Nghiên cứu công nghệ xử lý nước thải có hàm lượng chất hữu cơ cao cho nhà máy sản xuất thực phẩm ACECOOK việt nam

96 8 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 14:57

L I CAM OAN Tên tác gi : Bùi Ti n t H c viên cao h c l p: 23CTN21 Mã s h c viên: 1582580210002 Ng ih ng d n: PGS TS oàn Thu Hà Tên đ tài lu n v n: “Nghiên c u công ngh x n c th i hàm l ng ch t h u c cao cho Nhà máy s n xu t th c ph m Acecook Vi t Nam” Tác gi xin cam đoan đ tài Lu n v n đ c làm d a s li u, t li u đ c thu th p t ngu n th c t … đ tính tốn k t qu , đánh giá đ a m t s đ xu t gi i pháp Các s li u, k t qu Lu n v n trung th c ch a t ng đ c công b b t k cơng trình khác Hà N i, ngày……tháng….n m 2017 Tác gi lu n v n Bùi Ti n i t L I CÁM Sau trình h c t p, nghiên c u d đ cs is h N ng d n t n tình c a PGS TS oàn Thu Hà, ng h đ ng viên c a gia đình, b n bè, đ ng nghi p, v i s n l c ph n đ u c a b n thân, tác gi hoàn thành lu n v n th c s chuyên ngành K thu t c s h t ng th i h n nhi m v v i đ tài “Nghiên c u công ngh x n l c th i hàm ng ch t h u c cao cho Nhà máy s n xu t th c ph m Acecook Vi t Nam” Trong trình làm lu n v n, tác gi c h i h c h i tích l y thêm đ c nhi u ki n th c kinh nghi m quý báu ph c v cho công vi c c a Tuy nhiên th i gian h n, trình đ h n ch , s li u công tác x s li u v i kh i l ng l n nên nh ng thi u sót c a lu n v n khơng th tránh kh i Do tác gi r t mong ti p t c nh n đ c s ch b o giúp đ c a th y giáo c ng nh nh ng ý ki n đóng góp c a b n bè đ ng nghi p Qua tác gi xin bày t lòng kính tr ng bi t n sâu s c t i PGS TS Hà, ng i tr c ti p t n tình h ồn Thu ng d n, giúp đ cung c p nh ng tài li u, thông tin c n thi t cho tác gi hoàn thành Lu n v n Tác gi xin chân thành c m n Tr K thu t Tài nguyên n ng i H c Th y L i, th y giáo, giáo Khoa c, th y giáo b môn truy n đ t nh ng ki n th c chun mơn su t q trình h c t p Tác gi c ng xin trân tr ng c m n c quan, đ n v nhi t tình giúp đ tác gi trình u tra thu th p tài li u cho Lu n v n Cu i cùng, tác gi xin g i l i c m n sâu s c t i gia đình, b n bè đ ng nghi p đ ng viên, giúp đ tác gi su t trình h c t p hoàn thành Lu nv n Xin chân thành c m n./ Hà N i, ngày……tháng….n m 2017 Tác gi Bùi Ti n ii t M CL C L I CAM OAN .i L I CÁM N ii M C L C iii DANH M C HÌNH NH .v DANH M C B NG BI U vi DANH M C CÁC T VI T T T VÀ GI I THÍCH THU T NG vii CH NG M U .1 Tính c p thi t c a tài M c tiêu nghiên c u i t ng ph m vi nghiên c u N i dung nghiên c u Cách ti p c n ph ng pháp nghiên c u CH NG 1: T NG QUAN 1.1.T ng quan v n c th i hàm l ng ch t h u c cao 1.1.1 Ngu n g c, thành ph nvà s l ng n c th i 1.1.2 Các tính ch t c a n c th i 1.1.3 c tr ng c a n c th i hàm l ng ch t h u c cao 10 1.1.4 Hi n tr ng ô nhi m n c th i giàu ch t h u c 12 1.1.5 M t s cơng trình nghiên c u v x n c th i hàm l ng ch t h u c cao……… 14 1.2 Tình hình chung c a th gi i Vi t Nam v x n c th i hi n 15 1.2.1 Trên th gi i 15 1.2.2 T i Vi t Nam 15 1.3 T ng quan v Công ty Acecook Vi t Nam tình hình x n c th i c a Công ty…… 17 1.3.1 L ch s hình thành phát tri n 17 1.3.2 Lo i hình quy mô s n xu t 18 1.3.3 N c th i tình hình x n c th i t i nhà máy thu c Acecook hi n 18 1.4 K t lu n 20 CH NG C S KHOA H C CÔNG NGH X N C TH I VÀ XU T CÔNG NGH X N C TH I HÀM L NG CH T H U C CAO .21 2.1 C s thuy t ph ng pháp, công ngh x n c th i ph bi n hi n 21 2.1.1 Ph ng pháp x c h c 21 2.1.2 Ph ng pháp x hóa 22 2.1.3 Ph ng pháp x hóa h c 24 2.1.4 Ph ng pháp x sinh h c 25 iii 2.2 C ch chuy n hóa sinh h c ch t b n h u c n c th i 30 2.2.1 C ch chuy n hóa sinh h c ch t b n h u c ch t dinh d ng cơng trình XLNT 30 2.2.2 C ch XLNT b ng ph ng pháp sinh h c u ki n hi u khí 32 2.2.3 C ch x n c th i b ng ph ng pháp sinh h c u ki n y m khí 35 2.3 Phân tích, đ xu t công ngh x n c th i hàm l ng ch t h u c cao cho Công ty Acecook Vi t Nam 38 2.3.1 Tiêu chí l a ch n cơng ngh 38 2.3.2 Phân tích c s thuy t m t s công ngh x 39 2.3.3 xu t l a ch n công ngh XLNT hàm l ng ch t h u c cao cho Công ty Acecook Vi t Nam 51 2.4 K t lu n 54 CH NG NGHIÊN C U, TÍNH TỐN THI T K H TH NG X N C TH I HÀM L NG CH T H U C CAO CHO NHÀ MÁY ACECOOK VI T NAM – CHI NHÁNH H NG YÊN 55 3.1 Gi i thi u v Nhà máy Acecook Vi t Nam – Chi nhánh H ng Yên 55 3.1.1 S n ph m công ngh s n xu t 56 3.1.2 N c th i tình hình x n c th i c a Nhà máy Acecook H ng n 58 3.2 Nghiên c u, tính tốn thi t k h th ng x n c th i cho Nhà máy Aecook Vi t Nam – Chi nhánh H ng Yên 62 3.2.1 Yêu c u chung 62 3.2.2 Ch t l ng n c th i đ u vào yêu c u ch t l ng n c th i đ u 62 3.2.3 Công su t tr m x 63 3.2.4 Thuy t minh dây chuy n công ngh x 64 3.2.5 Tính tốn, thi t k m t s h ng m c cơng trình 70 3.2.6 ánh giá kinh t - k thu t 80 3.3 K t lu n 84 K T LU N & KI N NGH 85 K t lu n 85 Ki n ngh 86 TÀI LI U THAM KH O 87 iv DANH M C HÌNH NH Hình 1.1 Các lo i ch t r n n Hình 1.2 M i quan h gi a đ i l c th i ng đ c tr ng cho ch t h u c n c Hình 2.1 S đ t ng h p h th ng công trình XLNT b ng ph ng pháp c h c 22 Hình 2.3 S đ t ng h p h th ng cơng trình XLNT b ng ph ng pháp hố h c 24 Hình 2.4.S đ dây chuy n công ngh XLNT theo ph ng pháp sinh h c u ki n t nhiên 26 Hình 2.5 S đ dây chuy n công ngh XLNT theo ph ng pháp sinh h c u ki n nhân t o 28 Hình 2.6 S đ cân b ng BOD cơng trình XLNT b ng PP sinh h c hi u khí 31 Hình 2.7.S đ t ng qt q trình chuy n hố ch t b n cơng trình XLNT b ng ph ng pháp sinh h c u ki n hi u khí 33 Hình 2.9.S đ cơng ngh x n c th i s d ng công ngh bùn ho t tính gián đo n theo m SBR 40 Hình 2.10.Các giai đo n ho t đ ng m t chu k c a b SBR 41 Hình 2.11 Mơ ph ng ho t đ ng c a b SBR đ x Cacbon, Nito Photpho 42 Hình 2.12 Mơ hình ho t đ ng trình AAO truy n th ng 44 Hình 2.13 S đ công ngh x n c th i AA/O 45 Hình 2.14 M t c t l p màng vi sinh v t giá th mang K1 48 Hình 2.15 S đ cơng ngh x n c th i AA/O & MBBR 49 Hình 3.1 S đ quy trình cơng ngh s n xu t mì n li n 57 Hình 3.2 S đ quy trình cơng ngh s n xu t phân x Hình 3.3 S đ quy trình s n xu t phân x ng b t nêm 58 ng d u sa t 58 Hình 3.4.S đ cơng ngh XLNT cơng ngh AAO&MBBR 66 Hình 3.5 M t đ ng Modul x b c – B l c k khí dòng ch y ng v c UAFB 72 DANH M C B NG BI U B ng 1.1 Thành ph n n c th i m t ngành s n xu t công nghi p B ng 1.2 M t vài đ c tr ng c a n B ng 1.3 H s ô nhi m n B ng 1.4 Ch t l ng n c th i m t s ngành công nghi p 11 c th i cho m t t n s n ph m mì n li n 13 c th i nhà máy s n xu t Acecook Vi t Nam 19 B ng 2.1 Các tiêu chí v cơng ngh x n c th i 38 B ng 2.2 ánh giá l a ch n công ngh XLNT giàu ch t h u c 51 B ng 3.1 T ng h p ngu n g c thành ph n n c th i Nhà máy Acecook Chi nhánh H ng Yên 59 B ng 3.2 K t qu phân tích ch t l ng n c th i c a Nhà máy Acecook (Chi nhánh H ng Yên) 60 B ng 3.3 K t qu phân tích ch t l ng n c th i c a Công ty C ph n Acecook 62 (Chi nhánh H ng Yên) 62 B ng 3.4 Quy chu n n c th i đ u ra, m c A theo QCVN 40:2011/BTNMT 63 B ng 3.5 Ch t l c th i tr ng n c sau qua công trình x b c 73 B ng 3.6 Khái toán t ng m c đ u t xây d ng cơng trình 80 B ng 3.7 B ng khái toán chi phí v n hành 84 vi DANH M C CÁC T VI T T T VÀ GI I THÍCH THU T NG Ký hi u Ti ng Anh Ti ng Vi t AAO Anaerobic– Anoxic– Oxic K khí - Thi u khí - Hi u khí k t h p BOD Biochemical Oxygen Demand Nhu c u ơxy sinh hóa BOD Nhu c u ôxy sinh h c sau ngày BTNMT B Tài Nguyên Môi Tr ng COD Chemical Oxygen Demand Nhu c u ơxy hố h c DOC Dissolved Organic Carbon L DO Dissolved Oxygen Ơxy hồ tan MBBR Moving Bed Biofilm Reactor Công ngh Màng vi sinh t ng chuy n ng cacbon h u c hoà tan đ ng SBR Sequencing Batch Reator Aeroten ho t đ ng gián đo n theo m SS Suspended Solids C n l l ng TOC Total Organic Carbon T ng cacbon h u c UAFB Upflow Anaerobic Floating Blanket B l c ng c k khí v t li u n i XLNT X n KCN Khu công nghi p TCVN Tiêu chu n Vi t Nam QCVN Quy chu n Vi t Nam vii c th i CH NG M U Tính c p thi t c a tài Q trình cơng nghi p hóa, hi n đ i hóa di n m nh m c n c làm thay đ i hàng ngày n n kinh t xã h i c ng nh m i m t c a cu c s ng Bên c nh s phát tri n c ng gây nh ng v n đ ô nhi m môi tr nhi m môi tr chi u h ng n c nói riêng mà nhi m ch t h u c ngu n n ng gia t ng m nh m Ngu n n xu t hi n n ng n c th i hàm l ây ngành công nghi p s d ng l ng h u c cao th ng n ch t n ng c đ u vào l n nên c th i t ngành công nghi p c ng r t cao Tuy thành ph n n công nghi p ch bi n th c ph m gi ng v i n hàm l c c th i công nghi p liên quan ch y u t i ch bi n th c ph m m t s ngành khác l ng nói chung ô c th i c th i sinh ho t nh ng thành ph n c th i nh : C, N, P… l i cao h n h n Yêu c u v x n c th i ng h u c cao ngành cơng nghi p th c ph m h t s c c p bách, c n ph i gi i quy t Là công ty th c ph m t ng h p hàng đ u t i Vi t Nam v i h th ng 10 nhà máy s n xu t t B c đ n Nam, Acecook đóng góp ph n quan tr ng th tr th c ph m Vi t Nam Bên c nh nh ng thành qu đ t đ v i v n đ x n c th i tr c đ a môi tr ng ch bi n c, Acecook ph i đ i m t ng ti p nh n cho hi u qu kinh t X n c th i hàm l ng ch t h u c cao đ t yêu c u x th i v n đ đ t l a ch n công ngh x N c th i s n xu t t i c s s n xu t c a Acecook ch tiêu c b n ch th ô nhi m h u c nh COD, BOD, N, P, d u m v t ch tiêu chu n cho phép x vào ngu n nhi u l n C th nh BOD v t 10 - 24 l n, t ng Nito v ng h u c cao, c n t t 5- 11 l n, t ng Photpho v l l ng l n n u khơng đ t 3-7 l n Do hàm l c x tri t đ vào ngu n ti p nh n s b phân h y vi sinh gi i phóng ch t khí nh CO , CH , H S gây mùi hôi th i gi m n ng đ oxy hoà tan n n c c a ngu n n c th i d gây hi n t vi c s d ng tài nguyên n c ti p nh n M t khác mu i nit , ph t ng phú d ng cho thu v c, làm h n ch c M t khác, mu i nito, ph t pho…trong n c th i d gây hi n t n ng phú d ng cho th y v c, làm h n ch vi c s d ng tài nguyên c Xu t phát t th c ti n đó, c n m t nghiên c u v công ngh phù h p v i u ki n Vi t Nam đ XLNT hàm l ph m n ng ch t h u c cao ngành công nghi p th c c ta nói chung Cơng ty Acecook nói riêng đ c đ t ây yêu c u r t c p thi t góp ph n đ a ngành công nghi p th c ph m n c ta phát tri n b n v ng g n v i b o v môi tr ng M c tiêu nghiên c u - X n c th i hàm l xu t đ - ng ch t h u c cao c công ngh x n d ng cho đ i t c th i hàm l ng h u c cao thích h p, áp ng n hình Nhà máy s n xu t th c ph m Acecook Vi t Nam (Chi nhánh H ng Yên) - Xác đ nh đ c quy mô, công su t thi t k h th ng x cho Nhà máy Acecook Vi t Nam, chi nhánh H ng Yên it a ng ph m vi nghiên c u it N ng c a đ tài c th i hàm l ng ch t h u c cao b Ph m vi c a đ tài - Các Nhà máy s n xu t th c ph m Acecook t i Vi t Nam; a m nghiên c u n hình: Nhà máy Acecook chi nhánh H ng Yên (th tr n Nh Qu nh, huy n V n Lâm, t nh H ng Yên) N i dung nghiên c u - ánh giá t ng quan v n c th i hàm l ng ch t h u c cao tình hình x c a Cơng ty Acecook Vi t Nam; - C s khoa h c công ngh x n c th i hàm l ng h u c cao; t (Denitrification - thi u khí), Ph t b l ng b bùn sinh kh i Sau x lo i b đ c thành ph n dinh d COD, SS) c ng đ ng (N, P) ch t ô nhi m h u c (BOD, c x lo i b Tính tốn b x sinh h c AO&MBBR Công su t = 250 m3/ngđ S l ng n = - Tính tốn ng n x hi u khí: L ul ng n c th i vào t ng bình: q1 =125m3/ngđ = 5,2 m3/h Hàm l ng BOD vào b hi u khí: S1 =300mg/l ;S0 = 20 mg/l Hàm l ng COD c a n c th i vào b :COD = 375 mg/l T l BOD/COD = 0,80 Nhi t đ n to =20 o ng c n l l ng: SS =220 mg/l (Trong đó: 0.65 c n h u c ) N ng đ bùn ho t tính b : X =2.500 mg/l N ng đ c n tu n hoàn: A =10.000 mg/l Z =0,3 (Trong đó: 0,7 c n bay h i) T =10 ngày Hàm l c th i : tro c a c n: Th i gian l u bùn ho t tính: C (c n bay h i) (Tu i th c a bùn) Ch đ thu l c c a b : khu y tr n hoàn ch nh: Thông s đ ng h c: Y =0,4 gSK/gBOD Kd =0,06 Ngày-1 Tính tốn Dung tích ph n ch a mang vi sinh l u đ ng: Di n tích đ n v : Fa = 74 600,0 m2/m3 r ng: P = 90,00 % Nhi t đ th p nh t: T= 15 o BOD5 c a n c th i đ a vào b : S4 = 300 mg/l BOD5 c a n c th i đ S5 = 20 mg/l H = 1,00 m (H=0.8-1.2m) c x lý: Ch n chi u cao đ m vi sinh: H s = 2,60 (Tra b ng Giá tr c a h s : C - Tính tốn thi t k cơng trình XLNT – Tr nh Xuân Lai, NXB Xây d ng, 2009, trang 184) H s nhi t đ : Kt =0,158 (Tra b ng theo Tính tốn thi t k cơng trình XLNT – Tr nh Xuân Lai, NXB Xây d ng, 2009, trang 184) T i tr ng BOD cho phép: 5,47 g/ m2 ngày q0 =CoFa/(S4-S5) = 11,72 m3/ ngày W vl =Q/qo = 10,67 m3 C0 =P*H*Kt/ = T i tr ng th y l c cho phép: Th tích kh i v t li u: cho kh i v t li u MBC1 ho t đ ng hi u qu khơng gian l u khơng c a kh i v t li u c n đ t: Hlk = 2,00 m V y th tích ho t đ ng c a kh i MBC1: đ m b o x n W hd =Q/qo =21,33 m3 c th i đ t tiêu chu n nh QCVN 40: 2011 ph i đ m b o đ l u th y l c th i gian t = h Dung tích kh i v t li u chi m 15-20% dung tích ph n ho t đ ng c a bình x sinh h c b sung MBBR: Th tích dung tích ch a n V y th tích c a kh i b là: cđ mb ol un c 4h: W bVIC =Q*t = 20,83 m3 W bVIC =W nc +W hd = 42,16 m3 H s s d ng v t li u l c MBBR: Mc = 0,45 (Moving bed biofilm reactor) = 0,4-0,5 Xác đ nh hi u qu x lý: 75 Hàm l ng c n l l ng: 64,35 mg/l Hi u qu x theo BOD hòa tan: E = Th i gian l u n L 100% =93,33% c l i b - ki m tra l i: T 01 = =0,36 ngày = 8,6 gi ng bùn h u c l l ng BOD đ n 93.33% - Tính tốn bùn tích tr + bùn tu n hồn: T c đ t ng tr ng c a bùn ho t tính: (Cơng th c theo Tính tốn thi t k cơng trình XLNT – Tr nh Xn Lai, NXB Xây d ng, 2009- trang 94) = L =0,113 ng bùn ho t tính sinh m t ngày: A bùn = y.Q.(S – S ) = 7.875 gr = 7,875 kg Tính tốn l ng bùn x : Q x tính theo cơng th c d i (Tính tốn thi t k cơng trình XLNT – Tr nh Xuân Lai, NXB Xây d ng, 2009- trang 93) Qx = = 5,22 m3/ngđ Trong đó: + V = 168,7 m3(Dung tích t i b u hòa b x SH) + Q r = Q v = 125,00 m3/ngđ + X = 2.500 mg/l (N ng đ bùn đ bùn th oxy hóa) + c = 10 ngày (Tu i c a bùn) + Xt = 7.000 mg/l (N ng đ bùn đ m 70%) + X r = 64,35*0,7 = 45,045 (0,7 t l l c , c n không tro) 76 ng c n bay h i t ng s c n h u L ng bùn h u c x hàng ngày: B = Q x 10000 = 52,192 g/ngđ = 52,2 kg/ngày L ng c n bay h i: B' = 36,5 kg/ngày L ng c n bay h i b n c đ c x kh i b l ng: B’’ = Q r X r = 11,3 kg/ngày H s gi m bùn ho t tính s d ng Mang Vi sinh MBC1 Mb =90 % (Kho ng kh ng ch : 80-90%) T ng hàm l ng c n h u c : B'+B'' = 4,8 kg/ngày Xác đ nh l u l ng tu n hoàn Qt n ng đ bùn b gi giá tr , X = 2.500 mg/l Qt.Xt = (Qv + Qt).X Suy = = 0,6 H s gi m bùn ho t tính s d ng Mang Vi sinh MBC1: Mb = 90 % (Kho ng kh ng ch : 80-90%) Qt = 6,9 m3/ngày Kích th c ng n x hi u khí: ng kính: D =3,00 m Chi u dài c a ph n hi u khí kh i b : L1 = 6,0m - Tính tốn ph n s c khí: L ng oxy c n thi t u ki n tiêu chu n; Theo thuy t, l ng oxy c n thi t cho x n c th i b ng sinh h c g m l ng oxy c n đ làm s ch BOD, oxy hoá amonni NH + thành NO -, kh NO - (CT theo Tính tốn thi t k cơng trình XLNT – Tr nh Xuân Lai, NXB Xây d ng, 2009- trang 157) OC = ( ) 1,42 = 39,28 (KgO /ngày) 77 Trong đó: + OC = L ng oxy c n thi t theo u ki n tiêu chu n c a ph n ng 200C; + Q = 125,00 m3/ngày ; + S0, S = 2.500 mg/l (BOD c a n c th i ban đ u cu i); + f = BOD /COD = 0,80 (H s chuy n đ i BOD sang COD); + Px = 3,15kg (Ph n t bào d x theo bùn d ); + 1,42 H s chuy n đ i t t bào sang COD L ng oxy c n thi t u ki n th c: (Tính tốn thi t k cơng trình XLNT – Tr nh Xn Lai, NXB Xây d ng, 2009) 40,69 (KgO /ngày) Trong đó: + C S20 o= 9,8 mg/l (N ng đ ô xy t i 200C) + C L = mg/l (N ng đ ơxy trì b x hi u khí, C L = 1,5-2 mg/l) Dùng h th ng phân ph i khí b t khí kích th c nh m n v i Cơng su t hoà tan oxy c a thi t b : Ou =7 gO /m3 N ng su t hoà tan oxy vào n OU =O u h = 21 gO /m3 L c th i: = 0,7 ng khơng khí c n thi t tính đ x kg BOD: (CT theo Tính tốn thi t k cơng trình XLNT – Tr nh Xn Lai, NXB Xây d ng, 2009- trang 107) 1,28 KgO /kgBOD - Tính tốn máy s c khí: Lo i thi t b s c khí chìm, ki u t a tia Kh i l ng Oxi c n thi t đ phân h y h t kg BOD: 78 Odv = 1,28 KgO /kgBOD Kh i l ng BOD m t gi : B= (S1/1000)*Qh = 1,56 kgBOD/h Nhu c u Oxi m t gi là: O= B*Odv*k = 3,6 KgO /h H s th t ơxi s c khí: k = 1,8 (H s : k = 1,3 -2,2) Cho máy s c khí chìm ki u T a tia: S l ng b : b S l ng máy b m s c khí cho b : máy Công su t / máy: 1,8 KgO /h 2.3.5.4 B kh trùng - Nhi m v : Phá h y, tiêu di t lo i vi khu n gây b nh nguy hi m ho c ch a đ ho c không th kh b trình x n tr c th i tr c đ ng - Tính tốn kích th cb : Th tích h u ích c a b ti p xúc đ V i: - Q: L u l ng n c xác đ nh theo công th c: W = Q×t c vào b , Q = 10,4 m3/h - Th i gian ti p xúc b , t = 30 (phút) Do đó: W= 10,4 × = 5.2(m3) Ch n chi u cao công tác b ti p xúc H = (m) Di n tích m t thống c a b ti p xúc: F= = Ch n: Chi u dài b ti p xúc: L = 2,6 (m); - Chi u r ng b ti p xúc: B = (m); - Chi u cao b o v , H bv = 0,5(m) Li u l ng clo dùng C = g m3 79 , = 2,6 (m2) c c x môi L ng clo tiêu th m t ngày : M= Q × C = 250 × =1.250 (g/ngày)  Chi ti t h ng m c c a cơng trình: T ng h p h th ng x n c th i c a Nhà máy Acecook H ng Yên đ c thi t k bao g m cơng trình sau: - H th ng b tách d u: - H th ng b u hòa dung tích c a b u hòa 75 m3 - Modul x b c – B l c sinh h c k khí, D= 1,7m; H=4,6m - H th ng thi t b x sinh h c n c th i theo nguyên t c AO&MBBR: Bao g m 02 mô đun thi t b ; D=3m; L=6m - H th ng b l ng đ t II d ng tròn: 01 h - H th ng kh trùng n c th i: 01 h - H th ng ép bùn b ng t i: 01 h -N c th i sau trình x sinh h c, thông s BOD , N, P đ t yêu c u đ d n qua ng n kh trùng sau đ c c x 3.2.6 ánh giá kinh t - k thu t - D tính chi phí xây l p h th ng: B ng 3.6 Khái toán t ng m c đ u t xây d ng cơng trình TT H ng m c cơng trình Thành ti n Chi phí thi t k 60,000,000 Chi phí xây l p 690,000,000 2.1 Song ch n rác n 2.2 B tách d u 2.3 B u hòa 2.4 Modul x b c c th i 20,000,000 50,000,000 250,000,000 ` 10,000,000 80 TT H ng m c công trình Thành ti n 2.5 Modul x sinh h c AO&MBBR 50,000,000 2.6 B l ng đ t II 10,000,000 2.7 B nén bùn 25,000,000 2.8 B kh trùng 75,000,000 2.9 Nhà hóa ch t, qu n v n hành đ t máy nén bùn Chi phí thi t b ph n cơng ngh 200,000,000 1,892,500,000 3.1 Song ch n rác n c th i t đ ng, th cơng 3.2 Máy b m chìm n 3.3 Thi t b tách d u m 100,000,000 3.4 Thi t b kh trùng 50,000,000 3.5 Modul x b c 600,000,000 3.6 Modul x sinh h c AO&MBBR 260,000,000 3.7 B l ng đ t II 550,000,000 3.8 Máy nén bùn b ng t i c th i 72,500,000 180,000,000 80,000,000 Chi phí thi t b ph n n - u n 140,000,000 4.1 Thi t b s n xu t, gia cơng ngồi n c 35,000,000 4.2 Thi t b s n xu t, gia công n c 105,000,000 Chi phí v n hành ch y th , chuy n giao cơng ngh Chi phí khác 100,000,000 50,000,000 C ng 2,932,500,000 Thu VAT 10% 293,250,000, T ng c ng (làm tròn) Su t đ u t 1m3 n 81 c th i 3,225,750,000 12,903,000 - Chi phí v n hành: S d ng ph ng pháp đánh giá kinh t đ xu t ph (LCC) Theo ph ng pháp này, tồn b chi phí phát sinh su t th i gian v n hành c a d án s đ c t ng h p, đ kh u đ th so sánh v i ph ph ng pháp chi phí vòng đ i c quy v giá tr hi n t i thông qua h s chi t ng án khác c ng đáp ng đ c yêu c u- ng án s d ng công ngh truy n th ng N u LCC c a d án th p h n đáng k so v i LCC c a ph ng án s d ng công ngh truy n th ng d án đ c coi hi u qu v m t kinh t LCC = C+M+F+R Chi phí đ u t (C): chi phí ban đ u đ mua s m l p đ t thi t b , đ h th ng b t đ u v n hành Do kho n chi phí đ c chi tr c c gi thi t phát sinh vào n m nên giá tr hi n t i c a thành ph n gi nguyên Chi phí v n hành b o d ng hàng n m (M): th hi n chi phí hàng n m cho vi c v n hành b o d ng h th ng T ng giá tr hi n t i c a chi phí v n hành b o d n m N đ c tính b ng: ng N  + eo    + eo   M = MO ∗  ∗ 1 −     d − eo    + d   Trong đó: - M o : chi phí v n hành b o d - e o : th hi n m c đ tr ng hàng n m; t giá; - d : h s chi t kh u; - N : th i gian phân tích tính b ng n m Chi phí n n ng (F): th hi n ph n chi phí hàng n m cho n n ng T ng giá tr hi n t i c a chi phí n n ng đ c tính b ng: 82  1+ ef F = Ff ∗    d − ef N    1+ ef    ∗ 1 −    + d       Trong đó: - F f : chi phí n n ng; - e f : t l tr t giá n; Chi phí thay th (R): th hi n chi phí thay th cho b ph n ho c thành ph n đ i s ng ng n h n th i gian phân tích Gía tr hi n t i c a chi phí thay th đ c tính b ng: v   + eo  RY  R = ∑  Ro    i =1    + d   Trong đó: - R o : chi phí thay th t i th i m ti n hành; - RY : n m ti n hành thay th ; - e o : t l tr t giá chung; Chi phí ti t ki m hàng n m = Chi phí n n ng ti t ki m hàng n m+chi phí v n hành b od ng ti t ki m đ c hàng n m+ chi phí thay th ti t ki m đ c hàng n m Các thông s chung c n thi t cho vi c tính tốn, bao g m: H s chi t kh u: l y b ng 10% theo thông l đ i v i phân tích kinh t Gía n: giá n cho cơng nghi p, t m tính 1600 VND/kWh H s tr t giá chung: tính chung 3% H s s áp d ng cho chi phí v n hàn chi phí thay th Th i gian v n hành m t n m: Th i gian v n hành c a h th ng 24gi /ngày v i 365 ngày/n m nên t ng th i gian v n hành c a h th ng 8760 gi /n m 83 B ng 3.7 B ng khái tốn chi phí v n hành TT Thành ph n Gía thành n Nhu c u n ng l nv Giá tr 1600 VND/kWh 0,9 kWh/m3 Chi phí cho n n ng 1440 VND/m3 Gía thành hóa ch t 1500 VND/kg Nhu c u v n hành s d ng hóa ch t 0,007 kg/m3 T ng chi phí hóa ch t 10,5 VND/m3 T ng chi phí x 1450,5 VND/m3 Cơng su t c n x 250 m3/ngày S ngày ho t đ ng 365 ngày/n m ng đ n v 10 c tính chi phí hàng n m (A) 132.358.125 VND/n m 11 c tính chi phí thay th hàng n m (B) B= 5%A = 6.617.906,25 VND/n m 138.976.031,25 VND/n m 12 T ng chi phí c tính 3.3 K t lu n ch ng T k t qu ch t l ng n c th i sau x lý, thông s nh BOD, COD, t ng N, t ng P đ m b o gi i h n so v i giá tr c t A, QCVN 40: 2011/BTNMTQuy chu n k thu t qu c gia v n c th i công nghi p T ng kinh phí v n hành h th ng cơng trình x 139 tri u/ n m là t công tác qu n v n hành Su t đ u t VN /m3khá h p đ i v i th tr Do đó, vi c x n ng đ i th p đ m b o chi phí cho c a cơng trình kho ng 13,000,000 ng hi n c th i cho Nhà máy Acecook H ng Yên theo công ngh AAO&MBBR r t phù h p đ t hi u qu cao x n kinh t đ m b o v môi tr ng 84 c th i hi u qu K T LU N & KI N NGH K t lu n Cơng nghi p s n xu t mì n li n x n n ng N c th i l n vào môi tr c ta phát tri n r t nhanh chóng m c c th i c a ngành hai đ c m tr ng c b n là: ô nhi m h u c n ng đ cao (BOD, COD); ô nhi m d u m cao (ch y u lo i d u th c v t) Do đó, đ x lo i n hai b c th i c n x sinh h c k t h p c k khí hi u khí đ đ m b o yêu c u v môi tr ng sau x yêu c u v kinh t đ u t Cơng ngh AAO & MBBR cơng ngh th đáp ng đ c nh yêu c u Xét v khía c nh kinh t , đ u t vào công ngh AAO&MBBR m t k ho ch h p lý, th t ng b c tri n khai theo t ng đ t xây d ng, theo t ng quy mô giai đo n Do r t nh g n nên c m x th đ t t i b t k đâu, t ng h m c a nhà xe, t i m t góc nh khn viên nhà máy, nhi u nghiên c u khác c ng cho th y công ngh h u nh không phát sinh mùi, lo i b vi khu n đ m b o yêu c u tr x bên ngồi mơi tr ng Còn n u nhìn nh n d i góc đ mơi tr ngh thân thi n môi tr tr ng ngu n n ng – xã h i AAO&MBBR th c s cơng ng, đem l i hi u qu xã h i to l n Không ch tr l i môi c ch t l khu n, virus, gi m đ c ng cao, khơng ch t đ c h i hay m m b nh t vi c hi n t ng mùi n ng phát tán môi tr ng khơng khí i v i nhà máy mì n li n cơng su t x th i t vài tr m đ n hàng nghìn m3/ngày đ c x h th ng b l c ng c k khí v t li u n i (Upflow Anaerobic Floating Blanket – UAFB) Modul x sinh h c h p kh i AO &MBBR s d ng Mang vi sinh chuy n đ ng t ng sôi (Moving Bed Carrier - MBC) r t h p Ngoài ra, h th ng ho t đ ng n đ nh, hi u qu x ch t ô nhi m 90%, kh n ng t đ ng hoá cao, giá thành h h p kh i đ xây d ng 85 c cơng trình ti t ki m di n tích Ki n ngh Rào c n đáng k nh t đ i v i vi c tri n khai h th ng công ngh cho s n xu t cơng nghi p tính chi phí cao đ u t tồn b Tuy nhiên m t s y u t l i th gi m nh đ c v n đ Tr c h t y u t v pháp lu t mơi tr ng, c n mơt sách nghiêm ng t h n vi c b o t n h n ch ô nhi m n c m t s qu c gia Vi t Nam nh ng sách u đãi cho t ch c, khuy n khích đ u t tài cho nghiên c u phát tri n công ngh cao, công ngh h ng đ n b o v môi tr ng ng phó v i Bi n đ i khí h u Trong th i gian ng n, đ tài m i ch d ng l i ph m vi nghiên c u thuy t, ch a u ki n nghiên c u th c nghi m Do v y, đ đánh giá đ y đ xác hi u qu làm vi c c a công ngh x n c th i AAO&MBBR cho n c th i giàu ch t h u c u ki n Vi t Nam c n ti p t c nghiên c u th i gian t i M c tiêu h ng t i nghiên c u ng d ng thành công ngh x n th s n xu t cơng nghi p t i Vi t Nam 86 c th i AAO & MBBR đ TÀI LI U THAM KH O [1] PGS.TS Tr n c H (2006), X n c th i đô th , NXB Khoa h c K thu t, Hà N i; [2] B Tài nguyên Môi tr [3] PGS TS L u Th Bách, ThS Lê H nh Chi (2013), Nghiên c u x n c th i công nghi p đ ng b ng cơng ngh sinh h c k khí UASB, T p chí Khoa h c ng (2005), Báo cáo hi n tr ng môi tr ng Qu c gia Công ngh Th y l i s 18 [4] B Tài nguyên Môi tr [5] Trang thông ng (2013), Báo cáo hi n tr ng môi tr tin n t Công ty ng Qu c gia AceCook Vi t Nam https://www.acecookvietnam.vn [6] Báo cáo quan tr c môi tr ng Nhà máy Acecook V nh Long 1; Nhà máy Acecook H ng Yên (2011) [7] PGS.TS Tr n thu t, Hà N i; [8] GS.TS Lâm Minh Tri t, ThS Lê Hoàng Vi t (2009), Vi sinh v t n th i, NXB Xây d ng, Hà N i [9] GS Lê V n Cát (2006), X n công ngh Vi t Nam; c H (2006), X n [10] Tr n Hi u Nhu (1990), X n i h c Xây d ng, Hà N i c th i đô th , NXB Khoa h c K c n c c th i giàu Nit Ph t pho, Vi n Khoa h c c th i b ng ph ng pháp sinh h c, Tr [11] B Tài nguyên Môi tr ng (2011), Quy chu n K thu t qu c gia v n công nghi p - QCVN 40 : 2011/BTNMT 87 ng c th i c ng Lu n v n Th c s k thu t H c viên: Bùi Ti n t MSHV: 1582580210002 ... v c mi n Trung: Nhà máy N ng; - Khu v c mi n Nam: 06 nhà máy (Nhà máy Bình D ng 1; nhà máy Bình D ng 2; nhà máy Tp H Chí Minh 1; nhà máy TP H Chí Minh 2; nhà máy V nh Long nhà máy V nh Long 2)... t đ u tri n khai công ngh x lý n Cho đ n nay, c th i hoàn ch nh ngày c i ti n hi n đ i, hi u qu x lý cao M có kho ng 15.000 nhà máy x lý n nhà máy có cơng su t nh (d d ng đ x lý n c th i sinh... CH NG NGHIÊN C U, TÍNH TỐN THI T K H TH NG X LÝ N C TH I CÓ HÀM L NG CH T H U C CAO CHO NHÀ MÁY ACECOOK VI T NAM – CHI NHÁNH H NG YÊN 55 3.1 Gi i thi u v Nhà máy Acecook Vi t Nam –
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu công nghệ xử lý nước thải có hàm lượng chất hữu cơ cao cho nhà máy sản xuất thực phẩm ACECOOK việt nam , Nghiên cứu công nghệ xử lý nước thải có hàm lượng chất hữu cơ cao cho nhà máy sản xuất thực phẩm ACECOOK việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay