Hoàn thiện công tác quản lý chi phí giai đoạn thực hiện dự án tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông

92 28 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 15:01

L I CAM OAN Tác gi xin cam đoan cơng trình nghiên c u c a b n thân tác gi Các k t qu nghiên c u k t lu n lu n v n trung th c, không chép t b t k m t ngu n d i b t k hình th c nào.Vi c tham kh o ngu n tài li u đ th c hi n trích d n ghi ngu n tài li u tham kh o quy đ nh Tác gi lu n v n Cao Vân Long i c L IC M N V i s n l c c a b n thân v i s giúp đ t n tình c a th y cô, đ ng nghi p, b n bè gia đình giúp tác gi hồn thành lu n v n Tác gi xin chân thành bày t lòng bi t n sâu s c đ n PGS.TS Nguy n Bá Uân, ng i t n tình h ng d n v ch nh ng đ nh h ng khoa h c, ch b o đóng góp ý ki n quý báu su t trình th c hi n lu n v n Xin c m n Nhà tr ng, th y cô giáo Tr t o i h c, T p th l p cao h c 23QLXD22, đ ng nghi p c i h c sau ng i h c Th y l i, Phòng quan, Ban Qu n đ u t xây d ng cơng trình K t c u h t ng giao thông t o u ki n thu n l i cho tác gi th i gian hồn thành lu n v n Trong q trình th c hi n lu n v n, th i gian ki n th c h n ch nên ch c ch n không th tránh kh i nh ng sai sót Vì v y, tác gi r t mong nh n đ c s ch b o, đóng góp ý ki n c a th y cơ, đ ng nghi p đ giúp tác gi hoàn thi n v m t ki n th c h c t p nghiên c u Xin trân tr ng c m n! Tác gi lu n v n Cao Vân Long ii M CL C PH N M U CH NG 1: T NG QUAN V D ÁN UT ÁN UT VÀ QU N CHI PHÍ D XÂY D NG CƠNG TRÌNH 1.1 T ng quan v d án đ u t xây d ng cơng trình 1.1.1 D án đ u t xây d ng 1.1.2 Phân lo i d án đ u t xây d ng 1.1.3 Các giai đo n c a d án đ u t xây d ng 1.2 T ng quan v qu n d án đ u t xây d ng cơng trình 1.2.1 Qu n d án đ u t xây d ng .5 1.2.2 Nguyên t c qu n d án đ u t xây d ng 1.2.3 N i dung qu n d án đ u t xây d ng 1.2.4 Các hình th c qu n d án đ u t xây d ng .8 1.2.5 Vai trò qu n d án đ u t xây d ng 1.3 T ng quan v qu n chi phí đ u t xây d ng 10 1.3.1 Chi phí đ u t xây d ng 10 1.3.2 Qu n chi phí đ u t xây d ng 10 1.3.3 c m c a cơng trình giao thơng có nh h ng đ n công tác qu n chi phí đ u t xây d ng cơng trình 11 1.3.4 Th c tr ng công tác qu n chi phí d án đ u t xây d ng cơng trình giao thơng th i gian qua .12 1.4 Nh ng h c kinh nghi m công tác qu n chi phí d án 14 1.4.1 Kinh nghi m c a Trung Qu c 14 1.4.2 Kinh nghi m c a Anh 16 1.4.3 Nh ng h c kinh nghi m công tác qu n chi phí d án 18 K T LU N CH CH NG 2: C UT NG 19 S KHOA H C VÀ PHÁP TRONG QU N CHI PHÍ XÂY D NG CƠNG TRÌNH 20 2.1 Nguyên t c vai trò qu n chi phí d án s d ng v n Ngân sách Nhà n c .20 iii 2.1.1 D án s d ng v n Ngân sách Nhà n c 20 2.1.2 Nguyên t c qu n chi phí d án s d ng v n Ngân sách Nhà n 2.1.3 Vai trò qu n chi phí d án s d ng v n Ngân sách Nhà n c 21 c 21 2.2 N i dung công tác qu n chi phí theo giai đo n theo cơng vi c 22 2.2.1 Qu n chi phí theo giai đo n 22 2.2.2 Qu n chi phí theo cơng vi c d án 24 2.3 Ki m sốt chi phí 38 2.3.1 Ki m sốt chi phí xây d ng giai đo n quy t sách đ u t 38 2.3.2 Ki m sốt chi phí giai đo n thi t k 38 2.3.3 Ki m sốt chi phí thơng qua cơng tác th m tra d tốn thi t k 39 2.3.4 Ki m soát chi phí thơng qua đ u th u 40 2.3.5 X bi n đ ng giá, chi phí xây d ng cơng trình 40 2.3.6 Ki m sốt chi phí giai đo n k t thúc xây d ng, đ a cơng trình vào khai thác s d ng 41 2.4 Nh ng nhân t nh h ng đ n qu n chi phí giai đo n th c hi n d án c a ch đ u t 42 2.4.1 Nhân t khách quan 42 2.4.2 Nhân t ch quan 43 2.5 C s pháp c a cơng tác qu n chi phí d án 43 K T LU N CH CH NG 46 NG 3: GI I PHÁP HỒN THI N CƠNG TÁC QU N CHI PHÍ GIAI O N TH C HI N D ÁN T I BAN QU N D ÁN UT XÂY D NG CƠNG TRÌNH K T C U H T NG GIAO THÔNG 47 3.1 Gi i thi u v Ban Qu n d án đ u t xây d ng cơng trình K t c u h t ng giao thông 47 3.1.1 Quá trình hình thành phát tri n 47 3.1.2 C c u t ch c qu n ch c n ng nhi m v 47 3.1.3 M t s d án tiêu bi u c a Ban Qu n th c hi n 50 3.2 Th c tr ng cơng tác qu n chi phí giai đo n th c hi n d án t i Ban 53 3.2.1 Công tác qu n chi phí cơng tác gi i phóng m t b ng 53 3.2.2 Công tác qu n chi phí cơng tác thi t k 55 iv 3.2.3 Cơng tác qu n chi phí cơng tác đ u th u .56 3.2.4 Cơng tác qu n chi phí công tác thi công 56 3.3 Gi i thi u chung v d án t nh Thái Bình v i QL.38 đ ng vành đai V vùng th đô N i đ a ph n ng cao t c N i – H i Phòng đ a bàn t nh H ng Yên 57 3.4 ánh giá chung v công tác qu n chi phí giai đo n th c hi n d án t i Ban 58 3.4.1 Nh ng k t qu đ t đ c 58 3.4.2 Nh ng t n t i nguyên nhân 59 3.5 M t s gi i pháp hồn thi n cơng tác qu n chi phí giai đo n th c hi n d án t i Ban 65 3.5.1 Hồn thi n cơng tác l p k ho ch 65 3.5.2 Hồn thi n quy trình qu n công vi c 66 3.5.3 Nâng cao ch t l 3.5.4 ng đ i ng cán b c a Ban .72 u t trang thi t b , công ngh cho qu n 74 3.5.5 T ng c ng cơng tác ki m tra, ki m sốt 75 K T LU N CH NG 80 K T LU N VÀ KI N NGH .81 DANH M C TÀI LI U THAM KH O 83 v DANH M C HÌNH V , S Hình 1.1 Chu trình qu n d án Hình 2.1 Các thành ph n chi phí thu c t ng m c đ u t 25 Hình 2.2 Các thành ph n chi phí thu c d tốn đ u t xây d ng 30 Hình 3.1 C c u t ch c qu n c a Ban Qu n d án 48 Hình 3.2 Ngã t giao T nh l 200 ( T.376) v i QL.38B 51 Hình 3.3 C u Minh Tân đ Hình 3.4 Tuy n đ ng 202 52 ng T.386 kè mái taluy 53 Hình 3.5 Quy trình th c tr ng qu n thi t k b n v thi cơng – d tốn 56 Hình 3.6 Quy trình th c tr ng v qu n đ u th u t i Ban 57 Hình 3.7 Quy trình qu n kh o sát t i Ban 67 Hình 3.8 Quy trình qu n thi t k b n v thi cơng - d tốn t i Ban 69 Hình 3.9 Quy trình qu n đ u th u t i Ban 70 Hình 3.10 Quy trình tốn cho nhà th u 72 vi DANH M C B NG BI U B ng 3.1 T ng m c đ u t c a D án đ ng 202 đo n t Km1+400 đ n Km7+050 54 B ng 3.2 T ng m c đ u t c a công trình c i t o, nâng c p TL.200 56 B ng 3.3 T ng m c đ u t c a d án 58 B ng 3.4 S l ng cán b biên ch thu c Ban 62 B ng 3.5 T ng h p trang thi t b thu c Ban 62 vii DANH M C CÁC KÝ HI U VI T T T Ký hi u vi t t t Ngh a đ y đ C T Ch đ u t TXD u t xây d ng GTVT Giao thông v n t i H ND H i đ ng nhân dân NSNN Ngân sách Nhà n TM T T ng m c đ u t TKCS Thi t k c s TKBVTC Thi t k b n v thi công QLDA Qu n d án UBND y ban nhân dân viii c PH N M U Tính c p thi t c a tài Trong nh ng n m qua, ho t đ ng xây d ng có nh ng b Nhi u cơng trình l n đ c phát tri n m nh m c xây d ng, đ a vào s d ng đem l i nh ng hi u qu kinh t - xã h i r t l n, đem l i b m t m i cho đ t n c Có th nh n th y vi c qu n chi phí d án l n, đ c bi t d án c s h t ng giao thông, th y l i th i gian v a qua g p r t nhi u khó kh n, khâu ki m soát g p nhi u khó kh n ây nhân t gây nh h ng nhi u đ n ti n đ , ch t l m t nh ng nguyên nhân gây lãng phí v th i gian, chi phí nh h ng ng đ n hi u qu đ u t chung Trong nh ng n m g n Nhà n c sách th t ch t đ u t công, Lu t, Ngh đ nh đ c s a đ i, ban hành nh m th t ch t qu n đ u t d án, ngu n v n c a Nhà n c phân b cho d án b th t ch t qu n chi phí cho d án u h t s c c p thi t Vi c qu n chi phí t t s làm gi m t ng m c đ u t cho d án, ti t ki m ngu n v n ngân sách cho Nhà n c T nh ng phân tích trên, v i nh ng ki n th c đ c h c t p nhà tr ng v i s giúp đ c a Ban qu n d án đ u t xây d ng cơng trình k t c u h t ng giao thông, tác gi l a ch n đ tài "Hồn thi n cơng tác qu n chi phí giai đo n th c hi n d án t i Ban Qu n d án đ u t xây d ng công trình K t c u h t ng giao thơng” Áp d ng cho d án ng vành đai V vùng th đô N i đ a ph n t nh Thái Bình v i QL.38 cao t c N i – H i Phòng đ a bàn t nh H ng Yên M c đích nghiên c u đ tài tài nghiên c u nh m tìm ki m m t s gi i pháp c b n, có c n c , có tính kh thi nh m hồn thi n cơng tác qu n chi phí giai đo n th c hi n d án t i Ban qu n d án đ u t xây d ng công trình k t c u h t ng giao thơng it ng ph m vi nghiên c u a it ng nghiên c u it ng nghiên c u c a đ tài công tác qu n chi phí d án giai đo n th c hi n d án nh ng nhân t nh h ng t i công tác c a Ban qu n d án đ u t xây d ng cơng trình K t c u h t ng giao thông b Ph m vi nghiên c u - Ph m vi v n i dung: Lu n v n s nghiên c u ho t đ ng có liên quan đ n cơng tác qu n chi phí giai đo n th c hi n d án t i Ban qu n d án đ u t xây d ng cơng trình K t c u h t ng giao thông, s nghiên c u n hình cho D án cơng ng vành đai V vùng th đô N i đ a ph n t nh Thái Bình v i QL.38 trình cao t c N i – H i Phòng đ a bàn t nh H ng Yên - Ph m vi v không gian: Nghiên c u s t p trung t i Ban qu n d án đ u t xây d ng cơng trình K t c u h t ng giao thông - Ph m vi v th i gian: Nghiên c u s s d ng s li u th c p c a n m t 2011 đ n 2015 đ phân tích, đánh giá Các gi i pháp đ c đ a cho giai đo n k ho ch th c hi n d án ti p theo Cách ti p c n ph ng pháp nghiên c u a Cách ti p c n - Lu n v n s d ng cách ti p c n k th a k t qu nghiên c u; ti p c n c s lu n, pháp th c ti n; - Các v n b n quy ph m pháp lu t v ch t l b Ph - Ph ng cơng trình xây d ng ng pháp nghiên c u ng pháp k th a: D a giáo trình, chuyên đ nghiên c u đ c công nh n; - Ph ng pháp th ng kê, phân tích đánh giá s li u thu th p, ph hóa, ph ng pháp phân tích đ nh tính k t h p phân tích đ nh l ng ng pháp h th ng 3.5.2.3 Quy trình qu n đ u th u Do u ki n công vi c c a Ban s p t i s có nhi u d án ph i th c hi n, đ i ng cán b thu c phòng K ho ch – K thu t có cán b , nhi u cán b tr nh ng n m qua vi c ki m tra, ki m soát l a ch n nhà th u ch a th t s sát sao, gây nh h l n, kh i l ng đ n hi u qu c a d án M t khác, cơng trình có t ng m c đ u t ng công vi c nhi u Vì th quy trình qu n đ u th u, tác gi xin đ xu t thuê đ n v t v n l a ch n nhà th u đ làm h s đ u th u cho d án Các cán b Ban s ki m tra, giám sát l i tr c trình ch đ u t phê t T v n l a ch n nhà th u L p H s m i th u Ban Qu n d án Ki m tra Ch đ u t Phê t Phát hành HSMT óng th u, m th u Báo cáo k t qu l a ch n nhà th u Ban Qu n d án Ki m tra Ch đ u t phê t Th ng th o, ký k t h p đ ng Hình 3.9 xu t quy trình qu n đ u th u t i Ban 70 N i dung th c hi n: B c 1: L p h s m i th u Ng i th c hi n: T v n l a ch n nhà th u; Phòng K ho ch – K Thu t; Lãnh đ o Ban Sau k ho ch l a ch n nhà th u đ c phê t, đ n v t v n l a ch n nhà th u l p h s m i th u, g i phòng K ho ch – K thu t ki m tra tr c trình Lãnh đ o Ban trình ch đ u t phê t B c 2: Phê t h s d th u Ng i th c hi n: T v n l a ch n nhà th u; Phòng K ho ch – K thu t Sau hồn thành h s m i th u, ch đ u t đ ng t i thông báo m i th u báo đ u th u, sau phát hành h s m i th u (n u đ u th u qua m ng đ ng t i thông tin h s m i th u m ng đ u th u qu c gia) Ti p nh n h s d th u c a nhà th u B c 3: óng, m th u Ng i th c hi n: T v n l a ch n nhà th u; Phòng K ho ch – K thu t; Lãnh đ o Ban, ch đ u t T v n l a ch n nhà th u công b m th u, xem xét thành ph n h s T ch c ch m th u, báo cáo k t l a ch n nhà th u g i Phòng K ho ch – K thu t xem xét, sau trình Lãnh đ o Ban trình ch đ u t phê t k t qu l a ch n nhà th u B Ng c 4: Th ng th o, ký k t h p đ ng i th c hi n: Nhà th u trúng th u, ch đ u t Sau k t qu l a ch n nhà th u đ c phê t, ch đ u t th ng th o h p đ ng v i nhà th u trúng th u, Quy t đ nh phê t k t qu l a ch n nhà th u, sau ký k t h p đ ng v i nhà th u 71 3.5.2.4 Quy trình qu n toán D ng vành đai V vùng th đô N i đ a ph n t nh Thái Bình v i án QL.38B cao t c N i – H i Phòng đ a ph n t nh H ng Yên có quy mơ l n th vi c tốn kh i l ng phù h p v i ti n đ công vi c h t s c c n thi t, đ m b o ti n đ gi i ngân, ki m soát kh i l ng th c hi n so v i kh i l ng đ c lên k ho ch M t khác, đ giúp cho nhà th u thu n ti n q trình tốn, tác gi đ xu t quy trình tốn nh m giúp nhà th u hoàn hi n h s đ c nhanh chóng, d dàng Nhà th u L p h s toán Ban Qu n d án Ki m tra Ch đ u t Thanh tốn Hình 3.10 xu t quy trình tốn cho nhà th u N i dung th c hi n : Ng i th c hi n: Nhà th u, Ban Qu n d án Nhà th u l p h s tốn g i lên Ban Các phòng chun mơn thu c Ban s ki m tra, xem xét h s , n u đ t yêu c u s trình lên Lãnh đ o Ban trình ch đ u t t, toán 3.5.3 Nâng cao ch t l Ch t l ng đ i ng cán b c a Ban ng c a đ i ng cán b Ban QLDA đóng vai trò quy t đ nh đ n ch t l ti n đ d ánBan QLDA đ ng c giao nhi m v theo dõi qu n Chính v y 72 vi c nâng cao ch t l ng ngu n nhân l c m t nh ng chi n l c hàng đ u công tác qu n chi phí d án c a Ban, m t công tác r t c n thi t nh m đáp ng yêu c u v ch t l ng cơng trình, quy t đ nh đ n cơng tác qu n chi phí liên quan đ n trình th c hi n đ u t cho ti t ki m hi u qu Nâng cao ch t l ng ngu n nhân l c c v n ng l c chuyên môn nghi p v n ng l c qu n đ m b o đ i ng nhân l c đ c ch t l ng s t ng hi u qu công tác ki m tra, ki m soát t ng m c đ u t , d toán, t ng d toán d án đ u t xây d ng Ban QLDA th c hi n, giúp cho d án th c hi n đ m b o v ch t l ng ti n đ , ti t ki m đ c chi phí nâng cao hi u qu ph c v m c đích phát tri n kinh t xã h i Hi n v n cán b Ban QLDA ch a n m v ng quy trình qu n d án, b c th c hi n ki m soát v n lúng túng, k n ng làm vi c c ng ch a đ thu n th c, h u h t cán b nhân viên Ban đ u m i ch đ k thu t ch a đ c c đào t o chuyên môn c đào t o v l nh v c qu n d án, t v n đ u th u, đ nh giá xây d ng qu n tr k thu t Chính v y, vi c qu n giám sát, ki m tra, đánh giá h s th u, h s ch t l ch t l ng qu n ch t l ng cơng trình ch a đ ng ti n đ c a nhà th u ch a cao d n đ n c hoàn thành ti n đ phát sinh nhi u chi phí c a d án Lãnh đ o Ban QLDA c n th c hi n vi c đánh giá trình đ c a cán b Ban m t cách khách quan công khai, không c n , không bao che cho C n c cán b Ban h c l p b i d ng nghi p v v qu n d án, t v n đ u th u, đ nh giá xây d ng qu n tr k thu t, nh m nâng cao trình đ chuyên môn nghi p v , v n d ng tr c ti p vào trình qu n d án c a Ban Ban c ng c n phân đ nh rõ x p h ng qu n đ i v i t ng b đ s p x p, phân công nhi m v cho kh n ng Lãnh đ o Ban tích c c khuy n khích cán b t h c h i, trau d i nâng cao trình đ chun mơn nghi p v , có th h c h i đ ng nghi p đ n v ho c đ n v i v i v n b n nhà n c, Ban luôn c p nh t đ m i cán b Ban bi t đ trao đ i áp d ng theo Ln tn th quy trình, quy ph m c a Lu t, Ngh đ nh c a Nhà n c ban hành 73 C n có m t ch đ th phát huy đ Ban ng phù h p v i nh ng cá nhân có thành tích xu t s c, qua c hi u qu công vi c, t o đ c môi tr ng ph n đ u, c a cán b b t v trí c n xem xét nhi u y u t nh n ng l c, kh n ng giao ti p, k t n i công vi c v i m i ng i, không nên d a vào nh ng y u t ch quan hay ch u s tác đ ng c a y u t khác đ đ b t v trí, làm gi m tinh th n làm vi c c a cán b khác Ngoài ra, đ đ ng viên ng i cán b , Ban c ng c n ph i t o m t môi tr thu n l i, t o u ki n cho t t c m i ng vào công vi c M t môi tr s ph i có th phát huy kh n ng sáng t o c a ng làm vi c kh n tr ng v i tác phong công nghi p ng pháp t t đ nâng cao hi u su t công vi c, giúp cho d án đ thành không ch ti n đ mà đ m b o ch t l đ ng làm vi c c t Ban QLDA nên t o môi tr c hoàn ng ph m vi ngân sách ng làm vi c thân thi n gi a ng i lãnh đ o nhân viên Ngoài k n ng v chun mơn Ban QLDA nên khuy n khích t o u ki n cho cán b Ban QLDA h c t p nâng cao trình đ v k n ng m m nh : ngo i ng , tin h c, c p nh t liên t c nh ng ti n b khoa h c công ngh tiên ti n, hi n đ i đ thu n ti n trình qu n d án áp d ng nh ng ti n b khoa h c k thu t m i, t ng c ng trau d i h c h i nâng cao trình đ ngo i ng , tin h c m t vi c làm h t s c c n thi t đ nâng cao trình đ c a cán b Ban QLDA c ng góp ph n nâng cao hi u qu cơng vi c c a Ban ngày m t t t h n Ban QLDA nên có h ng t ng c ng tham v n ý ki n c a chuyên gia b ng cách m i chuyên gia h p tác làm vi c Ban QLDA đ th c hi n công vi c c a Ban hi u qu h n T ch c bu i trao đ i, khó kh n, v pháp, cơng ngh m i qua tháo g đ kinh nghi m, áp d ng đ c nh ng khó kh n, v ng m c hay bi n ng m c có đ c c công ngh đ t ng hi u qu qu n d án c a Ban nói chung qu n chi phí nói riêng 3.5.4 u t trang thi t b , công ngh cho qu n Ngồi vi c nâng cao trình đ qu n c a cán b , Ban c n có t ng c ng c s v t ch t đ th c hi n công tác qu n chi phí nh vi c đ u t máy tính có t c đ cao 74 m i cán b k thu t ph i có máy tính xách tay đ thu n ti n cho cơng vi c di chuy n, đ u t ph n m m d toán, ph n m m b n quy n, b sung vào th vi n cu n sách h ng d n qu n chi phí Có k ho ch mua s m máy đo v đ a hình ki m tra cao đ , t a đ cơng trình, đ tr c ti p ki m tra đ n v thi cơng q trình th c hi n cơng trình S d ng ph n m m đ th c hi n qu n lý, hi n th tr ng có r t nhi u ph n m m qu n chi phí, tác gi đ xu t Ban QLDA dùng ph n m m Project Ph n m m giúp Ban có th qu n chi phí d án thông qua vi c: + Xác đ nh ngu n l c cho k ho ch th c hi n; + Xác đ nh m c đ c n c a m i lo i ngu n l c; + Xác đ nh đ n giá c a m i ngu n l c; + Tính chi phí cho công vi c; + Cân đ i ngu n l c đ ngu n l c không b s d ng m c i v i ph n m m Ban có th qu n đ h c ti n đ , công nhân, nh ng y u t nh ng tr c ti p t i cơng tác qu n chi phí, qua hi u qu cơng tác qu n chi phí c a Ban s đ 3.5.5 T ng c c c i thi n ng công tác ki m tra, ki m soát 3.5.5.1 Gi i pháp t ng c ng ki m sốt chi phí cơng tác gi i phóng m t b ng Trong q trình làm vi c k t h p giao vi c cho m t nhóm có s k t h p gi a cán b có nhi u kinh nghi m v i cán b tr đ giúp cán b tr n m rõ đ c quy đ nh sách v cơng tác GPMB T ng c ng công tác tuyên truy n v n đ ng ng ngh a, t m quan tr ng c a d án hi u đ i dân, giúp ng i dân hi u đ cý c ch đ sách GPMB L ng nghe tâm t nguy n v ng c a nhân dân đ có th gi i quy t công vi c m t cách th a đáng Ph i h p cán b C quan ch c n ng đ a ph ng ti n hành lên danh sách h n m vùng d án, ki m tra di n tích đ t thu h i th c t so v i di n 75 tích đ t thu h i theo thi t k Ti n hành xác minh, ki m kê, t ng h p di n tích đ t, c i hoa màu tài s n đ t quy n đ a ph ng ng đ t có biên b n xác nh n đ y đ Th ng nh t đ n giá, l y ý ki n ng án đ n bù ti n hành công khai ph c bi t d án i dân b thu h i i dân v ph ng ng án ng vành đai V vùng th đô N i đ a ph n t nh Thái Bình v i QL.38B cao t c N i – H i Phòng đ a ph n t nh H ng Yên mà tác gi áp d ng có quy mơ tr i dài qua nhi u huy n c a t nh H ng Yên, cơng tác gi i phóng m t b ng c tính kho ng 7,6 % chi phí cho d án, công tác kh o sát, đ n bù gi i phóng m t b ng c n đ c th t ch t, ki m soát ch t ch , ch đ u t huy n có d án qua c n ph i h p th t t t đ công tác gi i phóng m t b ng đ thu n l i, hi u qu d án đ 3.5.5.2 Gi i pháp t ng c c c phát huy t i đa ng ki m sốt chi phí cơng tác thi t k Ban qu n d án đ u t xây d ng cơng trình K t c u h t ng giao thông v i đ c thù đ n v qu n th c hi n d án nên vi c ki m tra, ki m soát, th m đ nh b n thi t k h t s c n ng n nâng cao tính xác, gi m b t phát sinh chi phí khơng đáng có q trình thi cơng khâu th m tra thi t k b n v thi công c n ý t p trung: T ng c ng giáo d c, nâng cao k n ng ki m soát h s cho cán b k thu t, k s d án Phân chia công vi c th m đ nh h s thi t k theo nhóm làm vi c ng đ u m i nhóm cán b k s d án, k s giám sát có nhi u kinh nghi m thi công đ h ng d n dìu d t cán b tr ch a có nhi u kinh nghi m th c hi n Ki m tra trình kh o sát b ng vi c c ng i có kinh nghi m giám sát công tác kh o sát, giám sát nhân s máy móc c a đ n v t v n có s d ng theo h s yêu c u, ki m tra s l y m u, thí nghi m ghi k t qu Trong q trình ki m sốt h s thi t k c n tr ng vi c thi t k d a c n c k t qu h s kh o sát Ki m tra tính đ n c a v t li u cho d án, k t c u xây d ng có phù h p v i th c ti n c ng nh vi c l a ch n công ngh cho thi cơng Tính tốn ki m tra n i dung s phù h p kho n m c chi phí d tốn Ki m tra 76 b c cơng vi c q trình s n xu t v i h th ng đ nh m c, đ n giá Phân tích s phù h p c a n i dung công vi c, tính ch t, k t c u, ch ng lo i v t li u theo thi t k v i hao phí đ nh m c T ng c ng vi c l a ch n t v n thi t k thông qua đ u th u đ đ m b o tính kinh t tính c nh tranh s n ph m thi t k Có nh ng quy đ nh ch t ch h n v trình đ ki n trúc s , k s quy đ nh rõ trách nhi m c a t ng ng i tham gia vào thi t k L a ch n hình th c h p đ ng phù h p: Gi m b t hình th c h p đ ng theo t l % mà s d ng h p đ ng tr n gói đ t ng tinh th n trách nhi m c a t v n 3.5.5.3 Gi i pháp t ng c Vi c l a ch n nhà đ ng ki m sốt chi phí công tác đ u th u c quy đ nh r t rõ Lu t đ u th u Ngh đ nh 63/2014/N - CP ngày 26 tháng n m 2014 quy đ nh r t chi ti t v thi hành m t s u c a Lu t đ u th u v l a ch n nhà th u Nh ng tác gi ch xin đ xu t gi i pháp t ng c ng ki m sốt chi phí đ u th u đ i v i Ban qu n là: i v i t t c cơng trình Ban qu n th c hi n c n u tiên l a ch n theo tiêu chí k thu t N ng l c nhà th u xây d ng c ng không nên ch xét h s d th u nh hi n Vi c th c hi n công tác đ u th u, ch m th u c n thuê m t đ n v , t ch c T v n đ u th u chuyên nghi p có đ t cách pháp nhân, có đ n ng l c kinh nghi m đ th c hi n công tác l a ch n nhà th u ch m th u Có s ki m sốt c a Ban qu n Vì h khơng ch ch m th u c s n i dung h s d th u nhà th u cung c p mà ph i th m tra th c t n ng l c c a nhà th u S s su t ho c c tình gian l n c a cán b đ u th u có th d n đ n l a ch n nhà th u ch t l ng Và v a đ m b o minh b ch đ u th u, v a h n ch sai sót cơng tác ch m th u c a cán b Ban, l a ch n đ c nhà th u đ t ch t l ng H n ch vi c b th u th p v i giá th p, đ a vào h s yêu c u quy đ nh c th , ch tài ch ng phá giá th u t ng trách nhi m b o đ m ch t l ng cơng trình t ng giá tr b o lãnh h p đ ng cao lên so v i m c h p đ ng hi n mà Ban th ng ký v i nhà th u 10% có th đ a lên đ n 30% 77 3.5.5.4 Gi i pháp t ng c ng ki m soát chi phí cơng tác thi cơng Cơng vi c ki m sốt chi phí th c hi n d án đ u t giai đo n thi công xây d ng cơng trình h t s c c n thi t h t c p bách hi n Vì cán b Ban r t tr , ch a có nhi u kinh nghi m cơng tác giám sát, ki m sốt thi cơng cơng trình cơng tác giám sát, ki m sốt chi phí giai đo n thi cơng xây d ng cơng trình đ c thu n l i Ban qu n c n th c hi n: C cán b giám sát th ng xuyên có m t cơng tr đ ng đ u t giám sát nh ng ng nh ng ng ng, k t h p nhóm làm vi c i có nhi u kinh nghi m thi cơng i tr đ nâng cao n ng l c V qu n kh i l ng Theo dõi, th ng kê, c p nh t kh i l ng theo th i gian quy đ nh (ngày, tu n, tháng, quý, n m) Ti n hành nghi m thu máy móc, v t li u, kh i l cơng tr ng th c hi n công vi c d i ng Ki m soát th ng xuyên kh i l ng, chi phí th c hi n th c t c a d án so v i h p đ ng ký k t So sánh ti n đ , kh i l v ti n đ , kh i l ng, chi phí đ ng, chi phí th c hi n th c t v i đ ng c s c l p h s đ xu t đ giám sát thay đ i h p đ ng ký k t đ làm c s toán cho nhà th u nh k báo cáo Lãnh đ o Ban, đ ng th i g i nhà th u m t b n v kh i l ng thi công xây l p hồn thành V qu n chi phí L p b ng th ng kê lo i chi phí L p báo cáo toán, th ng nh t v i nhà th u v ph ng th c toán Th ng kê, t ng h p chi phí phát sinh q trình th c hi n d án Ki m sốt tình hình thay đ i giá c , đ n giá m i (n u có) 78 V qu n th c hi n h p đ ng D a vào h p đ ng ký đ ki m tra s th c hi n đ n c a nhà th u Cùng t v n thi t k , nhà th u xác đ nh nguyên nhân gây phát sinh trình th c hi n d án (n u có) Th ng kê, t ng h p chi phí phát sinh ngồi h p đ ng c a nhà th u (n u có) Ki m tra, th ng kê u n i c a nhà th u báo cáo Lãnh đ o Ban Theo dõi y u t nh h ng đ n công tác thi công nh thay đ i thi t k , nh h c a y u t bên nh th i ti t, cung c p v t t , l p đ t thi t b , n n ng c, … nguyên nhân kho ng th i gian ng ng thi cơng q trình th c hi n d án Theo dõi trình ch đ u t c p có th m quy n nh ng vi ph m h p đ ng c a nhà th u kèm theo nh ng t n h i Có nh ng quy đ nh yêu c u đ n v thi công n p b o hi m trách nhi m đ i v i cơng trình mà th c hi n 3.5.5.5 Gi i pháp t ng c Ki m tra l i kh i l ng ki m sốt chi phí cơng tác tốn ng h s xin toán v i kh i l Trong cơng vi c tốn kh i l ng th c t nghi m thu; ng xây l p cho nhà th u c n xây d ng quy trình ki m sốt tốn chi phí cho nhà th u Kh i l ng th c hi n quy t toán c a đ n v nhà th u c n đ tra kh i l c đ i chi u, ki m ng th c hi n theo h p đ ng đ so sánh đánh giá phân tích nh ng giá tr t ng ho c gi m so v i h p đ ng, nguyên nhân t ng gi m t so sánh phân tích giá tr kh i l ng th c hi n đ l p báo cáo gi i trình kh i l trình c a đ n v v i lãnh đ o Ban QLDA 79 ng quy t tốn cơng K T LU N CH NG Trên c s phân tích th c tr ng cơng tác qu n chi phí t i Ban Qu n d án đ u t xây d ng cơng trình K t c u h t ng giao thông, đánh giá nh ng k t qu đ t đ c nh ng khuy t m t n t i c a Ban, t phân tích ngun nhân d n đ n khuy t m K t h p gi a nh ng nghiên c u v lu n c ng nh th c ti n, ch ng tác gi nghiên c u, đ xu t m t s gi i pháp c b n nh m góp ph n nâng cao công tác qu n chi phí giai đo n th c hi n d án t i Ban nh hồn thi n cơng tác l p k ho ch; hồn thi n quy trình qu n d án; nâng cao ch t l Ban; đ u t trang thi t b , công ngh ; t ng c ng đ i ng cán b c a ng công tác ki m tra, ki m sốt qua s d ng nh ng gi i pháp áp d ng vào d án ng vành đai V vùng th đô N i đ a ph n t nh Thái Bình v i QL.38B cao t c N i – H i Phòng đ a ph n t nh H ng Yên th i gian t i 80 K T LU N VÀ KI N NGH K t lu n T ng b c t ng c ng, nâng cao ch t l ng hi u qu công tác qu n chi phí d án đ u t xây d ng cơng trình nói chung, d án đ u t xây d ng cơng trình th y l i nói riêng m t đòi h i c p thi t c a công tác qu n Nhà n d ng n c v đ u t xây c ta, ho t đ ng qu n d án đ u t xây d ng m t ho t đ ng qu n m i m ph c t p g m nhi u n i dung, công vi c qu n khác có liên quan t i nhi u ch th , nhi u bên tham gia, đ n c, ngành, đ a ph c ràng bu c b i nhi u quy đ nh c a Nhà ng, c a ch đ u t , đ ng th i l i ch u s đòi h i nghiêm ng t c a n n kinh t th tr ng Nh n th c rõ đ c u này, tác gi ti n hành th c hi n lu n v n th c s “Hồn thi n cơng tác qu n chi phí giai đo n th c hi n d án t i Ban Qu n d án đ u t xây d ng cơng trình K t c u h t ng giao thơng” c a v i m c đích tìm gi i pháp góp ph n đáp ng đòi h i đ Lu n v n c a tác gi gi i quy t đ c th c t đ t c nh ng n i dung khoa h c sau đây: Th nh t, h c viên h th ng hóa hồn thi n c s lu n v qu n d án, qu n chi phí d án đ u t xây d ng làm c s cho vi c nghiên c u v n đ ch y u c a đ tài lu n v n Th hai, h c viên phân tích, đánh giá th c tr ng cơng tác qu n chi phí đ u t xây d ng cơng trình giao thơng c a Ban Qu n đ u t xây d ng công trình K t c u h t ng giao thơng ch rõ nh ng k t qu đ t đ c, nh ng m t t n t i, y u c n ph i kh c ph c Th ba, h c viên nghiên c u, đ xu t m t s gi i pháp nh m t ng c ng công tác qu n chi phí đ u t xây d ng cơng trình t i Ban Qu n đ u t xây d ng cơng trình K t c u h t ng giao thơng - Hồn thi n cơng tác l p k ho ch - Hoàn thi n quy trình qu n d án t i Ban 81 - Gi i pháp nâng cao ch t l ng đ i ng cán b - Gi i pháp nâng cao ch t l ng c s v t ch t - T ng c Ban ng công tác ki m tra, ki m soát ây nh ng gi i pháp n u áp d ng đ c Ban s giúp cho Ban Qu n d án hoàn thi n ch c n ng, nhi m v c a mình, song th c t vi c áp d ng đ c h t gi i pháp r t khó kh n, ph thu c vào r t nhi u y u t , gi i pháp đ a c n có s ng h r t l n t phía Lãnh đ o UBND t nh, Lãnh đ o S Giao thơng v n t i v phía Lãnh đ o c a Ban Ki n ngh Do th i gian nghiên c u làm lu n v n có h n trình đ c a b n thân nhi u h n ch v ki n th c, kinh nghi m tài li u tham kh o nên thi u sót khuy t m u không th tránh kh i Vì v y, r t mong nh n đ th y cô đ ng nghi p đ lu n v n đ c s góp ý, ch b o c a c hoàn thi n h n, s giúp đ q báu mà tác gi mong mu n nh t đ c g ng hồn thi n h n q trình nghiên c u công tác sau M t l n n a tác gi xin chân thành cám n s giúp đ nhi t tình c a th y giáo h ng d n; th y, cô giáo Khoa; Phòng t o i h c sau i h c S , Ban, Ngành; b n bè đ ng nghi p gia đình giúp tác gi hoàn thành lu n v n t t nghi p 82 DANH M C TÀI LI U THAM KH O [1] Qu c h i C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam (2003), Lu t Xây d ng s 16/2003/QH11 [2] Qu c h i C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam (2014), Lu t u t cơng s 49/2014/QH13 [3] Chính ph (2015), Ngh đ nh s 59/2015/N -CP ngày 18/6/2015 c a Chính ph v qu n d án đ u t xây d ng [4] Nguy n Bá Uân (2012), Qu n d án nâng cao, T p gi ng cao h c, Tr ng i h c Th y L i N i [5] B Giao thông v n t i 19/5/2014, L ch s 70 n m phát tri n c a ngành Giao thông v n t i Vi t Nam http://www.mt.gov.vn/vn/tin-tuc/34827/lich-su-70-nam-phat-trien-cua-nganhgtvt-viet-nam.aspx [6] TS D ng V n C n – Vi n tr ng Vi n Kinh t Xây d ng 16/7/2007, Ki m sốt chi phí – Ph ng th c qu n chi phí c a th tr ng xây d ng http://www.xaydung.gov.vn/en/web/guest/thong-tin-tu-lieu/-/tin-chitiet/ek4I/86/19484/kiem-soat-chi-phi-phuong-thuc-quan-ly-chi-phi-cua-thitruong-xay-dung.html [7] H u Tu n 31/3/2010, T ng quy n ki m sốt chi phí cho ch đ u t xây d ng https://www.shs.com.vn/News/2010331/677553/tang-quyen-kiem-soat-chi-phicho-chu-dau-tu-xay-dung.aspx [8] Hoàng Cao Liêm (2013), Phát tri n h t ng giao thông đ ng b : V n đâu?, T p chí Kinh t D báo, s 13/2013 [9] http://tailieu.ttbd.gov.vn:8080/index.php/tai-lieu/chuyen-de-chuyen-sau/item/123kinh-nghiem-cua-mot-so-nuoc-tren-the-gioi-ve-kiem-soat-chi-dau-tu-xay-dungco-ban [10] Qu c h i C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam (2015), Lu t Ngân sách nhà n c s 83/2015/QH13 [11] Chính ph (2015), Ngh đ nh s 32/2015/N -CP ngày 25/3/2015 c a Chính ph v qu n chi phí đ u t xây d ng cơng trình [12] Qu c h i C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam (2013), Lu t u th u s 43/2013/QH13 [13] Chính ph (2014), Ngh đ nh s 63/2014/N -CP ngày 26/6/2014 c a Chính ph v h ng d n thi hành Lu t u th u l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t xây d ng [14] B Xây d ng (2016), Thông t s 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 c a B Xây d ng h ng d n xác đ nh qu n chi phí đ u t xây d ng [15] Chính ph (2009), Ngh đ nh s 112/2009/N -CP ngày 14/12/2009 c a Chính ph v qu n chi phí đ u t xây d ng 83 [16] Chính ph (2009), Ngh đ nh s 12/2009/N -CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph v qu n d án đ u t xây d ng [17] PGS TS Nguy n B ch Nguy t, Giáo trình l p d án đ u t http://quantri.vn/dict/details/14402-noi-dung-ke-hoach-tong-hop-quan-ly-du-an [18] T p chí tài 11/12/2013, Nâng cao ch t l ng qu n d án đ u t xây d ng cơng trình đ ng b http://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/kinh-te-dau-tu/nang-cao-chat-luong-quanly-tai-cac-du-an-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-duong-bo-38496.html [19] TS Nguy n Th ng Nh t, T p chí Giao thơng v n t i 06/10/2015, M t s gi i pháp nâng cao ch t l ng công tác kh o sát, thi t k công trình giao thơng ng Tháp http://www.tapchigiaothong.vn/mot-so-giai-phap-nang-cao-chat-luong-cong-tackhao-sat-thiet-ke-cong-trinh-duong-giao-thong-o-tinh-dong-thap-d15118.html [20] Ban QLDA đ u t xây d ng cơng trình K t c u h t ng giao thông: Các báo cáo t ng k t th c hi n d án n m 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 [21] Hoàng Th Vi t Anh (n m 2012), “Gi i pháp nâng cao ch t l ng ki m sốt chi phí đ u t xây d ng cơng trình giai đo n th c hi n đ u t cho Công ty C ph n xây d ng s (VINACONEX 1)” [22] y ban nhân dân t nh H ng Yên (n m 2016), Quy t đ nh s 2714/Q -UBND phê t d án đ u t xây d ng cơng trình đ ng vành đai V vùng th đô N i đ a ph n t nh Thái Bình v i QL.38B cao t c N i – H i Phòng đ a ph n t nh H ng Yên [23] Qu c h i C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam (2013), Lu t t đai s 45/2013/QH13 84 ... thi công yêu c u khác D tốn xây d ng cơng trình bao g m chi phí xây d ng; chi phí thi t b ; chi phí qu n lý d án; chi phí t v n đ u t xây d ng; chi phí khác chi phí d phòng [4] 1.3.2 Qu n lý chi. .. n lý chi phí cơng tác gi i phóng m t b ng 53 3.2.2 Công tác qu n lý chi phí cơng tác thi t k 55 iv 3.2.3 Công tác qu n lý chi phí cơng tác đ u th u .56 3.2.4 Cơng tác qu n lý chi. .. đ c a Ban qu n lý d án đ u t xây d ng cơng trình k t c u h t ng giao thông, tác gi l a ch n đ tài "Hồn thi n cơng tác qu n lý chi phí giai đo n th c hi n d án t i Ban Qu n lý d án đ u t xây d
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý chi phí giai đoạn thực hiện dự án tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông , Hoàn thiện công tác quản lý chi phí giai đoạn thực hiện dự án tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay