Nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư xây dựng của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện yên mô, tỉnh ninh bình luận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành quản lý xây dựng

0 5 0
  • Loading ...
1/0 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 14:48

L I CAM OAN H c viên cam đoan cơng trình nghiên c u c a b n thân h c viên Các k t qu nghiên c u k t lu n lu n v n trung th c, không chép t b t k m t ngu n d i b t k hình th c nào.Vi c tham kh o ngu n tài li u đ th c hi n trích d n ghi ngu n tài li u tham kh o quy đ nh Tác gi lu n v n Phan M nh Tuy n i c L I CÁM N Tác gi xin chân thành cám n quý th y cô B môn Công ngh Qu n xây d ng, Khoa Cơng trình - Tr ng i h c Th y l i truy n đ t cho em nh ng ki n th c quý báu su t trình h c t p tr ng; c bi t, tác gi g i l i cám n chân thành nh t đ n th y PGS.TS Nguy n Quang C ng nhi t tình giúp đ truy n đ t l i nhi u kinh nghi m, ki n th c quý báu h ng d n cho tác gi hoàn thành lu n v n Cám n s giúp đ c a Lãnh đ o, nhân viên t i Ban Qu n d án đ u t xây d ng huy n Yên Mô thu c y ban nhân dân huy n n Mơ, t nh Ninh Bình t n tình giúp đ , t o u ki n thu n l i cho tơi vi c tìm hi u th c t thu th p s li u thơng tin có liên quan đ hồn thi n lu n v n hoàn thành đ c lu n v n này, s n l c c g ng c a b n thân, tơi đ c s quan tâm giúp đ nhi t tình c a h c viên l p cao h c b n bè đ ng nghi p su t trình th c hi n đ tài lu n v n Th i gian làm lu n v n tháng ch a ph i nhi u, b n thân kinh nghi m c a tác gi h n ch nên ch c ch n lu n v n s không tránh kh i nh ng thi u sót R t mong nh n đ c s góp ý c a đ ng nghi p s ch b o c a q th y ó s giúp đ quý báu đ tác gi c g ng hoàn thi n h n n a trình nghiên c u công tác sau Xin trân tr ng c m n! ii M CL C L I CAM OAN i L I CÁM N ii M C L C iii DANH M C CÁC HÌNH NH v DANH M C B NG BI U vi DANH M C CÁC T M VI T T T VÀ GI I THÍCH THU T NG vii U 1 Tính c p thi t c a tài M c đích nghiên c u it ng ph m vi nghiên c u .1 Cách ti p c n ph K t qu đ t đ ng pháp nghiên c u c Ý ngh a khoa h c th c ti n .2 CH NG 1: T NG QUAN V CÔNG TÁC QU N D ÁN U T XÂY D NG .3 1.1 Khái quát chung v d án đ u t xây d ng .3 1.2 Tình hình chung v cơng tác qu n d án đ u t xây d ng cơng trình Vi t Nam 1.2.1 Công tác qu n ch t l ng 1.2.2 Công tác qu n ti n đ 1.2.3 Công tác qu n chi phí quy t tốn xây d ng 11 1.2.4 Công tác qu n an toàn lao đ ng v sinh môi tr ng xây d ng 12 1.3 Các nhân t nh h ng đ n ho t đ ng qu n d án đ u t xây d ng Vi t Nam 16 K T LU N CH CH ÁN NG 19 NG 2: C S KHOA H C VÀ PHÁP V N NG L C QU N D U T XÂY D NG 20 2.1 Các quy đ nh v công tác qu n d án đ u t xây d ng .20 2.1.1 Quy đ nh v công tác qu n ch t l ng 20 2.1.2 Quy đ nh v công tác qu n ti n đ 21 2.1.3 Quy đ nh v công tác quy t toán xây d ng 23 2.1.4 Quy đ nh v công tác an tồn lao đ ng mơi tr ng xây d ng 25 2.2 N i dung, hình th c mơ hình qu n d án .30 2.2.1 N i dung qu n d án 30 iii 2.2.2 Hình th c mơ hình qu n d án 42 2.3 Các tiêu chí đánh giá n ng l c qu n d án 46 2.3.1 Quan m xây d ng tiêu chí đánh giá 46 2.3.2 Các tiêu chí đánh giá 46 K T LU N CH NG 48 CH NG 3: TH C TR NG VÀ GI I PHÁP NÂNG CAO N NG L C QU N D ÁN U T XÂY D NG T I BAN QU N D ÁN HUY N YÊN 49 3.1 Gi i thi u v Ban qu n d án huy n Yên 49 3.2 ánh giá th c tr ng v n ng l c qu n d án t i Ban qu n d án đ u t xây d ng huy n Yên 53 3.2.1 N ng l c qu n ch t l ng d án 53 3.2.2 N ng l c qu n ti n đ th c hi n d án 55 3.2.3 N ng l c qu n công tác quy t toán 60 3.2.4 N ng l c qu n an toàn lao đ ng v sinh môi tr ng xây d ng 63 3.3 xu t gi i pháp qu n d án c a Ban qu n d án đ u t xây d ng huy n Yên 65 3.3.1 Nâng cao n ng l c qu n ch t l ng d án 65 3.3.2 Nâng cao n ng l c qu n ti n đ th c hi n d án 71 3.3.3 Nâng cao n ng l c qu n cơng tác quy t tốn 76 3.3.4 Nâng cao n ng l c qu n an toàn lao đ ng v sinh môi tr K T LU N CH ng xây d ng 79 NG 83 K T LU N VÀ KI N NGH 84 TÀI LI U THAM KH O 86 PH L C 87 iv DANH M C CÁC HÌNH NH Hình 1.1: Q trình đ u t xây d ng m t d án Hình 2.1: Hình th c ch đ u t thuê t v n qu n d án 44 Hình 3.1: C c u b máy Ban qu n d án đ u t xây d ng huy n n Mơ 51 Hình 3.2: Quy trình qu n ch t l ng d án .66 Hình 3.3: Quy trình qu n ti n đ d án .71 Hình 3.4: Quy trình cơng tác quy t tốn .77 Hình 3.5: Quy trình qu n an tồn lao đ ng v sinh mơi tr v ng 80 DANH M C B NG BI U B ng 3.1 Ti n đ th c hi n d án c a Ban qu n d án đàu t xây d ng th c hi n th i gian qua 56 B ng 3.2 Công tác gi i phóng m t b ng m t s d án th i gian qua 59 B ng 3.3 Báo cáo t ng h p quy t tốn d án hồn thành c a Ban qu n d án đ u t xây d ng huy n n Mơ tính đ n h t ngày 30/6/2017 60 B ng 3.4 Th ng kê s v tai n n m t an toàn lao đ ng vi ph m v sinh môi tr ng t i d án Ban qu n d án đ u t xây d ng huy n Yên Mô qu n th c hi n 64 vi DANH M C CÁC T VI T T T VÀ GI I THÍCH THU T NG ATL An tồn lao đ ng BQLDA Ban qu n d án C T Ch đ u t DA D án QLDA Qu n d án GPMB Gi i phóng m t b ng TC Thi công TVGS T v n giám sát TVTK T v n thi t k VSMT V sinh mơi tr ng vii M U Tính c p thi t c a tài Ban Qu n d án đ u t xây d ng huy n Yên Mô, đ n v s nghi p công l p tr c thu c y ban nhân dân huy n n Mơ, t nh Ninh Bình có t cách pháp nhân, có d u riêng tài kho n riêng, đ c giao quy n t ch v th c hi n nhi m v , v t ch c b máy, nhân s tài theo quy đ nh Trong th i gian qua bên c nh nh ng k t qu đ t đ c đáng ghi nh n c a Ban qu n d án đ u t xây d ng huy n n Mơ v n đ qu n d án đ u t xây d ng Ban th c hi n c ng nhi u t n t i h n ch nh ch t l b v ng cơng trình ch a đ m b o, t ng m c đ u t nhi u cơng trình t, ti n đ c a m t s d án ch a đ Hi n t i t c theo k ho ch ng lai g n, Ban qu n d án đ u t xây d ng huy n n Mơ đ m nh n vai trò qu n d án đ u t xây d ng nhi u d án đ u t xây d ng bàn huy n, quy mơ cơng trình ngày m t l n đòi h i yêu c u v qu n ch t l ng cao Xu t phát t vai trò, ý ngh a c a vi c nâng cao n ng l c qu n d án đ u t xây d ng cơng trình vi c nâng cao hi u qu d án đ u t xây d ng c a Ban qu n d án đ u t xây d ng huy n Yên Mô c n thi t, v i nh ng ki n th c tích l y đ q trình tham gia h c t p nghiên c u t i Tr Cơng trình- Tr ng ng, đ c c s đ ng ý c a khoa i h c Th y L i c ng nh s giúp đ , ch b o nhi t tình c a PGS.TS Nguy n Quang C ng Ban qu n d án đ u t xây d ng huy n Yên Mô, l a ch n đ tài nghiên c u “Nâng cao n ng l c qu n d án đ u t xây d ng c a ban qu n d án đ u t xây d ng huy n Yên Mô, t nh Ninh Bình.” làm đ tài lu n v n t t nghi p c a v i mong mu n góp ph n nâng cao hi u qu cơng tác qu n d án c a Ban qu n d án đ u t xây d ng huy n Yên Mô thu c y ban nhân dân huy n n Mơ, t nh Ninh Bình M c đích nghiên c u Nghiên c u đ xu t gi i pháp đ nâng cao n ng l c qu n d án đ u t xây d ng cơng trình c a Ban qu n d án đ u t xây d ng huy n Yên Mô th i gian t i it ng ph m vi nghiên c u it ng nghiên c u it ng nghiên c u nâng cao n ng l c qu n c a Ban qu n l d án đ u t xây d ng huy n Yên Mô Ph m vi nghiên c u Lu n v n nghiên c u công tác qu n c a Ban qu n d án đ u t xây d ng huy n Yên Mô giai đo n 2010-2017 Cách ti p c n ph Ph - Ph Ph ng pháp nghiên c u ng pháp thu th p, t ng h p phân tích s li u; ng pháp th ng kê ng pháp chuyên gia: Trao đ i v i th y h ng d n chuyên gia có kinh nghi m nh m đánh giá đ a gi i pháp phù h p nh t K t qu đ t đ K t qu đ t đ c c: Lu n v n đ xu t m t s gi i pháp nâng cao công tác qu n d án t i Ban QLDA đ u t xây d ng huy n Yên Mô thu c UBND huy n n Mơ nh m góp ph n nâng cao hi u qu đ u t V n đ t n t i c a lu n v n: Lu n v n m i ch đ a m t s gi i pháp mang tính thuy t, vi c xác đ nh tính hi u qu c n ph i tr i qua th i gian ki m nghi m th c t Ý ngh a khoa h c th c ti n C s khoa h c: lu n v qu n d án đ u t xây d ng h th ng v n b n pháp c a nhà n c v đ u t xây d ng C s th c ti n: Th c tr ng công tác qu n d án đ u t xây d ng t i Ban qu n d án đ u t xây d ng huy n n Mơ t nh Ninh Bình t n m 2010 đ n CH NG 1: T NG QUAN V CÔNG TÁC QU N D XÂY D NG ÁN UT 1.1 Khái quát chung v d án đ u t xây d ng Trong kho ng m t th p niên tr l i đây, v i xu h ng h i nh p khu v c hố, tồn c u hố m i l nh v c kinh t c l nh v c đ u t xây d ng Vi t Nam m t n c phát tri n th đà phát tri n v l nh v c đ u t xây d ng t ng nhanh, yêu c u v n ng l c th c hi n d án ngày ch t ch h ng t i đ m b o m i yêu c u đ t th c hi n d án Có nhi u đ nh ngh a v d án Tác gi xin đ c trích d n m t vài đ nh ngh a nh sau : Theo Lu t xây d ng s 50/2014/QH13, Qu c h i ban hành ngày 18/6/2014 b lu t hi n hành đ i v i ngành xây d ng hi n [1] D án đ u t xây d ng t p h p đ xu t có liên quan đ n vi c s d ng v n đ ti n hành ho t đ ng xây d ng đ xây d ng m i, s a ch a, c i t o cơng trình xây d ng nh m phát tri n, trì, nâng cao ch t l th i h n chi phí xác đ nh ng cơng trình ho c s n ph m, d ch v giai đo n chu n b d án đ u t xây d ng, d án đ c th hi n thông qua Báo cáo nghiên c u ti n kh thi đ u t xây d ng, Báo cáo nghiên c u kh thi đ u t xây d ng ho c Báo cáo kinh t - k thu t đ u t xây d ng Theo gi ng « Qu n d án xây d ng nâng cao » c a PGS.TS Nguy n Bá Uân gi ng viên c a tr ng i h c Th y L i: [2] Có nhi u cách hi u khác v d án, nh ng d án có nhi u đ c m chung nh : Các d án đ u đ c th c hi n b i ng i; B ràng bu c b i ngu n l c h n ch : ng c ho ch đ nh, đ c th c i n đ i, tài nguyên ; c ki m soát Nh v y có th bi u di n d án b ng công th c sau D ÁN = K HO CH + TI N + TH I GIAN S N PH M DUY NH T Công tác qu n đ u t xây d ng ngày tr nên ph c t p đòi h i ph i có s ph i h p c a nhi u c p, nhi u ngành, nhi u đ i tác nhi u b mơn liên quan Do đó, cơng tác qu n d án đ u t xây d ng đòi h i ph i có s phát tri n sâu r ng, mang tính chuyên nghi p h n m i có th đáp ng nhu c u xây d ng cơng trình dân d ng n c ta th i gian t i Th c ti n thúc đ y đ i m t “ngh ” m i mang tính chuyên nghi p th c s : Qu n d án, m t ngh đòi h i tính t ng h p chuyên nghi p t t ch c cá nhân tham gia ho t đ ng t v n Qu n d án m t trình ph c t p, bao g m công tác ho ch đ nh, theo dõi ki m sốt t t c nh ng khía c nh c a m t d án kích thích m i thành ph n tham gia vào d án nh m đ t đ c nh ng m c tiêu c a d án th i h n v i chi phí, ch t l ng kh n ng th c hi n chuyên bi t Nói m t cách khác, Qu n d án (QLDA) công vi c áp d ng ch c n ng ho t đ ng c a qu n vào su t vòng đ i c a D án nh m đ tđ c nh ng m c tiêu đ t Có nhi u cách đ nh ngh a khác v qu n d án : Vòng đ i c a d án M i d án đ u t xây d ng đ u có th i m b t đ u th i m k t thúc rõ ràng Thơng th ng, vòng đ i c a d án g m giai đo n: chu n b d án, th c hi n d án k t thúc d án Các giai đo n qu n d án Trình t đ u t xây d ng theo quy đ nh t i Kho n 2014 đ i u 50 c a Lu t Xây d ng n m c quy đ nh c th nh sau: [1] - Giai đo n chu n b d án g m công vi c: L p, th m đ nh, phê t ch tr ng đ u t , xác đ nh ch đ u t d án; L y ý ki n v quy ho ch, th a thu n v qui ho ch ki n trúc, th a thu n đ u n i, s d ng v i cơng trình h t ng k thu t (giao thông, c p n, c p n c, thông tin liên l c…); T ch c đo đ c, u tra, kh o sát thu th p s li u ph c v cho vi c l p báo cáo nghiên c u kh thi ho c báo cáo kinh t k thu t cho d án; Xây d ng ph ng án b i th ng, h tr tái đ nh c ; L p báo cáo nghiên c u kh thi ho c báo cáo kinh t k thu t cho d án; T ch c th m đ nh phê t d án đ u t - Giai đo n th c hi n d án g m công vi c: Th c hi n vi c giao đ t ho c thuê đ t (n u có); Chu n b m t b ng xây d ng: b i th ng gi i phóng m t b ng, tái đ nh c , rà phá bom mìn (n u có); Kh o sát xây d ng (n u có); L p, th m đ nh, phê t thi t k , d toán xây d ng (tr b ng h p thi t k ho c c); C p gi y phép xây d ng (đ i v i cơng trình ph i có gi y phép xây d ng); T ch c l a ch n nhà th u k t h p đ ng xây d ng; Thi cơng xây d ng cơng trình; Giám sát thi công xây d ng; T m ng, nghi m thu tốn kh i l ng hồn thành - Giai đo n k t thúc xây d ng đ a cơng trình vào khai thác s d ng: Tùy u ki n c th yêu c u k thu t c a d án, ng i quy t đ nh đ u t quy t đ nh trình t th c hi n tu n t ho c k t h p đ ng th i đ i v i h ng m c công vi c quy đ nh Trong giai đo n g m có b c nh sau: Bàn giao cơng trình hồn thành đ a vào s d ng; H ng d n s d ng cơng trình, v n hành, ch y th ; B o hành cơng trình; Quy t tốn v n đ u t d án hồn thành Q trình đ u t xây d ng đ c mơ hình t ng qt hình 1.1 nh sau: Các cơng vi c sau có quy t Quy t tốn L p, th m đ nh phê t: đ nh đ u t t đ n bù gi i phóng d án hoàn + Báo cáo nghiên c u ti n kh thi m t b ng, kh o sát, thi t k ; xin thành, b o đ u t xây d ng (n u có) phép xây d ng, l a ch n nhà hành công + Báo cáo nghiên c u kh thi đ u th u, nghi m thu tốn kh i trình t xây d ng ho c báo cáo kinh t l k thu t nghi m thu bàn giao Chu n b d án xây ng xây d ng h p đ ng, d ng Th c hi n d án K t thúc XD, đ a cơng trình c a d án vào s d ng Hình 1.1: Quá trình đ u t xây d ng m t d án 1.2 Tình hình chung v cơng tác qu n d án đ u t xây d ng cơng trình Nam 1.2.1 Công tác qu n ch t l Ch t l ng ng cơng trình xây d ng v n đ h t s c quan tr ng, có tác đ ng tr c ti p đ n hi u qu kinh t , đ i s ng c a ng n Vi t i s phát tri n b n v ng c ta v n đ u t xây d ng t ngân sách nhà n c bi t c, doanh nghi p nhân dân chi m t tr ng r t l n thu nh p qu c dân i v i cơng trình xây d ng vi c đ m b o ch t l ng đ c đ t lên hàng đ u, nhà th u ph i có trách nhi m đ i v i công vi c c a mình, tuân th theo quy đ nh v ch t l ng cơng trình, C T đ n v tham gia xây d ng công trình ph i h p v i đ có d c s n ph m t t nh t v ch t l K t qu đ t đ ng c Trong nh ng n m tr l i công tác qu n ch t l ng cơng trình có nhi u chuy n bi n tích c c B xây d ng tích c c tri n khai công tác h th c hi n quy đ nh c a pháp lu t v ch t l ng d n, ki m tra vi c ng cơng trình xây d ng t khâu kh o sát, thi t k , thi công, s d ng nguyên v t li u, đ n nghi m thu, bàn giao, b o hành, b o trì cơng trình Qua đó, k p th i ng n ch n nh ng bi u hi n tiêu c c, x nghiêm nh ng hành vi vi ph m ho t đ ng xây d ng Ki m soát ch t ch v n ng l c c a đ n v t v n, đ n v xây l p t b ngh đ nâng cao ch t l trình c c p ch ng ch ho t đ ng, ch ng ch hành ng kh o sát, thi t k đ n qu n lý, thi công xây d ng công ng th i, xây d ng quy ch qu n lý, s d ng cơng trình sau đ u t T n t i, h n ch , khó kh n Bên c nh nh ng k t qu đ t đ c v n t n t i nhi u t n t i, h n ch , khó kh n sau: V i t c đ t ng nhanh c a v n đ u t xây d ng hàng n m, hàng v n d án v n c a nhà n c c a thành ph n kinh t , c a nhân dân đ c tri n khai xây d ng, v y đ n v t v n l p d án, kh o sát, thi t k t ng r t nhanh, lên đ n hàng nghìn đ n v Bên c nh m t s đ n v t v n, kh o sát thi t k truy n th ng lâu n m, có đ n ng l c trình đ , uy tín, nhi u t ch c t v n kh o sát thi t k n ng l c trình đ h n ch , thi u h th ng qu n ch t l ng n i b Công tác th m đ nh, phê t quy ho ch xây d ng m t s đ a ph ng ch m, nh t quy ho ch phân khu, quy ho ch chi ti t, thi t k đô th , d n đ n h n ch t c đ đ u t Ch t l ng m t s đ án quy ho ch h n ch , cơng tác qu n xây d ng theo quy ho ch nhi u b t c p L cl ng cán b t v n giám sát thi u y u, trình đ n ng l c, kinh nghi m thi cơng r t h n ch , đ cb id ng c p nh t nâng cao trình đ v k n ng giám sát, v cơng ngh m i Vi c ki m tra h s trúng th u tr đ c ch p thu n cho nhà th u vào thi công ch a c quan tâm nh : Nhân s Ban u hành, máy móc thi t b , phòng thí nghi m… Vi c ki m tra h ng d n nhà th u làm th t c nghi m thu kh i l ng hoàn thành, nghi m thu giai đo n, nghi m thu tốn ch a t t Vi c ki m tra ch t l v t li u đ u vào qua loa, châm tr Ch t l ng c ng m t s cơng trình th p, tình tr ng ch m ti n đ thi công, n đ ng kéo dài đ u t xây d ng, làm gi m hi u qu s d ng v n đ u t i ng cán b , công nhân c a nhà th u t ng nhanh v s l ng nh ng ch t l ng ch a đáp ng, thi u cán b gi i có kinh nghi m qu n Nhi u đ n v s d ng công nhân không qua đào t o, công nhân t do, công nhân th i v , vi c t ch c h ng d n hu n luy n công nhân t i ch r t s sài Vi c t ch c đào t o nâng cao tay ngh cho cán b công nhân r t nhi u h n ch Nguyên nhân i v i công tác kh o sát thi t k , vi c phát tri n nhanh v s đ i c a công ty t v n thi t k d n đ n nh h y uđ ng t i ch t l c s a l i t cơng trình t ng c a s n ph m, s n ph m ch ng t , công tác kh o sát s sài thi u kinh nghi m chun mơn Chi phí qu n giám sát th p nên h n ch đ n công tác qu n t ch c t v n giám sát Vi c chi phí dành cho t v n giám sát th p d n đ n x y xa hi n t th u t v n giám sát ph i đ m đ ng giám sát nhi u cơng trình d n đ n thi u h t v nhân l c, s d ng nh ng k s m i tr th p ng nhà ng thi u kinh nghi m đ tr m c l i u c ng m t ph n c ch sách b t c p, gói th u th ng ng kéo dài h n th i h n làm t ng kinh phí th c t c a T v n giám sát nh ng chi phí khơng đ c u ch nh k p th i Công tác th m đ nh nhi u b c nên kéo dài v th i gian Ngoài ra, c ng m t ph n đ n t s ch ng chéo c a pháp lu t hi n hành Các cơng trình s d ng ngu n v n nhà n c kéo dài th i gian ngu n kinh phí h n h p, nhà th u c n toán giai đo n đ ti p t c trì chi phí cho thi công xây d ng, vi c không nh n đ c ti n d n đ n công tác thi cơng b trì tr kéo dài th i gian N ng l c tài m t s nhà th u y u nên vi c thi công manh mún, kéo dài th i h n h p đ ng Nhi u nhà th u m t lúc đ u th u nh n nhi u cơng trình đ n đ n cơng vi c thi công dàn tr i, ph thu c nhi u vào vi c t m ng toán c a Ch đ u t T phát sinh tình tr ng nhà th u thi cơng làm thi u v t li u, c ý làm sai đ k p ti n đ Khi tri n khai thi công nhi u Nhà th u huy đ ng nhân l c, máy móc, thi t b khơng h s d th u, m t s Nhà th u không đ n ng l c ph i u chuy n kh i l ng, b sung Nhà th u ph vào thi cơng Trình đ n ng l c cán b k thu t c a Nhà th u y u kém, s l Nhà th u ch a đ ng thi u Nhi u công nhân k thu t ph thông c a c đào t o b n, làm vi c mang tính th i v nên trách nhi m đ i v i công vi c ch a cao Các nhà th u thi công th ph thông khơng qua đào t o s l ng s d ng công nhân lao đ ng ng lao đ ng l n d n d ng, chi phí tr cho h c ng th p 1.2.2 Cơng tác qu n ti n đ Cơng trình xây d ng tr c tri n khai ph i đ h p v i t ng ti n đ c a d án đ c l p ti n đ thi công xây d ng phù c phê t Nhà th u thi công xây d ng cơng trình có ngh a v ph i l p ti n đ thi công xây d ng chi ti t, b trí xen k cơng vi c c n thi t nh ng ph i đ m b o phù h p v i t ng ti n đ c a công tác qu n th i gian ti n đ th c hi n c s k ho ch ti n đ nhà th u l p Trên th i gian th c t , th i gian ti n đ d án nhi u bên liên quan tham gia th c hi n qu n lý, đ n v ch u trác nhi m tr c ti p cao nh t nhà th u Trong q trình đó, BQLDA c n c vào k ho ch đ u th u đ c phê t ph i h p v i bên liên quan nh nhà th u thi công, t v n giám sát thi công ti n hành theo dõi, giám sát ti n đ thi công xây d ng cơng trình quy t đ nh u ch nh tr đ ng h p ti n đ thi công xây d ng c làm nh h K t qu đ t đ m t s giai đo n b kéo dài nh ng không ng đ n t ng ti n đ c a d án c Nhìn chung cơng tác qu n ti n đ d án đ u t xây d ng n c ta c ng có nh ng t n b nh ng n m v a qua Công tác qu n ti n đ d án đ c quan tâm t c a lãnh đ o B , c p đ c phân công Các c quan ch c n ng t ban qu n d án, t v n, nhà th u thi cơng đ u c g ng hồn thành nhi m v tuân th quy đ nh c a nhà n đ c giao, c l nh v c xây d ng c b n Trong hoàn c nh thi u kinh phí nh ng nhi u d án s m đ c đ a vào s d ng, ph c v vào s n xu t đem l i hi u qu v kinh t - xã h i T n t i, h n ch , khó kh n Các d án b ch m ti n đ v n v n đ đ c quan tâm c a c c p quy n, bên liên quan ho t đ ng đ u t xây d ng c dân chúng Hi n v n t n đ ng s l d ng đ ng l n d án b ch m ti n đ , có th l y ví d đ ng s t cao Cát Linh – Hà ông c d án xây th Hà N i r t nhi u cơng trình b ch m ti n đ n a Vi c d án ch m ti n đ tác đ ng tiêu c c đ n s phát tri n kinh t - xã h i Ngồi vi c làm lãng phí tài ngun đ t đai, t ng chi phí, gi m hi u qu đ u t , nh h ng t i k t qu ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p tác đ ng tiêu c c t i s phát tri n c a xã h không nh Do vi c nhi u d án ch m ti n đ n cho đ a ph ng nh t nh ng đ a ph có nhi u d án l n ln x y tình tr ng nhi m b i công tr th ng c p thoát n ng ng, vi c đ u n i h c thi u đ ng b nên m i m a l i x y tình tr ng ng p l t T n t i nh ng d án l n b ch m ti n đ n d án b đ i v n gây khó kh n v tài chính, ho t đ ng thi cơng sau b trì tr đ i v n Nguyên nhân Có nhi u nguyên nhân d n đ n d án đ u t xây d ng b ch m ti n đ Nguyên nhân đ u tiên ph i k đ n cơng tác gi i phóng m t b ng ch a k p th i đ nhà th u thi cơng có m t b ng s ch đ th c hi n cơng vi c c a Nhi u d án thi công dang d r i đ i hoàn tr m t b ng m i có th ti p t c thi cơng Ngun nhân d n đ n tình tr ng v sách quy ho ch đ t đai, b i th ng m c gi i phóng m t b ng c ch , ng gi i phóng m t b ng không n đ nh, nhi u 10 n i dung ch a phù h p v i th c t có nhi u cách hi u khác nên áp d ng r t khó Nguyên nhân ti p theo ch d án khơng đ n ng l c tài Nhi u d án thi công dang d r i đ i ngu n v n v m i có th ti p t c tri n khai cơng vi c Ngồi nh ng ngun nhân có nh ng nguyên nhân khác nh l p quy ho ch h n ch d n đ n vi c thay đ i quy ho ch, thay đ i thi t k c ng làm dài thêm th i gian th c hi n d án 1.2.3 Công tác qu n chi phí quy t tốn xây d ng Qu n chi phí đ u t xây d ng công vi c quan tr ng nh t ti n trình chu n b th c hi n đ u t xây d ng g i t t m t thi t đ n qu n ch t l TXD Qu n chi phí ng, ti n đ nh h ng tr c ti p đ n hi u qu kinh t - k thu t, hi u qu đ u t phát tri n b n v ng đ i v i d án ngu n v n d ki n, ng TXD có liên quan TXD Trên c s i quy t đ nh đ u t , Ch đ u t có trách nhi m đ a nh ng quy t đ nh, ch đ o bên tham gia th c hi n t T v n, Nhà th u, Nhà cung c p t ch c ph i k t h p ch t ch v i c quan qu n nhà n c, đ a ph ng liên quan h tr th c hi n nhi m v theo n i dung h p đ ng đ đ m b o hoàn thành d án t t nh t có th K t qu đ t đ c Lu t Xây d ng 2014 c ng nh Ngh đ nh s 32/2015/N -CP v qu n chi phí đ u t xây d ng cơng trình đ a quy đ nh ch t ch , phù h p h n v i th c ti n qu n chi phí đ u t xây d ng, nâng cao vai trò c a c quan qu n nhà n v đ nh h ng, t o th tr c nhi m ng c nh tranh bình đ ng minh b ch V giá xây d ng cơng trình bao g m đ n giá xây d ng chi ti t c a cơng trình giá xây d ng t ng h p, đ c xác đ nh c th theo yêu c u k thu t, u ki n, bi n pháp thi cơng cơng trình h chi ti t c a cơng trình đ ng d n c a B Xây d ng Trong đó, đ n giá xây d ng c xác đ nh t đ nh m c xây d ng c a cơng trình, giá v t t , v t li u, c u ki n xây d ng, giá nhân công, giá ca máy, thi t b thi công y u t chi phí c n thi t khác phù h p v i m t b ng giá th tr 11 ng quy đ nh khác có liên quan; giá xây d ng t ng h p đ c xác đ nh c s t ng h p t đ n giá xây d ng chi ti t c a cơng trình Thơng t 09/2016/TT-BTC B tài ban hành ngày 18/01/2016 h ng d n c th công tác quy t tốn d án hồn thành thu c Ngu n v n nhà n c, giúp qu n ch t ch chi phí s d ng cho d án xây d ng cơng trình, tránh gây lãng phí T n t i, h n ch , khó kh n Bên c nh nh ng k t qu đ t đ c th i gian qua, th c tr ng v qu n chi phí đ u t xây d ng v n t n t i m t s h n ch , khó kh n D tốn l p nh ng ch a đ y đ , nhi u ch a bám sát vào th c t Vi c qu n huy đ ng v n nhi u b t c p Trong q trình th c hi n d án ch a t ch c, phân tích s li u báo cáo thơng tin v chi phí m t cách xác, bám sát vào tình hinh th c t đ cân đ i Tình tr ng tốn tr tốn tr c, n kh i l c cho nhà th u v n x y Nhà th u đ ngh t m ng ng công vi c h a h n hồn tr sau N u khơng qu n ch t ch d gây phát sinh mâu thu n gi a C T nhà th u Nguyên nhân Nguyên nhân ch y u v n tác nhân ch quan c a ng đ i qu n lý, ch a l ng h t c chi phí c n thi t đ th c hi n d án, d n đ n chi phí phát sinh giai đo n th c hi n xây d ng cơng trình Cơng tác l p th m đ nh d tốn cơng trình l ng l o V n có s c n gi a C T nhà th u thi công khâu tốn giá tr t m ng 1.2.4 Cơng tác qu n an toàn lao đ ng v sinh mơi tr Cơng tác an tồn lao đ ng v sinh môi tr ng xây d ng ng xây d ng đ c coi v n đ quan tr ng công tác qu n d án đ u t xây d ng T i m i cơng tr d ng tình tr ng tai n n thi công r t cao, gây nh h m ng ng ng xây ng t i s c kh e tính i lao đ ng, tình tr ng cháy n , ch p n c ng m i hi m h a ti m n gây 12 nguy h i đ n ng tr i lao đ ng t n th t v kinh t , v t ch t t i công tr ng xung quanh khu v c xây d ng c ng b th i công tr nh h ng Mơi ng b i khói b i, ti ng n, n c ng Ch đ u t bên liên quan c n ph i ý đ n công tác này, đ m b o h n ch t i đa r i ro có th x y K t qu đ t đ c Nh ng n m g n ý th c c a ng i s d ng lao đ ng ng i lao đ ng vi c ch p hành quy đ nh c a pháp lu t v an tồn lao đơng, v sinh mơi tr ng đ c nâng lên ã có nhi u cơng ty xây d ng ch đ ng, tích c c h n vi c xây d ng, ki n tồn b máy, nhân s làm cơng tác an tồn lao đơng, v sinh mơi tr ng doanh nghi p nh thành l p h i đ ng b o h lao đ ng, phòng, ban, c cán b chuyên trách, bán chuyên trách làm công tác an tồn lao đơng, v sinh mơi tr ng; ngày có nhi u doanh nghi p, c s s n xu t quan tâm, t ng c ng đ u t kinh phí, trang thi t b máy móc, đ i m i cơng ngh , áp d ng ti n b k thu t m i đ c i thi n u ki n lao đ ng T n t i, h n ch , khó kh n Tuy nhiên, bên c nh nh ng thu n l i nêu trên, cơng tác an tồn lao đơng, v sinh mơi tr ng v n m t s khó kh n, t n t i nh ng nguyên nhân t n t i có th xem xét nhi u khía c nh c v s m khuy t công tác qu n nhà n vi c th c hi n khơng nghiêm túc quy đ nh v an tồn lao đông, v sinh môi tr doanh nghi p c a ng ng c a i lao đ ng V phía c quan qu n nhà n lao đông, v sinh môi tr cl n ng đ c, có th nói h th ng quy đ nh v an toàn c quy đ nh v n b n pháp lu t c a Nhà n c hi n đ y đ , nh ng vi c thi hành v n nhi u v n đ c n ph i xem xét, s nh n th c t m quan tr ng c a v n đ an toàn lao đông, v sinh môi tr đ c c p quy n đ a ph nh ng quy đ nh đ a ph ng ch a ng quan tâm m c, bng l ng qu n ng c ng nguyên nhân; vi c t ch c th c hi n giám sát vi c th c hi n quy đ nh c a c quan ch c n ng t S Lao đ ng Th ng binh Xã h i, S Xây d ng, S Công Th đ ng… ch a th ng xuyên; s l ng, S Y t , Liên đoàn Lao ng cán b làm cơng tác an tồn lao đơng, v sinh 13 mơi tr ng , Thanh tra lao đ ng ít, nên ch a đáp ng v i s gia t ng s l ng doanh nghi p lao đ ng đ a bàn d n đ n t n su t tra, ki m tra t i đ n v , doanh nghi p r t th p nên không ch n ch nh k p th i đ i v i t t c đ n v , doanh nghi p ho t đ ng; công tác ch đ o, h ng d n thông tin, tuyên truy n, hu n luy n v pháp lu t an tồn lao đơng, v sinh môi tr x vi ph m ch a đ ng nhi u h n ch ; vi c c th c hi n nghiêm k p th i, v y làm gi m hi u l c th c thi pháp lu t V phía doanh nghi p, doanh nghi p v a nh , u ki n g p nhi u khó kh n, kinh phí tri n khai th c hi n cơng tác an tồn lao đông, v sinh môi tr d n đ n ch t l ng hi u qu ch a cao ng nhi u doanh nghi p máy móc thi t b xu ng c p, l c h u, u ki n lao đ ng không đ m b o yêu c u v an toàn lao đông, v sinh môi tr ng , s c ép v v n đ u t , thay th thi t b , công ngh , giá thành s n ph m t o nhi u khó kh n vi c th c hi n quy đ nh c a Nhà n v an tồn lao đơng, v sinh mơi tr c ng Bên c nh đó, nhi u doanh nghi p, ng i s d ng lao đ ng ch a hi u đ c ngh a v trách nhi m c a vi c đ m b o an tồn lao đơng, v sinh mơi tr ng , ch y u vi ph m quy đ nh pháp lu t, tiêu chu n, quy ph m v an tồn lao đơng, v sinh môi tr ph ng nh : không đ m b o u ki n làm vi c, không trang b ng ti n b o v cá nhân, ch a hu n luy n an toàn lao đơng, v sinh mơi tr ng ho c có hu n luy n nh ng không đ y đ , không th c hi n gi i pháp v an tồn lao đơng, v sinh mơi tr ng đ i v i nh ng cơng vi c có u c u nghiêm ng t v an toàn lao đ ng, công vi c n ng nh c, đ c h i, nguy hi m Do ch y theo l i nhu n, m t ph n kh n ng kinh t h n ch nên m t s doanh nghi p v n t n t i nh ng thi t b c mang nhi u y u t nguy hi m, nh h ng ng đ n s c kho cho i lao đ ng mà ch s d ng lao đ ng quan tâm m c V phía ng i lao đ ng, nh ng khó kh n v kinh t nên h s n sàng làm vi c b t c u ki n, môi tr tr giá; nh n th c c a ng s c kh e c a môi tr ng làm vi c mi n có thu nh p, h s n sàng ch p nh n i lao đ ng v s nguy hi m nh ng nh h ng x u đ n ng làm vi c nhi u h n ch , m t khác s thi u thông tin c ng m t nguyên nhân, mà vi c thi u thông tin có th doanh nghi p khơng 14 thơng báo xác v u ki n, yêu c u làm vi c c ng nh c quan ch c n ng không thông báo k p th i; ch quan, ch y theo n ng su t nh n th c, ý th c v an tồn lao đơng, v sinh mơi tr ng nên vi ph m tiêu chu n, quy chu n, quy ph m v an toàn lao đông, v sinh môi tr d ng không m c đích ph ng , khơng s d ng ho c s ng ti n b o v cá nhân nh ng u ki n làm vi c c n ph i b o h Nguyên nhân Thói quen chung c a doanh nghi p nh v a Vi t Nam ch x y r i ro m i tìm cách x lý, gi i quy t mà khơng có thói quen ch đ ng phòng ng a t đ u Mơi tr trì s ng làm vi c an toàn m t nh ng y u t giúp doanh nghi p n đ nh thành công ho t đ ng s n xu t, kinh doanh c a Tuy nhiên, đa s doanh nghi p nh v a Có th nh n th c c a ng quy n l i c a ng Vi t Nam ch a tr ng đ n v n đ i s d ng lao đ ng h n ch , ch a quan tâm đ n i lao đ ng, ch a tìm hi u, nghiên c u pháp lu t v lao đ ng, qui đ nh v cơng tác an tồn v sinh lao đ ng mà ch nh m đ i phó v i đoàn ki m tra, tra M t khác, doanh nghi p hi n c ng r t nhi u khó kh n v v n, cơng ngh , bán hàng, ti n l c n tr ng, thu M t s doanh nghi p ch quan tâm đ n nh ng c m t ph c v cho s n xu t, kinh doanh thu l i nhu n, mà ch a ý đ n nh ng vi c có th x y t ng lai nên s d ng công ngh , thi t b l c h u, s d ng lao đ ng khơng có h p đ ng, ch a qua đào t o, lao đ ng mùa v đ ti t gi m chi phí Cơng tác an tồn v sinh lao đ ng có liên quan m t thi t t i công tác k thu t an tồn Cơng tác k thu t an tồn nh m m c đích, u c u ng i s d ng lao đ ng thi t k ho c xây d ng cơng trình ph i c n c vào quy đ nh nh m đ m b o an toàn t đ i cho ng i thi t b D a cơng tác k thu t an tồn, ng i thi t k cơng trình ph i đ a bi n pháp an toàn cho t ng công vi c c th Các quy đ nh c a pháp lu t v an toàn lao đ ng quy đ nh pháp b t bu c th c hi n trình s n xu t, t ch c lao đ ng ki m sốt mơi tr khơng theo k p v i nh ng thay đ i 15 ng, nhiên, pháp lu t nh h 1.3 Các nhân t Nam ng đ n ho t đ ng qu n d án đ u t xây d ng 1.3.1 H th ng pháp lu t, c ch , sách c a nhà n H th ng pháp lu t, c ch , sách c a nhà n Vi t c c nh h ng l n đ n ho t đ ng qu n d án đ u t xây d ng M c không ph i y u t nh h ng tr c ti p nh ng t t c m i ho t đ ng xây d ng đ u ph i th c hi n v i lu t pháp đ t ra, d án xây d ng đ c sinh ph i phù h p v i sách c a nhà n c Trong u ki n v n b n pháp lu t khơng b ch ng chéo, pháp không r b m rà nhi u c s thu n l i cho công tác qu n Vi c v n b n pháp lu t ch ng chéo n cho công tác qu n d án g p khó kh n, pháp r m rà nhi u b c d gây nh ng nhi u, tiêu c c C ch c a nhà n c dành cho nhà qu n th hi n b ng quy đ nh, quy s đãi ng c a nhà n d án t nh h c dành cho h Nó tác đ ng đ n tâm c a ng ng đ n ch t l c i làm qu n ng, n ng su t c a cơng vi c, có th t t ho c x u 1.3.2 i u ki n t nhiên T x a d n vi c th c hi n d án đ u t xây d ng đ u ph thu c vào u ki n t nhiên r t nhi u ây nhân t khơng n m quy n ki m sốt c a ng ho t đ ng xây d ng đ u ch đ i, t t c c di n u ki n t nhiên thu n l i, Khi u ki n t nhiên kh c nghi t có hi n t ,sóng th n, đ ng đ t gây nh h ng c c đoan nh : môi tr ng đ c h i, bão, l ng tr c ti p đ n tính m ng ng thi t b , u ki n làm vi c c a ng i, máy móc i ho t đ ng xây d ng không th di n C quan qu n d án ph i theo dõi sát u ki n th i ti t thông qua ngu n tin d báo th i ti t, l nh, v n b n c a nhà n c v phòng ch ng bão l t m i x y hi n t ng th i ti t x u, đ k p th i di d i ng l p ph ng án phòng ch ng, gia c đ h n ch i, máy móc thi t b v n i an tồn nh h ng v tính m ng ng i kinh t 1.3.3 i u ki n kinh t xã h i Trên th c t t i khu trung tâm kinh t l n m t đ c a d án đ u t xây d ng nhi u h n c , b i l cơng tác qu n d án đ u t xây d ng đ 16 c nâng cao qua t ng cơng trình, Ngồi t i vùng có n n kinh t l n u ki n th c hi n công tác qu n d án c ng t t h n t i vùng kinh t khó kh n T i nh ng t nh thành th ng xuyên ch u nh h ng c a thiên tai n n n kinh t ki t qu qua t ng n m c ng khó kh n vi c qu n d án d u t , u ki n th c hi n d án đ u t khó kh n, kinh t nghèo nàn M t u n a, t i vùng mi n có dân c đơng đúc, đa d ng n n v n hóa, tơn giáo, tín ng 1.3.4 ng c ng nh h ng t i vi c qu n d án đ u t c thù c a cơng trình, u ki n th c hi n V i m i d án xây d ng đ u có nh ng đ c thù khác đ c phân lo i, phân c p khác tùy theo quy mô m c đích s d ng, t c ng phân c p hình th c qu n khác i u ki n th c hi n c ng nh h ng đ n th c hi n d án xây d ng, môi tr ng làm vi c c a lo i d án: th y l i, giao thông, dân d ng, công trình ng m,.v v c ng khác có khó kh n riêng, u nh h ng đ n ho t đ ng qu n d án 1.3.5 N ng l c c a nhà th u Các nhà th u đ n v k t h p đ ng v i ch đ u t đ th c hi n d án, m i nhà th u s th c hi n m, t ch c n ng riên theo h p đ ng k t phù h p v i chun mơn c a mình, n ng l c c a nhà th u t t s mang l i hi u qu cao cho d án S h p tác gi a nhà th u nhà qu n t t su t trình th c hi n d án làm cho d án thu n l i đ t ch t l ng cao 1.3.6 C c u t ch c ph t xây d ng ng th c u hành c a ho t đ ng qu n d án đ u Qu n d án đ u t xây d ng công vi c h t s c ph c t p, yêu c u đ i v i ng th c hi n ph i có đ tr i c y u t : ki n th c, kinh nghi m, kh n ng t xoay s c nh ng s c đ o đ c công vi c Nhân l c ho t đ ng qu n d án đóng vai trò quan tr ng mang tính quy t đ nh mà y u t ng th c c u t ch c nh h i h t nhân Chính ng r t l n đ n ho t đ ng qu n d án đ u t xây d ng đ t hi u qu cao c n ph i rõ ràng khoa h c, có s phân c p gi a b ph n, phù h p, tin c y gi a b ph n có xu h ng ch u trách nhi m 17 Ph ng th c u hành theo pháp lu t c a nhà n theo m t th th c th ng nh t, có m i liên h tin t c Vi t Nam, m ch l c, ch t ch , ng l n nhau, tuân th theo quy đ nh c a t ch c pháp lu t Tóm l i c c u t ch c ph ng pháp th c hi n nh h ng r t l n t i ho t đ ng qu n d án đ u t xây d ng 1.3.7 Trình đ nhân l c t i đ n v qu n d án đ u t xây d ng Trình đ n ng l c c a ban quan đóng vai trò quan tr ng nh h ch t l ng c a d án, bên c nh vi c xây d ng c c u t ch c ph ng tr c ti p đ n ng pháp u hành t t nhà qu n c n ph i tâm đ n y u t nhân l c t i ban qu n d án Nh ng ch c n ng c b n cu nhà qu n d án đ u t xây d ng là: l p k ho ch, ki m tra, ki m soát, hi u ch nh sai l ch M i ch c n ng nêu đ u c n đ c th c hi n c n th n ph thu c vào trình đ c a nhân l c ban qu n d án 1.3.8 Kh n ng hi u ng phó v i cơng vi c Kh n ng ng phó v i cơng vi c kh n ng thích nghi u ch nh hi u qu c a công vi c Các d án v i m i đ c tr ng khác ph c v m c đích khác nhau, nên đ th c hi n đ c công tác qu n đ u t xây d ng y u t kinh nghi m c n ph i có nh ng cách th c qu n phù h p cho t ng d án, m c tiêu d án đ u t xây d ng di n thu n l i đ t đ b o ch t l c hi u qu t i đa công vi c, đ m ng, th i gian th c hi n kinh phí cho phép ngu n v n 1.3.9 Kh n ng áp d ng t c đ khoa h c công ngh , khoa h c k thu t vào cơng vi c Trình đ khoa h c cơng ngh tính tồn th gi i ngày phát tri n m nh, có nhi u ph n m m ng d ng hi u qu cao cho ngành xây d ng Vi c b t k p áp d ng k p th i khoa h c công ngh vào công tác qu n đ u t xây d ng góp ph n nâng cao hi u qu , n ng su t làm vi c Ngoài vi c nâng cao hi u qu n ng su t qu n lý, v i nh ng ph n m i giúp ng i s d ng d dàng ki m soát tránh nh m l n s d ng so v i nh ng ph n m m c , h n ch nh ng sai sót khơng đáng có gây nh h cơng vi c 18 ng đ n ch t l ng K T LU N CH NG ánh giá t ng quan công tác qu n d án đ u t xây d ng t i Vi t Nam, phân tích đ c v n đ th c tr ng t n t i m t c s r t quan tr ng vi c th c hi n đ u t xây d ng, t có th l p c c u t ch c th c hi n d án, đ a nh ng bi n pháp phòng tránh đ c nh ng t n t i, h n ch nh ng y u m c a công tác qu n d án đ u t xây d ng, t ng b c nâng cao n ng l c qu n d án Trên c s lu n v t ng quan v công tác qu n d án đ u t xây d ng tác gi s t p trung nghiên c u c s khoa h c v n ng l c qu n d án đ u t xây d ng cơng trình ch ng 19 CH NG 2: C S D ÁN UT KHOA H C VÀ PHÁP V N NG L C QU N XÂY D NG 2.1 Các quy đ nh v công tác qu n d án đ u t xây d ng 2.1.1 Quy đ nh v công tác qu n ch t l Mu n ch t l ng c a công trình đ t đ ng c nh mong mu n ph i qu n m t cách đ n, ch t ch M c tiêu c a qu n ch t l v i yêu c u v ch t l ng đ m b o ch t l ng, th a mãn chi phí t i u c ho t đ ng có k ho ch có h th ng đ mãn tiêu chu n ch t l ng t m b o ch t l ng phù h p ng d án t t c th c hi n đ đ m b o d án s th a ng ng Qu n ch t l ng vi c đánh giá th ng xuyên tình hình th c hi n d án th c hi n, lên k ho ch, giám sát, u ch nh đ đ m b o d án s th a mãn tiêu chu n Qu n ch t l đ c xây d ng theo nh ng h ng d án đòi h i d án ph i ng d n quy đ nh, ti n hành theo quy trình đ c t Qu n ch t l ng xây d ng cơng trình nhi m v c a t t c ch th tham gia vào d án đ u t xây d ng N i dung c a công tác qu n ch t l trình đ c ph h ng xây d ng cơng ng d n c th t i Ngh đ nh 46/2015/N -CP ban hành ngày 12/5/2015 [3] T i i u 4, Ngh đ nh 46/2015/N -CP Nguyên t c chung qu n ch t l ng cơng trình xây d ng nh sau: [3] Cơng trình xây d ng ph i đ c ki m soát ch t l ng theo quy đ nh c a Ngh đ nh pháp lu t có liên quan t chu n b , th c hi n đ u t xây d ng đ n qu n lý, s d ng cơng trình nh m đ m b o an toàn cho ng i, tài s n, thi t b , cơng trình cơng trình lân c n H ng m c cơng trình, cơng trình xây d ng hoàn thành ch đ thác, s d ng sau đ c phép đ a vào khai c nghi m thu b o đ m yêu c u c a thi t k xây d ng, tiêu chu n áp d ng, quy chu n k thu t cho cơng trình, u c u c a h p đ ng xây d ng quy đ nh c a pháp lu t có liên quan 20 Nhà th u tham gia ho t đ ng xây d ng ph i có đ u ki n n ng l c theo quy đ nh, ph i có bi n pháp t qu n ch t l ng cơng vi c xây d ng th c hi n, Nhà th u ho c t ng th u có trách nhi m qu n ch t l ng công vi c nhà th u ph th c hi n Ch đ u t có trách nhi m t ch c qu n ch t l ng cơng trình phù h p v i hình th c đ u t , hình th c qu n d án, hình th c giao th u, quy mô ngu n v n đ u t trình th c hi n đ u t xây d ng cơng trình theo quy đ nh c a Ngh đ nh Ch đ u t đ c quy n t th c hi n ho t đ ng xây d ng n u đ u ki n n ng l c theo quy đ nh c a pháp lu t C quan chuyên môn v xây d ng h ng d n, ki m tra công tác qu n ch t l ng c a t ch c, cá nhân tham gia xây d ng cơng trình; th m đ nh thi t k , ki m tra công tác nghi m thu cơng trình xây d ng, t ch c th c hi n giám đ nh ch t l trình xây d ng; ki n ngh x vi ph m v ch t l ng cơng ng cơng trình xây d ng theo quy đ nh c a pháp lu t Các ch th tham gia ho t đ ng đ u t xây d ng quy đ nh t i Kho n 3, Kho n Kho n i u ch u trách nhi m v ch t l ng cơng vi c th c hi n [3] Nh v y, t n i dung c a u 4, Ngh đ nh 46/2015/N -CP [3] ta có th th y đ n i dung quy đ nh c a qu n ch t l ng d án đ u t xây d ng đ c c nêu c th cho t ng ch th tham gia xây d ng Trong vòng đ i c a d án đ u t xây d ng C T ng i qu n ch t l ng xuyên su t, nhà th u ch u trách nhi m v ch t l ng s n ph m c a Các c quan chun mơn v xây d ng giúp vi c tham m u cho C T ch t l ch t l ng cơng trình xây d ng đ c đ m b o cơng tác t ch c qu n ng ph i phù h p v i hình th c đ u t , bên tham gia ph i hi u rõ trách nhi m c a t ng cơng vi c, đ m b o ch t l ng cơng trình đ t u c u c a tiêu chu n, quy chu n hi n hành 2.1.2 Quy đ nh v công tác qu n ti n đ Qu n ti n đ trình ho ch đ nh, t ch c, lãnh đ o ki m tra công vi c ngu n l c đ hoàn thành m c tiêu đ nh 21 Chu trình qu n ti n đ xoay quanh n i dung ch y u là: L p k ho ch ti n đ : Là vi c xây d ng m c tiêu, xác đ nh cơng vi c c n hồn thành, ngu n l c c n thi t đ th c hi n d án trình phát tri n k ho ch hành đ ng theo m t trình t logic mà có th bi u di n d i d ng m t s đ h th ng T ch c ph i h p th c hi n vi c qu n th i gian, ngu n l c: ây trình phân ph i ngu n l c bao g m ti n v n, lao đ ng, máy móc thi t b đ c bi t u ph i qu n ti n đ th i gian N i dung chi ti t hóa th i gian th c hi n ho t đ ng cho t ng công vi c toàn b d án Ki m tra giám sát cơng vi c: Là q trình theo dõi ki m tra ti n trình d án, phân tích tình hình hồn thành, gi i quy t v n đ liên quan th c hi n báo cáo hi n tr ng nh m đ t đ c nh ng m c tiêu đ nh k ho ch ti n đ Vi c qu n ti n đ đ u t xây d ng m t công tác quan tr ng công tác qu n d án đ u t xây d ng, c n ph i đ c tr ng th c hi n xuyên su t trình th c hi n đ u t xây d ng, đ m b o d án th c hi n trôi ch y pháp lu t Theo u 32 c a Ngh đ nh 59/2015/N -CP quy đ nh v qu n ti n đ Xây d ng nh sau: [4] Cơng trình xây d ng tr c tri n khai ph i có ti n đ thi cơng xây d ng Ti n đ thi công xây d ng cơng trình nhà th u l p ph i phù h p v i ti n đ t ng th c a d án đ c ch đ u t ch p thu n i v i cơng trình xây d ng có quy mơ l n th i gian thi cơng kéo dài ti n đ xây d ng cơng trình đ c l p cho t ng giai đo n theo tháng, quý, n m Ch đ u t , nhà th u thi công xây d ng, t v n giám sát thi công xây d ng bên có liên quan có trách nhi m theo dõi, giám sát ti n đ thi cơng xây d ng cơng trình u ch nh ti n đ tr kéo dài nh ng không đ ng h p ti n đ thi công xây d ng c làm nh h m t s giai đo n b ng đ n ti n đ t ng th c a d án Tr ng h p xét th y ti n đ t ng th c a d án b kéo dài ch đ u t ph i báo cáo ng i quy t đ nh đ u t quy t đ nh u ch nh ti n đ t ng th c a d án 22 Nh v y, quy đ nh v qu n ti n đ xây d ng nêu rõ cơng trình xây d ng c n ph i l p Ti n đ thi công, th hi n n i dung công vi c th i gian hoàn thành b ng ti n đ Quy đ nh c ng nêu rõ đ n trách nhi m c a C T, nhà th u thi công nhà th u t v n giám sát đ i v i công tác qu n ti n đ Các ch th c n tuân th theo quy đ nh đ th c hi n qu n ti n đ 2.1.3 Quy đ nh v công tác quy t tốn xây d ng Cơng tác quy t tốn cơng vi c gi a ch đ u t , nhà th u, c quan c p v n, cho vay, ki m soát toán, c quan qu n nhà n giá tr kh i l c có liên quan, đ xác đ nh ng cơng vi c hồn thành theo quy đ nh c a nhà n c, t toán kho n chi tr đ th c hi n xây d ng cơng trình c th h n v quy đ nh công tác quy t toán, tác gi xin đ d n u 137, u 144 u 147 c a Lu t xây d ng 50/2014/QH13 đ c trích c Qu c h i ban hành ngày 18/6/2014 nh sau [1]: i u 137 Thanh toán, quy t toán d án đ u t xây d ng Vi c toán, quy t toán d án đ u t xây d ng đ c th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t v qu n v n đ u t Ch đ u t ho c đ i di n h p pháp c a ch đ u t ch u trách nhi m tr l c pháp lu t v tính xác, h p pháp c a đ n giá, kh i ng giá tr đ ngh tốn h s tốn Cơng trình xây d ng sau hoàn thành đ c nghi m thu bàn giao đ a vào s d ng ph i th c hi n quy t toán d án đ u t xây d ng ng i v i d án s d ng v n nhà n c, i quy t đ nh đ u t phê t quy t toán d án đ u t gi i h n t ng m c đ ut đ c phê t Th i h n quy t toán d án đ u t xây d ng theo quy đ nh c a Chính ph Thanh toán, quy t toán h p đ ng xây d ng th c hi n theo quy đ nh t i i u 147 c a Lu t [1] i u 144 Thanh toán h p đ ng xây d ng 23 i u 144 Vi c toán h p đ ng xây d ng ph i phù h p v i lo i h p đ ng, giá h p đ ng u ki n h p đ ng mà bên k t Các bên h p đ ng th a thu n v ph ng th c toán, th i gian toán, h s toán u ki n toán Bên giao th u ph i toán đ giá tr c a t ng l n toán cho bên nh n th u sau gi m tr ti n t m ng, ti n b o hành cơng trình theo th a thu n h p đ ng, tr tr ng h p bên có th a thu n khác i v i h p đ ng tr n gói, vi c tốn đ c th c hi n theo t l ph n tr m giá h p đ ng ho c giá cơng trình, h ng m c cơng trình, kh i l giai đo n tốn đ ng cơng vi c t ng ng v i c bên th a thu n h p đ ng i v i h p đ ng theo đ n giá c đ nh đ n giá u ch nh, vi c toán c s kh i l ng th c t hoàn thành đ c nghi m thu đ n giá h p đ ng ho c đ n giá u ch nh theo th a thu n h p đ ng i v i h p đ ng theo th i gian, vi c toán chi phí chuyên gia t v n đ đ nh c s m c ti n l c xác ng chuyên gia chi phí liên quan đ n ho t đ ng c a chuyên gia t v n nhân v i th i gian làm vi c th c t đ c nghi m thu (theo tháng, tu n, ngày, gi ) i v i h p đ ng theo chi phí, c ng phí vi c toán đ c th c hi n c s chi phí tr c ti p th c hi n công vi c c a h p đ ng chi phí qu n lý, l i nhu n c a bên nh n th u theo th a thu n Vi c toán đ i v i kh i l d ng đ ng phát sinh ch a có đ n giá h p đ ng xây c th c hi n theo th a thu n h p đ ng ng ti n s d ng toán h p đ ng xây d ng ng Vi t Nam; tr ng h p s d ng ngo i t đ toán bên h p đ ng th a thu n nh ng không trái v i quy đ nh c a pháp lu t v qu n ngo i h i i u 147 Quy t toán, h p đ ng xây d ng 24 Bên nh n th u có trách nhi m quy t toán h p đ ng xây d ng v i bên giao th u phù h p v i lo i h p đ ng hình th c giá h p đ ng áp d ng N i dung quy t toán h p đ ng xây d ng ph i phù h p v i th a thu n h p đ ng xây d ng Th i h n th c hi n quy t toán h p đ ng xây d ng bên th a thu n Riêng đ i v i h p đ ng xây d ng s d ng v n nhà n v c, th i h n quy t tốn h p đ ng khơng t q 60 ngày, k t ngày nghi m thu hoàn thành toàn b công vi c c a h p đ ng, bao g m c ph n công vi c phát sinh (n u có) Tr mơ l n đ v ng h p h p đ ng xây d ng có quy c phép kéo dài th i h n th c hi n quy t toán h p đ ng nh ng không t 120 ngày H p đ ng xây d ng đ c tr ng h p sau: - Các bên hoàn thành ngh a v theo h p đ ng; - H p đ ng xây d ng b ch m d t ho c h y b theo quy đ nh c a pháp lu t Th i h n h p đ ng xây d ng bên h p đ ng th a thu n đ ng xây d ng s d ng v n nhà n iv ih p c, th i h n h p đ ng 45 ngày k t ngày bên h p đ ng hoàn thành ngh a v theo h p đ ng ho c h p đ ng b ch m d t theo quy đ nh t i kho n i u 145 c a Lu t [1] có quy mô l n, vi c h p đ ng có th đ i v i h p đ ng xây d ng c kéo dài nh ng khơng q 90 ngày Tóm l i, n i dung quy đ nh quy t toán đ c trình bày t i ba u trên, c th đ i v i t ng lo i h p đ ng, nguyên t c v toán, th i h n toán c ng nh x sai ph m c a h p đ ng c ng đ c trình bày rõ Trên n i dung quy đ nh v công tác quy t toán tác gi xin đ c trình bày lu n v n c a 2.1.4 Quy đ nh v cơng tác an tồn lao đ ng môi tr Bên c nh nh ng công tác qu n ch t l ng xây d ng ng, ti n đ , quy t tốn,.,.,.thì cơng tác qu n an tồn lao đ ng v sinh môi tr ng xây d ng c ng v n đ c n quan tâm Chính th B xây d ng ban hành thông t 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 đ quy đ nh v qu n an toàn lao đ ng v sinh mơi tr Tác gi xin đ c trích d n n i dung nh sau [5]: 25 ng xây d ng i u Trách nhi m c a nhà th u thi công xây d ng công trình Tr c kh i cơng xây d ng cơng trình, nhà th u t ch c l p, trình ch đ u t ch p thu n k ho ch t ng h p v an toàn lao đ ng K ho ch đ c xem xét đ nh k ho c đ t xu t đ u ch nh phù h p v i th c t thi công công tr ng N i dung c b n c a k ho ch t ng h p v an toàn lao đ ng theo quy đ nh t i Ph l c I Thông t [5] T ch c b ph n qu n an toàn lao đ ng theo quy đ nh t i kho n i u 36 Ngh đ nh 39/2016/N -CP t ch c th c hi n k ho ch t ng h p v an toàn lao đ ng đ i v i ph n vi c th c hi n [6] Nhà th u ho c t ng th u có trách nhi m ki m tra cơng tác qu n an tồn lao đ ng thi cơng xây d ng cơng trình đ i v i ph n vi c nhà th u ph th c hi n Nhà th u ph có trách nhi m th c hi n quy đ nh nêu t i i u đ i v i ph n vi c th c hi n T ch c l p bi n pháp thi công riêng, chi ti t đ i v i nh ng công vi c đ c thù, có nguy c m t an toàn lao đ ng cao đ c quy đ nh quy chu n k thu t qu c gia v an tồn xây d ng cơng trình D ng thi công xây d ng phát hi n nguy c x y tai n n lao đ ng, s c gây m t an toàn lao đ ng có bi n pháp kh c ph c đ đ m b o an toàn tr c ti p t c thi công Kh c ph c h u qu tai n n lao đ ng, s c gây m t an toàn lao đ ng x y q trình thi cơng xây d ng cơng trình nh k ho c đ t xu t báo cáo ch đ u t v k t qu th c hi n công tác qu n an tồn lao đ ng thi cơng xây d ng cơng trình theo quy đ nh c a h p đ ng xây d ng Th c hi n n i dung khác theo quy đ nh c a pháp lu t v an toàn, v sinh lao đ ng i u Trách nhi m c a ch đ u t 26 Ch p thu n k ho ch t ng h p v an toàn lao đ ng thi cơng xây d ng cơng trình nhà th u l p t ch c ki m tra, giám sát vi c th c hi n k ho ch c a nhà th u Phân công thông báo nhi m v , quy n h n c a ng i qu n an toàn lao đ ng theo quy đ nh t i kho n i u 115 Lu t Xây d ng t i nhà th u thi công xây d ng cơng trình [1] T ch c ph i h p gi a nhà th u đ th c hi n qu n an toàn lao đ ng gi i quy t v n đ phát sinh v an toàn lao đ ng thi cơng xây d ng cơng trình ình ch thi cơng phát hi n nhà th u vi ph m quy đ nh v qu n an toàn lao đ ng làm x y ho c có nguy c x y tai n n lao đ ng, s c gây m t an toàn lao đ ng Yêu c u nhà th u kh c ph c đ đ m b o an toàn lao đ ng tr c cho phép ti p t c thi công Ch đ o, ph i h p v i nhà th u thi công xây d ng x lý, kh c ph c h u qu x y tai n n lao đ ng, s c gây m t an toàn lao đ ng; khai báo s c gây m t an toàn lao đ ng; ph i h p v i c quan có th m quy n gi i quy t, u tra s c v máy, thi t b , v t t theo quy đ nh t i i u 18, i u 19 Thông t [5]; t ch c l p h s x s c v máy, thi t b , v t t theo quy đ nh t i i u 20 Thông t [5] Tr ng h p ch đ u t thuê nhà th u t v n qu n d án, nhà th u giám sát thi công xây d ng cơng trình, ch đ u t đ c quy n giao cho nhà th u th c hi n m t ho c m t s trách nhi m c a ch đ u t theo quy đ nh t i i u thông qua h p đ ng t v n xây d ng Ch đ u t có trách nhi m giám sát vi c th c hi n h p đ ng t v n xây d ng, x v n đ liên quan gi a nhà th u t v n qu n d án, nhà th u giám sát thi cơng xây d ng cơng trình v i nhà th u khác v i quy n đ a ph ng q trình thi cơng xây d ng cơng trình Tr ng h p áp d ng lo i h p đ ng t ng th u thi t k - cung c p thi t b cơng ngh - thi cơng xây d ng cơng trình (EPC) ho c h p đ ng chìa khóa trao tay (sau vi t t t t ng th u), trách nhi m qu n an toàn lao đ ng đ Ch đ u t đ c quy đ nh nh sau: c quy n giao cho t ng th u th c hi n m t ho c m t s trách nhi m c a ch đ u t theo quy đ nh t i i u thông qua h p đ ng xây d ng Ch đ u t có 27 trách nhi m ki m tra, giám sát vi c th c hi n h p đ ng xây d ng vi c tuân th quy đ nh v qu n an tồn lao đ ng thi cơng xây d ng cơng trình c a t ng th u; T ng th u th c hi n trách nhi m ch đ u t giao theo quy đ nh t i m a kho n th c hi n trách nhi m quy đ nh t i i u Thông t đ i v i ph n vi c th c hi n Vi c th c hi n quy đ nh nêu t i i u c a ch đ u t không làm gi m trách nhi m v đ m b o an toàn lao đ ng c a nhà th u thi công xây d ng đ i v i ph n vi c th c hi n i u Trách nhi m c a b ph n qu n an toàn lao đ ng c a nhà th u thi cơng xây d ng cơng trình Tri n khai th c hi n k ho ch t ng h p v an toàn lao đ ng thi cơng xây d ng cơng trình đ c ch đ u t ch p thu n H i lao đ ng nh n di n y u t nguy hi m có nguy c x y tai n n ng d n ng bi n pháp ng n ng a tai n n công tr đ d ng c , ph ng; yêu c u ng ng ti n b o v cá nhân trình làm vi c; ki m tra, giám sát vi c tuân th yêu c u v an toàn lao đ ng đ i v i ng s l ng ng i lao đ ng s d ng i lao đ ng làm vi c công tr i lao đ ng; qu n ng Khi phát hi n vi ph m quy đ nh v qu n an toàn lao đ ng ho c nguy c x y tai n n lao đ ng, s c gây m t an tồn lao đ ng ph i có bi n pháp ch n ch nh k p th i, x theo quy đ nh n i b c a nhà th u; quy t đ nh vi c t m d ng thi công xây d ng đ i v i cơng vi c có nguy c x y tai n n lao đ ng, s c gây m t an toàn lao đ ng; đình ch tham gia lao đ ng đ i v i ng i lao đ ng không tuân th bi n pháp k thu t an toàn ho c vi ph m quy đ nh v s d ng d ng c , ph ng ti n b o v cá nhân thi công xây d ng báo cáo cho ch huy tr ng ng công tr Ch đ ng tham gia ng c u, kh c ph c tai n n lao đ ng, s c gây m t an toàn lao đ ng; tham gia ng c u kh n c p có yêu c u c a ch đ u t , ng đ ng ho c c quan nhà n c có th m quy n 28 i s d ng lao i u Trách nhi m c a ng i lao đ ng công tr ng xây d ng Th c hi n quy đ nh t i i u 17 Lu t An toàn, v sinh lao đ ng [7] T ch i th c hi n công vi c đ sau báo cáo v i ng c giao th y không đ m b o an toàn lao đ ng i ph trách tr c ti p nh ng không đ ho c nhà th u không c p đ y đ ph c kh c ph c, x ng ti n b o v cá nhân theo quy đ nh Ch nh n th c hi n nh ng cơng vi c có u c u nghiêm ng t v an toàn, v sinh lao đ ng sau đ c hu n luy n c p th an toàn, v sinh lao đ ng i u Ki m tra công tác qu n an tồn lao đ ng thi cơng xây d ng cơng trình c a c quan chun mơn v xây d ng N i dung ki m tra bao g m: s tuân th quy đ nh c a pháp lu t v qu n an toàn lao đ ng c a ch đ u t nhà th u tham gia ho t đ ng đ u t xây d ng; vi c l p th c hi n k ho ch t ng h p v an toàn lao đ ng c a ch đ u t nhà th u công tr ng xây d ng T ch c ki m tra an tồn lao đ ng thi cơng xây d ng cơng trình: i v i cơng trình xây d ng quy đ nh t i kho n i u 32 Ngh đ nh 46/2015/N -CP, th m quy n ki m tra th c hi n theo quy đ nh t i kho n i u 32 Ngh đ nh 46/2015/N -CP [3]; i v i cơng trình l i, y ban nhân dân c p huy n t ch c ki m tra C quan có th m quy n quy đ nh t i kho n i u th c hi n ki m tra nh sau : Ki m tra theo k ho ch đ nh k , đ t xu t ho c ph i h p ki m tra đ ng th i v i ki m tra cơng tác nghi m thu cơng trình xây d ng theo quy đ nh t i kho n i u 34 Ngh đ nh 59/2015/N -CP [4] Ph i h p ki m tra theo k ho ch c a c quan qu n nhà n c v lao đ ng Nh ng quy đ nh c a thông t 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 c a B xây d ng rõ ràng chi ti t đ i v i t ng ch th tham gia ho t đ ng xây d ng cơng trình 29 đ m b o h n ch t i đa r i ro xây d ng gi v sinh môi tr ng xây d ng không b ô nhi m ch th c n ph i tuân th n i dung quy đ nh 2.2 N i dung, hình th c mơ hình qu n d án 2.2.1 N i dung qu n d án i v i n i dung qu n d án tác gi xin đ c đ a cách ti p c n nh sau: + Theo l nh v c c a qu n d án + Theo giai đo n c a trình đ u t Xét theo l nh v c qu n d án Theo i u 66, Lu t xây d ng s 50/2014/QH13 Qu c h i ban hành ngày 18/6/2014 n i dung qu n d án đ u t xây d ng đ c quy đ nh nh sau [1]: N i dung qu n d án đ u t xây d ng g m qu n v ph m vi, k ho ch công vi c; kh i l ng công vi c; ch t l ng xây d ng; ti n đ th c hi n; chi phí đ u t xây d ng; an tồn thi cơng xây d ng; b o v môi tr ng xây d ng; l a tr n nhà th u h p đ ng xây d ng; qu n r i ro; qu n h th ng thông tin công trình n i dung c n thi t khác đ c th c hi n theo quy đ nh khác c a Lu t quy đ nh khác c a pháp lu t có liên quan Ch đ u t có trách nhi m th c hi n ho c giao Ban qu n d án, t v n qu n d án, t ng th u (n u có) th c hi n m t ph n ho c toàn b n i dung qu n d án quy đ nh t i Kho n i u [1] Qu n l p, th m đ nh, phê t d án đ u t xây d ng Qu n ch tr ng đ u t : Qu n ch tr ng đ u t trình tri n khai vi c thu th p x thông tin, s li u liên quan đ n vi c đ a quy t đ nh v ch tr Qu n l p d án đ u t : 30 ng đ u t c a d án Ki m tra u ki n n ng l c ho t đ ng c a t ch c n ng l c hành ngh c a cá nhân tham gia l p d án đ u t xây d ng cơng trình phù h p v i quy mơ tính ch t c a d án xét; Theo dõi ki m tra th c hi n h p đ ng l p d án đ u t xây d ng cơng trình, t ch c nghi m thu s n ph m d án đ u t xây d ng cơng trình (thuy t minh d án b n v thi t k c s ) đ trình c p có th m quy n th m đ nh, phê t Th m đ nh - phê t d án đ u t : Ki m tra u ki n n ng l c cán b tham gia công tác th m đ nh: ch ng ch hành ngh kinh nghi m công tác th m đ nh - phê t d án Ki m tra n ng l c b máy tham gia công tác th m đ nh: c c u b máy, s l ng cán b nhân viên tham gia kinh nghi m công tác th m đ nh Phê t c a ng i có th m quy n Qu n công tác b i th ng GPMB, tái đ nh c Qu n vi c l p H i đ ng b i th c a quy n đ a ph ng gi i phóng m t b ng: H i đ ng có đ i di n ng n i có d án, đ i di n c a ch đ u t thông qua Ban QLDA, th h i đ ng, y viên c a h i đ ng Qu n công tác kê khai đo đ c, xác đ nh kh i l l p trình th m đ nh phê t ph T ch c công khai ph c a ng ng b nh h ng c a dân, công tác ng án đ n bù ng án đ n bù ti n đ gi i phóng m t b ng phê t i có th m quy n đ n t n ng T ch c công tác ti p xúc v i ng i dân i dân đ th ng nh t ph đ n bù ti n đ đ n bù phê t T ch c chi tr ti n cho ng i dân T ch c qu n công tác tái đ nh c T ch c qu n công tác gi i phóng m t b ng 31 ng án giá c đ n bù, m c T ch c qu n công tác bàn giao m t b ng cho nhà th u xây d ng Qu n công tác kh o sát - thi t k xây d ng Qu n công tác kh o sát xây d ng: Ki m tra u ki n n ng l c ho t đ ng xây d ng c a nhà th u kh o sát, thi t k so v i h s d th u ho c h s đ xu t v nhân l c, thi t b máy móc ph c v kh o sát, phòng thí nghi m đ c nhà th u kh o sát xây d ng s d ng Theo dõi, ki m tra v trí kh o sát, kh i l kh o sát theo ph ng án k thu t đ ng kh o sát vi c th c hi n quy trình c phê t Theo dõi yêu c u nhà th u kh o sát xây d ng th c hi n b o v môi tr ng cơng trình xây d ng khu v c kh o sát Nghi m thu bàn giao s n ph m kh o sát xây d ng Qu n công tác l p, th m đ nh, phê t thi t k xây d ng: Ki m tra u ki n n ng l c ho t đ ng c a t ch c thi t k , l p d toán n ng l c hành ngh c a cá nhân tham gia thi t k , l p d tốn cơng trình thu c d án c ng nh c a t ch c cá nhân tham gia th m tra thi t k , l p d toán xây d ng cơng trình c a d án Theo dõi, ki m tra vi c th c hi n h p đ ng thi t k , l p d toán c a nhà th u thi t k ; t ch c nghi m thu s n ph m thi t k theo quy đ nh T ch c th m đ nh phê t thi t k , d toán (thi t k k thu t, thi t k b n v thi cơng d tốn xây d ng cơng trình) Qu n l a ch n nhà th u h p đ ng xây d ng Qu n l a ch n nhà th u xây d ng: Nguyên t c l a tr n nhà th u ho t đ ng xây d ng nh m ch n đ c nhà th u có đ u ki n n ng l c đ cung c p s n ph m, d ch v xây d ng phù h p, có giá d th u h p lý, đáp ng đ c yêu c u c a ch đ u t m c tiêu d án Vi c l a tr n 32 nhà th u ho t đ ng xây d ng đ c th c hi n theo hai giai đo n: giai đo n s n l a tr n nhà th u giai đo n đ u th u Giai đo n s n nh m ch n nhà th u có đ u ki n n ng l c phù h p v i yêu c u c a gói th u tham d giai đo n đ u th u Tùy theo quy mơ, tính ch t gói th u, ch đ u t thơng báo m i th u ph ng ti n thông tin đ i chúng ho c g i th m i th u Ch đ u t có trách nhi m cung c p cho nhà th u tham d h s m i d th u bao g m thơng tin s b v gói th u, câu h i n i dung c a h s d th u theo quy đ nh hi n hành h ng d n Nhà th u tham d s n ph i n p h s d th u kèm theo b o lãnh d th u nh m đ m b o nhà th u qua giai đo n s n M c b o lãnh d th u ch đ u t quy t đ nh nh ng khơng v t q 1,5% giá gói th u Ch đ u t xem xét, đánh giá n ng l c c a nhà th u d s n đ lo i b nh ng nhà th u không đ u ki n n ng l c theo yêu c u h s m i d th u Giai đo n đ u th u: Ch đ u t cung c p h s m i th u cho nhà th u Nhà th u tham d đ u th u ph i n p h s d th u kèm theo b o lãnh đ u th u nh m b o đ m nhà th u đàm phán k t h p đ ng sau đ c công b trúng th u M c b o lãnh d th u ch đ u t quy t đ nh nh ng khơng v t q 3% giá gói th u Tùy theo quy mơ, tính ch t u c u c a gói th u, bên m i th u có th th c hi n k t h p hai giai đo n ho c ch th c hi n giai đo n đ u th u l a ch n nhà th u Nguyên t c đánh giá, l a ch n nhà th u giai đo n s n, bên m i th u ph i ki m tra s đáp ng c a nhà th u đ i v i yêu c u c a gói th u s d ng ph ng pháp ch m m đ đánh giá n ng l c v kinh nghi m, k thu t kh n ng tài c a nhà th u tham d Trong giai đo n đ u th u, bên m i th u ph i xem xét kh n ng cung c p s n ph m, d ch v c a nhà th u c s đánh giá đ ng th i tiêu chí nh ti n đ th c hi n, giá d th u tiêu chu n c a s n ph m, d ch v , u ki n h p đ ng u ki n khác nhà th u đ xu t nh m đ t đ c m c tiêu đ u t hi u qu c a d án Nhà th u đ c l a ch n nhà th u có giá d th u h p lí mang l i hi u qu cao nh t cho d án K c đ i v i d án đ u t xây d ng cơng trình s d ng v n tín 33 d ng đ u t phát tri n c a nhà n n c, v n đ u t phát tri n c a doanh nghi p nhà c đ u ph i th c hi n theo v n b n pháp lu t v đ u th u có liên quan Qu n th c hi n h p đ ng xây d ng: Trong ph m vi quy n ngh a v c a mình, bên c n l p k ho ch bi n pháp t ch c th c hi n phù h p v i n i dung c a h p đ ng k t nh m đ t đ c th a thu n h p đ ng Tùy t ng lo i h p đ ng xây d ng, n i dung qu n th c hi n h p đ ng có th bao g m: Qu n ti n đ th c hi n h p đ ng Qu n v ch t l Qu n kh i l ng ng giá h p đ ng Qu n v an toàn lao đ ng, b o v môi tr ng phòng ch ng cháy n Qu n u ch nh h p đ ng n i dung khác c a h p đ ng Qu n ch t l ng cơng trình xây d ng N i dung qu n ch t l ng cơng trình xây d ng bao g m b c sau: B n v hồn cơng h ng m c tồn b cơng trình v ki n trúc, k t c u, l p đ t thi t b , h th ng k thu t cơng trình, hồn thi n (có danh m c b n v kèm theo) Các ch ng ch k thu t xu t x ng xác nh n ch t l ng v t li u s d ng cơng trình đ thi cơng ph n: san n n, gia c n n, c c, đài c c, k t c u ng m k t c u thân, c n hoàn thi n Các phi u ki m tra xác nh n ch t l ng v t li u s d ng cơng trình đ thi cơng ph n: san n n, gia c n n, c c, đài c c, k t c u ng m k t c u thân, c n hoàn thi n m t t ch c chuyên môn ho c m t t ch c khoa h c có t cách pháp nhân, n ng l c s d ng phòng thí nghi m h p chu n th c hi n 34 Ch ng ch xác nh n ch ng lo i ch t l ng c a trang thi t b ph c v s n xu t h th ng k thu t l p đ t cơng trình nh : c p n, c p n c, c p ga n i s n xu t c p Thông báo k t qu ki m tra ch t l ng v t t , thi t b nh p kh u s d ng h ng m c cơng trình c a t ch c t v n có t cách pháp nhân đ c nhà n c quy đ nh Các tài li u, biên b n nghi m thu ch t l ng công tác xây d ng, l p đ t thi t b Kèm theo m i biên b n b n v hồn cơng cơng tác xây l p đ c nghi m thu (có danh m c biên b n nghi m thu công tác xây l p kèm theo) Các biên b n nghi m thu thi t b ch y th đ n đ ng liên đ ng không t i, nghi m thu thi t b ch y th liên đ ng có t i, báo cáo k t qu ki m tra, thí nghi m, hi u ch nh, v n hành th thi t b (không t i có t i) Biên b n th nghi m thu thi t b thông tin liên l c, thi t b b o v Biên b n th nghi m thu thi t b phòng cháy ch a cháy, n Biên b n ki m đ nh môi tr ng, môi sinh (đ i v i cơng trình thu c d án ph i l p báo cáo đánh giá tác đ ng môi tr ng) Báo cáo k t qu thí nghi m hi n tr ch t l ng bê tông c c, l ul ng (gia c n n, s c ch u t i c a c c móng; ng gi ng, n tr c a h th ng ch ng sét cho cơng trình cho thi t b , k t c u ch u l c, th t i b ch a, th t i ng c p n c - ch t l ng ) Báo cáo k t qu ki m tra ch t l lo i, đ ng đ ng hàn c a m i n i: c c, k t c u kim ng ng áp l c (d n h i, ch t l ng), b ch a b ng kim lo i Các tài li u đo đ c, quan tr c lún bi n d ng h ng m c công trình, tồn b cơng trình cơng trình lân c n ph m vi lún nh h (đ lún, đ nghiêng, chuy n v ngang, góc xoay…) Nh t thi cơng xây d ng cơng trình 35 ng trình xây d ng l ch thi t b , máy móc l p đ t cơng trình, h ng d n ho c quy trình v n hành khai thác cơng trình, quy trình b o hành b o trì thi t b cơng trình V n b n (biên b n) nghi m thu, ch p thu n h th ng k thu t, công ngh đ u ki n s d ng c a c quan Nhà n c có th m quy n v : C p n Ch t l ng s n ph m n c sinh ho t S d ng ch t ch ng th m thi công h ng m c cơng trình c p n c Phòng cháy ch a cháy, n Ch ng sét B o v mơi tr ng An tồn lao đ ng, an toàn v n hành; Th c hi n gi y phép xây d ng (đ i v i tr ng h p ph i có gi y phép xây d ng) Ch gi i đ t xây d ng; u n i v i cơng trình k thu t h t ng (c p n, c p n c, n c, giao thơng) An tồn đê u (n u có), an tồn giao thơng (n u có) Thơng tin liên l c (n u có) Ch ng ch s phù h p t ng công vi c (thi t k , thi công xây d ng) c a h ng m c cơng trình, tồn b cơng trình t ch c t v n ki m đ nh đ c l p xem xét c p tr c ch đ u t t ch c nghi m thu hoàn thành h ng m c cơng trình tồn b cơng trình (n u có) B n kê thay đ i so v i thi t k (k thu t, b n v thi cơng) đ có) H s gi i quy t s c cơng trình (n u có) 36 c phê t (n u Báo cáo c a t ch c t v n ki m đ nh đ i v i nh ng b ph n, h ng m c cơng trình, ho c cơng trình có d u hi u khơng đ m b o ch t l ng tr c ch đ u t nghi m thu (n u có) Biên b n nghi m thu giai đo n xây d ng Biên b n nghi m thu h ng m c công trình, nghi m thu hồn thành cơng trình đ bàn giao đ a vào s d ng Qu n an tồn b o v mơi tr ng thi cơng xây d ng Qu n an tồn thi công xây d ng: Theo i u 115, Lu t xây d ng s 50/2014/QH13 Qu c h i ban hành ngày 18/6/2014 an tồn thi cơng xây d ng cơng trình đ c quy đ nh nh sau [1]: Trong q trình thi cơng xây d ng, ch đ u t , nhà th u thi cơng xây d ng có trách nhi m b o đ m an tồn cho cơng trình, ng i lao đ ng, thi t b , ph ng ti n thi cơng làm vi c cơng trình xây d ng Ch đ u t ph i b trí ng i có đ n ng l c theo dõi, ki m tra vi c th c hi n quy đ nh v an toàn c a nhà th u thi công xây d ng; t m d ng ho c đình ch thi cơng phát hi n có s c gây m t an tồn cơng trình, d u hi u vi ph m quy đ nh v an toàn; ph i h p v i nhà th u x lý, kh c ph c x y s c ho c tai n n lao đ ng; thông báo k p th i v i c quan ch c n ng có th m quy n x y s c công trình, tai n n lao đ ng gây ch t ng i Nhà th u thi công xây d ng ph i đ xu t, th c hi n bi n pháp b o đ m an toàn cho ng i, máy, thi t b , tài s n, cơng trình xây d ng, cơng trình ng m cơng trình li n k ; máy, thi t b , v t t ph c v thi cơng có u c u nghiêm ng t v an toàn lao đ ng ph i đ Qu n b o v môi tr Theo c ki m đ nh v an toàn tr c đ a vào s d ng ng xây d ng: i u 116, Lu t xây d ng s 18/6/2014 b o v môi tr 50/2014/QH13 Qu c h i ban hành ngày ng thi công xây d ng cơng trình đ nh sau [1] 37 c quy đ nh Trong q trình thi cơng xây d ng cơng trình, nhà th u thi cơng xây d ng có trách nhi m: L p th c hi n bi n pháp b o v môi tr bao g m mơi tr ng khơng khí, mơi tr ng q trình thi cơng xây d ng ng n c, ch t th i r n, ti ng n yêu c u khác theo quy đ nh c a pháp lu t v b o v môi tr B i th ng thi t h i vi ph m v b o v môi tr ng ng gây Qu n chi phí Theo i u 133, Lu t xây d ng s 50/2014/QH13 Qu c h i ban hành ngày 18/6/2014 n i dung qu n chi phí đ u t xây d ng đ c quy đ nh nh sau [1]: N i dung qu n chi phí đ u t xây d ng g m t ng m c đ u t , d toán xây d ng, giá gói th u xây d ng, giá h p đ ng xây d ng, đ nh m c giá xây d ng, chi phí qu n d án t v n đ u t xây d ng; toán quy t toán h p đ ng xây d ng, toán quy t tốn v n đ u t xây d ng cơng trình; quy n ngh a c a ng i quy t đ nh đ u t , ch đ u t , nhà th u xây d ng qu n chi phí đ u t xây d ng Theo i u 132, Lu t xây d ng s 50/2014/QH13 Qu c h i ban hành ngày 18/6/2014 ngun t c qu n chi phí đ u t xây d ng đ c quy đ nh nh sau [1]: Qu n chi phí đ u t xây d ng ph i b o đ m m c tiêu đ u t , hi u qu d án, phù h p v i trình t đ u t xây d ng, ngu n v n s d ng Chi phí đ u t xây d ng ph i đ c tính đúng, tính đ theo t ng d án, cơng trình, gói th u xây d ng phù h p v i yêu c u thi t k , u ki n xây d ng m t b ng giá th tr Nhà n ng c th c hi n qu n chi phí đ u t xây d ng thơng qua vi c ban hành, h d n, ki m tra vi c th c hi n quy đ nh pháp lu t; h qu n chi phí đ u t xây d ng, đo bóc kh i l ng d n ph ng ng pháp l p ng cơng trình, giá ca máy thi t b thi cơng, u ch nh d tốn xây d ng, ch s giá xây d ng, ki m soát chi phí đ u t xây d ng; h ng d n qu n vi c c p ch ng ch đ nh giá xây d ng; công b ch tiêu, đ nh m c xây d ng, ch s giá xây d ng 38 Ch đ u t ch u trách nhi m qu n chi phí đ u t xây d ng t giai đo n chu n b d án đ n k t thúc xây d ng đ a d án vào v n hành, khai thác s d ng ph m vi t ng m c đ u t c a d án đ c phê t Ch đ u t đ c thuê t ch c, cá nhân t v n qu n chi phí đ u ki n n ng l c đ l p, th m tra ki m soát chi phí đ u t xây d ng Vi c tra, ki m tra, ki m tốn chi phí đ u t xây d ng ph i đ c s u ki n, cách th c xác đ nh chi phí đ u t xây d ng đ đ u t , ch đ u t ch p thu n phù h p v i quy đ nh, h c th c hi n c ng i quy t đ nh ng d n v l p, qu n chi phí đ u t xây d ng trình t đ u t xây d ng Chi phí đ u t xây d ng c a d án s d ng v n nhà n c ph i đ c xác đ nh theo quy đ nh v l p qu n chi phí đ u t xây d ng Qu n ti n đ th c hi n d án đ u t xây d ng Theo i u 67, Lu t xây d ng s 50/2014/QH13 Qu c h i ban hành ngày 18/6/2014 qu n ti n đ th c hi n d án đ u t xây d ng đ c quy đ nh nh sau [1]: Ng i quy t đ nh đ u t quy t đ nh th i gian, ti n đ th c hi n phê t d án i v i cơng trình thu c d án s d ng v n ngân sách nhà n xây d ng cơng trình khơng đ đ c ng cv c ti n đ thi cơng t q th i gian thi cơng xây d ng cơng trình i quy t đ nh đ u t phê t Ch đ u t , nhà th u thi công xây d ng ph i l p k ho ch ti n đ , bi n pháp thi công xây d ng qu n th c hi n d án theo ti n đ thi công xây đ ng đ Ch đ u t có trách nhi m t m ng, toán kh i l c t ng hoàn thành theo ti n đ th c hi n h p đ ng xây d ng Khuy n khích ch đ u t , nhà th u xây d ng đ xu t áp d ng gi i pháp k thu t, công ngh t ch c qu n h p đ rút ng n th i giant hi cơng xây d ng cơng trình Qu n r i ro 39 Qu n r i ro d án vi c nh n di n nhân t r i ro d án, s d ng ph ng pháp đ nh tính, đ nh l ng đ xác đ nh tính ch t, m c đ r i ro đ có k ho ch đ i phó c ng nh qu n t ng lo i r i ro Nó bao g m vi c t i đa hóa kh n ng k t qu c a u ki n thu n l i t i thi u hóa kh n ng nh h ng c a nh ng bi n c gây b t l i cho m c tiêu c a d án Qu n r i ro c a d án đ u t xây d ng g m có b c: Nh n d ng xác đ nh nh ng r i ro có th có c a d án ánh giá tác h i c a t ng r i ro tác đ ng đ n d án Xác đ nh b c hay nh ng hành đ ng đ qu n r i ro, ph i nh n đ nh đ m t đ nh l ng phó v i nh ng r i ro n u x y c r i ro v c hai m t bao g m m t đ nh tính ng: nh tính r i ro: giai đo n đ nh tính hai thu c tính c a r i ro: kh n ng xu t hi n tác đ ng; tác đ ng đ c chia làm m c: có th b qua, th p, trung bình, nghiêm tr ng; kh n ng xu t hi n chia làm m c: th p, trung bình cao nh l ng r i ro: đ đ nh l dùng ma tr n đ nh l ng r i ro ta th ng dùng ph ng r i ro, ngồi s d ng ph ng pháp ch m m, ng pháp nh : phân tích đ nh y, mơ ph ng, ý ki n chuyên gia đ i phó v i r i ro, ng i qu n d án ph i t p trung vào m t sau: T p trung qu n vào nh ng r i ro có m x p h ng cao ho c có kh n ng xu t hi n l n a nh ng gi i pháp đ u tiên ngu n l c đ ng phó v i nh ng r i ro ng phó v i r i ro Có th b qua ho c không t p trung vào nh ng r i ro có m x p h ng th p ho c có kh n ng xu t hi n đ i phó v i r i ro, có ph ng pháp chính: 40 Phòng tránh: khơng th tránh đ tránh đ c m i r i ro nh ng v i m t s r i ro có th phòng c b ng cách u kho n h p đ ng Gi m nh : có th gi m nh r i ro b ng cách mua b o hi m Ch p nh n: có th ch p nh n h u qu b ng cách ch đ ng l p k ho ch d phòng n u r i ro x y ra, th đ ng t c ch p nh n gi m l i nhu n n u d án x y r i ro Qu n h th ng thơng tin cơng trình Qu n thông tin, s trao đ i qu n d án bao g m: lên k ho ch, th c hi n, u hành truy n đ t nh ng thông tin liên quan đ n nhu c u c a t t c bên liên quan ho c ch d án Nh ng thông tin có th tình tr ng th c hi n d án, nh ng k t qu đ t đ c, nh ng y u t có th nh h ng đ n ch th tham gia hay d án khác Theo giai đo n c a trình đ u t Các giai đo n qu n d án t ng ng v i giai đo n khác c a vòng đ i d án: Qu n d án giai đo n chu n b d án: L p báo cáo nghiên c u ti n kh thi (n u có); báo cáo kinh t - k thu t; Qu n d án giai đo n th c hi n d án: Th c hi n vi c giao đ t ho c thuê đ t (n u có); chu n b m t b ng xây d ng, rà phá bom mìn (n u có); kh o sát xây d ng; l p, th m đ nh, phê t thi t k , d toán xây d ng; c p gi y phép xây d ng (đ i v i cơng trình theo quy đ nh ph i có gi y phép xây d ng); t ch c l a ch n nhà th u k t h p đ ng xây d ng; thi cơng xây d ng cơng trình; giám sát thi cơng xây d ng; t m ng, tốn kh i l ng hồn thành; nghi m thu cơng trình xây d ng hồn thành; bàn giao cơng trình hồn thành đ a vào s d ng; v n hành, ch y th th c hi n công vi c c n thi t khác; Qu n d án giai đo n k t d án: 41 Quy t toán h p đ ng xây d ng, b o hành cơng trình xây d ng Nh v y v m t n i dung c a qu n d án c n k t h p hai cách ti p c n trình b y chi ti t m t s n i dung c a qu n d án nh : Qu n v ph m vi, k ho ch công vi c, kh i l Qu n chât l ng công vi c ng xây d ng Qu n ti n đ th c hi n Qu n chi phí đ u t xây d ng Qu n an tồn thi cơng xây d ng, b o v môi tr ng xây d ng Qu n l a ch n nhà th u h p đ ng xây d ng Qu n r i ro Qu n h th ng thông tin cơng trình 2.2.2 Hình th c mơ hình qu n d án Hình th c mơ hình qu n d án đ c nêu rõ Lu t xây d ng 50/2014/QH13 Qu c h i ban hành ngày 18/6/2014 sau tác gi xin đ c trích d n nh sau [1]: Hình th c Ban qu n d án đ u t xây d ng chuyên ngành, Ban qu n d án đ u t xây d ng khu v c Theo i u 63, Lu t xây d ng s 50/2014/QH13 Qu c h i ban hành ngày 18/6/2014 Ban qu n d án chuyên ngành, Ban qu n d án khu v c đ c quy đ nh c th nh sau [1]: B tr ng, th tr ng c quan ngang B , Ch t ch y ban nhân dân c p t nh, Ch t ch y ban nhân dân c p huy n, ng i đ i di n có th m quy n c a doanh nghi p nhà n c quy t đ nh thành l p Ban qu n d án d u t xây d ng chuyên ngành, Ban qu n d án đ u t xây d ng khu v c đ qu n m t s d án thu c chun ngành, n cơng trình ho c m t đ a bàn 42 Ban qu n d án đ u t xây d ng chuyên ngành, Ban qu n d ánđ u t xây d ng khu v c đ c giao làm ch đ u t m t s d án th c hi n ch c n ng, nhi m v qu n d án, tham gia t v n qu n d án c n thi t Ban qu n d án đ u t xây d ng chuyên ngành, Ban qu n d án đ u t xây d ng khu v c có trách nhi m sau: Th c hi n đ y đ quy n ngh a v c a ch đ u t theo quy đ nh t i i u 68 c a Lu t này, tr c ti p qu n đ i v i nh ng d án ng i quy t đ nh đ u t giao th c hi n quy n, ngh a v theo quy đ nh t i i u 69 c a Lu t Bàn giao cơng trình cho c quan, đ n v qu n v n hành, khai thác s d ng; tr h p c n thi t đ c ng ng i quy t đ nh đ u t giao tr c ti p qu n v n hành, khai thác s d ng cơng trình Ban qu n d án đ u t xây d ng chuyên ngành, Ban qu n d án đ u t xây d ng khu v c đ c th c hi n t v n qu n d án đ i v i d án khác có yêu c u th c hi n quy n, ngh a v theo quy đ nh t i i u 70 c a Lu t Hình th c Ban qu n d án đ u t xây d ng m t d án Theo i u 64, Lu t xây d ng s 50/2014/QH13 Qu c h i ban hành ngày 18/6/2014 Ban qu n d án đ u t xây d ng m t d án đ c quy đ nh c th nh sau [1]: Ch đ u t thành l p Ban qu n d án đ u t xây d ng m t d án đ tr c ti p qu n th c hi n m t d án đ c áp d ng đ i v i d án đ c quy đ nh t i Kho n i u 62 c a Lu t Ban qu n d án đ u t xây d ng m t d án có d u, tài kho n, th c hi n nhi m v , quy n h n theo y quy n c a ch đ u t C c u t ch c c a Ban qu n d án g m Giám đ c, Phó giám đ c cán b chuyên môn, nghi p v tùy thu c yêu c u, tính ch t c a d án Thành viên c a Ban qu n d án làm vi c theo ch đ chuyên trách ho c kiêm nhi m theo quy t đ nh c a ch đ u t 43 Hình th c Ch đ u t thuê t ch c t v n qu n d án Theo i u 64, Lu t xây d ng s 50/2014/QH13 Qu c h i ban hành ngày 18/6/2014 ch đ u t thuê t v n qu n d án đ u t xây d ng đ c quy đ nh c th nh sau [1]: Ch đ u t k t h p đ ng t v n qu n d án v i t ch c, cá nhân có đ u ki n n ng l c ho t đ ng xây d ng theo quy đ nh c a Lu t đ th c hi n m t, m t s ho c toàn b công vi c qu n d án Ch đ u t có trách nhi m giám sát cơng vi c t v n qu n d án đ c y quy n cho t v n th c hi n nhi m v qu n d án theo h p đ ng qu n d án Quan h h p đ ng: Hình 2.1: Hình th c ch đ u t thuê t v n qu n d án u m: n v qu n d án đ c chun mơn hóa v chuyên môn nghi p v Gi m áp l c v qu n cho C T t o u ki n cho ki m sốt tình hình th c hi n d án m c tiêu hi u qu Nh c m: 44 T ng chi phí qu n Có th th t lãng phí cho C T khơng tr c ti p qu n C T ph i có bi n pháp phù h p đ ki m soát trách nhi m c a t v n qu n d án Hình th c Ch đ u t tr c ti p qu n d án Theo i u 21, Ngh đ nh s 59/2015/N -CP [4] v qu n d án đ u t xây d ng Chính ph ban hành ngày 18/6/2015 ch đ u t tr c ti p qu n d án đ c quy đ nh c th nh sau: Ch đ u t s d ng t cách pháp nhân c a b máy chuyên môn tr c thu c đ tr c ti p qu n đ i v i d án c i t o, s a ch a, nâng c p cơng trình xây d ng quy mơ nh có t ng m c đ u t d d án có t ng m c đ u t d i (n m) t đ ng, d án có s tham gia c a c ng đ ng i (hai) t đ ng y ban nhân dân c p xã làm ch đ u t Cá nhân tham gia qu n làm vi c theo ch đ kiêm nhi m ph i có chuyên môn nghi p v phù h p v i công vi c đ m nh n Ch đ u t đ c thuê t ch c, cá nhân có đ u ki n n ng l c đ giám sát thi công tham gia nghi m thu h ng m c, cơng trình hồn thành Chi phí th c hi n d án ph i đ c ho ch toán riêng theo quy đ nh c a pháp lu t u m: Không t n chi phí t t ch c th c hi n Thông tin t d án đ n C T nhanh khơng ph i qua nhi u c p Ph n ng linh ho t t bi n c d án Ti t ki m chi phí, giám sát tr c ti p Nh c m: chun mơn hóa khơng cao, đ c bi t đ i v i d án l n, ph c t p có th có nh ng phát sinh mà x không chuyên nghi p 45 2.3 Các tiêu chí đánh giá n ng l c qu n d án 2.3.1 Quan m xây d ng tiêu chí đánh giá m b o ph n ánh tồn di n t ng m t ho t đ ng c a ch đ u t công tác qu n d án Ph n ánh k t qu công tác qu n d án thông qua m c tiêu qu n c n đ t đ Là c s đ phân tích nhân t nh h c ng đ n k t qu ho t đ ng qu n d án 2.3.2 Các tiêu chí đánh giá Tiêu chí đánh giá cơng tác l p k ho ch Ho t đ ng qu n d án đ u t xây d ng thơng qua m t v tính đ y đ , tính kh thi, tính khoa h c, hi n th c linh ho t c a k ho ch, t dánh giá m c đ sai l ch gi a th c t k ho ch Tiêu chí đánh giá ho t đ ng t ch c, u hành công tác Th hi n m t tính tinh g n, tin c y c a t ch c, s phân công, s phân c p rõ ràng t o u ki n cho b ph n cá nhân hoàn thành nhi m v , kh n ng n m b t, x thông tin ph ng th c ch đ o u hành th c hi n k ho ch Tiêu chí đánh giá ho t đ ng ki m tra, ki m soát u ch nh thông qua vi c áp d ng ph ng pháp ki m tra, ki m soát phù h p Có quy trình ki m tra ki m soát h p v i t ng đ i t ng, ki m tra nh m h n ch sai sót c ng nh s a ch a sai sót t t nh t, nhanh nh t, gi m chi phí Tiêu chí v m c đ hồn thành m c tiêu qu n v ch t l tồn v sinh mơi tr ng, ti n đ , chi phí, an ng, th hi n thơng qua ch tiêu: S l n m c đ sai sót v ch t l ng so v i tiêu chu n, yêu c u thi t k M c đ hoàn thành v ti n đ (nhanh, ho c ch m) so v i k ho ch đ c t S tính đúng, tính đ chi phí đ u t xây d ng s v vi c m c đ nghiêm tr ng c a vi c tính sai, tính thi u chi phí 46 T n th t lãng phí đ u t xây d ng ho c ti t ki m v chi phí so v i k ho ch S l n m c đ vi ph m v an tồn v sinh mơi tr d ng 47 ng c a m i d án đ u t xây K T LU N CH NG Nghiên c u c s khoa h c v n ng l c qu n d án đ u t xây d ng cơng trình m t v n đ r t ph c t p Trong ch ng c a lu n v n tác gi t p trung nghiên c u v quy đ nh c a công tác qu n d án đ u t xây d ng, n i dung, hình th c quy mơ d án, t đ a tiêu chí đánh giá n ng l c c a ban qu n d án D a c s lu n nghiên c u khoa h c v n ng l c c a ban qu n d án đ u t xây d ng, tác gi s phân tích đánh giá v th c tr ng c a ban qu n d án đ u t xây d ng huy n Yên Mô đ xu t gi i pháp nâng cao n ng l c qu n d án đ u t xây d ng c a ban qu n d án đ u t xây đ ng huy n Yên Mô 48 CH NG 3: TH C TR NG VÀ GI I PHÁP NÂNG CAO N NG L C QU N D ÁN U T XÂY D NG T I BAN QU N D ÁN HUY N YÊN MÔ 3.1 Gi i thi u v Ban qu n d án huy n Yên Mô - Tên đ n v : Ban qu n d án đ u t xây d ng huy n Yên Mô ( D i hi u t t :BQLDA) - a ch : Khu Trung Th nh, th tr n Yên Th nh, huy n n Mơ, t nh Ninh Bình - Email : banquanlyduanyenmo@gmail.com Ti n thân c a BQLDA Ban qu n d án cơng trình xây d ng huy n Yên Mô v i c c u t ch c hình th c Ch đ u t tr c ti p qu n d án, ng i đ ng đ u Ch t ch huy n, nhân s lãnh đ o chun viên phòng chun mơn: phòng nơng nghi p phát tri n nơng thơn, phòng cơng th ng kiêm nhi m đ m nh n Ngày 04/04/2017 Ban qu n d án đ u t xây d ng huy n n Mơ đ c ki n tồn thông qua Quy t đ nh s 478/Q -UBND c a UBND huy n yên Mô, tr thành m t đ n v s nghi p cơng l p có t cách pháp nhân, có d u riêng tài kho n riêng, đ c giao quy n t ch v th c hi n nhi m v , v t ch c b máy, nhân s tài theo quy đ nh BQLDA làm vi c theo ch đ t p trung dân ch , u hành công vi c theo nguyên t c t p th lãnh đ o, cá nhân ph trách t ch u trách nhi m cá nhân v nh ng công vi c đ c phân công; B o đ m tuân th trình t , th t c th i h n gi i quy t công vi c theo quy đ nh c a Pháp lu t, ch ng trình, k ho ch, l ch làm vi c, tr tr ng h p đ t xu t ho c có yêu c u khác c a c quan c p trên; B o đ m phát huy n ng l c s tr ng c a cán b , đ cao s ph i h p công tác, trao đ i thông tin gi i quy t công vi c m i ho t đ ng theo ch c n ng, nhi m v , quy n h n đ c pháp lu t quy đ nh; B o đ m dân ch , rõ ràng, minh b ch hi u qu m i ho t đ ng; 49 BQLDA làm vi c th ng xuyên t i tr s c quan, n i xây d ng cơng trình theo gi hành nhà n c quy đ nh; tùy theo yêu c u công vi c c th Ban qu n d án có th làm vi c ngồi gi hành chính, làm vi c vào ngày ngh , ngày l đ đ m b o ti n đ cơng trình BQLDA ch u s giám sát ki m tra c a c quan qu n nhà n đ i v i ho t đ ng đ u t , xây d ng c a d án đ c có th m quy n c giao Là c quan đ i di n cho ch đ u t th c hi n nhi m v , quy n h n c a ch đ u t đ i v i nh ng cơng trình đ c ch đ u t y quy n giao làm ch đ u t , g m: T ch c trình th m đ nh phê t b sau đ c thi t k , d tốn xây d ng cơng trình c phê t thi t k c s ; k t h p đ ng v i nhà th u; Thanh toán cho nhà th u theo ti n đ h p đ ng ho c theo biên b n nghi m thu; Nghi m thu đ đ a cơng trình xây d ng vào khai thác, s d ng Th c hi n nhi m v qu n d án, g m: Th c hi n th t c v giao nh n đ t, xin c p gi y phép xây d ng, chu n b m t b ng xây d ng công vi c khác ph c v cho vi c xây d ng cơng trình; H p đ ng v i đ n v t v n đ c n ch n đ kh o sát l p d án đ u t ; xây d ng - kh o sát, thi t k k thu t thi cơng, l p t ng d tốn cơng trình trình c p có th m quy n quy t đ nh theo trình t xây d ng c b n; L p h s m i d th u, t ch c l a ch n nhà th u; tham m u giúp ch đ u t ch n th u xây l p theo quy đ nh c a Nhà n c; àm phán, k t h p đ ng v i nhà th u theo s y quy n c a ch đ u t ; Th c hi n nhi m v giám sát thi cơng xây d ng cơng trình; Nghi m thu, toán, quy t toán theo h p đ ng k t; Qu n ch t l ng, kh i l ng, ti n đ thi cơng, chi phí xây d ng, an tồn v sinh 50 mơi tr ng c a cơng trình xây d ng; Nghi m thu, bàn giao cơng trình; L p báo cáo th c hi n v n đ u t hàng n m, báo cáo quy t toán d án hoàn thành đ a vào khai thác s d ng L p k ho ch v n đ u t k ho ch tài cho cơng trình xây d ng c a đ n v trình c p có th m quy n phê t c t ch c l c l ng làm nhi m v t v n, giám sát xây d ng cơng trình theo quy đ nh c a pháp lu t Qu n s d ng tài s n, v t t , kinh phí, lao đ ng ngu n l c khác theo quy đ nh c a pháp lu t Qu n t ch c b máy, th c hi n ch đ ti n l ng, ch đ đãi ng , khen th ng, k lu t đ i v i viên ch c thu c ph m vi qu n c a Ban theo quy đ nh c a pháp lu t Th c hi n nhi m v khác đ c UBND huy n Yên Mô giao C c u t ch c c a BQLDA: Giám đ c Phó giám đ c ph trách k ho ch Phòng hành – T ch c – Tài v Phó giám đ c ph trách k thu t Phòng k ho ch Phòng k thu t Hình 3.1: C c u b máy Ban qu n d án đ u t xây d ng huy n Yên Mô 51 C c u t ch c BQLDA g m có: Ban giám đ c, Phòng hành - T ch c - Tài v , Phòng K ho ch Phòng k thu t Ngồi ra, kh i l ng công vi c đ c giao hàng n m l n, nhi m v công tác tr i r ng kh p 17 xã Th tr n, đòi h i Ban Qu n d án ph i t ng c ng l c l ng cán b đ giám sát trình tri n khai th c hi n d án C n c nhu c u th c t v lao đ ng c a đ n v , đ đ m b o trì ho t đ ng, ch tiêu viên ch c s nghi p đ c giao, Ban Qu n d án th c hi n k t h p đ ng lao đ ng đ đ m b o th c hi n hoàn thành m i nhi m v đ c c p giao cho H p đ ng lao đ ng đ c k t đ m b o tuân th quy đ nh c a pháp lu t hi n hành T ng s cán b , viên ch c, lao đ ng c a Ban Qu n d án hi n có 11 ng i Vi c s p x p, b trí s d ng cán b , viên ch c, lao đ ng t i đ n v đ m b o phù h p v i trình đ chuyên môn, phù h p gi a nhi m v đ đ c n d ng, qua phát huy đ c giao đ i v i t ng v trí c n ng l c, trách nhi m c a toàn th cán b , viên ch c, lao đ ng c a đ n v th c hi n nhi m v M c s l ng cán b c a Ban QLDA h n ch c ng nh kinh nghi m n ng l c Tuy nhiên, t thành l p đ n nay, Ban QLDA đ t đ c s tín nhi m cao c a lãnh đ o y ban nhân dân huy n giao làm đ i di n ch đ u t nh h ng nhi m v công tác qu n d án th i gian t i c a Ban qu n d án đ u t xây d ng Trong nh ng n m t i Ban qu n d án đ u t xây d ng huy n Yên Mô đ t nh ng đ nh h ng phát tri n sau: Duy trì th c hi n t t d án có m b o ch t l ng d án theo tiêu chu n quy đ nh phát tri n ngày cao n ng l c qu n d án nh m nâng cao ch t l ng công tác qu n d án c a Ban QLDA Áp d ng h th ng công ngh thông tin, h th ng qu n hi n đ i vào công tác qu n d án Áp d ng k n ng qu n d án theo tiêu chu n qu c t T ng c ng b sung c s v t ch t đáp ng yêu c u công tác qu n d án đ u t xây 52 d ng cơng trình u t phát tri n ngu n nhân l c qu n d án đ có s c c nh tranh thích ng nhanh trình h i nh p Nâng cao ch t l ng công tác n d ng đ i ng cán b công ch c, viên ch c cán b c a Ban QLDA 3.2 ánh giá th c tr ng v n ng l c qu n d án t i Ban qu n d án đ u t xây d ng huy n Yên Mô 3.2.1 N ng l c qu n ch t l K t qu đ t đ ng d án c V c b n ban QLDA th c hi n ho t đ ng qu n d án t b t đ u d án đ n k t thúc bàn giao đ a vào s d ng theo chu n quy đ nh hi n hành c a Nhà n c i v i công vi c l a ch n nhà th u Ban QLDA ki m tra tính đ y đ h p pháp c a h s c a nhà th u Tham m u cho lãnh đ o l a ch n nhà th u phù h p v i t ng công trình, cơng tác m i th u l a ch n nhà th u đ u th c hi n quy đ nh hi n hành Khi nhà th u thi công tri n khai công vi c Ban QLDA bám sát công tr ng th c hi n ch c trách c a mình: Ki m tra u ki n kh i công cơng trình xây d ng theo quy đ nh c a Lu t Xây d ng; Ki m tra s phù h p n ng l c c a nhà th u thi cơng xây d ng cơng trình v i h s d th u h p đ ng xây d ng; Ki m tra giám sát ch t l ng v t t , v t li u thi t b l p đ t vào cơng trình nhà th u thi cơng xây d ng cơng trình cung c p theo u c u c a thi t k ; Ki m tra giám sát q trình thi cơng xây d ng cơng trình Sau nhà th u thi cơng xây d ng có phi u yêu c u nghi m thu, Ban s t ch c nghi m thu cơng trình k p th i theo giai đo n c th sau : 53 54 ... LÝ D ÁN U T XÂY D NG T I BAN QU N LÝ D ÁN HUY N YÊN MÔ 49 3.1 Gi i thi u v Ban qu n lý d án huy n Yên Mô 49 3.2 ánh giá th c tr ng v n ng l c qu n lý d án t i Ban qu n lý d án đ u t xây. .. Quang C ng Ban qu n lý d án đ u t xây d ng huy n Yên Mô, l a ch n đ tài nghiên c u Nâng cao n ng l c qu n lý d án đ u t xây d ng c a ban qu n lý d án đ u t xây d ng huy n n Mơ, t nh Ninh Bình. ”... qu n lý ch t l ng cao Xu t phát t vai trò, ý ngh a c a vi c nâng cao n ng l c qu n lý d án đ u t xây d ng cơng trình vi c nâng cao hi u qu d án đ u t xây d ng c a Ban qu n lý d án đ u t xây d
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư xây dựng của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện yên mô, tỉnh ninh bình luận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành quản lý xây dựng , Nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư xây dựng của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện yên mô, tỉnh ninh bình luận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành quản lý xây dựng

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay