Nghiên cứu phát thải khí CO2 trong hoạt động hàng không dân dụng việt nam và đề xuất các biện pháp giảm thiểu

109 6 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 15:01

L I CAM OAN Tên là: Cao Lam Giang Mã s h c viên: 1582440301010 L p: 23KHMT21 Khóa h c: 23 Chuyên ngành: Khoa h c Môi tr ng Tôi xin cam đoan t p lu n v n đ Mã s : 60440301 c tơi th c hi n d i s h ng d n c a PGS.TS V Hoàng Hoa v i đ tài nghiên c u lu n v n: “Nghiên c u phát th i khí CO ho t đ ng hàng không dân d ng Vi t Nam đ xu t bi n pháp gi m thi u” ây đ tài nghiên c u m i, không trùng l p v i đ tài lu n v n tr c đây, đó, không ph i b n chép c a b t k m t lu n v n N i dung c a lu n v n đ c th hi n theo quy đ nh Các s li u, ngu n thông tin lu n v n tơi u tra, trích d n đánh giá Vi c tham kh o ngu n tài li u đ c th c hi n trích d n ghi ngu n tài li u tham kh o quy đ nh Tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m v n i dung tơi trình bày lu n v n Hà N i, ngày …… tháng n m 2017 Tác gi lu n v n Cao Lam Giang i L IC M N H c viên xin g i l i c m n chân thành t i th y cô giáo b môn Qu n lý môi tr ng, tr ng i h c Th y l i gi ng d y t n tình, quan tâm, trau d i ki n th c, đ ng viên h c viên không ng ng n l c trang b thêm ngu n ki n th c, k n ng t t nh t đ hoàn thành lu n v n, s gi ng d y ch b o không m t m i c a th y cô giáo su t th i gian qua c bi t s h ng d n ân c n, t m c a PGS.TS V Hoàng Hoa s giúp đ t n tâm c a PGS TS V Th ng su t th i gian t h c viên đ c Toàn, TS Nguy n Th Xuân c nh n đ tài Lu n v n giúp đ ch b o cho h c viên r t nhi u u, trau d i thêm ki n th c chun mơn, cách th c hồn thành lu n v n nh ng k n ng s ng mà t h c viên khó có th hồn thi n đ c H c viên c ng xin bày t l i c m n t i cán b t i phòng ban sau đ i h c, cán b t i v n phòng khoa Mơi tr ng Tr ng t o đ i h c i h c Th y l i t o u ki n, c ng nh cung c p cho h c viên nh ng thông tin b ích k p th i đ h c viên có th hồn thành lu n v n Tơi c ng xin bày t l i c m n t i Ths.V Th Thanh – C c Hàng không Vi t Nam t n tình giúp đ trình th c hi n lu n v n Xin chân thành c m n! ii M CL C DANH M C B NG BI U vi DANH M C HÌNH vii DANH M C CÁC T M VI T T T x U 1 Tính c p thi t c a đ tài M c đích c a đ tài it ng ph m vi nghiên c u N i dung k t qu d ki n đ t đ c .3 B c c c a lu n v n CH NG 1: T NG QUAN V V N NGHIÊN C U 1.1 T ng quan v bi n đ i khí h u 1.1.1 Các nguyên nhân c a s bi n đ i khí h u hi n 1.1.2 Các khí gây hi u ng nhà kính ch y u 1.2 Hi n tr ng phát th i khí nhà kính l nh v c 1.2.1 L nh v c N ng l ng (bao g m c giao thông) 1.2.2 Các q trình Cơng nghi p 10 1.2.3 L nh v c Nông nghi p 11 1.2.4 L nh v c s d ng đ t, thay đ i s d ng đ t lâm nghi p (LULUCF) 11 1.2.5 L nh v c Ch t th i 12 1.2.6 T ng h p phát th i/h p th khí nhà kính 13 iii 1.3 nh h ng c a phát th i khí CO ngành Hàng khơng đ i v i Bi n đ i khí h u 13 1.4 T ng quan ph ng pháp lu n tính tốn l ng phát th i khí CO ngành hàng không dân d ng 15 1.4.1 Tình hình chung 15 1.4.2 Các ph CH ng pháp tính tốn l NG 2: NGHIÊN C U TRONG HO T ng phát th i khí CO 16 ÁNH GIÁ CÁC NGU N PHÁT TH I KHÍ CO NG HÀNG KHƠNG DÂN D NG VI T NAM 23 2.1 T ng quan v ngành Hàng không dân d ng Vi t Nam 23 2.1.1 Mơ hình t ch c qu n lý 23 2.1.2 Th tr ng 24 2.1.3 Các m c tiêu phát tri n v n t i hàng không 25 2.1.4 Chính sách qui ho ch phát tri n ngành hàng không 29 2.2 Các ngu n phát th i khí CO c a ho t đ ng hàng không Vi t Nam 31 2.2.1 Phát th i khí CO2 t đ ng bay qu c t 37 2.2.2 Phát th i khí CO t đ ng bay n i đ a 39 2.2.3 Phát th i khí CO t đ ng bay Qu c t n i đ a 42 2.2.4 ánh giá đ tin c y c a s li u thu th p giai đo n 2010 – 2016 45 2.3 K t lu n Ch CH ng 45 NG 3: CÁC BI N PHÁP GI M THI U PHÁT TH I KHÍ CO CHO HO T NG HÀNG KHƠNG DÂN D NG VI T NAM 47 3.1 C s đ xu t gi m phát th i khí CO 47 iv 3.2 xu t áp d ng ph ng pháp tính tốn phát th i khí CO cho ngành hàng khơng dân d ng Vi t Nam 48 3.3 D báo s phát th i khí CO c a ho t đ ng ngành hàng không dân d ng Vi t Nam 53 3.3.1 D báo s phát tri n c a ngành hàng không 53 3.3.2 D báo s phát th i khí CO cho ho t đ ng ngành hàng không dân d ng Vi t Nam giai đo n 2017 - 2030 .55 3.4 xu t gi i pháp gi m thi u phát th i 70 3.4.1 Các h n ch thách th c trình gi m phát th i khí CO ngành hàng không dân d ng Vi t Nam 70 3.4.2 xu t gi i pháp ng n h n .73 3.4.3 xu t gi i pháp dài h n .76 K T LU N 78 TÀI LI U THAM KH O .82 PH L C 83 v DANH M C B NG BI U B ng 1.1 M c đ tác h i c a khí gây hi u ng nhà kính B ng 1.2 Phát th i khí nhà kính n m 2010 đ t nhiên li u B ng 1.3 Phát th i khí nhà kính n m 2010 phát tán 10 B ng 2.1 M t s ch tiêu phát tri n ngành hàng không Vi t Nam 25 B ng 2.2 Chi n l c phát tri n đ i tàu bay đ n n m 2020 27 B ng 2.3 Bi u m u (M) báo cáo hàng n m c a Vietnam Airline g i C c hàng không Vi t Nam 33 B ng 2.4 L ng nhiên li u th c a Hàng không Vi t Nam giai đo n 2010 -2016 35 B ng 2.5 S li u v t ng l ng nhiên li u s d ng phát th i CO giai đo n 2010 - 2016 36 B ng 2.6 L ng nhiên li u tiêu th phát th i khí CO c a đ ng bay Qu c t giai đo n 2010 – 2016 37 B ng 2.7 L ng nhiên li u tiêu th phát th i khí CO2 c a đ ng bay qu c n i giai đo n 2010 – 2016 40 B ng 2.8 L ng nhiên li u tiêu th phát th i khí CO ngành hàng khơng dân d ng giai đo n 2010 – 2016 42 B ng 3.1 L ng nhiên li u tiêu th phát th i khí CO c a đ ng bay Qu c tê giai đo n 2017 – 2030 58 B ng 3.2 L ng nhiên li u tiêu th phát th i khí CO c a đ ng bay Qu c n i giai đo n 2017 – 2030 62 B ng 3.3 L ng nhiên li u tiêu th phát th i khí CO c a đ ng bay qu c t qu c n i giai đo n 2017 – 2030 66 vi DANH M C HÌNH Hình 1.1 N ng đ khí CO khơng khí Hình 1.2 Phát th i khí nhà kính n m 2010 l nh v c n ng l ng 10 Hình 1.3 Phát th i khí nhà kính n m 2010 l nh v c nông nghi p 11 Hình 1.4 Phát th i/h p th khí nhà kính n m 2010 l nh v c LULUCF 12 Hình 1.5 Phát th i khí nhà kính n m 2010 l nh v c ch t th i .12 Hình 1.6 Phát th i/h p th khí nhà kính n m 2010 theo l nh v c 13 Hình 2.1 Mơ hình t ch c qu n lý ngành Hàng không dân d ng Vi t Nam 23 Hình 2.2 L ng nhiên li u tiêu th phát th i CO đ i v i đ ng bay qu c t giai đo n 2010-2016 38 Hình 2.3 Hi u qu s d ng nhiên li u đ i v i đ ng bay qu c t giai đo n 2010- 2016 38 Hình 2.4 T l c i thi n hi u qu s d ng nhiên li u đ i v i đ ng bay qu c t 39 giai đo n 2010-2016 39 Hình 2.5 L ng nhiên li u tiêu th phát th i CO đ i v i đ ng bay qu c n i giai đo n 2010-2016 40 Hình 2.6 Hi u qu s d ng nhiên li u đ i v i đ ng bay qu c n i giai đo n 2010- 2016 41 Hình 2.7 T l c i thi n hi u qu s d ng nhiên li u đ i v i đ ng bay qu c n i giai đo n 2011-2016 42 Hình 2.8 T ng l ng nhiên li u tiêu th l ng phát th i khí CO ngành hàng khơng giai đo n 2010-2016 43 vii Hình 2.9 Hi u qu s d ng nhiên li u đ i v i đ ng bay qu c t qu c n i giai đo n 2010-2016 43 Hình 2.10 T l c i thi n hi u qu s d ng nhiên li u đ i v i đ ng bay qu c t qu c n i giai đo n 2011-2016 44 Hình 2.11 T c đ gia t ng phát th i khí CO ngành hàng không giai đo n 2011-2016 44 Hình 2.12 So sánh hi n tr ng phát th i khí CO đ ng bay qu c t qu c n i giai đo n 2011-2016 45 Hình 3.1 Bi u đ d báo l ng nhiên li u tiêu th phát th i khí CO đ ng bay qu c t giai đo n 2017 – 2030 59 Hình 3.2 Bi u đ d báo hi u qu s d ng nhiên li u đ ng bay qu c t giai đo n 2017 – 2030 59 Hình 3.3 T l c i thi n hi u qu s d ng nhiên li u đ ng bay qu c t giai đo n 2017 – 2030 60 Hình 3.4 T c đ gia t ng phát th i khí CO đ ng bay qu c t giai đo n 2017–2030 60 Hình 3.5 T c đ gia t ng phát th i khí CO đ ng bay qu c t giai đo n 2017 – 2030 61 Hình 3.6 Bi u đ d báo l ng nhiên li u tiêu th phát th i khí CO đ ng bay qu c n i giai đo n 2017 – 2030 63 Hình 3.7 Bi u đ d báo hi u qu s d ng nhiên li u đ ng bay qu c n i giai đo n 2017 – 2030 63 Hình 3.8 T l c i thi n hi u qu s d ng nhiên li u đ ng bay qu c n i giai đo n 2017 – 2030 64 Hình 3.9 T c đ gia t ng phát th i khí CO đ ng bay qu c n i giai đo n 2017 – 2030 64 viii Hình 3.10 T c đ gia t ng l ng nhiên li u s d ng đ ng bay qu c n i giai đo n 2017 – 2030 65 Hình 3.11.Bi u đ d báo l ng nhiên li u tiêu th phát th i khí CO đ ng bay qu c t n i đ a giai đo n 2017 – 2030 67 Hình 3.12 Bi u đ d báo hi u qu s d ng nhiên li u đ ng bay qu c t qu c n i giai đo n 2017 – 2030 67 Hình 3.13 T l c i thi n hi u qu s d ng nhiên li u đ ng bay qu c t qu c n i giai đo n 2017 – 2030 68 Hình 3.14 T c đ gia t ng phát th i khí CO đ ng bay qu c t qu c n i giai đo n 2017 – 2030 69 Hình 3.15 T c đ gia t ng phát l ng nhiên li u s d ng đ ng bay qu c t qu c n i giai đo n 2017 – 2030 69 Hình 3.16 Bi u đ so sánh phát th i CO đ ng bay qu c t qu c n i giai đo n 2017 – 2030 70 ix DANH M C CÁC T VI T T T B KH : Bi n đ i khí h u CAAV : C c Hàng không Vi t Nam CHKQT : C ng hàng không Qu c t CORSIA : EU : European Union - Liên minh Châu Âu FRED : GCD : Great – Circle Distance - Kho ng cách gi a hai sân bay GWP : IATA : ICAO : IPCC : KNK : Khí nhà kính LHQ : Liên Hi p qu c LULUCF : Carbon Offsetting Scheme for International Aviation - K ho ch bù đ p phát th i đ i v i hàng không qu c t Fuel Reporting & Emission Database - Ph n m m Báo cáo nhiên li u khí th i Global Warming Potential -Hi u su t nóng d n lên c a Trái đ t qua hi n t ng nhà kính so sánh t ng đ i v i khí CO International Air Transport Association - Hi p h i v n t i hàng không qu c t International Civil Aviation Organization - T ch c Hàng không dân d ng qu c t Intergovernmental Panel on Climate Change v bi n đ i khí h u Land use, land-use change and forestry - S d ng đ t, thay đ i s d ng đ t lâm nghi p MBM : Market-Based Measure - Các gi i pháp th tr MRV : NAPAs : TBN : Trung bình n m tCO eq : T n CO t UNFCCC : y ban liên ph ng tồn c u Monitoring reporting and verification - H th ng ki m soát, báo cáo xác minh National Adaptation Programme of Action - Ch ng trình hành đ ng thích ng Qu c gia ng đ ng United Nations Framework Convention on Climate Change - Công c khung c a Liên H p Qu c v bi n đ i khí h u x Các ngu n phát th i / h p th khí nhà kính CH t CO ng đ ng 21,91 21,91 Ng a 14,65 14,65 L n 926,98 926,98 Gia c m 566,72 566,72 K khí 49,26 49,26 Các h th ng l ng N/O N/O Thu gom l u gi d ng khô N/O N/O 6.191,24 6.191,24 0,00 0,00 6.109,64 6.109,64 81,59 81,59 0,00 44.614,22 Khác Th i hàng ngày X lý k khí H m k khí C Canh tác lúa D N2O T i tiêu T in 44.614,22 41.310,27 41.310,27 3.303,95 3.303,95 Ng p sâu 0,00 0,00 Khác N/O N/O c nh m a t nông nghi p 0,00 23.812,02 23.812,02 12.914,56 12.914,56 995,06 995,06 9.902,41 9.902,41 1,44 0,26 1,70 1.506,29 393,04 1.899,33 Ng c c 1.431,42 348,02 1.779,44 u 23,01 14,98 37,99 C r 36,33 26,47 62,80 Cây mía 15,52 3,57 19,09 Khác N/O N/O N/O N/O N/O N/O Phát th i tr c ti p Phát th i t đ ng c bãi ch n th Phát th i gián ti p E t savana (đ ng c ) F t ph ph m nông nghi p G Khác 85 T l (%) 50,49 26,95 2,15 Các ngu n phát th i / h p th khí nhà kính T ng D án “T ng c CH N2O 57.908,95 30.445,82 t CO ng đ ng 88.354,77 T l (%) 100 Ngu n: Báo cáo ki m kê khí nhà kính n m 2010, ng n ng l c ki m kê qu c gia khí nhà kính t i Vi t Nam”, 2014 B ng 5: Di n tích đ t s d ng đ t thay đ i m c đích s d ng n m 2010 n v : nghìn Các ngu n phát th i h p th khí nhà kính A Di n tích T ng t r ng 13.388,08 t r ng nguyên tr ng t đ c chuy n đ i sang đ t r ng 10.258,80 3.129,28 B t tr ng tr t T ng t tr ng tr t nguyên tr ng t chuy n đ i thành đ t tr ng tr t 10.075,40 6.587,74 3.487,66 C t đ ng c T ng t đ ng c nguyên tr ng t chuy n đ i thành đ t đ ng c 2.000,74 1.607,60 393,14 D t ng p n T ng t ng p n c nguyên tr ng t chuy n đ i thành đ t ng p n 1.765,97 1.155,24 610,73 c c E t T ng t nguyên tr ng t chuy n đ i thành đ t 2.591,70 1.551,30 1.040,40 F t khác T ng t khác nguyên tr ng t chuy n đ i thành đ t khác 3.273,47 1.935,18 1.338,29 T ng D án “T ng c 33.095,35 Ngu n: Báo cáo ki m kê khí nhà kính n m 2010, ng n ng l c ki m kê qu c gia khí nhà kính t i Vi t Nam”, 2014 86 B ng 6: Di n tích r ng vùng sinh thái n v : ng b ng sông H ng B c Trung B Nam Trung B Tây Nguyên ông Nam B 26.895 9.978 1.321 28 1.415 173.565 148.299 50.626 5.661 319 129.951 13.273 451.643 461.542 367.196 24.089 3.917 848.961 442.854 6.798 980.557 877.242 1.022.757 105.163 28.180 546.423 519.211 3.385 50.862 35.647 36.728 19.323 3.691 ông B c Tây B c R ng r ng th ng xanh – R t giàu 647 242 R ng r ng th ng xanh – Giàu 49.155 9.819 R ng r ng th ng xanh – Trung bình 201.022 R ng r ng th ng xanh – Nghèo R ng r ng th ng xanh – R ng khơng có tr l ng R ng r ng – R t giàu R ng r ng – giàu R ng r ng – Trung bình 10.940 R ng r ng – Nghèo 4.932 388.608 R ng r ng – R ng khơng có tr l ng 43.519 R ng kim 82.020 R ng h n giao gi a r ng r ng r ng kim 38.348 R ng tre n a 111.541 81.636 161.865 40.075 159.670 17.092 R ng h n giao gi a g tre n a 199.803 76.861 956 87.745 99.486 190.444 58.530 87 Tây Nam B ông B c ng b ng sông H ng Tây B c B c Trung B Nam Trung B 892 ông Nam B Tây Nam B 452 15.346 22.987 876 2.036 161.840 207.757 R ng ng p m n 20.346 R ng núi đá 324.852 138.663 30.302 193.308 12.294 1.101.020 152.328 68.302 679.873 518.744 R ng tr ng Tây Nguyên 193.395 Ngu n: Báo cáo ki m kê khí nhà kính n m 2010, ng n ng l c ki m kê qu c gia khí nhà kính t i Vi t Nam”, 2014 D án “T ng c B ng 7: Phát th i/h p th khí nhà kính n m 2010 l nh v c LULUCF n v : nghìn t n Ngu n phát th i h p th khí nhà kính A T ng CO t ng đ ng t r ng t r ng nguyên tr ng H p th ròng CO CH -22.543,84 -22.593,17 1,55 0,05 -22.543,84 -22.593,17 1,55 0,05 t chuy n đ i thành đ t r ng B -4.634,57 -5.126,18 21,25 0,15 t tr ng tr t nguyên tr ng -5.772,54 -5.772,54 t chuy n đ i thành đ t tr ng tr t 1.137,97 646,36 21,25 0,15 322,67 320,82 0,08 0,001 t đ ng c nguyên tr ng 1.497,16 1.497,16 t chuy n đ i thành đ t đ ng c -1.174,49 -1.176,34 0,08 0,001 903,71 889,23 0,56 0,01 562,46 561,03 351,27 335,56 0,68 0,005 1.537,03 1.535,29 0,08 0,001 t đ ng c D t ng p n t ng p n c c nguyên tr ng t chuy n đ i thành đ t ng p c E t t nguyên tr ng t chuy n đ i thành đ t F ã bao g m ngu n khác t tr ng tr t C n N2O t khác Khơng 0,005 c tính 1.537,03 1.535,29 0,08 0,001 5.186,38 4.619,08 24,53 0,17 5.186,38 4.619,08 24,53 0,17 -19.218,59 -20.347,59 48,17 0,38 t khác nguyên tr ng t chuy n đ i thành đ t khác T ng D án “T ng c Ngu n: Báo cáo ki m kê khí nhà kính n m 2010, ng n ng l c ki m kê qu c gia khí nhà kính t i Vi t Nam”, 2014 88 B ng 8: T ng kh i l N m ng ch t th i r n đô th đ t 2006 đ n 2010 c x lý t i bãi chôn l p 2006 2007 2008 2009 2010 T ng (t n/ngày) 18.732,8 20.664,4 22.787,4 25.134,2 27.648,7 T ng (t n/n m) 6.837.473 7.542.509 8.317.393 9.173.979 10.091.780 Ngu n: Báo cáo hi n tr ng môi tr ng c a S TNMT t nh/thành toàn qu c, 2007-2011 B ng 9: Thành ph n ch t th i trung bình STT Thành ph n T l (%) Th c n, ch t h u c Cây c 2,76 Gi y 2,70 G 1,05 59,24 d t may Tã lót Nh a th khác 3,30 0,01 30,94 Ngu n: Báo cáo hi n tr ng môi tr ng c a S TNMT t nh/thành toàn qu c, 2007-2011 B ng 10: S n l ng, đ n v n c đ c th i COD n c th i c a m t s ngành công nghi p quan tr ng n m 2010 N c th i COD S n l ng Ngành công nghi p (t n/n m) (m3/t n) (kg COD/m3) TT S t thép 7.935.000 0,10 0,50 Kim lo i m u 3.042.000 0,10 0,50 Phân bón 2.573.900 0,20 0,23 Bia 2.377.200 11,50 3,50 R 349.400 12,00 1,20 Th c ph m t s a 579.500 7,50 0,80 1.141.500 7,00 0,20 u ng Ch bi n h i s n 1.439.000 21,50 1,47 Cà phê 1.168.600 0,63 0,02 10 N 1.105.700 11,38 1,70 11 Gi y 1.887.100 225,00 2,94 c ng t 89 TT Ngành công nghi p S n l ng (t n/n m) N c th i (m3/t n) COD (kg COD/m3) 12 B t gi y 437.600 225,00 2,94 13 Cao su 752.000 0,50 0,23 Ngu n: Báo cáo ki m kê khí nhà kính n m 2010, D án “T ng c ng n ng l c ki m kê khí nhà kính t i Vi t Nam”, 2014 Riêng s n l ng bia, r u, n c ng t tính nghìn lít/n m B ng 11: Ch t th i y t đ c h i đ c đ t hàng n m (2006 – 2010) n v : t n/n m L ng ch t th i y t đ c h i N m đ c đ t hàng n m 2006 10.101,7 2007 11.243,9 2008 11.616,3 2009 12.156,2 2010 14.024,3 D án “T ng c Ngu n: Báo cáo ki m kê khí nhà kính n m 2010, ng n ng l c ki m kê khí nhà kính t i Vi t Nam”, 2014 B ng 12.Phát th i khí nhà kính n m 2010 l nh v c ch t th i n v : nghìn t n Phát th i H ng m c CO Phát th i CH t l p rác th i Phát th i CH công nghi p Phát th i CH sinh ho t Phát th i N O t ng i Phát th i CO t T ng CH bãi chôn t n c th i t n c th i 65,429 65,429 D án “T ng c CO t ng đ ng 238,324 5.005 77,005 1.617 325,085 6.827 ch t th i đ t ch t th i N2O 640,413 5,928 1.838 5,928 65 15.352 Ngu n: Báo cáo ki m kê khí nhà kính n m 2010, ng n ng l c ki m kê khí nhà kính t i Vi t Nam”, 2014 90 B ng 13: T ng h p k t qu ki m kê khí nhà kính n m 2010 n v :nghìn tCO eq L nh v c phát th i h p th khí nhà kính HFCs PFCs SF CO CH N2O 146.036,8 87.316,15 32.696,31 266.049,24 T ng phát th i (có bao g m LULUCF) 125.689,2 88.327,66 32.813,79 246.830,64 T ng phát th i l nh v c n ng l ng 124.799,3 15.958,52 412,93 141.170,79 A Các ho t đ ng đ t nhiên li u 123.353 512,43 409,34 124.274,99 Công nghi p n ng l ng 40.940,2 14,98 102,81 41.057,94 Các ngành công nghi p s n xu t Xây d ng 37.852,3 71,84 153,44 38.077,62 Giao thông 31.624,70 105,32 87,87 31.817,89 Các ngành khác 11.684,21 315,29 43,08 12.042,58 Các ngành không s d ng n ng l ng 1.251,81 5,00 22,14 1.278,95 B Phát th i phát tán 1.446,13 15.446,09 3,59 16.895,80 Khai thác than 0,00 2.243,07 0,00 2.243,07 D u khí đ t t nhiên 1.446,13 13.203,02 3,59 14.652,74 T ng phát th i l nh v c trình cơng nghi p 21.172,01 0,00 0,00 A V t li u xây d ng khoáng s n 21.172,01 0,00 0,00 B Cơng nghi p hóa ch t 0,00 0,00 0,00 NE NE NE NE NE NE IE C Luy n kim 0,00 0,00 NE, N/O NE NE NE NE NE NE IE D Các ngành s n xu t khác NE T ng phát (không bao LULUCF) th i g m T ng P NE A NE P NE A NE P NE A NE 21.172,01 21.172,01 NE E S n xu t Halocarbons SF6 NE F Tiêu th Halocarbons SF6 G Các trình khác NE NE NE T ng phát th i l nh v c nông nghi p 0,00 57.908,95 30.445,82 A Tiêu hóa th c n 9.467,51 B Qu n lý phân 2.319,51 NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 88.354,77 9.467,51 6.240,49 91 8.560,00 L nh v c phát th i h p th khí nhà kính HFCs CH CO N2O PFCs SF T ng P A P A P A bón C Canh tác lúa 44.614,22 44.614,22 D t nông nghi p 0,00 23.812,02 23.812,02 E t sa-van 1,44 0,26 1,70 1.506,29 393,04 1.899,33 N/O N/O 0,00 F t ph ph m nông nghi p đ ng G Khác T ng phát th i l nh v c LULUCF -20.347,59 1.011,51 117,48 -19.218,59 A t r ng -22.593,17 32,63 16,70 -22.543,84 B t tr ng tr t -5.126,18 446,32 45,30 -4.634,57 C t đ ng c 320,82 1,68 0,17 322,67 D t ng p n 896,58 14,27 2,89 913,74 E t 1.535,29 1,58 0,16 1.537,03 F t khác 4.619,08 515,03 52,27 5.186,38 c G Khác 0,00 T ng phát th i l nh v c ch t th i A Bãi chôn l p ch t th i r n B X lý n C 13.448,68 NE 5.004,79 c th i t ch t th i D Khác 65,43 1.837,55 15.351,67 5.004,79 8.443,89 1.837,55 10.281,44 65,43 NE NE 65,43 NE NE NE 0,00 D án “T ng c Ngu n: Báo cáo ki m kê khí nhà kính n m 2010, ng n ng l c ki m kê qu c gia khí nhà kính t i Vi t Nam”, 2014 92 B ng 14: Ph l c D – ICAO Doc 7910 Mã sân bay thành ph Mã sân bay AAA AAE AAL AAN AAQ AAR AAT AAX ABA ABB ABD ABE ABI ABJ ABL ABQ ABR ABS ABT ABU ABV ABX ABY ABZ ACA ACC ACE ACH ACK ACR ACT ACV ACX ACY ACZ ADA ADB ADD ADE ADF ADH ADJ ADK ADL ADQ ADU ADV ADZ Mã thành ph AAA AAE AAL AAN AAQ AAR AAT AAX ABA ABB ABD ABE ABI ABJ ABL ABQ ABR ABS ABT ABU ABV ABX ABY ABZ ACA ACC ACE ACH ACK ACR ACT ACV ACX AIY ACZ ADA IZM ADD ADE ADF ADH AMM ADK ADL ADQ ADU ADV ADZ Mã sân bay AFZ AGA AGB AGF AGH AGP AGR AGS AGT AGU AGX AHB AHE AHO AHU AIA AIN AIT AIU AJA AJF AJI AJK AJL AJN AJR AJU AJY AKF AKJ AKL AKN AKP AKU AKV AKX AKY ALA ALB ALC ALF ALG ALH ALO ALS ALW AMA AMD Mã thành ph AFZ AGA MUC AGF AGH AGP AGR AGS AGT AGU AGX AHB AHE AHO AHU AIA AIN AIT AIU AJA AJF AJI AJK AJL AJN AJR AJU AJY AKF AKJ AKL AKN AKP AKU AKV AKX AKY ALA ALB ALC ALF ALG ALH ALO ALS ALW AMA AMD Mã sân bay ANI ANM ANR ANS ANU ANV ANX AOE AOG AOI AOJ AOK AOR AOU APC APK APL APN APO APW AQG AQI AQJ AQP ARA ARC ARD ARH ARI ARK ARM ARN ART ARU ARW ASB ASE ASF ASJ ASM ASO BBN ASR ASU ASV ASW ATA ATC 93 Mã thành ph ANI ANM ANR ANS ANU ANV ANX ESK AOG AOI AOJ AOK AOR AOU APC APK APL APN APO APW AQG AQI AQJ AQP ARA ARC ARD ARH ARI ARK ARM STO ART ARU ARW ASB ASE ASF ASJ ASM ASO ASP ASR ASU ASV ASW ATA ATC Mã sân bay AUA AUC AUH AUQ AUR AUS AUX AUY AVA AVL AVN AVP AVV AWD AWZ AXA AXD AXF AXM AXP AXR AXT AXU AYP AYQ AYT AZD AZN AZO AZR AZS BAH BAL BAQ BAS BAV BAX BAY BBA BBI BBK BBN BBO BCD BCI BCM BCN BCV Mã thành ph AUA AUC AUH AUQ AUR AUS AUX AUY AVA AVL AVN AVP AVV AWD AWZ AXA AXD AXF AXM AXP AXR AXT AXU AYP AYQ AYT AZD AZN AZO AZR AZS BAH BAL BAQ BAS BAV BAX BAY BBA BBI BBK BBN BBO BCD BCI BCM BCN BCV AEB AEP AER AES AET AEY AFA AFL BDS BDU BEB BEG BEJ BEL BEM BEN BES BET BEW BEY BFC BFF BFI BFJ BFL BFN BFS BFV BGA BGF BGG BGI BGM BGN BGO BGR BGW BGY BHB BHD BHE BHH BHI BHJ BHK BHM BHO BHQ BHR BHS BHU BHV BHX AEB BUE AER AES AET AEY AFA AFL BDS BDU BEB BEG BEJ BEL BEM BEN BES BET BEW BEY BFC BFF SEA BFJ BFL BFN BFS BFV BGA BGF BGG BGI BGM BGN BGO BGR BGW MIL BHB BFS BHE BHH BHI BHJ BHK BHM BHO BHQ BHR BHS BHU BHV BHX AMH AMM AMQ AMS AMV ANC ANE ANF BJF BJI BJL BJM BJR BJT BJV BJW BJX BJZ BKC BKG BKI BKK BKM BKO BKQ BKS BKW BKY BKZ BLA BLE BLI BLJ BLL BLQ BLR BLV BLZ BMA BMB BME BMG BMI BMO BMU BMV BMW BNA BNC BND BNE BNI BNK AMH AMM AMQ AMS AMV ANC ANE ANF BJF BJI BJL BJM BJR BJT BJV BJW BJX BJZ BKC BKG BKI BKK BKM BKO BKQ BKS BKW BKY BKZ BLA BLE BLI BLJ BLL BLQ BLR BLV BLZ STO BMB BME BMG BMI BMO BMU BMV BMW BNA BNC BND BNE BNI BNK ATH ATK ATL ATM ATQ ATW ATY ATZ BOO BOS BOY BPE BPL BPM BPN BPS BPT BPX BQA BQB BQJ BQK BQN BQS BQT BRA BRC BRD BRE BRI BRL BRM BRN BRO BRQ BRR BRS BRU BRW BSA BSB BSC BSD BSG BSK BSL BSO BSR BST BSX BTC BTH BTI 94 ATH ATK ATL ATM ATQ ATW ATY ATZ BOO BOS BOY BPE BPL BPM BPN BPS BPT BPX BQA BQB BQJ SSI BQN BQS BQT BRA BRC BRD BRE BRI BRL BRM BRN BRO BRQ BRR BRS BRU BRW BSA BSB BSC BSD BSG BSK BSL BSO BSR BST BSX BTC BTH BTI BDA BDB BDH BDJ BDL BDO BDP BDQ BUQ BUR BUS BUW BUX BUZ BVA BVB BVC BVE BVG BVH BVV BWA BWE BWI BWK BWN BWT BWX BXB BXR BXU BYC BYK BYO BYP BZE BZG BZN BZO BZR BZV CAB CAC CAE CAG CAH CAI CAK CAL CAN CAP CAW CAY BDA BDB BDH BDJ HFD BDO BDP BDQ BUQ BUR BUS BUW BUX BUZ BVA BVB BVC BVE BVG BVH BVV BWA BWE WAS BWK BWN BWT BWX BXB BXR BXU BYC BYK BYO BYP BZE BZG BZN BZO BZR BZV CAB CAC CAE CAG CAH CAI CAK CAL CAN CAP CAW CAY BHY BIA BIF BIK BIL BIM BIN BIO BIQ BIR BIS BJA BJB BHY BIA BIF BIK BIL BIM BIN BIO BIQ BIR BIS BJA BJB BNN BNS BNX BNY BOB BOC BOD BOG BOH BOI BOJ BOM BNN BNS BNX BNY BOB BOC BOD BOG BOH BOI BOJ BOM BTJ BTK BTM BTR BTS BTT BTU BTV BUA BUD BUF BUL 95 BTJ BTK BTM BTR BTS BTT BTU BTV BUA BUD BUF BUL CBB CBH CBO CBQ CBR CBT CCC CCF CCJ CCK CCM CCN CBB CBH CBO CBQ CBR CBT CCC CCF CCJ CCK CCM CCN B ng 15: Ph l c B – ICAO Doc 7910 Airc Equiv 100 Airc Equiv 72A Airc Equiv 74J 74J Airc EQ A4F A4F Airc Equiv 100 72A BE9 BE9 141 141 72B 721 74L 74L A58 F28 BEC BEC 142 142 72F 72F 74M 74M A5F A5F BEH BEH 143 143 72M 72M 74N 74N A81 A81 BEP BEP 146 146 72S 72S 74R 74R AB3 AB3 BES BES 14F 14F 731 731 74T 74T AB4 AB4 BET BET 310 310 732 732 74U 743 AB6 AB6 BH2 BH2 312 312 733 733 74X 74X ABB ABB BNi BNi 313 313 734 734 74Y 74Y ABF ABF BNT BNT 318 318 735 735 752 752 ABX ABX CCJ CCJ 319 319 736 736 753 753 ABY ABY CD2 CD2 31F 31F 737 737 757 757 ACD ACD CL4 CL4 31X 310 738 738 75F 75F ACP ACP CN1 CN1 31Y 31Y 739 739 75M 75M ACT ACT CN2 MU2 320 320 73A 73A 75T 75T AGH AGH CNA CNA 321 321 73C 73C 75W 75W AN2 AN2 CNC CNC 32A 32A 73E 73E 762 762 AN4 AN4 CNF CNF 32B 321 73F 73F 763 763 AN6 AN6 CNJ CNJ 32S 32S 73G 73G 764 764 AN7 AN7 CNT CNT 330 330 73H 73H 767 767 ANF ANF CR1 CR1 332 332 73J 73J 76F 76F APH APH CR2 CR2 333 333 73L 73L 76W 76W AR1 AR1 CR7 CR7 33F 33F 73M 73M 76X 76X AR7 AR7 CR9 CR9 33X 33X 73N 73N 76Y 76Y AR8 AR8 CRA CRA 340 340 73P 73P 772 772 ARJ ARJ CRF CRF 342 342 73Q 73Q 773 773 AT3 AT3 CRJ CRJ 343 343 73R 73R 777 777 AT4 AT4 CRK CRK 345 345 73S 73S 77F 77F AT5 AT5 CRV CRV 346 346 73W 73W 77L 77L AT7 AT7 CRX CRX 350 788 73X 73X 77W 77W ATF ATF CS2 CS2 359 788 73Y 73Y 77X 77X ATP ATP CS5 CS5 380 380 741 741 787 788 ATR ATR CV2 CV2 388 388 742 742 788 788 B11 B11 CV3 CV3 703 703 743 743 789 788 B12 B12 CV4 CV4 707 707 744 744 A22 A22 B13 B13 CV5 CV5 70F 70F 747 747 A26 SF3 B14 B14 CV6 CV6 96 B ng 16: Ph l c C – ICAO Doc 7910 B ng nhiên li u tiêu thu - ICAO Lo i máy bay t ng đ ng Kho ng cách(nm) / Nhiên li u s d ng (kg) Mã 125 250 100 141 142 143 146 310 313 318 319 320 321 330 332 333 340 342 343 345 346 380 388 717 727 731 732 733 734 735 736 737 738 739 744 747 752 753 1296 1289 1289 1324 1289 2628 2628 1488 1596 1672 1909 3497 3395 3497 4205 3972 4205 4456 4778 5851 5851 1513 2870 1695 1778 1616 1685 1539 1525 1695 1715 1782 4719 4719 2159 2331 2703 2754 2754 2874 2754 5537 5537 3016 3259 3430 3925 7277 6964 7277 8452 7985 8452 9441 1003 1201 12016 3121 5891 3439 3708 3323 3482 3153 3074 3439 3494 3641 9690 9690 4435 4825 500 750 3788 5129 3874 5258 3874 5258 4105 5621 3874 5258 7790 10759 7790 10759 3925 5234 4323 5830 4585 6212 5270 7157 9980 13579 9550 12994 9980 13579 11054 14688 10445 13882 11054 14688 13137 18027 14053 19362 17623 2494 17623 2494 4235 5628 7884 1068 4515 6053 4962 6727 4462 6061 4707 6419 4207 5694 3995 5324 4515 6053 4621 6221 4839 6533 14212 2011 14212 2011 5939 8054 6525 8899 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 6427 6600 6600 7100 6600 13658 13658 6482 7271 7772 8970 17055 16321 17055 18192 17198 18192 22779 24537 32211 32211 6989 13379 7517 8421 7597 8069 7119 6584 7517 7749 8154 25977 25977 10085 11188 8937 9199 9199 9986 9199 19323 19323 8931 10026 10766 12456 23769 22747 23769 24999 23642 24999 32019 34630 46695 46695 9646 18544 10304 11672 10551 11250 9850 8971 10304 10666 11255 37657 37657 13984 15602 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 11373 13757 16104 11725 11725 24876 24876 11335 12668 13648 15818 30276 28973 30276 31691 29984 31691 41031 44505 61160 61160 12209 23517 12964 14802 13400 14328 12477 11239 12964 13460 14233 49323 49323 17740 19872 30356 30356 13729 15233 16452 19094 36642 35065 36642 38363 36312 38363 49891 54236 75638 75638 35784 41172 46530 51862 35784 41172 46530 51862 16130 17741 20203 22308 42903 41057 42903 45066 42673 45066 58640 63863 90143 90143 49082 46970 49082 51831 49097 51831 67304 73412 10468 10468 54788 52422 54788 58678 55603 58678 75900 82899 11925 11925 28361 15537 17850 16176 17335 15033 13426 15537 16170 17125 60999 60999 21398 24044 33106 18047 20838 18900 20289 17535 15553 18047 18818 19954 72696 72696 24983 28145 20504 23777 21582 23203 19995 17631 20504 21415 22733 84420 84420 28159 31754 22920 26676 24229 26084 22421 19670 22920 23972 25471 96173 10795 96173 10795 97 59831 57231 59831 65621 62203 65621 84439 92334 13386 13386 57175 57175 64719 61889 64719 72666 68908 72666 92931 1017 1485 1485 69463 66406 69463 79169 75453 79169 1013 1112 1631 1631 74074 70793 7856 7505 82928 79207 85687 80921 85687 1097 1190 1779 1779 8901 8402 8901 1175 1267 1925 1925 91982 86770 91982 1246 1343 2034 2034 94586 96840 98752 89174 1197 1197 1316 1316 1402 1402 1487 1487 1569 1569 1649 1649 1315 1418 2141 2141 1383 2246 2246 1450 757 762 763 764 767 772 773 777 787 788 14F 31F 31Y 32A 32S 33F 33X 72F 73C 73E 73F 73G 73H 73J 73L 73M 73N 73P 73Q 73R 73W 73X 73Y 74E 74F 74H 74L 74N 74Y 75F 75T 75W 76F 215 4435 268 5457 290 5799 296 6129 290 5799 369 7819 408 8572 369 7819 263 5517 263 5517 128 2754 276 5828 262 5537 167 3430 167 3430 339 6964 339 6964 287 5891 160 3273 152 3115 177 3708 158 3202 169 3439 176 3581 177 3708 177 3708 161 3323 177 3656 177 3656 158 3202 156 3149 177 3708 169 3470 471 9690 550 11311 441 8983 450 9243 441 8983 471 9690 230 4729 231 4758 214 4394 312 6249 5939 7625 7971 8564 7971 10880 12011 10880 7708 7708 3874 8200 7790 4585 4585 9550 9550 7884 4355 4117 4962 4173 4515 4724 4962 4962 4462 4942 4942 4173 4074 4962 4617 14212 16590 13175 13557 13175 14212 6332 6363 5824 8608 8054 1048 1096 1178 1096 1493 1654 1493 1060 1060 5258 1132 1075 6212 6212 1299 1299 1068 5884 5541 6727 5570 6053 6351 6727 6727 6061 6740 6740 5570 5415 6727 6238 2011 2347 1864 1918 1864 2011 8588 8623 7850 1184 10085 13276 13879 14911 13879 18866 20972 18866 13421 13421 6600 14377 13658 7772 7772 16321 16321 13379 7348 6901 8421 6895 7517 7903 8421 8421 7597 8472 8472 6895 6684 8421 7789 25977 30323 24081 24778 24081 25977 10753 10791 9787 14988 1398 1870 1955 2101 1955 2651 2959 2651 1891 1891 9199 2034 1932 1076 1076 2274 2274 1854 1015 9496 1167 9410 1030 1086 1167 1167 1055 1181 1181 9410 9082 1167 1076 3765 4395 3490 3591 3490 3765 1491 1495 1348 2111 17740 24013 25104 26971 25104 33982 38038 33982 24276 24276 11725 26185 24876 13648 13648 28973 28973 23517 12843 11981 14802 11804 12964 13694 14802 14802 13400 15044 15044 11804 11357 14802 13614 49323 57575 45722 47046 45722 49323 18916 18955 17038 27110 21398 29237 30566 32839 30566 41320 46355 41320 29557 29557 24983 34402 35966 38641 35966 48566 54584 48566 34779 34779 28159 39522 41318 44391 41318 55742 62745 55742 39954 39954 31954 30356 16452 16452 35065 35065 28361 15460 14390 17850 14113 15537 16438 17850 17850 16176 18201 18201 14113 13547 17850 16387 60999 71204 56546 58183 56546 60999 22816 22854 20483 33008 37667 43339 35784 41172 44605 46632 50100 46632 62861 70853 62861 45093 45093 19200 41057 41057 33106 18019 16744 20838 16360 18047 19117 21902 46970 46970 18900 21304 21304 16360 15674 21582 24229 19100 72696 84859 67389 69341 67389 72696 26639 26673 23849 38839 21767 84420 98545 78258 80524 78258 84420 30098 30139 26780 44619 20534 19052 23777 18558 20504 21743 49659 51915 55777 51915 69933 78747 69933 50202 50202 54687 57172 60999 57172 76966 85475 76966 55286 55286 59395 62106 65000 62106 83966 92061 83966 60348 60348 62791 65700 6600 6911 65700 6911 90378 9616 98519 1048 90378 9616 65392 7041 65392 7041 1018 1110 1018 75433 75433 1074 1172 1074 78744 81221 10795 12601 10007 10297 10007 10795 1197 1398 1110 1142 1110 1197 1316 1536 1220 1255 1220 1316 1402 1674 1330 1368 1330 1402 1569 1953 1500 1595 1500 1569 1649 2092 1576 1709 1576 1649 23013 21325 26676 20715 22920 24328 24363 27388 18558 20715 17750 19786 98 24394 96173 11226 89153 91734 89153 96173 50357 56063 61319 65346 69177 1487 1813 1422 1482 1422 1487 7282 1232 1129 1183 81828 84439 B ng 17.Cách tính l ng CO tr c ti p trang ch ICAO (https://www.icao.int/ENVIRONMENTAL PROTECTION/CarbonOffset/Pages/default.aspx) 99 ... ng Nghiên c u đánh giá ngu n phát th i khí CO ho t đ ng hàng không dân d ng Vi t Nam 2.1 Gi i thi u chung v ho t đ ng hàng không dân d ng Vi t Nam 2.2 Các ngu n phát th i khí CO c a ho t đ ng hàng. .. quan ho t đ ng hàng không dân d ng Vi t Nam, s phát th i khí CO c a ngành hàng không giai đo n 2010 – 2016 - T ng quan ph ng pháp lu n tính tốn l ng phát th i khí CO ngành Hàng không dân d ng - xu... m phát th i khí CO 3.2 xu t áp d ng ph ng pháp tính tốn l ng phát th i khí CO cho ngành Hàng khơng dân d ng Vi t Nam 3.3 D báo s phát th i khí CO c a ho t đ ng ngành Hàng không dân d ng Vi t Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu phát thải khí CO2 trong hoạt động hàng không dân dụng việt nam và đề xuất các biện pháp giảm thiểu , Nghiên cứu phát thải khí CO2 trong hoạt động hàng không dân dụng việt nam và đề xuất các biện pháp giảm thiểu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay