Nghiên cứu giải pháp nâng cao công tác quản lý dự án với dự án đầu tư xây dựng kênh tiêu t1

130 8 0
  • Loading ...
1/130 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 15:01

L I CAM OAN Tôi xin cam đoan đ tài lu n v n s n ph m nghiên c u c a riêng cá nhân Các s li u k t qu lu n v n hoàn toàn v i th c t ch a đ công b t t c cơng trình tr v n đ c tr c c T t c trích d n lu n c ghi rõ ngu n g c Hà N i, ngày 21 tháng n m 2017 Tác gi lu n v n ng H ng Ph i ng L IC M N Lu n v n th c s chuyên ngành Qu n xây d ng v i đ tài: “Nghiên c u gi i pháp nâng cao công tác qu n D án v i d án đ u t xây d ng kênh tiêu T1” đ c hoàn thành v i s giúp đ c a Phòng đào t o Sau i h c, Khoa Cơng trình - Tr ng i h c i h c Th y l i, th y cô giáo, b n bè, đ ng nghi p gia đình H c viên xin g i l i cám n sâu s c đ n TS T V n Ph n PGS.TS H nh tr c ti p h ng Kim ng d n, giúp đ t n tình cung c p ki n th c khoa h c c n thi t trình th c hi n lu n v n Xin chân thành c m n th y, cô giáo thu c khoa Cơng trình, phòng đào t o i h c Sau đ i h c tr ng i h c Th y l i t o m i u ki n thu n l i cho h c viên hoàn thành t t lu n v n th c s c a Nh ng l i sau xin dành cho gia đình, đ ng nghi p chia s khó kh n t o u ki n t t nh t đ tác gi hoàn thành đ c lu n v n t t nghi p V i th i gian trình đ h n ch , lu n v n không th tránh kh i nh ng thi u sót r t mong đ c h ng d n đóng góp ý ki n c a th y cô giáo, c a đ ng nghi p Hà N i, ngày 21 tháng n m 2017 Tác gi lu n v n ng H ng Ph ii ng M CL C PH N M U 1 Tính c p thi t c a đ tài M c đích nghiên c u Ý ngh a khoa h c th c ti n c a đ tài it ng ph m vi nghiên c u Cách ti p c n ph CH ng pháp nghiên c u: NG 1: T NG QUAN V CÔNG TÁC QU N D ÁN 1.1 Khái ni m v d án qu n d án 1.1.1 Khái ni m v d án 1.1.2 Khái ni m qu n d án 1.2 Qu n d án đ u t xây d ng s d ng v n nhà n c 1.2.1 Khái ni m d án đ u t xây d ng đ c m c a qu n d án đ u t xây d ng 1.2.2 Các hình th c t ch c qu n d án đ u t xây d ng 1.2.3 Các y u t nh h ng 16 1.3 Th c tr ng qu n d án TXD Vi t Nam 17 1.3.1 Nh ng b t c p công tác qu n d án xây d ng 17 1.3.2 Qu n d án DTXD c a ch th tr c ti p tham gia xây d ng cơng trình 21 1.4 Qu n d án đ u t xây d ng cơng trình thu l i 24 1.4.1 B n ch t c a d án đ u t xây d ng cơng trình thu l i 24 1.4.2 Nh ng đ c m kinh t k thu t c a d án xây d ng cơng trình thu l i 25 1.4.3 N i dung qu n d án đ u t xây d ng cơng trình thu l i 27 K T LU N CH CH NG 27 NG 2: C S KHOA H C VÀ C S PHÁP V NÂNG CAO N NG L C QU N D ÁN 28 2.1 C s pháp v qu n d án đ u t xây d ng 28 2.1.1 C s pháp v qu n d án đ u t xây d ng 28 2.1.2 Các quy đ nh v qu n d án đ u t xây d ng 37 2.2 Ch c n ng, nhi m v n i dung c a công tác qu n d án 31 2.2.1 Ch c n ng qu n d án 31 iii 2.2.2 Nhi m v qu n d án đ u t xây d ng 41 2.2.3 N i dung công tác qu n d án TXD 61 2.3 Các bi n pháp nâng cao hi u qu đ u t ch t l ng xây d ng công trình 68 2.3.1 Qu n t t cơng tác quy ho ch k ho ch đ 68 2.3.2 Hi u qu c a ch tr 2.3.3 T ng c ng đ u t s phù h p v i quy ho ch đ c t 69 ng qu n n ng l c ho t đ ng c a nhà th u t v n, thi công xây d ng 72 2.3.4 Công tác đào t o b i d K T LU N CH CH D ng 74 NG 74 NG 3: TH C TR NG VÀ GI I PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC QU N ÁN V I D ÁN UT XÂY D NG KÊNH TIÊU T1 75 3.1 Gi i thi u v d án Kênh tiêu T1 75 3.1.1 i u ki n t nhiên 75 3.1.2 i u ki n kinh t xã h i 76 3.1.3 Hi n tr ng d án kênh tiêu T1 77 3.2 Th c tr ng công tác qu n d án kênh tiêu T1 80 3.2.1 Các V n b n pháp l p d án 80 3.2.2 Ch c n ng nhi m v c a Ban Qu n đ i v i công tác qu n d án kênh tiêu T1 81 3.2.3 C c u t ch c b máy qu n d án kênh tiêu T1 82 3.3 Quá trình tri n khai th c hi n công tác qu n d án kênh tiêu T1 85 3.3.1 Qu n ti n đ d án kênh tiêu T1 85 3.3.2 Qu n ch t l ng d án kênh tiêu T1 87 3.3.3 Qu n chi phí d án kênh tiêu T1 96 3.3.4 ánh giá u, nh c m b máy t ch c công tác qu n d án kênh tiêu T1 c a Ban qu n 92 3.4 Các gi i pháp nâng cao n ng l c qu n d án v i d án đ u t xây d ng kênh tiêu T1 97 3.4.1 nh h ng công tác qu n d án kênh tiêu T1 97 3.4.2 Nâng cao n ng l c cho đ i ng cán b công tác t ch c qu n d án kênh tiêu T1 97 3.4.3 Nâng cao ch t l ng công vi c giai đo n chu n b đ u t 100 iv 3.4.4 Nâng cao trách nhi m c a Ban qu n trình th c hi n đ u t d án đ u t xây d ng kênh tiêu T1 101 3.4.5 Gi i pháp nâng cao công tác qu n ti n đ , ATL , ch t l ng chi phí q trình th c hi n đ u t d án đ u t xây d ng kênh tiêu T1 104 3.4.6 Xác đ nh rõ c ch ph i h p ki m tra gi a bên liên quan th c hi n đ u t d án kênh tiêu T1 120 3.4.7 S d ng k thu t công c qu n d án kênh tiêu T1 116 K T LU N CH NG 118 K T LU N VÀ KI N NGH 120 TÀI LI U THAM KH O 121 v DANH M C CÁC HÌNH V Trang Hình 1.1 Mơ hình chu k d án đ u t Hình 1.2 S đ vòng đ i c a d án Hình 1.3 M i quan h qu n d án Hình 2.1 Mơ hình cơng tác qu n d án 31 Hình 2.2 T ng quan v qu n d án 36 Hình 2.3 S đ t ch c ban qu n d án theo ch c n ng 38 Hình 2.4 S đ t ch c ban qu n d án theo d án 39 Hình 2.6 S đ qu n đ u th u 47 Hình 2.7 N i dung qu n ch t l ng 50 Hình 2.8 Qu n ti n đ 51 Hình 2.9 N i dung qu n chi phí 54 Hình 3.1 M t s hình nh hi n tr ng ph i c nh t ng th d án 79 Hình 3.2 Mơ hình ho t đ ng qu n d án kênh tiêu T1 82 Hình 3.3 Nh c m c a b máy t ch c qu n d án kênh tiêu T1 94 Hình 3.4 Mơ hình t ch c cơng tác qu n d án kênh tiêu T1 100 Hình 3.5 H th ng ki m soát ti n đ 107 Hình 3.6 S đ t ch c ph i h p bên tham gia d án 116 vi DANH M C CÁC B NG BI U Trang B ng 3.1 c tr ng nhi t đ tháng, n m ( n v : 0C) ………………………………75 B ng 3.2 mt ng đ i trung bình tháng ( n v : %) ……………………………75 B ng 3.3 L ng b c h i trung bình tháng, n m ( n v : mm) …………………… 76 B ng 3.4 S gi n ng trung bình tháng, n m ( n v : gi ) ………………………….76 B ng 3.5 T c đ gió trung bình tháng, n m ( n v : m/s) ………………………… 76 B ng 3.6 Các tiêu chí c n giám sát ti n đ …………………………………………105 vii DANH M C CÁC T VI T T T T vi t t t Nguyên ngh a BQL: Ban qu n QLDA: Qu n d án CP: Chính ph CNDA: Ch nhi m d án CN: Công nghi p DA: D án TCDCT: u t xây d ng cơng trình DD: Dân d ng DT: D toán H: ih c HSYC: H s yêu c u N : Ngh đ nh TKBVTC: Thi t k b n v thi công DA T: D án đ u t XDCB: Xây d ng c b n TM T: T ng m c đ u t TDT: T ng d tốn NN: Nơng nghi p KH T: K ho ch đ u t TP: Thành ph TT: Th t UBND: y ban nhân dân PTNT: Phát tri n nông thôn Q : Quy t đ nh QLXD: Qu n xây d ng KS: K s viii PH N M U Tính c p thi t c a đ tài Trong trình t ng b c h i nh p qu c t sâu r ng c a n v xây d ng c s h t ng c b n h t s c c p thi t đ c ta hi n v n đ c đ t lên hàng đ u B t c m t ngành, m t l nh v c đ có th vào ho t đ ng đ u ph i th c hi n đ u t c s v t ch t, tài s n m i có th phát tri n m t cách hoàn thi n nh t, th xây d ng c s h t ng n n móng quan tr ng cho s phát tri n kinh t c a Vi t Nam M t ho t đ ng không th thi u công cu c t o d ng c s h t ng v ng ch c h at đ ng đ u t xây d ng c b n u t xây d ng c b n (XDCB) l nh v c quan tr ng vi c xây d ng c s v t ch t - k thu t, th c hi n công nghi p hoá, hi n đ i hoá đ t n c Trong nh ng n m qua, ho t đ ng xây d ng có s phát tri n m nh m c v s l ng ch t l ng, nhi u cơng trình l n hoàn thành đ a vào s d ng đem l i nh ng hi u qu kình t - xã h i to l n góp ph n vào thành t u đ i m i chung c a đ t n đ i hóa đ t n c nh ng n m qua, góp ph n th c hi n cơng nghi p hóa - hi n c Hà N i m t t nh thu c ng B ng Sông H ng, Nông nghi p đóng vai trò quan tr ng c c u kinh t c a t nh Vi c nâng cao hi u qu qu n d án đ u t xây d ng cơng trình Nơng nghi p - Th y l i đ s m đ a cơng trình vào s d ng lâu dài đ ph c v m c tiêu phát tri n b n v ng nhi m v c p thi t hàng đ u Xu t phát t v n đ v i s đ ng ý c a khoa Cơng trình tr ng đ i h c Th y l i c ng nh s giúp đ ch b o nhi t tình c a TS T V n Ph n PGS.TS ng Kim H nh nên tác gi l a ch n lu n v n: Nghiên c u gi i pháp nâng cao công tác qu n D án v i d án đ u t xây d ng kênh tiêu T1 M c đích nghiên c u a ánh giá th c tr ng công tác qu n d án nông nghi p th y l i nói chung Phân tích nh ng m m nh m y u công tác qu n d án b Trên c s nghiên c u nh ng v n đ lu n c b n th c ti n v công tác qu n d án nông nghi p th y l i, thông qua vi c đánh giá hi u qu công tác qu n d án nông nghi p th y l itrên đ a bàn Hà N i th i gian qua t đ xu t gi i pháp nh m nâng cao công tác qu n d án đ u t xây d ng kênh tiêu T1 Ý ngh a khoa h c th c ti n c a đ tài a Ý ngh a khoa h c: Nghiên c u t ng quan c s lu n v công tác qu n d án nh h ng c a n ng l c qu n d án đ n công tác qu n d án b Ý ngh a th c ti n: K t qu nghiên c u, phân tích đánh giá gi i pháp đ xu t, đóng góp thi t th c cho ti n trình nâng cao cơng tác qu n công tác qu n d án kênh tiêu T1 it it ng ph m vi nghiên c u ng nghiên c u c a đ tài t p trung nghiên c u công tác qu n d án Nông nghi p - Th y l i t i Hà N i, nhân t nh h ng đ n ch t l ng d án đ u t xây d ng Nông nghi p – Th y l i, áp d ng cho d án đ u t xây d ng kênh tiêu T1 Cách ti p c n ph ng pháp nghiên c u: - Ti p c n ng d ng Ngh đ nh, Thông t , Lu t xây d ng c a nhà n - Ti p c n mơ hình qu n thơng qua sách báo thông tin internet; - Ti p c n thông tin d án; - Ph ng pháp u tra thu th p thông tin; - Ph ng pháp th ng kê s li u; - Ph ng pháp phân tích t ng h p c; thay đ i đ t ng t Do đó, khơng th tránh kh i nh ng ch n th x y ra, nh ng nguyên nhân có th phân lo i theo tr ng, tai n n đáng ti c ng h p x y nh : - i l i va v p, ngã, sa h đào, d m đ p ph i đinh - Ngã t cao xu ng - V t li u, d ng c r i cao xu ng vào ng i - B va đ p, k p tay chân mang vác, v n chuy n v t li u n ng - S p đ k t c u ho c b ph n cơng trình - B b ng nhi t hay b ng ch t hóa h c - Tai n n gây máy móc xây d ng - Tai n n n - Do giàn giáo đ , gãy - Do chi u sáng không đ y đ - D ng c c m tay b h h ng - Thi u d ng c phòng h cá nhân - Do nguyên nhân khác… i v i cơng trình kênh tiêu T1 q trình thi công c ng không th tránh kh i nh ng tai n n lao đ ng x y V i đ c thù cơng trình th y l i, n i dung c a Lu n v n tác gi xin đ xu t m t s gi i pháp cơng tác qu n an tồn lao đ ng cơng tr ng nh : công tác t ch c m t b ng thi công; thi công đ t; công tác thi công bê tông c t thép đ ban qu n ki m tra ph i h p v i đ n v thi cơng Hồn thi n cơng tác qu n an tồn lao đ ng t ch c m t b ng thi công Khi l p k ho ch ti n đ thi công ph i c n c vào bi n pháp thi công ch n, kh 108 n ng cung c p nhân công, v t li u, thi t b máy móc… c a đ n v thi công đ quy t đ nh th i gian đ ng th i ý t i vi c b o đ m an toàn lao đ ng cho m i d ng công tác, m i công vi c m i q trình thi cơng Khi l p ti n đ thi công c n ý nh ng u sau: - Trình t th i gian thi công công vi c ph i xác đ nh c s yêu c u u ki n k thu t đ b o đ m s n đ nh c a t ng b ph n hay tồn b cơng trình b t k th i gian - Xác đ nh kích th c đo n, n công tác h p cho cơng nhân di chuy n nh t m t ca đ tránh sai sót b trí s p x p ch làm vi c - Khi t ch c thi công xen k yêu c u đ n v thi công không đ t ng khác m t ph Khơng b trí làm vi c d c b trí cơng vi c làm ng đ ng khơng có sàn b o v c đ nh i t m c a c n tr c hay t i - Trong ti n đ nên t ch c dây chuy n phân đo n, tránh ch ng chéo đ gây tr ng i tai n n cho Khi b trí m t b ng thi cơng xây d ng không nh ng ch ý theo dây chuy n thi cơng mà ph i ý t i v n đ v sinh an toàn lao đ ng thi t k ph i nghiên c u bi n pháp b o h sau: - Ki m tra yêu c u nhà th u thi t k b trí phòng ph c v sinh ho t cho ng i lao đ ng (nhà n, ngh , t m r a, v sinh, y t , phòng b o h an ninh phòng cháy…) thi t k tiêu chu n, quy ph m đ s d ng đ tránh lãng phí - T ch c đ ng l i, v n chuy n h p lý, tránh giao - Thi t k b trí chi u sáng cho n i làm vi c đ ng giao thông… c a nhà th u ph i đ m b o yêu c u quy ph m chi u sáng - Xác đ nh rào ch n vùng nguy hi m: Tr m n, kho v t li u d cháy n , xung quanh dàn giáo, yêu c u nhà th u ph i có bi n báo cho nh ng vùng nguy hi m 109 - Thi t k bi n pháp ch ng n, ch ng rung đ ng - Trên m t b ng ph i ch rõ h đ ng ng ng gió, đ ng qua l i di chuy n cho xe ch a cháy, i có cháy n , đ - B trí h p kho bãi cơng tr ng đ n ngu n n c c p ng quy đ nh thi t k t ch c t ng m t b ng thi công yêu c u c a công tác b o qu n v t li u Hoàn thi n cơng tác qu n an tồn lao đ ng thi công đ t a Nguyên nhân gây tai n n thi công đ t: - Vách đ t b s t l đào h , đào hào sâu > 3m Khi đào h , hào sâu v i thành vách đ ng có chi u sâu v t gi i h n cho phép v i lo i đ t đá cho mà không gia c , đào h v i mái d c không n đ nh, gia c , ch ng đ vách đ t không k thu t, không đ m b o n đ nh, vi ph m quy t c an toàn tháo d h h ng ch ng đ - Tr t ngã làm vi c s n, mái d c, nh y qua h đào, lên xu ng h đào khơng có thang ho c b c c p - Theo dõi khơng đ y đ v tình tr ng an tồn c a h đào - ph i ch t n , cáp n, đ ng ng d n h i, khí, tai n n n mìn, ch t đ ng v t li u g n mi ng h đào, đào ki u hàm ch b Bi n pháp b o đ m s n đ nh c a h đào: * Khi đào thành đ ng: - V i đ t có đ m t nhiên h p lý, k t c u không b phá ho i, khơng có n c ng m, xa ngu n ch n đ ng, khơng có t i tr ng bên mi ng h …Chi u sâu đào ch cho phép Ví d : m c gi i h n theo quy ph m an toàn xây d ng TCVN 5308- 1991 t cát, s i đ sâu đào ≤ 1m; t cát đ sâu đào ≤ 1,25m - Khi đào đ t dính b ng máy: Cho phép đào sâu 3m nh ng d làm vi c v trí máy đ ng ph i đ c tính tốn cách xa m t tr 110 i h khơng có ng t vách h đào i - Th ng xuyên ki m tra vách đ t q trình thi cơng - C m đào đ t ki u hàm ch - đ t n i có n c ng m, đ t đ p: Ph i ch ng đ vách h - vách d c ph i tuân theo tiêu chu n: TCVN 5308- 1991 (Góc mái d c cho phép) c phòng ng i b ngã h đào: - Khi đào h ph i dùng thang lên xu ng ho c t o b c vách h đào làm vi c mái d c ≤ 450 mà chi u sâu h đào >3m ho c đ d c ≤ 300 nh ng mái d c tr n t cơng nhân ph i đeo dây an toàn - H đào n i nhi u ng i qua l i, ph i rào ng n, có bi n báo ban đêm ph i treo đèn đ báo hi u nguy hi m Rào treo đèn ph i cách mép h đào >1m Hồn thi n cơng tác qu n an tồn lao đ ng cơng tác thi công bê tông c t thép a Công tác ván khuôn: + Trong ch t o ván khuôn -X ng ch t o ván khuôn g , ch t o công tr ng không nên đ t c nh x ng rèn, x ng hàn, kho nhiên li u d cháy H th ng n ph i b trí đ m b o an toàn ch ng cháy - Khi c a x g b ng máy nh t thi t ph i có c c u ch n đ đ phòng ch m tay vào l i c a, ch n mùn c a, đ phòng l i c a b v Tr c c a g ph i ki m tra máy, ki m tra g b ph n, c c u ch n Khơng c a x g có chi u dày l n h n chi u cao l i c a - Cơng nhân ph i có đ y đ qu n áo, m , kính thi t b b o h lao đ ng khác + Trong l p d ng s d ng - L p d ng h th ng ván khuôn đà giáo ch ng đ ván khuôn ph i thi t k - Ph i kê, lót c t ch ng b ng ván, c m dùng g ch, đá đ kê, lót ho c đ t tr c ti p sàn bê tông 111 - L p đ t ván khn đ cao 5,5m ph i có giàn giáo ch c ch n (sàn công tác thang ho c gh di đ ng ph i có kích th c t i thi u 0,7 x 0,7m, có lan can b o v + Trong tháo d : - Ch đ đ tđ c tháo d ván khuôn theo s ch đ o c a cán b k thu t bê tông cc ng đ nh t đ nh ch u đ c t i tr ng b n thân c ng nh t i tr ng phía gây - Tháo ván khuôn ph i trình t , đ phòng ván r i t cao xu ng gây tai n n, làm h h ng ván gãy đ giàn giáo - Không đ c t ch c tháo d ván khuôn nhi u t ng khác m t v trí theo chi u th ng đ ng , tháo ván khuôn ph i nghiêm c m ng i qua lai hay làm vi c khu v c tháo, v n chuy n ván khuôn xu ng - Tháo ván khuôn đ n đâu ph i chuy n xu ng d i đ n đó, làm v sinh nh h t đinh, s a ch a l i ván x p g n theo t ng lo i n i thoáng mát Chú ý: Khi tháo ván khn đóng tr c tháo sau, đóng sau tháo tr q trình tháo ph i th c ng xuyên ý n đ nh c a h th ng ch n v trí đ ng h p nh t, thu n l i nh t b Công tác c t thép Bi n pháp an tồn cơng tác c t thép thi công bê tông c t thép toàn kh i: - Khu v c kéo làm s ch c t thép ph i đ c rào b o v , có bi n báo, c m ng i qua l i, công nhân làm vi c ph i có đ y đ b o h lao đ ng, máy đánh g ph i có che ch n b ph n truy n n - C t u n thép: + C t c t thép ph i ki m tra đ ch c ch n an toàn c a d ng c C t b ng máy ph i ki m tra cho máy ch y bình th ng m i th c c t 112 + Khi c t c t thép ng n b ng th công ph i có thi t b gi đ u thép khơng cho b t, n y t C t b ng máy không dùng tay đ a tr c ti p mà ph i dùng kìm đ k p + Khơng nên c t nh ng thép ngồi ph m vi tính n ng c a máy + Khơng dùng g ng tay đeo đánh búa + Khi u n c t thép th công ph i gi vam ch t, dùng l c t t , không nên m nh Không u n c t thép to giàn giáo, sàn cơng tác khơng an tồn + Khi u n b ng máy: Ph i ki m tra máy, ki m tra c u dao đ o chi u, máy ch y không đ c thay đ i tr c tâm, c c gi Máy ph i đ c n i đ t t t - N i l p d ng c t thép: + N i c t thép b ng ph đ a, dây n hàn dài d ng pháp hàn, ph i ki m tra máy hàn, ngu n n, dây ti p i ho c b ng 15m, không kéo lê đ t sàn + L p d ng c t thép ph i có giàn giáo, l i l i khung c t thép ph i lót ván, ván có chi u r ng ≥ 40cm C m tr c ti p c t thép + Khi v n chuy n l p đ t c t thép ph i có đ y đ qu n áo, m , giày d ng c b o h lao đ ng 3.4.5.3 Gi i pháp nâng cao công tác qu n ch t l Ch t l ng thi cơng xây d ng cơng trình ph i đ ng thi cơng xây d ng cơng trình c ki m sốt t cơng đo n mua s m, s n xu t, ch t o s n ph m xây d ng, v t li u xây d ng, c u ki n thi t b đ c s d ng vào cơng trình cho t i công đo n thi công xây d ng, ch y th nghi m thu đ a h ng m c cơng trình, cơng trình hồn thành vào s d ng hồn thi n cơng tác qu n ch t l ng thi công, Ch đ u t c n ph i th c hi n trình t trách nhi m th c hi n c a ch th đ - Qu n ch t l c quy đ nh nh sau: ng đ i v i v t li u, s n ph m, c u ki n, thi t b s d ng cho cơng trình xây d ng - Qu n ch t l ng c a nhà th u q trình thi cơng xây d ng cơng trình 113 - Giám sát thi cơng xây d ng cơng trình c a ch đ u t , ki m tra nghi m thu công vi c xây d ng q trình thi cơng xây d ng cơng trình - Giám sát tác gi c a nhà th u thi t k thi công xây d ng cơng trình - Thí nghi m đ i ch ng, thí nghi m th t i ki m đ nh xây d ng q trình thi cơng xây d ng cơng trình - Nghi m thu giai đo n thi công xây d ng, b ph n (h ng m c) cơng trình xây d ng (n u có) - Nghi m thu h ng m c cơng trình, cơng trình hồn thành đ đ a vào khai thác, s d ng - Ki m tra công tác nghi m thu cơng trình xây d ng c a c quan nhà n c có th m quy n - L p h s hồn thành cơng trình xây d ng, l u tr h s c a cơng trình bàn giao cơng trình xây d ng 3.4.5.4 Gi i pháp nâng cao công tác qu n chi phí đ u t xây d ng Cơng tác qu n chi phí đ u t xây d ng cơng trình đ c phân làm hai lo i: qu n chi phí qu n d án qu n chi phí t v n đ u t xây d ng cơng trình Chi phí qu n d án: chi phí c n thi t đ t ch c th c hi n công vi c qu n d án t giai đo n chu n b d án, th c hi n d án k t thúc xây d ng đ a cơng trình c a d án vào khai thác s d ng i v i d án s d ng v n nhà n c, chi phí qu n d án xác đ nh c s đ nh m c t l ph n tr m (%) B Xây d ng công b ho c b ng d toán ho c s d ng c s d li u d án t ng t th c hi n phù h p v i hình th c t ch c qu n d án, th i gian th c hi n d án, quy mô đ c m công vi c qu n d án Chi phí qu n d án đ c qu n c s d toán đ c xác đ nh hàng n m phù h p v i nhi m v , công vi c qu n d án th c hi n ch đ sách có liên quan Chi phí t v n đ u t xây d ng: chi phí c n thi t đ th c hi n công vi c t v n đ u t xây d ng t giai đo n chu n b d án, th c hi n d án k t thúc xây d ng đ a cơng trình c a d án vào khai thác s d ng 114 Chi phí cơng vi c t v n đ u t xây d ng đ ph n tr m (%) B Xây d ng cơng b ho c c a d án, cơng trình t c xác đ nh c s đ nh m c t l c tính chi phí theo cơng vi c t v n ng t th c hi n ho c xác đ nh b ng d tốn Chi phí t v n đ u t xây d ng c s đ xác đ nh chi phí t v n đ u t xây d ng t ng m c đ u t xây d ng, d tốn xây d ng cơng trình, xác đ nh giá gói th u qu n chi phí đ u t xây d ng D tốn chi phí t v n đ u t xây d ng phê t chi phí t i đa đ th c hi n công tác t v n đ u t xây d ng ch đ c u ch nh thay đ i v ph m vi công vi c ti n đ th c hi n công tác t v n đ u t xây d ng Tr ng h p ch đ u t , Ban qu n d án đ u t xây d ng có đ u ki n n ng l c theo quy đ nh th c hi n m t s công vi c t v n đ u t xây d ng đ chi phí th c hi n cơng vi c t v n vào chi phí qu n d án c b sung i v i Ban qu n d án đ u t xây d ng th y l i K G , ch th c hi n vi c qu n d án đ i v i cơng trình h ch a n c Khe Xai, vi c t v n đ u t xây d ng đ c qu n thông qua h p đ ng đ i v i đ n v t v n xây d ng hoàn thành t t nhi m v qu n d án, Ban qu n c n ph i th c hi n ch c n ng nhi m v c a Ban vi c tr ti n công cho cán b thu c Ban, kho n ph c p, phúc l i t p th kho n đóng góp khác ng th i ng d ng khoa h c công ngh vi c th c hi n qu n d án, đào t o nâng cao n ng l c cho cán b thu c Ban, toán v t t , v n phòng ph m, t ch c h i ngh , thuê m n, s a ch a, mua s m tài s n ph c v qu n d án… 3.4.6 Xác đ nh rõ c ch ph i h p ki m tra gi a bên liên quan th c hi n đ u t d án kênh tiêu T1 thuy t qu n d án ch r ng khâu y u nh t m t h th ng n i giáp ranh hay g i m t phân gi i gi a c p, gi a ch c n ng, gi a ch th , gi a thành ph n c a h th ng.Th c hi n đ u t m t giai đo n quan tr ng c a trình đ u t xây d ng mà có s tham gia c a nhi u bên h u quan v i nh ng quan h r t ph c t p Xu t phát t th c ti n qu n d án kênh tiêu T1 thuy t qu n d án, d i m t s đ xu t v c ch ph i h p ki m tra gi a bên 115 S NN PTNT -Các nhà th u t v n - Các nhà th uXD - Các t ch c giám đ nh ch tl ng UBND huy n an Ph ng Hình 3.6 S đ t ch c ph i h p bên tham gia d án[7] - Xác đ nh c ch hòa nh p hi u qu m t phân gi i: đ t o m t s ph i h p t t nh t nhân t quan tr ng quy t đ nh thành cơng c a d án đ có s ph i h p c n thi t ph i có quy đ nh pháp có hi u l c cao v trách nhi m c a m i bên, ph i xây d ng đ nh m c, tiêu chu n, thi t l p quy trình ph i h p làm c s cho vi c xây d ng c ch hòa nh p t i ranh gi i gi a bên, m t phân gi i quan tr nglà: M t phân gi i đ ng gi a khâu gi i phóng m t b ng khâu th c hi n xây d ng, bên liên quan ch đ u t , ban qu n d án, nhà th u quy n đ a ph gi i quy t t t công tác gi i phóng m t b ng đ i v i đ a ph ng ng công tác tuyên truy n, thuy t ph c nhân dân r t quan tr ng Khi d án có quy t đ nh đ u t , gi a giám đ c u hành d án kênh tiêu T1 UBND huy n an Ph ng c n xây d ng ch ng trình gi i phóng m t b ng h tr gi i phóng m t b ng c th kh thi Giám đ c u hành d án c n th tra giám sát vi c th c hi n ch ng xuyên ki m ng trình nh v y m i đ m b o ti nđ M t phân gi i t nh gi a t ch c t v n thi t k , nhà th u xây d ng, T ch c giám đ nh qu n ch t l ng cơng trình t v n giám sát Trong n i b t lên v n đ tuân th quy đ nh pháp đ u th u h p đ ng t v n 3.4.7 S d ng k thu t công c qu n d án kênh tiêu T1 * C u trúc phân chia công vi c c a d án 116 Là vi c phân chia theo c p b c thành nhóm nhi m v nh ng cơng vi c c th , vi c xác đ nh, li t kê l p b ng gi i thích cho tùng công vi c c n th c hi n c a d án C u trúc phân chia công vi c m t công c đ c bi t có l i vi c t ch c th c hi n d án giúp nhà qu n d dàng phân chia công vi c m tcách hi u qu trách nhi m qu n lý, giám sát th c hi n, cung c p m t nhìn t ng quan đ t ch c công vi c, phân chia công vi c C u trúc phân chia công vi c k t h p v i s đ GANTT v i b ng phân công trách nhi m qu n tr thành công c qu n m t phân gi i, t o d dàng hòa nh p b ph n c a d án * S d ng MS Project đ qu n d án - S d ng MS Project: MS Project cho phép thi t l p c u trúc phân chia công vi c d i d ng m c phân c p nhi m v cho phép k t h p c u trúc phân chia công vi c v i s đ Gantt tr thành m t công c quan tr ng giúp cho nhà qu n d dàng phân chia nhi m v , t ch c, qu n trình th c hi n d án S d ng MS Project vi c qu n th i gian c a d án: MS Project đ c s d ng hai trình c a qu n th i gian xây d ng l ch trình th c hi n cơng vi c ki m sốt th i gian th c hi n d án MS Project s d ng k thu t l p k ho ch m ng, cho phép t đ ng hóa l p k ho ch th c hi n d án u ki n h n ch nhân l c, thi t b th i gian, đ m b o k ho ch l p t i u hóa gi a th i gian t ng chi phí th c hi n d án kh thi v ngu n l c c a d án S d ng MS Project qu n chi phí c a d án: MS Project đ c s d ng c trình c a qu n chi phí d án, cho phép l p k ho ch s d ng ngu n l c m t cách hi u qu , t i u hóa gi a th i gian th c hi n d án t ng chi phí c a d án v m i m t l n thay đ i ph ng án b d ng ngu n máy s t đ ng tính tốn l i t ng chi phí cho d án MS Project cho phép ghi l i k ho ch t i u l p ngân sách k ho ch g c c a d án dùng ki m tra giám sát d án l p báo cáo ti n đ th c hiên d án, xác đ nh rõ nhi m v v m cđ nh h t chi ho c ch m ti n đ c tính đ c ng đ n t ng chi phí c a d án th i h n hồn thành d án cho 117 phép u ch nh k ho ch th c hi n cơng vi c l i, thay đ i s d ng ngu n đ đáp ng đ c m c tiêu c a d án S d ng k thu t công c qu n khác Qu n th i gian ti n đ d án Phân ph i ngu n l c d án D toán ngân sách qu n chi phí d án Qu n ch t l ng d án K T LU N CH NG Trong khuôn kh th i gian th c hi n c a Lu n v n, v i t cách m t cán b làm vi c t i Ban Qu n d án Chính th , tác gi Lu n v n có u ki n thu n l i vi c thu th p tài li u, s li u tình hình ho t đ ng, c c u t ch c c acông tác qu n d án kênh tiêu T1 huy n an Ph ng; đ ng th i phát hi n nh ng khó kh n, t n t i công tác qu n d án Tác gi Lu n v n phân tích đ c nh ng mơ hình t ch c công tác qu n d án theo v n b n pháp hi n hành c a Nhà n nh c Qua đánh giá đ c nh ng u, c m; nh ng thu n l i, khó kh n, t n t i c a mơ hình t ch c cơng tác qu n d án T đó, đ xu t gi i pháp nâng cao ch t l ng công tác qu n d án nh : L a ch n phù h p gi a k t c u mơ hình t ch c v i quy mô đ u t d án, nâng cao ch t l ng v k ho ch t ch c th c hi n d án đáp ng ngu n v n đ tri n khai th c hi n thi cơng xây d ng cơng trình; đ c bi t m nh d n đ xu t mô hình t ch ccơng tác qu n d án c s v n pháp pháp hi n hành t i Lu t Xây d ng n m 2014, Ngh đ nh s 59/2015/N -CP Trong mô hình t ch c m i c a cơng tác qu n d án đ xu t đ c phòng ch c n ng s l phù h p v i m i phòng 118 ng cán b chuyên môn Trong u ki n v a làm v a h c, tác gi ch c ch n không tránh kh i nh ng thi u sót nh n th c trình đ h n ch M c v y, v i cơng trình nghiên c u tâm huy t c a hồn thành, tác gi th y ph n kh i, t tin h n C ng v i nh ng n m kinh nghi m th c t công tác t i Ban Qu n d án, tác gi nh n th c đ th c ti n c a Lu n v n đ tr vào nh ng công vi c đ c ý ngh a c h t, đ i v i b n thân, c n ti p t c suy ngh áp d ng c phân công 119 K T LU N VÀ KI N NGH K T LU N Trong khuôn kh th i gian ng n, ph m vi nghiên c u c a Lu n v n r ng, tác gi Lu n v n t p trung nghiên c u nh ng v n đ c b n liên quan đ n công tác qu n d án kênh tiêu T1 nh m nâng cao công tác qu n t ch c b máy, qu n k thu t, ch t l ng,ti n đ hi u qu d án kênh tiêu T1 đ tđ c nh ng n i dung này, tác gi Lu n v n hoàn thành nh ng nghiên c u sau đây: - ã nghiên c u, h th ng c s lu n v công tác qu n d án; - ã phân tích làm rõ ch c n ng nhi m v c a công tác qu n d án; - ã ti n hành phân tích, đánh giá nh ng u m, nh tác qu n d án kênh tiêu T1 T th y đ d án, ph ng th c chi ph i c a ng b máy, qu n k thu t, ch t l - c m mơ hình t ch ccơng c vai trò quan tr ng c a cơng tác qu n i qu n d án t i công tác qu n t ch c ng,ti n đ hi u qu d án kênh tiêu T1 xu t m t s gi i pháp nâng cao công tác qu n d án kênh tiêu T1; xu t mơ hình t ch c cơng tác qu n d án kênh tiêu T1 phù h p v i Lu t Xây d ng n m 2014 Ngh đ nh s 59/2015/N -CP ngày 18/6/2015 c a Chính ph v qu n d án đ u t xây d ng M t s h n ch c a nghiên c u ph m vi nghiên c u ch 01 d án, ch a đánh giá h t đ c công tác t ch c, ho t đ ng phòng ch c n ng c a đ n v qu n d án trình th c hi n d án… KI N NGH - S Nông nghi p PTNT c n có s ch đ o sát sao, quy t li t đ i v i công tác qu n ch t l ng thi công d án kênh tiêu T1 đ đ t đ c ti n đ , ch t l ng xây d ng cơng trình S nên có c ch làm vi c linh đ ng cho cán b qu n d án hi n chuyên viên phòng ch c n ng c a S trình th c hi n d án nh : th t c hành chính, ph ng ti n qu n lý, - S Nông nghi p PTNT xem xét, có v n b n đ ngh y ban nhân dân Thành ph b trí ngu n kinh phí b trí trang thi t b máy móc ph c v công tác qu n d án kênh tiêu T1 120 TÀI LI U THAM KH O [1] PGS TS Nguy n Bá Uân Qu n d án xây d ng nâng cao, t p gi ng dành cho cao h c 2013; [2] Lu t Xây d ng n m 2014; [3] Chính ph Ngh đ nh s 59/2015/N -CP ngày 18/6/2015 v Qu n d án đ u t xây d ng 2015; [4] http ://truyenhinhnghean.vn/kinh-te/201602/cong-trinh-thuy-loi-ngu-dong-vi- vuong-khau-dau-tu-659160/; [5] http ://baodansinh.vn/cong-trinh-thuy-loi-truong-banh-nghe-an-gan-10-nam-vanchua-xong-d21680.html; [6] Tr n T Ngh M t s s c công trình h ch a th y l i, nguyên nhân gi i pháp phòng ng a u ki n thích ng v i bi n đ i khí h u H i th o v S c cơng trình xây d ng Vi t Nam, Hà N i, tháng 12/2015; [7] Nguy n V n Sênh Qu n d án đ u t xây d ng cơng trình thu l i t i Ban qu n đ u t xây d ng thu l i – B Nông nghi p PTNT, lu n v n th c s 2011; [8] T ng Th Thanh Bình xu t gi i pháp nâng cao ch t l ng qu n d án giai đo n th c hi n đ u t t i Ban qu n d án Nông nghi p – Th y l i Hà N i, lu n v n th c s 2015; [9] Lu t [10] Lu t u th u n m 2013; u t cơng n m 2015; [11] Chính ph Ngh đ nh s 46/2015/N -CP ngày 12/5/2015 v Qu n ch t l ng b o trì cơng trình xây d ng 2015; [12] Chính ph Ngh đ nh s 63/2014/N -CP ngày 26/6/2014 v Quy đ nh chi ti t thi hành m t s u c a Lu t u th u 2014; 121 [13] B K ho ch u t Thông t s 10/2015/TT-BKH T ngày 26/10/2015 Quy đ nh chi ti t v k ho ch l a ch n nhà th u 2015; [14] PGS.TS.GVCC D ng V n Ti n Ph ng pháp lu n nghiên c u khoa h c Giáo trình n t 2010; [15] PGS.TS Ngô Th Thanh Vân Môi tr [16] ng pháp xây d ng, gi ng 2012; y ban nhân dân Thành ph Hà N i Quy t đ nh s 20/2008/Q -UBND ngày 29/9/2008 v quy đ nh ch c n ng nhi m v c a S Nông nghi p PTNT Hà N i 2008; [17] y ban nhân dân Thành ph Hà N i Quy t đ nh s 1912/Q -UBND ngày 07/11/2008 v vi c thành l p Ban Qu n d án Nông nghi p – Th y l i Hà N i 2008; Và tài li u, báo khác có liên quan./ 122 ... lý d án kênh tiêu T1 82 3.3 Quá trình tri n khai th c hi n công tác qu n lý d án kênh tiêu T1 85 3.3.1 Qu n lý ti n đ d án kênh tiêu T1 85 3.3.2 Qu n lý ch t l ng d án kênh tiêu. .. nâng cao n ng l c qu n lý d án v i d án đ u t xây d ng kênh tiêu T1 97 3.4.1 nh h ng công tác qu n lý d án kênh tiêu T1 97 3.4.2 Nâng cao n ng l c cho đ i ng cán b công tác. .. H nh nên tác gi l a ch n lu n v n: Nghiên c u gi i pháp nâng cao công tác qu n lý D án v i d án đ u t xây d ng kênh tiêu T1 M c đích nghiên c u a ánh giá th c tr ng công tác qu n lý d án nông
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu giải pháp nâng cao công tác quản lý dự án với dự án đầu tư xây dựng kênh tiêu t1 , Nghiên cứu giải pháp nâng cao công tác quản lý dự án với dự án đầu tư xây dựng kênh tiêu t1

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay