Nâng cao chất lượng quản lí dự án đầu tư xây dựng tại chi cục thủy lợi nghệ an

105 5 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 14:50

L I CAM H tên h c viên: Tr OAN ng Minh Quân L p cao h c: 24QLXD11 Chuyên ngành: Qu n lý xây d ng Tên đ tài lu n v n: “Nâng cao ch t l ng qu n lý d án đ u t xây d ng t i Chi c c Th y L i Ngh An” Tác gi cam đoan công trình nghiên c u c a cá nhân h c viên Các k t qu nghiên c u k t lu n lu n v n trung th c, không chép t b t k m t ngu n d i b t k hình th c Trong trình th c hi n lu n v n, h c viên có tham kh o tài li u nh m kh ng đ nh thêm s tin c y cho đ tài Các ngu n tài li u đ c th c hi n trích d n ghi rõ ngu n tài li u tham kh o quy đ nh Hà N i, ngày tháng 03 n m 2018 H c viên Tr i ng Minh Quân L IC M N Lu n v n Th c s chuyên ngành Qu n lý xây d ng v i đ tài: “Nâng cao ch t l ng qu n lý d án đ u t xây d ng t i Chi c c Th y L i Ngh An” đ n đ c hoàn thành v i s giúp đ c a Ban giám hi u nhà tr ng, th y cô giáo Khoa Công trình, b mơn Cơng Ngh Qu n lý xây d ng, phòng H c – Tr ng t o sau i i H c Th y L i, gia đình b n bè, đ ng nghi p C quan n i tác gi công tác Tác gi xin g i l i c m n chân thành đ n Ban lãnh đ o, cán b Chi c c Th y L i Ngh An t n tình h tr , t o u ki n thu n l i cho h c viên q trình thu th p thơng tin, tài li u đ hoàn thành lu n v n c bi t, tác gi xin g i l i c m n sâu s c đ n th y giáo Ti n s M nh tr c ti p h inh Th ng d n, nhi t tình, tâm huy t giúp đ cho tác gi trình làm lu n v n Ban giám hi u nhà tr ng, th y cô giáo B môn Công ngh Qu n lý xây d ng ln đóng góp, b sung nh ng ý ki n quý báu v chuyên môn cho tác gi Xin c m n gia đình, b n bè, đ ng nghi p luôn bên c nh đ ng viên tác gi su t trình h c t p nghiên c u hoàn thành lu n v n M c tác gi có nhi u c g ng nhiên trình đ , kinh nghi m nghiên c u h n ch th i gian ng n nên Lu n v n khó tránh kh i nh ng thi u sót, v y tác gi r t mong nh n đ c nh ng ý ki n đóng góp, ch b o c a th y cô giáo Xin trân tr ng c m n! ii M CL C PH N M U .1 CH NG I T ng quan v ch t l trình VI T NAM 1.1 Khái quát chung v ch t l ng qu n lý D ÁN UT XÂy D NG công ng qu n lý d án đ u t xây d ng cơng trình Vi t Nam ánh giá chung v ch t l 1.2 ng qu n lý d án đ u t xây d ng cơng trình Vi t Nam ánh giá chung v ch t l 1.2.1 1.2.2 Công tác qu n lý ch t l ng qu n lý d án đ u t xây d ng cơng trình ng d án đ u t xây d ng 1.2.3 Qu n lý chi phí d án đ u t xây d ng 12 1.2.4 Qu n lý ti n đ d án đ u t xây d ng 14 1.2.5 Qu n lý an toàn lao đ ng 15 1.3 Nh ng h c kinh nghi m v nâng cao ch t l ng qu n lý d án đ u t xây d ng cơng trình 16 1.3.1 Nâng cao trình đ chuyên môn cho b máy qu n lý d án đ u t xây d ng .19 1.3.2 Nâng cao công tác qu n lý d án đ u t xây d ng 19 1.3.3 Nâng cao n ng l c qu n lý cho b máy qu n lý d án đ u t xây d ng 20 1.3.4 T ng c ng công tác qu n lý ch t l 1.3.5 T ng c ng s giám sát c ng đ ng c a nhân dân 21 K t lu n Ch CH D ng b o trì cơng trình 21 ng I: 22 NG II C S LÝ LU N, C S PHÁP LÝ V CH T L ÁN UT NG QU N LÝ XÂY D NG CƠNG TRÌNH 23 2.1 Khoa h c qu n lý d án đ u t xây d ng .23 2.1.1 D án: 23 2.1.2 D án đ u t : 24 2.1.3 D án đ u t xây d ng cơng trình: .25 2.1.4 Qu n lý d án đ u t xây d ng cơng trình 30 2.1.5 Các ph ng th c qu n lý d án đ u t xây d ng .34 2.2 Mơ hình hình th c qu n lý d án đ u t xây d ng 35 2.2.1 Mơ hình qu n lý d án đ u t xây d ng .35 iii 2.2.2 Hình th c qu n lý d án đ u t xây d ng 36 2.3 Các quy đ nh v ch t l 2.3.1 Qu n lý ch t l ng qu n lý d án đ u t xây d ng 38 ng d án đ u t xây d ng 38 2.3.2 Qu n lý ti n đ 42 2.3.3 Qu n lý chi phí d án 43 2.3.4 Qu n lý an tồn lao đ ng, v sinh mơi tr 2.4 M c tiêu công tác nâng cao ch t l 2.5 Các nhân t 2.5.1 Môi tr nh h ng đ n ch t l ng thi công 44 ng qu n lý d án đ u t xây d ng 45 ng qu n lý d án đ u t xây d ng 46 ng c a d án 46 2.5.2 Quy mơ tính ch t c a d án 47 2.5.3 N ng l c qu n lý d án c a ch đ u t 48 2.6 Các v n bán quy đ nh h K t lu n Ch CH LÝ D ng d n thi hành lu t 48 ng II: 51 NG III TH C TR NG VÀ GI I PHÁP NÂNG CAO CH T L ÁN UT NG QU N XÂY D NG T I CHI C C TH Y L I NGH AN 52 3.1 Gi i thi u khái quát v Chi c c Th y L i Ngh An 52 3.1.1 V trí đ a lý đ c m t nh Ngh An 52 3.1.2 Khái quát v Chi c c Th y L i Ngh An 53 3.1.3 C c u t ch c: 54 3.2 Th c tr ng công tác qu n lý d án đ u t xây d ng t i Chi c c Th y L i Ngh An 57 3.2.1 C c u t ch c qu n lý d án 57 3.2.2 Công tác qu n lý ch t l ng d án đ u t xây d ng 61 3.2.3 Công tác qu n lý chi phí d án đ u t xây d ng 64 3.2.4 Công tác An tồn lao đ ng v sinh mơi tr 3.3 Gi i pháp nâng cao ch t l ng thi công 66 ng qu n lý d án đ u t xây d ng cơng trình t i Chi c c Th y L i Ngh An 68 3.3.1 Hoàn thi n c c u t ch c qu n lý d án 68 3.3.2 T ng c ng công tác qu n lý ch t l ng d án đ u t xây d ng 74 3.3.3 Nâng cao hi u qu cơng tác qu n lý chi phí 81 iv 3.3.4 Nâng cao ch t l ng cơng tác qu n lý An tồn lao đ ng v sinh môi tr ng thi công 85 K t lu n Ch ng III .91 K T LU N VÀ KI N NGH .92 TÀI LI U THAM KH O .95 v DANH M C HÌNH NH Hình 1.1 C u v Hình 1.2 t bi n dài nh t ông Nam Á, c u Tân V – L ch Huy n [1] p th y n H a Na [2] 12 Hình 1.3 Cơng trình th y n Lai Châu hồn thành v Hình 1.4 L p b i d t ti n đ n m [3] 14 ng nghi p v An toàn lao đ ng t i cơng tr ng [4] 15 Hình.2.1 S đ hình thành d án 24 Hình.2.2 S đ hình thành d án xây d ng 25 Hình 3.1 B n đ t nh Ngh An [5] 52 Hình 3.2 S đ t ch c c c u Chi c c Th y L i Ngh An 54 Hình 3.3 Nâng c p đê l u v c sông Lam [6] 56 Hình 3.4 S đ c c u t ch c b máy qu n lý t i Ban 57 Hình 3.5 Nâng c p s a ch a đê T Lam [7] 60 Hình 3.6 Thi cơng n đê T Lam đ y nhanh ti n đ đ t ch t l Hình 3.7 Thi cơng kênh t ng cao [8] 62 i, tiêu xã Nghi Trung [9] 65 Hình 3.8 Ch p hành nghiêm ch nh vi c m c qu n áo, đ i m B o h bi n pháp nghi p v v An toàn lao đ ng [10] 67 Hình 3.9 S đ c c u t ch c b máy qu n lý d án 71 Hình 3.10 S đ Quy trình giám sát nghi m thu kh i l ng thi công 78 Hình 3.11 S đ quy trình nghi m thu ph n vi c, quy t tốn chi phí theo ti n đ th c hi n d án 83 Hình 3.12 Quy trình giám sát cơng tác qu n lý An tồn lao đ ng b o v môi tr ng giai đo n thi công 86 vi DANH M C CÁC CH C T DA T : Ch đ u t : D án đ u t QLDA : TXD : u t xây d ng CTXD : Cơng trình xây d ng UBND : U ban nhân dân t nh XD : Xây d ng c b n XDCB : Xây d ng c b n VI T T T Qu n lý d án TKKTTC : Thi t k k thu t thi công BPKTTC : Bi n pháp k thu t thi cơng ATL : An tồn lao đ ng VSMT : V Sinh môi tr WB : World Bank ODA : Official Development Assistant FDI : Foreign Direct Investment BOT : H p đ ng xây d ng - kinh doanh - chuy n giao BTO : H p đ ng xây d ng – chuy n giao – kinh doanh BT : H p đ ng xây d ng – chuy n giao TW : Trung ISO : K thu t c l ng ki m tra d án (Program Evaluation and Review Technique) ng ng vii PH N M U Tính c p thi t c a đ tài Trong nh ng n m g n đây, v i s phát tri n c a đ t n d ng c b n ngày đ c, công tác đ u t xây c tr ng Khi nói đ n d án đ u t xây d ng, đ t v n đ v qu n lý, s d ng ngu n v n cơng tác qu n lý ch t l d ng cơng trình đ Ch t l ng d án đ u t xây c đ t lên hàng đ u ng d án đ u t xây d ng cơng trình khơng nh ng có liên quan tr c ti p đ n an toàn sinh m ng, an toàn c ng đ ng, hi u qu c a d án đ u t xây d ng cơng trình mà y u t quan tr ng đ m b o s phát tri n b n v ng c a m i qu c gia b o q trình thi cơng ti n đ , đ m b o ch t l đ m ng cơng trình cán b thi cơng khơng nh ng ph i có tinh th n trách nhi m cao mà đòi h i cán b qu n lý, giám sát ph i qu n lý t t, h thông th ng d n quy trình, quy ph m k thu t, gi i quy t m c m u ng v k thu t x y q trình qu n d án Hi n nay, bàn t nh Ngh An, h ng n m có nhi u d án đ u t xây d ng đ tri n khai, s l ng cơng trình đ m b o ti n đ ch t l c m i quy mô ngày m t t ng T l gi i ngân v n, ng cơng trình hồn thành cao Tuy v y, bên c nh nh ng k t qu đ t đ đo n c a d án, đ c bi t ch t l c, nhi u h n ch t t c giai ng qu n lý d án đ u t xây d ng cơng trình Vì th , đ đóng góp tích c c cơng tác qu n lý d án t i Chi c c Th y L i Ngh An em xin ch n đ tài “Nâng cao ch t l ng qu n lý d án đ u t xây d ng t i Chi c c Th y L i Ngh An” M c đích nghiên c u c a đ tài Phân tích đánh giá th c tr ng c a công tác qu n lý d án t i Chi c c Th y L i Ngh An Nghiên c u đ xu t gi i pháp nh m nâng cao ch t l d ng cơng trình t i Chi c c Th y L i Ngh An ng qu n lý d án đ u t xây it it - it ng ph m vi nghiên c u c a đ tài ng nghiên c u c a đ tài: ng nghiên c u c a đ tài ch t l ng qu n lý d án đ u t xây d ng cơng trình t i Chi c c Th y L i Ngh An - Ph m vi nghiên c u c a đ tài: tài t p trung nghiên c u ch y u v m t s công tác (công tác qu n lý ch t l qu n lý chi phí, qu n lý an tồn lao đ ng v sinh môi tr ng, ng thi công) qu n lý d án đ u t xây d ng cơng trình t i Chi c c Th y L i Ngh An Cách ti p c n ph ng pháp nghiên c u th c hi n nh ng n i dung nghiên c u, h c viên s d ng cách ti p c n ph ng pháp nghiên c u sau: 4.1 Cách ti p c n: - Ti p c n lý thuy t, tìm hi u tài li u đ c nghiên c u; - Ti p c n thông tin d án; - Ti p c n th ch , pháp quy xây d ng 4.2 Các ph ng pháp nghiên c u: - Ph ng pháp u tra thu th p thông tin; - Ph ng pháp k th a, áp d ng mơ hình qu n lý thông qua sách báo thông tin Internet nh ng có ch n l c; - Ph ng pháp th ng kê, phân tích tính tốn, t ng h p s li u; - Ph ng pháp kh o sát th c t ; - Ph ng pháp đ i chi u h th ng v n b n pháp quy nh : Ngh đ nh, Thông t , Lu t xây d ng c a nhà n c KH I CƠNG N V THI CƠNG Khơng v i Q PL (n p H s TKKTTCDT) BAN (Phòng KHKT-QLTC Giám sát Ki m tra THI T K K THU T THI CƠNG D TỐN CƠNG TRÌNH CHO PHÉP THI CƠNG H P NG KÝ K T Khơng CÁN B GIÁM SÁT – K THU T NGHI M THU, THANH QUY T TỐN Hình 3.11 S đ quy trình nghi m thu ph n vi c, quy t tốn chi phí theo ti n đ th c hi n d án 83 B c 1: B c vài giai đo n Kh i công thi công h ng m c cơng trình, đ n v nhà th u chu n b h s Thi t k k thu t thi cơng kèm theo d tốn cơng trình B c 2: H s thi t k theo tiêu chu n, quy ph m trình lên Ban th m đ nh phê t B c 3: Phòng K ho ch – k thu t có trách nhi m ki m tra, đ i chi u, th m đ nh nôi d ng h s bên nhà th u trình lên xem có đáp ng đ t yêu c u đ Các thông s k thu t, tiêu chu n, quy ph m đ c áp d ng b c thi t k k thu t thi công Các đ nh m c quy đ nh theo Ngh đ nh, thông t kèm theo Lu t c a nhà n hành, đ n giá Liên s TàiXây d ng t i đ a ph ng Ngh An đ c ban c c p nh t theo t ng quý n m Ti n đ th c hi n thi công, nghi m thu ph n, h ng m c cơng trình gi a Ban nhà th u H p đ ng đ c ký k t gi a hai bên, m u bi u, ph l c cơng tác nghi m thu, quy t tốn v n B c 4: Qúa trình ki m tra, th m đ nh, đ i chi u n u đ t yêu c u Ban ch p thu n cho đ n v nhà th u b t đ u thi cơng B c 5: Trong q trình thi cơng, cán b giám sát phòng Qu n lý thi công ph i h p cán b k thu t bên nhà th u th đ th c hi n đ m b o ch t l l ng tr c t i công tr ng ki m tra, giám sát ti n ng cơng trình N u có v n đ phát sinh v kh i ng, hay thay đ i thi t k ph i thông báo v i lãnh đ o Ban đ k p th i x lý Thi công v i b n v thi t k v kích th c quy ph m theo c p c a n đê, không đ ng đ t đ p, sai yêu c u, kéo dài th i c đ x y tình tr ng h t m t kh i l gian nh ng lý khơng đáng s d n đ n phát sinh y u t tr t giá n m t m ki m soát B c 6: Các ph n, h ng m c cơng trình thi cơng đ t u c u thi t k , cán b giám sát Ban đ ng ý cho nghi m thu kh i l ng công vi c th c hi n đ c, đ i chi u v i d toán v đinh m c t ng công vi c Theo phi u nghi m thu ký xác nh n gi a hai bên chuy n v Ban đ lãnh đ o ch p thu n tốn kh i l cơng xong, hay kh i l ng thi công (chi u dài đê thi ng đ t đ p theo yêu c u v k thu t K95, 98….) theo ti n đ 84 nh h p đ ng Hai bên ti n hành t ng nghi m thu t t c h ng m c, quy t toán v n cho đ n v thi công 3.3.4 Nâng cao ch t l tr ng thi công ng công tác qu n lý An toàn lao đ ng v sinh mơi An tồn lao đ ng xây d ng y u t quan tr ng đ c u tiên đ t lên hàng đ u, th ngày t giai đo n kh o sát, thi t k cho đ n thi công Ban c ng nh nhà th u thi t k thi công ph i tuân th m t cách nghiêm ng t theo quy đ nh hi n hành theo Lu t an toàn lao đ ng v sinh môi tr ng Tr c kh i công, h p đ ng th c hi n ký k t v i nhà th u ban c n yêu c u nhà th u t ch c l p, trình Ban ch p thu n k ho ch, bi n pháp t ng h p v an tồn lao đ ng, v sinh mơi tr ng k ho ch đ c xem xét đ nh k ho c đ t xu t đ u ch nh phù h p v i th c t thi công công tr ng, n i dung c b n c a k ho ch t ng h p v an toàn lao đ ng theo quy đ nh V i nhi u d án có tính ch t ph c t p khác nhau, đ c tr ng d án t i Chi c c l nh v c đê u thi công môi tr d in c, th ng ng xuyên ch u nhi u chi ph i b i y u t thiên tai, l l t nên c n t ch c l p bi n pháp thi công riêng, chi ti t đ i v i nh ng cơng vi c đ c thù, có nguy c m t an toàn lao đ ng cao đ c quy đ nh quy chu n k thu t qu c gia v an toàn xây d ng cơng trình ng ph ng di n ch đ u t ban c n t ch c ph i h p v i nhà th u đ th c hi n qu n lý an toàn lao đ ng gi i quy t v n đ phát sinh v an toàn lao đ ng thi cơng xây d ng cơng trình Chính lý do h c viên xin đ xu t quy trình giám sát v vi c tuân th th c hi n cơng tác qu n lý An tồn lao đ ng b o v môi tr ng thi công nh s đ d i đây: 85 KH I CÔNG N V THI CÔNG (n p H s BPATL VSMT) Không v i Q PL BAN (Phòng KHKT-QLTC (giám sát) Ki m tra n i dung, k thu t T p hu n k thu t cán b , công nhân công tr ng PCCN, VSMT nhà kho, nhà t m sinh ho t, làm vi c cán b , công nhân V n đ ô nhi m xung quanh công tr ng Máy móc, ph ng ti n, thi t b b o h ATL -VSMT CHO PHÉP THI CƠNG Hình 3.12 Quy trình giám sát cơng tác qu n lý An tồn lao đ ng b o v môi tr ng giai đo n thi công 86 B c 1: Sau có k t qu trúng th u, đ n v thi công b t đ u chu n b s n sàng cho công tác kh i công xây d ng Tr c vào giai đo n kh i công, nhà th u thi công chu n b trình h s k ho ch bi n pháp An tồn lao đ ng – b o v mơi tr B c 2: H s đ ng c nhà th u thi cơng l p lên trình Ban th m đ nh phê t H s nêu rõ n i dung v k ho ch, bi n pháp An toàn lao đ ng v sinh môi tr ng theo quy đ nh Lu t An toàn, v sinh lao đ ng [ ] B c 3: Phòng K ho ch k thu t Qu n lý thi cơng có trách nhi m ti p nh n th m đ nh h s c a đ n th thi cơng trình lên, đ tham m u giúp lãnh đ o Ban cho phép nhà th u thi công kh i công c ng nh ki m tra, giám sát, x lý v n đ phát sinh, trình t ch c thi công công tr ng Các n i b t bu c tuân th nghiêm túc - T p hu n k thu t cho b , công nhân công tr +) Ban th c hi n nghiêm, túc t ng c t ch c khóa hu n luy n, b i d công tr ng; l p h ng: ng giám sát, yêu c u nhà th u ph i có k ho ch ng nghi p v cho cán b k thu t, giám sát ng d n ng i lao đ ng nh n di n y u t nguy hi m có nguy c x y tai n n bi n pháp ng n ng a tai n n công tr +) n v thi cơng có trách nhi m tun truy n ng d ng c , ph ph tr ng; i lao đ ng s d ng đ ng ti n b o v cá nhân trình làm vi c, t b o v b n thân ng pháp s c u t m th i (b ng bó v t th ng, x lý kh n c p…) m t s ng h p xây x u nh t; ki m tra, giám sát vi c tuân th yêu c u v an toàn lao đ ng đ i v i ng i lao đ ng bên phía nhà th u thi công; +) Yêu c u cán b , công nhân c n nghiêm túc th c hi n quy t c ATLD-VSMT sau đ c h c l p t p hu n th c hi n cơng tác q trình làm vi c, n u có vi ph m s b ki m tra nh c nh x lý tùy theo m c đ ; +) Qu n lý s l tr ng ng i lao đ ng làm vi c công tr ng Công nhân t i công ng u n lo i máy móc ph i có b ng c p, ch ng ch ngh m i đ phép lên u n ph ng ti n; 87 c +) Ki m tra công tác chu n b ng phó x lý t i hi n tr ng, nhà th u ph i đáp ng v u ki n b o h lao đ ng (qu n áo, m , giày…); có ch đ b o hi m cho ng lao đ ng theo quy đ nh nhà n c ban hành Thi t b v t t y t cơng tr x lý có tai n n x y i v i tr đ ng làm vi c nhi u, môi tr ng h p công tr ng có s l ng ng ng tr c có m t t i công tr i lao ng; +) Thông báo, làm bi n báo ch d n, c nh báo, đèn báo, tín hi u đ i v i ng xung quanh ph m vi thi công công tr i dân ng c n th n, ý qua ho c đ n g n ng án t m th i giao thông qua l i (đ b o đ m an toàn n u tr ng đ ng t i n i nguy hi m, tính ch t cơng vi c ph c t p yêu c u nhà th u ph i b trí cán b y t th Ph i b trí, có ph i ng gom, c u t m qua đê…) ng h p cơng trình n m tr c có l u l ng ng i qua l i đông, quan tr ng ngày; +) Cán b giám sát t i công tr ng ph i yêu c u d ng thi công xây d ng phát hi n nguy c x y tai n n lao đ ng, s c gây m t an tồn lao đ ng cơng tr có bi n pháp kh c ph c đ đ m b o an toàn tr ng c ti p t c thi công Ban c n ch đ o, ph i h p v i nhà th u thi công xây d ng x lý, kh c ph c h u qu x y tai n n lao đ ng, s c gây m t an toàn lao đ ng; khai báo s c gây m t an toàn lao đ ng; ph i h p v i c quan có th m quy n gi i quy t, kh c ph c h u qu tai n n lao đ ng, s c gây m t an toàn lao đ ng x y trình thi cơng xây d ng cơng trình; +) Nhà th u ph i ch đ ng tham gia ng c u, kh c ph c tai n n lao đ ng, s c gây m t an toàn lao đ ng; tham gia ng c u kh n c p có yêu c u c a ch đ u t , ng i s d ng lao đ ng ho c c quan nhà n - Phòng ch ng cháy n , v sinh môi tr c có th m quy n ng, nhà kho, nhà t m sinh ho t, làm vi c cán b , cơng nhân: +) n v thi cơng có k ho ch, bi n pháp v PCCN cho cán b công nhân làm vi c n i công tr ng theo quy đ nh, m c đ c thù h u h t cơng trình t i Ban qu n lý Th y l i, môi tr ng d in Lu t Phòng cháy ch a cháy, không đ c nh ng c ng tuân th quy đ nh t i c ch quan ; 88 +) m b o môi tr ng làm vi c công tr ng xung quanh s ch s , t u ki n n , sinh ho t cho cán b , công nhân ch ng b nh t t, ô nhi m Ngu n c p n c, n đ m b o t t nh t; +) Nhà kho, nhà t m làm vi c, sinh ho t ph i b trí h p lý, an tồn k thu t, n i cao ráo, tránh tình tr ng m u bão lút, cơng trình đê d s t l , cu n trôi, nh h ng t i tính m ng cán b , cơng nhân T i thi u đ m b o đ di n tích khơng gian cho m i ng đ c i, tuân th thi t k b n v t ng m t b n c t Nhà kho, bãi ch a v t li u, máy móc quy ho ch cách xa n i , có kho ng cách an toàn v PCCN, v sinh đ i v i ng ch ng tình tr ng m t c p không x lý đ - i s ng d b V n đ ô nhi m mơi tr +) Có ph c có s vi c phát sinh ng xung quanh: ng án, k ho ch thu gom rác th i (g ch, đá, bao bì, d ng c , đ sinh ho t h ng ngày…) sau làm vi c tai công tr m quy đ nh H th ng x lý n +) Ph i, nh ng ph i d qu n lý theo dõi, ng đ x lý, t p k t, đ a tiêu h y t i đ a c th i sinh ho t t i ch ; ng án hàng rào b o v , an ninh đ i v i cán b , công nhân; m t c p nguyên v t li u, c ý phá ho i tài s n (đ i v i nh ng tr ng h p ng n c thu h i đ t, ch ng đ i, không đ ng ý v i ph n c…) i dân ph i di d i, b nhà ng án h tr GPMB c a nhà +) Tránh t i đa, h n ch ti ng n q trình thi cơng máy móc (máy đ m, ph t v a, ô tô ch đ t, đ bê tông, v t li u …) l u thông vào gi cao m nh bu i tr a, đêm khuya lúc ng i dân xung quang ng ; +) Trong trình v n chuy n v t li u đ n công tr đ ng l u thông nh m gi m thi u vào đ gi m khói ph ng c n có gi i pháp v ng dân sinh s ng, khu trung tâm đ ng ti n, b i b n, kh n ng r i vãi xu ng đ đ t đ p đê v n chuy n t m đ t đ n công tr ng…), tr tr tai n n ngồi ý mu n - Máy móc, ph ng ti n, thi t b b o h ATLD-VSMT: 89 ng (đ i v i xe ch cát, ng h p x y +) Tr c nhà th u đ a máy móc, ph ng ti n vào công tr ng thi công c n t ch c ho t đ ng ki m đ nh k thu t an toàn lao đ ng đ i v i máy, thi t b , v t t thi t b b o h lao đ ng (qu n áo, m , giày, gang tay, kính b o v m t, dây an toàn….) theo quy đ nh nh m ki n tra xem đ an toàn th i gian, đ u ki n ho t đ ng c a nh ng ph ng ti n, máy móc, d ng c đó; +) Thay th , s a ch a đ i v i nh ng máy móc h t th i gian làm vi c, khơng kh n ng s a d ng, khơng đ an tồn, gây nguy hi m cho cán b , công nhân làm vi c; +) Tr ng h p ph m vi ho t đ ng c a máy, thi t b thi công v t kh i m t b ng công tr ng ho c u ki n thi công, thi t b thi cơng ph i đ t ngồi ph m vi công tr ng t o vùng nguy hi m có nguy c nh h ng đ n an tồn c ng đ ng nhà th u thi công xây d ng ph i l p trình ch đ u t phê t bi n pháp k thu t b o đ m an toàn cho ng đ a ph i, tài s n, công trình lân c n, báo cáo c quan có th m quy n ng n i thi cơng cơng trình ph i tuân th quy đ nh khác c a pháp lu t có liên quan +) Khi phát hi n vi ph m v qu n lý an tồn lao đ ng thi cơng xây d ng cơng trình c a nhà th u, ban c n yêu c u d ng ngày công tác thi cơng có hình th c x ph t nghiêm theo quy đ nh c a pháp lu t B c 4: Sau ki m tra, giám sát qúa trình đ t yêu c u c a quy đ nh hi n hành, phòng thơng qua làm v n b n tham m u cho lãnh đ o Ban cho phép đ n v thi công đ c phép thi cơng Trong su t q trình đ n v thi công công tr ng, Ban phân cơng phòng Qu n lý thi cơng c cán b giám sát v i đ n v thi công ph i h p, ki m tra ch t ch , x lý tr ng h p có th x y Gi i pháp nâng cao hi u qu qu n lý chi phí d án gi i pháp nâng cao hi u qu qu n lý ch t l ng d án Trong ph m vi gi i h n c a Lu n v n Th c S , c ng nh h n ch v m t th i gian nh n th c Nên Lu n v n m i ch phân tích m t s khía c nh c th công tác qu n lý d án t i Ban QLDA Ph n đ xu t gi i pháp m i ch t p trung vào nh ng gi i pháp th c s c p thi t tr c m t Vì v y, Lu n v n s không tránh kh i nh ng thi u sót, v y tác gi r t mong nh n đ đóng góp quý báu t th y cô giáo 90 c nh ng ý ki n K T LU N CH NG III Qua nh ng phân tích, đánh giá v th c tr ng qu n lý d án đ u t xây d ng t i Ban th i gian qua th c s đ t đ c nh ng k t qu theo chi u h ng t t, nhi u d án xây d ng m i, s a ch a, c i t o, nâng c p n đê c p 3,4; h th ng kênh t ng i tiêu th y l i hoàn thành ti n đ , th i h n, đ m b o ch t l ng t t ph c v i dân s n xu t nông nghi p k p th i màu v n m; ng n ch n, tiêu úng m cn c dâng, tr n l l t mùa m a bão; ch ng h n hán, d n l y n c nuôi tr ng th y s n Song bên c nh c ng khơng th khơng nói đ n nh ng h n ch , t n t i, khó kh n di n t i Ban c n kh c ph c, tìm ph nâng cao ch t l ng pháp gi i quy t Vì v y, nh m ng qu n lý t i Ban th i gian t i đây, d a c s th c tr ng ki n th c, lý lu n th c ti n h c, v n b n pháp lu t, quy ph m hi n hành Qu c h i, Chính ph , B ban ngành thông qua, h c viên đ xu t gi i pháp có tính thi t th c áp d ng v i đ c thù, tính ch t t i Ban nh m t ng c ng công tác trình th c hi n d án: T ch c l i b máy qu n lý, t ng c ng công tác qu n lý ch t l ng thi cơng, an tồn lao đ ng, v sinh mơi tr 91 ng công tr ng… K T LU N VÀ KI N NGH I K T LU N Qua đ tài lu n v n “Nâng cao ch t l ng qu n lý d án đ u t xây d ng t i Chi c c Th y L i Ngh An” Trong ph m vi nghiên c u c a lu n v n, h c viên ch t p trung nghiên c u m t s v n đ liên quan đ n ch t l ng qu n lý d án đ u t xây d ng v m t c c u t ch c b máy t i Ban, công tác qu n lý chi phí, qu n lý ch t l mơi tr ng đ ng góc đ qu n lý nhà n Qua đ tài lu n v n “Nâng cao ch t l c c a ch đ u t ng qu n lý d án đ u t xây d ng t i Chi c c Th y L i Ngh An” Lu n v n ph n đ t đ - Lu n v n làm rõ đ ng, an toàn lao đ ng, v sinh c nh ng k t qu : c th “D án”, “D án đ u t xây d ng cơng trình”, “Các hình th c, mơ hình qu n lý d án đ u t xây d ng” đ c áp d ng ph bi n t i Chi c c Th y L i nói riêng Vi t Nam nói chung - Các y u t tác đ ng, làm nh h ng đ n ch t l ng qu n lý d án đ u t xây d ng th i m hi n th i gian qua - Nh ng c s pháp lý, liên quan, có tính th ng nh t, hi u rõ thêm n i dung v n b n Lu t, Ngh đ nh, thông t ban hành c a nhà n c - Th c tr ng công tác qu n lý d án đ u t xây d ng t i Chi c c Th y L i, mà rõ h n n a t i Ban QLDA Qua nh m phân tích, đánh giá nh ng m t, k t qu đ t đ c, c n trì, phát huy th i gian t i c ng nh nh ng v n đ t n t i, h n ch c n kh c ph c, tìm cách gi i quy t đ ngày hoàn thi n h n n a công tác ph ng di n qu n lý nhà n c t i Chi c c - Hi u rõ tính ch t, đ c thù c ch , ch c n ng, nhi m v đ c giao phó c a Chi c c, đ tìm đ xu t gi i pháp khoa h c, có c s nh m t ng c qu n lý d án đ u t xây d ng t i Ban 92 ng ch t l ng +) Hoàn thi n c c u t ch c qu n lý d án đ u t xây d ng; +) T ng c ng công tác qu n lý ch t l ng d án đ u t xây d ng; +) Nâng cao ch t l ng công tác qu n lý chi phí d án đ u t xây d ng; +) Nâng cao ch t l ng cơng tác qu n lý an tồn,lao đ ng v sinh môi tr II ng KI N NGH th c hi n t t có hi u qu gi i pháp mà h c viên đ xu t Ch ng 3, tác gi lu n v n có m t s ki n ngh sau: Hoàn thi n c c u t ch c qu n lý d án đ u t xây d ng t i Ban Th c hi n theo thông t 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/03/2015 Thông t liên t ch h ng d n ch c n ng, nhi m v , quy n h n c c u t ch c c a c quan chuyên môn v nông nghi p phát tri n nông thôn thu c y ban nhân dân c p t nh, c p huy n thông t 15/TT-BNNPTNT ngày 26/03/2015 Thông t h ng d n nhi m v chi c c t ch c s nghi p tr c thu c s nông nghi p phát tri n nơng thơn, có n i dung ban hành: t ch c l i Chi c c đê u phòng ch ng l t bão Chi c c Th y l i thành chi c c Th y l i Ngh An Sau t ch c l i UBND t nh Ngh An giao m i cho chi c c v i 15 nhi m v l nh v c th y l i đê u Vì v y, sau th i gian h n n m n đ nh, s p x p l i t ch c b máy, chia tách, sát nh p phòng vào ho t đ ng, yêu c u đ t tr máy, đ m b o hoàn thành t t nhi m v chuyên môn đ c tiên đ v n hành t t b c phân công, s c n thi t s p x p, b sung thêm nhân s đ t yêu c u cho Ban qu n lý d án đ u t xây d ng Chi c c Th y L i Sau đ c phê t ph công ch c, viên ch c, ng ng án b sung thêm ngu n nhân l c m i (c th cán b i lao đ ng) t i chi c c Th y L i, trình xét n, h i đ ng thành l p c n th c hi n nghiêm túc, công khai minh b ch đ nh m n d ng đ c cán b có đ đ o đ c, kinh nghi m chuyên môn công tác đ đáp ng đ nhu c u công vi c t i Ban yêu c u 93 c Chú tr ng h n n a công tác đào t o, nâng cao trình đ , n ng l c cho cán b t i Chi c c, th ng xuyên tham gia, t ch c l p b i d nghiêm công tác t i Ban đ án chuyên ngành t ng, c cán b h c t p kinh c đánh giá có thành tích t t cơng tác qu n lý d ng t t i t nh b n 94 TÀI LI U THAM KH O Qu c h i (2014), Lu t Xây d ng s 50/2014/QH13, Qu c h i Qu c h i (2017), Lu t Th y L i s 08/2017/QH14, Qu c h i Qu c h i (2006), Lu t ê u s 79/2006/QH11, Qu c h i Qu c h i (2013), Lu t u th u s 49/2014/QH13, Qu c h i Qu c h i (2014), Lu t u t công s 50/2014/QH13, Qu c h i Chính ph (2015), Ngh đ nh s 59/2015/N -CP ngày 18/6/2015 v qu n lý D án đ u t xây d ng, Chính ph Chính ph (2015), Ngh đ nh s 32/2015/N -CP ngày 23/3/2015 v vi c qu n lý chi phí đ u t xây d ng, Chính ph Chính ph (2015), Ngh đ nh s 46/2015/N -CP ngày 12/5/2015 c a Chính ph v Qu n lý ch t l ng b o trì cơng trình xây d ng, Chính ph B xây d ng (2017), Thông t s 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 c a B xây d ng Quy đ nh v qu n lý an tồn thi cơng xây d ng, B xây d ng 10 Nguy n Bá Uân (2010), Qu n l d án xây d ng nâng cao, Bài gi ng cao h c, Tr ng i h c Th y l i 11 PGS.TS Bùi Ng c Toàn (2010), Qu n lý d án xây d ng, Nxb Xây d ng 12 inh Tu n H i (2008), qu n lý d án xây d ng NXBXD.HN TRÍCH D N: [1] Báo Ti n Phong, ngày 12 tháng n m 2017, tác gi Hoàng M nh Th ng https://www.tienphong.vn/xa-hoi/chinh-thuc-thong-xe-cau-vuot-bien-dai-nhat-dongnam-a-1183373.tpo [2] PVN Internet, ngày 10 tháng n m 2014, tác gi Thành Công http://www.pvn.vn/Pages/detail.aspx?NewsID=cf7bdfe2-b529-4b79-8968ab0adf4e078d [3] Báo m i, ngày 01 tháng 11 n m 2017, tác gi Ng c Qu nh https://baomoi.com/cong-trinh-thuy-dien-lai-chau-da-hoan-thanh-vuot-tien-do-1nam/c/23784304.epi [4] Ban qu n lý d án tr ng i h c Hà T nh, ngày 24 tháng 12 n m 2015, tác gi u Th ng M 95 http://prm.htu.edu.vn/2-tin-tuc/44-m%E1%BB%99t-s%E1%BB%91bi%E1%BB%87n-ph%C3%A1p-v%E1%BB%81-an-to%C3%A0n-lao%C4%91%E1%BB%99ng-khi-thi-c%C3%B4ng-xd-nh%C3%A0-caot%E1%BA%A7ng [5] Trang web B xây d ng i m i, t ng c ng công tác đ m b o an toàn lao đ ng thi cơng xây d ng cơng trình http://www.xaydung.gov.vn/web/guest/trang-chi-tiet/-/tin-chitiet/Z2jG/110/368265/doi-moi-tang-cuong-cong-tac-dam-bao-an-toan-lao-dong-trongthi-cong-xay-dung-cong-trinh.html [6] C ng thông tin n t Ngh An D li u c b n v môi tr ng đ u t t nh Ngh An Niên Giám th ng kê t nh Ngh An 2014 http://nghean.gov.vn/wps/portal/mainportal/chitiet?WCM_PORTLET=PC_7_GTND M9S3474CC0AACSHT652M44_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/c onnect/web+content/portal_na/gtna/v2_tnxn/v2_dktn/53d06d804697923aaf77bf4b46d 042f9 [6] Báo Ngh An, ngày 13 tháng n m 2017 Tác gi Phú H ng http://baonghean.vn/kinh-te/201708/nghe-an-hoan-thien-he-thong-thuy-loi-chu-dongung-pho-bien-doi-khi-hau-2834190/ [7] Báo Ngh An, ngày tháng 03 n m 2017 Tác gi V n T ng http://baonghean.vn/kinh-te/201703/day-nhanh-thi-cong-nang-cap-de-luu-vuc-songlam-de-chong-lu-2788984/ [8] Trang thông tin n t s NN&PTNN, ngày 09 tháng 09 n m 2015, tác gi Tr n Tu n Anh http://sonnptnt.nghean.vn/sonn_new/default/explorer/news/1987?folder_id=95 [9] C ng thông tin n t t nh Ngh An, ngày 08 tháng 07 n m 2016, tác gi Nh t Tu n http://www.nghean.vn:10040/wps/portal/huyennghiloc/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MS SzPy8xBz9CP0os3i_MG9_TxPDUGcnPyczA09HU6NQYw8PY38XY_2CbEdFANN 96 _YZQ!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/web+content+huyen+nghi +loc/hnl/ttsk/f0dc0c804d69f45cb2bffadb39c18c93 [10] Nông thôn m i Ngh An, ngày 06 tháng 06 n m 2017, tác gi V n Tr ng http://nongthonmoinghean.vn/news/27176p24c176/day-nhanh-tien-do-du-an-nangcap-he-thong-thuy-loi-bac.htm 97 ... u t xây d ng công trình 16 1.3.1 Nâng cao trình đ chuyên môn cho b máy qu n lý d án đ u t xây d ng .19 1.3.2 Nâng cao công tác qu n lý d án đ u t xây d ng 19 1.3.3 Nâng cao n... ng, b trí th i gian, kh ng ch th i gian ti n đ d án - Qu n lý chi phí d án: q trình qu n lý chi phí, giá thành d án nh m đ m b o hoàn thành d án mà chi phí khơng v t q m c trù b ban đ u Nó bao g... VÀ GI I PHÁP NÂNG CAO CH T L ÁN UT NG QU N XÂY D NG T I CHI C C TH Y L I NGH AN 52 3.1 Gi i thi u khái quát v Chi c c Th y L i Ngh An 52 3.1.1 V trí đ a lý đ c m t nh Ngh An 52
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng quản lí dự án đầu tư xây dựng tại chi cục thủy lợi nghệ an , Nâng cao chất lượng quản lí dự án đầu tư xây dựng tại chi cục thủy lợi nghệ an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay