Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp quản lý chất lượng thi công xây dựng tại công ty TNHH thương mại và xây dựng đức toàn thắng

115 10 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 14:54

L I CAM OAN H c viên xin cam đoan cơng trình nghiên c u c a b n thân h c viên Các k t qu nghiên c u k t lu n lu n v n trung th c, không chép t b t k m t ngu n d có) đ i b t k hình th c nào.Vi c tham kh o ngu n tài li u (n u c th c hi n trích d n ghi ngu n tài li u tham kh o quy đ nh Tác gi Lu n v n Tr i ng Qu c Huy L I CÁM hồn thành ch s h Tr N ng trình th c s làm lu n v n t t nghi p này, tác gi nh n đ ng d n, giúp đ góp ý nhi t tình c a q th y tr ng c i h c Th y L i c h t, tác gi xin bày t lòng bi t n sâu s c t i GS.TS V Thanh Te - Khoa Cơng trình - Tr ng i h c Th y L i t n tình h ng d n, ch b o đóng góp ý ki n quý báu su t trình th c hi n lu n v n Xin chân thành c m n s giúp đ nhi t tình, s h tr v m t chuyên môn kinh nghi m c a th y, giáo Khoa Cơng trình th y, cô giáo tr Th y L i, phòng t o i h c Sau i h c tr ng ng ih c i h c Th y L i Tác gi c ng xin chân thành c m n các Nhà Khoa h c, Nhà Qu n lý, Ban Lãnh đ o, T p th Cán b Công nhân viên Công ty TNHH th ng m i xây d ng i h c Thu L i c Toàn Th ng, T p th l p Cao h c 24QLXD21 - Tr ng tồn th gia đình b n bè đ ng viên, khích l , t o u ki n thu n l i v m i m t đ tác gi hoàn thành lu n v n Trong trình th c hi n lu n v n, th i gian nghiên c u ki n th c h n ch nên ch c ch n không th tránh kh i nh ng thi u sót Vì v y, tác gi r t mong nh n đ c nh ng ý ki n đóng góp c a th y, giáo đ ng nghi p Xin trân tr ng c m n! ii M CL C DANH M C HÌNH NH vi DANH M C B NG BI U vii DANH M C CÁC T M VI T T T viii U 1 Tính c p thi t c a đ tài M c đích c a đ tài Cách ti p c n ph it ng pháp nghiên c u ng ph m vi nghiên c u K t qu đ t đ c CH NG NH NG V N C B N V QU N CH T L NG THI CÔNG XÂY D NG .4 1.1 Ch t l ng thi công xây d ng qu n ch t l 1.1.1 Ch t l ng thi công xây d ng 1.1.2 Qu n ch t l 1.2 Các nhân t ng thi công xây d ng .4 nh h ng thi công xây d ng ng đ n ch t l ng cơng trình xây d ng 12 1.2.1 Nhóm nhân t khách quan 12 1.2.2 Nhóm nhân t ch quan 13 1.3 M t s nh ng h h ng, s c g p ph i trình thi cơng cơng trình xây d ng 16 1.3.1 S c cơng trình 17 1.3.2 M t s nguyên nhân, s c th ng g p giai đo n thi công xây d ng 18 1.4 Kinh nghi m qu n ch t l ng thi cơng cơng trình xây d ng t i m t s qu c gia phát tri n th gi i nói chung m t s doanh nghi p uy tín Vi t Nam nói riêng .26 1.4.1 Kinh nghi m qu n ch t l ng thi công công trình xây d ng t i m t s qu c gia phát tri n th gi i .26 1.4.2 Kinh nghi m qu n ch t l ng thi cơng cơng trình xây d ng m t s doanh nghi p uy tín Vi t Nam 30 1.5 K t lu n ch ng .32 CH NG C S LU N V QU N CH T L NG THI CƠNG CƠNG TRÌNH XÂY D NG 33 iii 2.1 Các v n b n pháp liên quan đ n qu n ch t l ng thi cơng cơng trình xây d ng 33 2.2 Ch t l ng cơng trình giai đo n thi công qu n ch t l ng công trình xây d ng giai đo n thi cơng 34 2.2.1 Ch t l ng cơng trình giai đo n thi công 34 2.2.2 Qu n ch t l 2.3 Ph ng cơng trình xây d ng giai đo n thi công 35 ng pháp đánh giá ch t l ng thi công xây d ng 41 2.3.1 Ch tiêu đánh giá v qu n ng i 41 2.3.2 Ch tiêu đánh giá v qu n v t t , máy móc thi t b 42 2.3.3 Ch tiêu đánh giá v qu n thi công 43 2.4 Nh ng nhân t c b n nh h ng đ n ch t l ng cơng trình q trình thi cơng 45 2.5 K t lu n ch ng 48 CH NG TH C TR NG XU T M T S GI I PHÁP QU N CH T L NG THI CÔNG XÂY D NG T I CÔNG TY TNHH TH NG M I XÂY D NG C TOÀN TH NG 49 3.1 Gi i thi u chung v công ty TNHH th ng m i xây d ng c Toàn Th ng 49 3.1.1 Quá trình hình thành phát tri n 49 3.1.2 C c u t ch c qu n 49 3.1.3 Ch c n ng, nhi m v c a t ng b ph n 50 3.1.4 Các l nh v c ho t đ ng s n xu t kinh doanh 53 3.2 Tình hình s n xu t kinh doanh c a c a công ty TNHH th ng m i xây d ng c Toàn Th ng giai đo n 2010 – 2017 54 3.2.1 Tình hình thi cơng xây d ng 54 3.2.2 Nh ng thành t u đ t đ c 62 3.3 Th c tr ng công tác qu n ch t l ng thi công xây d ng t i công ty TNHH th ng m i xây d ng c Toàn Th ng 62 3.3.1 B máy qu n lý, u hành thi công công tr ng 62 3.3.2 Ch c n ng, t ch c c a t ng b ph n 63 3.3.3 Quy trình qu n ch t l ng c a Công ty 68 3.3.4 Công tác l p k ho ch qu n thi công xây d ng cơng trình 70 3.3.5 Công tác qu n ti n đ xây d ng 70 3.3.6 Công tác qu n nhân l c công tr iv ng 71 3.3.7 Công tác qu n v t t 73 3.3.8 Cơng tác qu n máy móc thi t b 74 3.3.9 Công tác qu n ch t l ng thi công xây d ng 76 3.3.10 Cơng tác qu n an tồn, v sinh môi tr ng xây d ng 76 3.3.11 Cơng tác qu n phòng cháy ch a cháy 77 3.4 Nh ng thu n l i, khó kh n thách th c công tác qu n ch t l ng thi công xây d ng t i công ty TNHH th ng m i xây d ng c Toàn Th ng 77 3.4.1 Nh ng k t qu đ t đ c .77 3.4.2 Nh ng khó kh n, h n ch .78 3.5 Chi n l c s n xu t kinh doanh m c tiêu nhi m v giai đo n 2017 – 2022 c a công ty TNHH th ng m i xây d ng c Toàn Th ng .81 3.5.1 Chi n l c s n xu t kinh doanh giai đo n 2017 – 2022 c a công ty TNHH th ng m i xây d ng c Toàn Th ng .81 3.5.2 M c tiêu, nhi m v giai đo n 2017 – 2022 c a công ty TNHH th ng m i xây d ng c Toàn Th ng 87 3.6 xu t m t s gi i pháp nh m hồn thi n cơng tác qu n ch t l ng thi công xây d ng c a Công ty TNHH th ng m i xây d ng c Toàn Th ng .88 3.6.1 Gi i pháp hoàn thi n k n ng qu n cho nhà lãnh đ o 88 3.6.2 Gi i pháp nâng cao n ng l c chuyên môn 90 3.6.3 Gi i pháp hồn thi n cơng tác qu n lý, giám sát ch t l ng thi công 93 3.6.4 Xây d ng h p t , đ i thi công 96 3.6.5 Gi i pháp b trí s d ng h p lý, hi u qu máy móc cơng tr ng 98 3.6.6 Gi i pháp s d ng hi u qu , ti t ki m nguyên v t li u 99 3.6.7 Gi i pháp t ng c ng qu n v an toàn lao đ ng h n ch tác đ ng c a môi tr ng 101 3.7 K t lu n ch ng .103 K T LU N KI N NGH .104 TÀI LI U THAM KH O 106 v DANH M C HÌNH NH Hình 1.1 S đ hóa y u t c b n t o nên ch t l ng công trình xây d ng Hình 1.2 Cát ch y đào móng xây nhà làm đ nhà bên c nh Qu ng Ninh 19 Hình 1.3 Bê tông b n t gãy 21 Hình 1.4 V a hè b h h ng s d ng v t li u ch t l ng 22 Hình 1.5 S p nh p c u Ch êm - thành ph H Chí Minh bi n pháp thi cơng khơng phù h p [8] 23 Hình 1.6 S c v đ p Th y n Ia Krel 24 Hình 1.7 S c s t l máiđê sông Mã 25 Hình 1.8 Hi n tr ng v s p giàn giáo d án Formosa 26 Hình 1.9 Nh t B n s a xong h t th n 30m ngày 27 Hình 1.10 Coteccons th c c t tòa tháp Landmark 81 ngày 09/03/2018 30 Hình 3.1 Mơ hình t ch c Cơng ty TNHH TM XD Hình 3.2 T ng giá tr s n l c Toàn Th ng 50 ng c a Công ty qua n m [17] 54 Hình 3.3 Cơng trình làm m i đ ng qu c l 38b đo n t xã H p đ n th tr n Hòa M c km – km 6, huy n Duy Tiên, t nh Hà Nam 60 Hình 3.4 Cơng trình đ ng Tân H p - i S n gói t km1 – km 18 ,xã Tân H p, huyên V n Yên, t nh Yên Bái 61 Hình 3.5 Cơng trình h t ng tái đ nh c Liêm Chính – Xã Liêm Chung – TP Ph 61 Hình 3.6 B máy qu n lý, u hành thi cơng cơng tr Hình 3.7 L u đ h th ng qu n ch t l Hình 3.8 L u đ qu n ch t l ng 62 ng v v t li u 68 ng c a Công ty 69 Hình 3.9 Danh sách cán b k thu t công tr vi ng 72 DANH M C B NG BI U B ng 3.1 Các d án thi cơng n hình c a Công ty 55 B ng 3.2 B ng m đánh giá gói th u thi công xây d ng 58 B ng 3.3 Thơng tin tài c a Công ty n m g n đây.[17] 61 B ng 3.4 Danh sách công nhân k thu t công tr ng 73 B ng 3.5 B ng kê máy móc thi t b thi cơng c a cơng ty.[17] .75 vii DANH M C CÁC T VI T T T QH Qu c h i CTXD Cơng trình xây d ng QLCL Qu n ch t l N -CP Ngh đ nh – Chính ph QLCLCTXD Qu n ch t l TNHH Trách nhi m h u h n C T Ch đ u t XDCT Xây d ng cơng trình TT-BXD Thông t – B xây d ng CQQLNN C quan qu n nhà n QLCLTCXDCT Qu n ch t l ng ng cơng trình xây d ng c ng thi cơng xây d ng cơng trình QLCLXDCT Qu n ch t l TT-BTC Thông t B tài CLTCCTXD Ch t l TM XD Th CB-CNV Cán b - công nhân viên L Lao đ ng CT Cơng trình PG PTCT Phó giám đ c ph trách công tr BCHCT Ban ch huy công tr CHT Ch huy tr TVGS T v n giám sát TVQLDA T v n qu n d án XDCB Xây d ng c b n BHL B o hi m lao đ ng TT-BTNMT Thông t B tài nguyên môi tr Q -BTNMT Quy t đ nh B tài ngun mơi tr ng xây d ng cơng trình ng thi cơng cơng trình xây d ng ng m i xây d ng ng ng ng viii ng ng M U Tính c p thi t c a đ tài Trong nh ng n m qua, hòa chung xu th đ i m i phát tri n c a n n kinh t , v i s c g ng c a n ng Nhà n c, quy n đ a ph c, cơng tác xây d ng c b n có b ng nhân dân c c phát tri n c v s l ng, ch t l ng, bi n pháp k thu t thi công, trang thi t b , đ i ng cán b ký thu t xây d ng Nhi u cơng trình l n, k thu t ph c t p có kh n ng thi t k , thi công mà khơng ph i có s tr giúp c a n c Nhà n c đ u t hàng tr m nghìn t đ ng cho xây d ng c b n tron g l nh v c nh b ,đ : c s h t ng giao thông ( bao g m đ ng ng s t,…) , c s ph c v cho nông nghi p (bao g m cơng trình th y l i, h th ng c p thoát n c , trung tâm phát tri n ch n nuôi, tr ng tr t), cơng trình l n ph c v cho phát tri n công nghi p nh d u khí, khai thác khống s n….Các c m khu công nghi p tr ng m, hàng tr m khu đô th , khu dân c m i đ nh ng cơng trình cao t ng k thu t ph c t p chung c a t ng đ a ph c xây d ng v i i u làm di n m o đ t n c nói ng nói riêng ngày đ i m i, đ i s ng c a ng i dân ngày nâng cao, n n kinh t qu c dân ngày t ng tr ng phát tri n m t cách b n v ng Bên c nh nh ng k t qu c b n to l n đó, m t v n đ đ h t s c quan tâm ch t l ng xây d ng, ch t l c xã h i ng xây d ng y u t quan tr ng trình xây d ng, quy t đ nh đ n b m t th , nơng thơn Cơng trình xây d ng không đ m b o s nguy h i đ n đ i s ng xã h i c a ng hi n nay, ph m vi c n i Trên th c t c có khơng cơng trình khơng đ m b o ch t l ng gây nên tình tr ng lún n t Ví d nh cơng trình nâng c p , c i t o qu c l 18 đo n ng Bí – H Long…,th m chí có nh ng cơng trình b s p đ m t an tồn gây ch t ng i th ng tâm nh v s p c u C n Th n 54 ng ng i khác b th ng i u làm nh h i b thi t m ng hàng ch c ng đ n uy tín ngh nghi p, đ n đ i s ng xã h i, n cho d lu n thêm lo l ng, b c xúc Ngồi cho th y ch t l cơng trình, s n ph m xây d ng ti p t c đ ng c quan tâm, đ y m nh m i khâu c a trình đ u t xây d ng cơng trình Nhi u doanh nghi p hi n ch a th c s quan tâm, ch a bi t đ n l i ích c b n, lâu dài vi c nâng cao th ng hi u s n ph m, uy tín c a doanh nghi p th tr ng, u đòi h i doanh nghi p c n có chuy n bi n v nh n th c, xây d ng chi n l chi n l c v nâng cao ch t l c phát tri n doanh nghi p có ng s n ph m, coi s th a mãn c a khách hàng s t n t i c a doanh nghi p Công ty TNHH th ng m i xây d ng nghi p xây d ng kh ng đ nh đ l c Toàn Th ng m t nh ng doanh c uy tín qua cơng trình xây d ng đ t ch t ng cao Tuy nhiên hi n nay, công tác qu n ch t l ng cơng trình c a Cơng ty g p ph i m t s t n t i V y tác gi ch n đ tài “Nghiên c u đ xu t m t s gi i pháp qu n ch t l ng thi công xây d ng t i Công ty TNHH th ng m i xây d ng c Toàn Th ng’’ đ tìm hi u , nghiên c u th c tr ng v công tác qu n ch t l ng thi cơng cơng trình c a Cơng ty, c ng nh đ xu t m t s gi i pháp nh m hồn thi n cơng tác qu n ch t l ng thi công xây d ng c a Công ty, đ a m t s gi i pháp đ kh c ph c nh ng b t c p t n t i M c đích c a đ tài Trên c s phân tích đánh giá th c tr ng công tác qu n ch t l xây d ng t i Công ty TNHH th ng m i xây d ng ng thi cơng c Tồn Th ng, k t h p v i nghiên c u thuy t, đ tài đ xu t m t s gi i pháp qu n ch t l ng thi cơng cơng trình xây d ng t i Công ty Cách ti p c n ph ng pháp nghiên c u - Ph ng pháp kh o sát đánh giá, th ng kê - Ph ng pháp thu th p, phân tích k th a nh ng nghiên c u có - Ph ng pháp chuyên gia - it it ng ph m vi nghiên c u ng nghiên c u: ch t l ng thi công xây d ng công tác qu n ch t l ng thi công xây d ng - Ph m vi nghiên c u: nghiên c u công tác qu n ch t l Công ty TNHH th ng m i xây d ng ng thi cơng xây d ng c Tồn Th ng tham gia xây d ng, sách t ng l ng đ nh k n m/l n v i m c t ng 5% s khích thích ng i lao đ ng h ng hái, ph n đ u h n công vi c + m b o u ki n làm vi c, sinh ho t, ngh ng i an toàn lao đ ng + Ngoài ra, c n t ch c ho t đ ng v n ngh , th thao đ t o nên nh ng y u t khích l v m t tinh th n cho ng i lao đ ng đ ng th i làm t ng s g n bó đồn k t gi a cán b nhân viên tồn cơng ty + Xây d ng phong cách làm vi c chuyên nghi p, hi n đ i: T o m t phong cách làm vi c theo h ng hi n đ i, công nghi p, chuyên nghi p t Ban giám đ c đ n cán b giám sát, nâng cao tính sáng t o, đ m b o ch t l ng Th c hi n gi i pháp m t cách tích c c nghiêm túc s giúp nâng cao đ c n ng l c chuyên môn c a ngu n nhân l c công ty Công tác tri n khai th c hi n đ đ t đ c hi u qu cao nh t c n có s nh t qn tồn công ty t cán b lãnh đ o đ n toàn th nhân viên, t t c m i ng i đ u ph i ý th c đ c nhi m v c a vi c nâng cao n ng l c chuyên môn, n ng l c qu n lý, t hoàn thi n k n ng m m khác Tích c c phát huy tinh th n đoàn k t giúp đ l n nhau, sách khuy n khích, đ ng viên c a cơng ty ph i nhanh chóng, k p th i; Ban giám đ c Công ty ph i xác đ nh nhi m v quan tr ng hàng đ u c a Công ty giai đo n n n kinh t th tr l ng h i nh p c nh tranh gay g t, t quy t tâm c g ng nâng cao ch t ng ngu n nhân l c c a công ty, kh ng đ nh v th c a Công ty th tr ng thi công xây d ng cơng trình 3.6.3 Gi i pháp hồn thi n công tác qu n lý, giám sát ch t l ng thi công Hi n nay, Công ty v n thi u m t đ i ng k s giám sát thi công t i hi n tr cơng trình c v s l ng l n ch t l ng ng trình đ chun mơn Th c hi n c ch khốn cơng trình, đ i nh n trách nhi m thi cơng cơng trình cho Công ty N u xét v trách nhi m pháp m c dù Cơng ty khốn cho đ i thi cơng tồn b cơng trình theo c ch qu n c a Công ty nh ng trách nhi m tr c pháp lu t, v i ch đ u t Cơng ty t ch c có t cách pháp nhân hồn tồn ch u trách nhi m tr c c quan ch c n ng giao d ch 93 Nh v y, ho t đ ng qu n lý, giám sát thi công c a Công ty ph i đ cách ch t ch v ch t l c th c hi n m t ng, m thu t, k thu t theo thi t k đ m b o ho t đ ng s n xu t kinh doanh có lãi * Gi i pháp : tr c h t Cơng ty ph i b trí, t ng c k s thi t k t ch c thi công đ ng đ i ng k s giám sát bao g m c đào t o c b n v giám sát thi cơng cơng trình phòng k ho ch, k s l i phòng đ c phân cơng nhi m v cho t ng m ng cơng trình ph i h p v i phòng ban ch c n ng nh k tốn, hành chính, phó giám đ c ph trách k thu t ch nhi m cơng trình, k s ch huy tr ng t i cơng trình đ th c hi n m t s n i dung giám sát sau : - Th m tra thi t k bi n pháp t ch c thi công, ph thi công đ - Ki m tra s l ng án k thu t, k ho ch, ti n đ c l p th c tr ng tri n khai th c t ng máy móc thi t b , nhân l c, v t t đ m b o theo tiêu chu n, quy chu n thi t k - Ph i h p v i t v n giám sát c a bên A ki m tra ch t l ng nguyên v t li u đ u vào, m khai thác nguyên v t li u theo tiêu chu n quy đ nh hi n hành đ i v i ngành xây d ng - ôn đ c, giám sát,ki m tra ti n đ th c hi n theo k ho ch s đ m ng l p - Giám sát th c hi n ti n đ c a đ i, t thông qua công tác l p k ho ch tác nghi p tháng k ho ch u đ s n xu t hang ngày - Gi i quy t k p th i th a đáng ách t c, xung đ t hàng ngày công tr - Ki m tra nghi m thu kh i l ng, ch t l ng ng thi cơng h ng m c cơng trình ch ng t tốn - Ki m tra cơng tác an tồn cho cơng nhân an tồn giao thơng cho ng i dân q trình thi cơng - Xác đ nh nhu c u u ki n s d ng v n thi công k ho ch d trù ti n v n đáp ng yêu c u thi công 94 - Xác đ nh nhu c u u ki n s d ng v n thi công k ho ch d trù ti n v n đáp ng yêu c u thi công - Ki m tra tác đ ng nh h - ng đ n môi tr ng xung quanh ánh d u m c ti n đ quan tr ng, giai đo n thi công tr ng y u đ th c hi n ki m tra đ tđ c nh ng n i dung c a qu n lý, giám sát thi công Công ty ph i th c hi n trình t sau : + Quy trình, trình t giám sát Công ty tuân th theo ngh đ nh s 15/2013/N -CP v qu n ch t l ng cơng trình ngh đ nh s 12/2009/N -CP ngày 12/02/2009 v qu n đ u t xây d ng cơng trình + i v i ho t đ ng giám sát ch t l ng đ c tri n khai theo giai đo n sau: Giai đo n chu n b thi công: ki m tra ch t ch v t t t i hi n tr đ a vào cơng trình khơng đ m b o ch t l ng thi t k s đ ngh ch nhi m cơng trình thay th ngay, đ i v i máy móc thi t b s l cơng trình ph i đ c b trí đ y đ s l đ thi công ch t l ng, v t t , thi t b ng công nhân ph c v s n xu t ng c ng nh ch t l ng nh m đ m b o ti n ng cơng trình Giai đo n thi công: giám sát h th ng, tiêu chu n, quy chu n ch t l t h th ng qu n ch t l ng c a ch đ u ng n i b c a Công ty Giai đo n nghi m thu: Công tác nghi m thu n i b c a Công ty ph i đ th c hi n tr c tri n khai c cho ng, vay ti n thi công vi c nghi m thu, quy t tốn đ i v i cơng trình tr c nghi m thu toán v i ch đ u t N i dung th m tra, ghi chép nh t ký cơng trình, ki m tra nghi m thu kh i l k thu t, kích th tốn kh i l c hình h c ng ng, ch t l ng ý nghi m thu kh i l i v i h ng m c , kh i l ng cơng trình v ng hồn thành t m ng, ng ch a hoàn thành, ch a đ t yêu c u ph i s a l i theo thi t k + V vi c kh ng ch kh i l kh i l ng, chi phí thi cơng cơng trình c n c vào vi c bóc tách ng, chi phí theo k t qu d tốn trúng th u cho t ng cơng trình đ làm c n c theo dõi cho b ph n, phòng ban 95 + V an toàn lao đ ng v sinh mơi tr ng xung quanh cơng trình ph i đ c ki m tra trang thi t b b o h lao đ ng, u ki n làm vi c theo tiêu chu n v v sinh an toàn lao đ ng đ c quy đ nh * N u Công ty đáp ng đ c yêu c u, u ki n tri n khai n i dung c a ho t đ ng giám sát, qu n thi công không tiêu chu n ch t l đ ng mơi tr vi c h n ch đ c s n ph m nghi m thu ng, ti n đ thi công ch m r i ro an toàn lao ng xung quanh đ c gi m đáng k N ng l c t ch c thi công c a Công ty đ c nâng lên đáp ng đ cơng trình có quy mô l n ph c t p, t ng c c yêu c u thi công c a ng v th c nh tranh th tr ng 3.6.4 Xây d ng h p t , đ i thi công Khi ti n hành s n xu t kinh doanh hi u qu kinh t đ c doanh nghi p đ a lên hàng đ u, th đ t ng hi u qu c a ho t đ ng kinh doanh, công ty ti t ki m chi phí nhân cơng đ n m c th p nh t b ng cách thành l p đ i khung th c hi n công vi c công tr ng T k t qu th c t , vi c thành l p đ i khung mang l i r t nhi u thu n l i th c hi n công vi c nh : Linh ho t vi c u đ ng nhân l c, nh ng ràng bu c v ch đ ki m đ u đãi, ph c p hay b o hi m…do ti t c nhi u chi phí ti n hành thi cơng cơng trình xây d ng Ngồi cơng ty ti t ki m thêm chi phí l i cơng ty ti n hành thi cơng cơng trình đ a bàn,khu v c khác nhau, nhiên mơ hình c ng g p m t s h n ch v t ch c u hành th c hi n cơng vi c cơng nhân xây d ng đ u nh ng ng mà công ty th t bên ngồi cơng ty khơng th ki m sốt đ đ ng, trình đ tay ngh c a công nhân hi n công vi c t i m i công tr i u nh h i làm vi c t c th i gian lao ng đ n vi c ch đ ng th c ng * Gi i pháp: C n ki m tra s li u v ngu n l c, đ c bi t công nhân, t ng ti n đ thi công đ đ m b o : + Thành ph n t th phù h p v i quy đ nh pháp nh ng đ m b o lao đ ng có n ng su t, có ch t l ng ( thí d nh u n vòi b m bê tơng, ) 96 +S l ng ng i tham gia m t công tác có th đ thi cơng, nhiên đ i tr ng ho c ch huy tr c a thành ph n ch n ( ví d nh xây t c ho ch đ nh t ng ti n đ ng công tr ng ph i ki m tra s h p ng s d ng t th ng i h p lý…) • Hi n có nhi u hình th c t ch c t đ i s n xu t, c th nh : - i chun mơn hóa : đ c hi u s h p nh t công nhân theo m t ngh ho c m t lo i ngh v i trình đ lành ngh khác - i t ng h p : s h p nh t c a công nhân g m nhi u ngh nghi p chuyên môn khác v i c c u ngh t ng thích v i u c u k thu t thi cơng cơng trình nh m hoàn thi n m t t h p công vi c, m t h ng m c công trình ho c m t cơng trình xây d ng - i cơng trình : t ch c nhi m v cơng trình v i ch c n ng ch u trách nhi m toàn b v vi c thi công m t h ng m c, m t công trình - i khung : đ i ch có b máy lãnh đ o đ i - i nhân l c c b n : đ i trì m t l c l m c tinh gi n nh t n u thi u xin c p u ph i ho c thuê m l ng lao đ ng c t cán nhân l c, n i có nhân l c nhi u c đ nh : đ i mà ch t n t i cơng trình l n, có kh i ng công vi c liên t c l c ch n đ c hình th c t đ i s n xu t t i m i cơng trình đ c h p cơng ty nên xem xét v nh ng u ki n s n có c a mình, nh ng yêu c u c a ch đ u t v ti n đ , ch t l ng xem xét tính tốn kh i l ng c a t ng lo i công vi c c th Khi ti n hành thi công cơng trình xây d ng có quy mơ l n, th i gian dài, ch đ u t có yêu c u cao v ch t l ng c ng nh ti n đ cơng ty nên thành l p t đ i chun mơn hóa t đ i chun mơn hóa có trình đ tay ngh cao l i chun mơn hóa nên có kh n ng hồn thành t t nh t yêu c u v k thu t chuyên môn, v ch t l ng, v ti n đ thi cơng nh ng sách thu hút ng * Khi công ty th c hi n đ th c hi n m c tiêu trên, công ty c n có i lao đ ng có trình đ đào t o l i công nhân c gi i pháp này, Công ty s gi m b t đ gian gián đo n thi công ti t ki m đ 97 c nh ng th i c m t kho n ti n th i gian ch máy móc thi t b , chi phí d tr nguyên v t li u, chi phí cho cơng nhân Nâng cao ch t l ng h ng m c cơng trình, gi m b t ph li u, ph ph m 3.6.5 Gi i pháp b trí s d ng h p lý, hi u qu máy móc cơng tr ng Th c tr ng qu n s d ng máy móc c a Cơng ty ch a hi u qu gây lãng phí, làm ch m ti n đ thi công đ m b o ti n đ , ch t l ph i thuê máy móc thi cơng ngồi v i chi phí cao b đ ng qu n lý, u hành lái máy thi công không ph i ng c a ca thuê máy u th ng, ch nhi m cơng trình i c a Cơng ty nên vi c kéo dài th i gian ng xuyên x y * Gi i ph p : + Th nh t, phòng k ho ch ph i tính tốn c th , có báo cáo b ng v n b n cho lãnh đ o cho b ph n ch c n ng khác v l ch s s d ng máy móc thi t b , gi i quy t toán cân đ i thi t b thi cơng tồn cơng ty Xác đ nh nhu c u đ trang b them b ng cách l a ch n ph tr ng án mua m i ho c thuê phân b cho m i công ng cho phù h p + Th hai, d a k ho ch xây d ng nói d a vào th c t công vi c c a đ i xây d ng, công ty ph i phân ph i máy móc thi t b cho t ng đ i t i t ng cơng trình m t cách c th , xác h p lý, đ m b o s d ng v i hi u su t cao K ho ch phân b máy thi công ph i đ c th ng nh t gi a đ n v + Th ba, d a vào ti n đ thi công t i t ng công trình, u c u cơng vi c t i t ng cơng trình, kho ng cách đ a gi a cơng trình mà u đ ng máy móc thi t b linh ho t tránh đ tình tr ng n i th a máy, n i thi u máy ph i thuê ho c d ng thi công + Th t , luôn ý ph ng án máy d phòng m i cơng tr ng + Th n m, ph i quan tâm, ki m tra đ n nh ng lo i thi t b có nh h l tr ng, ti n đ thi cơng nh máy b m bê tơng…đ có ph ng h p thi công máy b h ng làm nh h ng l n đ n ch t ng án d phòng, tránh ng đ n ch t l ng k t c u mà sau ph i x lý, kh c ph c l i k t c u đó, th m chí khơng đ t tiêu chu n ph i phá thi công l i làm kéo dài th i gian thi công 98 + Th sáu, quy đ nh ghi chép theo dõi tình tr ng máy móc hàng ngày, ch đ báo cáo hàng tu n đ x Trong b i c nh hi n nhu c u v máy móc, thi t b c a cơng ty nhi u h n ch l kh c ph c u Công ty c n l p m t nhóm k s tr c ti p tính tốn ng hao phí máy móc c n thi t cho m i cơng trình c th v t ng lo i s l bao nhiêu, th i gian thi cơng m t bao lâu…sau k s s so sánh v i l ng ng máy móc hi n có đ a nh ng gi i pháp c th cho t ng cơng trình Khi thi cơng cơng trình có v trí đ a g n ta c n b trí s p x p đ s d ng tri t đ máy móc thi cơng * N u th c hi n đ c gi i pháp vi c ti t ki m đ c s lãng phí giai đo n thi công th i gian không ho t đ ng c a máy không b trí đ đ c cơng vi c Gi m c chi phí thuê, v n chuy n máy đ n n i không c n thi t ph i th c hi n vi c u chuy n đ u t thêm 3.6.6 Gi i pháp s d ng hi u qu , ti t ki m nguyên v t li u Công ty TNHH th ng m i xây d ng c Toàn Th ng, đ i ng cán b qu n lý, m t b ph n không chi m đa s (h u h t nh ng ng i tr ) có trình đ đ i h c, l i b máy làm công tác gián ti p t i phòng ban hi n ph n l n m c t t nghi p trung h c ph thơng Chính vi c thi u s trang b ki n th c khoa h c thi u kinh nghi m c a đ i ng cán b t ng l nh v c c th rõ ràng s đem l i nh ng t n th t cho doanh nghi p nhi u m t, làm nh h ng đ n hi u qu ho t đ ng chung * Gi i pháp : đ nâng cao trình đ qu n cho đ i ng cán b qu n nguyên v t li u, công ty c n th c hi n theo ph ng h ng sau : + Th nh t, công ty c n c m t s cán b ch ch t, có n ng l c tham gia khóa đào t o đ nâng cao trình đ qu n nói chung c ng nh qu n nguyên v t li u nói riêng Trong trình c cán b h c khơng đ c nh h ng đ n trình s n xu t c a công ty + Th hai, đ qu n nguyên v t li u t t cơng ty c n ph i có đ i ng cán b hi u rõ t ng lo i, đ c tính, quy cách b o qu n s d ng h p c a t ng lo i nguyên v t li u 99 Ngoài ra, cán b ph i n m v ng đ nh m c s d ng, đ nh m c d tr nguyên v t li u có nh ng đ xu t m i đ xây d ng h th ng đ nh m c chu n cho công ty + i v i cán b qu n kho ph i bi t rõ đ c tính c a t ng lo i nguyên v t li u,th i h n b o qu n ch đ b o qu n đ i v i nguyên v t li u + i v i công nhân tr c ti p s n xu t vi c nâng cao tay ngh có vai trò quan tr ng vi c s d ng h p ti t ki m nguyên v t li u c a công ty T ch c cu c thi tay ngh đ cơng nhân lên b c có hình th c l ng th ng h p lý, ngồi c ng khuy n khích h c b ng cách c cơng nhân có thành tích t t h c t i tr ng chuyên nghi p, đ c bi t công ty ph i có hình th c nâng cao ý th c trách nhi m c a công nhân v n đ ti t ki m nguyên v t li u + L p quy trình ki m sốt v t li u hàng ngày công tr cân đong, đo đ m, đ ng th i ki m tra ch t - Quy trình ti p nh n: Ki m tra gi y t l ng quy đ nh ch x p ng : xác nh n l u kho - Quy trình xu t kho: Ki m tra yêu c u đ ngh xu t kho d n b c x p v t li u ch xác nh n xu t kho - Ki m tra, báo cáo s d ng : ghi th kho hàng ngày xu t cân đong, đo đ m phi u l u kho t p trung phi u nh p, phi u báo cáo, cân đ i v t li u kho i u ki n đ gi i pháp đ c th c hi n cơng ty ph i có đ i ng qu n t n tình, gi i am hi u v nhân cơng, nguyên v t li u, có th đ a d báo xác Tồn th nhân viên ph i có nh n th c đ n v v n đ * Khi gi i pháp đ nh ti t ki m đ c th c hi n tri t đ hi u qu v kinh t đem l i s không c chi phí, hao phí nguyên v t li u, nh t giai đo n giá c nguyên v t li u t ng cao nh hi n ng th i, vi c c ng t o l p đ c thói quen v n hóa doanh nghi p vi c s d ng ti t ki m nguyên v t li u ngu n n ng l ng, nâng cao đ c ý th c trình đ c a cơng nhân k thu t, d dàng h n công tác qu n c a Công ty v sau 100 3.6.7 Gi i pháp t ng c môi tr ng qu n v an toàn lao đ ng h n ch tác đ ng c a ng Hi n t i, tình tr ng m t an tồn lao đ ng c a Công ty th đ ng hay x y không c quan tâm th c hi n m t cách đ y đ quy đ nh v an toàn s n xu t thi công Trong c c u c a Cơng ty khơng có phòng ban, ch c n ng có vai trò, nhi m v ki m tra cơng tác an tồn lao đ ng x nh h ng c a môi tr ng trình thi cơng xây d ng h n ch r i ro s n xu t thi công chi phí x h u qu c a tác đ ng c a môi tr ng s n xu t thi công hi n nh ng n m t i vi c c i thi n h th ng qu n lý, c ch sách vi c đ m b o an toàn lao đ ng gi m tác đ ng nh h ng đ n môi tr ng c a Công ty r t c n thi t có ý ngh a thi t th c vi c hoàn thi n, nâng cao ch t l ng qu n thi công c a Công ty đ c bi t nâng cao v th c nh tranh c a Công ty th tr ng * Gi i pháp : t ch c cho cán b cơng nhân viên tồn Cơng tr dung ch ng n m v ng n i ng IX c a B lu t lao đ ng nói v An toàn lao đ ng v sinh lao đ ng, Thông t , ch th c a Nhà n c ngành v công tác B o h lao đ ng H th ng ki m tra, n m b t cơng tác an tồn lao đ ng thi t l p nh sau : - Ban an tồn c s Gíam đ c u hành Tr tr c, cán b k thu t T tr ng ban, cán b an toàn th ng ng thành viên - Th c hi n ch đ t ki m tra ch u s ki m tra đ nh k c a Ban tra Công ty c quan Thanh tra b o h lao đ ng c p - L p bi n pháp an toàn lao đ ng v sinh lao đ ng, có d trù kinh phí mua s m trang thi t b BHL đ c Giám đ c t đ công tr ng th c hi n - L p bi n pháp k thu t an tồn cho t ng cơng vi c H ng ngày s giao vi c đ c ghi rõ bi n pháp thi công bi n pháp an toàn, cán b k thu t giao cho t ng t tr ng ho c ng i cơng nhân Có ký xác nh n ch u trách nhi m th c hi n 101 - Công tr - Ph ng mua s m đ y đ trang thi t b BHL phát cho công nhân s d ng ng ti n thi công đ c trang b ph i ki m tra an toàn nghi m thu m i cho phép s d ng - Các thi t b có n đ c trang b an toàn n ti p n t t, h th ng n đ ki m tra cách n m t cách th c ng xuyên - m b o đ ánh sang làm vi c vào ban đêm nh ng v trí ban ngày khơng đ - t m t s bình c u h a nh ng n i có th x y h a ho n, công tr nh sang ng có b ng n i quy an tồn kh u hi u, tranh áp phích tuyên truy n, nh c nh m i ng iđ phòng tai n n lao đ ng, cháy n - Th c hi n ch đ ph t nh ng tr ng h p vi ph m qui đ nh v an tồn v sinh lao đ ng nh : khơng đ i m an tồn, khơng giày phòng h , u ng r - Có b ph n y t công tr u làm vi c… ng có y tá túc tr c đ c p c u phát thu c thông th ng cho cán b cơng nhân viên, ngồi thu c men, d ng c bang bó c p c u có phác đ c p c u b nh nhân b tai n n lao đ ng có liên h ch t ch v i c s y t - M i ng i làm vi c cơng tr ng đ u có đ h p đ ng lao đ ng, th an toàn gi y ch ng nh n s c kh e Cán b , công nhân làm vi c ph i đ Tr c trang b đ y đ ph ng ti n phòng h lao đ ng c m i ca làm vi c ph i ki m tra t t c máy móc thi t b thi cơng, s a ch a u ch nh đ máy móc làm vi c t t, ghi vào s tr c ban c a máy móc thi t b báo cho ng i ch đ o thi công hi n tr hi n tr ng v tình tr ng ng k p th i m b o v sinh n i thi cơng có ch đ ch m sóc s c kh e cho cán b công nhân viên tham gia thi cơng T i v trí thi cơng c ng c ng ph i có barie ng n cách hai đ u thi cơng có ng h ng d n xe ch y, ta luy đào c ng ph i b trí c c tre, phên n a đ tránh hi n t s t đ t gây tai n n cho công nhân thi công xe máy l i phía • i v i ho t đ ng gi m thi u tác đ ng c a môi tr 102 ng i ng - i v i ng i lao đ ng hi n tr v b o v môi tr - ng s ti n hành h p ph bi n nh ng ki n th c ng i v i c ng đ ng dân c s ng xung quanh, Nhà th u s tuyên truy n b ng cách h p dân, dán thông báo t i khu v c dân c Công ty ph i th c hi n đ y đ ngh a v , trách nhi m c a theo v n b n pháp lu t quy đ nh v môi tr ng Công ty ph i b nhi m k s môi tr tr ng t i hi n tr K s môi tr ng tham gia vào ho t đ ng qu n môi ng ng ng i ch u trách nhi m v v n đ môi tr u n i liên quan đ n môi tr ng, ti p nh n ng Ti n hành ki m tra u n i đ xác đ nh nguyên nhân Sau có k t qu ki m tra đ a ph ng h ng gi i quy t đ trình lãnh đ o c p tr l i b ng v n b n k t qu ki m tra c ng nh ph quy t cho ng i u n i * Khi th c hi n đ c ng pháp gi i c nh ng u s đem l i l i ích cho Công ty v chi phí t ng ng n ng l c c nh tranh c a Công ty bi n pháp t ch c thi công tham gia đ u th u công trình 3.7 K t lu n ch ng Trên c s đánh giá th c tr ng công tác qu n ch t l ty TNHH th gi ch đ ng m i d ch v ng thi công xây d ng t i Công c Toàn Th ng Trong ch c nh ng k t qu đ t đ ng c a lu n v n, tác c, c ng nh m t s h n ch t n t i c n kh c ph c nguyên nhân c a nh ng h n ch T đó, c n c vào hi n tr ng c a công tác qu n ch t l ng thi công xây d ng cơng trình c a cơng ty v i nh ng u ki n th c t ti n hành xây d ng mơt s cơng trình, đ làm c s đ xu t m t s gi i pháp cho công tác qu n ch t l thi n h n n a ch t l ng thi cơng xây d ng cơng trình, góp ph n hồn ng thi cơng cơng trình xây d ng t i Công ty làm th a mãn cao nh t yêu c u ch t l ng c a Ch đ u t 103 K T LU N KI N NGH K t qu đ t đ Ch t l c ng công trình xây d ng khơng nh ng có liên quan tr c ti p đ n an toàn c a c ng đ ng, hi u qu c a d án đ u t xây d ng cơng trình mà y u t quan tr ng đ m b o s b n v ng c a m i qu c gia Các s c không đ m b o ch t l ng cơng trình sai sót q trình qu n thi cơng nh ng n m g n x y ngày t ng gây nên s ý b c xúc c a nhân dân c n xây d ng nói riêng Nâng cao ch t l c nói chung c a ngành ng cơng trình c n ph i có nh ng gi i pháp k t h p, bên c nh y u t đ i m i công ngh , v t li u k thu t thi cơng y u t ng i v n mang tính quy t đ nh Trong ph m vi nghiên c u c a lu n v n, tác gi t p trung nghiên c u nh ng v n đ liên quan đ n Nghiên c u đ xu t m t s gi i pháp qu n ch t l d ng ng thi công xây d ng t i Cơng ty TNHH th c Tồn Th ng Lu n v n đ a c s lu n liên quan đ n ch t l cơng trình nói chung, cơng tác qu n ch t l công tác qu n ch t l ng m i xây d ng ng, hoàn thi n ng cơng trình giai đo n thi cơng t i Cơng ty TNHH c Tồn Th ng u ki n hi n Tác gi thành nh ng nghiên c u đ t đ - ng ng cơng trình xây d ng Lu n v n nh m m c đích sâu phân tích đ xu t m t s gi i pháp t ng c th ng m i xây hoàn c nh ng n i dung sau đây: ã nghiên c u, h th ng hóa có phân tích nh ng nhân t nh h ng đ n ch t l ng cơng trình giai đo n thi cơng xây d ng vai trò c a cơng tác qu n thi công xây d ng nh h - ng đ n ch t l ã ti n hành phân tích, đánh giá th c tr ng công tác qu n thi công xây d ng t i Cơng ty TNHH th đ ng cơng trình ng m i xây d ng c nh ng k t qu đ t đ c Toàn Th ng th i gian qua Ch c nh ng t n t i, h n ch công tác qu n thi cơng cơng trình xây d ng tìm đ c nh ng nguyên nhân ch y u d n đ n nh ng t n t i, h n ch - ã đ xu t đ c m t s gi i pháp qu n thi cơng có c s khoa h c, có tính hi u qu kh thi H n ch c a lu n v n ch a ch ng minh chi ti t đ c nh h ng c a nhân t nh trình đ , hi u qu s d ng máy móc thi t b t i ti n đ thi công, ch t l Các gi i pháp đ a mang tính chung chung, ch a đ a đ 104 ng cơng trình c gi i pháp c th Ki n ngh nâng cao hi u qu công tác qu n ch t l ng thi cơng cơng trình xây d ng Tác gi ki n ngh m t s v n đ sau: i v i công tác qu n nhà n h c : v n b n quy ph m pháp lu t nên có nh ng ng d n chi ti t k p th i C n có nh ng quy đ nh c th chi ti t v trách nhi m đ i v i t ng t ch c cá nhân tham gia d án Qu n ch t ch nh ng công vi c d gây nh h ng đ n công tác qu n ch t l ng nh công tác u tra kh o sát, công tác thi công c p pha, c t thép đ bê tông v t li u đ u vào, qu n thi công công tr ng Qu n t v n giám sát: Xây d ng h th ng m ng l i qu n t v n giám sát đ m b o t v n giám sát đ n ng l c hành ngh đ o đ c ngh nghi p Ban hành c ch qu n t v n giám sát Trên k t qu nghiên c u, đánh giá, phân tích tình hình qu n thi cơng cơng trình t i Cơng ty n i tác gi cơng tác gi v n d ng ki n th c đ tr hoàn thành đ c đào t o qua ch c đ tài nghiên c u này, tác ng trình đào t o th c s c a ng ki n th c th c t tr c ti p làm vi c t i Công ty c bi t, v i s h ng d n nhi t tình c n k c a th y giáo, cô giáo khoa Công trình giúp đ tác gi hồn thi n lu n v n Lu n v n công trình nghiên c u đ c l p c a tác gi Các tài li u minh h a đ trình bày lu n v n đ u đ c tác gi trích d n ngu n g c rõ ràng Tác gi hy v ng r ng gi i pháp trình bày lu n v n s đ thi công t i Công ty TNHH th c c áp d ng, c i thi n tình hình qu n ng m i xây d ng c Toàn Th ng Nh ng v n đ gi i pháp đ a lu n v n nhi u h n ch , thi u sót.Tác gi r t mong đ c s tham gia đóng góp c a h i đ ng khoa h c, c ng nh tác gi có quan tâm t i đ tài đ đ tài c a tác gi hồn thi n có hi u qu tri n khai th c ti n 105 TÀI LI U THAM KH O [1] Qu c h i khóa 13 Lu t Xây d ng s 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 01 n m 2015 [2] Chính ph ,Ngh đ nh 46/2015/N -CP ngày 12/05/2015 v qu n ch t l ng b o trì cơng trình xây d ng [3] http://doc.edu.vn/tai-lieu/bai-giang-dia-chat-cat-chay-va-xoi-ngam-69740/ [4] GS TS Nguy n Bá Uân, Bài gi ng môn h c: Qu n d án xây d ng nâng cao, Tr ng i h c Th y L i [5] Thông t 04/2016/TT-BXD Quy đ nh Gi i th ng v ch t l ng cơng trình xây d ng [6] https://www.slideshare.net/xuanduong92/phn-tch-cc-nguyn-tc-qun-l-cht-lng [7] http://vatlieuxaydung.org.vn/vlxd-ket-cau/be-tong/su-co-ve-be-tong-va-cachkhac-phuc-7823.htm [8] https://thanhnien.vn/thoi-su/sap-dam-cau-cho-dem-426890.html [9] http://baocongthuong.com.vn/thong-tin-ve-su-co-thuy-dien-ia-krel-2.html [10] http://kinhtenongthon.vn/ke-song-ma-vua-hoan-thanh-da-sut-lunpost15295.html [11] https://tuoitre.vn/4-nguyen-nhan-gay-sap-gian-giao-formosa-khien-13-nguoichet-784953.htm [12] Tr n ình Hà , Báo i n t c a B Xây d ng [13] Khánh Ph ng – Báo i n t B xây d ng [14] https://studyusa.com/vi/field-of-study/369/k-thut-xy-dng-dn-dng [15] http://www.coteccons.vn/) [16] http://319.com.vn [17] Phòng tài chính, k tốn Cơng ty TNHH TM XD c Tồn Th ng m t s tài li u tham kh o khác nh : Thông t 09/2016/TT-BXD h ng d n h p đ ng thi công xây d ng cơng trình Thơng t 26/2016/TT-BXD quy đ nh v qu n ch t l ng b o trì cơng trình xây d ng Thơng t 04/2017/TT-BXD quy đ nh v qu n an toàn lao đ ng thi cơng xây d ng cơng trình TS Nguy n Quang C ng, Bài gi ng môn h c: Qu n r i ro xây d ng TS M Duy Thành, Bài gi ng môn h c: Qu n ch t l ng xây d ng, Tr ng i h c Th y L i GS.TS V Thanh Te, Bài gi ng môn h c : Cơng ngh xây d ng cơng trình ng m, Tr ng i h c Th y L i 106 PGS.TS Lê V n Hùng, Bài gi ng môn h c : Qu n tr k thu t, Tr L i 107 ng i h c Th y ... TR NG VÀ XU T M T S GI I PHÁP QU N LÝ CH T L NG THI CÔNG XÂY D NG T I CÔNG TY TNHH TH NG M I VÀ XÂY D NG C TOÀN TH NG 49 3.1 Gi i thi u chung v công ty TNHH th ng m i xây d ng c Toàn. .. ph m vi nghiên c u ng nghiên c u: ch t l ng thi công xây d ng công tác qu n lý ch t l ng thi công xây d ng - Ph m vi nghiên c u: nghiên c u công tác qu n lý ch t l Công ty TNHH th ng m i xây d... 2022 c a công ty TNHH th ng m i xây d ng c Toàn Th ng 87 3.6 xu t m t s gi i pháp nh m hoàn thi n công tác qu n lý ch t l ng thi công xây d ng c a Công ty TNHH th ng m i xây d ng c Toàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp quản lý chất lượng thi công xây dựng tại công ty TNHH thương mại và xây dựng đức toàn thắng , Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp quản lý chất lượng thi công xây dựng tại công ty TNHH thương mại và xây dựng đức toàn thắng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay