90 ng c a công ty 92 Hình 3.4 S đ quy trình thi cơng cơng trình 102 vi DANH M C B NG BI U B ng 2.1 So sánh hai ki u c c u t ch c .72 B ng 2.2 Các nhân t xác đ nh kích th c nh p ki m sốt 76 B ng 2.3 Thu n l i khó kh n c a phân quy n 77 B ng 2.4 Giám đ c giám đ c h tr nhìn d i góc đ đ i l p 78 B ng 3.1 B ng n ng l c chuyên môn k thu t cán b .83 vii DANH M C CÁC T VI T T T C T Ch đ u t CTXD Cơng trình xây d ng CLCTXD Ch t l HTQLCL H th ng qu n ch t l KHKT K ho ch k thu t KTKT Kinh t k thu t TVGS T v n giám sát QLDA Qu n d án QLDA T Qu n d án đ u t QL T Qu n đ u t XDCT Xây d ng công trình ng cơng trình xây d ng viii ng M U Tính c p thi t c a đ tài Cơng trình xây d ng y u t t o ti n đ ph c v cho phát tri n kinh t xã h i, phòng ch ng thiên tai, b o v môi tr ng cân b ng sinh thái m i qu c gia Bên c nh nh ng l i ích mang l i c ng nguy c ti m n l n n u nh m t tòa nhà g p s c , n đ cơng trình Thi t h i s r t ng, n đê, c u b s p… mà nguyên nhân th quy trình qu n ch t l không đ c quan tâm m c B i v y, song song v i s phát tri n c a công ngh xây d ng c n ph i nâng cao công tác qu n ch t l Công tác qu n ch t l h ng cơng trình ng thi cơng xây d ng vai trò h t s c quan tr ng, nh ng quy t đ nh đ n ch t l d ng đ ng c a nh ng cơng trình ng cơng trình Hi n nay, r t nhi u cơng ty xây c thành l p, nh ng ch a h th ng qu n ch t l ng ho t đ ng t t Vì v y,mu n doanh nghi p xây d ng th t n t i, phát tri n ch t l trình đ ng cơng c nâng cao, đòi h i nhà th u thi cơng ph i nh ng bi n pháp nâng cao n ng l c qu n ch t l ng c a Cơng ty c ph n u t Xây d ng V n t i V nh Phúc đ c thành l p n m 2009, nhà th u thi công cơng trình dân d ng, giao thơng, th y l i h t ng ph m vi tồn qu c T thành l p,cơng ty thi cơng nhi u cơng trình quy mơ v a l n, góp ph n vào phát tri n kinh t xã h i Ý th c đ qu n ch t l ng xây d ng cơng trình, cơng ty khơng ng ng hồn thi n b máy qu n nh m đáp ng nh ng nhu c u m i Ph c ph n c t m quan tr ng c a công tác ng h ng phát tri n c a Công ty u t Xây d ng V n t i V nh Phúc giai đo n 2015 – 2020 tr ng công tác qu n ch t l ng coi nhi m v hàng đ u đ phát tri n cơng ty Vì v y, đ tài “Nghiên c u xây d ng h th ng qu n ch t l ng xây d ng cơng trình cho Cơng ty C ph n đ u t xây d ng v n t i V nh Phúc” đ l a ch n làm đ tài nghiên c u c tác gi M c đích nghiên c u c a đ tài Nghiên c u xây d ng h th ng qu n ch t l ng thi công cho doanh nghi p xây d ng th áp d ng th c ti n s n xu t Ý ngh a khoa h c th c ti n c a đ tài * Ý ngh a khoa h c Lu n v n góp ph n giúp cho nh ng nhà qu n doanh nghi p thêm nh ng c s , gi i pháp đ xây d ng h th ng qu n ch t l ng nâng cao ch t l ng cơng trình xây d ng c a đ n v * Ý ngh a th c ti n K t qu nghiên c u c a lu n v n ý ngh a thi t th c đ n nhà qu n lý, doanh nghi p, nghiên c u đ xu t gi i pháp th áp d ng cho doanh nghi p khác quy mơ, tính ch t it ng ph m vi nghiên c u * it ng nghiên c u c a đ tài qu n ch t l ng công trình xây d ng c a nhà th u xây l p * Ph m vi nghiên c u qu n ch t l ng thi công xây l p t i Công ty C ph n đ u t xây d ng v n t i V nh Phúc Ph Ph ng pháp nghiên c u ng pháp thu th p tài li u nghiên c u thuy t: Thu th p tài li u, nghiên c u v mơ hình qu n ch t l Ph ng; ng pháp nghiên c u th c ti n: Công ty c ph n ánh giá mơ hình qu n ch t l u t xây d ng V n t i V nh Phúc; ng thi công t i - Tiêu chu n, quy ph m xây d ng đ c áp d ng: (Ghi rõ tên tiêu chu n, qui ph m, tài li u ch d n k thu t chun mơn liên quan đ n đ i t ng nghi m thu) H s th u h p đ ng xây d ng; Biên b n nghi m thu v t li u, thi t b , s n ph m ch t o s n tr c s d ng; Các tài li u thí nghi m, quan tr c, k t qu thí nghi m m u ki m nghi m c a đ i t ng nghi m thu (n u thi t k ho c tiêu chu n, qui ph m liên quan yêu c u) B n v hồn cơng; Nh t ký thi cơng, nh t ký giám sát c a ch đ u t v n b n khác liên quan đ n đ i t ng nghi m thu; Biên b n nghi m thu n i b đ i t ng nghi m thu; Công tác chu n b đ tri n khai công vi c xây d ng ti p theo b) V ch t l ng l p đ t t nh thi t b : (đ i chi u v i thi t k , tiêu chu n qui ph m k thu t, tài li u ch d n k thu t chuyên môn yêu c u k thu t c a cơng trình xây d ng liên quan đ n đ i t ng nghi m thu: a n i dung k thu t c n ki m tra đ c s đánh giá ch t l ng đ i t ng nghi m thu; ánh giá ch t l ng đ i t ng nghi m thu) c) Các ý ki n khác n u K t lu n : (ghi rõ theo n i dung sau) Ch p nh n hay không ch p nh n nghi m thu, đ ng ý hay không đ ng ý cho tri n khai công vi c xây d ng ti p theo N u không ch p nh n nghi m thu ghi rõ - Các sai sót t n t i m khuy t c n s a ch a Th i gian nhà th u ph i hoàn thành công tác s a ch a - Các yêu c u khác n u Các thành ph n tr c ti p tham gia nghi m thu : (Ký, ghi rõ h tên ch c v t ng ng i tham gia) - H s nghi m thu l p đ t t nh thi t b g m: - Biên b n nghi m thu l p đ t t nh thi t b ph l c kèm theo n u có; - Các tài li u làm c n c đ nghi m thu 120 Mã s : BM – 07 C NG HOÀ XÃ H I CH NGH A VI T NAM c l p - T - H nh phúc a m, ngày tháng n m BIÊN B N S NGHI M THU THI T B CH Y TH N NG KHƠNG T I Cơng trình (ghi tên cơng trình xây d ng) H ng m c: (ghi tên h ng m c công trình xây d ng) a m xây d ng: (ghi rõ đ a m xây d ng h ng m c cơng trình cơng trình xây d ng) Thi t b /C m thi t b đ c nghi m thu: (ghi rõ tên thi t b v trí l p đ t cơng trình) Thành ph n tr c ti p tham gia nghi m thu: (Ghi rõ t ch c, h tên ch c v cá nhân) a) Phía ch đ u t - Ng i ph trách b ph n giám sát thi công xây d ng công trình c a ch đ u t ; (n u t giám sát, không thuê t v n); - Ho c ng i ph trách b ph n giám sát thi cơng xây d ng cơng trình c a nhà th u t v n giám sát thi công xây d ng cơng trình; b) Phía nhà th u thi cơng xây d ng cơng trình: - Ng i ph trách thi công tr c ti p c a nhà th u thi cơng xây d ng cơng trình; - ng i ph trách b ph n giám sát thi cơng xây d ng cơng trình c a t ng th u (đ i v i hình th c h p đ ng t ng th u) c) i v i nh ng cơng trình chun gia n c ngồi c n đ i di n chuyên gia thi t k chuyên gia thi công tham gia vào công vi c nghi m thu Các đ i di n c quan qu n lí chun gia n c ngồi t i cơng trình đ ngh , Ch đ u t quy t đ nh Th i gian nghi m thu : B tđ u: ngày tháng n m K t thúc : ngày tháng n m T i: ánh giá công tác ch y th thi t b đ n đ ng không t i th c hi n: a) V tài li u làm c n c nghi m thu: - Phi u yêu c u nghi m thu c a nhà th u thi công xây d ng; - H s thi t k b n v thi công đ c ch đ u t phê t nh ng thay đ i thi t k đ c ch p thu n: (Ghi rõ tên b n v thi t k liên quan đ n đ i t ng nghi m thu) 121 - Tiêu chu n, quy ph m xây d ng đ c áp d ng: (Ghi rõ tên tiêu chu n, qui ph m, tài li u ch d n k thu t chun mơn liên quan đ n đ i t ng nghi m thu) H s th u h p đ ng xây d ng; Biên b n nghi m thu v t li u, thi t b , s n ph m ch t o s n tr c s d ng; Biên b n nghi m thu l p đ t t nh thi t b liên quan; Các tài li u thí nghi m, quan tr c t i hi n tr ng (n u thi t k ho c tiêu chu n, qui ph m liên quan ch đ nh) B n v hồn cơng; Nh t ký thi công, nh t ký giám sát c a ch đ u t v n b n khác liên quan đ n đ i t ng nghi m thu; Biên b n nghi m thu n i b đ i t ng nghi m thu; Công tác chu n b vi c đ tri n khai ch y th đ n đ ng không t i thi t b ti p theo b) V ch t l ng thi t b ch y th đ n đ ng không t i: (đ i chi u v i thi t k , tiêu chu n qui ph m k thu t, tài li u ch d n k thu t chuyên môn yêu c u k thu t c a cơng trình xây d ng liên quan đ n đ i t ng nghi m thu: a n i dung k thu t c n ki m tra đ c s đánh giá ch t l ng đ i t ng nghi m thu; ánh giá ch t l ng đ i t ng nghi m thu) c) Các ý ki n khác n u K t lu n : (ghi rõ theo n i dung sau) - Ch p nh n hay không ch p nh n nghi m thu đ ng ý tri n khai công vi c xây d ng ti p theo Các sai sót t n t i m khuy t c n s a ch a Th i gian nhà th u ph i hoàn thành công tác s a ch a Các yêu c u khác n u Các thành ph n tr c ti p tham gia nghi m thu ( Ký ghi rõ h tên ch c v t ng ng i tham gia) H s nghi m thu ch y th thi t b đ n đ ng không t i g m: - Biên b n nghi m thu thi t b ch y th đ n đ ng không t i; - Các tài li u làm c n c đ nghi m thu 122 Mã s : BM – 08 C NG HOÀ XÃ H I CH NGH A VI T NAM c l p - T - H nh phúc a m, ngày tháng n m BIÊN B N S NGHI M THU THI T B CH Y TH LIÊN NG KHÔNG T I Cơng trình (ghi tên cơng trình xây d ng) H ng m c: (ghi tên h ng m c cơng trình xây d ng) a m xây d ng: (ghi rõ đ a m xây d ng h ng m c cơng trình cơng trình xây d ng) H th ng thi t b đ c nghi m thu bao g m: (Ghi rõ tên h th ng thi t b th i gian ch y th (b t đ u, k t thúc), v trí l p đ t h ng m c, cơng trình) Thành ph n tr c ti p tham gia nghi m thu: (Ghi rõ t ch c; h tên ch c v cá nhân) a) Ng i ph trách b ph n giám sát thi cơng xây d ng cơng trình c a ch đ u t ho c ng i ph trách b ph n giám sát thi công xây d ng cơng trình c a T ng th u tr ng h p nghi m thu b ph n cơng trình xây d ng, giai đo n thi công xây d ng nhà th u ph th c hi n; b) Ng i ph trách thi công tr c ti p c a nhà th u thi cơng xây d ng cơng trình; Trong tr ng h p h p đ ng t ng th u, ng i ph trách b ph n giám sát thi công xây d ng cơng trình c a ch đ u t tham d đ ki m tra công tác nghi m thu c a t ng th u v i nhà th u ph c) i v i nh ng cơng trình chun gia n c ngồi c n đ i di n chuyên gia thi t k chuyên gia thi công tham gia vào công vi c nghi m thu Các đ i di n c quan qu n lí chuyên gia n c ngồi t i cơng trình đ ngh , Ch đ u t quy t đ nh Th i gian nghi m thu : B tđ u: ngày tháng n m K t thúc : ngày tháng n m T i: ánh giá công tác ch y th thi t b liên đ ng không t i th c hi n: a) V tài li u làm c n c nghi m thu - Phi u yêu c u nghi m thu c a nhà th u thi công xây d ng; - H s thi t k b n v thi công đ c ch đ u t phê t nh ng thay đ i thi t k đ c ch p thu n: (Ghi rõ tên b n v thi t k liên quan đ n đ i t ng nghi m thu) 123 Tiêu chu n, quy ph m xây d ng đ c áp d ng: (Ghi rõ tên tiêu chu n, qui ph m, tài li u ch d n k thu t chun mơn liên quan đ n đ i t ng nghi m thu) - H s th u h p đ ng xây d ng; - Biên b n nghi m thu v t li u, thi t b , s n ph m ch t o s n tr c s d ng; - Biên b n nghi m thu l p đ t t nh thi t b liên quan; - Biên b n nghi m thu thi t b ch y th đ n đ ng khơng t i liên quan; - Các tài li u thí nghi m, quan tr c t i hi n tr ng (n u thi t k ho c tiêu chu n, qui ph m liên quan ch đ nh) - B n v hồn cơng; - Nh t ký thi cơng, nh t ký giám sát c a ch đ u t v n b n khác liên quan đ n đ i t ng nghi m thu; - Biên b n nghi m thu n i b c a nhà th u thi công xây d ng - Công tác chu n b đ tri n khai ch y th liên đ ng không t i h th ng thi t b ti p theo; b) V ch t l ng thi t b ch y th liên đ ng không t i: (đ i chi u v i thi t k , tiêu chu n qui ph m k thu t, tài li u ch d n k thu t chuyên môn yêu c u k thu t c a cơng trình xây d ng liên quan đ n đ i t ng nghi m thu: a n i dung k thu t c n ki m tra đ c s đánh giá ch t l ng đ i t ng nghi m thu; ánh giá ch t l ng đ i t ng nghi m thu) c) Các ý ki n khác n u - K t lu n : (ghi rõ theo n i dung sau) - Ch p nh n hay không ch p nh n nghi m thu đ ng ý tri n khai công vi c xây d ng ti p theo Các sai sót t n t i m khuy t c n s a ch a Th i gian nhà th u ph i hoàn thành công tác s a ch a Các yêu c u khác n u Các thành ph n tr c ti p tham gia nghi m thu ( Ký ghi rõ h tên ch c v t ng ng i tham gia) H s nghi m thu ch y th thi t b liên đ ng không t i g m: - Biên b n nghi m thu thi t b ch y th liên đ ng không t i ph l c kèm theo n u có; - Các tài li u làm c n c đ nghi m thu 124 Mã s : BM – 09 C NG HOÀ XÃ H I CH NGH A VI T NAM c l p - T - H nh phúc a m, ngày tháng n m BIÊN B N S NGHI M THU THI T B CH Y TH LIÊN NG CĨ T I Cơng trình (ghi tên cơng trình xây d ng) H ng m c: (ghi tên h ng m c cơng trình xây d ng) a m xây d ng: (ghi rõ đ a m xây d ng h ng m c cơng trình cơng trình xây d ng) H th ng thi t b đ c nghi m thu bao g m: (Ghi rõ tên h th ng thi t b th i gian ch y th (b t đ u, k t thúc), v trí l p đ t h ng m c, cơng trình) Thành ph n tr c ti p tham gia nghi m thu: (Ghi rõ t ch c, h tên ch c v cá nhân) a) Phía ch đ u t : - Ng i đ i di n theo pháp lu t ng i ph trách b ph n giám sát thi cơng xây d ng cơng trình c a ch đ u t ; - Ng i đ i di n theo pháp lu t ng i ph trách b ph n giám sát thi công xây d ng công trình c a nhà th u t v n giám sát thi cơng xây d ng cơng trình b) Phía nhà th u thi cơng xây d ng cơng trình: - Ng i đ i di n theo pháp lu t ng i ph trách thi công tr c ti p c a nhà th u thi công xây d ng cơng trình; - Ng i đ i di n theo pháp lu t ng i ph trách b ph n giám sát thi công xây d ng cơng trình c a t ng th u đ i v i hình th c h p đ ng t ng th u c) Phía nhà th u thi t k xây d ng cơng trình tham gia nghi m thu theo yêu c u c a ch đ u t xây d ng cơng trình: - Ng i đ i di n theo pháp lu t; - Ch nhi m thi t k d) i v i nh ng cơng trình u c u phòng cháy cao ho c nguy c nhi m mơi tr ng nh t thi t ph i đ i di n c a c quan phòng cháy ch a cháy c quan tài nguyên môi tr ng c p t ng đ ng tr c ti p tham gia nghi m thu; e) i v i nh ng cơng trình chun gia n c ngồi c n đ i di n chuyên gia thi t k chuyên gia thi công tham gia vào công vi c nghi m thu Các đ i di n c quan qu n lí chuyên gia n c ngồi t i cơng trình đ ngh , Ch đ u t quy t đ nh f) thành ph n khác tr c ti p tham gia nghi m thu (theo yêu c u c a ch đ ut ) Th i gian nghi m thu : B tđ u: K t thúc : ngày tháng n m ngày tháng n m 125 T i: ánh giá công tác ch y th thi t b liên đ ng t i th c hi n: a) V tài li u làm c n c nghi m thu - Phi u yêu c u nghi m thu c a nhà th u thi công xây d ng; - H s thi t k b n v thi công đ c ch đ u t phê t nh ng thay đ i thi t k đ c ch p thu n: (Ghi rõ tên b n v thi t k liên quan đ n đ i t ng nghi m thu) - Tiêu chu n, quy ph m xây d ng đ c áp d ng: (Ghi rõ tên tiêu chu n, qui ph m, tài li u ch d n k thu t chuyên môn liên quan đ n đ i t ng nghi m thu) - H s th u h p đ ng xây d ng; - Biên b n nghi m thu v t li u, thi t b , s n ph m ch t o s n tr c s d ng; - Biên b n nghi m thu l p đ t t nh thi t b liên quan; - Biên b n nghi m thu thi t b ch y th đ n đ ng khơng t i liên quan; - Biên b n nghi m thu thi t b ch y th liên đ ng khơng t i liên quan; - Các tài li u thí nghi m, quan tr c t i hi n tr ng (n u thi t k ho c tiêu chu n, qui ph m liên quan ch đ nh) - B n v hoàn công; - Nh t ký thi công, nh t ký giám sát c a ch đ u t v n b n khác liên quan đ n đ i t ng nghi m thu; - V n b n ch p thu n c a c quan qu n nhà n c th m quy n v phòng ch ng cháy, n ; an tồn mơi tr ng; an tồn v n hành theo quy đ nh; - Biên b n ki m tra h s tài li u hoàn thành giai đo n l p đ t thi t b c a c quan qu n nhà n c theo phân c p; - Biên b n nghi m thu n i b c a nhà th u thi công xây d ng; - Công tác chu n b đ tri n khai ch y th liên đ ng t i h th ng thi t b b) V ti n đ l p đ t thi t b : - Ngày kh i cơng: - Ngày hồn thành c) V công su t đ a vào v n hành - Theo thi t k (ho c theo h s d th u) - Theo th c t đ t đ c d) V đ c m bi n pháp đ b o v an toàn lao đ ng, an tồn phòng n , phòng cháy, ch ng nhi m mơi tr ng an tồn s d ng: e) V Kh i l ng - Theo thi t k đ c t: - Theo th c t đ t đ c: f) V ch t l ng thi t b ch y th liên đ ng t i: (đ i chi u v i thi t k , tiêu chu n qui ph m k thu t, tài li u ch d n k thu t chuyên môn yêu c u k thu t c a cơng trình đ : a n i dung k thu t c n ki m tra làm c s đánh giá ch t l ng đ i t ng nghi m thu; ánh giá ch t l ng đ i t ng nghi m thu) g) Nh ng s a đ i q trình thi cơng so v i thi t k đ c t: 126 h) Các ý ki n khác n u K t lu n : (ghi rõ theo n i dung sau) b) Ch p nh n hay không ch p nh n nghi m thu đ ng ý tri n khai công vi c xây d ng ti p theo c) Các sai sót t n t i m khuy t c n s a ch a Th i gian nhà th u ph i hồn thành cơng tác s a ch a d) Các yêu c u khác n u e) Các bên tr c ti p nghi m thu ch u trách nhi m tr c pháp lu t v quy t đ nh nghi m thu Các thành ph n tr c ti p tham gia nghi m thu ( Ký ghi rõ h tên ch c v đóng d u) NHÀ TH U GIÁM SÁT THI CƠNG XÂY D NG CƠNG TRÌNH (Ký tên, ghi rõ h tên, ch c v đóng d u) NHÀ TH U THI T K XÂY D NG CƠNG TRÌNH (Ký tên, ghi rõ h tên, ch c v đóng d u); CH UT (Ký tên, ghi rõ h tên, ch c v đóng d u) NHÀ TH U THI CƠNG XÂY D NG CƠNG TRÌNH (Ký tên, ghi rõ h tên, ch c v đóng d u) Ghi : T t c thành ph n khác tr c ti p tham gia nghi m thu (theo yêu c u c a ch đ u t ) ký, ghi rõ h tên ch c v vào biên b n H s nghi m thu thi t b ch y th liên đ ng t i g m: Biên b n nghi m thu thi t b ch y th liên đ ng t i ph l c kèm theo biên b n này, n u có; Các tài li u làm c n c đ nghi m thu - 127 Mã s : BM – 10 C NG HOÀ XÃ H I CH NGH A VI T NAM c l p - T - H nh phúc a m, ngày tháng n m BIÊN B N S NGHI M THU HOÀN THÀNH B PH N CƠNG TRÌNH XÂY D NG, GIAI O N THI CÔNG XÂY D NG Cơng trình (ghi tên cơng trình xây d ng) H ng m c: (ghi tên h ng m c cơng trình xây d ng) a m xây d ng: (ghi rõ đ a m xây d ng h ng m c cơng trình cơng trình xây d ng) i t ng nghi m thu: (ghi rõ tên b ph n cơng trình xây d ng ho c giai đo n thi công xây d ng đ c nghi m thu, v trí xây d ng cơng trình) Thành ph n tr c ti p tham gia nghi m thu: (Ghi rõ t ch c, h tên ch c v cá nhân) a) Phía ch đ u t - Ng i ph trách b ph n giám sát thi cơng xây d ng cơng trình c a ch đ u t ; (n u t giám sát, không thuê t v n); - Ho c ng i ph trách b ph n giám sát thi công xây d ng cơng trình c a nhà th u t v n giám sát thi công xây d ng công trình; b) Phía nhà th u thi cơng xây d ng cơng trình: - Ng i ph trách thi cơng tr c ti p c a nhà th u thi cơng xây d ng cơng trình; - ng i ph trách b ph n giám sát thi công xây d ng cơng trình c a t ng th u (đ i v i hình th c h p đ ng t ng th u) c) i v i nh ng cơng trình chun gia n c ngồi c n đ i di n chuyên gia thi t k chuyên gia thi công tham gia vào công vi c nghi m thu Các đ i di n c quan qu n lí chuyên gia n c ngồi t i cơng trình đ ngh , Ch đ u t quy t đ nh Th i gian nghi m thu : hi n: B tđ u: ngày tháng n m K t thúc : ngày tháng n m T i: ánh giá b ph n cơng trình xây d ng, giai đo n thi công xây d ng th c a) Tài li u làm c n c nghi m thu: 128 Phi u yêu c u nghi m thu c a nhà th u thi công xây d ng; H s thi t k b n v thi công đ c ch đ u t phê t nh ng thay đ i thi t k đ c ch p thu n: (Ghi rõ tên b n v thi t k liên quan đ n đ i t ng nghi m thu) - Tiêu chu n, quy ph m xây d ng đ c áp d ng: (Ghi rõ tên tiêu chu n, qui ph m, tài li u ch d n k thu t chun mơn liên quan đ n đ i t ng nghi m thu) - H s th u h p đ ng xây d ng; - Biên b n nghi m thu v t li u, thi t b , s n ph m ch t o s n tr c s d ng; - Biên b n nghi m thu công vi c xây d ng liên quan; - Các tài li u thí nghi m, quan tr c t i hi n tr ng (n u thi t k ho c tiêu chu n, qui ph m liên quan ch đ nh) - K t qu thí nghi m m u ki m nghi m c a đ i t ng nghi m thu; - B n v hồn cơng; - Nh t ký thi công, nh t ký giám sát c a ch đ u t v n b n khác liên quan đ n đ i t ng nghi m thu; - Biên b n nghi m thu n i b đ i t ng nghi m thu; - Công tác chu n b đ tri n khai b ph n cơng trình, giai đo n thi công xây d ng ti p theo b) V ch t l ng xây d ng b ph n công trình ho c giai đo n thi cơng xây d ng: (đ i chi u v i thi t k , tiêu chu n qui ph m k thu t, tài li u ch d n k thu t chuyên môn yêu c u k thu t c a cơng trình xây d ng liên quan đ n đ i t ng nghi m thu: a n i dung k thu t c n ki m tra đ c s đánh giá ch t l ng đ i t ng nghi m thu; ánh giá ch t l ng đ i t ng nghi m thu) c) Các ý ki n khác, n u K t lu n : - Ch p nh n hay không ch p nh n nghi m thu đ ng ý tri n khai giai đo n thi công xây d ng ti p theo - Các sai sót t n t i m khuy t c n s a ch a Th i gian nhà th u ph i hồn thành cơng tác s a ch a - Các yêu c u khác n u Các thành ph n tr c ti p tham gia nghi m thu (Ký, ghi rõ h tên ch c v t ng ng i tham gia) - H s nghi m thu giai đo n thi công xây d ng, b ph n cơng trình xây d ng g m: Biên b n nghi m thu hồn thành b ph n cơng trình, giai đo n thi công xây d ng ph l c khác kèm theo; Các tài li u làm c n c đ nghi m thu - 129 Mã s : BM – 11 Tên Ch đ u t C NG HOÀ XÃ H I CH NGH A VI T NAM c l p – T – H nh phúc a m, ngày… tháng… n m… BIÊN B N NGHI M THU HOÀN THÀNH H NG M C CƠNG TRÌNH HO C CƠNG TRÌNH XÂY D NG A VÀO S D NG 1, Cơng trình/h ng m c cơng trình: 2, a m xây d ng: 3, Thành ph n tham gia nghi m thu: (Ghi rõ t ch c, h tên ch c v cá nhân) a) Phía ch đ u t : - Ng i đ i di n theo pháp lu t ng i ph trách b ph n giám sát thi công xây d ng cơng trình c a ch đ u t ; - Ng i đ i di n theo pháp lu t ng i ph trách b ph n giám sát thi cơng xây d ng cơng trình c a nhà th u t v n giám sát thi cơng xây d ng cơng trình b) Phía nhà th u thi cơng xây d ng cơng trình: - Ng i đ i di n theo pháp lu t ng i ph trách thi công tr c ti p c a nhà th u thi công xây d ng cơng trình; - Ng i đ i di n theo pháp lu t ng i ph trách b ph n giám sát thi công xây d ng công trình c a t ng th u (đ i v i hình th c h p đ ng t ng th u) b) Phía nhà th u thi t k xây d ng cơng trình tham gia nghi m thu theo yêu c u c a ch đ u t xây d ng cơng trình: - Ng i đ i di n theo pháp lu t; - Ch nhi m thi t k d) i v i nh ng cơng trình u c u phòng cháy cao ho c nguy c nhi m mơi tr ng nh t thi t ph i đ i di n c a c quan phòng cháy ch a cháy c quan tài nguyên môi tr ng c p t ng đ ng tr c ti p tham gia nghi m thu; e) i v i nh ng cơng trình chun gia n c ngồi c n đ i di n chuyên gia thi t k chuyên gia thi công tham gia vào công vi c nghi m thu Các đ i di n c quan qu n lí chuyên gia n c ngồi t i cơng trình đ ngh , Ch đ u t quy t đ nh f) thành ph n khác tr c ti p tham gia nghi m thu (theo yêu c u c a ch đ ut ) Th i gian ti n hành nghi m thu : B tđ u: ngày tháng n m K t thúc : ngày tháng n m 130 T i: 4, ánh giá h ng m c cơng trình xây d ng, cơng trình xây d ng: a) Tài li u làm c n c đ nghi m thu; - Phi u yêu c u nghi m thu c a nhà th u thi công xây d ng; - Tiêu chu n, quy ph m xây d ng đ c áp d ng: (Ghi rõ tên tiêu chu n, qui ph m, tài li u ch d n k thu t chun mơn liên quan đ n đ i t ng nghi m thu) - H s hồn thành xây d ng cơng trình; - V n b n ch p thu n c a c quan qu n nhà n c th m quy n v phòng ch ng cháy, n ; an tồn mơi tr ng; an tồn v n hành theo quy đ nh - Biên b n ki m tra h s tài li u hoàn thành xây d ng h ng m c, cơng trình xây d ng c a c quan qu n nhà n c theo phân c p; - Biên b n nghi m thu n i b c a nhà th u thi công xây d ng; - Nh ng u ki n chu n b đ đ a h ng m c, cơng trình vào s d ng b) V ti n đ xây d ng h ng m c, công trình: - Ngày kh i cơng: - Ngày hồn thành: c) V công su t đ a vào v n hành c a h ng m c, cơng trình: - Theo thi t k đ c t: - Theo th c t đ t đ c: d) V đ c m bi n pháp đ b o v an tồn lao đ ng, an tồn phòng n , phòng cháy, ch ng nhi m mơi tr ng an toàn s d ng - Theo thi t k đ c t: - Theo th c t đ t đ c: e) Kh i l ng: - Theo thi t k (ho c theo h s d th u) - Theo th c t đ t đ c: f) V ch t l ng h ng m c cơng trình xây d ng, cơng trình xây d ng (Ti n hành nghi m thu, đ i chi u v i thi t k , tiêu chu n, qui ph m k thu t, tài li u ch d n k thu t chuyên môn yêu c u k thu t c a cơng trình đ đánh giá ch t l ng) g) Nh ng s a đ i q trình thi cơng so v i thi t k đ c t: h) Các ý ki n khác n u 5, K t lu n : - Ch p nh n hay không nghi m thu hồn thành h ng m c cơng trình ho c cơng trình xây d ng đ bàn giao đ a vào s d ng N u không ch p nh n nghi m thu ph i ghi rõ do; Các t n t i v ch t l ng c n ph i s a ch a kh c ph c Th i gian nhà th u ph i hồn thành cơng tác s a ch a, kh c ph c; Các yêu c u khác n u 6, Các bên tham gia nghi m thu: (ký, ghi rõ h tên, ch c v đóng d u) 131 NHÀ TH U GIÁM SÁT THI CƠNG XÂY D NG CƠNG TRÌNH (Ký tên, ghi rõ h tên, ch c v đóng d u) NHÀ TH U THI T K XÂY D NG CƠNG TRÌNH (Ký tên, ghi rõ h tên, ch c v đóng d u); CH UT (Ký tên, ghi rõ h tên, ch c v đóng d u) NHÀ TH U THI CƠNG XÂY D NG CƠNG TRÌNH (Ký tên, ghi rõ h tên, ch c v đóng d u) Ghi : T t c thành ph n khác tr c ti p tham gia nghi m thu (theo yêu c u c a ch đ u t ) ký, ghi rõ h tên ch c v vào biên b n H s nghi m thu g m: - Biên b n nghi m thu hồn thành h ng m c, cơng trình xây d ng ph l c kèm theo biên b n này, n u có; Các tài li u làm c n c đ nghi m thu 132 Mã s : BM – 12 C NG HOÀ XÃ H I CH NGH A VI T NAM c l p – T – H nh phúc a m, ngày tháng n m Cơng trình: H ng m c: B NG KÊ NH NG THAY I SO V I THI T K Ã C DUY T S th t N i dung thay đ i s hi u b n v c a t ch c thi t k đ c t Nguyên nhân s thay đ i C quan t ho c đ ng ý s thay đ i Tên, s , ngày tháng v n b n cho phép thay đ i Ghi … … … … … … … … … … … … … … … I DI N NHÀ TH U GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY D NG CƠNG TRÌNH (Ký, ghi rõ h tên, ch c v ) I DI N NHÀ TH U THI T K (Ký, ghi rõ h tên, ch c v đóng d u); 133 I DI N CH UT (Ký, ghi rõ h tên, ch c v đóng d u ) I DI N NHÀ TH U CHÍNH XÂY, L P (Ký, ghi rõ h tên, ch c v đóng d u) Mã s : BM – 13 C NG HOÀ XÃ H I CH NGH A VI T NAM c l p – T – H nh phúc -a m, ngày… tháng… n m… Công trình: H ng m c: B NG KÊ CÁC H S TÀI LI U CHU N B CHO NGHI M THU H NG M C, CÔNG TRÌNH BÀN GIAO A VÀO S D NG S TT Danh m c h s , tàì li u C quan chu n b I DI N CH UT (Ký, ghi rõ h tên,ch c v ) I DI N NHÀ TH U GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY D NG (Ký, ghi rõ h tên, ch c v ) 134 I DI N NHÀ TH U CHÍNH XÂY L P (Ký, ghi rõ h tên, ch c v đóng d u) ... lý ch t l ng thi cơng xây d ng cơng trình; - Xây d ng h th ng qu n lý ch t l ng cho công ty c ph n t i V nh Phúc; u t xây d ng V n CH NG T NG QUAN V CH T L LÝ CH T L NG XÂY D NG NG XÂY D NG VÀ... xây d ng h th ng qu n lý ch t l ng xây d ng cơng trình cho Cơng ty C ph n đ u t xây d ng v n t i V nh Phúc đ l a ch n làm đ tài nghiên c u c tác gi M c đích nghiên c u c a đ tài Nghiên c u xây. .. thi công xây l p t i Công ty C ph n đ u t xây d ng v n t i V nh Phúc Ph Ph ng pháp nghiên c u ng pháp thu th p tài li u nghiên c u lý thuy t: Thu th p tài li u, nghiên c u v mơ hình qu n lý ch
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý chất lượng xây dựng công trình cho công ty cổ phần đầu tư xây dựng và vận tải vĩnh phúc , Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý chất lượng xây dựng công trình cho công ty cổ phần đầu tư xây dựng và vận tải vĩnh phúc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay