Quản lý vốn ODA giai đoạn nghiệm thu thanh toán công trình trạm bơm nghi xuyên

99 10 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 14:54

B GIÁO D C VÀ ÀO T O B NÔNG NGHI P VÀ PTNT TR NG I H C TH Y L I BÙI CL NG QU N V N ODA GIAI O N NGHI M THU, THANH TOÁN CƠNG TRÌNH TR M B M NGHI XUN LU N V N TH C S HÀ N I, N M 2017 B GIÁO D C VÀ ÀO T O B NÔNG NGHI P VÀ PTNT TR NG I H C TH Y L I BÙI CL NG QU N V N ODA GIAI O N NGHI M THU, THANH TỐN CƠNG TRÌNH TR M B M NGHI XUN Chun ngành: Qu n xây d ng Mã s : 60580302 NG IH NG D N KHOA H C PGS.TS LÊ V N HÙNG HÀ N I, N M 2017 L I CAM OAN Tác gi xin cam đoan cơng trình nghiên c u c a b n thân tác gi Các k t qu nghiên c u k t lu n lu n v n trung th c, không chép t b t k m t ngu n d đ i b t k hình th c nào.Vi c tham kh o ngu n tài li u (n u có) c th c hi n trích d n ghi ngu n tài li u tham kh o quy đ nh Tác gi lu n v n Bùi i cL ng L I CÁM N Tác gi xin chân thành c m n th y, cô giáo cán b Tr đ c bi t PGS.TS Lê V n Hùng ng b o, h ng d n giúp đ h c viên có đ ng i h c Th y l i, i dành nhi u th i gian, công s c, t n tình ch c ki n th c đ hồn thành lu n v n Do trình đ , kinh nghi m c ng nh th i gian nghiên c u h n ch nên lu n v n khó tránh kh i nh ng thi u sót, tác gi r t mong nh n đ c ý ki n đóng góp c a q th y, đ c gi Xin trân tr ng c m n! Hà N i, ngày tháng n m 2017 Tác gi lu n v n Bùi ii cL ng M CL C DANH M C CÁC HÌNH NH vii DANH M C B NG BI U viii DANH M C CÁC T M U VI T T T ix 1 Tính c p thi t c a đ tài M c đích c a đ tài Cách ti p c n ph it ng pháp nghiên c u .2 ng ph m vi nghiên c u Ý ngh a khoa h c ý ngh a th c ti n c a đ tài .2 K t qu d ki n đ t đ c CH NG T NG QUAN V V N ODACÔNG TÁC QU N CHI PHÍ U T XÂY D NG 1.1 Vai trò ý ngh a c a ngu n v n ODA đ i v i Vi t Nam 1.1.1 Quá trình hình thành ODA Vi t Nam 1.1.2 Các hình th c ODA 1.1.3 Vai trò c a ngu n v n ODA 1.2 K t qu s d ng v n ODA Vi t Nam nói chung c a ngành th y l i nói riêng .8 1.2.1 K t qu s d ng v n ODA Vi t Nam 1.2.2 K t qu s d ng v n ODA c a ngành th y l i 12 1.2.3 Vai trò c a ch th qu n s d ng v n ODA 13 1.3 Nh ng m t tiêu c c c a ngu n v n ODA 15 1.4 nh h ng phát tri n đ u t d án th y l i b ng ngu n v n ODA 17 1.4.1 Quan m s 1.4.2 nh h ng s d ng v n ODA 17 d ng v n ODA 17 1.5 M t s kinh nghi m qu n v n ODA th gi i h c rút cho Vi t Nam 19 1.5.1 Kinh nghi m qu n v n ODA th gi i 19 1.5.2 Nh ng kinh nghi m rút cho Vi t Nam 21 1.6 T ng quan v qu n chi phí 24 1.6.1 M t s khái ni m chung 24 iii 1.6.2 Nguyên t c l p chi phí d án đ u t xây d ng giai đo n th c hi n d án 26 1.6.3 Các giai đo n hình thành chi phí đ u t K t lu n ch xây d ng 27 ng 29 CH NG C S LU N NGHIÊN C U QU N V N U T GIAI O N NGHI M THU, THANH TOÁN D ÁN U T XÂY D NG S D NG V N ODA 30 2.1 Các v n b n pháp lu t v qu n v n ODA giai đo n nghi m thu, toán 30 2.2 N i dung chi phí d án đ u t xây d ng giai đo n th c hi n d án 31 2.2.1 Qu n t ng m c đ u t 2.2.2 D 31 tốn xây d ng cơng trình 32 2.3 L p k ho ch v n c a d án ODA 33 2.3.1 Nguyên t c l p k ho ch v n ODA 33 2.3.2 N i dung k ho ch v n đ u t 34 2.3.3 Quy trình l p thông báo v n đ u t 34 2.3.4 i u ch nh k ho ch 36 2.4 Công tác nghi m thu 37 2.4.1 Nghi m thu công vi c xây d ng 37 2.4.2 Nghi m thu b ph n cơng trình xây d ng, giai đo n thi công xây d ng, ch y th liên đ ng có t i 38 2.4.3 Nghi m thu hồn thành h ng m c cơng trình, cơng trình xây d ng đ a vào s d ng 40 2.5 Thanh toán v n đ u t xây d ng 42 2.5.1 Các hình th c rút v n 42 2.5.2 Nguyên t c chung toán v n đ u t 43 2.5.3 C quan toán v n đ u t 44 2.5.4 M tài kho n 44 2.5.5 H s pháp g i m t l n c a d 2.5.6 T m ng v n 46 2.5.7 Thu h i t m án 44 ng 48 2.5.8 Thanh tốn kh i l ng hồn thành 49 2.6 Vai trò ch th cơng tác tốn 52 iv 2.6.1 Ch đ u t 52 2.6.2 Các B 2.6.3 C y ban nhân dân t nh, huy n 53 quan tài c p 53 2.6.4 Kho b c Nhà n c 54 2.7 Nh ng nhân t nh h ng đ n qu n v n giai đo n nghi m thu toán d án đ u t s d ng ngu n v n ODA .55 2.7.1 Nhân t pháp lý, sách 55 2.7.2 Nhân t qu n nhân s , ng 2.7.3 Nhân t th tr i 56 ng 56 2.7.4 Nhân t đ c m u ki n thi cơng cơng trình xây d ng 57 K T LU N CH NG 58 CH NG QU N V N ODA GIAI O N NGHI M THU, THANH TỐN CHO CƠNG TRÌNH TR M B M NGHI XUYÊN, HUY N KHOÁI CHÂU, T NH H NG YÊN 59 3.1 Gi i thi u v ch đ u t Ban Qu n trung ng d án th y l i 59 3.2 Gi i thi u v ti u d án đ u t xây d ng tr m b m Nghi Xuyên 62 3.2.1 M c tiêu nhi m v c a d án đ u t xây d ng tr m b m Nghi Xuyên 62 3.2.2 Các thông s k thu t: 62 3.2.3 Các h ng m c cơng trình đ c t: 64 3.3 Th c tr ng cơng tác nghi m thu, tốn c a cơng trình tr m b m Nghi Xun, huy n Khoái Châu, t nh H ng Yên .66 3.3.1 T ng m c đ u t cơng trình tr m b m Nghi Xuyên, huy n Khoái Châu, t nh H ng Yên 66 3.3.2 Quá trình tri n khai th c hi n d án đ u t xây d ng tr m b m Nghi Xuyên 67 3.3.3 Cơng tác nghi m thu t i cơng trình tr m b m Nghi Xuyên 69 3.3.4 Th c tr ngthanh tốn t i cơng trình tr m b m Nghi Xuyên 69 3.4 Gi i pháp nâng cao qu n v n giai đo n nghi m thu, toán 76 3.4.1 Gi i pháp v công tác v n đ u t 76 3.4.2 Hoàn thi n công tác h p đ ng 76 3.4.3 Nâng cao công tác nghi m thu cơng vi c hồn thành 79 3.4.4 Hồn thi n cơng tác toán v n đ u t 80 v K T LU N CH NG 84 K T LU N VÀ KI N NGH 85 K t lu n 85 Ki n ngh 85 TÀI LI U THAM KH O 87 vi DANH M C CÁC HÌNH NH Hình1.1 Tr m b m Nghi Xuyên – D án ADB5 Hình1.2 C u Nh t Tân – S d ng v n JICA Hình1.3 Xây d ng c s m i tr ng i h c th y l i – D án ADB5 10 Hình1.4 Kênh Nhiêu L c – Th Nghè – s d ng v n WB 11 Hình 3.1 S đ t ch c Ban Qu n Trung ng D án Th y l i .61 Hình 3.2 Cơng trình tr m b m Nghi Xun, huy n Khoái Châu, t nh H ng Yên .62 vii DANH M C B NG BI U B ng 1.1 Huy đ ng v n ngành nông nghi p th i k 1996-2015 (Ngu n V k ho ch - B Nông nghi p Phát tri n nông thôn) 13 B ng 3.1 T ng m c đ u t D án đ u t xây d ng tr m b m Nghi Xuyên, huy n Khoái Châu, t nh H ng Yên 67 viii - H s qu n ch t l ng - H s toán: • Gi y đ ngh toán c a nhà th u • B ng giá tr đ ngh tốn có ch ký c a đ i di n ch đ u t , nhà th u thi công • Ph l c 03a: B ng xác đ nh giá tr kh i l ng cơng vi c hồn thành theo h p đ ng đ ngh toán có ch ký c a đ i di n ch đ u t , nhà th u thi cơng • Ph l c 04: B ng xác đ nh giá tr kh i l ng công vi c phát sinh ngồi h p đ ng đ ngh tốn có ch ký c a đ i di n ch đ u t , nhà th u thi cơng • Biên b n nghi m thu xác nh n kh i l ng hồn thành giai đo n thi cơng xây l p có ch ký c a đ i di n ch đ u t , nhà th u t v n giám sát, nhà th u thi cơng • Ph l c kh i l ng hoàn thành đ t toán Giá tr toán đ n ngày 30/4/2017 lô A: 149.596.223.410 đ ng / 156.324.401.000 đ ng Giá tr tốn đ n ngày 30/4/2017 lơ B: 84.977.621.340 đ ng / 85.664.135.000đ ng 3.3.4.5 Gói th u 02/NX-HY: Cung c p l p đ t thi t b máy b m, đ ng c t n (H p đ ng tr n gói) Giá tr h p đ ng: 184.035.712.214 đ ng Nhà th u trúng th u: Công ty Hyosung Goodspring, Inc S ti n t m ng: 25% giá tr h p đ ng S ti n t m ng đ c ch đ u t thu h i t l n toán đ u tiên l n toán ti p theo thu h i h t toán đ t 80% giá h p đ ng Qua m i đ t nghi m thu ch đ u t s thu h i ti n t m ng t i thi u 40% giá tr nghi m thu 73 H s toán g m: - H s qu n ch t l ng - H s tốn: • Gi y đ ngh tốn c a nhà th u • B ng giá tr đ ngh tốn có ch ký c a đ i di n ch đ u t , nhà th u thi cơng • Ph l c 04: B ng xác đ nh giá tr kh i l ng cơng vi c phát sinh ngồi h p đ ng đ ngh tốn có ch ký c a đ i di n ch đ u t , nhà th u thi cơng • Biên b n nghi m thu xác nh n kh i l ng hoàn thành giai đo n thi cơng xây l p có ch ký c a đ i di n ch đ u t , nhà th u t v n giám sát, nhà th u thi cơng • Ph l c kh i l ng hồn thành đ t tốn Giá tr toán đ n ngày 30/4/2017: 184.035.712.000 đ ng/184.035.712.000 đ ng 3.3.4.6 Gói th u 03/NX-HY: Giám sát thi công xây d ng l p đ t thi t b Giá tr h p đ ng: 3.213.052.000 đ ng Nhà th u trúng th u: Liên danh công ty c ph n t v n & xây d ng Thu n Phong v i công ty c ph n t v n xây d ng chuy n giao cơng ngh H s tốn g m • Gi y đ ngh than tốn • Biên b n nghi m thu kh i l ng t v n giám sát thi công xây d ng l p đ t thi t b đ t tốn • Ph l c 03a: B ng xác đ nh giá tr kh i l ng cơng vi c hồn thành theo h p đ ng đ ngh tốn có ch ký c a đ i di n ch đ u t , nhà th u thi cơng 74 • Ph l c 04: B ng xác đ nh giá tr kh i l ng công vi c phát sinh ngồi h p đ ng đ ngh tốn có ch ký c a đ i di n ch đ u t , nhà th u thi cơng • Biên b n giao nh n s n ph m Giá tr toán đ n ngày 30/4/2017: 3.213.052.000 đ ng/3.213.052.000đ ng 3.3.4.7 Gói th u s 05/NX-HY: Xây d ng c ng H ng Qu t; N o vét, m r ng kênh xây d ng cơng trình kênh đo n t K420 ÷ K540 (H p đ ng theo đ n giá c đ nh) Giá tr h p đ ng cu i cùng:43.015.000.000 đ ng S ti n t m ng: 25% giá tr h p đ ng S ti n t m ng đ c ch đ u t thu h i t l n toán đ u tiên l n toán ti p theo thu h i h t toán đ t 80% giá h p đ ng Qua m i đ t nghi m thu ch đ u t s thu h i ti n t m ng t i thi u 40% giá tr nghi m thu H s toán g m: - H s qu n ch t l ng - H s tốn: • Gi y đ ngh tốn c a nhà th u • B ng giá tr đ ngh tốn có ch ký c a đ i di n ch đ u t , nhà th u thi cơng • Ph l c 03a: B ng xác đ nh giá tr kh i l ng cơng vi c hồn thành theo h p đ ng đ ngh tốn có ch ký c a đ i di n ch đ u t , nhà th u thi cơng • Ph l c 04: B ng xác đ nh giá tr kh i l ng công vi c phát sinh h p đ ng đ ngh tốn có ch ký c a đ i di n ch đ u t , nhà th u thi cơng • Biên b n nghi m thu xác nh n kh i l ng hoàn thành giai đo n thi cơng xây l p có ch ký c a đ i di n ch đ u t , nhà th u t v n giám sát, nhà th u thi cơng 75 • Ph l c kh i l ng hồn thành đ t tốn Giá tr toán đ n ngày 30/4/2017: 39.245.000.000 đ ng / 43.015.000.000 đ ng 3.4 Gi i pháp nâng cao qu n v n giai đo n nghi m thu, tốn 3.4.1 Gi i pháp v cơng tác v n đ u t K ho ch v n n m = Kh i l ng n m tr c ch a toán + Kh i l ng th c hi n n m k ho ch Ch đ u t ph i ki m soát ch t ch ph m vi, quy mô, c c u t ng m c đ u t c a d án đ c phê t; theo dõi ch t ch chi phí d án, xác đ nh xác nhu c u s d ng v n c a d án đ xây d ng k ho ch gi i ngân chi ti t cho t ng tháng n m k ho ch, đ xu t u hòa, u ch nh k ho ch k p th i, tránh lãng phí v n đ u t Giao tri n khai k ho ch đ u t công n m t nh ng ngày đ u n m, khơng đ tình tr ng ch m giao v n, ch m tri n khai th c hi n gi i ngân k ho ch n m Làm rõ trách nhi m, x nghiêm t ch c cá nhân vi ph m, đ c bi t t ch c, cá nhân gây ch m tr vi c th c hi n k ho ch đ u t công n m gây th t thốt, lãng phí ngu n l c c a nhà n T ng c c ng công tác theo dõi, ki m tra, đánh giá đ i v i 100% k ho ch, ch trình, d án đ u t cơng đ ng c c p có th m quy n phê t 3.4.2 Hoàn thi n công tác h p đ ng 3.4.2.1 C n c pháp ký k t h p đ ng Lu t Xây d ng, Lu t u th u, ngh đ nh, thông t h ng d n thi hành lu t trên, v i quy đ nh v qu n v n c a nhà tài tr n c ngoài, t ch c qu c t tham gia góp v n Ngồi có v n b n pháp nh v n b n k t qu l a ch n nhà th u, v n b n ch đ nh th u, biên b n th ng th o, đàm phán h p đ ng 3.4.2.2 H s h p đ ng ph l c kèm theo h p đ ng H s h p đ ng ph i tuân th quy đ nh chung v n b n pháp lu t Vi t Nam thông l qu c t Tùy theo quy mơ, tính ch t cơng vi c, tài li u kèm theo h p đ ng xây 76 d ng có th bao g m tồn b hay m t ph n tài li u nh thông báo trúng th u ho c ch đ nh th u; i u ki n c th c a h p đ ng ho c i u kho n tham chi u đ i v i h p đ ng t v n xây d ng; i u ki n chung c a h p đ ng; H s m i th u ho c h s yêu c u c a bên giao th u; Các b n v thi t k ch d n k thu t;H s d th u ho c h s đ xu t c a bên nh n th u; Biên b n đàm phán h p đ ng, v n b n s a đ i, b sung h p đ ng; Các ph l c c a h p đ ng; B o đ m th c hi n h p đ ng, b o lãnh ti n t m ng 3.4.2.3 Kh i l ng ph m vi cơng vi c qu n chi phí khâu toán v n c n xác đ nh rõ kh i l ng công vi c th c hi n h p đ ng cho t ng cơng trình, h ng m c cơng trình Kh i l xác đ nh ph i theo h s thi t k đ c phê t, tr ng đ c ng h p có nh ng b sung, u ch nh so v i thi t k , h s d th u c n có s đ ng ý c a t v n thi t k , sau t v n thi t k có ý ki n đ xu t v i ch đ u t , ch đ u t đ ng ý ch đ u t nhà th u m i ti n hành tho thu n ký k t b sung h p đ ng ho c ký k t h p đ ng m i có kèm theo ph l c b sung h p đ ng Tr ng h p kh i l ng gi a h s thi t k h s d th u có s khác t v n thi t k ho c nhà th u c n có v n b n g i ch đ u t đ ch đ u t đ a quy t đ nh Kh i l h p đ ng n u v t m t t l nh t đ nh (đ ch đ u t xem xét, u ch nh đ n giá c a kh i l ng phát sinh c ghi c th h p đ ng) ng phát sinh 3.4.2.4 Giá h p đ ng, t m ng thanhtoán Giá h p đ ng xây d ng đ phán, th c xác đ nh c n c vào giá trúng th u, ho c k t qu đàm ng th o h p đ ng xây d ng gi a bên Giá h p đ ng tr n gói giá h p đ ng khơng thay đ i su t q trình th c hi n h p đ ng đ i v i kh i l tr ng công vi c thu c ph m vi h p đ ng ký k t, tr ng h p b t kh kháng thay đ i ph m vi công vi c ph i th c hi n Giá h p đ ng theo đ n giá c đ nh đ công vi c nhân v i kh i l c xác đ nh c s đ n giá c đ nh cho ng công vi c t ng ng thay đ i su t th i gian th c hi n h p đ ng, tr tr 77 n giá c đ nh đ n giá không ng h p b t kh kháng Giá h p đ ng theo đ n giá u ch nh đ tr c xác đ nh c s đ n giá u ch nh t giá theo th a thu n h p đ ng nhân v i kh i l ng đ ng công vi c t ng c u ch nh giá Giá h p đ ng theo th i gian đ c xác đ nh c s m c thù lao cho chuyên gia, kho n chi phí ngồi m c thù lao cho chun gia th i gian làm vi c (kh i l ng) tính theo tháng, tu n, ngày, gi M c t m ng t i thi u đ a) c quy đ nh nh sau: i v i h p đ ng t v n: 15% giá h p đ ng đ i v i h p đ ng có giá tr 10 t đ ng 20% giá h p đ ng đ i v i h p đ ng có giá tr đ n 10 t đ ng b) i v i h p đ ng thi cơng xây d ng cơng trình: 10% giá h p đ ng đ i v i h p đ ng có giá tr 50 t đ ng 15% giá h p đ ng đ i v i h p đ ng có giá tr t 10 t đ ng đ n 50 t đ ng 20% giá h p đ ng đ i v i h p đ ng có giá tr d i 10 t đ ng M c thu h i t m ng v n (Do ch đ u t th ng nh t v i nhà th u đ xác đ nh); Th i m b t đ u thu h i: t l n toán đ u tiên; Th i m thu h i h t: toán kh i l Ti n t m ng s đ ng hoàn thành đ t 80% giá tr h p đ ng c thu h i b ng cách gi m tr l n toán, t l gi m tr d a t l thu h i theo quy đ nh h p đ ng Tr ch a đ c thu h i h t tr ng h p s ti n t m ng c ký biên bàn bàn giao hoàn thành k t thúc h p đ ng xây d ng s ti n t m ng ch a thu h i s n đ n h n nhà th u có trách nhi m toán cho Ch đ ut H p đ ng tr n gói: Thanh tốn theo t l ph n tr m giá h p đ ng ho c giá cơng trình, h ng m c cơng trình, kh i l ng công vi c t 78 ng ng v i giai đo n toán mà bên th a thu n h p đ ng, tốn khơng đòi h i có xác nh n kh i l ng hoàn thành chi ti t i v i h p đ ng theo đ n giá c đ nh đ n giá u ch nh: Thanh toán c s kh i l ng th c t hoàn thành (k c kh i l ng t ng ho c gi m, n u có) đ c nghi m thu c a t ng l n toán đ n giá h p đ ng ho c đ n giá u ch nh theo th a thu n h p đ ng i v i h p đ ng theo th i gian vi c tốn đ • Chi phí cho chun gia đ c quy đ nh nh sau: c xác đ nh c s m c l ng cho chuyên gia chi phí liên quan bên th a thu n h p đ ng nhân v i th i gian làm vi c th c t đ c nghi m thu (theo tháng, tu n, ngày, gi ) • Các kho n chi phí ngồi m c thù lao cho chun gia tốn theo ph ng th c toán quy đ nh h p đ ng 3.4.2.5 Thay đ i u ch nh đ n giá giá h pđ ng B sung nh ng kh i l không làm v ng cơng vi c h p ch a có đ n giá h p đ ng nh ng t giá gói th u đ c phê t ch đ u t nhà th u tính toán, th a thu n ký k t ph l c b sung h p đ ng; tr t ph i đ kh i l c ng ng h p v t giá gói th u đ c phê i có th m quy n quy t đ nh đ u t xem xét, quy t đ nh; ng cơng vi c có đ n giá h p đ ng đ hoàn thành th c t (t ng ho c gi m so v i kh i l c xác đ nh theo kh i l ng h p đ ng ký) đ ng c nghi m thu i v i nh ng kh i l ng phát sinh n m ph m vi h p đ ng ký mà ch a có đ n giá h p đ ng, bên tham gia h p đ ng ph i th ng nh t đ n giá đ th c hi n kh i l ng công vi c tr c th c hi n 3.4.3 Nâng cao công tác nghi m thu công vi c hồn thành Nghi m thu h ng m c cơng trình, b ph n, giai đo n thi cơng nghi m thu bàn giao đ a vào s d ng quy đ nh b t bu c v qu n ch t l đo n đ c th c hi n t t không nh ng đáp ng đ 79 ng cơng trình xây d ng Giai c yêu c u k thu t v ch t l ng mà góp ph n gi m m t ph n đáng k th t thoát giai đo n thi cơng xây d ng cơng trình Vì v y h p đ ng c n nêu rõ u ki n đ c nghi m thu, n i dung nh ng công vi c c n nghi m thu (nghi m thu t ng ph n, nghi m thu tồn b cơng vi c) đ m b o cơng tác nghi m thu có hi u qu , nhà th u ph i ti n hành nghi m thu n i b Giai đo n ki m tra l i n i dung công vi c th c hi n, tiêu chu n k thu t đ c áp d ng Sau đó, m i g i v n b n cho k s t v n giám sát đ nghi m thu th c Trong q trình nghi m thu, k s t v n giám sát ph i có ph ng pháp ki m tra thích h p đ i v i t ng công vi c nghi m thu, đo đ m chi ti t v t li u, b ph n c u t o theo quy đ nh Tr ng h p nhà th u th c hi n sai, ph i có v n b n g i nhà th u ch đ u t v vi c d b yêu c u làm l i che khu t n u ch a đ c bi t đ i v i nh ng ph n b c s đ ng ý c a k s t v n giám sát, nhà th u ph i t o m i u ki n đ y đ đ k s ki m tra, đo đ m ph n cơng trình b bao ph ho c b che khu t ki m tra ph n móng tr ph i báo tr c ti n hành công vi c ti p theo Nhà th u c cho k s s n sàng cho vi c ki m tra ph n cơng trình ho c ph n móng, đ ng th i k s t v n giám sát ph i không đ c ch m ch tham d vi c ki m tra đo đ m ph n vi c nghi mthu Kh i l ng nghi m thu đ l n h n kh i l c tính xác tránh hi n t ng kh i l ng nghi m thu ng th c t th c hi n gây th t thoát ngu n v n đ u t 3.4.4 Hoàn thi n cơng tác tốn v n đ u t 3.4.4.1 Giai đo n 1: Ki m soát t ký k t h p đ ng gi a ch đ u t nhà th u trúng th u a) i v i h p đ ng tr n gói: Giá h p đ ng tr n gói giá h p đ ng không thay đ i su t trình th c hi n h p đ ng đ i v i kh i l tr Tr ng công vi c thu c ph m vi h p đ ng ký k t, tr ng h p b t kh kháng thay đ i ph m vi công vi c ph i th c hi n ng h p có phát sinh h p nh ng cơng vi c ngồi ph m vi h p đ ng ký (đ i v i h p đ ng thi công xây d ng, h p đ ng cung c p thi t b n m ngồi ph m vi 80 cơng vi c ph i th c hi n theo thi t k ; đ i v i h p đ ng t v n n m nhi m v t v n ph i th c hi n) Tr ng h p này, u ch nh kh i l ng khơng làm v t giá gói th u đ c phê t ch đ u t nhà th u tính tốn, th a thu n ký k t ph l c b sung h p đ ng; tr ng h p v t giá gói th u đ c phê t ph i đ quy t đ nh đ u t xem xét, quy t đ nh; tr l c ng i có th m quy n ng h p th a thu n khơng đ c kh i ng cơng vi c phát sinh s hình thành gói th u m i, vi c l a ch n nhà th u đ th c hi n gói th u theo quy đ nh hi n hành Vi c toán đ i v i h p đ ng tr n gói đ nghi m thu v i giá tr t ng ng v i kh i l c th c hi n nhi u l n sau m i l n ng công vi c th c hi n ho c m t l n sau nhà th u hoàn thành trách nhi m theo h p đ ng v i giá tr b ng giá h p đ ng tr giá tr t m ng (n u có) Tr tr hồn thành t ng h p khơng th xác đ nh đ c chi ti t giá ng ng v i t ng h ng m c công vi c ho c giai đo n nghi m thu hoàn thành có th quy đ nh tốn theo t l ph n tr m (%) giá tr h p đ ng b) i v i h p đ ng theo đ n giá c đ nh đ n giá u ch nh: Kh i l ng l ng công vi c th c t mà nhà th u th c hi n đ hoàn thành theo thi t k h n kh i l ng công vi c h p đ ng ký k t nhà th u ch đ tốn theo giá tr th c hi n theo th c t th c hi n Tr ng h p kh i l c ng công vi c th c t mà nhà th u th c hi n đ hoàn thành theo thi t k nhi u h n kh i l ng công vi c nêu h p đ ng, nhà th u đ kh i l c toán cho ph n chênh l ch ng công vi c v i đ n giá nêu h p đ ng N u có kh i l sinh ch a v t qua t ng m c đ u t ch đ u t có th t x th nhà th u v kh i l ng đ n giá, kh i l m c đ u t , ch đ u t ph i báo cáo v i ng ng phát ng th o v i ng phát sinh l n làm v t t ng i quy t đ nh đ u t đ có quy t đ nh b sung v n vào k ho ch v n n m ti p theo, tránh tình tr ng th c hi n cơng vi c xong mà nhà th u không nh n đ c ti n Ch đ u t , t v n giám sát, nhà th u thi công ph i ch u trách nhi m xác nh n vào biên b n nghi m thu kh i l s toán toán cho đ n v nhà th u 81 ng hoàn thành đ làm c 3.4.4.2 Giai đo n 2: Ch đ u t ki m soát h s toán Trên c s h s toán tài li u kèm theo c a nhà th u g i lên cán b c a ch đ u t c n ki m tra m t s n i dung sau đây: B c 1: Ki m tra biên b n nghi m thu t ng l n toán ph i v i kh i l ng hồn thành, s nh t ký thi cơng c a nhà th u nh t ký giám sát c a t v n giámsát B c 2: Ki m tra vi c xác đ nh kh i l ng hoàn thành so v i b n v thi t k đ ch đ u t phê t, h s d th u, h p đ ng, kh i l ng th c t thi công đ c c nghi m thu Ki m tra vi c áp d ng đ n giá cho t ng công vi c đ i v i h p đ ng theo đ n giá, đ n giá công vi c b sung, phát sinh B c 3: Ki m tra s phù h p danh m c kho n chi phí h s toán đ c phê t, h s trúng th u v i danh m c k ho ch v n đ c giao ch tiêu, xác đ nh kho n chi b sung phát sinh có n m d phòng phí đ c phép u ch nh không B c 4: Ki m tra vi c tính tốn b ng kh i l k p th i ch nh s a cho v i kh i l B ng đ ng v sai s , nh m l n l i t đ c nghi m thu c 5: Ki m tra t ng th tài li u g i l n tài li u g i t ng l n toán, cán b c a ch đ u t thông báo cho lãnh đ o v k t qu ki m soát t ng l n toán, nh ng yêu c u v vi c u ch nh h s toán b o đ m h p pháp, h p l theo quy đ nh hi n hành tr c g i h s lên Kho b c nhà n 3.4.4.3 Giai đo n 3: Kho b c nhà n c c ki m soát h s toán Nguyên t c ki m soát toán d a c s h s đ ngh toán c a ch đ u t , Kho b c nhà n c c n c vào u kho n toán đ c quy đ nh h p đ ng (s l n toán, giai đo n toán, th i m toán u ki n toán) giá tr t ng l n toán đ toán Cán b toán sau nh n h s t b ph n ti p nh n h s tr k t qu ph i ki m tra th t c h s toán l n g i t ng l n v s l ng đ y đ theo quy đ nh, tính h p pháp, h p l c a tài li u nh d u, ch ký, tài kho n ngân hàng, đ c bi t ph i ý đ n 82 s logic v th i gian v n b n, tài li u tránh tình tr ng có s c u k t thông đ ng c a t ch c t v n giám sát, nhà th u hay ch đ u t vi c nghi m thu kh i l ng hoàn thành Các cán b toán ph i c n c kh i l giá tr kh i l ng đ ngh toán b ng xác đ nh ng hoàn thành theo h p đ ng, b ng xác đ nh giá tr kh i l thành h p đ ng đ đ m b o kh i l ng hoàn thành thu c d tốn đ 83 ng hồn c t K T LU N CH Trong ch NG ng tác gi phân tích th c tr ng công tác nghi m thu, tốn c a cơng trình tr m b m Nghi Xuyên, tác gi đ a gi i pháp nâng cơng tác nghi m thu, tốn g m gi i pháp: Gi i pháp v v n đ u t ; Hồn thi n cơng tác h p đ ng; Hồn thi n cơng tác toán v n đ u t 84 K T LU N VÀ KI N NGH K t lu n V n ODA ngu n v n quan tr ng v i s phát tri n c a n T ng c c ta u ki n hi n ng công tác qu n v n ODA giai đo n nghi m thu, toán d án đ u t xây d ng m t đòi h i c p bách c a th c ti n qu n chi phí đ u t xây d ng c a n c ta Qu n v n đ u t xây d ng m t l nh v c r ng ph c t p bao g m nhi u nhi u n i dung qu n chi phí khác nhau, q trình qu n th ng dài liên quan đ n nhi u bên tham gia nh ch đ u t , nhà th u, đ n v t v n c quan qu n c a nhà n c Trong ph m vi nghiên c u c a lu n v n h c viên t p trung nghiên c u nh ng v n đ liên quan đ n vi c t ng c ng công tác qu n v n d án đ u t xây d ng giai đo n nghi m thu, toán Sau m t th i gian nghiên c u tác gi hoàn thi n đ c v n đ c b n sau: Nêu đ c vai trò, ý ngh a c a ngu n v n ODA, kinh nghi m qu n ODA th gi i h c rút cho Vi t Nam, phân tích, nghiên c u h th ng hóa m t s v n đ v lu n c b n nh chi phí d án đ u t , toán v n đ u t , ti n hành phân tích đánh giá th c tr ng công tác qu n v n giai đo n nghi m thu, tốn cơng trình tr m b m Nghi Xuyên, huy n Khoái Châu, t nh H ng Yên Lu n v n c ng đ a m t s gi i pháp nh m nâng cao công tác nghi m thu, tốn g m hồn thi n cơng tác v n đ u t ; hồn thi n cơng tác h p đ ng, hồn thi n cơng tác toán v n đ u t Ki n ngh Không đ cho đ i nhà tài tr n c ngồi thơng qua d án ODA áp đ t u ki n tiên quy t nh m gián ti p ho c tr c ti p gây nh h ng t i công vi c n i b c a Vi t Nam; Tránh hi n t ng m t s c quan th h ng ODA c trung ng l n đ a ph ng v n t n t i nh n th c ODA ti n cho không, ti n chùa, coi ODA khơng hồn l i, 85 Chính ph cho, Chính ph tr n d n đ n tình tr ng đua làm d án s d ng ngu n v n không hi u qu Kiên quy t không s d ng công ngh c , công ngh l c h u, công ngh gây ô nhi m môi tr ng, công ngh gây nh h ng x u t i s c kh e cho d án Tránh hi n t ng đ u t dàn tr i, phân tán b trí v n th p d n đ n d án d dang, khơng hồn thành Nâng cao trình đ chun mơn cán b ph trách nghi m thu, toán c a nhà th u, ch đ u t , t v n giám sát, kho b c X nghiêm t ch c, cá nhân làm th t thoát v n đ u t 86 TÀI LI U THAM KH O [1] Th t ng ph , Quy t đ nh s 106/Q -TTg ngày 19/1/2012 c a Th t ph Hà N i, 2012 ng [2] Qu c h i 13, Lu t xây d ng s 50/2014/QH13 c a Qu c h i ngày 18/6/2014 Hà N i, 2014 [3] Qu c h i13, Lu t đ u th u s 43/2013/QH13 c a Qu c h i ngày 26/11/2013 Hà N i, 2013 [4] Chính ph , Ngh đ nh s 63/2014/N -CP ngày 26/06/2014 c a Chính ph v quy đ nh chi ti t thi hành m t s u c a Lu t đ u th u v l a ch n nhà th u Hà N i, 2015 [5] Chính ph , Ngh đ nh s 46/2015/N -CP ngày 12/05/2015 c a Chính ph v qu n ch t l ng b o trì cơng trình xây d ng Hà N i, 2015 [6] Chính ph , Ngh đ nh s 37/2015/N -CP ngày 22/04/2015 c a Chính ph Quy đ nh chi ti t v h p đ ng xây d ng Hà N i, 2015 [7] Chính ph , Ngh đ nh s 32/2015/N -CP ngày 15/03/2015 c a Chính ph v qu n chi phí đ u t xây d ng Hà N i, 2015 [8] Chính ph , Ngh đ nh s 59/2015/N -CP ngày 18/06/2015 c a Chính ph v qu n d án đ u t xây d ng Hà N i, 2015 [9] Chính ph , Ngh đ nh s 16/2016/N – CP ngày 16/3/2016 c a Chính ph v qu n s d ng v n h tr phát tri n th c (ODA) v n vay u đãi c a nhà tài tr n c ngồi Hà N i, 2016 [10] B Tài chính, Thơng t 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 c a B Tài Quy đ nh v qu n lý, toán v n đ u t s d ng ngu n v n ngân sách nhà n c Hà N i, 2016 87 ... cơng trình tr m b m Nghi Xuyên 69 3.3.4 Th c tr ngthanh tốn t i cơng trình tr m b m Nghi Xuyên 69 3.4 Gi i pháp nâng cao qu n lý v n giai đo n nghi m thu, toán 76 3.4.1 Gi i pháp v công. .. GIÁO D C VÀ ÀO T O B NÔNG NGHI P VÀ PTNT TR NG I H C TH Y L I BÙI CL NG QU N LÝ V N ODA GIAI O N NGHI M THU, THANH TOÁN CƠNG TRÌNH TR M B M NGHI XUN Chun ngành: Qu n lý xây d ng Mã s : 60580302... qu công tác qu n lý chi phí cơng trình xây d ng đ công tác đ u t xây d ng đ c t t h n, ch t l ng công trình đ t hi u qu cao h n Vì v y, tác gi ch n đ tài “Qu n lý v n ODA giai đo n nghi m thu,
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý vốn ODA giai đoạn nghiệm thu thanh toán công trình trạm bơm nghi xuyên , Quản lý vốn ODA giai đoạn nghiệm thu thanh toán công trình trạm bơm nghi xuyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay