Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại ban quản lý dự án huyện chợ mới, tỉnh bắc kạn

88 3 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 14:54

L I CAM OAN Tôi xin cam đoan đ tài Lu n v n s n ph m nghiên c u c a riêng cá nhân Các s li u k t qu Lu n v n hoàn toàn trung th c ch a đ t t c cơng trình tr c T t c trích d n đ c công b c ghi rõ ngu n g c Hà N i, ngày tháng n m 2017 Tác gi lu n v n B Ng c Hùng i L IC M N Trong trình nghiên c u th c hi n lu n v n, tác gi nh n đ c nh ng ý ki n v chuyên môn quý báu c a th y giáo khoa Cơng trình, Kinh t qu n lý, Tr ng i h c Th y l i c ng nh s giúp đ c a Ban qu n d án đ u t huy n Ch M i t nh B c K n giáo PGS.TS D ng c bi t Tác gi nh n đ cs h c Ti n Tác gi xin chân thành c m n Th y, Cô Tr b o, h ng d n t n tình c a th y ng i h c Th y l i ch ng d n khoa h c C quan cung c p s li u trình h c t p, nghiên c u đ hoàn thành lu n v n Do trình đ , kinh nghi m c ng nh th i gian nghiên c u h n ch nên Lu n v n khó tránh kh i nh ng thi u sót, tác gi r t mong nh n đ c nh ng ý ki n đóng góp c a quý đ c gi Xin trân tr ng c m n! Hà N i, ngày tháng n m 2017 Tác gi lu n v n B Ng c Hùng ii M CL C L I CAM OAN i L I C M N ii M U 1 ch n đ tài M c đích nghiên c u it Ph ng, ph m vi v n đ nghiên c u: ng pháp nghiên c u: Ý ngh a khoa h c th c ti n c a đ tài: N i dung d ki n lu n v n: CH NG I: T NG QUAN V CÔNG TÁC QU N D ÁN UT XÂY D NG C B N 1.1 Khái quát chung 1.1.1 Khái ni m v qu n d án đ u t 1.1.2 c m c a qu n d án đ u t 1.1.3 Tác d ng c a qu n d án 1.1.4 N i dung qu n d án 1.1.5 Các công c ph ng ti n qu n d án đ u t 12 1.2 ánh giá công tác qu n d án đ u t xây d ng Vi t Nam 13 1.2.1 Các hình th c t ch c qu n d án 13 1.2.2 Các mơ hình Qu n d án đ u t xây d ng 14 1.3 Các Nhân t nh h ng đ n công tác Qu n d án 16 1.3.1 Nhân t khách quan 16 1.3.2 Nhân t ch quan 19 K t lu n ch ng 20 2.1 H th ng V n b n Quy đ nh c a pháp lu t 21 2.1.1 H thông V n b n pháp liên quan đ n l nh v c xây d ng c b n c a Tr ng ng 21 2.1.2 M t s v n đ t n t i liên quan đ n v n b n pháp 22 2.1.3 H th ng v n b n pháp qui v công tác qu n c s h t ng c p huy n 25 2.2 Hình th c qu n xây d ng c s h t ng k thu t c p huy n 25 iii 2.3 Các đ c tr ng chung qu n xây d ng h t ng k thu t c p huy n 26 2.3.1 c m d án Ban QLDA huy n Ch M i qu n 26 2.3.2 Các nhân t nh h ng đ n hi u qu công tác qu n d án đ u t xây d ng cơng trình 27 K t lu n ch CH ng 28 NG III: NÂNG CAO HI U QU QU N D H T NG K THU T T I BAN QU N D ÁN XÂY D NG C S ÁN HUY N CH M I 29 3.1 T ch c b máy c a Ban qu n d án huy n Ch M i 29 3.1.1 L ch s hình thành T ch c b máy 29 3.1.2 Ch c n ng, nhi m v quy n h n c a Ban QLDA 30 3.2 Phân tích, đánh giá công tác qu n xây d ng c s h t ng k thu t t i Ban qu n d án huy n Ch M i 31 3.3 nh h ng phát tri n đ u t xây d ng c s h t ng k thu t t i Ban qu n d án huy n Ch M i 49 3.3.1 nh h ng xây d ng cơng trình giai đo n t i 2016-2020 49 3.3.2 Nhi m v c a Ban QLDA công tác qu n d án đ u t đ a bàn huy n th i gian ti p theo 51 3.3.2.1 Nhi m v qu n d án…………………………………………………… 56 3.3.2.2 Nhi m v đ i di n ch đ u t : 52 3.4 xu t m t s gi i pháp nâng cao hi u qu công tác qu n d án đ u t xây d ng c s h t ng t i Ban qu n d án huy n Ch M i 53 3.4.1 Hoàn thi n b máy t ch c Ban qu n d án huy n Ch M i 54 3.4.2 Gi i pháp v nhân s 57 3.4.3.Gi i pháp cho công tác qu n theo n i dung công vi c 59 3.4.4 M t s gi i pháp c th nâng cao hi u qu qu n d án đ u t xây d ng cơng trình t i Ban QLDA huy n Ch M trình tri n khai th c hi n d án…… 71 K t lu n Ch ng 78 K T LU N – KI N NGH 79 TÀI LI U THAM KH O 81 iv DANH M C HÌNH NH Hình 1.1 Chu trình qu n d án Hình 1.2: Các l nh v c qu n c a d án Hình 1.3: Qu n theo chu k d án (ph ng pháp 1) 10 Hình 1.4: Qu n theo chu k d án ( ph ng pháp 2) 10 Hình 1.5: Qu n theo chu k d án ( ph ng pháp 3) 11 Hình 1.6: Mơ hình Ban QLDA đ u t xây d ng chuyên ngành, khu v c 15 Hình 3.1: C c u t ch c c a Ban QLDA huy n Ch M i 29 Hình 3.2: Mơ hình qu n d án đ u t xây d ng khu v c đ xu t 56 v M U ch n đ tài Sau nhi u n m tái l p t nh B c K n, u đáng ghi nh n s đ i thay hoàn thi n h th ng c s h t ng đ ng b , góp ph n thúc đ y phát tri n kinh t - xã h i t i đ a ph ng Tuy v y, công tác qu n d án đ u t xây cơng trình đ a bàn t nh nói chung Ban qu n huy n Ch M i nói riêng v n nhi u v n đ b t c p nh vi c d án b đ u t dàn tr i, th i gian th c hi n d án kéo dài nhi u d án ph i liên t c u ch nh b sung t ng m c đ u t , nhi u d án đ u t xong không đ t đ c m c tiêu đ ra, n đ ng xây d ng c b n Tình tr ng có th xu t phát t nhi u nguyên nhân khác nhau, nh ng ch y u s nh n th c ch a đ y đ v vai trò c a công tác qu n d án t i Ban qu n d án huy n Ch M i, s ph i h p ch a nh p nhàng hi u qu t ch c th m đ nh d án, ti n đ ch t l Theo ch tr ng c a ng Nhà n ng thi cơng cơng trình, c, c n ph i hoàn thi n n n kinh t th tr đôi v i th c hi n công nghi p hóa, hi n đ i hóa đ t n h t ng ph i đáp ng đ n c s t ng tr ng c, vi c xây d ng c s ng c a n n kinh t Nh ng n m g n Nhà c đ u t vào l nh v c xây d ng v i t tr ng v n đ u t r t l n Mu n đ t hi u qu t t d án đ u t xây d ng ph i th ng xuyên nâng cao ch t l ng công tác qu n d án đ u t xây d ng t khâu l p quy ho ch xây d ng, đ n bù di dân, chu n b m t b ng xây d ng, kh o sát, l p d án, thi t k , tri n khai xây d ng đ a d án vào khai thác, s d ng i u đ c Chính Ph kh ng đ nh Ngh đ nh v quy ho ch xây d ng, qu n d án đ u t , xây d ng cơng trình, qu n ch t l ng cơng trình i ng cán b th c hi n cơng tác qu n d án nói chung ch a th c s có nhi u kinh nghi m qu n lý, kh n ng chuyên sâu ch a cao nhi u v n đ b t c p qu n xây d ng làm cho nhi u d án ch m tr vi c tri n khai đ u t , h u h t d án đ u có nhi u phát sinh, k t thúc đ a vào s d ng khai thác đ u không ti n đ đ ra, đ c bi t u ki n g n công ngh xây d ng qu n xây d ng phát tri n r t m nh m Mu n kh c ph c đ c c n ph i nhanh chóng t ng c ng đ i ng cán b làm công tác qu n d án đ u t đ m b o có đ n ng l c, kinh nghi m Xu t phát t yêu c u c p bách đ t th c ti n nói nh n th c đ c t m quan tr ng c a công tác qu n d án đ u t xây d ng cơng trình t i Ban qu n d án huy n Ch M i H c viên l a ch n đ tài “Nghiên c u gi i pháp Nâng cao hi u qu công tác qu n d án đ u t xây d ng t i Ban qu n d án huyên Ch M i, t nh B c K n” làm đ tài nghiên c u cho lu n v n t t nghi p M c đích nghiên c u T vi c nghiên c u c s lu n, phân tích đánh giá th c tr ng ho t đ ng qu n c a Ban qu n d án Lu n v n nh m m c đích sâu phân tích đ xu t m t s gi i pháp t ng c ng hoàn thi n công tác qu n đ u t nh m nâng cao n ng l c, nâng cao hi u qu công tác u ki n hi n it 3.1 h ng, ph m vi v n đ nghiên c u: it ng nghiên c u: Các m i quan h gi a ch th , nh ng nhân t nh ng đ n công tác qu n d án c a Ban qu n d án huy n Ch M i 3.2 Ph m vi nghiên c u: Qu n Nhà n c v xây d ng c s h t ng k thu t cơng trình Ban qu n d án huy n Ch M i, t nh B c K n th c hi n giai đo n g n Ph ng pháp nghiên c u: Lu n v n nghiên c u c s ph ng pháp v t bi n ch ng, ph ng pháp t ng h p phân tích đ ti p c n gi i quy t v n đ nghiên c u Trong có v n d ng c s lu n c a khoa h c qu n lý, qu n nhà n c khoa h c chuyên ngành nh kinh t đ u t , kinh t xây d ng, xây d ng K t h p nghiên c u đ nh tính v i nghiên c u đ nh l ng qua vi c s d ng thông tin, s li u, tài li u thu th p, t p h p t ngu n khác Ý ngh a khoa h c th c ti n c a đ tài: Ý ngh a v m t khoa h c: Lu n v n h th ng lu n c b n v t xây d ng v n d ng đ nâng cao ch t l công tác qu n đ u ng công tác qu n d án đ u t xây d ng cơng trình t i Ban qu n d án huy n Ch M i, t nh B c K n Ý ngh a v th c ti n: Phân tích th c tr ng ch t l ng công tác qu n d án đ u t xây d ng cơng trình t i Ban qu n d án huy n Ch M i đ xu t gi i pháp nâng cao ch t l ng cơng tác cho cơng trình t i Ban qu n d án huy n Ch M i giai đo n ti p theo N i dung d ki n lu n v n: Ngoài ph n m đ u, k t lu n tài li u tham kh o, n i dung c a lu n v n g m 03 ch ng: Ch ng I T ng quan v công tác qu n d án đ u t xây d ng c b n Ch ng II C s pháp u c u qu n d án cơng trình xây d ng c c h t ng k thu t c p huy n Ch ng III Nâng cao hi u qu qu n d án xây d ng c s h t ng k thu t t i ban qu n d án huy n Ch M i CH NG I: T NG QUAN V CÔNG TÁC QU N D D NG C ÁN UT XÂY B N 1.1 Khái quát chung 1.1.1 Khái ni m v qu n d án đ u t Trong kho ng m t th p niên tr l i đây, v i xu h ng h i nh p khu v c hố, tồn c u hoá m i l nh v c kinh t c l nh v c đ u t xây d ng, công tác qu n đ u t xây d ng ngày tr nên ph c t p đòi h i ph i có s ph i h p c a nhi u c p, nhi u ngành, nhi u đ i tác nhi u b mơn liên quan Do đó, cơng tác qu n d án đ u t xây d ng đòi h i ph i có s phát tri n sâu r ng, mang tính chuyên nghi p h n m i có th đáp ng nhu c u xây d ng cơng trình dân d ng n c ta th i gian t i Th c ti n thúc đ y đ i m t “ngh ” m i mang tính chuyên nghi p th c s : Qu n d án, m t ngh đòi h i tính t ng h p chuyên nghi p t t ch c cá nhân tham gia ho t đ ng t v n Qu n d án (Project Management – PM) m t trình ph c t p, bao g m công tác ho ch đ nh, theo dõi ki m sốt t t c nh ng khía c nh c a m t d án kích thích m i thành ph n tham gia vào d án nh m đ t đ th i h n v i chi phí, ch t l c nh ng m c tiêu c a d án ng kh n ng th c hi n chuyên bi t Nói m t cách khác, Qu n d án (QLDA) công vi c áp d ng ch c n ng ho t đ ng c a qu n vào su t vòng đ i c a D án nh m đ t đ c nh ng m c tiêu đ t Qu n d án bao g m ba ch c n ng ch y u : - L p k ho ch - i u ph i th c hi n d án - Giám sát Các ch c n ng c a trình qu n d án hình thành m t chu trình n ng đ ng t vi c l p k ho ch đ n u ph i th c hi n giám sát , sau ph n h i cho vi c tái l p k ho ch d án nh s đ d i + Gi i pháp đ y nhanh ti n đ thi t k Vi c l a ch n đ c nhà th u thi t k l p d toán đ m b o n ng l c c ng m t y u t quy t ti n đ th c hi n cơng tác thi t k cơng trình Th ng xuyên có s trao đ i, ph i h p nh p nhàng gi a Ban QLDA t v n thi t k , t v n kh o sát, t v n th m tra trình l p thi t k , tính tốn chi phí c a cơng trình đ đ m b o ti n đ l p h s ch t l ng c a thi t k d toán chi phí B ph n k thu t c n xây d ng k ho ch ph i h p c th trình thi t k , l p quy trình ki m sốt h s đ đ m b o vi c th c hi n ki m soát h s thi t k d toán m t cánh khoa h c rút ng n th i gian làm vi c + Gi i pháp Nâng cao ch t l Ch t l ng công tác thi t k ng c a công tác t v n mang tính quy t đ nh đ i v i s thành công c a d án S n ph m ch t l ng s đem l i nh ng quy t đ nh đ u t đúng, gi m th i gian th c hi n th t c (ki m tra, th m tra, th m đ nh,…), q trình thi cơng s đ thơng su t Mu n v y, Ban QLDA ph i l a ch n đ c c nhà th u đáp ng yêu c u v n ng l c, có kinh nghi m l nh v c t v n, có đ i ng cán b có ch ng ch hành ngh theo quy đ nh, có tinh th n trách nhi m cao - Trong giai đo n Ban QLDA c cán b có đ n ng l c, kinh nghi m ph i h p th c hi n v i đ n v t v n Cung c p nh ng tài li u c n thi t liên quan đ n d án c ng nh gi i thích v n đ mà đ n v t v n th c m c - S d ng nh ng công c tiên ti n, hi n đ i Áp d ng ti n b c a khoa h c công ngh ki m sốt tính tốn thi t k , tính chi phí nh m nâng cao ch t l ng s n ph m c a t v n thi t k - Nâng cao ch t l ng t v n th m tra thi t k d toán t vi c nâng cao ch t l ng công tác l a ch n nhà th u t v n th m tra đ n vi c ph i h p ki m soát nghi m thu s n ph m c a t v n th m tra 68 + Gi i pháp Hồn thi n cơng tác qu n chi phí thi t k Qu n chi phí thi t k xây d ng bao g m qu n chi phí th c hi n thi t k qu n chi phí thi cơng xây d ng d tốn cơng trình: - Chi phí th c hi n thi t k xây d ng cơng trình nói chung đ c tính b ng t l % giá tr chi phí xây d ng cơng trình Vì v y, vi c ki m sốt chi phí th c hi n thi t k cơng trình vi c qu n chi phí xây d ng cơng trình thi t k xây d ng - B trí cán b có đ n ng l c chuyên môn, kinh nghi m công tác đ ph trách vi c ki m tra ki m soát chi phí - Nâng cao ch t l ng t v n th m tra thi t k d toán Ban QLDA ph i tr ng vi c đ a tiêu chí phù h p đ l a ch n nhà th u t v n, ràng bu c v trách nhi m pháp h p đ ng Ngoài ph i ph i h p t t gi a t v n th m tra v i t v n thi t k Ban QLDA 3.4.4.4 Thi công xây d ng Thi cơng xây d ng cơng tác d án TXD cơng trình, chi m ph n l n th i gian chi phí c a d án Công tác qu n thi công xây d ng c a d án Ban QLDA huy n Ch M i qu n lý, u hành th i gian qua t n t i khơng h n ch c n kh c ph c nh : Công tác l a ch n nhà th u xây d ng ch a th c s hi u qu , m t s nhà th u đ c l a ch n có n ng l c th c t không đáp ng đ c yêu c u c a h s m i th u; h u h t cơng trình ti n đ thi công đ u ch m h n ti n đ d ki n; đa s d án đ u ph i u ch nh t ng m c đ u t chi phí xây d ng t ng nhi u; ch t l ng cơng trình thi cơng đ t u c u thi t k nh ng v n h ng m c cơng trình ph i s a ch a, làm l i t ng b c kh c ph c h n ch công tác qu n thi công xây d ng c a Ban QLDA, tác gi xin đ a m t s gi i pháp sau: - Hoàn thi n nâng cao n ng l c công tác l a ch n nhà th u thi công xây d ng; - y nhanh ti n đ thi công xây d ng; - Nâng cao ch t l ng s n ph m thi công xây d ng; 69 - Hồn thi n cơng tác qu n chi phí thi cơng xây d ng; - Ki m sốt v an tồn lao đ ng, v sinh môi tr ng thi công xây d ng + Gi i pháp hoàn thi n nâng cao hi u qu công tác l a ch n nhà th u thi công xây d ng Th c hi n nghiêm ng t trình t b c l a ch n nhà th u theo quy đ nh c a pháp lu t, đ m b o nghiêm túc, minh b ch su t trình l a ch n nhà th u, t o u ki n đ nhà th u có th c nh tranh lành m nh Quan tâm u ki n nh m ki m soát n ng l c th c t c a nhà th u đ a h s m i th u nh : Bên m i th u có th u tra v kh n ng tài chính, n ng l c máy móc thi t b q trình đánh giá h s d th u th ng th o h p đ ng C th hóa u kho n x vi ph m c a nhà th u u ki n chung, u ki n c th c a h p đ ng đ làm c s qu n trình thi cơng xây d ng c a nhà th u trúng th u nh u chuy n kh i thi công, ph t vi ph m h p đ ng, t m d ng ch m d t h p đ ng + Gi i pháp đ y nhanh ti n đ thi công xây d ng a Chu n b t t m t b ng tr c thi công Ban QLDA huy n nh t thi t ph i th c hi n đ ng b b c ti n hành công tác GPMB t đ u Công tác GPMB bao g m công vi c liên quan v i Vì v y, cơng vi c t l p b n đ trích đo đ a chính, công tác ki m đ m b i th ng GPMB, xây d ng khu tái đ nh c , cơng vi c ti p xúc v i quy n đ a ph ng, c p liên quan đ u c n tinh th n làm vi c trách nhi m cao, th n tr ng xác Ban QLDA ph i tìm bi n pháp đ đ y nhanh ti n đ b i th (đây đ ng GPMB d án c coi m t khâu chi m nhi u th i gian ti n v n, nh h ti n đ chi phí c a d án) Nh v y, vi c tri n khai công tác b i th có th liên t c khơng b gián đo n b Thi cơng xây d ng cơng trình 70 ng tr c ti p đ n ng GPMB m i ây cơng tác có nguy c kéo dài th i gian th c hi n th c t c a d án, c ng cơng tác có th rút ng n r t nhi u đ s m hồn thành d án Khơng nh ng v y, cơng tác có vai trò nh h cơng trình ng tr c ti p đ n ch t l ng, th i gian s d ng c a qu n t t ti n đ thi công xây d ng c n th c hi n đ ng b gi i pháp sau: - Trên c s th i gian th c hi n h p đ ng, nhà th u l p thi t k t ch c thi công theo quy đ nh Trong đó, th hi n c th gi i pháp, công ngh thi công; bi u ti n đ thi công c th cho t ng h ng m c công vi c; bi u ti n đ huy đ ng nh n l c, máy móc thi t b thi cơng, ti n đ t p k t v t li u công tr ng - Trong h p đ ng c n quy đ nh rõ u kho n x trách nhi m c a Bên đ i v i vi c vi ph m v th i gian, ti n đ Bao g m vi c ch m ti n đ c a nhà th u vi c ch m gi i quy t ki n ngh c a Ban QLDA Quy đ nh rõ vi c x u chuy n kh i l ng thi công, t m d ng, ch m d t h p đ ng nhà th u ch m ti n đ - Các công vi c c th liên quan đ n thi công xây d ng c n giao trách nhi m cho phòng chun mơn ph trách cho t ng cán b th c hi n Các cán b th c hi n đòi h i ph i ch đ ng, linh ho t x tình hu ng b t ng x y ra, tránh đ kéo dài th i gian ch x v ng m c N u nh ng v ng m c khơng thu c ph m vi, trách nhi m c a cán b giám sát l p t c ph i báo cáo c p có th m quy n (Tr Giám đ c Ban, C T, …) đ tìm h - ng phòng, ng gi i quy t i v i cơng tác tốn, quy t tốn v i nhà th u: Ban QLDA c n đ y nhanh ti n đ ki m t toán kh i l ng hoàn thành v i nhà th u N u khơng có (khó kh n v ngu n v n, u ch nh ch đ sách, ….) khơng nên tốn ch m cho nhà th u, s nh h ng đ n ti n đ th c hi n giai đo n sau gây m t lòng tin n nhà th u có tâm gò bó nh h ng đ n ch t l ng, ti n đ cơng trình - S d ng nh ng công c tiên ti n, hi n đ i: Xây d ng h th ng ph n m m theo dõi QLDA, đ ng b t t ng th đ n ch tiêu c a d án m t cách t đ ng (ví d nh ph n m m QLDA Microsoft Project) đ t i b t c th i gian nào, th i m c a d án đ u có th l y đ c thông tin cho đ i t 71 ng quan tâm + Gi i pháp Nâng cao ch t l Ch t l ng s n ph m thi công xây d ng ng công trình xây d ng ln u c u c t y u hàng đ u t t c khâu c a trình QLDA Ban QLDA huy n Ch M i c n quan tâm đ t u tiên lên hàng đ u th c hi n t t công tác theo quy đ nh v qu n ch t l Nhà n l c C th Lu t Xây d ng, Ngh đ nh c a Chính ph v qu n ch t ng cơng trình xây d ng tác gi xin đ xu t m t s gi i phát nh m nâng cao h n n a công tác qu n ch t l ng thi công xây d ng t i Ban nh sau: - N ng l c c a nhà th u thi công xây d ng nh h ng l n t i ti n đ ch t l cơng trình xây d ng v y vi c l a ch n nhà th u thi công ph i đ l ng c a ng thi c chu n b k ng, tuân th theo quy đ nh c a pháp lu t; - Ban QLDA c n ph i nâng cao h n n a ch t l ng công tác giám sát công trình k c vai trò TVGS hay Cán b giám sát C T (tr ng h p thuê đ n v TVGS) M t s đ xu t nh sau: + Xây d ng đ c ng giám sát c th cho t ng cơng trình c s quy đ nh c a pháp lu t u ki n th c t c a cơng trình, nhân s TVGS Trong phân đ nh rõ trách nhi m cá nhân TVGS, trách nhi m ph i h p c a Ban QLDA, t v n thi t k , nhà th u thi công; cách th c th c hi n công vi c TVGS; đ a bi u m u báo cáo, biên b n c th cho t ng h ng m c cơng trình, b ph n k t c u cơng trình; trách nhi m x tình h sát hi n tr ng phát sinh thi công xây d ng ây đ c coi nh quy trình giám ng cho t ng cơng trình c th + Trên c s báo cáo ti n đ , t ch c rà soát, c p nh t k ho ch thi công c a nhà th u, đ m b o tuân th quy chu n, quy trình quy ph m trình thi cơng b c + B trí cho cán b theo h c l p nâng cao, b i d ng trang b đ y đ ch ng ch hành ngh cho toàn b giám sát viên theo yêu c u quy đ nh c a Nhà n c - Ban QLDA nên đ xu t gói th u ki m đ nh ch t l ng cơng trình k ho ch đ u th u d tốn cơng trình Chú tr ng nâng cao ch t l 72 ng t v n ki m đ nh b ng vi c nâng cao ch t l c ng công tác l a ch n nhà th u t v n ki m đ nh, ki m soát đ ng ki m đ nh, giám sát nghi m thu s n ph m c a t v n ki m đ nh ch t l ng - Ban QLDA nên tham kh o, giao l u, h c h i kinh nghi m c a Ban QLDA khác b ng cu c h i th o, giao l u, trao đ i kinh nghi m công tác qu n d án TXD cơng trình nh m m c đích nâng cao ch t l ng hi u qu c a cơng trình sau hoàn thành đ a vào khai thác s d ng + Gi i pháp Hồn thi n cơng tác qu n chi phí thi cơng xây d ng giai đo n thi công xây d ng, chi phí xây d ng đ c th hi n h p đ ng xây d ng Các n i dung chi ch y u công tác t m ng, toán kh i l quy t toán giai đo n cho nhà th u thi công ng hoàn thành ây khâu quan tr ng quy t đ nh chi phí th c t đ u t cho d án bao nhiêu, nên c n ph i có s xác, đ xác đ nh đ c chi phí c u thành cho d án m t cách đ n h p - Trong giai đo n thi công xây d ng th ng x y phát sinh, u ch nh kh i l (m c r t h n ch ) Vi c phát sinh kh i l ng ng d n đ n u ch nh h p đ ng, d tốn xây d ng cơng trình Th m chí có nh ng cơng trình u ch nh c t ng m c đ ut ng phó v i nh ng tr ng h p phát sinh, u ch nh, Ban QLDA c n đ a nh ng u kho n rõ ràng pháp lu t v v n đ phát sinh kh i l h p đ ng thi công v i nhà th u xây l p l a u ki n đ qu n ph n kh i ng phát sinh nh u ki n đ xác nh n kh i l giá áp d ng cho kh i l ng ký ng phát sinh, cách tính tốn, đ n ng phát sinh - H s , ch ng t c a d án ph i th hi n đ c s lơgic, trình t th t c c ng nh đ y đ thành ph n liên quan xác nh n Ví d nh : Các bi n b n nghi m thu, biên b n hi n tr công ph i đ ng, … Vi c ki m sốt chi phí xây d ng c a gói th u thi c th c hi n u kho n ghi h p đ ng 3.4.4.5 Ki m soát v an tồn lao đ ng, v sinh mơi tr ng thi công xây d ng Công tác qu n an tồn lao đơng v sinh mơi tr ng thi cơng xây d ng cơng trình có nh h ng cơng trình xây d ng kh ng không nh đ n ti n đ , ch t l 73 n ng khai thác c a cơng trình sau hồn thành làm t t cơng tác qu n l nh v c Ban QLDA c n l u ý n i dung sau: - Ki m sốt v an tồn lao đ ng v sinh môi tr ng t ki m soát s n ph m thi t k , đ m b o thi t k b n v thi công đ a gi i pháp thi công phù h p v i tiêu chu n, quy chu n v an toàn thi cơng xây d ng - B trí cán b theo dõi an tồn lao đ ng, v sinh mơi tr công, cán b ph i đ ng cho cơng trình thi c đào t o, t p hu n có ch ng ch v chun mơn v an toàn, v sinh - Th ng xuyên ki m tra cơng tác an tồn lao đ ng v sinh môi tr công tr ng ng, k p th i ch n ch nh sai sót v an tồn lao đ ng v sinh môi tr thi công xây d ng giám sát cơng trình Kiên quy t x tr ng ng h p sai ph m - T ch c l p báo cáo đánh giá tác đ ng môi tr ng ho c l p cam k t môi tr ng theo quy đ nh c a pháp lu t hi n hành Ki m tra, ch p thu n k ho ch qu n môi tr c a nhà th u t ch c giám sát th tr ng công tr ng ng xuyên vi c th c hi n k ho ch qu n môi ng xây d ng - T ch c thi t k bãi đ th i, gi i pháp x ch t th i thi công (đ t đá th i) tr c thi cơng cơng trình Các bãi đ th i ph i tuân th quy đ nh c a pháp lu t v v sinh môi tr ng - xu t d án l a ch n nhà th u chuyên nghi p đ th c hi n quan tr c môi tr ng tri n khai thi cơng xây d ng cơng trình K p th i u ch nh gi i pháp qu n c s k t qu quan tr c môi tr ng khuy n ngh c a nhà th u quan tr c 3.4.4.6.V công tác b o trì qu n lý, khai thác, s d ng cơng trình - Ban hành quy đ nh phân c p v b o trì cơng trình quy trình qu n lý, khai thác, s d ng cơng trình 74 - Trong q trình qu n lý, khai thác, s d ng cơng trình ch s h u ho c ng i qu n lý, s d ng cơng trình ph i phân cơng cán b có chun mơn, nghi p v ph trách cơng tác b o trì; đ ng th i tuyên truy n, giáo d c đ cá nhân h ng l i t cơng trình có nh ng ki n th c ph thơng v b o trì cơng trình xây d ng - Ch đ u t ho c ng i qu n lý, s d ng cơng trình có trách nhi m th c hi n theo quy đ nh v v n hành, b o trì cơng trình xây d ng trình khai thác, s d ng cơng trình; ti p nh n qu n h s quy trình b o trì cơng trình xây d ng đ th c hi n b o trì cơng trình xây d ng; u ch nh quy trình b o trì xây d ng, qu n ch t l ng công vi c b o trì cơng trình xây d ng l p qu n h s b o trì cơng trình xây d ng 3.4.4.7 T ng c ng qu n cơng tác ki m tra, ki m sốt, giám sát Tu tình hình c th c a t ng d án đ u t có th tra, ki m tra t ng khâu ho c t t c khâu c a trình đ u t xây d ng Trong u ki n hi n nay: c ch giám sát tình hình s d ng v n đ u t XDCB t NSNN ch a th t rõ ràng; tình tr ng c quan ki m tra, giám sát ch ng chéo, trùng l p ch c n ng quy n h n trách nhi m; thi u s ph i h p ch t ch gi a c quan nhà n c ki m tra vi c qu n s d ng v n đ u t XDCB t NSNN; qui trình ki m tra, giám sát ch a đ c xây d ng ban hành m t cách khoa h c, đ y đ k p th i; trách nhi m quy n l i cá nhân đ i v i ng i giám sát ch a đ c thi t l p đ y đ công tác ki m tra, ki m sốt, giám sát cơng tác QLDA xây d ng t i Ban QLDA huy n Ch M i đ c hi u qu , c n ph i th c hi n m t s bi n pháp sau: - Xây d ng hoàn thi n h th ng thông tin liên l c t Ban đ n v n phòng hi n tr ng c a TVGS, v n phòng u hành c a nhà th u thi công; - Ti p t c áp d ng h th ng qu n ISO Xây d ng hoàn thi n h th ng ph n m m công tác qu n nh qu n ti n đ , qu n chi phí, qu n h p đ ng; - Hoàn thi n trang Web QLDA, h th ng qu n v n b n c a Ban t o u ki n thu n l i cho công tác tra c u thông tin, h p tr c n; 75 - u t c i thi n thi t b công ngh : Thay thi t b c , l i th i công ngh (máy tính, scan, máy chi u ) u t thêm thi t b s , thi t b thí nghi m hi n đ i ph c v công tác qu n ch t l ng t i hi n tr ng Xây d ng qui trình ki m tra, ki m soát ngu n v n đ u t : Tr c b v n đ u t , vi c giám sát đ k ho ch v n đ u t giám sát đ c thơng qua q trình l p d án đ u t , l p c trình này, tr c h t ph i đ a qui đ nh, tiêu chu n, ch tiêu b t bu c ph i th c hi n m t cách c th , rõ ràng Các qui đ nh x ph t c th không th c hi n qui đ nh đ t đ n v c s , vi c giám sát đ t o th ch đ ng cho c giao toàn quy n cho ch đ u t Ki m soát b v n đ u t Trong b v n đ u t , trách nhi m giám sát v n đ u t v n ch y u thu c v ch đ u t Ngoài ra, c n c) ch u trách nhi m ki m soát tr quan toán (Kho b c Nhà c tr ti n đ m b o ti n chi tr m c đích, h p đ ng mà ch đ u t ký v i nhà th u Vi c giám sát b v n đ u t ph i đ m b o thơng thống, t o u ki n cho ch đ u t đ y nhanh ti n đ th c hi n d án Trách nhi m c a ng i toán v n ch d ng l i h s đ ngh tốn v n, sai l ch th c t gi a th c t so v i h s ng i tốn s khơng ch u trách nhi m Xác đ nh rõ ch c n ng, nhi m v Công tác tra, ki m tra, giám sát ho t đ ng đ u t giám sát c a c ng đ ng M t d án đ u t có th có nhi u đ n v ki m tra, tra nh c quan ch qu n ki m tra, c quan tra ki m tra, c quan Ki m toán nhà n Ki m sát ki m tra, c quan c ki m tra, c quan i u tra ki m tra V i t ng c quan ki m tra trách nhi m không rõ ràng gây nhi u khó kh n, ch ng chéo, nh h ng đ n trình đ u t c a ch đ u t kh c ph c tình tr ng này, c n ph i phân chia thành lo i ki m tra ki m tra th ng xuyên theo đ nh k ki m tra đ t xu t có d u hi u vi ph m ki m tra th tra th i v i lo i ng xuyên theo đ nh k c n ph i th c hi n theo k ho ch Ch c n ng ki m ng xuyên ch nên giao cho c quan ch qu n, c quan Thanh tra c quan 76 Ki m toán nhà n c T t c cu c ki m tra đ u ph i n m k ho ch th ng nh t Công tác l p k ho ch, ki m tra đánh giá d án ph i tri n khai t đ u n m nh m giám sát v ti n đ , ch t l ng thi công, qu n v n hành d án Khi th c hi n giám sát, đánh giá t ng th đ u t yêu c u Ban qu n d án ph i đánh giá đ c trình t ch c tri n khai d án, đ ng th i ch p hành nghiêm túc ch đ báo cáo, giám sát đ u t theo quy đ nh th c hi n đ y đ vi c đ ng t i thông tin theo Thông t s 13/2016/TT-BKH T ngày 29/9/2016 c a B KH& T quy đ nh v ch đ báo cáo tr c n qu n v n hành h th ng thông tin v giám sát, đánh giá đ u t ch ng trình, d án đ u t s d ng v n nhà n T ng c c ng công tác tra d án đ u t , x nghiêm v i sai ph m c a ch th tham gia ho t đ ng đ u t ng th i qua ho t đ ng tra c n tìm nh ng h n ch , m khuy t công tác qu n nhà n c đ có s u ch nh cho phù h p T ng c ng ki m tra vi c ch p hành quy đ nh c a pháp lu t v xây d ng n ng l c ho t đ ng c a Doanh nghi p ho t đ ng l nh v c xây d ng đ a bàn t nh - y ban MTTQ trì ch đ ki m tra vi c th c hi n giám sát đ u t c ng đ ng đ a ph ng, th c hi n báo cáo đ nh k theo quy đ nh 77 K t lu n Ch ng Trong nh ng n m qua Ban QLDA huy n Ch M i có nhi u n l c m i m t nh m nâng cao n ng l c QLDA th c hi n t t yêu c u nhi m v Tuy nhiên, trình đ chun mơn, trình đ qu n lý, nhân l c th c hi n công tác qu n d án v n thi u v s l ng y u v chun mơn nên v n nhi u t n t i, sai sót cơng tác qu n d án D a c s pháp lý, lu n khoa h c th c ti n, v i vi c phân tích, đánh giá th c tr ng QLDA giai đo n 2014-2016 ph ng h ng nhi m v c a Ban QLDA huy n Ch M i giai đo n 2016-2020, tác gi đ xu t m t s gi i pháp nh m nâng cao hi u qu công tác QLDA t i Ban QLDA huy n Ch M i th i gian t i Các gi i pháp tác gi đ xu t đ u xu t phát t th c ti n đòi h i cơng vi c qu n d án c a b n thân tác gi đ ng nghi p th c hi n cơng vi c C th : Mơ hình c c u t ch c ho t đ ng c a Ban QLDA phù h p h n mang tính chun mơn hóa cao h n; n ng l c đ i ng cán b đ c u công vi c đ vi c đ c nâng cao, tinh nhu đ đáp ng yêu c giao; ti n đ th c hi n công vi c đ c nâng cao; ki m soát ti n đ ch t l c rút ng n, ch t l ng công trình t t h n so v i tr ch a áp d ng gi i pháp trên; đ i s ng công ch c, viên ch c t ng b nâng cao, an tâm công tác, tâm huy t v i công vi c 78 ng công cđ c c K T LU N – KI N NGH K t lu n L nh v c đ u t xây d ng c b n chi m t tr ng l n t ng v n đ u t qu c gia Tuy nhiên, t n t i nhi u v n đ b t c p liên quan đ n sách đ u t , n ng l c qu n lý, trình đ chun mơn c a nhân s th c thi l nh v c đ x y tình tr ng th t ngân sách nhà n c Q trình cơng tác t i Ban QLDA huy n Ch M i th c hi n nghiên c u trình làm lu n v n Tác gi t ng h p, phân tích đ giá đ c tình hình qu n d án, đánh c nh ng th c tr ng công tác qu n d án; nh ng t n t i, b t c p nguyên nhân t i Ban QLDA huy n Ch M i T đó, đ xu t m t s gi i pháp quan tr ng nh m nâng cao hi u qu qu n d án đ u t xây d ng cho Ban QLDA nói chung Ban QLDA huy n Ch M i nói riêng ây c ng tài li u tham kh o cho c quan qu n nhà n c vi c ban hành v n b n h phù h p tình hình phát tri n kinh t hi n t i c a đ t n ng d n d i Lu t phù chi ti t, c Ki n ngh * Ki n ngh đ i v i Trung - ng: ngh Qu c h i ti p t c giám sát tình hình t ch c th c hi n, s a đ i, b sung hoàn ch nh k p th i (n u có) Lu t ban hành cho phù h p v i tình hình phát tri n kinh t - xã h i th i k h i nh p kinh t qu c t ngày sâu r ng - ngh Chính ph , b , ban, ngành t ng c v n b n QPPL nh m h ng ph i h p đ ti p t c ban hành ng d n chi ti t, sát th c t , th ng nh t l nh v c H XD - Ti p t c hoàn thi n h th ng tiêu chu n, quy chu n xây d ng, đ c bi t quy ph m tính tốn th y v n cơng trình, tiêu chu n thi cơng cho phù h p tình hình Bi n đ i khí h u, n h u c bi n dâng; hi n t ng El Nino tác đ ng r t l n đ n th i ti t, khí Vi t Nam - M t s d án s d ng v n đ u t NSNN, th c hi n d dang gây lãng phí ngh ti p t c b trí v n đ s m hoàn thành đ a vào v n hành khai thác ph c v phát 79 tri n kinh t - xã h i c a đ a ph sách c a - ng c ng c lòng tin c a nhân dân vào đ ng, Pháp lu t c a Nhà n ng l i c tin vào ch đ ngh xem xét l i công tác tra ki m tra, tránh ch ng chéo gây lãng phí th i gian, nhân l c T o áp l c tâm cho c quan qu n đ u t xây d ng đ n v tham gia trình đ u t c ng nh n nh h ng đ n uy tín c a b máy qu n Nhà c v tra, giám sát * Ki n ngh đ i v i UBND huy n Ch M i: - ngh UBND huy n, phòng ban thu c huy n nhanh chóng tri n khai áp d ng v n b n, quy ph m phù h p theo đ c m c a t ng d án V n b n pháp quy đ c c p, B , ngành xây d ng V n b n h ng d n c a UBND t nh B c K n ban hành - S m tri n khai đ án “T ng c nhà n ng qu n đ u t xây d ng t ngu n v n ngân sách c đ a bàn t nh B c K n” - Báo cáo v i c p quy n b trí v n cho d án có k ho ch, ch tr ng, kh i công xây d ng m t cách đ y đ k p th i; - Chính quy n đ a ph th ng c p huy n, c p xã c n ch đ o quy t li t h n công tác b i ng, h tr , tái đ nh c đ s m bàn giao m t b ng cho d án đ u t xây d ng đ a bàn huy n * Ki n ngh đ i v i Ban QLDA: - T ch c th c hi n nhi m v đ c giao tuân th quy đ nh c a pháp lu t h p đ ng xây d ng, đ c bi t quan tâm ch t l ng l a ch n nhà th u xây d ng; - Ti p t c ch n l c, n d ng, đào t o, phát tri n ngu n nhân l c đáp ng nhi m v đ c giao, nh t giai đo n s p t i; - Nâng cao trình đ chun mơn, qu n d án cho cán b , viên ch c làm công tác qu n d án; - Áp d ng s hóa, tin h c vào cơng tác qu n d án l u tr h s ; - Ch m lo đ i s ng, ch đ công tác, t n tâm công vi c đ u đãi cho cán b , viên ch c Ban QLDA đ c giao mang l i hi u qu cao 80 n đ nh TÀI LI U THAM KH O [1] Qu c h i, Lu t s 50/2014/QH13, Lu t Xây d ng ngày 18/6/2014 [2] Chính ph , Ngh đ nh s 32/2015/N -CP v qu n chi phí đ u t xây d ng, ngày 22/2/2015 [3] Chính ph , Ngh đ nh s 46/2015/N -CP v qu n ch t l ng b o trì cơng trình, ngày 12/5/2015 [4] Chính ph , Ngh đ nh s 59/2015/N -CP v qu n d án đ u t xây d ng, ngày 18/6/2015 [5] B Xây d ng, Thông t s 06/2016/TT-BXD h ng d n xác đ nh qu n chi phí đ u t xây d ng, ngày 10/3/2016 [6] B Xây d ng, Thông t s 16/2016/TT-BXD v h ng dân th c hi n m t s u c a ngh đ nh s 59/2015 ngày 18/6/2015 c a Chính ph v hình th c t ch c qu n d án đ u t xây d ng, ngày 30/6/2016 [7] B Xây d ng, Thông t s 18/2016/TT-BXD Quy đ nh chi ti t h ng d n m t s n i dung v th m đ nh, phê t d án thi t k d tốn xây d ng cơng trình, ngày 30/6/2016 [8] B Xây d ng, Thông t s 26/2016/TT-BXD c a B Xây d ng quy đ nh chi ti t m t s n i dung v qu n ch t l ng b o trì cơng trình xây d ng, ngày 26/10/2016 [9] B Tài chính, Thơng t s 210/2016/TT-BTC Quy đ nh m c thu, ch đ thu, n p, qu n s d ng phí th m đ nh thi t k k thu t, phí th m đ nh d tốn xây d ng, ngày 10/11/2016 [10] B Xây d ng, Thông t s 01/2017/TT-BXD h ng d n xác đ nh qu n chi phí kh o sát xây d ng, ngày 06/02/2017 [11] B Xây d ng, Quy t đ nh s 79/Q -BXD ngày 15/02/2017 c a B Xây d ng v vi c công b đ nh m c chi phí qu n d án t v n đ u t xây d ng công trình, ngày 15/02/2017 [12] Qu c h i, Lu t s 49/2014/QH13, Lu t u t công ngày 18/6/2014 [13] Chính ph , Ngh đ nh s 63/2014/N -CP v quy đ nh chi ti t m t s n i dung c a Lu t u th u v l a chon nhà th u, ngày 26/6/2015 81 [14] B K ho ch đ u t , Thông t s 10/2015/TT-BKH T qui đ nh chi ti t v k ho ch l a chon nhà th u, ngày 26/10/2015 [15] B K ho ch đ u t , Thông t 23/2015/TT-BKH T quy đ nh chi ti t v l p báo cáo đánh giá h s d th u, ngày 21/12/2015 [16] B Tài chính, Thơng t s 08/2016/TT-BTC quy đ nh v qu n lý, toán v n đ u t s d ng ngu n v n ngân sách Nhà n c, ngày 18/01/2016 [17] B Tài chính, Thơng t s 09/2016/TT-BTC quy đ nh v quy t tốn d án hồn thành thu c ngu n v n Nhà n c, ngày 18/01/2016 82 ... i Ban qu n lý d án huy n Ch M i H c viên l a ch n đ tài Nghiên c u gi i pháp Nâng cao hi u qu công tác qu n lý d án đ u t xây d ng t i Ban qu n lý d án huyên Ch M i, t nh B c K n” làm đ tài nghiên. .. khoa h c: Lu n v n h th ng lý lu n c b n v t xây d ng v n d ng đ nâng cao ch t l công tác qu n lý đ u ng công tác qu n lý d án đ u t xây d ng công trình t i Ban qu n lý d án huy n Ch M i, t nh B... tr ng ch t l ng công tác qu n lý d án đ u t xây d ng cơng trình t i Ban qu n lý d án huy n Ch M i đ xu t gi i pháp nâng cao ch t l ng công tác cho cơng trình t i Ban qu n lý d án huy n Ch M i
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại ban quản lý dự án huyện chợ mới, tỉnh bắc kạn , Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại ban quản lý dự án huyện chợ mới, tỉnh bắc kạn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay