Giải pháp tăng cường hiệu quả quản lý chi phí thi công xây dựng tại công ty đức hương

102 7 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 14:57

L I CAM OAN Tôi xin cam đoan đ tài lu n v n s n ph m nghiên c u c a riêng cá nhân Các s li u k t qu lu n v n hoàn toàn trung th c ch a đ công b tr c T t c trích d n đ c c ghi rõ ngu n g c Hà N i, ngày 22 tháng 05 n m 2017 Tác gi lu n v n Bùi Th Tuy t i L IC M N Trong trình nghiên c u th c hi n lu n v n, tác gi nh n đ cs h ng d n t n tình c a GS.TS V Thanh Te nh ng ý ki n v chuyên môn quý báu c a th y giáo khoa Cơng trình, khoa Kinh t Qu n - Tr ng i h c Th y l i c ng nh s giúp đ c a Công ty c ph n xây d ng du l ch cH ng Tác gi xin chân thành c m n th y cô Tr ch b o, h ng i h c Th y l i ng d n khoa h c C quan cung c p s li u trình h c t p, nghiên c u hồn thành lu n v n Do trình đ , kinh nghi m c ng nh th i gian nghiên c u h n ch nên Lu n v n khó tránh kh i nh ng thi u sót, tác gi r t mong nh n đ c nh ng ý ki n đóng góp c a quý đ c gi Xin trân tr ng c m n! Hà N i, ngày 22 tháng 05 n m 2017 Tác gi lu n v n Bùi Th Tuy t ii M CL C PH N M CH U .1 NG I: T NG QUAN V CHI PHÍ S N XU T VÀ QU N CHI PHÍ S N XU T TRONG HO T NG THI CÔNG XÂY D NG 1.1 T ng quan v thi công xây d ng cơng trình qu n thi cơng xây d ng cơng trình 1.1.1 T ng quan v thi cơng xây d ng cơng trình 1.1.2 T ng quan v qu n thi công xây d ng công trình .5 1.2 Chi phí qu n thi cơng xây d ng cơng trình 1.2.1 Chi phí thi cơng xây d ng cơng trình .9 1.2.2 Qu n chi phí thi cơng xây d ng cơng trình 15 1.3 Các quy đ nh hi n hành v qu n chi phí xây d ng .17 1.3.1 Các quy đ nh hi n hành v qu n chi phí xây d ng 17 1.3.2 Quy n trách nhi m c a bên qu n chi phí đ u t xây d ng cơng trình 19 K T LU N CH NG .23 CH S NG II: C KHOA H C VÀ CÁC PH NG PHÁP ÁNH GIÁ QU N CHI PHÍ TRONG GIAI O N THI CƠNG XÂY D NG CƠNG TRÌNH 24 2.1 C s khoa h c pháp qu n chi phí xây d ng .24 2.1.1 Chi phí qu n chi phí doanh nghi p 24 2.1.2 Phân lo i chi phí doanh nghi p 24 2.1.3 Chi phí thi cơng xây d ng cơng trình 27 2.2 N i dung c a công tác qu n chi phí thi cơng XDCT 31 2.2.1 Qu n v chi phí tr c ti p: 31 2.2.2 Qu n v chi phí chung: 32 2.2.3 Chi phí qu n c a doanh nghi p: .32 iii 2.2.4 Chi phí u hành s n xu t t i công tr ng 33 2.2.5 Qu n chi phí tài 33 2.2.6 Qu n chi phí khác 34 2.3 Các ph ng pháp qu n chi phí thi cơng xây d ng: 34 2.3.1 Qu n chi phí tr c ti p: 34 2.4 Nh ng ch tiêu đánh giá công tác qu n chi phí thi cơng XDCT 38 2.5 Ph ng pháp xây d ng đ nh m c đ n giá ph c v cho cơng tác qu n chi phí q trình thi cơng 38 2.5.1 C n c ph ng pháp 38 2.5.2 N i dung 38 2.5.3 i u ki n th c hi n 46 2.5.4 D ki n k t qu mang l i 46 2.6 Nh ng nhân t nh h ng t i công tác qu n chi phí xây d ng q trình thi công 46 2.6.1 M t b ng thi công: 46 2.6.2 Trình đ nhân l c: 47 2.6.3 Y u t nguyên v t li u, thi t b , máy móc: 47 2.6.4 Các nhân t khác: 48 2.7 M t s kinh nghi m qu n chi phí q trình thi cơng xây d ng cơng trình 49 2.7.1 Ki m sốt chi phí xây d ng giai đo n quy t sách đ u t 49 2.7.2 Ki m sốt chi phí thơng qua vi c phân tích nh h ng c a thi t k đ n chi phí 50 2.7.3 Ki m sốt chi phí thơng qua cơng tác th m tra d toán thi t k 50 2.7.4 Ki m sốt chi phí thơng qua đ u th u 51 2.7.5 X bi n đ ng giá, chi phí xây d ng cơng trình 51 iv 2.7.6 Ki m sốt chi phí giai đo n k t thúc xây d ng, đ a cơng trình vào khai thác s d ng 52 K T LU N CH CH NG .54 NG 3: TH C TR NG VÀ HI U QU XU T M T S GI I PHÁP NÂNG CAO QU N CHI PHÍ S N XU T TRONG GIAI O N THI CÔNG XÂY D NG CƠNG TRÌNH T I CƠNG TY C PH N XÂY D NG VÀ DU L CH CH NG .55 3.1 Gi i thi u t ng quan v công ty: .55 3.1.1 S đ t ch c u hành c a công ty: 56 3.1.2 Ch c n ng, nhi m v phòng ban 56 3.1.3 Ngu n l c cán b , công nhân viên c a công ty: 59 3.1.4 Ngu n l c máy móc thi cơng: 60 3.2 Tình hình ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a công ty nh ng n m g n .62 3.3 Th c tr ng qu n chi phí s n xu t c a công ty nh ng n m g n .66 3.3.1.N i dung ph ng pháp qu n chi phí xây d ng c a công ty hi n nay: 69 3.3.2 Phân tích tình hình th c hi n qu n chi phí thi cơng xây d ng cơng trình c th : .73 3.3.3 ánh giá chung tình hình áp d ng bi n pháp qu n chi phí 79 3.4 M t s bi n pháp h giá thành s n ph m H Công ty c ph n xây d ng du l ch c ng 80 3.4.1 Hồn thi n cơng tác t ch c qu n lý, x p x p l c l ng lao đ ng công ty 80 3.4.2.Áp d ng thành t u khoa h c k thu t - công ngh tiên ti n vào s n xu t 80 3.4.3 y nhanh ti n đ thi công, t ng c 3.5 xu t gi i pháp t ng c ng ký k t h p đ ng xây l p 80 ng hi u qu qu n chi phí s n xu t giai đo n xây d ng cơng trình c a công ty C ph n xây d ng du l ch 3.5.1 T ng c cH ng .81 ng qu n chi phí kinh doanh .81 v 3.5.2 Qu n chi phí s n ph m đ i v i đ i s n xu t 83 3.5.3 Coi tr ng c i ti n k thu t, áp d ng thành t u khoa h c 85 3.5.4 T ng c ng hi u qu s d ng v n 85 K T LU N CH NG 88 K T LU N VÀ KI N NGH 89 DANH M C TÀI LI U THAM KH O 91 vi DANH M C CÁC B NG BI U B NG 2.1 T NG H P D TỐN CHI PHÍ XÂY D NG TÍNH THEO XÂY D NG CHI TI T C A CƠNG TRÌNH KHƠNG D NG T NG H P KHƠNG Y Y N GIÁ VÀ GIÁ XÂY 29 B ng 3.1.1 TH NG KÊ CÁN B K THU T CÔNG TY .59 B NG 3.1.2 B NG TH NG KÊ CÔNG NHÂN K THU T 59 B NG 3.1.3 B NG TH NG KÊ MÁY MĨC THI CƠNG .60 B ng 3.2.1 Danh m c m t s d án mà công ty thi công 62 B NG 3.2.2: B NG XÁC NH N S LI U TÀI CHÍNH C A CÔNG TY .66 B ng 3.3.1: B ng t ng h p chi phí giá thành c a cơng ty theo quý 67 B ng 3.3.2.2: T ng h p chi phí thi cơng đ n th i m hi n t i c a cơng trình 76 B ng 3.3.2.3: T ng h p chi phí s n xu t quý 3/2016 so v i d toán 77 vii DANH M C CÁC S HÌNH V S đ 3.1: T ch c u hành c a công ty 56 viii DANH M C CÁC T VI T T T Ký hi u vi t t t Ngh a đ y đ BHXH B o hi m xã h i BHYT B o hi m y t BTCT Bê tông c t thép CBCNV Cán b công nhân viên CTCP Công ty c ph n NSNN Ngân sách nhà n QLDA Qu n d án SXKD S n xu t kinh doanh TP Thành ph TSC Tài s n c đ nh ix c rõ Vi c t ng đ nh m c chi phí nguyên v t li u làm cho giá thành s n ph m t ng lên Ng l c l i n u doanh nghi p s d ng gi m so v i đ nh m c làm nh h ng cơng trình, nh h ng đ n uy tín c a doanh nghi p ng đ n ch t ti t ki m chi phí NVL Cơng ty gi m chi phí nh chi phí b o qu n b c d v n chuy n gi m m c hao h t, m t mát lãng phí NVL trình thi cơng Giai đo n đ u, đ n v l y v t t đ n v có ngu n cung c p xa cơng trình Nh ng đ n giai đo n sau, công ty tìm đ cung c p d i h n c đ i tác khác có giá thành v t li u r ngu n i v i đá dùng đ thi công h ng m c công trình hồn thành Cơng ty s d ng t ngu n cung c p m đá Hà Nam r t g n v i cơng trình V i giá c th p h n, gi m chi phí v n chuy n, b c d Xi m ng, thép Cơng ty mua t i xí nghi p kinh doanh v t t , t i Công ty c ng nh m gi m chi phí v n chuy n, b c d b o qu n Vi c qu n s d ng v t t t t lãng phí, hao h t khơng đáng k làm cho chi phí gi m, đ ng th i vi c ch n đói tác cung ng v t t c ng y u t quan tr ng vi c gi m chi phí NVL giá thành, t giá mua, chi phí v n chuy n, b o qu n + Kho n m c chi phí nhân cơng: chi m t tr ng nh t ng giá thành cơng trình So v i d tốn gi m 100.000.000 t l gi m 25 % kho n m c hồn thành q u c u chi phí nhân công th p ng th i u ki n cơng trình thi cơng Cơng ty có th thuê nhân công t i đ a ph ng v i chi phí nhân cơng r h n cho chi phí nhân cơng h Tuy nhiên, c ng c n ph i xem xét ch t l i u làm ng cơng trình + Kho n m c chi phí s d ng máy thi cơng Chi m t tr ng l n nh t t ng giá thành nh ng chi phí th c t c ng l n V i m c gi m 50.000 000 t l đ t có 4% Nguyên nhân giai đo n đ u thi công, lúc công ty c ng tri n khai d án l n khác, d n đ n máy móc khơng đ đáp ng cho cơng trình nên công ty ph i thuê máy c u đ n v bên ngồi ng th i chi phí k t chuy n l n chi phí máy l n + Kho n m c chi phí s n xu t chung g m chi phí nh : L ng, h i ngh , ti p khách, chuy n công nhân, l p lán tr i, chi m t tr ng không l n t ng giá thành s n ph m Tuy nhiên, v i vi c Kho n m c t ng 50.000.000 đ ng ( t l t ng 33%) so v i d tốn cho th y cơng tác l p k ho ch c a Công ty ch a đ 78 c ti n hành ho c ti n hành nh ng ch a sát M t ph n giai đo n đ u tri n khai, nhi u chi phí h i ngh , l i c ng phát sinh k ho ch chi tiêu c a cơng trình M t ph n d án có nhi u n khác lên chi phí v n chuy n quân, t p k t máy v bãi sau h t gi làm, c ng làm t ng chi phí chung 3.3.3 ánh giá chung tình hình áp d ng bi n pháp qu n chi phí Nh trình bày chi phí h đ v ph ng pháp khoán K t qu thu đ c ti t ki m đ c c giá thành s n ph m Tuy nhiên, nhìn chung vi c h giá thành tồn b Cơng ty ch a cao Qua k t qu đ t đ c ta có th đánh giá nh ng u m t n t i c a vi c qu n chi phí c a Công ty C ph n xây d ng du l ch 3.3.3.1 cH ng Nh ng u m cơng tác qu n Ngồi u m c a ph ty, nh n th y có m t s ng pháp khốn nh trình bày trên: qua tìm hi u Cơng u m cơng tác qu n chi phí -S đoàn k t, ph i h p gi a đ i s n xu t, b ph n tồn Cơng ty, sáng t o c a cơng nhân đ n v s n xu t, t ch c khoa h c - y nhanh ti n đ thi cơng cơng trình b ng cách cho đ i nh n t m ng; theo nhu c u công vi c th c hi n ôn đ c th ng xuyên công tác s n xu t, đ y nhanh ti n đ thi công làm gi m đáng k chi phí c đ nh, đ y nhanh t c đ v n l u đ ng Vi c đ n v s n xu t đóng đ a bàn khác t i n i thi cơng cơng trình giúp cho có th s d ng nhân công đ a ph 3.3.3.2 ng gi m chi phí Nh ng t n t i ch y u công tác qu n chi phí : - Khâu l p k ho ch chi phí s n xu t ch a đ làm c s cho vi c th c hi n b c tr ng, t ng x ng v i ý ngh a c a c thi công cơng trình - Vi c quy t tốn cơng trình di n cơng trình hồn thành làm t ng nh ng giá tr chi phí khơng hi u qu khách quan nh t ng l m phát, t ng giá c , m t s lo i v t li u xây d ng 79 3.4 M t s bi n pháp h giá thành s n ph m l ch cH Công ty c ph n xây d ng du ng 3.4.1 Hoàn thi n công tác t ch c qu n lý, x p x p l c l ng lao đ ng công ty Là m t doanh nghi p m i thành l p nên cơng vi c hồn thi n b máy qu n t ch c lao đ ng khoa h c u h t s c quan tr ng, c n thi t đ i v i công ty Công ty c n nghiên c u xem xét c c u t ch c phòng ban, s l ng cán b qu n lý, công nhân viên danh sách, c n thi t bao nhiêu, n d ng nh ng ng i có n ng l c, trình đ , trách nhi m T ch c lao đ ng m t cách khoa h c, đem l i hi u qu cao : C c u lao đ ng danh sách, lao đ ng ng n h n t i u, đáp ng nhu c u s n xu t có tính mùa v mang tính linh ho t đáp ng nhu c u lao đ ng nh ng th i k cao m s n sàng đ y nhanh ti n đ thi công, t ng n ng su t lao đ ng, ti t ki m chi phí, h giá thành s n ph m Xây d ng k lu t nghiêm minh, ch đ khen th ng, k lu t đích đáng, đ ng viên k p th i, quan tâm u ki n s ng c a công nhân viên, kich thích lòng h ng say lao đ ng, t o mơi tr ng đồn k t thi đua toàn doanh nghi p 3.4.2 Áp d ng thành t u khoa h c k thu t - công ngh tiên ti n vào s n xu t Trong u ki n hi n nay, v i s phát tri n nh v bão c a khoa h c công ngh , vi c áp d ng khoa h c k thu t vào s n xu t v n đ đ c bi t quan tr ng đ i v i doanh nghi p, t o s n ph m ch t l ng cao, giá thành h , t ng n ng su t lao đ ng, đem l i hi u qu kinh t cao, giúp doanh nghi p chi n th ng c nh tranh, m t doanh nghi p m i thành l p, c s v t ch t k thu t thi u th n, ngu n v n kinh doanh h n h p, vi c áp d ng thành t u khoa h c, cơng ngh m i khó kh n gi i quy t v n đ cơng ty đ a nhi u bi n pháp tích c c nh : Tích lu l i nhu n, xin c p v n b sung, phát hành thêm c phi u, vay ngân hàng, … Th h i rut kinh nghi m t ng b 3.4.3 ng xuyên h c c đ u t m r ng chi u sâu y nhanh ti n đ thi công, t ng c ng ký k t h p đ ng xây l p y nhanh ti n đ thi cơng xây l p có ý ngh a quan tr ng đ i v i doanh nghi p : Gi m đ c nh ng chi phí c đ nh chi phí s n xu t kinh doanh, ( ti n l 80 ng cán b qu n lý, chi phí kh u hao tài s n c đ nh, ti n n n c, n tho i … ) m t khác đ y nhanh vòng quay c a v n t o u ki n m r ng s n xu t ti t ki m đ l cm t ng v n t vi c đâ nhanh ti n đ thi công, t ng l i nhu n, công ty ph I có bi n pháp t ch c lao đ ng s n xu t khoa h c, ph i h p m t cách nh p nhàng, cung ng v t t , ti n v n đ đáp ng nhu c u T ng c ng ký k t h p đ ng xây l p t ng doanh thu cho doanh nghi p, t o công n vi c làm cho ng i lao đ ng đ tđ cao uy tín c a th m dò th tr c u cơng ty ph I không ng ng nâng ng, xúc ti n ký k t h p đ ng xây l p, đ y nhanh ti n đ thi cơng cơng trình, tìm bi n pháp đ th ng th u xu t gi i pháp t ng c 3.5 ng hi u qu qu n chi phí s n xu t giai đo n xây d ng cơng trình c a công ty C ph n xây d ng du l ch cH ng Chi phí s n xu t kinh doanh giá thành s n ph m m t tr ng tâm qu n ch y u c a doanh nghi p Ch tiêu đóng vai trò quan tr ng ph n ánh k t q a ho t đ ng c a doanh nghi p H giá thành s n ph m ph ng h ng c b n lâu dàI đ t ng l i nhu n cho doanh nghi p h gía thành s n ph m doanh nghi p xây l p th ph ng h ng tr ng t i nh ng ng chung nh : Ti t ki m chi phí s n xu t kinh doanh giá thành s n ph m, đ y nhanh ti n đ thi công, nâng cao ch t l ng s n ph m, t ng n ng su t lao đ ng nâng cao hi u q a s d ng v n kinh doanh T nh ng ph ng h ng chung m i doanh nghi p xây l p ph i c n c vào u ki n c th cu đ đ bi n pháp thích h p cho cơng ty Qua tìm hi u Cơng ty C ph n xây d ng du l ch cH ng cho r ng đ ph n đ u h giá thành ph i th c hi n nh ng bi n pháp sau 3.5.1 T ng c ng qu n chi phí kinh doanh Ti n hành phân tích ho t đ ng kinh t sau cơng trình hồn thành đ ki m tra xem giá tr toán có phù h p v i th c t chi phícơng ty b hay khơng Xác đ nh nguyên nhân nh h ng t i cơng tác qu n chi phí s n xu t giáa thành s n ph m, phát hi n nhân t thích h p tích c c, tiêu c c Th m đ nh k t q a 81 c a t t c khâu trình s n xu t kinh doanh : Khâu l p d toán, khâu kh o sát, khâu l p k h ach, t ch c th c hi n thi cơng Trên c s rút kinh nghi m qu n đ a bi n pháp qu n khoa h c sát th c h n Qua tìm hi u th y công ty ch a tr ng t i vi c l p k ho ch chi phí s n xu t cho t ng cơng trình, m c h giá thành k ho ch Công ty th ng s d ng giá d toán làm c s đ giao khoán cho đ i Chính th mà hi u qu kinh t ch a cao ch a khuy n khích nhi u đ đ i ti t ki m chi phí, h giá thành s n ph m Trong th i gian t i công ty c n xem xét tr ng khâu l p k ho ch chi phí h giá thành s n ph m, ph i xác đ nh rõ nhi m v giá thành c a t ng cơng trình ây cơng vi c quan tr ng góp ph n qu n tơt chi phí s n xu t giá thành s n ph m M t s ph ph n tr ng pháp kh c ph c nh ng t n t i c a ph ng pháp khoán nh đ c p c : H n ch c n b n chi phi nhân công th ngồI nh ng cơng nhân có trình đ tay ngh th p, th ng ch a qua đào t o c b n ( đ i không mu n s d ng lao đ ng dài h n doanh nghi p ph i tr l ng cao h n ph i th c hi n nhi u ch đ nh :BHXH,BHYT, KPC , tr c p vi c, … ) ý th c k lu t lao đ ng c a công nhân thuê th ng kh c ph c h n ch theo c n gi i quy t m t s bi n pháp sau: -Có sách đào t o b i d ng tay ngh cho đ i ng công nhân k thu t nòng c t nh ng lao đ ng dài h n cu doanh nghi p công ty qu n lý, đ i ng phòng hành c a c u đ ng theo t ng cơng trình, u c u đ i s n xu t ph i tuân th yêu c u v lao đ n k thu t, đ đ m b o ch t l ng cơng trình đáp ng nhu c u công vi c qu n u hành cán b k thu t công ty c n n thêm m t s cán b k thu t có trình đ đ i h c tr lên, có tâm huy t kinh nghi m làm vi c gi m chi phí qu n doanh nghi p công ty c n th c hi n m t s bi n pháp nh sau: + m r ng s n xu t kinh doanh u ki n công ty m i tách ho t đ ng đ c l p Do c c u b máy t ch c c a cơng ty c n ph i hồn thi n d n xác đ nh rõ trách nhi m, nhi m v ch c n ng c a t ng phòng ban, cá nhân, đ nâng cao b máy qu n lý, 82 + i v i tài s n c đ nh dùng công tác qu n công ty hi n theo h p lý, đ đáp ng yêu c u thi t y u c a công tác qu n u hành M t khác v n s n xu t kinh doanh c a cơng ty r t h n h p th cơng ty c n xem xet k vi c mua s m thêm tài s n c đ nh dùng qu n c a công ty Chú tr ng t p trung hoàn thành k ho ch s n xu t kinh doanh c a công ty t ng hi u qu s d ng v n c đ nh, tài s n c đ nh dùng qu n lý, n u làm đ c nh v y t tr ng chi phí doanh nghi p giá thành tiêu th s gi m góp ph n nâng cao hi u qu kinh doanh + Qu n ch t ch kho n chi phí b ng ti n nh : Chi phí ti p khách, điên n n tho i, … c n xây d ng đ c đ nh m c h p theo quy đ nh c a nhà n c, c, xây d ng t l % chi tiêu t i đa doanh thu M i kho n chi ph i có ch ng t h p lý, h p l xem xét chi phí b có t ng ng v i l i ích mà kho n chi manng l i hay không, đ m b o nguyên t c ti t ki m – hi u qu + gi m chi phí lãi vay ph i tr ngân hàng, cơng ty c n tìm cách t ng vòng quay c a v n, t n d ng n l n đ nh nh : BHXH, n l u chuy n t i thi u đ i v i ti n ng cán b công nhân viên, n b n hàng cung c p v t t , xin ng tr c t ch đ u t ,… -Công ty c ng c n nghiên c u, xem xét ph ph ng pháp khoán theo kho n m c cac ng pháp khác mà công ty ap d ng đ v n d ng vào công ty cho phù h p -T ng c ng qu n giám sát tài đ i v i ho t đ ng s n xu t kinh doanh, ki m tra ch t ch vi c c p t m ng v i kh i l ng công tác xây l p th c hi n k , th c hi n vi c k ho ch s n xu t, ti n đ thi công cơng trình, giám sát xem xét đ i s d ng v n có m c đích hay khơng, vi c tốn t m ng, quy t tốn cơng trình ph i đ c ch p hành m t cách nghiêm ch nh 3.5.2 Qu n chi phí s n ph m đ i v i đ i s n xu t Khi đ i nh n cơng trình, nh n v n t m ng ph i s d ng v n m c đích, ti n hành thi cơng cơng trình theo dúng ti n đ thi công, đ y nhanh ti n đ thi công, ti t ki m chi phí, ti n hành h ch tốn theo dõi đ y đ xác k p th i t t c kho n chi, phát hi n kho n chi ch a h p lý,gây lãng phí đ có u ch nh k p th i, có 83 trách nhi m báo cáo v i công ty v tình hình s d ng v n, tình hình s n xu t hàng tháng, làm t t công tác qu n chi phí s n xu t cho đ i ph i ti n hành qu n cho t ng cơng trình, h ng m c cơng trình, giai đo n cơng trình theo t ng kho n m c chi phí, sau cu i tháng t ng h p l i ti n hành phân tích đánh giá tình hình s n xu t, tình hình qu n chi phí giá thành, ti n hành l p k ho ch cho tháng sau : i v i kho n m c chi phí nguyên v t li u, kho n m c chi m t nh t đ nh - giá thành s n ph m xây l p Vi c qu n nh m ti t ki m chi phí đóng vai trò đ c bi t quan tr ng, m t nh ng nhân t quan tr ng h giá thành s n ph m Do công ty không t ch c mua s m v t t d tr , có nhu c u phát sinh đ i t ch c cung ng v t t c s gia tr giao khốn cơng ty giao cho Các đ i ph i ti n hành mua v t t theo kh i l ng, ch ng loai đ nh tìm ngu n cung ng t t nh t, chi phí v n chuy n b c d nh nh t S d ng v t t theo đ nh m c kinh t ,, k thu t đ m b o ch t l ng cơng trình theo thi t k , s d ng m t cách ti t ki m, tránh lãng phí Các cơng trình th ng n m m t b ng tr ng tr i, ngồi tr i Vì th vi c đ u tiên công tác qu n v t li u b o v cơng trình xây l p ph i thi t l p hàng rào b o v , b o v cơng trình xây l p đ m b o an toàn thi công, xây d ng đ c m c hao h t kh ng ch m t đ n v s d ng i v i chi phí nhân cơng : C n b trí lao đ ng m t cách khoa h c h p lý, ng i vi c, nâng cao n ng su t lao đ ng đ ng ph i l n h n t c đ t ng ti n l ng, không đ m b o t c đ t ng n ng su t lao c s d ng lao đ ng có trình đ th p h n so v i yêu c u k thu t, công vi c đòi h i đ gi m chi phí, nh th s làm nh h - ng ch t l ng cơng trình, gi m tr c ti p uy tín c a doanh nghi p i v i chi phí s n xu t chung : C n ph i qu n ch t ch kho n chi phí này, ki n tồn b máy qu n đ i s n xu t theo h ng tinh gi m, g n nh , hi u qu M t khác giám sát ch t ch kho n chi nh ti p khách, giao d ch, h i h p n tho i,công tác phí, … M i kho n chi phí phát sinh đ u ph i h p l , c n có đ nh m c c th cho chi phí T ch c lao đ ng thi công m t cách khoa h c, ph i h p khâu, giai đo n thi công m t cách nh p nhành n kh p, đ m b o m d ng”k thu t “ đ y nhanh ti n đ thi cơng cơng trình, ph ng h ng c b n đ h gía thành cơng trình đ y nhanh vòng quay v n, nâng cao hi u qu kinh t , t o u ki n th c hi n công vi c ti p theo s m h n 84 3.5.3 Coi tr ng c i ti n k thu t, áp d ng thành t u khoa h c Trong u ki n hi n nay, v i s phát tri n nh v bão c a khoa h c công ngh , vi c áp d ng khoa h c k thu t vào s n xu t v n đ đ c bi t quan tr ng đ i v i doanh nghi p, t o s n ph m ch t l ng cao, giá thành h , t ng n ng su t lao đ ng, đem l i hi u qu kinh t cao, giúp doanh nghi p chi n th ng c nh tranh, m t doanh nghi p m i thành l p, c s v t ch t k thu t thi u th n, ngu n v n kinh doanh h n h p, vi c áp d ng thành t u khoa h c, cơng ngh m i khó kh n gi i quy t v n đ cơng ty đ a nhi u bi n pháp tích c c nh : Tích lu l i nhu n, xin c p v n b sung, phát hành thêm c phi u, vay ngân hàng, … Th ng xuyên h c h i rút kinh nghi m t ng b c đ u t m r ng theo chi u sâu -Phát tri n hình th c thuê ho t đ ng, thuê tài máy móc thi t b v i lo i mà cơng ty khơng có, đ đáp ng nhu c u khơng liên t c v lo i máy cho công tác s n xu t -V v n đ ng i : ây v n đ h t s c quan tr ng vi c áp d ng thành t u khoa h c công ngh vào s n xu t, công ty c n n d ng cán b có trình đ cao, có kinh nghi m làm viêc t t, đào t o b i d ng đ i ng cán b , cơng nhân k thu t đ nâng cao trình đ n ng l c ti p c n khoa h c cho h 3.5.4 T ng c ng hi u qu s d ng v n Qu n s d ng v n trình s n xu t kinh doanh nhân t quan tr ng nh h ng t i giá thành s n ph m Trong trình kinh doanh c a công ty ph i xác đ nh đ c nhu c u v n t ch c huy đ ng ngu n v n đáp ng nhu c u s n xu t kinh doanh, xác đ nh ngu n tài tr t i u T ch c s d ng t t s v n hi n có, qu n ch t ch kho n thu chi đ m b o kh n ng tốn c a cơng ty, ph I th ng xuyên tìm m i bi n pháp huy đ ng t i đa ngu n v n hi n có vào s n xu t kinh doanh, đ y nhanh ti n đ thi cơng t ng vòng quay c a v n, đ a bi n pháp s d ng hi u qu v n an toàn v n đ m b o phát tri n v n 3.5.4.1 i v i v n c đ nh nâng cao hi u qu s d ng v n c đ nh c a công ty, v n c đ nh c n ph i đ 85 c qu n c hai m t : qu n ch t ch v m t giá tr : Ph i theo dõi s l i c a c a tài s n c đ nh, v n kh u hao Qu n ch t ch v hi n v t c a v n c đ nh qu n tài s n c đ nh ph i ti n hành m s theo dõi đánh s xem xét k t c u tài s n c đ nh Công ty m i đ c thành l p nên vi c s d ng có hi u qu đ i v i v n c đ nh hi n t i, công ty ph i nghiên c u đ mua s m tài s n c đ nh tiên ti n hi n đ i, phù h p u ki n c a Trong trình s d ng tài s n c đ nh công ty ph i có k ho ch b o d ng s a ch a nâng cao hi u qu s d ng c a chúng, đ nh k hàng tháng hàng quý ph i t ch c đánh giá l i tài s n đ n m b t tình hình s d ng, kh n ng s d ng c a chúng Có bi n pháp kh c ph c hao mòn vơ hình, hao mòn h u hình : h i v i tài s n c đ nh ch u nh ng c a hao mòn vơ hình nh : Máy vi tính, m t s máy móc thi t b thi cơng cơng ty c n ph i s d ng ph 3.5.4.2 ng pháp kh u hao nhanh đ nhanh chóng thu hơid v n đ u t i v i v n l u đ ng công ty hi n t c đ l u chuy n v n l u đ ng th p c c u v n l u đ ng nhi u b t c p t hàng t n kho kho n ph i thu chi m t tr ng l n v n l u đ ng Ngu n tài tr ng n h n cho nhu c u v n l u đ ng c a công ty vay ng n h n ngân hàng Khi ti n đ thi cơng cơng trình châm cơng ty s g p khó kh n v v n l u đ ng đ c bi t ti n m t, u làm tr ng i, trì tr s n xu t kh c ph c tình tr ng công ty c n th c hi n m t s bi n pháp sau : Tìm ki m ngu n b sung cho nhu c u v n l u đ ng th công ty nh : ngh xin ch đ u t t m ng tr ng xuyên c n thi t c a c m t ph n v n s d ng mua ch u v t li u,… -Công tác t ch c đ m b o k ng n h n theo quý c n đ ho ch vay vôn dài h n ngân hàng t tháng cu i c a quý tr c tr ng l p k c đ th i gian làm th t c vay v n ngân hàng không b kéo dài đáp ng nhu c u v n cho đ i s n xu t kinh doanh c a công ty quý Thanh toán kho n n đ n h n, lãi đ n h n c a khách hàng - y nhanh ti n đ thi công h n n a nhanh chóng d t m nh ng ph n vi c 86 nghi m thu bàn giao cơng trình, tránh thi cơng dàn tr i, d n đ n giá tr s n ph m d dang l n , gây đ ng v n c a cơng ty Nhanh chóng bàn giao cơng trình h ng m c cơng trình hồn thành ôn đ c thu h i v n, kho n ph i thu - Vi c c p t m ng cho đ i ph i đ c ki m tra giám sát ch t ch theo nhu c u c a công vi c s th c hi n k , ki m tra h n n a vi c s d ng v n thúc đ y s n xu t, thu h i t m ng k ho ch có bi n pháp tài đ i v i vi c s d ng t m ng khơng m c đích, ti n đ thi công ch m b ng cách phát tri n, … VV 87 K T LU N CH T ng c NG ng qu n chi phí h giá thành s n ph m xây l p đóng vai trò quan tr ng vi c nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh c a m i doanh nghi p Ph n đ u h giá thành s n ph m xây l p m t ph lâu dài chi n l Trong xu h th ng tr ng h ng, bi n pháp c b n nh t mang tính c đ t ng l i nhu n c a doanh nghi p xây l p ng h i nh p tồn c u hóa nh hi n nay, m c đ canh tranh ng ngày tr lên kh c li t, h n th n a vài n m tr l i kh ng ho ng c a n n kinh t , doanh nghi p nói chung doanh nghi p xây d ng nói riêng g p ph i nh ng khó kh n nh t đ nh Vì v y, doanh nghi p c n ph i n l c nhi u h n n a, đ a đ doanh nghi p T ng c c nhi u gi i pháp đ đ m b o cho s phát tri n c a ng cơng tác qu n chi phí thi cơng xây d ng cơng trình m t y u t c n thi t c p bách công tác qu n d án đ u t xây d ng cơng trình T ng c ng cơng tác qu n chi phí nh m qu n có hi u qu chi phí xây d ng, tránh lãng phí th t đ m b o giá tr ch t l ng xây d ng cơng trình v m t giá tr tài kinh t xã h i Trên c s k t h p nh ng nghiên c u v lu n th c ti n công tác qu n chi phí thi cơng xây d ng cơng trình t i Cơng ty C ph n xây d ng du l ch Ch c ng nghiên c u đ xu t đ cH ng, c m t s gi i pháp phù h p kh thi nh m t ng ng công tác qu n chi phí thi cơng xây d ng cơng trình c a Cơng ty C ph n xây d ng du l ch cH ng th i gian t i 88 K T LU N VÀ KI N NGH K t lu n: Ngành xây d ng ngành đ c thù có nhi u ph c t p, s n ph m mang tính đ n chi c, s n xu t ch u s chi ph i nhi u c a u ki n t nhiên, xã h i (th i ti t, đ a hình, t p quán ngu i dân ), th i gian xây d ng kéo dài nh hu ng đ n công tác qu n u hành s n xu t S n ph m xây d ng ph c v cho nhu c u phát tri n kinh t xã h i c a đ t nu c đ ng l c cho phát tri n kinh t xã h i, nâng cao đ i s ng c a nhân dân S n ph m xây d ng có giá tr r t l n nên vi c qu n tr chi phí có hi u qu s ti t ki m đu c ti n v n cho doanh nghi p cho xã h i Do tính ch t đ c thù nhu v y nên qu n chi phí xây l p c a doanh nghi p c ng r t ph c t p ph thu c vào nh ng u ki n c a doanh nghi p, v y bên c nh nh ng gi i pháp đu c đ c a lu n v n c n ph i ti p t c nghiên c u thêm m t s gi i pháp khác (chun mơn hóa cơng tác qu n d án, nâng cao ch t lu ng qu n s n xu t v t li u ) đ nâng cao hi u qu công tác qu n chi phí xây l p c a cơng ty V i ý ngh a lu n v n nghiên c u gi i quy t v n đ sau : H th ng hố lu n v cơng tác qu n chí phí Làm rõ vai trò ho t đ ng c a doanh nghi p xây d ng n n kinh t th tru ng Làm rõ đ c m c a trình s n xu t xây d ng giao thơng, đ c m s n ph m xây d ng giao thơng Phân tích đánh giá th c tr ng cơng tác qu n chi phí m t doanh nghi p v a nh (Công ty CP XD&DL Xác đ nh y u t cH ng) nh hu ng đ n công tác qu n chi phí xây l p c a doanh nghi p Lu n v n c ng đ xu t m t s gi i pháp hồn thi n cơng tác qu n chi phí xây l p t i Công ty CP XD&DL cH ng 89 V i nh ng n i dung nghiên c u lu n v n, tác gi hy v ng đóng góp m t ph n nh bé vào cơng tác qu n chi phí c a doanh nghi p xây d ng ây v n đ r ng ph c t p, v i trình đ kh n ng nh t đ nh nên lu n án không tránh kh i nh ng h n ch Do ngồi nh ng k t qu đóng góp c a lu n v n, nhi u v n đ c n đu c ti p t c nghiên c u lâu dài Ki n ngh : + V phía nhà n Nhà n c: c c n ban hành nh ng quy đ nh, h cơng trình m t cách th ng nh t, có s ng d n ki m tra v qu n xây d ng n đ nh t ng đ i nh m giúp b o đ m trình đ u t th t c, quy trình s d ng v n hi u qu , đ m b o ch t l ng cơng trình xây d ng, đ m b o đ a cơng trình vào s d ng ti n đ đem l i giá tr kinh t xã h i Nhà n c c n phân c p qu n lý, gi m d n s can thi p tr c ti p, t o s ch đ ng cho Nhà th u ho t đ ng xây d ng cơng trình + V phía Công ty: - V i m i d án tr c vào th c hi n, Công ty c n có ph ng án chu n b , đ a l a ch n ti n đ thi công phù h p, t ch c m t b ng thi công h p đ m b o thu n ti n nh t cho công vi c - Công ty c n quy ho ch t t ngu n nhân s đ đ m nh n v trí quan tr ng, đáp ng yêu c u phát tri n c a Công ty giai đo n m i Hồn thi n cơng tác t ch c s n xu t, s p x p l i l c l ng lao đ ng h p đ t ng n ng su t lao đ ng ây m t yêu c u v a c p bách v a lâu dài - Thành l p T t v n giúp vi c l a ch n mua v t t , s a ch a đ xác đ nh giá mua v t t c a đ n v , đ ng th i ban hành quy đ nh c th v trình t , th t c mua, bán v t t t i đ n v cho phù h p Xây d ng k ho ch qu n đ i m i cơng ngh , máy móc thi t b thi công đáp ng nhi m v thi công t i d án l n Rà soát h th ng thi t b , thay th thi t b s d ng không hi u qu 90 DANH M C TÀI LI U THAM KH O [1] Qu c H i- Lu t u th u s 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 [2] Qu c H i- Lu t xây d ng s 50/2014/QH13 ngày 18 /06/2014 [3] Chính ph - Ngh đ nh s 32/2015/ N -Cp/N -CP ngày 25/03/2015 c a Chính ph v qu n chi phí đ u t xây d ng; [4] Chính ph - Ngh đ nh s 37/2015/ N -Cp/N -CP ngày 22/04/2015 c a Chính ph quy đ nh chi ti t v h p đ ng xây d ng; [5] Chính ph - Ngh đ nh 46/2015/N -CP ngày 12/5/2015 c a Chính ph v Qu n ch t l ng b o trì cơng trình xây d ng; [6] Chính ph - Ngh đ nh s 59/2015/N -CP c a Chính ph 18/06/2015 V qu n d án đ u t xây d ng; [7] Chính ph - Ngh đ nh s 63/2014/N -CP ngày 26/06/2014 c a Chính ph v Quy đ8 nh chi ti t thi hành m t s u c a Lu t đ u th u v l a ch n nhà th u; [8] B xây d ng- Thông t s 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 c a B Xây d ng Quy đ nh v phân c p cơng trình xây d ng h ng d n áp d ng qu n ho t đ ng đ u t xây d ng; [9] B xây d ng- Thông t s 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 c a B Xây d ng v vi c h ng d n xác đ nh đ n giá nhân cơng qu n chi phí đ u t xây d ng [10] B xây d ng- Thông t s 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 c a B Xây d ng v vi c h ng d n xác đ nh qu n chi phí đ u t xây d ng; [11] B xây d ng- Thông t 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 c a B Xây d ng v vi c h ng d n u ch nh giá h p đ ng xây d ng; [12] B xây d ng- Thông t s 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 c a B Xây D ng quy đ nh chi ti t m t s n i dung v qu n ch t l 91 ng b o trì cơng trình xây d ng; [13] B xây d ng- Quy t đ nh s 79/Q -BXD ngày 15/02/2017 c a B Xây d ng v vi c công b đ nh m c chi phí qu n d án t v n đ u t xây d ng cơng trình [14] B xây d ng- Thơng t 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 c a B tài v qu n , toán v n đ u t s d ng ngu n ngân sách nhà n c; [15] B xây d ng- Thông t 09/2016/TT-BTC v vi c quy t tốn d án hồn thành thu c ngu n v n nhà n c [16] Công ty c ph n xây d ng du l ch cH ng , H s n ng l c báo cáo tài n m 2013, 2014, 2015; [17] Nguy n Tr ng Hoan -Tr ng i h c Th y L i (2002) nh m c k thu t, đ n giá - d toán xây d ng, Nhà xu t b n Nông nghi p; [18] Nguy n Xuân Phú - Tr ng i h c Th y L i (2009), Giáo trình Kinh t xây d ng th y l i, [19] D ng c Ti n - Tr ng xây d ng nâng cao, Tr [20] Nguy n Tr ng T - Tr đ , Tr ng ng ng i h c Th y L i; i h c Th y L i (2012), Bài gi ng K ho ch ti n i h c Th y L i; [21] Nguy n Bá Uân-Tr xây d ng, Tr i h c Th y L i (2012), Bài gi ng Phân tích chi phí ng ng i h c Th y L i ,( Bài gi ng Ph ng pháp đ nh giá i h c Th y L i; [22] Nguy n Bá Uân, Ngô Th Thanh Vân- Tr ng i h c Th y L i (2006), Giáo trình Kinh t th y l i, Nhà xu t b n Xây d ng, Hà N i; [23] Nguy n Bá Uân- Tr nâng cao, Tr ng ng i h c Th y L i, Giáo trình Qu n d án xây d ng i h c Th y L i; [24] Trang web c a Chính ph , B K ho ch đ u t , B Tài chính, B Xây d ng, B Nông nghi p phát tri n nông thôn 92 ... C s khoa h c pháp lý qu n lý chi phí xây d ng .24 2.1.1 Chi phí qu n lý chi phí doanh nghi p 24 2.1.2 Phân lo i chi phí doanh nghi p 24 2.1.3 Chi phí thi cơng xây d ng cơng... 2.2.4 Chi phí u hành s n xu t t i công tr ng 33 2.2.5 Qu n lý chi phí tài 33 2.2.6 Qu n lý chi phí khác 34 2.3 Các ph ng pháp qu n lý chi phí thi công xây d ng:... th ng hố, c p nh t hồn thi n c s lý lu n v chi phí cơng tác qu n lý chi phí thi cơng xây d ng cơng trình, nhân t nh h ng đ n qu n lý chi phí q trình thi cơng c a công ty xây d ng Nh ng k t qu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tăng cường hiệu quả quản lý chi phí thi công xây dựng tại công ty đức hương , Giải pháp tăng cường hiệu quả quản lý chi phí thi công xây dựng tại công ty đức hương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay