Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng công tác đấu thầu xây lắp tại ban quản lý dự án nhà máy thủy điện sơn la

96 14 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 14:54

L I CAM OAN Tên tơi V Th Bình H c viên l p cao h c 24 QLXD12 – khóa 2016 – 2017 Tr ng i h c Th y L i Mã h c viên 1681580302003 Tôi cam đoan cơng trình nghiên c u c a b n thân tác gi Các k t qu nghiên c u k t lu n lu n v n trung th c, không chép t b t k m t ngu n d i b t k hình th c Vi c tham kh o ngu n tài li u (n u có) đ th c hi n trích d n ghi ngu n tài li u tham kh o quy đ nh Hà N i, ngày tháng n m 2018 Tác gi lu n v n V Th Bình i c L IC M N Tác gi xin chân thành c m n th y cô gi ng viên tr ng i h c Th y l i t n tình gi ng d y tác gi th i gian h c t p th i gian h c t i tr ng Tác gi xin chân thành c m n th y giáo TS Lê V n Chính t n tình h ng d n, ch b o giúp đ tác gi trình th c hi n lu n v n Tác gi xin chân thành c m n ban lãnh đ o, phòng ban, đ ng nghi p Ban qu n d án nhà máy th y n S n La cung c p tài li u t o u ki n giúp đ trình th c hi n lu n v n Tác gi xin chân thành c m n gia đình, b n bè chia s , h tr tơi q trình h c t p nghiên c u hoàn thành lu n v n Xin chân thành c m n! ii M CL C L I CAM OAN i L IC M N ii M C L C iii DANH M C HÌNH NH vi DANH M C B NG BI U vii DANH M C CÁC VI T T T viii M U 1 Tính c p thi t c a đ tài M c đích nghiên c u it ng ph m vi nghiên c u .2 Cách ti p c n ph ng pháp nghiên c u Ý ngh a khoa h c th c ti n K t qu đ t đ c N i dung c a lu n v n CH NG T NG QUAN V CÔNG TÁC U TH U XÂY L P 1.1 Khái quát chung v công tác đ u th u xây l p 1.1.1 Công tác đ u th u xây l p 1.1.2 c m c a đ u th u xây l p .6 1.1.3 Tính t t y u c a công tác đ u th u xây d ng cơng trình 1.2 Kinh nghi m đ u th u xây l p c a m t s t ch c th gi i .9 1.2.1 Quy đ nh đ u th u xây l p c a Ngân hàng Th gi i 10 1.2.2 Quy đ nh đ u th u xây l p c a Ngân hàng Phát tri n châu Á 11 1.3 Tình hình th c hi n cơng tác đ u th u xây d ng cơng trình n c ta 13 1.3.1 H th ng v n b n pháp lu t v đ u th u 13 1.3.2 Nh ng h c kinh nghi m l a ch n nhà th u xây l p .15 1.3.3 M t s tính hu ng b t c p trình m i th u 18 K t lu n ch CH ng 21 NG C XÂY D NG C S LU N V CÔNG TÁC U TH U TRONG UT B N 22 iii 2.1 Các quy đ nh pháp c a đ u th u xây l p, nguyên t c th m quy n x tình hu ng đ u th u Các hình th c ph ng th c đ u th u 22 2.1.1 H th ng sách v đ u th u xây l p 22 2.1.2 Nguyên t c th m quy n x tình hu ng đ u th u 23 2.1.3 Các hình th c đ u th u xây l p 25 2.1.4 Các ph ng th c đ u th u 27 2.2 N i dung c b n c a công tác đ u th u xây l p 30 2.2.1 Công tác l p k ho ch l a ch n nhà th u 33 2.2.2 Chu n b đ u th u 33 2.2.3 T ch c nhân s 36 2.2.4 T ch c đ u th u 36 2.2.5 ánh giá h s d th u 39 2.2.6 Th ng th o h p đ ng 48 2.2.7 Trình, th m đ nh, phê t công khai k t qu l a ch n nhà th u 50 2.2.8 Hoàn thi n, ký k t h p đ ng 50 2.2.9 X tình hu ng đ u th u 51 2.2.10 H y b đ u th u, đình ch , khơng cơng nh n k t qu l a ch n nhà th u 51 2.2.11 Gi i quy t n ngh 52 2.2.12 X vi ph m v đ u th u 52 2.3 Các y u t nh h ng t i công tác đ u th u xây l p 53 2.3.1 Ch đ u t d án 53 2.3.2 T v n thi t k 53 2.3.3 Nhà th u xây l p 54 2.3.4 H th ng v n b n pháp có liên quan t i d án 54 2.4 Tiêu chí đánh giá ch t l ng công tác đ u th u xây l p 54 2.4.1 Tiêu chí v hi u qu kinh t c a gói th u 55 2.4.2 Tiêu chí v ch t l ng, ti n đ , an tồn, mơi tr ng c a h ng m c cơng trình 55 2.4.3 Tiêu chí v th c hi n theo quy trình, quy đ nh pháp lu t đ u th u 55 K t lu n ch ng 56 iv CH NG M T S GI I PHÁP NÂNG CAO CH T L U TH U XÂY L P T I BAN QU N D NG CÔNG TÁC ÁN NHÀ MÁY TH Y I N S N LA 57 3.1 Gi i thi u v Ban qu n d án nhà máy th y n S n La 57 3.1.1 Ch c n ng nhi m v c a Ban 57 3.1.2 C c u t ch c c a Ban 57 3.2 Th c tr ng v công tác đ u th u xây l p t i Ban Qu n d án nhà máy th y n S n La 59 3.2.1 Gi i thi u v công tác l a ch n nhà th u d án th c hi n nh ng n m qua c a Ban QLDA nhà máy th y n S n La 59 3.2.2 ánh giá tình hình th c hi n cơng tác đ u th u xây l p qua tiêu chí 60 3.2.3 Phân tích y u t nh h ng t i công tác đ u th u t i Ban QLDA NMT S n La 71 3.3 xu t m t s gi i pháp nâng cao ch t l ng công tác đ u th u xây l p t i Ban qu n d án Nhà máy th y n S n La .73 3.3.1 Gi i pháp nâng cao n ng l c đ i ng làm công tác đ u th u .74 3.3.2 Gi i pháp v nâng cao ch t l ng ki m soát, đánh giá n ng l c đ n v t v n 75 3.3.3 Gi i pháp v nâng cao ch t l ng l p k ho ch l a ch n nhà th u, l p h s m i th u đánh giá h s d th u 76 3.3.4 Gi i pháp đ m b o ch t l ng ho t đ ng qu n đ u th u b ng h th ng tài li u, quy trình th t c ti n hành 78 K t lu n ch ng 84 K T LU N VÀ KI N NGH .85 K t lu n 85 Ki n ngh 85 DANH M C TÀI LI U THAM KH O 86 v DANH M C HÌNH NH S đ 1 Khái quát LCNT xây l p S đ S đ t ng quát v đ u th u xây l p 30 S đ 2 S đ t ng quát v trình l a ch n nhà th u xây l p 32 S đ Các y u t nh h ng t i ch t l ng đ u th u xây l p 53 S đ S đ t ch c EVN HPMB S n La 58 vi DANH M C B NG BI U B ng B ng th ng kê giá tr trúng th u gói th u xây l p thu c d án xây d ng cơng trình th y n Lai Châu .61 B ng B ng so sánh giá tr quy t tốn gói th u xây l p thu c d án xây d ng cơng trình th y n Lai Châu .66 B ng 3 Bi u m u d ki n v quy trình th c hi n công tác l a ch n nhà th u 80 vii DANH M C CÁC VI T T T ADB : Ngân hàng phát tri n Châu Á CP : Chính ph C T : Ch đ nh th u HS XKT : H s đ xu t k thu t HS XTC : H s đ xu t tài HSDT : H s d th u HSMT : H s m i th u HSYC : H s yêu c u H : H p đ ng LCNT : L a ch n nhà th u TCHC : T ch c hành GPMB : Gi i phóng m t b ng KTAT : K thu t an toàn N : Ngh đ nh NMT : Nhà máy th y n QLDA : Qu n d án QH : Qu c h i Q : Quy t đ nh TT : Thông t TC G : Tiêu chu n đánh giá XDCB : Xây d ng c b n WB : Ngân hàng th gi i viii M U 1.Tính c p thi t c a đ tài Vi t Nam th c hi n q trình cơng nghi p hóa – hi n đ i hóa đ t n c nh tồn c u hóa nên nhu c u n ng l c b i ng n ngày t ng cao, v y ngành n c n ph i đ u t nhi u l nh v c đ u t xây d ng c b n v nhà máy phát n nh : th y n, nhi t n ch y than, nhi t n ch y khí hóa l ng…b sung ngu n n cho h th ng n Qu c gia đ đáp ng đ kinh t xã h i n đ m b o ch t l c nhu c u ngày t ng c a n n ng, ti n đ , qu n s d ng ngu n v n nhà c h p hi u qu , tránh th t lãng phí đ u t xây d ng c b n c n ph i có ph ng th c Qu n u t & Xây d ng chuyên nghi p Ban Qu n d án nhà máy th y n S n La m t nh ng đ n v chuyên ngành đ i di n cho ch đ u t T p đoàn i n l c Vi t Nam th c hi n qu n đ u t xây d ng công trình ngu n n, ho t đ ng đ u t xây d ng c b n đ t đ c nhi u thành t u đáng t hào, nhiên v n nhi u khó kh n thách th c tr c Do nh m nâng cao ch t l ng cơng trình ti t ki m chi phí cho nhà n c Ban c n th c hi n nhi u gi i pháp qu n d án Trong công tác qu n d án, công tác l a ch n nhà th u đ u ki n n ng l c kinh nghi m đáp ng yêu c u c a gói th u đ m b o tính c nh tranh lành m nh, ti t ki m, hi u qu công vi c có vai trò quan tr ng đ i v i ch đ u t , b l c đ u đ t n n móng đ cơng trình đ m b o ch t ng, ti n đ , hi u qu kinh t Xu t phát t v n đ nêu trên, tác gi ch n đ tài “Nghiên c u gi i pháp nâng cao ch t l ng công tác đ u th u xây l p t i Ban qu n d án nhà máy th y n S n La” M c đích nghiên c u xu t m t s gi i pháp nâng cao ch t l ng công tác đ u th u xây l p t i Ban qu n d án nhà máy th y n S n La it 3.1 ng ph m vi nghiên c u it it ng nghiên c u ng nghiên c u c a đ tài công tác đ u th u xây d ng cơng trình giai đo n th c hi n đ u t t i Ban qu n d án nhà máy th y n S n La 3.2 Ph m vi nghiên c u Ph m vi v không gian: tài ti n hành nghiên c u ho t đ ng có liên quan đ n công tác đ u th u xây d ng cơng trình giai đo n th c hi n đ u t t i Ban qu n d án nhà máy th y n S n La Ph m vi v th i gian: Nghiên c u th c tr ng ho t đ ng có liên quan đ n cơng tác đ u th u xây d ng cơng trình giai đo n th c hi n đ u t t i Ban qu n d án nhà máy th y n S n La t n m 2008 – 2017 xu t gi i pháp nh m nâng cao ch t l ng công tác đ u th u xây l p t i Ban qu n d án nhà máy th y n S n La Cách ti p c n ph ng pháp nghiên c u 4.1 Cách ti p c n Ti p c n k t qu nghiên c u v công tác qu n l a ch n nhà th u xây d ng; ti p c n v n b n quy ph m pháp lu t v công tác đ u th u l a ch n nhà th u 4.2 Ph ng pháp nghiên c u Các ph ng pháp nghiên c u áp d ng đ tài bao g m: Ph sát, u tra, thu th p s li u th c t , ph ng pháp th ng kê, ph ng pháp kh o ng pháp phân tích đánh giá s li u liên quan đ n công tác đ u th u Ph ng pháp chuyên gia: Trao đ i v i chuyên gia có kinh nghi m Ban qu n d án nhà máy th y n S n La nh m đánh giá đ a gi i pháp phù h p nh t 3.3.1 Gi i pháp nâng cao n ng l c đ i ng làm công tác đ u th u 3.3.1.1 C s lu n cho vi c đ xu t Ch t l ng đ i ng c a nh ng thành viên tham gia công tác đ u th u chìa khóa cho ho t đ ng đ u th u c nh tranh, công b ng, minh b ch hi u qu kinh t theo quy đ nh c a pháp lu t Trong th i gian qua, Ban Qu n d án th y n S n La v i b d y kinh nghi m có đ c nhi u thành công công tác qu n d án xây d ng th y n nói chung ho t đ ng đ u th u nói riêng Thành cơng ch y u t p trung vào đ i ng cán b , chuyên viên tr tác xây d ng th y n tr nay, v i l c l ng thành t nh ng đ n v cơng c đó, có kinh nghi m, có nhi u tâm huy t v i ngh Hi n ng tr chi m s l ng l n có trình đ v chun mơn cao, nh ng kinh nghi m th c t thi u, ch a đ đáp ng v i yêu c u ngày cao c a th c t i v i gói th u ph c t p nh gói th u EPC (thi t k , mua s m ch t o l p đ t h th ng turbin khí h n h p cho d án Dung Qu t I, III) l nh v c m i v i Ban QLDA NMT n S n La nên c n thuê chuyên gia Ban, t v n đ u th u n c c ph i h p th c hi n 3.3.1.2 Gi i pháp th c hi n Th ng xuyên quan tâm đào t o, b i d ng cho đ i ng làm công tác đ u th u: T ch c bu i t a đàm, h i th o v chuyên đ , l p t p hu n nâng cao v k n ng xét th u x tình hu ng đ u th u có m i cán b kinh nghi m c quan ho c có th m i nhà chuyên gia gi ng d y K ho ch b id C c Qu n u th u c a B u t T o u ki n cho b làm công tác đ u th u tham gia l p ng ki n th c v đ u th u, v kinh t tài chính, pháp lu t tr ho c c s chuyên nghi p t ch c T ch c l p b i d ng đ i h c ng k n ng vi tính ngo i ng , trình đ cơng ngh thơng tin cho cán b qu n đ u th u ti n t i áp d ng cách th c đ u th u qua m ng Hoàn ch nh nghi p v v công tác đ u th u b ng cách c cán b có đ ph m ch t đ o đ c, n ng l c đ d thi, sát h ch c p ch ng ch hành ngh C c Qu n u th u c a B K ho ch - u t c p Giáo d c nâng cao trách nhi m quan tâm l i ích cho ng nh ng y u t thu hút nâng cao đ c cao công s c c a ng 74 i lao đ ng: M t i lao đ ng t o g n bó lâu dài c a ng i lao đ ng v i đ n v công tác u ki n công tác t t, môi tr ng làm vi c có tính chun nghi p t ng thu nh p cho cán b công nhân viên qua vi c tr l ng, có ch đ th ng ph t rõ ràng, ch m công làm thêm gi cho vi c t ng ca l a ch n chuyên gia, đ i ng t v n t công tác l p h s m i th u, đánh giá h s d th u, đàm phán ký h p đ ng, Ban nên t ch c đ u th u l a ch n t v n theo quy đ nh c a pháp lu t C th theo Ngh đ nh 63/2015 hi n vi c l a ch n nhà th u t v n đ c th c hi n theo ph ng th c m t giai đo n hai túi h s 3.3.1.3 L i ích d ki n c a gi i pháp Gi i pháp nh m tác đ ng đ n ý th c, trách nhi m c a ng ch t l i lao đ ng, nâng cao ng ngu n nhân l c cho Ban QLDA thông qua vi c đào t o, b i d xun, qua cơng tác l p HSMT s có ch t l ng ng t t h n, nâng cao k n ng ch m th m, x tình hu ng đ u th u T o u ki n cho ng vi c, đ ng th i khuy n khích ng ng th i lao đ ng phát huy đ i lao đ ng yên tâm làm c n ng l c c a b n thân, t giúp cho công tác QLDA c a Ban QLDA ngày hoàn thi n h n n a Gi i pháp thuê t v n m c t ng th i gian chi phí cho ch đ u t nh ng s giúp ch đ u t l a ch n đ c nhà th u có đ n ng l c đ làm gói th u l n v i chi phí h p nh t 3.3.2 Gi i pháp v nâng cao ch t l v n ng ki m soát, đánh giá n ng l c đ n v t 3.3.2.1 C s c a vi c đ xu t Ch t l ng c a công tác kh o sát thi t k k thu t l p d toán n n móng cho cơng tác đ u th u t ch c thi cơng Tuy nhiên, tình tr ng thi u sót v n nhi u đ c bi t khâu kh o sát sai khác v i th c t v đ a ch t, đ a hình d n đ n phát sinh kh i l ng q trình thi cơng, thi t k không đ ng nh t h s làm m t th i gian ch nh s a, s a s a l i nhi u l n, thi t k thiên an toàn làm t ng nh ng chi phí phát sinh khơng c n thi t Cán b làm công tác th m tra, th m đ nh kh o sát, thi t k ch a tr i qua kinh nghi m thi công d n đ n thi t k không phù h p v i tình hình th c t , bi n pháp thi công; 75 công tác ki m tra, ki m t h s ch a k l sót khơng đ ng, d n đ n t i có nh ng n i dung sai c phát hi n 3.3.2.2 Gi i pháp th c hi n L a ch n đ n v t v n có kinh nghi m qua nh ng d án đ b ng ph c h th c hi n tr c ng pháp đánh giá ch m m công khai, minh b ch, lo i tr t v n y u kém; xây d ng k ho ch quy trình ki m tra, giám sát ch t l ng công vi c c a nhà th u t v n L a ch n đ n v th m tra có đ n ng l c, kinh nghi m uy tín H p đ ng th m tra c n quy đ nh rõ yêu c u v trách nhi m cu t v n th m tra, u kho n v x vi ph m ch t l ng, b i th ng thi t h i k t qu th m tra không phù h p ho c khơng phát hi n sai sót gây nh h ng đ n ch t l ng cơng trình u c u b ph n k thu t ti n hành th sát n, nghiên c u k đ a hình, đ a m o khu v c đ l p phê t đ c ng kh o sát chi ti t, đ y đ , xác y u t , giúp cho t v n thi t k n m rõ đ c công vi c c n tri n khai th c hi n nhanh chóng xác T ch c giao ban v i đ n v t v n, đ ng th i c cán b tr c ti p qua tr s đ n v t v n ph i h p nghiên c u, đ xu t gi i pháp thi t k h p a u kho n c th vào h p đ ng đ yêu c u t v n ph i b trí cán b có n ng l c, kinh nghi m th c hi n có ch tài x ph t thi t k không đ m b o ch t l ng xu t quy trình c th v n i dung c n th m tra 3.3.2.3 L i ích d ki n c a gi i pháp Gi i pháp giúp nâng trách nhi m c a đ n v t v n đ ng th i giúp Ban qu n l a ch n đ n v t v n n ng l c, kinh nghi m uy tín, ph i h p v i đ n v t v n làm vi c có hi u qu , t nâng cao ch t l ng công tác l a ch n nhà th u 3.3.3 Gi i pháp v nâng cao ch t l ng l p k ho ch l a ch n nhà th u, l p h s m i th u đánh giá h s d th u 3.3.3.1 C s c a vi c đ xu t Vi c xây d ng k ho ch đ u th u ý ngh a r t quan tr ng, kim ch nam cho khâu ti p theo th c hi n vi c l a ch n nhà th u Trong đó, vi c phân chia d án thành gói th u c m t ngh thu t, đòi h i ng i th c hi n ph i có đ tâm đ t m, đ cho giá tr c a gói th u h p nh t, không l n không nh , đ m b o 76 tính đ ng b c a d án, ti n đ th c hi n c a gói phù h p v i kh n ng c p v n S phân chia gói th u khơng h p s d n đ n gi m tính c nh tranh, gi m hi u qu c a cu c đ u th u Ch t l ng c a h s m i th u quy t đ nh đ n k t qu đ u th u ch t l ph m sau này, h s m i th u c n c cho nhà th u đ a ph ng s n ng án t t đ đáp ng yêu c u c a ch đ u t c ng c n c đ cho ch đ u t , bên m i th u l a ch n đ c nhà th u t t Trong h s m i th u có n i dung c b n, ph n th t c đ u th u, ph n yêu c u v xây l p, ph n u ki n h p đ ng bi u m u h p đ ng, có hai n i dung r t quan tr ng th ng b m c l i d n đ n hi u qu c a đ u th u không nh mong đ i là: vi c đ a tiêu chu n đánh giá HSDT b ng tiên l ng thi u, khơng rõ ràng, c th , xác M t n i dung c ng không ph n quan tr ng h s m i th u vi c so n th o m u h p đ ng xây l p Nh ng qui đ nh đ a h p đ ng s nh ng qui đ nh mà c Ban QLDA NMT S n La nhà th u ph i tuân theo k t ký k t h p đ ng cho đ n k t thúc th i gian b o hành c a đ i t ng đ c đ u th u Chính th , n u b n u ki n c a h p đ ng mà chung chung, s sài d n đ n vi c có phát sinh không bi t ph i x nh th nhà th u có th s thối thác, lúc thi t h i s thu c v phía Ban QLDA NMT S n La Nh ng n u b n u ki n l p m t cách c ng nh c, đ y trách nhi m cho nhà th u … nh th s h n ch nhà th u tham gia gói th u Cho nên đ i v i m i gói th u, Ban QLDA NMT S n La nên đ a u ki n h p lý, phù h p v i tình hình c th c a vi c th c hi n gói th u Cơng tác đánh giá HS X/HSDT ph i c n c theo yêu c u nêu HSMT phát hành, n i dung HS X/HSDT, tài li u làm rõ HSDT/HS X (n u có) d a b n đ c cơng Trong tr ng h p có nh ng thông tin c n làm rõ, yêu c u nhà th u b sung tài li u, làm rõ nguyên t c không làm thay đ i n i dung c b n c a HS X/HSDT n p giá d th u có th b n g c Nh ng tính chân th c b n kê khai c a nhà th u v n ch a đ đ m b o đúng, Trong t chun gia khơng có đ th i gian đ xác minh th c t , theo quy đ nh th i gian đánh giá HSDT t i đa 45 ngày đ i v i đ u th u n c 60 ngày đ i v i đ u th u qu c t , 77 tr ng h p c n thi t th i gian có th thêm 20 ngày v n ph i b o đ m ti n đ th c hi n d án 3.3.3.2 Gi i pháp th c hi n T i u hóa gói th u b ng vi c phân chia giá tr gói th u h p nh t, t b c l p k ho ch l a ch n nhà th u, giá gói th u nên d a d tốn đ c phê t Vì v y, c n đ y nhanh vi c th m tra th m đ nh công tác phê t h s thi t k k thu t, thi t k b n v thi cơng d tốn Trong cơng tác l p h s m i th u đ i v i gói th u đ n gi n, ti p t c phát huy nh ng thành t u đ t đ c th u thu c EPC, nên t ng c ng Ban i gói th u l n, ph c t p s p t i nh gói ng thêm nh ng cán b l p h s m i th u, t chuyên gia, i so n th o h p đ ng mang tính chun nghi p nh ng ng i hi u t ng t n pháp lu t v đ u th u ph i có trình đ chun mơn v l nh v c chun nghành t v n có trình đ ti ng anh, có b n l nh v ng vàng, khơng b cám d mua chu c th c hi n nhi m v T ng c ng thêm l c l ng t chuyên gia, đ ng th i đ a ch đ khen th nh ng cán b ch m th u có nh ng ph đ ch m th u c ng ng cho ng pháp làm vi c hi u qu đ đ y nhanh ti n i v i nh ng gói th u ph c t p, đòi h i cơng ngh k thu t cao nên i tr c ti p xu ng hi n tr ng nhà th u đ xem xét xác minh nhân l c thi t b kê khai HSDT c a nhà th u, g i v n b n cho ch đ u t có liên quan xác minh vi c th c hi n h p đ ng t ng t c a nhà th u 3.3.3.3 L i ích d ki n c a gi i pháp Nâng cao ch t l ng c a l p k ho ch đ u th u, h s m i th u, đánh giá h s d th u th u s góp ph n t ng tính c nh tranh, cơng b ng, minh b ch hi u qu c a đ u th u t nâng cao ch t l ng cơng trình, đ y nhanh ti n đ , nhanh đ a l i hi u qu d án, c ng đem l i l i ích cho nhà th u đ c tr l i nhu n x ng đáng v i n ng l c c a 3.3.4 Gi i pháp đ m b o ch t l ng ho t đ ng qu n đ u th u b ng h th ng tài li u, quy trình th t c ti n hành 3.3.4.1 C s c a đ xu t 78 Các v n b n pháp lu t đ u h ng d n quy trình, th t c đ tri n khai cơng tác đ u th u, nhiên vi c hi u áp d ng v n b n đòi h i ng i làm cơng tác đ u th u ph i có ki n th c chuyên mơn có nhi u kinh nghi m, ph i n m rõ qui trình th c hi n N u quy trình th c hi n cơng tác đ u th u đ c t p h p th ng kê thành tài li u chuyên môn s giúp cho công tác qu n đ u th u đ nhanh chóng, đ ng th i giúp cho ng ng i lãnh đ o d dàng ki m sốt đ c xác i m i vào nhanh chóng n m b t đ c công vi c c công vi c tri n khai 3.3.4.2 Gi i pháp th c hi n C n c vào Lu t đ u th u Ngh đ nh, Thông t hi n hành c a Nhà n quan đ n th u; C n c vào Lu t th c liên ng m i; C n c vào Lu t k toán; Các v n b n quy ph m pháp lu t, quy ch qu n n i b c a T p đoàn i n l c Vi t Nam liên quan đ n công tác qu n đ u th u; Tiêu chu n ISO 9001:2015 đ xây d ng quy trình th c hi n cơng tác đ u th u Quy trình th c hi n công tác l a ch n nhà s di n gi i trình t , quy đ nh tri n khai b c trình t l p k ho ch đ u th u đ n l a ch n nhà th u ký h p đ ng, quy trình s nêu rõ nhi m v c a t ng b ph n, đ n v trình đ u th u, đ a bi u m u th c hi n, l p t trình t theo phân c p đ c quy đ nh c a ngành (d ki n bi u m u quy trình l a ch n nhà th u t i B ng 3.3) đ m b o vi c th c hi n quy trình m t cách nghiêm túc xác, theo đ nh k c n có s ki m tra đánh giá c a t ISO đ c thành l p t cán b phòng Ban nh m xem xét s tuân th c a phòng đ i v i quy trình đ n i dung c n đ c ban hành, c ti n hành đ nh k : tháng ho c n m/l n (t đánh giá) Quy trình ln ph i bám sát, c p nh t v n b n quy đ nh c a pháp lu t v n b n pháp nh m đ t đ c tiêu chí là: "Chính xác t đ u" 79 B ng 3 Bi u m u d ki n v quy trình th c hi n công tác l a ch n nhà th u Trách nhi m th c hi n Phòng QL T Ban giám đ c Ban QL T, EVN Phòng QL T Phòng TCHC Phòng QL T, TCG ho c đ n v t v n (t/h thuê) Ban giám đ c S đ q trình Mơ t L p k ho ch LCNT 1.1 Trình Trình cc pp có có th th m m quy quy nn phê phê duy tt 1.2 Th m đ nh, phê t KHLCNT 1.3 ng t i thông tin KHLCNT Thành l p TCG L p/th m tra HSMT/HSYC Trình c p có th m quy n phê t 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Ban QL T, EVN Phòng QL T TCG Th m đ nh, phê t HSMT/HSYC T ch c l a ch n nhà th u ` ánh giá HSDT/HSYC 80 1.9 1.10 L B + Phòng QL T ch trì + phòng có liên quan Th ng th o `h p đ ng 1.11 1.12 Ban QL T, EVN Th m đ nh, phê t k t qu LCNT Phòng QL T Cơng khai KQLCNT 1.13 Hoàn thi n ký h p đ ng 1.14 Phòng QL T+ phòng có liên quan 1.15 L u tr h s tài li u Phòng QL T Di n gi i qui trình Phòng QL T: Phòng Qu n đ u th u phòng đ c giao ph trách qu n cơng tác đ u th u t i Ban Ban QL T: Ban Qu n đ u th u – T p đoàn i n l c Vi t Nam 1.1 L p k ho ch l a ch n nhà th u: C n c vào d án đ u t / t ng m c đ u t / t ng d toán/ d toán c a d án đ u t đ c phê t; k ho ch s n xu t kinh doanh, đ u t xây d ng c a Ban; k ho ch v n, nhi m v đ c giao… phòng đ c giao qu n đ u th u ti n hành l p t trình k ho ch l a ch n nhà th u, trình lãnh đ o trình c p có th m quy n phê t 1.2 Trình c p có th m quy n phê t: Phòng Qu n đ u th u tri n khai hồn thi n t trình h s liên quan, trình phê t theo phân c p đ - Ban giám đ c đ c qui đ nh nh sau: c ký: Phòng Qu n đ u th u l p, ký t trình l p quy t đ nh đ trình Ban giám đ c phê t - EVN ký: Phòng Qu n đ u th u l p t trình đ trình Ban giám đ c ký t trình g i t trình, h s lên Ban QL T EVN xem xét th m đ nh, phê t 81 1.3 Th m đ nh, phê t KHLCNT: Tr ng h p Ban giám đ c/EVN yêu c u ch nh s a, phòng QL T ch u trách nhi m th c hi n 1.4 ng t i thơng tin KHLCNT: Phòng Qu n đ u th u ti p nh n quy t đ nh phê t, tô ch c đ ng t i thông tin theo quy đ nh t i i u Ngh đ nh 63/2014/N -CP ngày 26/6/2014 1.5 Thành l p t chuyên gia: Phòng T ch c hành (Phòng TCHT) đ xu t nhân s t chuyên gia, d th o quy t đ nh trình Ban giám đ c xem xét, phê t Tiêu chí l a ch n nhân s TCG th c hi n theo i u 116 Ngh đ nh 63/2014/N -CP ngày 26/6/2014 1.6 L p/ th m tra h s m i th u, h s yêu c u: Phòng Qu n đ u th u t ch c l p HSMT/HSYC theo m u c a B K ho ch đ u t Tr ng h p thuê T v n l p, phòng QL T ti p nh n d th o HSMT/HSC t T v n, sau ph i h p v i TCG đ u th tri n khai th m tra HSMT/HSC, g i góp ý đ T v n hoàn thi n HSMT/HSC đ c l p theo quy đ nh c a Lu t v đ u th u T p đoàn đ u t Tr m u h u th u, Ngh đ nh, Thông t , quy đ nh i n l c Vi t Nam m u hi n hành c a B K ho ch ng h p s d ng v n vay/ tài tr c a t ch c qu c t c n th c hi n theo ng d n th a thu n vay v n/ tài tr đ c ký gi a bên 1.7 Trình c p có th m quy n phê t HSMT/HYSC: Phòng Qu n đ u th u tri n khai hoàn thi n t trình h s liên quan, trình phê t theo phân c p đ c qui đ nh nh sau: - Ban giám đ c đ c ký: Phòng Qu n đ u th u ch trì, phòng ch c n ng ph i h p ho c thành l p t th m đ nh HSMT/HSC tr c trình Ban giám đ c phê t - EVN ký: Phòng Qu n đ u th u l p t trình đ trình Ban giám đ c ký t trình g i t trình, h s lên Ban QL T EVN xem xét th m đ nh, phê t 1.8 Th m đ nh, phê t KHLCNT: Tr ng h p Ban giám đ c/EVN yêu c u ch nh s a, phòng QL T ch trì ch u trách nhi m th c hi n 82 1.9 T ch c l a ch n nhà th u: Sau HSMT/HYSC đ c c p có th m quy n phê t, Phòng QL T t ch c tri n khai th c hi n công tác l a ch n nhà th u theo quy đ nh c a Ngh đ nh 63/2014/N -CP ngày 26/6/2014 1.10 ánh giá HSDT/HS X: Trên c s HSMT/HSYC HSDT/HS X, phòng QL T ph i h p v i TCG đ u th u ti n hành đánh giá đ xác đ nh m c đ đáp ng c a HSDT/HS X theo quy đ nh Ph ng pháp đánh giá HSDT/HS X đ c quy đ nh HSMT/HSYC 1.11 Th ng th o h p đ ng: Phòng QL T ti p nh n báo cáo đánh giá HSDT/HS X c a TCG đ u th u, m i nhà th u đ n đàm phán th ng th o h p đ ng (n u c n – theo quy mô c a t ng gói th u) Thành ph n tham gia đàm phán th ng th o h p đ ng: Lãnh đ o Ban, lãnh đ o phòng QL T, t chuyên gia đ u th u 1.12 T ng h p phê t k t qu l a ch n nhà th u: D a k t qu tri n khai công tác đ u th u, báo cáo đánh giá k t qu l a ch n nhà th u c a t chuyên gia k t qu đàm phán th ng th o h p đ ng (n u có) Phòng QL T t ng h p l p t trình xin phê t k t qu l a ch n nhà th u trình Giám đ c Ban xem xét phê t (trong tr ng h p đ c y quy n); trình Giám đ c xem xét trình EVN th m đ nh, phê t 1.13 Công khai k t qu l a ch n nhà th u: Phòng QL T cơng b cơng khai k t qu l a ch n nhà th u H th ng m ng đ u th u qu c gia, báo đ u th u ho c ph ng ti n thông tin khác theo quy đ nh Trong m i tr ng h p không đ c ti t l thông tin HSDT/HS X c a nhà th u cho nhà th u khác, tr thông tin đ c công khai m th u 1.14 Hoàn thi n, ký k t h p đ ng: Phòng QL T m i nhà th u vào hoàn thi n ký k t h p đ ng H p đ ng ký k t gi a bên ph i phù h p v i quy t đ nh phê t KQLCNT, biên b n th ng th o h p đ ng, HSDT, HSMT tài li u liên quan khác 1.15 L u tr tài li u: H s đ u th u gói th u bao g m HSMT/HYSC, HSDT/HS X, v n b n làm rõ HSMT/HSYC, HSDT/HS X, biên b n giao nh n, biên b n m 83 th u, báo cáo đánh giá, t trình, quy t đ nh, h p đ ng ký k t tài li u liên quan khác Phòng QL T l u tr lâu dài theo quy đ nh 3.3.4.3 L i ích c a gi i pháp Quy đ nh đ c xây d ng nh m quy đ nh trình t b c qu n th c hi n công tác đ u th u Ban t l p k ho ch l a ch n nhà th u đ n hoàn thành ký k t h p đ ng giao th u, góp ph n s d ng ngu n v n hi u qu , b o đ m ti n đ ch t l ng cơng trình t b t đ u tri n khai d án K t lu n ch ng Các ho t đ ng đ u th u công tác đ u th u c a Ban Qu n d án nhà máy th y n S n La th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t đ ng th i đ m b o tính khoa h c, hi u qu kinh t c a d án Tuy nhiên, v n nh ng t n t i c n đ c rút kinh nghi m hoàn thi n D a nh ng c s lu n ch ng 2, ch ng tác gi ti n hành nghiên c u ch c n ng, nhi m v , c c u t ch c, tình hình tri n khai công tác đ u th u xây l p c a Ban, q trình tri n khai cơng tác l a ch n nhà th u, hi u qu đ u th u 21 gói th u xây l p thu c d án cơng trình th y n Lai Châu, đ tìm nh ng nguyên nhân c a nh ng t n t i c n đ pháp nh m nâng cao ch t l c rút kinh nghi m T tác gi đ a nh ng gi i ng công tác đ u th u xây l p cho Ban Qu n d án nhà máy th y n S n La th i gian t i 84 K T LU N VÀ KI N NGH K t lu n Lu n v n đ a nhìn khái qt v v n đ cơng tác đ u th u: - Vai trò tính t t y u c a công tác đ u th u Nh ng v n đ t n t i công tác đ u th u, xác đ nh nguyên nhân, h u qu , đ t rút nh ng h c kinh nghi m công tác đ u th u H th ng hóa nh ng v n đ mang tính lu n c b n liên quan đ n đ u th u xây d ng, n ng l c công tác t ch c đ u th u - Phân tích, đánh giá th c tr ng cơng tác t ch c đ u th u máy th y n S n La yêu c u nâng cao ch t l Ban Qu n d án nhà ng công tác đ u th u Lu n v n đ xu t m t s gi i pháp có tính th c t nh m nâng cao ch t l ng công tác đ u th u c a Ban Qu n d án nhà máy th y n S n La Ki n ngh 2.1 Nh ng t n t i c a lu n v n V i th i gian th c hi n đ tài có h n, m t khác trình đ , kinh nghi m nghiên c u c a tác gi h n ch nên lu n v n không tránh kh i nh ng thi u sót Tác gi xin chân thành c m n nh ng ý ki n đóng góp quý báu c a Th y, cô giáo, đ ng nghi p,….,đ c bi t th y giáo TS Lê V n Chính ng i tr c ti p h ng d n tác gi hoàn thành lu n v n 2.2 Nh ng ki n ngh v h ng nghiên c u ti p t c hồn thi n cơng tác đ u th u c a Ban th i gian ti p tác gi d ki n sâu nghiên c u hai v n đ : Th nh t: Nâng cao tính u vi t đ u th u qua m ng, v n đ m i đ a vào lu t c n t ng b Th hai: c ta đ c c t ng k t đánh giá nâng cao ch t l đ u th u theo h n ng đ u th u c n xây d ng đ i ng cán b làm công tác ng chuyên nghi p hóa 85 DANH M C TÀI LI U THAM KH O [1] Qu c h i khóa XIII, Lu t xây d ng s 50/2014/QH13 ngày18/62014 [2] PGS.TS Nguy n Tr ng T , Giáo trình Qu n ti n đ xây d ng [3] PGS.TS Nguy n Bá Uân, Qu n d án nâng cao t p gi ng cao h c, Tr ng i h c Th y l i, Hà N i ed., 2010 [4] Qu c h i khóa XIII k h p th 6, Lu t u th u s 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 [5] PGS.TS D ng c Ti n, Bài gi ng u th u h p đ ng xây d ng., 2015 [6] Trang web http://www.thongtindauthau.com.vn [7] Chính ph , Ngh đ nh s 63/2014/N -CP ngày 26/6/2014 quy đ nh chi ti t thi hành m t s u c a Lu t đ u th u v l a ch n nhà th u [8] B K ho ch u t , Thông t 10/2015/TT-BKHDT quy đ nh chi ti t v k ho ch l a ch n nhà th u [9] Liên B K ho ch & u t B tài chính, Thơng t liên t ch s 07/2015/TTLT-BKH T-BTC ngày 08/9/2105 quy đ nh chi ti t vi c cung c p, đ ng t i thông tin v đ u th u l a ch n nhà th u qua m ng [10] B K ho ch u t , Thông t s 23/2015/TT-BKH T ngày 21/12/2015 quy đ nh chi ti t l p Báo cáo đánh giá h s d th u [11] B K ho ch u t , Thông t s 19/2015/TT-BKH T ngày 27/11/2015 quy đ nh chi ti t l p báo cáo th m đ nh trình t ch c l a ch n nhà th u [12] B K ho ch u t , Thông t s 11/2016/TT-BKH T ngày 26/7/2016 h ng d n l p h s m i th u thi t k , cung c p hàng hóa xây l p (EPC) [13] B K ho ch đ u t , Thông t s 11/2015/TT-BKH T ngày 27/10/2015 quy đ nh chi ti t l p h s yêu c u đ i v i ch đ nh th u, chào hàng c nh tranh [14] c a B K ho ch u t , Thông t s 07/2016/TT-BKH T ngày 29/6/2016 quy đ nh chi ti t l p h s m i th u, h s yêu c u mua s m hàng hóa đ i v i đ u 86 th u qua m ng [15] B K ho ch u t , Thông t s 03/2016/TT-BKH T ngày 05/5/2016 Quy đ nh chi ti t đ i v i ho t đ ng đào t o, b i d ng v đ u th u [16] B K ho ch đ u t , Thông t s 03/2015/TT-BKH T ngày 06/5/2015 quy đ nh chi ti t l p h s m i th u xây l p [17] B Xây d ng, Thông t 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 quy đ nh v c p phép ho t đ ng xây d ng qu n nhà th u n c ho t đ ng xây d ng t i Vi t Nam [18] Th t ng Chính ph , Quy t đ nh s 50/2012/Q -TTg ngày 09/11/2012 v vi c áp d ng hình th c ch đ nh th u đ i v i gói th u thu c tr Th t [19] Th t ng h p đ c bi t ng Chính ph xem xét , quy t đ nh ng Chính ph , Quy t đ nh s 1402/Q -TTg ngày 13/7/2016 phê t K ho ch t ng th l trình áp d ng đ u th u qua m ng giai đo n 2016 – 2025 [20] Chính ph , Ngh đ nh s 68/2012/N -CP ngày 12/09/2012 v vi c s đ i, b sung m t s u c a Ngh đ nh s 85/2009/N -CP [21] Chính ph , Ngh đ nh s 59/2015/N -CP ngày 18/6/2015 v qu n d án đ u t xây d ng [22] Chính ph , Ngh đ nh s 46/2015/N -CP ngày 12/05/2015 V qu n ch t l ng b o trì cơng trình xây d ng [23] Chính ph , Ngh đ nh s 37/2015/N -CP ngày 22/4/2015 quy đ nh chi ti t v h p đ ng xây d ng [24] Chính ph , Ngh đ nh s 32/2015/N -CP ngày 25/3/2015 v qu n chi phí đ u t xây d ng [25] Chính ph , Ngh đ nh 85/2009/N -CP ngày 15/10/2009 v vi c h ng d n thi thành lu t đ u th u l a ch n nhà th u xây d ng theo lu t xây d ng 2003 [26] Qu c h i khóa XI k h p th 4, Lu t xây d ng s 16/2003/QH ngày 26/11/2003 [27] Qu c h i khóa XI k h p th 8, Lu t đ u th u s 29/11/2005 87 61/2005/QH11 ngày [28] Tr nh Qu c Th ng, Giáo trình qu n d án đ u t xây d ng, NXB Giáo d c ed., 2009 88 ... v công tác đ u th u t i Ban qu n lý d án nhà máy th y n S n La xu t m t s gi i pháp có tính kh thi nh m nâng cao ch t l ng công tác đ u th u xây l p d án đ u t xây d ng t i Ban qu n lý d án nhà. .. trên, tác gi ch n đ tài Nghiên c u gi i pháp nâng cao ch t l ng công tác đ u th u xây l p t i Ban qu n lý d án nhà máy th y n S n La M c đích nghiên c u xu t m t s gi i pháp nâng cao ch t l ng công. .. i pháp nâng cao ch t l qu n lý d án nhà máy th y n S n La ng công tác đ u th u xây l p t i Ban NG T NG QUAN V CÔNG TÁC CH U TH U XÂY L P 1.1 Khái quát chung v công tác đ u th u xây l p 1.1.1 Công
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng công tác đấu thầu xây lắp tại ban quản lý dự án nhà máy thủy điện sơn la , Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng công tác đấu thầu xây lắp tại ban quản lý dự án nhà máy thủy điện sơn la

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay