Giải pháp nâng cao quản lý chất lượng thi công các dự án giao thông đường bộ trên địa bàn quận gò vấp

100 8 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 14:50

B GIÁO D C VÀ ÀO T O TR NG B NÔNG NGHI P & PTNT I H C TH Y L I NGUY N BÁ ÀN GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU CÔNG TÁC QU N CH T L NG T V N THI T K CƠNG TRÌNH TH Y L I TRÊN A BÀN QU N 12 Chuyên ngành: Qu n xây d ng Mã s : 60580302 LU N V N TH C S Ng ih ng d n khoa h c: TS LÊ TRUNG THÀNH TP H Chí Minh – 2018 L IC M N Qua th i gian th c hi n nghiên c u, m c g p nhi u khó kh n vi c thu th p tài li u, c ng nh tìm hi u ki n th c th c t Nh ng v i s giúp đ t n tình c a th y cô, đ ng nghi p, b n bè v i s n l c c a b n thân, lu n v n hoàn thành th i h n Tác gi xin bày t lòng bi t n sâu s c đ n th y TS Lê Trung Thành h ng d n ch b o t n tình su t trình th c hi n lu n v n Và tác gi c ng xin g i l i c m n đ n Ban giám hi u, Khoa Cơng trình, C s – HTL, th y phòng t o sau đ i h c, tr ng i h c Th y L i, gia đình, b n bè đ ng viên, khích l t o u ki n đ tác gi hồn thành khóa h c lu n v n Lu n v n cơng trình nghiên c u mà tác gi dành r t nhi u tâm huy t công s c Xin dành t ng thành qu cho nh ng ng i thân gia đình mà tác gi yêu quý nh t TP HCM, ngày tháng Nguy n Bá àn n m 2018 B N CAM K T Tên Nguy n Bá àn h c l p 23QLXD21-CS2 chuyên ngành “Qu n Xây d ng” niên h n 2015 - 2018 tr ng i h c Th y L i, C s – Tp H Chí Minh Tơi xin cam đoan lu n v n th c s “Gi i pháp nâng cao hi u qu công tác qu n ch t l ng t v n thi t k cơng trình th y l i đ a bàn Qu n 12” cơng trình nghiên c u c a riêng tôi, s li u nghiên c u thu đ c t th c nghi m không chép TP HCM, ngày tháng Nguy n Bá àn n m 2018 CÁC KÝ HI U, THU T NG - C T : Ch đ u t - KCS : Ki m tra ch t l - TQM : Qu n ch t l - QC : Ki m soát ch t l - QA : - QLCL : Qu n ch t l - CLCTXD : Ch t l - TVGS : T v n giám sát ng ng toàn di n ng m b o ch t l ng ng ng cơng trình xây d ng - BSCL : ng b ng sông C u Long - TM : ng Tháp M - AHP i : Mơ hình phân tích th b c - QL TXDCT : Qu n đ u t xây d ng cơng trình - THCS : Trung h c c s - TTN : Tân Th i Nh t - TNHH : Trách nhi m h u h n - MTV : M t thành viên - CTTL : Cơng trình th y l i - TVTK : T v n thi t k - SGTVT.TPHCM: S Giao thông V n t i Thành Ph H Chí Minh DANH M C HÌNH NH Hình 1.1: S c V đ p m Hà Hình 1.2: S t l kè sơng B o ng 15 nh 16 Hình 1.3: S c kè R ch Long Ki ng 17 Hình 2.1 Các b c qu n ch t l ng cơng trình 22 Hình 2.2 Ng p l t t i Qu n 12 m a l n k t h p v i tri u c ng (ngu n doisongphapluat.com) 29 Hình 2.3 Hình nh ng p l t v đê bao ph Hình 2.4 S đ kh i b ng Th nh Xuân 31 c th c hi n thu t toán AHP 34 Hình 2.5 ê bao Qu n 12 v đ c gia c 37 Hình 2.6 Cơng trình thi công b kè T ng Công ty Công nghi p Sài Gòn th c hi n b ng công ngh c vách nh a uPVC ( nh: VOH) 38 Hình 3.1: S đ c c u BQL TXDCT qu n 12 Qu n 12 41 Hình 3.2 Thành ph n đ n v t ng công tác c a đ i t Hình 3.3 Kinh nghi m làm vi c c a đ i t ng đ c kh o sát 64 ng kh o sát 65 Hình 3.4 V trí cơng tác hi n t i c đ i t Hình 3.5 Lo i d án đ i t ng đ ng đ c kh o sát 65 c kh o sát t ng tham gia công tác 66 DANH M C CÁC B NG BI U B ng 3.1 Danh m c cơng trình b bao d ki n th c hi n nâng c p giai đo n 2015 – 2020 53 B ng 3.2 Kinh phí cơng trình b bao 54 B ng 3.3 Th ng kê k t qu kh o sát cho đ tài lu n v n cao h c 63 B ng 3.4 Ma tr n so sánh ch tiêu 67 B ng 3.5 Ma tr n tr ng s 67 B ng 3.6 B ng tính ch s nh t quán Lambda Max 68 B ng 3.7 Thơng s AHP tính tốn 68 B ng 3.8 Quy trình t ch c đ u th u 71 M CL C M CH U NG 1: T NG QUAN V N QU N CH T L 1.1 Ch t l ng qu n ch t l ng cơng trình xây d ng 1.1.1 Các v n đ yêu c u c a ch t l 1.1.2 Các b ng cơng trình c phát tri n c a qu n ch t l 1.2 T ng quan v ho t đ ng qu n ch t l ng .7 ng cơng trình xây d ng t i Vi t Nam 1.2.1 T ng quan v ho t đ ng qu n ch t l 1.2.2 Công tác qu n ch t l NG .5 ng công trình xây d ng t i Vi t Nam9 ng cơng trình xây d ng giai đo n kh o sát thi t k 11 1.3 Th c tr ng v qu n ch t l ng công tác t v n thi t k cơng trình th y l i 13 1.3.1.S c v đ p Su i Tr u Khánh Hoà 14 1.3.2.S c v đ p m Hà ng (Qu ng Ninh) 15 1.3.3.S t l b kè sông B o nh 16 1.3.4.S c kè r ch Long Ki ng (Nhà Bè – H Chí Minh) .17 K t lu n ch CH ng 18 NG 2: C S PHÁP V CÔNG TÁC QU N CH T L NG T V N THI T K CƠNG TRÌNH TH Y L I 19 2.1 Qu n ch t l ng t v n thi t k 19 2.1.1 C s pháp QLCL cơng trình xây d ng .19 2.1.2 Qu n ch t l ng cơng trình xây d ng 21 2.1.3 Qu n ch t l ng t v n thi t k 26 2.1.4 Trách nhi m qu n ch t l ng kh o sát thi t k cơng trình xây d ng c a ch đ u t 27 2.2 c m t v n thi t k cơng trình th y l i khu v c thành ph H Chí Minh 28 2.3 Xác đ nh y u t nh h ng đ n qu n ch t l ng t v n thi t k cơng trình th y l i 32 2.3.1.Ph ng pháp đánh giá tr ng s y u t 2.3.2.Xác b đ nh tính y u t nh h ng .32 nh đ n qu n ch t l ng t v n thi t k cơng trình th y l i 37 K t lu n ch ng 38 CH NG 3: NGHIÊN C U GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU QU N CH T L TRÊN NG T V N THI T K CÔNG TÁC CƠNG TRÌNH TH Y L I A BÀN QU N 12 40 3.1 Gi i thi u v Ban Qu n d án Qu n 12 40 3.1.1.Ch c n ng, nhi m v c a Ban Qu n đ u t xây d ng cơng trình Qu n 12 40 3.1.2.C c u ch c n ng nhi m v cá nhân 41 3.2.Th c tr ng công tác QLCL t v n thi t k CTTL đ a bàn Qu n 12 51 3.2.1.Danh m c cơng trình ban qu n 51 3.2.2.Các s c tràn b bao th i gian g n t i Qu n 12 54 3.2.3.Các t n t i công tác QLCL t v n thi t k cơng trình th y l i .57 3.3 Ph ng h ng nhi m v c a ban Qu n TXDCT Qu n 12 60 3.3.1.Nhi m v tr ng tâm v cơng trình th y l i phòng ch ng l t bão: 60 3.3.2.Ph ng h 3.4 Áp d ng ph đ n ch t l ng th c hi n 61 ng pháp AHP phân tích đánh giá tr ng s y u t nh h ng ng t v n thi t k cơng trình th y l i t i Qu n 12 .62 3.4.1.Thơng tin chung v q trình u tra kh o sát 62 3.4.2.Phân tích k t qu b ng ph ng pháp AHP .67 3.4.3.Ki m tra đ tin c y tính nh t quán c a k t qu u tra kh o sát 68 3.4.4.Hàm m c tiêu t k t qu u tra kh o sát 69 3.5 xu t gi i pháp nâng cao hi u qu công tác qu n ch t l ng t v n thi t k CTTL đ a bàn Qu n 12 69 3.4.1 Chú tr ng công tác l a ch n nhà th u tham gia ho t đ ng xây d ng 69 3.4.2 Nâng cao n ng l c ho t đ ng c a BQL TXDCT Qu n 12 .72 3.4.3 T ng c K t lu n ch ng ki m tra, giám sát ch t l ng cơng trình .74 ng 78 K T LU N VÀ KI N NGH .79 K T LU N 79 KI N NGH .80 TÀI LI U THAM KH O .81 M U T ng quan: Thành ph H Chí Minh m t trung tâm kinh t , v n hoá, khoa h c l n nh t n c v i dân s 6.500.000 ng i t ng di n tích đ t t nhiên 2.095 km², vùng đ t có cao trình th p h n 2.0m chi m đ n g n 60% di n tích t nhiên, bao g m h th ng l i kênh r ch ch ng ch t (7.880 km sông r ch chính, kho ng 33.500 di n tích m t n c) Trên vùng đ t th p có kho ng g n 1.5 tri u ng i dân sinh s ng, ch y u b ng nơng nghi p c ng nh ng vùng đ t d tr phát tri n khu dân c , du l ch, đô th quan tr ng t ng lai N m vùng h du c a sơng l n Lòng Tàu, Sồi R p c a thoát n c c a c h th ng sông ng Nai, nên Thành ph ch u áp l c c a n c ngu n t th ng l u đ v áp l c t phía bi n c bi t nh ng n m g n hi n t ng bi n đ i khí h u tồn c u, di n bi n th i ti t ngày b t l i cho Thành ph hi n t ng tri u cao, xâm nh p m n, gió bão, n hình nh t vào tháng 11/2007 m c n c tri u trung tân thành ph (Phú An) cao nh t kho ng 50 n m tr l i gây ng p l t thi t h i cho c vùng n i thành ngo i thành TP H Chí Minh Cùng v i l l t, m c n c bi n dâng gây nên hi n t ng s t l b sông v n đ l n b c xúc c a nhi u n c th gi i S t l b sông m t qui l ât t nhiên nh ng gây thi t h i n ng n cho ho t đ ng dân sinh kinh t vùng ven sông, r ch nh gây m t đ t nông nghi p, h h ng nhà c a, ch t ng i, th m chí có th h y ho i toàn b m t khu dân c , đô th C ng nh nhi u n c th gi i, s t l b sông c ng v n đ l n b c xúc hi n n c ta S t l b di n h u h t tri n sông h u h t đ a ph ng có sơng S t l b sông nh h ng tr c ti p đ n kinh t xã h i c a đ a ph ng vùng h l u sơng Sài Gòn sơng nh ch ng ch t, dòng sông mang nhi u bùn cát l i ch y m t n n b i tích r t d xói b i nên q trình xói l - b i đ ng di n liên t c theo th i gian khơng gian Xói l b i đ ng không ch di n vào mùa l mà vào mùa ki t c bi t nh ng th p k cu i c a th k 20, hi n t ng s t l di n v i chu k nhanh h n, c ng đ m nh h n, th i gian kéo dài h n có nhi u d th ng Q trình xói, b i, bi n hình lòng d n, s t l b mái sơng, b bi n u ki n t nhiên có tác đ ng c a ng i vô ph c t p Vi c xác đ nh nguyên nhân, c ch , tìm gi i pháp quy ho ch, cơng trình nh m phòng, ch ng h n ch tác h i c a trình s t l vi c làm có ý ngh a r t l n đ i v i s an toàn c a khu dân c , đô th , đ i v i công tác quy ho ch, thi t k xây d ng đô th m i Qu n 12 hi n nay, hi n t ng ng p n c, s t l b sông, r ch v n ti p di n Các cơng trình phòng ch ng l t, bão c ng đ c tri n khai nh ng đ n v n ch a hoàn thi n M t khác, v n đ nhi m mơi tr ng dòng kênh r ch v n đ nh t nh i b c xúc xã h i Trong nh ng n m g n đây, v i s phát tri n m nh m c a khoa h c công ngh , nhi u nghiên c u m i ng d ng thành t khoa h c công ngh tién ti n ngành v t li u, k t c u xây d ng đ t ng c ng hi u qu b o v b sông đ c ti n hành, nhiên v n ch a đáp úng đ c yêu c u đ v ch nh trang đô th Vì v y vi c nghiên gi i pháp qu n công tác thi t k cơng trình th y l i b o v b sông ch ng l ch nh trang đô th m t yêu c u c p bách có ý ngh a th c ti n cao Tính c p thi t c a đ tài Tính đ n đ a bàn Qu n 12 có hàng ch c cơng trình b o v b l n nh đ c xây d ng Nh ng nhi u b t c p công tác thi t k c ng nh qu n sau Các cơng trình thi t k ch y u tính đ n vi c gia c b sơng, ch ng s t l nh ng khơng tính đ n yêu c u khác t ng lai nh : gi i pháp thoát n c m a, n c th i sinh ho t; ch ng ô nhi m lòng sông r ch; ch nh trang l i sông r ch đ đáp ng v i yêu c u phát tri n đô th t ng lai v n đ qu n h u nh không đ c p đ n Tr c tình hình đó, vi c nghiên c u gi i pháp qu n ch t l ng công tác thi t k m t yêu c u th c t c p bách M c đích nghiên c u c a đ tài Nghiên c u đ xu t gi i pháp nâng cao hi u qu công tác qu n ch t l ng t v n thi t k cơng trình th y l i đ a bàn Qu n 12, làm c s tri n khai th c hi n gi i pháp thu l i nh m t ng b c gi i quy t tình tr ng ng p úng s t l đ a bàn Qu n 12 - Giúp ch đ u t (hay đ c y quy n) d ng thi công, l p biên b n nhà th u vi ph m ch t l ng, an tồn, mơi tr ng xây d ng; T ch i nghi m thu s n ph m không đ m b o ch t l ng t ch i ph i th hi n b ng v n b n K t lu n ch ng Trong ch ng c a lu n v n, h c viên tìm hi u phân tích th c tr ng công tác qu n ch t l ng t i Ban QL TXDCT Qu n 12 T nh ng t n t i h n ch nh phân tích, h c viên đ xu t m t s gi i pháp nh sau: - Nâng cao công tác qu n ch t l - T ng c ng công tác thi t k - thi công; ng công tác l a ch n nhà th u; - Nâng cao n ng l c ho t đ ng c a BQL TXDCT qu n 12; - T ng c ng ki m tra, giám sát ch t l - Gi i pháp v ki m sốt ch t l cơng trình xây d ng ng cơng trình; ng Gi i pháp nâng cao cơng tác b o trì V i nh ng gi i pháp đ xu t nêu trên, h c viên k v ng s góp ph n nâng cao công tác qu n ch t l ng d án đ u t c a BQL TXDCT Qu n 12 78 K T LU N VÀ KI N NGH K T LU N Trên đ a bàn Qu n 12 hi n nay, hi n t ng ng p n c, s t l b sông - r ch v n ti p di n Các cơng trình phòng ch ng l t, bão c ng đ c tri n khai nh ng đ n v n ch a hoàn thi n M t khác, v n đ ô nhi m dòng kênh r ch v n đ nh t nh i b c xúc xã h i Tính đ n đ a bàn Qu n 12 có hàng ch c cơng trình b o v b l n nh đ c xây d ng Trong trình th c hi n, nhi u b t c p x công tác thi t k c ng nh qu n V công tác qu n c a ban QL TXDCT Qu n 12 t i m t s v n đ v n ng l c ng i ch a đ c đào t o chuyên ngành th y l i, quy trình đ u th u ch m th u ch a xây d ng đ c b tiêu chu n nên h n ch V cơng tác t v n thi t k , cơng trình th y l i đ a bàn Qu n 12 đ c thi t k m i ch y u tính đ n vi c gia c b sơng, ch ng s t l nh ng khơng tính đ n yêu c u khác t ng lai nh : gi i pháp thoát n c m a, n c th i sinh ho t; ch ng ô nhi m lòng sơng r ch; ch nh trang l i sông r ch đ đáp ng v i yêu c u phát tri n đô th t ng lai v n đ qu n h u nh khơng đ c p đ n Bên c nh s li u đo đ c kh o sát đ a hình thi u u c u v kinh phí d n đ n sau thi t k x y m t s hi n t ng n c tràn đ nh cơng trình gây nh h ng nghiêm tr ng l T th c tr ng lu n v n đ xu t gi i pháp nâng cao ch t ng công tác t v n thi t k nh sau: - Chú tr ng công tác l a ch n nhà th u tham gia ho t đ ng xây d ng: Vi c l a ch n nhà th u t tr c đ n v n m t l nh v c n ch a nhi u y u t nh y c m, không đánh giá đ c n ng l c th c t c a nhà th u, t có th gây nguy c th t thốt, lãng phí l n C n có tiêu chu n đánh giá h s d th u công tác t v n c ng nh xây l p theo h ng xem xét m c đ đáp ng v kinh nghi m, n ng l c c a nhà th u so v i yêu c u công vi c c n th c hi n - Nâng cao n ng l c ho t đ ng c a BQL TXDCT Qu n 12: Ph i ti n hành ki n toàn c c u t ch c x ng t m Ban QL T XDCT c a qu n T ng b c xây d ng h th ng qu n ch t l ng theo tiêu chu n ISO 9001 – 2008 C n có gi i pháp đ nâng cao trình đ cán b lãnh đ o cán b k thu t c a Ban cho đáp ng đ c l nh v c th c hi n, tr c m t c n có nh t 01 k s th y l i đ ph trách cơng trình th y l i đ a bàn 79 - T ng c ng ki m tra, giám sát ch t l ng cơng trình: c n áp d ng gi i pháp v ki m soát ch t l ng Gi i pháp nâng cao cơng tác b o trì cơng trình xây d ng KI N NGH Trong lu n v n c ng nêu m t s b t c p quy đ nh c a nhà n c v qu n ch t l ng đ c bi t đ i v i vi c m t ban qu n chung ho t đ ng liên quan đ n nhi u l nh v c nh giao, xây d ng, đô thi th y l i v…v d n đ n n ng l c c a ban QL TXDCT Qu n 12 h n ch v l nh v c đ c thù nh th y l i./ 80 TÀI LI U THAM KH O Lu t Xây d ng s 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 c a Qu c H i n c C ng hòa Xã h i ch ngh a Vi t Nam khóa XIII, k h p th Ngh đ nh s 46/2015/N -CP ngày 12/15/2015 c a ph v qu n ch t l ng b o trì cơng trình xây d ng Thơng t 26/2016/ TT- BXD c a B xây d ng quy đ nh chi ti t m t s n i dung v qu n ch t l ng b o trì cơng trình xây d ng PGS TS Tr n Ch ng (2008), Qu n ch t l c h c; Bài gi ng t i l p b i d ng đ u t xây d ng cơng trình; S ng nghi p v T v n giám sát thi công xây d ng, Hà N i PGS.TS Lê V n Hùng, TS M Duy Thành T p gi ng: Qu n ch t l ng cơng trình PGS.TS Nguy n Bá Uân (2012), T p gi ng Môn h c: Qu n D Án c a Tr ng i H c Th y L i Hà N i Quy t đ nh v vi c ban hành Quy ch phân công nhi m v Ban Giám đ c, t nghi p v , viên ch c nhân viên h p đ ng thu c Ban Qu n đ u t xây d ng cơng trình Qu n 12 Quy ch phân công nhi m v Ban Giám đ c, t nghi p v , viên ch c nhân viên h p đ ng thu c Ban Qu n đ u t xây d ng cơng trình Qu n 12 Báo cáo k t qu công tác phòng, ch ng thiên tai tìm ki m c u n n đ a bàn qu n n m 2016 ph ng h ng nhi m v n m 2017 10 Tiêu chu n Vi t nam, TCVN ISO 9001:2008 H th ng qu n ch t l ng - yêu c u 11 TS inh Tu n H i, t p gi ng mơn h c: Phân tích mơ hình qu n 12 https://thanhnien.vn/doi-song/gan-80m-bo-ke-sap-nghiem-thu-do-sap-mot-sotuong-nha-dan-o-tphcm-nut-theo-863800.html 13 https://tuoitre.vn/bo-ke-tien-ti-do-sap-do-don-vi-tu-van-thiet-ke-1248565.htm 81 ... Nam - i v i d án quy mô l n có thi t k b c, b c th thi t k thi công h u nh khơng có M t s cơng trình đ n v thi cơng th đ n v thi t k làm thi t k thi công Ch t l ng thi t k thi công kém, không... m t s gi i pháp ch ng c a lu n v n 18 CH NG 2: C CH T L NG T 2.1 Qu n lý ch t l S PHÁP LÝ V CÔNG TÁC QU N LÝ V N THI T K CÔNG TRÌNH TH Y L I ng t v n thi t k 2.1.1 C s pháp lý QLCL công trình... t qu đ t đ c ánh giá ch đ c nh ng t n đ ng c a công tác qu n lý ch t l v n thi t k cơng trình th y l i đ a bàn Qu n 12; ng t xu t gi i pháp nâng cao hi u qu công tác qu n lý t v n thi t k cơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao quản lý chất lượng thi công các dự án giao thông đường bộ trên địa bàn quận gò vấp , Giải pháp nâng cao quản lý chất lượng thi công các dự án giao thông đường bộ trên địa bàn quận gò vấp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay