Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện yên thủy, tỉnh hòa bình

88 5 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 14:57

B GIÁO D C ÀO T O TR NG B NÔNG NGHI P PTNT I H C TH Y L I BÙI H NH LINH ÁNH GIÁ TH C TR NG XU T GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU QU N CÁC CƠNG TRÌNH TH Y L I TRÊN A BÀN HUY N YÊN TH Y, T NH HỊA BÌNH LU N V N TH C S HÀ N I, N M 2018 B GIÁO D C ÀO T O TR NG B NÔNG NGHI P PTNT I H C TH Y L I BÙI H NH LINH ÁNH GIÁ TH C TR NG XU T GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU QU N CÁC CƠNG TRÌNH TH Y L I TRÊN A BÀN HUY N YÊN TH Y, T NH HỊA BÌNH Chun ngành: Qu n xây d ng Mã s : NG IH 60-58-03-02 NG D N KHOA H C: PGS.TS inh Tu n H i HÀ N I, N M 2018 L I CAM OAN Tác gi xin cam đoan cơng trình nghiên c u c a b n thân tác gi Các k t qu nghiên c u k t lu n Lu n v n trung th c, không chép t b t k m t ngu n d i b t k hình th c Vi c tham kh o ngu n tài li u đ th c hi n trích d n ghi ngu n tài li u tham kh o quy đ nh Tác gi Lu n v n Bùi H nh Linh i c L I CÁM N Tác gi xin bày t lòng bi t n sâu s c đ n PGS.TS inh Tu n H i th y h ng d n tr c ti p tác gi th c hi n Lu n v n Xin cám n th y dành nhi u cơng s c, trí tu , h ng d n, giúp đ th i gian tác gi th c hi n Lu n v n Tác gi xin bày t lòng bi t n đ n Tr t o ban c a Tr ng i h c Th y l i, Khoa Cơng trình, Phòng i h c Sau đ i h c, B môn Công ngh Qu n xây d ng, phòng ng có nh ng giúp đ , t o u ki n thu n l i cho tác gi trình th c hi n Lu n v n Tác gi xin cám n b n đ ng nghi p, b n bè n c giúp đ , đ ng viên tác gi nghiên c u Cu i cùng, tác gi xin cám n gia đình ln đ ng viên, khích l , ch d a v ng ch c đ tác gi hoàn thành vi c nghiên c u c a ii M CL C DANH M C HÌNH NH vi DANH M C B NG BI U vii DANH M C CÁC T M VI T T T viii U 1 Tính c p thi t c a đ tài M c đích nghiên c u .2 it ng ph m vi nghiên c u Cách ti p c n ph ng pháp nghiên c u C u trúc c a Lu n v n .2 CH NG T NG QUAN V CÔNG TÁC QU N CƠNG TRÌNH TH Y L I 1.1 T ng quan v cơng trình th y l i 1.1.1 Khái ni m v cơng trình th y l i 1.1.2 c m cơng trình th y l i 1.1.3 Vai trò c a cơng trình th y l i .5 1.1.4 Phân lo i cơng trình th y l i 1.2 Cơng tác qu n cơng trình th y l i .8 1.2.1 Cơng trình h ch a đ p dâng 1.2.2 Kênh m ng cơng trình kênh 12 1.2.3 Cơng trình tr m b m 15 1.3 Kinh nghi m qu n cơng trình th y l i th gi i Vi t Nam 19 1.3.1 Kinh nghi m th gi i 19 1.3.2 Kinh nghi m 1.4 K t lu n ch Vi t Nam .21 ng .24 CH NG C S KHOA H C V NÂNG CAO HI U QU QU N CÁC CƠNG TRÌNH TH Y L I 25 2.1 C s pháp v qu n công trình th y l i 25 2.1.1 Ngh đ nh 46/2015/N -CP ngày 12/05/2015 c a Th t ng Chính Ph v Qu n ch t l ng b o trì cơng trình xây d ng .25 2.1.2 Pháp l nh s 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/04/2001 c a y ban Th ng v Qu c h i v Khai thác b o v cơng trình th y l i 29 iii 2.2 Phân c p qu n cơng trình th y l i 34 2.2.1 i u ki n th c hi n phân c p 34 2.2.2 Tiêu chí phân c p qu n lý, khai thác cơng trình thu l i 34 2.2.3 Th c hi n phân c p 35 2.3 Qu n cơng trình th y l i 36 2.3.1 Nguyên t c qu n lý, khai thác cơng trình th y l i 36 2.3.2 Yêu c u c a cơng tác qu n lý, khai thác cơng trình th y l i 36 2.3.3 Trách nhi m qu n cơng trình th y l i 37 2.3.4 Trách nhi m c a ch s h u, ch qu n cơng trình th y l i 37 2.3.5 N i dung qu n cơng trình th y l i 38 2.4 Hi u qu qu n cơng trình th y l i 40 2.4.1 Các bi n pháp nâng cao hi u qu qu n khai thác cơng trình th y l i 40 2.4.2 Các thành t u đ t đ 2.5 K t lu n ch c qu n khai thác cơng trình th y l i 44 ng 48 CH NG TH C TR NG GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU QU N CƠNG TRÌNH TH Y L I TRÊN A BÀN HUY N YÊN TH Y, T NH HÒA BÌNH 49 3.1 Khái quát chung v huy n Yên Th y t nh Hòa Bình 49 3.1.1 i u ki n t nhiên 49 3.1.2 i u ki n kinh t xã h i 50 3.2 Th c tr ng công tác qu n công trình th y l i đ a bàn huy n n Th y t nh Hòa Bình 52 3.2.1 Hi n tr ng h th ng cơng trình th y l i đ a bàn huy n n Th y, t nh Hòa Bình 52 3.2.2 Th c tr ng v cơng tác qu n cơng trình th y l i đ a bàn huy n Yên Th y, t nh Hòa Bình 59 3.2.3 Nh ng u m công tác qu n công trình th y l i đ a bàn huy n 65 3.2.4 Nh ng v n đ h n ch , t n t i cơng tác qu n cơng trình th y l i đ a bàn huy n 66 3.2.5 Nguyên nhân c a nh ng v n đ h n ch , t n t i công tác qu n công trình th y l i đ a bàn huy n 68 iv 3.3 xu t m t s gi i pháp nâng cao hi u qu qu n công trình th y l i đ a bàn huy n .69 3.3.1 Gi i pháp chung 69 3.3.2 Gi i pháp v phân c p qu n .71 3.3.3 Gi i pháp v k thu t 72 3.3.4 Gi i pháp qu n khai thác, v n hành cơng trình th y l i 73 3.4 K t lu n ch ng .74 K T LU N KI N NGH .75 TÀI LI U THAM KH O .77 v DANH M C HÌNH NH Hình 1.1 S đ b trí h th ng cơng trình tr m b m 16 Hình 1.2 S đ cơng trình ki u tr m b m 17 Hình 3.1 Mơ hình c c u t ch c b máy qu n Nhà n vi c v qu n KTCTTL 70 DANH M C B NG BI U B ng 3.1 T ng h p cơng trình H ch a đ a bàn huy n Yên Th y 53 B ng 3.2 T ng h p cơng trình đ p dâng đ a bàn huy n Yên Th y .55 B ng 3.3 Cơng trình th y l i UBND huy n qu n .59 B ng 3.4 Cơng trình th y l i Công ty TNHH MTV KTCT Th y l i qu n 61 B ng 3.5 Cơng trình th y l i Cơng ty TNHH MTV 2-9 Hòa Bình qu n 62 vii DANH M C CÁC T VI T T T BNNPTNT B Nông nghi p Phát tri n nông thơn CNH Cơng nghi p hóa CTTL Cơng trình th y l i H H Hi n đ i hóa KTCT Khai thác cơng trình KT-XH Kinh t - xã h i MTQG Môi tr N Ngh đ nh NN Nông nghi p PTNT Phát tri n nông thôn ng Qu c gia QLKTCTTL Qu n khai thác công trình th y l i TCVN Tiêu chu n Vi t Nam TNHHMTV Trách nhi m h u h n m t thành viên UBND y ban nhân dân viii + N m 2016: S cơng trình th y l i đ đ c 7,5km kênh m nhà n ng T ng kinh phí th c hi n 10,1 t đ ng, đó: Kinh phí c h tr 8,2 t đ ng, kinh phí nhân dân đóng góp 1,9 t đ ng [6]; + N m 2017: S cơng trình th y l i đ đ c 19,04km kênh m nhà n c s a ch a, nâng c p: 13 cơng trình, kiên c c s a ch a, nâng c p: 36 cơng trình, kiên c ng T ng kinh phí th c hi n 23,1 t đ ng, đó: kinh phí c h tr 20,6 t đ ng, kinh phí nhân dân đóng góp 2,7 t đ ng [7]; - UBND huy n ph i h p v i Tr ng cao đ ng th y l i B c B t ch c l p t p hu n nâng cao n ng l c qu n lý, v n hành, khai thác cơng trình th y l i cho 38 t viên T h p tác dùng n c xã, T viên t h p tác dùng n c đ c c p ch ng ch v qu n lý, khai thác cơng trình th y l i đ m b o theo yêu c u t i Thông t s 40/2011/TT-BNNPTNT ngày 27/5/2011 c a B Nông nghi p Phát tri n nông thôn quy đ nh n ng l c c a t ch c, cá nhân tham gia qu n lý, khai thác công trình th y l i; - Hàng n m UBND huy n ph i h p v i UBND xã, T h p tác dùng n ki m tra, rà sốt cơng trình t i tiêu đ u m i di n tích t i tiêu n mi n th y l i phí đ l p h s danh m c cơng trình, di n tích t c xã c thu c di n i tiêu mi n th y l i phí báo cáo S Nông nghi p Phát tri n nông thôn th m đ nh; - UBND huy n th c hi n giám sát ho t đ ng qu n lý, khai thác b o v cơng trình thu l i c a cácCơng ty khai thác cơng trình thu l i đ a bàn; - Hàng n m UBND huy n xác nh n, đánh giá k t qu t i, tiêu theo t ng mùa v đ ngh c quan tài tốn, quy t tốn kinh phí c p bù cho t ch c khai thác cơng trình th y l i; - Rà soát l i h th ng cơng trình th y l i đ a bàn; t ng h p, đánh giá n ng l c c a h p tác xã, t h p tác theo quy đ nh; (2) Th c tr ng cơng tác qu n cơng trình c a công ty - L p k ho ch t in c, tiêu n c, c p n Nông nghi p phát tri n nông thôn đ t hàng; 64 c theo t ng bi n pháp t i, tiêu s - H ng n m, Công ty ký h p đ ng v i đ n v , H p tác xã huy n, d n n t c i cho tr ng; - T ng h p d toán c a t h p tác dùng n tác dùng n c xã (ph n cơng trình t h p c qu n nh ng n m h th ng cơng trình th y l i cơng ty qu n khai thác); - D tốn kinh phí c p bù mi n th y l i phí, kinh phí h tr khác g i S Nơng nghi p Phát tri n nông thôn S Tài t ng h p d tốn chi ngân sách c p t nh, báo cáo UBND t nh; - Xây d ng danh m c cơng trình, h ng m c cơng trình h th ng cơng trình thu c Cơng ty qu n c n chuy n giao cho t ch c h p tác dùng n (ho c ng c qu n c l i), g i S Nông nghi p Phát tri n nông thôn t ng h p trình UBND t nh quy t đ nh; - Tham gia xây d ng quy ch ph i h p ho t đ ng gi a Công ty qu n lý, khai thác cơng trình thu l i t ch c h p tác dùng n c t i xã 3.2.3 Nh ng u m cơng tác qu n cơng trình th y l i đ a bàn huy n - Th c hi n sách mi n thu l i phí phân c p qu n cơng trình th y l i nâng cao di n tích t i tiêu ch đ ng cho di n tích tr ng hàng n m, cơng trình th y l i c b n phát huy n ng l c t i tiêu ph c v s n xu t, n ng su t tr ng t ng t 3÷5%; - Ngu n kinh phí c p bù th y l i phí hàng n m UBND k p th i tu, s a ch a nhi u h th ng cơng trình th y l i b h h ng, xu ng c p N m 2016 s a ch a, nâng c p đ c 03 cơng trình bai dâng: Bai Tr c 2, xã ồn K t; Bai Ơng Th , xã Phú Lai; Bai xóm khang, xã Yên L c 01 cơng trình h ch a: H Liên K t, xã oàn K t v i t ng kinh phí 2,24 t đ ng N m 2017 kiên c đ ng xóm c 600m kênh m ng Mai, xã Yên Tr s a ch a, nâng c p Bai Chng, xã phí 1,8 t đ ng; 65 oàn k t v i t ng kinh - T ch c thành l p T h p tác dùng n c a ng ih c t i xã g n trách nhi m quy n l i ng l i công tác u ti t n nâng cao hi u qu t c b o v cơng trình th y l i t i tiêu c a cơng trình; - Cơng tác qu n lý, b o v cơng trình th y l i đ c nâng lên, đ c bi t cơng tác phòng ch ng l t bão; -B c đ u xây d ng th c hi n cơng tác xã h i hóa vi c đ u t xây d ng cơng trình th y l i thu hút m i ngu n l c t doanh nghi p nhân dân trình p Cây V ng đ c đ u t n o vét, nâng c p xây d ng v i m c kinh phí đ u t t đ ng, 100% ngu n v n đ đ u t ng i n hình nh cơng c Công ty CP khai thác Tr ng Phúc L c i dân t nguy n hi n đ t 3.2.4 Nh ng v n đ h n ch , t n t i công tác qu n cơng trình th y l i đ a bàn huy n - Th nh t, phân c p qu n lý: + Phân c p qu n ch a phù h p, CTTL đ a bàn huy n đ u doanh nghi p nhà n c qu n nên không t o đ c sân ch i cho doanh nghi p thu c thành ph n kinh t khác tham gia nên ch a huy đ ng đ v c nhà n c s c m nh c a t ch c cá nhân c c a nhân dân, đ c bi t ng + Công ty th c hi n d ch v nhà n ih ng l i t CTTL; c giao k ho ch t i, tiêu n nông nghi p (tuy hàng n m công ty ph i ký h p đ ng v i đ i t v c a công ty ) đ ng l i t d ch c i v i ho t đ ng t v n, thi t k xây d ng cơng trình th y l i c p n thơn mang tính kinh doanh nh ng cơng trình đ u đ c cho s n xu t ng h c toán b ng ngu n ngân sách nhà n v n ngân sách ho c v n vay nhà n khu c sinh ho t nông c đ u t t ngu n c b o lãnh; + Công tác tu, s a ch a cơng trình ch a đ c quan tâm m c Kinh phí tu, s a ch a ph thu c vào ngân sách nên h n ch vi c tu s a, n o vét, nâng c p cơng trình; 66 + C ch sách đ u t ch a h p lý, tr ng đ u t xây d ng m i, đ u t cơng trình đ u m i mà ch a quan tâm nhi u đ n đ u t nâng c p, hi n đ i hóa, hồn ch nh h th ng nên thi u đ ng b nh h ng đ n hi u qu khai thác nh h Cây Chu, xã oàn K t; h M n 1, M n 2, xã oàn K t; h th ng h xã a Phúc, - Th hai, qu n tài chính: + C ch qu n tài nhi u th t c, Cơng ty Khai thác không ch đ ng đ c ngu n v n công tác qu n b đ ng u hành công vi c Khi c n tu s a cơng trình ho c kh c ph c s c thiên tai gây ph i qua nhi u c p gi i quy t nên không kh c ph c k p th i s c x y + Ch a có quy n t ch th c s s n xu t: Ho t đ ng d ch v t i tiêu v n b chi ph i ch u áp l c m nh m c a quy n + C ch giá d ch v c p n c c a doanh nghi p không theo c ch giá mua bán s n ph m, d ch v cho h tiêu dùng mà c ch thu theo sách Nhà n c quy đ nh,không th c s c n c vào giá thành d ch v vàchi phí s n xu t th c t - Th ba: công tác ki m tra, tra, giám sát ch a bám sát th c ti n ch a đ coi tr ng, th t c hành r c m rà - Th t : mơ hình qu n th y nông xã ch a th c s ho t đ ng t t, nhi u n i mang tính hình th c, nhi u xã giao tr c ti p cho thơn t qu n lý, khai thác Nhi u h th ng cơng trình th y l i ch a phát huy h t n ng l c t i tiêu so v i thi t k ban đ u - Th n m: ch t l hi n thu đ ng d ch v t i tiêu n c ph c v s n xu t ch a cao Ch a th c c phí th y l i n i đ ng - Th sáu: công tác qu n lý, s d ng kinh phí c p bù th y l i phí g p khó kh n, v ng m c, đ c bi t kinh phí ký h p đ ng d ch v v i T h p tác dùng n - Th b y: l c l ng cán b làm công tác qu n nhà n c v th y l i c xã c p huy n, xã thi u: ch có 01 cán b đ i v i c p huy n 01 cán b kiêm nhi m đ i v i c p xã 67 y u v chun mơn, trình đ chun mơn khơng đ u Ch đ đãi ng cho đ i ng làm cơng tác qu n cơng trình th y l i ch a đ c quan tâm m c 3.2.5 Nguyên nhân c a nh ng v n đ h n ch , t n t i cơng tác qu n cơng trình th y l i đ a bàn huy n - Th nh t: ngu n kinh phí c p cho công tác tu, b o d m công trình th c t c n đ c tu, b o d ng th ng th p so v i đ u ng xuyên c a huy n - Th hai: h u h t cơng trình th y l i khai thác đ c xây d ng giai đo n nh ng n m 90, nên nhi u h ch a, đ p dâng h th ng kênh m đ ng b nên vi c d n n ch p vá, ch t l ct ng xây d ng thi u i g p nhi u khó kh n Nhi u cơng trình th y l i đ u t ng không cao, nên đ a vào s d ng đ c m t th i gian xu ng c p ph i s a ch a, làm l i nhi u l n, d n đ n vi c khai thác ngu n n có nguy c m t n đ nh ngu n n ct ct i hi u qu i - Th ba: h th ng th y l iho t đ ng d a k ho ch hàng n m mà không thay đ i m t cách k p th i theo tình hình nhu c u t i t ng th i m kh n ng cung c p ngu n n c - Th t : ch a quy đ nh c th v quy mô c ng đ u kênh phân đ nh trách nhi m qu n v n hành gi a Công ty t h p tác dùng n c, ch a có s ràng bu c v trách nhi m c a t ch c qu n lý, nh t đ i v i n kênh liên thôn, liên xã - Th n m: ý th c c a ng i dân vi c khai thác b o v cơng trình th y l i r t th p, đ c bi t đ i v i nh ng cơng trình h t ch y, ng đ c khoét c kênh m ng d n n c v ru ng c a gia đình - Th sáu: di n bi n th i ti t b t th nh h ng l n đ n ngu n n i dân nhi u ng, thiên tai h n hán, l bão th ng xuyên x y c ph c v s n xu t N m 2012, đ a bàn huy n x y m t đ t n ng nóng kéo dài làm cho tồn b h ch a b c n ki t, tr ng b thi t h i r t l n N m 2017, đ a bàn huy n x y m t đ t m a l l n kéo dài t 9÷12/10/2017 gây ng p úng, l quét, sói l làm thi t h i r t l n v i s n xu t nông 68 nghi p, nh h ng đ n đ i s ng nhân dân h n 30 cơng trình th y l i (bai dâng h ch a) - Th b y: n ng l c qu n lý, v n hành khai thác cơng trình th y l i c a m t s T h p tác dùng n thác d n n c h n ch Kinh phí c p cho T h p tác dùng n c chi cơng khai c th p ch a có đ nh m c qu n khai thác cơng trình th y l i, đ c bi t đ i v i di n tích Cơng ty TNHH MTV KTCTTL Hòa Bình qu n lý, công khai thác d n n c chi cho T h p tác dùng n c ch 63.000 đ ng t i cho 1ha lúa, màu -Th tám: vi c xác đ nh c ng đ u kênh đ i v i nhi u h th ng công trình thu l i r t khó kh n, có h th ng khó có th xác đ nh đ - Th chín: ch a có h c th c t ng d n c th cơng tác qu n lý, s d ng kinh phí c p bù th y l i phí 3.3 xu t m t s gi i pháp nâng cao hi u qu qu n cơng trình th y l i đ a bàn huy n 3.3.1 Gi i pháp chung - Hoàn thi n hành lang pháp cho đ i m i th ch qu n khai thác cơng trình th y l i, tr ng hoàn thi n th ch kinh t th tr cao vai trò ch th c a ng ng đ nh h ng xã h i ch ngh a, nâng i dân bên có liên quan th y l i - Rà soát, xây d ng, s a đ i b sung tiêu chu n, quy chu n k thu t, đ nh m c kinh t - k thu t v qu n lý, v n hành đ m b o an tồn cơng trình, đ c bi t h , đ p y m nh công tác tra, ki m tra, giám sát th ng xuyên qu n khai thác cơng trình thu l i - C n th ng nh t mơ hình t ch c qu n lý, ph tác qu n nhà n ng th c qu n t ng c ng công c đ i v i t ch c qu n k thu t h th ng CTTL t quy mô t l n đ n v a nh Ki n toàn b máy t ch c qu n nhà n c, m r ng nâng cao T ch c th y nông c s đ đ m b o cơng trình t đ u m i đ n n i đ ng đ u có ng i qu n 69 Hình 3.1 Mơ hình c c u t ch c b máy qu n Nhà n c v qu n KTCTTL - B sung hoàn thi n, u ch nh, ban hành quy đ nh, quy chu n v qu n đ u t , qu n k thu t b o v CTTL, u ch nh phân c p qu n k thu t b o v cơng trình th ng nh t t Trung - T ng c ng xu ng đ a ph ng ng c ng c th y nông c s bao g m c k t c u h t ng t ch c qu n khai thác Xây d ng sách t o đ ng l c đ ng tác dùng n i dân, t h p tác xã, t h p c tham gia t ch c qu n lý, đ u t , xây d ng k t c u h t ng th y l i,… C ng c t ch c th y nông c s , t ng c ng qu n khai thác có s tham gia (PIM), đào t o nâng cao n ng l c cho cán b , nhân viên qu n v n hành cơng trình th y l i - T ng c ng, ti p t c đ u t xây d ng c s h t ng th y l i, u tiên v n đ u t đ hoàn ch nh h th ng cơng trình th y l i l n; hồn thi n h th ng kênh m ng đ phát huy hi u qu c a h th ng - y m nh ng d ng khoa h c công ngh , trang b thi t b hi n đ i vào v n hành, xây d ng, qu n k thu t ki m soát ch t l ng cơng trình đ nâng cao hi u qu s d ng - i m i c ch sách tài v qu n lý, khai thác cơng trình th y l i: + i m i c ch sách tài theo h ng t o khung pháp đ huy đ ng, t o l p v n c a xã h i s d ng ngu n v n có hi u qu , th c hi n công b ng xã h i, b o đ m tài b n v ng cho đ n v qu n lý, khai thác CTTL 70 + Giao quy n t ch t ch u trách nhi m c a đ n v v tài chính, s d ng lao đ ng, k ho ch s n xu t, liên doanh liên k t phân ph i thu nh p + H tr , u đãi ho t đ ng kinh doanh khai thác t ng h p nh m khai thác t i đa ti m n ng l i th c a cơng trình t o thêm ngu n thu cho đ n v , gi m d n bao c p t ngân sách nhà n c Có sách khuy n khích t ch c cá nhân s d ng n ti t ki m, áp d ng bi n pháp t c i tiên ti n 3.3.2 Gi i pháp v phân c p qu n 3.3.2.1 i v i trung ng - S a đ i, xem xét hoàn thi n tiêu chí phân c p cơng trình theo h ng gi m quy mô, đ c bi t tiêu chí v đ p dâng, h ch a nh m đ m b o an toàn B sung h d n chi ti t n i dung, trình t th c hi n phân c p đ đ a ph h ng ng d tri n khai i v i vi c xác đ nh c ng đ u kênh, c n gi m quy mô c ng đ u kênh, b sung ng d n cách xác đ nh v trí c ng đ u kênh, h cho t ch c h p tác dùng n ng d n chuy n giao kênh liên xã c - Xây d ng, hoàn thi n v n b n quy ph m h ng d n đ áp d ng th c hi n đ t hàng, đ u th u qu n khai thác cơng trình thu l i - Các doanh nghi p t nhân, hình th c t ch c khác cá nhân đ c khuy n khích tham gia qu n cơng trình thu l i nh cơng trình thu l i n i đ ng có k t c u, quy trình v n hành đ n gi n đ a ph ng có u ki n phù h p - C n phân đ nh rõ trách nhi m qu n khai thác cơng trình gi a cơng ty khai thác cơng trình thu l i v i cá nhân, t ch c qu n khác, đ c bi t v n hành, b o v , tu b o d 3.3.2.2 - i v i đ a ph ng nh m b o đ m an tồn cơng trình ng i v i cơng trình v n hành đ n gi n nh : Bai Mu, Bai Vun, Bai Mùi, Bai Nang h th ng kênh m ng Công ty TNHH MTV KTCTTL Hòa Bình qu n nên xem xét giao cho T h p tác dùng n c xã qu n lý, khai thác 71 - UBND t nh c n h tr kinh phí đ th c hi n s a ch a, nâng c p công trình h ch a xu ng c p nghiêm tr ng có nguy c m t an tồn nh h Sung xã Yên L c, h H m, h Nhu i xã a Phúc, h L ng, h S u, h Tác Lót h Th liên h Cây V ng xã Ng c L ng xã L c Th nh, ng - UBND t nh c n đ a quy ho ch, k ho ch đ u t xây d ng c s h t ng nông nghi p, nông thôn H ng d n, ki m tra vi c th c hi n quy đ nh c a pháp lu t v qu n đ u t xây d ng; qu n khai thác công trình th y l i cho huy n, xã - H tr đ xây d ng c s h t ng th y l i n i đ ng theo quy mô canh tác tiên ti n, đ y m nh c gi i hóa, khuy n khích liên k t s n xu t, d n n đ i th a, canh tác theo quy mô l n 3.3.3 Gi i pháp v k thu t - UBND t nh c n ph i h p v i UBND huy n UBND xã t ng c ng công tác u tra kh o sát th c tr ng h th ng cơng trình th y l i đ l p k ho ch cho vi c đ u t xây d ng, tu, s a ch a nâng c p cơng trình th y l i - T p trung đ u t xây d ng, tu, s a ch a, nâng c p cơng trình tr ng m khơng nên đ u t dàn tr i - u t công trình đ ng b t cơng trình đ u m i kênh đ n n i đ ng - i m i trang thi t b v n hành công trình l c h u, đ u t trang b thi t b hi n đ i, áp d ng khoa h c công ngh công tác qu n k thu t - T ch c h i th o, t p hu n nâng cao trình đ v pháp lu t, k thu t ki n th c qu n chuyên ngành cho đ i ng cán b ng i dân tham gia qu n cơng trình - Th c hi n t t quy ch dân ch c s , công khai, minh b ch dân ch m i ho t đ ng đ t o s đ ng thu n cao c a doanh nghi p, nhân dân t o thu n l i vi c huy đ ng m i ng i l c t doanh nghi p ng i dân vi c xây d ng, tu nâng c p, s a ch a cơng trình th y l i - T ng c ng th c hi n công tác ph i k t h p gi a đ n b qu n c a huy n, xã s NN - PTNT đ t ng b c đ y m nh cơng tác xã h i hóa vi c đ u t xây d ng cơng trình th y l i đ a bàn huy n 72 3.3.4 Gi i pháp qu n khai thác, v n hành cơng trình th y l i - C n xem xét đ các công trình đ a ph t đ u t xây d ng khai thác đ - Tuyên truy n, ph bi n k l ng, H p tác xã, t nhân, h nông dân c mi n th y l i phí ng đ n t ng thơn b n, xã v sách c p bù mi n gi m th y l i phí 3.3.4.1 T h p tác dùng n - T h p tác dùng n c c đ u v c n phân công thành viên theo dõi sát t ng đ p, t ng n kênh, không đ x y tình tr ng đ u n th a n thi u n c đ có th t n d ng t i đa ngu n n - T h p tác dùng n c, phân ph i n c, cu i n c h p lý, hi u qu c c n ch đ ng vi c s a ch a, tu, b o d ng cơng trình thu c đ a bàn ph trách - công tác v n hành công trình đ t hi u qu cao nh t, t h p tác dùng n cc n giao cho t ng thành viên ch u trách nhi m ph trách t ng đ p theo đ a bàn, th ng xuyên ki m tra v n hành, u ti t n c - Hàng tu n t h p tác dùng n xã c n t ch c giao ban đ thành viên báo cáo tình tr ng ch t l c ng h ng hóc (n u có) t ng cơng trình tham m u s a ch a k p th i đ m b o an tồn cơng trình - Nâng cao n ng l c t ch c h p tác dùng n c đ qu n hi u qu cơng trình th y l i Các ban qu n c a t ch c h p tác dùng n cao k n ng qu n lý, v n hành b o d c t p hu n nâng ng cơng trình th y l i, cán b k thu t c n có ch ng ch chuyên môn nghi p v v th y l i,, ng nâng cao nh n th c v ph cc nđ ng pháp qu n t i dân c n đ c t p hu n i có s tham gia c a c ng đ ng, nâng cao nh n th c công tác b o v khai thác cơng trình th y l i 3.3.4.2 Cơng ty TNHH MTV KTCTTL Hòa Bình - Công ty c n ch đ ng u ti t kho n chi phí nh l y n i thu n l i bù đ p, h tr n i khó kh n, chi phí nhi u đ đ m b o có ngu n tu s a cơng trình đ u m i, trang tr i d u, n ch ng h n 73 - Công ty c n đa d ng hình th c qu n nh h p đ ng th u khoán qu n cơng trình, t n i đ c thù, h p đ ng thêm nhân l c đ ng i i quán xuy n, qu n công trình, đ m b o v n hành, khai thác cơng trình hi u qu - Cơng ty th c hi n qu n th ng xuyên, phân cơng cán b th sát cơng trình, phát hi n kh c ph c s c , đ a gi i pháp k p th i h n ch h h ng l n gi m chi phí ho t đ ng - Cơng ty c n m r ng thêm ho t đ ng cơng ích nh ch ng h n, ch ng úng, b m n c công nghi p, xây l p đ t ng thêm ngu n thu đ m b o kinh phí trang tr i ho t đ ng th ng niên đ u t s a ch a h th ng cơng trình 3.4 K t lu n ch ng Trong nh ng n m qua, đ a bàn huy n Yên Th y công tác th y l i đ tâm trú tr ng t huy n đ n c s xã, th tr n b i ch Trung ng h p tác dùng n ng trình d án c a t nh c bi t, vi c phân c p qu n rõ nét h n nh huy n thành l p t c t i xã g n trách nhi m quy n l i c a ng công tác u ti t n t c quan ih ng l i c b o v cơng trình th y l i t nâng cao hi u qu i tiêu c a cơng trình Tuy nhiên, mơ hình qu n th y nông xã ch a th c s ho t đ ng t t, nhi u n i mang tính hình th c, nhi u xã giao tr c ti p cho thôn t qu n lý, khai thác Nhi u h th ng cơng trình th y l i ch a phát huy h t n ng l ct i tiêu so v i thi t k ban đ u công tác qu n cơng trình th y l i đ t hi u qu cao huy n Yên Th y c n th c hi n nhi u gi i pháp đ ng b c n tr ng đ n nâng cao n ng l c t ch c h p tác dùng n c đ qu n hi u qu cơng trình th y l i 74 K T LU N KI N NGH K t lu n Huy n Yên Th y huy n thu n nơng nhi u khó, ln h ng ch u s b t tr c c a thiên nhiên, th i ti t mà có t i h n 80% dân s nông dân, t tr ng nông nghi p chi m t i 40% c c u kinh t H t ng y u, thi u đ ng b , nh t l nh v cth y l i M c dù nhi u khó kh n nh ng nhi u n m nay, huy n Yên Th y tr ng đ u t xây d ng m i nâng c p 30 cơng trình h ch a, bai dâng, cơng trình đê ch n l , kiên c 73km kênh m th ng th y l i đ ng n nay, h th ng kênh m ng kiên c hóa đ t 36,6% H c đ u t phát huy hi u qu , ch đ ng t gieo tr ng góp ph n h n ch tình tr ng thi u n i tiêu cho 46% di n tích c ph c v s n xu t nâng cao hi u qu qu n lý, khai thác CTTL huy n c n ph i th c hi n đ ng b nhi u gi i pháp t c ch sách đ n gi i pháp k thu t,… bên c nh huy n c n t ng c ng ki m tra cơng trình thu l i, xây d ng k ho ch tu, b o d ng cơng trình, nh t cơng trình tr ng m g n v i vi c u ti t n c ph c v s n xu t đ i s ng c a nhân dân Ch đ o, đôn đ c xã, th tr n th ng xuyên th c hi n chi n d ch toàn dân làm thu l i n i đ ng đ t đ m b o ch tiêu k ho ch giao Khi th c hi n t t đ ng b gi i pháp s góp ph n đáp ng nhu c u cung c p n c ph c v s n xu t, sinh ho t c a nhân dân, gi m thi u nh h ng thiên tai gây góp ph n thúc đ y phát tri n kinh t nông nghi p b n v ng Ki n ngh 2.1 i v i Trung ng - Hồn thi n c ch sách v qu n khai thác cơng trình th y l i; - Ti p t c đ i m i qu n h th ng cơng trình th y l i: hi n đ i hóa h th ng, ti p t c c ng c c s h t ng, u tiên s a ch a nâng c p, m r ng kênh m ng; t ng b th c hi n đ u th u qu n khai thác h th ng cơng trình th y l i; t ng c c ng n ng l c cho t ch c qu n khai thác công trình th y l i; - Ti p t c đ u t xây d ng c s h t ng th y l i, u tiên v n đ u t đ hoàn ch nh h th ng cơng trình th y l i l n; hồn thi n h th ng kênh m 75 ng đ phát huy hi u qu c a th th ng; nâng c p h th ng cơng trình th y l i; u tiên đ u t , xây d ng cơng trình th y l i cho vùng khơ h n, vùng sâu, vùng xa, u tiên xây d ng cơng trình th y l i ph c v tái c c u nông nghi p; - Tri n khai di n r ng gi i pháp t khuy n khích áp d ng cơng ngh t i tiên ti n, ti t ki m n i tiên ti n ti t ki m n c, xây d ng sách c; đ y m nh ho t đ ng nghiên c u khoa h c, xây d ng mơ hình trình di n 2.2 i v i huy n Yên Th y - C n quan tâm đ u t ngu n v n cho công tác s a ch a, nâng c p c bi t tr ng đ u t s a ch a, nâng c p có tr ng m cơng trình đ u m i quan tr ng, tránh đ u t dàn tr i; - i v i nh ng cơng trình cơng ty khai thác cơng trình th y l i qu n lý, c n t ng c ng công tác ki m tra an tồn h đ p, có ph mùa m a bão; th th ng án phòng ch ng l t bão ng xuyên, đ nh k tu, b o d ng cơng trình; đ ng th i, ng xuyên ki m tra đ phát hi n đ a bi n pháp kh c ph c k p th i nh ng h h ng; - T p trung kiên c hóa h th ng kênh m ng n i đ ng; - T p trung nâng cao trình đ cho cán b th y l i c p xã thông qua k đào t o ng n h n l p t p hu n; - Th c hi n tuyên truy n ch tr ng, sách, pháp lu t qu n khai thác b o v công trình th y l i, thơng qua ph ý th c b o v cơng trình th y l i, s d ng n 76 ng ti n thông tin đ i chúng đ nâng cao c ti t ki m TÀI LI U THAM KH O [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] y ban th ng v Qu c h i n c CHXHCN Vi t Nam “Pháp l nh s 32/2001/PL-UBTVQH10 v Khai thác b o v cơng trình th y l i.” Vi t Nam 2001 Qu c h i n c CHXHCN Vi t Nam “Lu t Th y l i s 08/2017/QH14.” Vi t Nam 2017 TCVN 8418:2010 “Cơng trình th y l i - Quy trình qu n v n hành, tu b o d ng c ng.” Vi t Nam 2010 Ngơ Trí Vi ng nnk Giáo trình Th y cơng Hà N i: Nhà xu t b n Xây d ng, 2004 Phòng Nơng nghi p PTNT huy n Yên Th y “Quy ho ch th y l i huy n Yên Th y n m 2015.” n Th y, Hòa Bình, Vi t Nam 2015 Phòng Nơng nghi p PTNT huy n Yên Th y “Báo cáo k t qu đ u t nâng c p h th ng cơng trình th y l i n m 2015; 2016.” Yên Th y, Hòa Bình, Vi t Nam 11/2016 Phòng Nơng nghi p PTNT huy n Yên Th y “Báo cáo k t qu đ u t nâng c p h th ng cơng trình th y l i n m 2017.” n Th y, Hòa Bình, Vi t Nam 11/2017 UBND huy n Yên Th y “Báo cáo c a y ban nhân dân huy n Yên Th y v tình hình qu n lý, khai thác cơng trình th y l i th c hi n c p bù, mi n th y l i phí đ a bàn huy n Yên Th y.” Yên Th y, Hòa Bình, Vi t Nam 2017 77 ENDNOTE (b trang cu i này) y ban th ng v Qu c h i n c CHXHCN Vi t Nam, Pháp l nh s 32/2001/PL-UBTVQH10 v Khai thác b o v cơng trình th y l i 2001 Qu c h i n TCVN 8418:2010, Cơng trình th y l i - Quy trình qu n v n hành, tu b o d ng c ng 2010 Ngơ Trí Vi ng, et al., in Giáo trình Th y cơng 2004, Nhà xu t b n Xây d ng Phòng Nơng nghi p PTNT huy n Yên Th y, Quy ho ch th y l i huy n Yên Th y n m 2015 2015 Phòng Nơng nghi p PTNT huy n Yên Th y, Báo cáo k t qu đ u t nâng c p h th ng cơng trình th y l i n m 2015; 2016 11/2016 Phòng Nơng nghi p PTNT huy n n Th y, Báo cáo k t qu đ u t nâng c p h th ng cơng trình th y l i n m 2017 11/2017 UBND huy n Yên Th y, Báo cáo tháng n m 2017 c a y ban nhân dân huy n Yên Th y v tình hình qu n lý, khai thác cơng trình th y l i th c hi n c p bù, mi n th y l i phí đ a bàn huy n Yên Th y 2017 c CHXHCN Vi t Nam, Lu t Th y l i s 08/2017/QH14 2017 78 ...B GIÁO D C VÀ ÀO T O TR NG B NÔNG NGHI P VÀ PTNT I H C TH Y L I BÙI H NH LINH ÁNH GIÁ TH C TR NG VÀ XU T GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU QU N LÝ CÁC CƠNG TRÌNH TH Y L I TRÊN A BÀN HUY N YÊN TH... qu n lý cơng trình th y l i; Ph m vi nghiên c u: Qu n lý cơng trình th y l i đ a bàn huy n Yên Th y, t nh Hòa Bình Cách ti p c n ph ng pháp nghiên c u Cách ti p c n: Trên c s nghiên c u c s lý. .. ánh giá th c tr ng đ xu t gi i pháp nâng cao hi u qu qu n lý công trình th y l i đ a bàn huy n n Th y, t nh Hòa Bình đ nghiên c u, v i mong mu n Lu n v n s m t đóng góp thi t th c vi c nâng cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện yên thủy, tỉnh hòa bình , Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện yên thủy, tỉnh hòa bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay