Nghiên cứu giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp của công ty cổ phần xây dựng và phát triển kinh doanh

125 2 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 14:50

L IC M N Trong trình nghiên c u th c hi n lu n v n, tác gi nh n đ tình c a th y giáo PGS-TS D ng cs h ng d n t n c Ti n nh ng ý ki n v chuyên môn quý báu c a th y giáo khoa Cơng trình – Tr ng i h c Th y l i, c ng nh s giúp đ c a Công ty C ph n Xây d ng Phát tri n kinh doanh Tác gi xin chân thành c m n th y Tr ng i h c Th y l i ch b o h ng d n khoa h c t n tình c quan cung c p s li u trình h c t p, nghiên c u hoàn thành lu n v n Do th i gian nghiên c u h n ch nên Lu n v n khó tránh kh i nh ng thi u sót, tác gi r t mong nh n đ c nh ng ý ki n đóng góp c a q th y b n Xin trân tr ng c m n! Hà N i, ngày tháng n m 2018 Tác gi lu n v n Tr n Trung D ng i L I CAM OAN Tôi xin cam đoan đ tài lu n v n s n ph m nghiên c u c a riêng cá nhân Các s li u k t qu lu n v n hoàn toàn trung th c ch a đ t t c cơng trình tr c T t c trích d n đ c công b c ghi rõ ngu n g c Hà N i, ngày tháng n m 2018 Tác gi lu n v n Tr n Trung D ng ii M CL C L IC M N i L I CAM OAN ii M C L C iii DANH M C B NG BI U vi DANH M C T M CH VI T T T vii U NG - T NG QUAN V N NG L C C NH TRANH TRONG CÔNG U TH U XÂY L P C A N TÁC C TA TRONG TH I GIAN V A QUA 1.1 Nh ng v n đ chung liên quan đ n công tác đ u th u 1.1.1 S phát tri n v công tác đ u th u Vi t Nam th i gian qua 1.1.2 Khái quát v quy trình trình t , th t c đ u th u 1.1.3 S c n thi t ph i th c hi n đ u th u xây d ng 20 1.2 Tình hình th c hi n công tác đ u th u th i gian qua 22 1.3 Nh ng k t qu đ t đ c đ u th u xây d ng 24 1.4 M t s t n t i đ u th u th i gian qua 26 1.5 Nh ng gi i pháp nh m t ng c ng qu n lý nhà n c, nâng cao hi u qu công tác đ u th u 29 1.5.1 i v i ch đ u t , bên m i th u 29 1.5.2 i v i đ n v th m đ nh 34 1.5.3 i v i ng i th m quy n 34 1.5.4 C quan, đ n v qu n lý công tác đ u th u t i B , ngành, đ a ph đồn, T ng cơng ty nhà n ng, T p c 35 1.5.5 Các B , c quan ngang B , UBND c p, T p đoàn kinh t , T ng công ty nhà n c 36 1.5.6 i v i nhà th u 37 K T LU N CH CH NG 2: C TRONG NG 38 S LÝ LU N TH C TI N V N NG L C C NH TRANH U TH U XÂY L P 39 iii 2.1 u th u xây d ng c nh tranh đ u th u xây d ng 39 2.1.1 Vai trò c a đ u th u xây d ng 39 2.1.2 c m c a đ u th u xây d ng 39 2.1.3 c m c a c nh tranh đ u th u xây d ng 44 2.2 C s pháp lý m c tiêu, nguyên t c công tác đ u th u 47 2.2.1 C s phápcông tác đ u th u 47 2.2.2 M c tiêu nguyên t c đ u th u 51 2.3 Quy đ nh v b o đ m c nh tranh đ u th u hi n hành 51 2.4 Các ch tiêu đánh giá n ng l c c nh tranh đ u th u c a doanh nghi p xây d ng 53 2.4.1 Ch tiêu đánh giá n ng l c c nh tranh v tài 53 2.4.2 Ch tiêu đánh giá n ng l c c nh tranh qua s l ng cơng trình trúng th u giá tr trúng th u hàng n m 53 2.4.3 Ch tiêu đáng giá n ngl c c nh tranh qua kinh nghi m n ng l c thi công 55 2.4.4 Ch tiêu đánh giá n ng l c c nh tranh v ch t l ng s n ph m 55 2.4.5 Ch tiêu đánh giá n ng l c c nh tranh qua c s v t ch t máy, thi t b thi công 56 2.4.6 Ch tiêu đánh giá n ng l c c nh tranh v ti n đ thi công 56 2.4.7 Ch tiêu đánh giá n ng l c c nh tranh v đ m b o Ch t l ng c a môi tr ng sinh thái 57 2.5 Nh ng nhân t nh h ng đ n n ng l c c nh tranh đ u th u c a doanh nghi p xây d ng 57 2.5.1 Nh ng nhân t n i b c a doanh nghi p 57 2.5.2 Nh ng nhân t bên c a doanh nghi p 63 K T LU N CH CH NG 67 NG 3: GI I PHÁP NÂNG CAO N NG L C C NH TRANH TRONG TH U XÂY L P T I CÔNG TY C U PH N XÂY D NG PHÁT TRI N KINH DOANH 68 3.1 Gi i thi u chung v Công ty C ph n xây d ng Phát tri n kinh doanh 68 3.1.1 Gi i thi u chung v Công ty 68 3.1.2 Các ngành kinh doanh 69 3.1.3 B máy T ch c, nhi m v c a b máy T ch c 69 3.1.4 nh h ng phát tri n c a Công ty n m ti p theo 72 iv 3.2 Công tác đ u th u c a Công ty nh ng n m g n th c tr ng v n ng l c c nh tranh đ u th u xây l p c a Công ty C ph n xây d ng Phát tri n kinh doanh 72 3.2.1 Công tác đ u th u c a Công ty nh ng n m g n 72 3.2.2 N ng l c c nh tranh v ngu n nhân l c 81 3.2.3 N ng l c c nh tranh v tài 85 3.2.4 N ng l c c nh tranh v máy móc thi t b thi công 86 3.2.5 N ng l c c nh tranh v ch t l ng k thu t – công ngh thi công 89 3.2.6 N ng l c c nh tranh v th c hi n ti n đ thi công 89 3.3 Phân tích, đánh giá nhân t nh h ng đ n n ng l c đ u th u c a Công ty C ph n xây d ng Phát tri n kinh doanh 90 3.3.1 Phân tích nh ng m t t n t i, h n ch c a Công ty 90 3.3.2 ánh giá nh ng c h i thách th c đ i v i Công ty c nh tranh 94 3.4 Nhóm Gi i pháp đ xu t nh m nâng cao n ng l c c nh tranh đ u th u xây l p t i Công ty 95 K T LU N CH NG 112 K T LU N KI N NGH 113 TÀI LI U THAM KH O 115 v DANH M C B NG BI U B ng 3.1: Doanh thu l i nhu n c a Công ty 73 B ng 3.2 Thu nh p bình quân đ u ng B ng 3.3: S l i 74 ng giá tr cơng trình trúng th u giai đo n 2014- 2016 74 B ng 3.4: Tính c nh tranh, đ c m nh ng l u ý tham gia đ u th u c a Công ty 77 B ng 3.5 B ng kê khai cán b công nhân c a Công ty 83 B ng 3.6 Tài s n tài s n n n m tài 85 B ng 3.7 Danh sách thi t b thi công c a Công ty 87 B ng 3.8 B ng th ng kê m t s cơng trình tr vi t th u nguyên nhân 90 DANH M C T VI T T T ADB : Ngân hàng phát tri n châu Á AFTA : Khu v c m u d ch t ASEAN ASEAN : Hi p h i qu c gia ông Nam Á BXD : B xây d ng CP : Chính ph CHXHCN : C ng hòa xã h i ch ngh a EP : Thi t k cung c p hàng hóa EC : Thi t k xây l p EPC : Thi t k , cung c p hàng hóa xây l p H BT : H i đ ng B tr N : Ngh đ nh PC : Cung c p hàng hóa xây l p CPTPP : Hi p đ nh đ i tác kinh t xuyên Thái Bình D UBND : y ban nhân dân VKH : V k ho ch WB : Ngân hàng th gi i WTO : T ch c th ng ng m i th gi i vii ng M U Tính c p thi t c a đ tài Tr i qua h n 20 n m ti n hành đ i m i phát tri n, n n kinh t th tr l i nhi u thành t u to l n đ i v i đ t n c ng thay đ i rõ r t, đ i s ng v t ch t tinh th n c a ng ng mang i Vi t Nam B m t đ t n i dân không ng ng đ c cc i thi n S phát tri n c a n n kinh t th tr m i Vi t Nam h i nh p t ch c th i tác xuyên Thái Bình D Vi t Nam hi n b ng c sang giai đo n ng m i th gi i (WTO), tham gia Hi p đ nh ng (TPP CPTPP) doanh nghi p n c xu t hi n ngày nhi u theo xu th h i nh p, nh ng doanh nghi p ho t đ ng l nh v c xây d ng N ng l c c a doanh nghi p n c nói chung doanh nghi p xây d ng nói riêng c ng tr lên m nh h n sau trình đ i m i, s p x p, c ph n hóa Ngồi ra, công tác qu n lý, giám sát c a Ch đ u t c quan qu n lý Nhà n c v xây d ng đ c t ng c ng xi t ch t sau m t th i gian dài b buông l ng Các yêu c u v k thu t, tiêu chu n ch t l ng c ng đ c nâng cao h n T t c nh ng s ki n d báo m c đ c nh tranh gi a doanh nghi p xây d ng s quy t li t h n n a Do đó, đ t n t i phát tri n đòi h i doanh nghi p ph i khơng ng ng tìm tòi gi i pháp đ nâng cao n ng l c đ t nâng cao kh n ng th ng l i đ u th u s phát tri n c a doanh nghi p ph thu c r t nhi u vào vi c kh n ng th ng th u ký đ c h p đ ng xây d ng cơng trình Chính s ph i c nh tranh đ th ng th u t o cho doanh nghi p nhi u c h i, đ ng th i c ng nhi u thách th c C h i s l n tham d th u (đ u th u) t ng lên, thách th c đ u th u trúng hay không M t khác ch đ u t d án ngày tính đòi h i cao h n d n đ n đ t n t i phát tri n đòi h i doanh nghi p ph i n l c đ n ng cao n ng l c c a Cơng ty C ph n Xây d ng Phát Tri n Kinh Doanh, chun thi cơng cơng trình h t ng, giao thông, dân d ng, th y l i Ti n thân m t doanh nghi p Nhà n c h ng I thu c B Nông nghi p PTNT, đ c thành l p n m 1983 thành l p l i theo Quy t đ nh s : 168 NN-TCCB ngày 4/3/1993 Công ty chuy n t doanh nghi p Nhà n c thành Công ty c ph n Theo Quy t đ nh s : 2506/Q /BNN-TCCB ngày 20/8/2004 đ i tên doanh nghi p theo Quy t đ nh s : 3527/Q /BNN- MDN ngày 16/12/2005 c a B Nông nghi p PTNN Trong nh ng n m v a qua khó kh n v v n đ u t nên nghành giao thông th y l i g p khơng khó kh n Công ty C ph n Xây d ng Phát Tri n Kinh Doanh c ng không ph i m t ngo i l Vi c đ u th u th ng th u ý ngh a to l n v i công ty b i khơng ch giúp trì s n s n xu t mà giúp doanh nghi p t ch kinh doanh t ng b c kh i khó kh n Trong nh ng n m v a qua Công ty C ph n Xây d ng Phát Tri n Kinh Doanh c ng g t hái đ giành đ xu t tr cm ts h p đ ng cơng trình l n, hi u qu kinh t cao Tuy nhiên s c t th u v n cao Cơng ty c ng ph i ch u s c ép c nh tranh r t l n t đ i th đ n t n đ c nhi u thành cơng tham gia đ u th u th ng th u, c n ng tr c ngồi c th c t cơng ty v n ch a c m t gi i pháp mang tính tồn di n v v n đ c nh tranh đ u th u Vi c tìm gi i pháp đ nâng cao kh n ng c nh tranh đ u th u xây l p th c s v n đ b c xúc ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p xây d ng nói chung t i Cơng ty C ph n Xây d ng Phát Tri n Kinh Doanh nói riêng Là m t cán b c a cơng ty, cá nhân c ng nh n th c đ c t m quan tr ng c a công tác c nh tranh đ u th u th ng th u ó c ng lý tác gi ch n đ tài: Nghiên c u gi i pháp nâng cao kh n ng th ng th u xây l p c a Công ty C ph n Xây d ng Phát Tri n Kinh Doanh: làm đ tài Lu n v n t t nghi p cao h c v i hy v ng m r ng kh n ng hi u bi t c a b n thân mong mu n góp ph n nh bé vào s phát tri n c a Cơng ty M c đích nghiên c u c a đ tài Trên c lý lu n v n ng l c c nh tranh c a doanh nghi p nói chung n ng l c c nh tranh đ u th u xây l p c a doanh nghi p nói riêng Trên c s phân tích đánh giá n ng l c c nh tranh đ u th u c a cơng ty đ tìm đ xu t gi i pháp S d ng gi i pháp công ty s đ a đ c m c giá b th u s c c nh tranh cao kh n ng trúng th u cao Ch a tính đ n tiêu chu n khác, nhà th u m c giá th p nh t nhà th u kh n ng trúng th u cao B i v y, h đ l p s cho công ty l a ch n đ c giá thành xây c m c giá b th u th p t c nâng cao ch t l ng hi u qu đ u th u cho công ty Vi c h giá thành xây l p không ch nâng cao kh n ng trúng th u cho cơng ty mà mang l i m c lãi cao cho công ty Công ty h đ c giá thành xây l p nhi u m c lãi c a công ty thu cao u ki n đ phát tri n doanh nghi p toàn di n Gi i pháp 4: T ng c ng công tác huy đ ng v n thu h i v n nh m góp ph n nâng cao ti m l c tài c a công ty C s lý lu n th c ti n: ti n hành s n xu t kinh doanh đòi h i doanh nghi p ph i v n (đ mua y u t đ u vào cho trình s n xu t ) Khơng nh ng ch v n, ph i đ v n, nhi u v n đ s n xu t không b gián đo n Trong ngành xây d ng chu k s n xu t s n ph m (cơng trình xây d ng ) th kéo dài nhu c u v v n r t l n H n n a tr ph i n p tr ng c ti n hành s n xu t nhà th u c m t kho n b o lãnh th c hi n h p đ ng ph i ng tr c v n (mua y u t s n xu t ) cho thi công nhi u c ng r t l n gây khó kh n cho công ty nh t ph i tham gia đ u th u th c hi n th u nhi u cơng trình m t lúc Trong th c t khơng ph i bao gi cơng trình đ a vào bàn giao c ng đ c ch đ u t tốn Mà nhi u cơng trình cơng ty th c hi n xong bàn giao cho ch đ u t , nh ng v n ch a đ c toán k p th i gây nên đ ng v n cơng trình Do vi c thu h i v n đ ph c v cho cơng trình ti p theo s g p nhi u khó kh n M t khác thi u v n l u đ ng làm ch m ngu n v n cung ng cho q trình thi cơng cơng trình ( nhi u b gián đo n) d n đ n tình tr ng kéo dài ti n đ thi cơng, nh 103 h ng x u đ n uy tín c a cơng ty t làm gi m kh n ng trúng th u nh ng cơng trình sau ng tr c tình hình cơng ty c n ph i nh ng bi n pháp t ng c v n thu h i v n đ nâng cao ch t l Ph ng huy đ ng ng hi u qu đ u th u ng th c th c hi n: Th c hi n m r ng phát tri n s n xu t, c i ti n nâng cao ch t l ng s n ph m, t nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh, đ m b o lãi l y l i nhu n b sung thêm cho qu đ u t phát tri n Th c hi n ti t ki m chi phí ng th i đ y m nh hình th c kinh doanh nh m t ng ngu n doanh thu Duy trì m r ng m i quan h v i Ngân hàng đ m b o gi uy tín quan h tài đ i v i Ngân hàng đ nh n đ c s giúp đ v n ho c đ ng làm b o lãnh b o lãnh th c hi n h p đ ng cho cơng ty q trình tham gia đ u th u th c hi n th u Huy đ ng v n nhàn r i cán b công nhân viên đ m b o chi tr theo lãi tín d ng Ngân hàng đ huy đ ng t i đa ngu n ti n t o kho n n n đ nh đáp ng nhu c u v v n l u đ ng Gi i pháp 5: T ng c ng mua s m máy móc, thi t b xây d ng m i, hi n đ i phù h p v i tính ch t u c u xây d ng cơng trình dân d ng, ng d ng ti n b khoa h c k thu t qu n lý thi công xây d ng, nh m nâng cao ch t l ng cơng trình, đ y nhanh ti n đ thi công C s lý lu n th c ti n: Khi tham gia đ u th u cơng ty ph i trình bày n ng l c v máy móc Thi t b xây d ng c a đ ch đ u t đánh giá giao th u Do n u cơng ty n ng l c máy móc, k thu t m nh nhi u c h i trúng th u H n n a, s đòi h i ngày cao c a ch đ u t v tiêu chu n k thu t ch t l 104 ng ti n đ c a cơng trình xây d ng ây ch tiêu đ c bên m i th u quan tâm hàng đ u xét th u Nên bu c công ty c n ph i khơng ng ng đ u t vào máy móc, thi t b nh m nâng cao n ng l c k thu t c a cơng ty, đ th làm hài lòng ch đ u t , c ng nh t ng kh n ng c nh tranh v i nhà th u l n, đ c bi t nhà th u n c r t m nh v máy móc, thi t b công ngh thi công Th c t i n ng l c máy móc, xe máy thi cơng c a cơng ty hi n y u l c h u, thi u đ ng b đ th c nh tranh đ c m i lo i hình cơng trình V i nh ng cơng trình đòi h i r t cao v ti n đ thi công r t ph c t p v k thu t cơng ty v n r t khó c nh tranh.Vì v y tơi nh n th y cơng ty c n ph i t ng c ng đ u t vào máy móc, thi t b ph c v xây l p nh m nâng cao kh n ng c nh tranh đ u th u c a công ty Ph ng th c th c hi n: mua s m đ dàng đ đ h c máy móc, thi t b thi cơng m i, hi n đ i m t u khơng ph i d c nh ng th cơng ty ph i b m t kho n ti n l n u nh ng đ n n ng l c tài c a cơng ty Do v y quy t đ nh đ u t vào máy móc, thi t b xây d ng ph i d a vào k ho ch hàng n m c a cơng ty đ v n th đ m b o đ c c c u ngu n v n c a công ty ch nên đ u t mua s m nh ng lo i máy móc cơng ngh c n thi t nh t mà cơng ty ch a (đ u t tr ng m), không nên đ u t tràn lan gây t n không khai thác, s d ng t t đ Cơng ty th t ng c c ng đ u t vào máy móc, thi t b thi công theo ph ng án sau: - Mua linh ki n, thi t b m i v l p ráp thay th , áp d ng ti n b khoa h c k thu t vào s n xu t t góp ph n nâng cao n ng l c máy móc thi t b dùng Ví d : i v i lo i máy xây d ng (máy tr n v a, máy tr n bê tông ) công ty ch c n mua thi t b linh ki n thay th thi t b c , v a ti t ki m đ l i t n d ng đ c v n đ u t , mà c t i đa k thu t hi n c ng nh cơng su t c a máy móc - Cơng ty th mua s m lo i máy móc, xe máy thi cơng qua s d ng (giá tr l i >=75%) t đ n v xây d ng khác Nh ng v n đ m b o tính đ ng b , s 105 phù h p v i công ngh k thu t hi n c a cơng ty ho t đ ng hi u qu cơng ty - Thuê tài chính: Trên b ng Cân đ i k tốn c a cơng ty khơng tài s n th tài Ch ng t cơng ty ch a quan tâm đ n v n đ Theo công ty nên xem xét áp d ng theo ph c a công ty Theo ph ng th c đ t ng tài s n c đ nh, nâng cao n ng l c k thu t ng th c th tài cơng ty s thuê tài s n c đ nh (máy móc, xe máy thi công ) v ho t đ ng đ c quy n qu n lý s d ng, tính kh u hao, nh ng khơng quy n s h u, h t h p đ ng công ty đ đ nh v i giá nh h n giá tr tài s n c đ nh c phép mua l i tài s n c th i m mua Trong trình s n xu t (nh t cơng trình l n, k thu t ph c t p) công ty ph i huy đ ng nhi u lo i máy móc, thi t b xe máy thi cơng Trong n ng l c máy móc c a cơng ty y u v n eo h p áp d ng hình th c th tài đ gi m s c ép v v n cho vi c mua s m máy móc r t c n thi t ý ngh a Vi c th c hi n sách khơng đòi h i l ng v n l n nh vi c mua s m m i r t phù h p ngành xây d ng V y công ty c n xem xét áp d ng, mua s m m i m t s máy móc, thi t b quan tr ng c n thi t cho thi công Th c hi n theo ph ng th c n ng l c k thu t c a công ty đ c nâng lên r t cao Tuy nhiên giá mua công ngh m i r t đ t, đòi h i cơng ty ph i l ng v n l n T t nhiên mua s m thi t b công ngh m i, ngồi vi c l a ch n cơng ngh phù h p v i yêu c u thi công Công ty c n ph i đánh giá đ c hi u qu c a vi c đ u t đ i m i cơng ngh d a vào ch tiêu nh giá tr hi n t i ròng (NPV) su t hồn v n n i b (IRR) th i h n thu h i v n (T), m c ti t ki m nhân công, kh n ng rút ng n ti n đ thi công n ( Bi −Ci ) NPV = ∑ (1+ r ) i =1 Trong đó: B i : kho n thu n m i công ngh mang l i 106 C i : kho n chi n m i r: su t thu l i N u NPV>0 nên đ u t mua cơng ngh Tóm l i quy t đ nh l a ch n ph ng án đ u t vào máy móc, thi t b xe máy thi cơng Công ty c n ph i so sánh gi a chi phí b k t qu thu đ ph c c a t ng ng án, đ quy t đ nh đ n nh t, phù h p nh t v i kh n ng tài c a cơng ty Tuy v y đ th c hi n gi i pháp công ty c n u ki n là: đ v n đ đ u t mua s m máy móc thi t b v n cơng ty th l y t ngu n nh : - Ngu n v n kh u hao - Ngu n v n xây d ng c b n ho c qu c a công ty - Ngu n v n vay dài h n, trái khoán ghi n Hi u qu c a gi i pháp: Khi công ty tr ng vào đ u t máy móc thi t b xe máy thi cơng n ng l c k thu t c a công ty s đ c nâng cao Cơng ty s đ kh n ng v máy móc đ thi cơng nhi u cơng trình v i nh ng quy mơ khác nhau, k c cơng trình quy mơ l n, k thu t ph c t p mà tr c cơng ty v n g p khó kh n Do s mang l i cho cơng ty nhi u u ki n thu n l i c nh tranh nhi u c h i trúng th u h n M t khác công ty đ u t vào mua s m lo i công ngh thi công m i s cho phép công ty th c hi n ph ng th c c nh tranh b ng ti n đ thi công n ng l c k thu t, ch t l ng th i nâng cao ng cơng trình xây d ng, t o thêm uy tín cho cơng ty Uy tín tài s n vơ hình c a công ty Không nh ng v y công ty ti t ki m đ c chi phí v nhân công rút ng n th i gian thi cơng cơng trình Gi i pháp 6: T ng c ng qu n lý ch t l t đ u, nâng cao ch t l ng cơng trình theo ngun t c làm ng cơng trình, đ m b o uy tín c a cơng ty 107 C s lý lu n th c ti n: Ch t l ng cơng trình m t nh ng tiêu chu n quan tr ng mà ch đ u t s d ng đ xét th u giao th u đ i v i nhà th u Do cơng ty mu n tham gia đ u th u giành th ng l i tranh th u c n ph i h t s c quan tâm đ n v n đ H n n a trình h i nh p v i n n kinh t khu v c th gi i i u c ng ngh a ph i ch p nh n s c nh tranh gay g t c a th ng tr ng l nh v c xây d ng c b n, s đòi h i ngày cao v k thu t ch t l ng cơng trình c a ch đ u t đ c bi t ch đ u t n l c ngồi vi c qu n lý ch t ng theo nguyên t c làm t đ u ý ngh a quan tr ng đ i v i công ty Làm đ c nh v y trình s n xu t, công ty m i s n xu t đ cơng trình đ m b o ch t l ng làm tho mãn yêu c u c a ch đ u t t ng thêm uy tín nâng cao ch t l c nh ng i u ng hi u qu công tác đ u th u c a công ty c m c a ngành xây d ng chu k s n xu t s n ph m th cơng trình l n, không đ ng kéo dài, giá tr c phép th ph ph m Ngồi q trình thi cơng xây l p cơng ty ph i đ m b o yêu c u c a nhi u b ph n thi t k k thu t khác s d ng nhi u công ngh vào thi công Nên r t d x y sai sót, nh h đ n ch t l ng cơng trình Vì v y t ng c ng ki m tra ch t l ng x u ng cơng trình t lúc b t đ u thi công t i nghi m thu bàn giao cơng trình cho ch đ u t , ý ngh a to l n đ i v i công tác đ u th u c a công ty Ph ng th c th c hi n: Làm t t t khâu chu n b thi công, l p bi n pháp k thu t thi công đ i v i nh ng công vi c ho c b ph n cơng trình quan tr ng ph c t p v k thu t Chu n b đ y đ y u t s n xu t nh : Lao đ ng, ngu n nguyên v t li u, s l ch ng lo i máy móc, thi t b r i m i ti n hành thi cơng xây l p Trong q trình thi công: 108 ng Th c hi n thi công theo thi t k đ c t, tuân th quy trình, quy ph m k thu t, áp d ng tiêu chu n k thu t đ c quy đ nh S d ng v t li u, c u ki n xây d ng vào cơng trình kích th đ m v ch t l l c, ch ng lo i b o ng T ch c ki m tra thí nghi m v t li u xây d ng theo quy đ nh ch t ng m i đ a vào s d ng Kiên quy t không đ a v t li u không b o đ m ch t l ng vào cơng trình V n đ ph i th c hi n m t cách nghiêm túc tri t đ nguyên v t li u t o nên th c th cơng trình nh h ng tr c ti p đ n ch t l ng cơng trình S d ng lo i máy móc, thi t b tiên ti n, hi n đ i vào thi công i v i lo i vi c bu c ph i s d ng máy móc đ th c hi n tính ch t k thu t c a q trình nhi m v đòi h i c n c gi i hố 100% thi cơng theo quy đ nh c a thi t k Gi i pháp 7: M r ng quan h liên danh, liên k t tham gia đ u th u C s lý lu n th c ti n: Liên danh, liên k t s k t h p gi a pháp nhân đ t o m t pháp nhân m i nh m t o s c m nh t ng h p v kinh t - k thu t đ th c hi n m t m c tiêu kinh doanh nh t đ nh i v i nh ng d án v t n ng l c th c hi n c a mình, doanh nghi p th danh, liên k t v i đ t ng c ng liên ng n ng l c thi công kh n ng c nh tranh c a Quá trình liên danh, liên k t th đ c th c hi n theo chi u ngang theo chi u d c v i m c đích gi m giá thành, khai thác, s d ng m t cách t i đa máy móc, cơng ngh Ph ng th c th c hi n: Liên danh, liên k t hình th c làm cho n ng l c c a nhà th u m nh lên nh s “góp s c” c a nhà th u Quan h liên doanh liên k t th ho c nhi u nhà th u liên doanh, tham gia đ u th u m t liên doanh c a nhà th u s đóng vai trò nh m t nhà th u đ “đ u” v i nhà th u l i Thơng th ng m t liên doanh s n ng l c v tài chính, n ng l c k thu t thi công, kinh nghi m xây l p 109 l n h n nhi u so v i nhà th u không liên doanh b i liên doanh s phát huy t n d ng đ c t i đa m t m nh c a nhà th u Cơng ty th m r ng quan h liên doanh liên k t theo h ng sau: - T o m i quan h ch t ch lâu dài v i m t s công ty, t ng công ty xây d ng l n n c đ qua nh ng m i quan h th s nh ng liên doanh c n thi t đ tham gia đ u th u - T ng c ng m i quan h v i nhà th u n t - k thu t r t m nh mà nhà th u n c ngồi b i h n ng l c kinh c mu n tham gia đ u th u qu c t t i Vi t Nam ph i liên danh v i nhà th u Vi t Nam ho c cam k t s d ng th u ph Vi t Nam - theo quy đ nh c a ngh đ nh s 88/1999/N -CP(quy ch đ u th u ) Hi u qu c a gi i pháp: M r ng quan h liên doanh liên k t theo nguyên t c bên đ u l i s giúp cho cơng ty đ c nh ng u th tham gia đ u th u u th v v n, n ng l c máy móc thi t b thi công, kinh nghi m xây l p Nh phát huy đ c th m nh c a nhà th u liên doanh t ng kh n ng trúng th u tham gia đ u th u, qua góp ph n nâng cao ch t l ng hi u qu đ u th u ây hình th c nhanh chóng, t n giúp Cơng ty tích lu kinh nghi m, k thu t công ngh , n ng l c đ u th u Vì v y Cơng ty c n ph i ch đ ng t ng c công tác liên danh liên k t v i nhà th u khác nh : Công ty CP ng u t xây d ng h t ng Mi n Trung, Cơng ty TNHH Tratech- Thanh hóa, T ng Cơng ty c ph n đ u t xây d ng ô th - Thanh hóa, Công ty c ph n xây d ng phát tri n h t ng Bình Thu n, Công ty c ph n đ u t xây l p d u khí IMICO- Trung nam, Hi n nay, đ i v i nh ng gói th u quy mơ l n đòi h i k thu t thi công ph c t p hay yêu c u cao v n ng l c tài chính, Công ty v n ch a đ n ng l c, kinh nghi m đ tham gia mà ch th th u ph Tuy v y, vai trò th u ph kh i l r t ít, giá c th ng cơng vi c th c hi n ng b nhà th u kh ng ch , khơng quy n ch đ ng công vi c, không đ c ch đ u t đánh giá cao v kinh nghi m Do v y, gi i pháp t t nh t đ gi i quy t tình tr ng liên danh đ u th u 110 gi i pháp liên danh th c s mang l i hi u qu , tr c tham gia liên danh đ u th u bên s ký h p đ ng liên danh phân chia rõ ph m vi công vi c, kh i l ng th c hi n, trách nhi m, quy n l i mà m i thành viên liên danh đ m nh n Ngồi gi i pháp Cơng ty ph i quan h m t thi t v i nhà cung ng thi t b , nguyên nhiên v t li u Trong trình tham gia d án h s m i th u th ng yêu câu nhà th u ph i h p đ ng nguyên t c v vi c cung c p d ch v nh t v n, b o hi m hay cung c p v t t hay thi t b nên; Công ty c ng xây d ng m i quan h thân thi t v i nhà cung c p v t t thi t b , nguyên v t li u n c n c M t s nhà cung c p máy móc thi t b , nguyên v t li u quan tr ng c a công ty: Công ty cung c p bê tông th ng ph m, công ty c ph n xu t nh p kh u công ngh xây d ng, Các công ty s n xu t bê tông đúc s n, đ i lý cung c p xi m ng, s t thép, c c c , … toàn qu c Các nhà cung ng gây nh h ti n đ thi công, t i ch t l ng tr c ti p t i tình hình ho t đ ng kinh doanh, t i ng cơng trình, t i hình nh uy tín c a Cơng ty Vì v y mà công ty l a ch n r t k vi c thi t l p m i quan h làm n v i nhà cung c p uy tín th tr ng 111 K T LU N CH NG Trên c s nhiên c u tài li u liên quan đ n Công ty C ph n xây d ng Phát tri n kinh doanh lý lu n liên quan đ n c nh tranh đ u th u Ch Ch ng 2; ng c a Lu n v n nêu khái quát t ng quan v Công ty C ph n xây d ng Phát tri n kinh doanh L ch s hình thành phát tri n c a Cơng ty, c c u t ch c, đ nh h ng phát tri n c a Công ty, k t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a Công ty n m 2016 n m ti p theo Tác gi phân tích đánh giá th c tr ng n ng l c c nh tranh, c h i thách th c c a Cơng ty, phân tích nh ng t n t i, h n ch nguyên nhân nh ng t n t i h n ch Các nhân t nh h ng đ n kh n ng c nh tranh c a Công ty Trên c s nh ng t n t i h n ch tác gi đ nh ng gi i pháp nh m nâng cao n ng l c c nh tranh c a Công ty đ u th u Trong đ c bi t tr ng đ n nhóm gi i pháp nh nghiên c u th tr pháp nh m nâng cao ch t l xây d ng ch t l ng, xác đ nh nh c u đ u th u (Marketing), gi i ng h s d th u k thu t đ u th u c a Công ty nh ng đ i ng cán b chun trách đ u th u, hồn thi n cơng tác l p h s d th u, tính khoa h c tính th c ti n xây d ng giá d th u h p lý Gi i pháp nh m huy đ ng v n thu h i v n hi u qu , gi i pháp t ng c ng n ng l c máy móc thi t b k t h p v i công tác qu n ký linh ho t c a nhà th u gi i pháp b t tay v i doanh nghi p đ t o n ng l c t ng thêm s c m nh c nh tranh nh m m c đích c nh tranh đ th ng th u c s tuân th quy đ nh c a pháp lu t 112 K T LU N KI N NGH K t lu n Ho t đ ng đ u th u m t ho t đ ng ý ngh a r t quan tr ng đ i v i s phát tri n c a n n kinh t nói chung c ng nh đ i v i l nh v c xây l p nói riêng ho t đ ng đ u th u đ c tri n khai n c ta hi n nhi u ngành, ngh khác nhau, nhiên giá tr đ u t cao tác đ ng đ n nhi u m t xã h i nên đ u th u xây l p v n gi v trí ch đ o Công tác đ u th u xây l p đ i v i m t doanh nghi p xây d ng t t y u, quy t đ nh s t n t i phát tri n c a doanh nghi p Vì v y vi c nâng cao n ng l c c nh tranh đ u th u đ th ng th u xây l p v n đ s ng đ i v i m i doanh nghi p ho t đ ng l nh v c Vì v y, cơng tác nghiên c u, phân tích, đánh giá đ đúc rút h c kinh nghi m vi c nâng cao n ng l c c nh tranh cho doanh nghi p đ u th u vi c làm h s c c n thi t Lu n v n đ t đ c m t s k t qu sau: Lu n v n trình bày khái quát nh ng lý lu n chung v đ u th u, c nh tranh đ u th u xây d ng n ng l c c nh tranh đ u th u n ng l c c nh tranh, ch nh ng nhân t xây d ng, nh ng nhân t đo l nh h a nh ng tiêu chí đánh giá ng đ n c nh tranh đ u th u ng n ng l c c nh tranh c a doanh nghi p công tác đ u th u xây d ng Lu n v n gi i thi u s l c v Công ty C ph n xây d ng Phát tri n kinh doanh Phân tích đánh giá tồn di n th c tr ng n ng l c đ u th u xây l p c a Công ty T ch nh ng thành tích mà Công ty đ t đ c nh ng h n ch t n t i c n kh c ph c Trên c s lu n v n đ xu t Các gi i pháp phù h p v i tình hình th c ti n, v i đ nh h ng c a Công ty nh ng n m ti p theo đ c bi t tính kh thi cao Thông qua lu n v n “Nghiên c u gi i pháp nâng cao kh n ng th ng th u xây l p c a Công ty C ph n xây d ng Phát tri n kinh doanh.” tác gi mong r ng nh ng gi i pháp c a s đ phát tri n chung c a Công ty c Công ty xem xét ghi nh n, góp ph n vào s ng th i tác gi c ng đ a m t s ki n ngh đ i v i c quan ch c n ng v vi c c n b sung, hoàn thi n v n b n phápnâng 113 cao vai trò qu n lý c a nhà n c l nh v c đ u th u xây d ng đ t o s c nh tranh ngày lành m nh hi u qu h n Ho t đ ng đ u th u c m t trình dài r t ph c t p Do u ki n kh n ng h n, v i kinh nghi m th c t ch a nhi u c a tác gi nên lu n v n khó tránh kh i nh ng sai sót h n ch nh t đ nh Tác gi r t mong nh n đ chân thành c a th y giáo nh ng ng i quan tâm đ lu n v n đ c s góp ý c hồn thi n h n Ki n ngh - i v i Nhà n c: + C n hoàn thi n, s a đ i v n b n pháp lu t v đ u th u nh lu t đ u th u ngh đ nh, thông t liên quan đ t o môi tr ng c nh tranh lành m nh, minh b ch công b ng cho nhà th u + T ng c ng công tác qu n lý đ u th u, tra giám sát x lý nghiêm minh nh ng tr ng h p vi ph m pháp lu t v đ u th u + Xây d ng kênh thông tin r ng rãi v d án, gói th u s p tri n khai đ u th u + S m hồn thi n cơng tác đ u th u qua m ng ( t ch c đ i trà t t c d án) + Thành l p h i đ ng đ u th u qu c gia + i v i d án v n đ u t n c ngồi Nhà n lý đ tránh s móc ngo c gi a ch đ u t ( th c c n t ng c ng ch đ u t n ng vai trò qu n c ngồi) v i t ch c, t p đoàn xây d ng l n th gi i, gây khó kh n cho doanh nghi p n c làm thi t h i đ n n n kinh t + T ng c ng qu n lý Nhà n c công tác đ u th u qu c t C n chia gói th u h p lý phù h p v i n ng l c nhà th u n cho doanh nghi p Nhà n - c sách b o lãnh tài c tham gia đ u th u qu c t i v i doanh nghi p: + Tuân th quy đ nh c a pháp lu t v đ u th u + Ch đ ng tìm ki m tr ng m i, v n t m khu v c qu c t 114 TÀI LI U THAM KH O [1] Qu c h i 13 ngày 26/11/2013, Lu t u th u s 43/2013/QH13 thay th Lu t đ u th u n m 2005; [2] Qu c h i khóa XI ngày 29/11/2005, k h p th Lu t đ u th u s 61/2005/QH11; [3] Chính ph ngày 26/06/2014, Ngh đ nh s 63/2014/N -CP v vi c Quy đ nh chi ti t thi hành m t s u c a Lu t đ u th u v l a ch n nhà th u thay th ; [4] Chính ph ngày 25/03/2015, Ngh đ nh s 32/2015/N -CP c a Chính ph v qu n lý chi phí đ u t xây d ng; [5] Chính ph ngày 12/05/2015, Ngh đ nh s 46/2015/N -CP c a Chính ph v qu n lý ch t l ng b o trì cơng trình xây d ng; [6] Chính ph ngày 18 tháng 06 n m 2015, Ngh đ nh 59/2015/N -CP 2015 v qu n lý d án đ u t xây d ng cơng trình; [7] Chính ph ngày 15/09/2005, Ngh đ nh s 116/2005/N -CP v vi c Quy đ nh chi ti t thi hành m t s u c a Lu t C nh tranh; [8] Qu c h i ngày 03 tháng 12 n m 2014, Lu t C nh tranh s 27/2004/QH11; [9] Qu c h i khóa XIII, k h p th 7, Lu t xây d ng s 18/06/2014 thay th Lu t xây d ng s 16/2003/QH11 50/2014/QH13 ngày i u c a Lu t s a đ i, b sung m t s u c a lu t liên quan đ n đ u t xây d ng c b n s 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009; [10] B Xây d ng Công v n s 20/BC-BXD ngày 10/4/2015; [11] Công ty C ph n xây d ng Phát tri n kinh doanh: “Báo cáo k t qu s n xu t kinh doanh n m t n m 2014– 2016”, Tài li u l u hành n i b ; [12] TS Nguy n H u Th ng, N ng l c c nh tranh c a doanh nghi p Vi t Nam xu th h i nh p kinh t qu c t hi n nay, Nhà xu t b n Chính tr qu c gia; [13] Trang web B k ho ch đ u t Các thông t ngh đ nh liên quan c a B k ho ch đ u t B xây d ng, chuyên m c đ u th u; 115 116 117 ... TH U XÂY L P T I CÔNG TY C U PH N XÂY D NG VÀ PHÁT TRI N KINH DOANH 68 3.1 Gi i thi u chung v Công ty C ph n xây d ng Phát tri n kinh doanh 68 3.1.1 Gi i thi u chung v Công ty. .. cơng ty đ tìm đ xu t gi i pháp nâng cao n ng l c c nh tranh công tác đ u th u nh m đem l i hi u qu kinh t cao cho Công ty C ph n Xây d ng Phát Tri n Kinh Doanh it ng ph m vi nghiên c u a it ng nghiên. .. c ng lý tác gi ch n đ tài: Nghiên c u gi i pháp nâng cao kh n ng th ng th u xây l p c a Công ty C ph n Xây d ng Phát Tri n Kinh Doanh: làm đ tài Lu n v n t t nghi p cao h c v i hy v ng m r ng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp của công ty cổ phần xây dựng và phát triển kinh doanh , Nghiên cứu giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp của công ty cổ phần xây dựng và phát triển kinh doanh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay