Nghiên cứu giải pháp phòng, chống lũ trên hệ thống sông trà khúc tỉnh quảng ngãi

130 8 0
  • Loading ...
1/130 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 15:01

L IC M Tr N c h t, v i lòng kính tr ng bi t n sâu s c, tơi xin bày t lòng c m n chân thành t i PGS.TS Nguy n Thanh Hùng, cán b Phòng thí nghi m tr ng m qu c gia v đ ng l c h c sông bi n - Vi n khoa h c th y l i Vi t Nam, PGS.TS Nguy n Mai ng, gi ng viên Tr ng i h c Th y L i, tr c ti p h ng d n tơi r t t n tình, cho tơi nh ng ki n th c kinh nghi m quý báu, t o u ki n thu n l i cho tơi q trình th c hi n, hồn thành lu n v n Tơi xin g i l i c m n chân thành t i Ban Lãnh đ o Khoa Th y v n & Tài nguyên n c, tr ng i h c Th y l i, c m n Th y Cô giáo khoa, tr ng d y cho nh ng ki n th c, k n ng quan tr ng Tôi xin g i l i c m n sâu s c nh t t i Lãnh đ o tr ki n thu n l i cho đ ng i h c Th y L i t o u c h c t p nghiên c u Tơi xin c m n gia đình, ng i thân b n bè đ ng viên giúp đ th i gian qua Hà N i, tháng 08 n m 2017 H c viên Sengphet Chittavong i L I CAM OAN Tên là: Sengphet Chittavong Mã s h c viên: 1582440225016 L p: 23V21 Chuyên ngành: Th y v n h c Mã s : 60-44-02-25 Khóa h c: K23 Tơi xin cam đoan quy n lu n v n đ c tơi th c hi n d PGS.TS Nguy n Thanh Hùng PGS.TS Nguy n Mai is h ng d n c a ng v i đ tài nghiên c u lu n v n “Nghiên c u gi i pháp phòng, ch ng l h th ng sông Trà Khúc t nh Qu ng Ngãi” ây đ tài nghiên c u m i, không trùng l p v i đ tài lu n v n tr c đây, khơng có s chép c a b t kì lu n v n N i dung c a lu n v n đ c th hi n theo quy đ nh, ngu n tài li u, t li u nghiên c u s d ng lu n v nđ uđ c trích d n ngu n N u x y v n đ v i n i dung lu n v n này, xin ch u hoàn toàn trách nhi m theo quy đ nh./ NG I VI T CAM OAN Sengphet Chittavong ii M CL C U M CH NGHIÊN C U NG 1: T NG QUAN CÁC V N PHÒNG CH NG L 1.1 Khái ni m gi i pháp phòng, ch ng l 1.1.1 Khái ni m v phòng ch ng l 1.1.2 Gi i pháp phòng, ch ng l 1.2 n Khái quát chung v nghiên c u phòng ch ng l , Tình hình nghiên c u c th gi i 1.2.1 Ải i thi u chung v gi i phap ph ng, ch ng l 1.2.2 Tình hình nghiên c u phòng ch ng l n c th gi CH NG GI I THI U V L U V C NGHIÊN C U 14 2.1 c m đ a lý t nhiên 14 2.1.1 V trí đ a lý 14 2.1.2 c m đ a hình 15 2.1.3 c m đ a ch t 16 2.1.4 c m th nh 2.1.5 c m th m ph th c v t 18 2.2 c m chung v kinh t - xã h i 19 ng 17 2.2.1 Dân s 19 2.2.2 c m Kinh t 19 2.2.3 c m xã h i 22 2.2.4 nh h 2.3 c m khí t 2.3.1 M ng l 2.3.2 ng phat tri n kinh t xã h i 24 ng – th y v n h th ng sơng ngòi 26 i quan tr c khí t c m khí t ng th y v n 26 ng khí h u 27 2.3.3 H th ng sơng ngòi 29 2.3.4 c m th y v n 31 2.3.5 c m l 34 iii CH NG 3: XU T CÁC GI I PHÁP PHỊNG, CH NG L CHO H TH NG SƠNG TRÀ KHÚC 57 3.1 Nguyên nhân gây l h th ng sông Trà Khúc 57 3.1.1 i u ki n thoát l 57 3.1.2 nh h 3.2 ng c a ng i 59 Cơng tác phòng, ch ng l l u v c sông Trà Khúc 64 3.2.1 Hi n tr ng cơng trình cơng tac phòng, ch ng h th ng sông Trà Khúc 64 3.2.2 Cac t n t i liên quan đ n cơng tac phòng, ch ng l l u v c sông Trà Khúc 68 3.3 nh h ng gi i pháp phòng, ch ng l h th ng sông Trà Khúc 69 3.3.1 Gi i phap phi cơng trình 69 3.3.2 Gi i phap cơng trình 79 3.3.3 Gi i phap k t h p (gi i ph́p tŕnh l s ng chung v i l ) 81 3.4 xu t chi ti t m t gi i pháp n hình phòng, ch ng l cho h th ng sông Trà Khúc ………………………………………………………………………………….82 3.4.1 K t qu mơ hình toan ính toan c c k ch b n ng p l t l u v c 83 3.4.2 Xây d ng b n đ ng p l h du l u v c sông Trà Khúc v i m t s k ch b n t n su t l n hình 106 3.4.3 xu t ph ng an p òng, ch ng l di dân 114 K T LU N VÀ KI N NGH 120 TÀI LI U THAM KH O 122 iv DANH M C B NG BI U B ng 2- 1: Các tr m đo khí t ng - th y v n vùng 26 B ng 2- 2: m bình quân tháng trung bình nhi u n m-Tr m Ba T ,Qu ng Ngãi (%)28 B ng 2- 3: L ng b c h i ng piche bình quân tháng trung bình nhi u n m (mm) 28 B ng 2- 4: T n su t dòng ch y n m ( theo n m th y v n ) 31 B ng 2- 5: Phân ph i dòng ch y trung bình nhi u n m t i tr m S n Giang 31 B ng 2- 6: Phân ph i dòng ch y trung bình nhi u n m t i tr m S n Giang 32 B ng 2- 7: L ng m a trung bình tháng, mùa t i tr m đo l u v c 36 B ng 2- 8: Phân b l B ng 2- 9:L ng m a ngày tr n l n m 1986 t i tr m 36 ng m a gây tr n l l n t ngày 18-19/XI/1987 37 B ng 2- 10: L ng m a gây tr n l l ch s t ngày 1-5 tháng XII 38 B ng 2- 11: L ng m a gây tr n l l ch s XI/2013 39 B ng 2- 12: L u l ng l n nh t nh nh t t i tr m th y v n 40 B ng 2- 13: Ph n tr m xu t hi n l vào tháng n m t i tr m 40 B ng 2- 14: Ph n tr m xu t hi n đ nh l l n nh t theo mùa l so v i đ nh l l n nh t n m t i tr m 41 B ng 2- 15: Phân b l tháng có m c n c >6,5m t i Trà Khúc 41 B ng 2- 16: Phân b l tháng có m c n c >7,0m t i Trà Khúc 42 B ng 2- 17: Phân b l tháng có m c n c >7,5m t i Trà Khúc 42 B ng 2- 18: c tr ng l t i tr m th y v n 42 B ng 2- 19: K t qu tính tốn t n su t l u l ng max t i tr m 44 B ng 2- 20: T ng l ng l l n nh t th i đo n t i tr m 45 B ng 2- 21: T ng l ng l 1, 3, 5, ngày max ng v i t n su t thi t k 45 B ng 2- 22: H s tri t gi m l B ng 2- 23:M c n ng l 46 c l t n su t xu t hi n tr n l t i tr m th y v n 49 B ng 2- 24: T ng h p đ c tr ng l ngày 15-18/X n m 1999 52 B ng 2- 25: T ng h p đ c tr ng l ngày 24-28/X n m 2007 52 B ng 2- 26: T ng h p đ c tr ng l ngày 30-31/X n m 2007 53 B ng 2- 27: T ng h p đ c tr ng l ngày 01-05/XI n m 2007 53 B ng 2- 28: T ng h p đ c tr ng l ngày 10-12/XI n m 2007 54 v B ng 2- 29: T ng h p đ c tr ng l n m 2010 55 B ng 3- 1: Kho ng cách tính t ngu n sơng chênh l ch cao đ t ng ng 59 B ng 3- 2: Cơng trình kè lát mái b o v b vùng nghiên c u 66 B ng 3- 3: Cơng trình đ p m hàn vùng nghiên c u 67 B ng 3- Công trình đê sơng đê bi n đ p ng n m n 67 B ng 3- 5: T ng h p l u v c sơng tính tốn dòng ch y t m a b ng mơ hình th y v n Mike NAM 85 B ng 3- 6: T ng h p thơng s c a mơ hình Mike NAM 87 B ng 3- 7: Các thông s hi u ch nh mơ hình Mike NAM cho l u v c sông Trà Khúc 88 B ng 3- 8: B ng th ng kê l u l ng đ nh l tr n l l n 102 B ng 3- 9: B ng t n su t l u l ng l tr m S n Giang An Ch 103 B ng 3- 10: T ng h p di n tích đ sâu ng p l t l u v c theo k ch b n l 114 vi DANH M C HÌNH V Hình 1- 1: H th ng d báo l l th i gian th c cho l u v c sông Mê Kông 12 Hình 1- 2: Mơ ph ng ng p l t b ng mơ hình TELEMAC-2D 13 Hình 2- 1: V trí vùng nghiên c u…………………………………………………….14 Hình 2- 2: Khu v c nghiên c u b n đ hành t nh Qu ng Ngãi 15 Hình 2- 3: B n đ m ng l i sơng ngòi t nh Qu ng Ngãi 30 Hình 2- 4: Mơ hình phân ph i dòng ch y n m t i tr m S n Giang 32 Hình 2- 5: Mơ hình phân ph i dòng ch y n m t i tr m An Ch 32 Hình 2- Phân b m a sinh l đ c bi t l n tháng XII/1986 37 Hình 2- 7: Phân b m a sinh l đ c bi t l n tháng XI/1987 37 Hình 2- 8: Phân b m a sinh l đ c bi t l n tháng XII/1999 38 Hình 2- 9: Phân b m a sinh l đ c bi t l n tháng XI/2013 39 Hình 2- 10: ng trung bình tr tl ul ng đ nh l nhi u n m t i tr m An Ch 43 Hình 2- 11: ng trung bình tr tl ul ng đ nh l nhi u n m t i tr m S n Giang 43 Hình 2- 12: ng trung bình tr t t ng l ng l 1, 3, 5, ngày max nhi u n m t i tr m S n Giang An Ch 47 Hình 3- 1: Ph m vi tính tốn mơ ph ng l h th ng sơng Trà Khúc-V 84 Hình 3- 2: K t qu hi u ch nh mô hình v i tr n l t ngày 16/8/2008 đ n ngày 20/10/2008 t i tr m An Ch 88 Hình 3- 3: Q trình dòng ch y th c đo tính tốn t i An Ch tr n l 28/9/2009- 19h 5/10/2009 89 Hình 3- Q trình dòng ch y th c đo tính tốn t i An Ch tr n l 13/11/2010 đ n 9/11/2010 89 Hình 3- 5: Q trình dòng ch y th c đo tính tốn t i An Ch tr n l 11/12/2016 đ n 31/12/2016 90 Hình 3- Q trình dòng ch y th c đo tính tốn t i S n Giang tr n l 26/11/1999 đ n 31/12/1999 91 Hình 3- L u l ng th c đo tính tốn t i S n Giang tr n l 29/9-5/10/2009 91 Hình 3- 8: K t qu xác đ nh l u v c nh p l u 92 vii Hình 3- 9: K t qu hi u ch nh ki m đ nh mơ hình th y v n MIKE NAM 92 Hình 3- 10: V trí cơng trình giao thông th y l i l u v c sơng 94 Hình 3- 11: Mơ hình ng p l MIKE FLOOD sau hồn thi n 95 Hình 3- 12: Ki m đ nh m c n c tr m Trà Khúc Sông V tr n l 2016 97 Hình 3- 13: So sánh ph m vi ng p l t tr n l 2016 t k t qu mơ hình mơ ph ng v i vùng ng p chi t tách t Hình 3- 14: nh Sentinel 98 sâu ng p t i 114 v t l u tra l u v c tr n l 2013 99 Hình 3- 15: So sánh ph m vi ng p l t tr n l 2013 v i v t l l ch s 100 Hình 3- 16: M c n c d c sông sông Trà Khúc v i tr n l l ch s n m 1999 103 Hình 3- 17: M c n c d c sơng sông Trà Khúc v i tr n l l ch s n m 2013 104 Hình 3- 18: M c n c d c sông sông Trà Khúc v i k ch b n l 5% 104 Hình 3- 19: K t qu mơ ph ng ng p MIKEFLOOD v i l n m 1999 105 Hình 3- 20: K t qu mô ph ng ng p MIKEFLOOD v i l n m 2013 105 Hình 3- 21: Ch ng ch p l p d li u g m di n ng p đ sâu ng p 108 Hình 3- 22: S đ quy trình công ngh thành l p b n đ ng p l t 109 Hình 3- 23: B n đ ng p l t h du sông Trà Khúc n m 1999 109 Hình 3- 24: B n đ ng p l t h du sông Trà Khúc n m 2013 110 Hình 3- 25: B n đ ng p l t h du sông Trà Khúc l t n su t 1% 111 Hình 3- 26: B n đ ng p l t h du sông Trà Khúc l t n su t 5% 112 viii M U Qu ng Ngãi m t t nh thu c duyên h i Trung Trung B v i đ c m chung núi l n sát bi n, đ a hình có tính chuy n ti p t đ a hình đ ng b ng ven bi n hình mi n núi cao hình nan qu t phía tây H th ng sông su i t d c đáy sông th ng r t l n ng đ i dày đ c phát tri n theo vùng núi nh ng l i gi m nh đ ng b ng n cho kh n ng tiêu thoát l g p nhi u b t l i L th th ng l u trung l u vùng ng t p trung nhanh sơng nh ng l i tiêu ch m vùng đ ng b ng có đ d c nh nhi u vùng tr ng có th gây ng p, úng nh h phát tri n c a đ a ph phía đơng đ n đ a ng đ n an sinh – kinh t ng Trên tồn t nh có sơng l n ( sông Trà B ng, sông Trà Khúc, sông V sông Trà Câu) nh ng sông Trà Khúc sông ch y gi a t nh, n i t p trung dân c đông đúc nhi u v trí th tr n, th xã, thành ph Qu ng Ngãi nên v n đ l l t c a sông đ c đ a ph ng trung ng quan tâm M t khác, t nh ven bi n nên th ph i h ng ch u nh ng nh h ng ng tr c ti p c a bão áp th p nhi t đ i kéo theo m a l n gây l sông Các c a sơng mi n Trung nói chung c a sơng Trà Khúc nói riêng th ng xuyên b b i c n, d ch chuy n th i k mùa ki t làm nh h ng tiêu c c đ n kh n ng thoát l c a vùng đ ng b ng ven bi n n i dòng sơng ch y qua tr c đ bi n M t khác, nh ng n m g n đây, di n bi n m a- l có chi u h ng ngày ph c t p Quá trình xây d ng, phát tri n kinh t c ng làm cho cao trình đ a hình có s khác bi t so v i nh ng n m tr đ c đây: m t s khu công nghi p đ c m r ng v ph m vi, h th ng đ c xây d ng, nhi u đô th ng giao thông c ng liên t c đ c đ u t xây d ng, nâng c p Qua s li u th ng kê t 2006-2016, m a l gây thi t h i hàng tr m t đ ng, hàng ch c ng i ch t b th ng đ a bàn t nh Qu ng Ng i c bi t tr n l n m 1999, n m 2009 n m 2013 N m 2009 m a l đ gây thi t h i nghìn t đ ng có t i 51 ng n m tr i ch t, 506 ng i b th c tính lên đ n b n ng Tuy nhiên, so v i nh ng c đây, v i m c l l n nh trên, thi t h i l l t gây đ k c h n ch đáng V i tình hình m a l ph c t p gây nh h ng l n v dân sinh kinh t c a t nh Qu ng Ngãi vi c nghiên c u gi i pháp phòng ch ng l phù h p đ i v i đ c m m a l c a t nh h t s c c n thi t Chính v y mà đ tài “Nghiên c u ph ch ng l h th ng sông Trà Khúc t nh Qu ng Ngãi” đ ng pha phòng c hình thành K t qu c a đ tài s c s đ quy ho ch xây d ng bi n pháp phòng ch ng l cho tồn l u v c c ng nh đ xu t đánh giá hi u qu c a gi i pháp t i u nh t M c đích c a tài đ tài: c th c hi n nh m m c tiêu sau: - ánh giá hi n tr ng l c a sơng Trà Khúc - ánh giá kh n ng phòng, ch ng l sông Trà Khúc; - xu t gi i pháp phòng ch ng l h th ng sơng Trà Khúc phân tích l a ch n gi i pháp phù h p nh t Cách ti p c n ph ng pháp nghiên c u: - Ph ng pháp u tra th c đ a; k th a - Ph ng pháp phân tích th ng kê; - Ph ng pháp b n đ GIS; - Ph ng pháp chuyên gia K t qu d ki n đ t đ - ánh giá đ c hi n tr ng thoát l c a h th ng sơng Trà Khúc; - Phân tích đánh giá đ - Thành l p đ - xu t đ c: c gi i pháp phòng ch ng l h th ng sông Trà Khúc; c b n đ ng p l t h du h th ng sông Trà Khúc c gi i pháp phù h p v i h th ng sông Trà Khúc C u trúc c a lu n v n: Hình 3- 21: Ch ng ch p l p d li u g m di n ng p đ sâu ng p C n c vào n m có l l ch s , d a ph n m m ARCGIS, s xây d ng đ cb n đ ng p l h du vùng h du sông Trà Khúc Các b n đ ng p l h du ng v i n mđ 3.4.2.2 c th hi n d i đây: Thành l p b n đ ng p l t t k t qu mô ph ng Lu n v n s ng d ng k t qu tính tốn mơ hình mơ ph ng đ xây d ng b n đ ng p l t l u v c v i k ch b n l n hình c n xem xét Trên c s phân tích u ki n l c p m c n sông, nghiên c u s xác đ nh đ c quy đ nh th c t l u v c c c th k ch b n l c n đ a vào tính tốn mơ ph ng thành l p b n đ ng p l t cho l u v c sông Trà Khúc sông V S đ quy trình cơng ngh thành l p b n đ ng p l t t k t qu mô hình mơ ph ng nh sau: 108 Ch y mơ hình MIKE CSDL N n đ a lý Ký hi u hóa đ i t Chuy n đ i sang mơ hình TIN ng Biên t p d li u Chuy n đ i d li u sang GRID B n đ ng p d ng s Hình 3- 22: S đ quy trình cơng ngh thành l p b n đ ng p l t t k t qu mơ hình mơ ph ng K t qu mơ ph ng b n đ ng p l t 3.4.2.3 V i k ch b n l l ch s n m 1999 2013, l t n su t thi t k 1%, 5% k t h p v i tri u c ng n c dâng, b n đ ng p l t t ng ng đ c thành l p nh hình 3-18 đ n 3-21 Hình 3- 23: B n đ ng p l t h du sơng Trà Khúc n m 1999 109 Hình 3- 24: B n đ ng p l t h du sơng Trà Khúc n m 2013 110 Hình 3- 25: B n đ ng p l t h du sông Trà Khúc l t n su t 1% 111 Hình 3- 26: B n đ ng p l t h du sông Trà Khúc l t n su t 5% 112 Nh n xét L u v c sông Trà Khúc sơng V có đ c m vùng h du đ a hình tr ng th p, h th ng sông u ki n b m t l u v c ph c t p, có nhi u nhánh sông phân nh p l u v i nhi u khu tr l Do đó, có l l n x y th nh h ng gây ng p l t di n r ng ng l n đ n kinh t xã h i c a t nh Qu ng Ngãi Vi c nghiên c u d báo, c nh báo l s m cho khu v c h du c n thi t đ c bi t quan tr ng đ i v i s phát tri n kinh t xã h i c a d a ph n đ nh ng Qua k t qu tính tốn mơ ph ng ng p l t v i k ch b n l khác nh th ng kê b ng 3-30 cho th y đ c m ng p l t khu v c nghiên c u nh sau: V đ c m di n tích ng p: Tr n l l ch s n m 2013 có t ng l u l ng đ nh l sông Trà Khúc sông V l n nh t đ t 20.570 m3/s gây ng p l t di n tích l n nh t v i t ng di n tích ng p l t l u v c 32.030 ha, tr n l l ch s n m 1999 có t ng l u l ng đ nh l hai sông 14.030 m3/s c ng làm ng p l t di n tích 29.498 Nh v y có th th y di n tích ng p l t gia t ng khơng n tính v i l u l kho ng bi n đ i t ng l u l ng đ nh l hai sông, ng l hai sông t 11.500 m3/s đ n 14.000 m3/s di n tích ng p có s gia t ng r t l n v di n tích ng p (gia t ng thêm 14.800 ha); t c p t ng l u l ng đ nh l hai sông đ t l n h n 14.000 m3/s t c đ gia t ng di n tích ng p l t gi m, c th v i tr n l mô ph ng theo t n su t l l n nh t P = 1% có t ng l u l ng đ nh l hai sông l n h n 10.181 m3/s so v i l n m 1999 nh ng di n tích ng p l t c ng ch t ng thêm 7.156 - V đ c m đ sâu ng p l t: k t qu tính tốn v i tr n l cho th y xu th chung di n tích l u v c b ng p sâu t 0.5 m đ n 1.5 m chi m t l l n nh t kho ng 50% t ng di n tích ng p l t, di n tích ng p sâu m c ng chi m t l l n kho ng 15-20% t ng di n tích ng p Qua có th th y phân b đ sâu ng p l t l u v c không đ ng đ u theo c p đ sâu di n tích ng p l t t p trung ch y u vào c p đ ng p sâu t 1.0 m đ n 2.5 m, u có th lý gi i khu v c h du l u v c sơng có m t b ng cao đ chung r t th p so v i ph n di n tích có cao đ cao, nên l l n tràn t sông vào s gây ng p l t r t l n 113 B ng 3- 10: T ng h p di n tích đ sâu ng p l t l u v c theo k ch b n l C p đ sâu ng p l t (m) Di n tích ng p theo c p đ sâu ng p l t (ha) L 1999 L 2013 L 1% L 5% < 0.2 1484 1275 927 1388 0.2 - 0.5 4604 5043 4133 4766 0.5 - 1.0 7960 9266 8671 8974 1.0 - 1.5 6779 7441 8582 6861 1.5 - 2.0 4553 4566 6140 3956 2.0 - 2.5 2732 2438 3914 2064 2.5 - 3.0 1024 1137 2233 981 > 3.0 364 864 2052 445 T ng di n tích ng p l t (ha) 29498 32030 36654 29436 Qmax t i S n Giang (m3/s 10700 16800 19706 14375 Qmax t i An Ch (m3/s) 3330 3770 4505 3696 3.4.3 xu h h ng n phòng, ch ng l di dân Trên c s t ng h p đ c m t nhiên kinh t xã h i khu v c nghiên c u cho th y vi c đ nh h ng quy ho ch tiêu thoát l h l u sông Trà Khúc t nh Qu ng Ngãi c n áp d ng t ng h p gi a gi i pháp cơng trình phi cơng trình đ b tr cho nh ng m u th kh c ph c nh ng h n ch c a chúng Khu v c duyên h i mi n Trung l lên nhanh, xu ng nhanh, th i gian ng p l t ng n, ng p khu dân c ch ba, b n ngày, lâu n m ch a b ch t Trong th i gian ng p l , v n có nhi u vùng cao đ di dân tránh l , đ ng b ng sơng H ng n u x y v đê, n tháng tr i, không ch tr ng ng n ngày b ch t mà c v c ng b ch t, ph i hàng ch c n m sau m i khôi ph c l i đ hàng n m c ng p hàng n n qu lâu n m c M t khác ng p n c vùng đ ng b ng duyên h i mi n Trung không ch gây thi t h i mà c ng có l i cho vi c ch m sóc đ ng ru ng, di t tr sâu b nh cân b ng sinh thái 114 Do v y vi c quy ho ch đ xu t gi i pháp cơng trình phi cơng trình phòng ch ng tiêu l h l u sơng Trà khúc, t nh Qu ng Ngãi đ cđ t m c gi i pháp phòng tránh, gi m nh l , thích nghi v i l 3.4.3.1 Gi i phap cơng trình: tài đ xu t m t s gi i pháp cơng trình nh m phòng ch ng tiêu l cho vùng h l u sơng Trà Khúc sông V nh sau: - Các n giao thông ven bi n (Dung Qu t - Sa Hu nh), đ ng cao t c N ng - Qu ng Ngãi, n giao thông n i gi a khu công nghi p v i thành ph Qu ng Ngãi, đ p dâng sông Trà Khúc,… c n quan tâm tr ng t i m t đ kh u đ c u, c ng, đ m b o tiêu thoát n c, đ cao n n đ c t ngang qua h th ng tiêu thoát n ng h p lý nh t đ i n đ c cao đ đ p dâng ph i tuân theo ph ng ng án đ xu t - t ng c ng kh n ng tiêu thoát gi m nguy c ng p cho vùng n i đ ng sông Trà Khúc sông V , ph i xây d ng m ng l h l u i tiêu thoát n c, h th ng tr m b m sông theo khu v c tr ng c a đ a hình h th p d n h ng sông ho c bi n - i v i khu v c vùng c a sông ven bi n, nên ti n hành xây d ng n đê kè khu v c vùng c a sông ven bi n đ h n ch v n đ b i, xói, trì tính n đ nh lòng d n c a sông B i t đ p Th ch Nham sông Trà Khúc vào v n hành khai thác s d ng, đo n h l u l u v c sông Trà Khúc, t đ p Th ch Nham đ n c a C L y v i chi u dài h n 40 km ln ln có s bi n đ i lòng d n mà ngun nhân ch đ dòng ch y l tr c sau có cơng trình b thay đ i Di n bi n đ c tr ng nh t s s t l b sông, b i t vùng c a sông làm cho c a sông b bi n đ ng phát tri n di đ ng không ng ng Nh t t i sơng Trà khúc có cơng trình đ p dâng d i c u Trà Khúc, không làm nhi m v u ti t dòng ch y l song nhi u làm thay đ i m c n chi u h c c s , m c đ di n bi n lòng d n đo n h du có ng ngày ph c t p h n Nh ng di n bi n có m i liên quan ch t ch t i s phát tri n c a sơng, hi n t ng b i l p, xói l song kh n ng thoát l , n 115 đ nh lu ng l ch cho tàu thuy n vào thu n ti n, k c th i gian mùa c n v n đ c n có s nghiên c u xem xét ch nh lý t ng lai Sông Trà Khúc: C n ph i n o vét, m r ng khu v c c a sông nên xây d ng đê ng n cát (Jetties) gi m sóng phía B c Nam c a C L y Trong lòng sơng, có khu v c bãi sơng có cao trình bãi cao, c n tr l c n ph i n o vét 3.4.3.2 Gi i pha phi cơng trình - D báo xác c nh báo k p th i hi n t dông l c, bão, ATN , l , n ph ng th i ti t b t th ng (gió mùa, c dâng ) cho nhân dân c quan quy n đ a ng, nh m ch đ ng phòng tránh k p th i lúc - Xây d ng k ho ch phòng tránh qui ho ch s d ng h p lý vùng lãnh th ven sông, nh t cho khu dân c l n c m m kinh t quan tr ng n m vùng có nguy c nh h ng ng p l t có m a, bão, l Quy ho ch b trí khu dân c đ m b o yêu c u s ng chung v i l có ki m soát Các nhà kho c n làm n n cao v đ ch c ch n Vùng ng p l hàng n m c n đ c vay v n làm nhà v ng ch c đ gi m nh thi t h i, ch a có kh n ng làm nhà ch c ch n c n chu n b tr ch p nh n m i n m b ng p n tl cđ c m t l n Nói chung đ a hình mi n Trung có nhi u thu n l i h n cho vi c t ch c phòng tránh l th i gian ng p ng n, n u ch đ ng đ i phó s h n ch thi t h i r t nhi u - T ng c ng bi n pháp tuyên truy n, giáo d c nâng cao nh n th c c a c ng đ ng v phòng ch ng l l t a nh ng ki n th c c b n v phòng ch ng l l t vào ch trình giáo d c nhà tr ng ng nh m giáo d c cho h c sinh hi u bi t cách đ i phó v i tình hu ng l l t, đ ng th i h tr cho gia đình c ng đ ng - T nh có k ho ch quy ho ch tích c c tr ng r ng phòng h đ u ngu n nh m gi m l v mùa m a t ng ngu n n c mùa khô T ng c ng đ u t cho tr ng phòng h đê u - Xây d ng quy trình v n hành h ch a liên h ch a l u v c sông (do B Tài nguyên Môi tr ng th c hi n) đ t ng hi u qu c a h ch a gi m thi t h i t i đa l l t cho vùng h l u 116 - Thích nghi v i l , đ m b o b n t i ch Nh v y có th nói, gi i pháp phi cơng trình s d ng thích h p u ki n hồn c nh v n có c a th c t , t đ nh h ng quy ho ch phòng ch ng tiêu l giúp cho vi c đ u t qui ho ch s d ng h p lý lãnh th 3.4.3.3 Ph ng an di dân Trên c s k t qu phân tích v i k ch b n l t n su t thi t k tr n l l ch di n tích ng p c a l u v c l n nh t x y l thi t k v i t n su t 1% (di n tích ng p 36654 ha) , sau tr n l n m 2013 (di n tích ng p 32 030 ha) Lu n v n ti n hành ph ng án phòng ch ng l , di dân cho khu v c b ng p - Di dân t i ch , tránh làm xáo tr n l n s phân b dân c c a khu v c Tôn tr ng phong t c t p quán sinh s ng, canh tác c a ng i dân c ng nh quan m quy ho ch c a c a quy n "thích nghi v i l ", b i m i l n l v , c ng m t l n đ ng ru ng đ c b i đ p phù sa màu m , b sung thêm tôm cá cho ru ng đ ng, ao h , c ng sinh k c a nhi u ng i dân khu v c - Ch di dân nh ng khu v c ng p sâu, đe tr c ti p đ n sinh m ng c a ng i dân (trên m) - a m di dân ph i ch n n i cao ráo, b nh h ng c a l , không ph i đ t "b xôi, ru ng m t", c n ph i tham kh o b n đ hi n tr ng s d ng đ t c a khu v c - C n k t h p nhi u hình th c tránh l khác nh ch ng trình h tr c a Chính ph xây d ng 20.000 c n h , m i c n h có nh t m t gian kiên c đ ch ng l ; ho c xây d ng nhà c ng đ ng tránh l (đây có l ph u ki n, hoàn c nh c a đ a ph ng án phù h p h n c ng) c n thi t k n đ ng c u h , c u n n l v di d i toàn b s dân này, đòi h i m t qu đ t c ng nh l l n Do v y, c n có nhi u ph ng án đ ng b , linh ho t th c di vén t i ch , ngh a di dân ng kinh phí t ng đ i có th s d ng hình ch th p lên ch cao t i đ y i u s có l i phù h p v i t p quán sinh s ng c a ng 117 i dân, h đ c g n g i v i đ t “h ng h a” c a cha ông M t khác, đ t th c c ng nh đ t s n xu t vùng nông thôn đ c chia cho thôn, xã cho t ng h dân, khơng d có th u chuy n ng i dân c a xã sang xã khác sinh c l p nghi p Ch nh ng n i b ng p đ n m c nguy hi m đ n tính m ng c a ng i dân (trên m) bu c ph i u chuy n đ n nh ng ch có đ a th cao h n, an toàn h n, không b nh h Vi c di dân c n ph i đ ng c a l c ch đ o b i lãnh đ o UBND huy n, th m chí UBND t nh n u nh vi c u chuy n không n m ph m vi m t huy n h n ch vi c u chuy n, làm xáo tr n m dân c , m t bi n pháp c ng r t quan tr ng, xây d ng nhà tránh l c ng đ ng, t c t i khu v c dân c b đe d a b i l , c n xây d ng nhà kiên c , n n đ t cao ho c nhà cao t ng (t i thi u hai t ng) ây s c s đ ng tr i dân có th k p th i tránh l có l l n Nên xây d ng ng h c kiên c v ng ch c đ ng th i s d ng làm nhà tránh l c ng đ ng Bên c nh đó, m i h dân vùng l ph i chu n b nh t m t chi c thuy n làm ph ng ti n v n chuy n m i có l Ngoài ra, vùng l , c n ph i xây d ng m t h th ng đ ng giao thông ph c v cho công tác di d i, s tán dân l v Xây d ng đ Làm đ ng c u h , c u n n vùng m a l ng c u h , c u n n cho nhân dân vùng ng p l , nh t nh ng vùng sâu vùng xa C th nh sau: ng tránh l d c sông Bàu Giang: Làm n đ ng kiên c v t l v i t n su t 10%, đ m b o giao thông mùa m a, l c u h , c u n n cho 582 h thu c ph - ng Chánh L , Ngh a L - TP Qu ng Ngãi ng TL623 - H ch a n c Di L ng: Xây d ng n đ ng kiên c tránh l , đ m b o giao thông mùa m a, l , c u h nhân dân th tr n Di L ng huy n S n Hà - Tuy n tránh ông Th tr n Di L ng: Làm đ dân th tr n Di L ng huy n S n Hà 118 ng v t l c u h , c u n n cho nhân - ng c u h Sông V - Phú Lâm ( H53): Làm đ dân 02 xã: Hành Ph - ng c u h , c u n n cho 10.000 c, Hành Thi n, huy n Ngh a Hành ng c u h Ngã t An Ba - Châu Me - Châu M - ng Xuân: Làm đ ng c u h , c u n n cho 4.500 dân xã: Hành Th nh, huy n Ngh a Hành - ng tránh l phía Tây Trung tâm th tr n La Hà: Làm đ ng c u h , c u n n cho nhân dân vùng l th tr n La Hà, huy n T Ngh a - ng tránh l phía Nam sông Bàu Giang: Làm đ dân vùng l th tr n La Hà, huy n T Ngh a 119 ng c u h , c u n n cho 1.500 h K T LU N VÀ KI N NGH K t lu n Khu v c duyên h i mi n Trung l lên nhanh, xu ng nhanh, th i gian ng p l t ng n, ng p khu dân c ch ba, b n ngày, lâu n m ch a b ch t Trong th i gian ng p l , v n có nhi u vùng cao đ di dân tránh l M t khác ng p n c hàng n m vùng đ ng b ng duyên h i mi n Trung không ch gây thi t h i mà c ng có l i cho vi c ch m sóc đ ng ru ng, di t tr sâu b nh cân b ng sinh thái Thi t h i l mi n Trung gây c ng có đ c tính riêng vùng đ ng b ng duyên h i mi n Trung v n đ ch ng ng p l t không c p thi t b ng ch ng m t mát tài s n, ch ng h h ng cơng trình n c ch y q m nh i sâu vào đ c tính riêng ta s tìm cách ch ng l hi u qu Ví d s ng ch y cu n trôi ng i ch t l bão mi n Trung ch y u n i đ ng v t, l c đ ng b ng sơng C u Long lên ch m, kéo dài hàng tháng tr i, đ a hình b ng ph ng nên l gây ng p c vùng r ng l n S ng i ch t l đ ng b ng sông C u Long ph n nhi u tr em ngã xu ng n ch t đu i hay ng i m không đ đ c n i ch a b nh Nói cách khác l n c ng p sâu dài ngày, l c ch a tr k p th i, n c ng p không đ n đ ng b ng sông C u Long gây ch t ng mi n Trung gây ch t ng c i t c đ n i c ch y l n T bi n pháp thích nghi v i l c ng khác Vùng đ ng b ng sông C u Long c n t ch c n c m dân c không b ng p n n i t c đ n mi n Trung l i c n tránh c ch y l n, tránh b b t ng l tràn v V i m c tiêu đ ra, lu n v n đ t đ - Phân tích đ c c nh ng k t qu sau: c đ c m m a l l u v c sông Trà Khúc, sông V ; - ánh giá hi n tr ng l c a sơng Trà Khúc; - ánh giá kh n ng phòng, ch ng l sông Trà Khúc; - xu t gi i pháp phòng ch ng l h th ng sơng Trà Khúc phân tích l a ch n gi i pháp phù h p 120 - Thành l p đ c b n đ mô ph ng ng p l t l u v c ng v i l t n su t 1%, 5% tr n l l ch s n m 1999, 2013 Trên c s k t qu ng p l t t b n đ ng p l t, xác đ nh di n tích, ph m vi ch u ng p l t, lu n v n c ng đ a gi i pháp phòng ch ng l cho h th ng sông Trà Khúc T nh Qu ng Ngãi nói riêng đ a hình mi n Trung nói chung có nhi u thu n l i h n cho vi c t ch c phòng tránh l th i gian ng p ng n, n u ch đ ng đ i phó s h n ch thi t h i r t nhi u Do v y ph phi cơng trình, ph ph ng án l a ch n v n ch đ o gi i pháp ng án thành l p b n đ ng p l ph ng án di dân ng án r t có hi u qu Ki n ngh nâng cao ch t l ng phòng, ch ng l cho l u v c sông Trà Khúc c n b sung thêm m t s m đo m a, n u đo đ c m a theo gi t t nh t, n u khơng thi nh t đo theo p 1, 7, 13, 19 h Ngoài ra, lu n v n đ xu t c n nghiên c u thêm đ t ng c ng kh n ng d báo l s m l u v c nh m đ a nh ng c nh báo s m cho ng i dân có th i gian di d i tài s n ng i qu n lý có bi n pháp phòng, tránh nh ng thi t h i v ng i tài s n Nghiên c u xây d ng H th ng H tr Quy t đ nh (Dicision Support System - DSS) vi c c nh báo ng p l t nh n th c tiên ti n th gi i (Hoa K , Nh t ) ng làm đ công tác qu n lý thiên tai c u tr , c u n n đ t hi u qu cáo h n Thành l p b n đ phân b s tán dân nh m b trí đ dân c đ m b o an toàn v ng i c a mùa m a l 121 c khu v c s tán c a TÀI LI U THAM KH O Ngơ ình Tu n, Lê Th c Cán – Tính tốn th y v n Nhà xu t b n Nông nghi p; Tr n Tu t, Tr n Thanh Xuân, Nguy n c Nh t (1987) – a lý sơng ngòi Vi t Nam – Nhà xu t b n KHKT, Hà N i ình Khơi, Hồng Niêm - Dòng ch y l sơng ngòi Vi t Nam - Vi n Khí t ng th y v n - 1991 Ngô ình Tu n, Cao àm - Tính tốn th y v n cho cơng trình thu l i v a nh Nhà xu t b n Nông Nghi p, Hà N i, 1986 Ngơ ình Tu n, Lê Th c Cán nnk - Tính tốn th y v n Nhà xu t b n Nông nghi p, Hà N i, 1985 B Th y l i - Quy ph m tính tốn đ c tr ng th y v n thi t k QP-TL.C-677 V K thu t-1979 B Th y l i - Quy ph m phân c p đê - QP-TL.A-6-77 V K thu t-1977 Klibasep K P - Grơsk p I F - Tính tốn th y v n- b n d ch c a Ngơ ình Tu n Lê Th c Cán - NXBKHKT - 1975 H ng d n tính l u l ng l n nh t - C c Thu v n - NXBNN - 1974 10 Báo cáo t ng h p Quy ho ch th y l i sông V nh ph c – Cam l sông B n H i c a B Th y L i 11 Ngơ ình Tu n - M t s v n đ v ph ng pháp phân tích tính tốn th y v n cho sông su i Vi t Nam - Lu n án PTS KHKT - 1980 12 Báo cáo t ng k t " Xây d ng b n đ nguy c ng p l t t nh Qu ng Nam - Trung tâm T v n cơng ngh mơi tr khơng khí n ng Hà N i, Trung tâm nghiên c u môi tr ng c N m 2001 13 Lê B c Hu nh L l t l ch s đ u tháng XI đ u tháng XII - 1999 mi n Trung Báo cáo v thiên tai l - D án UNDP VIE/97/002,2000 14 Nguy n Thanh Hùng tài KHCN c p B Nghiên c u ng công ngh GIS vi n thám đ theo dõi, đánh giá, hoàn thi n nâng cao đ ch nh xác công tác d báo ng p l t ph c v cơng tác qu n lý phòng ch ng l l t vùng h du sông-2017 122 ... phía đơng đ n đ a ng đ n an sinh – kinh t ng Trên toàn t nh có sơng l n ( sơng Trà B ng, sông Trà Khúc, sông V sông Trà Câu) nh ng sông Trà Khúc sông ch y gi a t nh, n i t p trung dân c đơng... M c n c d c sơng sông Trà Khúc v i tr n l l ch s n m 1999 103 Hình 3- 17: M c n c d c sông sông Trà Khúc v i tr n l l ch s n m 2013 104 Hình 3- 18: M c n c d c sông sông Trà Khúc v i k ch b... sơng Trà Khúc; - Phân tích đánh giá đ - Thành l p đ - xu t đ c: c gi i pháp phòng ch ng l h th ng sơng Trà Khúc; c b n đ ng p l t h du h th ng sông Trà Khúc c gi i pháp phù h p v i h th ng sông Trà
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu giải pháp phòng, chống lũ trên hệ thống sông trà khúc tỉnh quảng ngãi , Nghiên cứu giải pháp phòng, chống lũ trên hệ thống sông trà khúc tỉnh quảng ngãi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay