Giải pháp nâng cao chất lượng công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp tại chi cục phát triển nông thôn hà nội luận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành quản lý xây dựng

86 13 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 14:39

B GIÁO D C VÀ ÀO T O TR NG B NÔNG NGHI P VÀ PTNT I H C TH Y L I NGUY N VI T NÂNG CAO CH T L NG CÔNG TÁC L A CH N NHÀ TH U XÂY L P T I CHI C C PHÁT TRI N NÔNG THÔN N I LU N V N TH C S N I, N M 2018 B GIÁO D C VÀ ÀO T O TR NG B NÔNG NGHI P VÀ PTNT I H C TH Y L I NGUY N VI T NÂNG CAO CH T L NG CÔNG TÁC L A CH N NHÀ TH U XÂY L P T I CHI C C PHÁT TRI N NÔNG THÔN N I Chuyên ngành: Qu n xây d ng Mã s : NG IH 60-58-03-02 NG D N KHOA H C: PGS.TS D N I, N M 2018 ng c Ti n L I CAM OAN Tôi đ c hi u v hành vi vi ph m s trung th c h c thu t Tôi cam k t b ng danh d cá nhân r ng nghiên c u này t th c hi n không vi ph m yêu c u v s trung th c h c thu t Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên c u c a riêng Các s li u nêu lu n v n trung th c, có ngu n g c rõ ràng Nh ng k t lu n khoa h c c a lu n v n ch a t ng đ c công b b t k cơng trình khác Tác gi Lu n v n Nguy n Vi t i L I CÁM N Sau m t th i gian h c h i, tìm hi u nghiên c u v n đ liên quan đ n đ u th u nói chung đ u th u d án xây l p Chi c c Phát tri n nông thôn N i làm ch đ u t nói riêng n lu n v n th c s c a tơi hồn thành ti n đ , đáp ng yêu c u theo quy đ nh Tr PGS.TS D NG C TI N, ng c h t, cho phép bày t lòng bi t i t n tình h n t i ng d n v m t khoa h c đ tơi có th hồn thành quy n Lu n v n Tôi c ng xin chân thành c m n Th y giáo, Cơ giáo khoa Cơng trình, th y cơng tác t i phòng h c sau i h c tr ng t o i i h c Th y l i, trân tr ng c m n Chi c c Phát tri n nông thôn N i cung c p cho nh ng tài li u c n thi t đ nghiên c u đ tài Cu i xin c m n lãnh đ o T ng c c Th y l i t o u ki n v th i gian cho nghiên c u thành công lu n v n c a Do th i gian nghiên c u kinh nghi m c a b n thân h n ch nên lu n v n không th tránh kh i nh ng sai sót, tác gi r t mong nh n đ c a đ c gi Xin trân tr ng c m n! ii c s đóng góp quý báu M CL C DANH M C HÌNH NH .v DANH M C B NG BI U vi DANH M C CÁC T M VI T T T vii U 1 Tính c p thi t c a M c đích c a it 3.1 tài tài ng, ph m vi ph it ng pháp nghiên c u ng nghiên c u .2 3.2 Ph m vi nghiên c u 3.3 Ph ng pháp nghiên c u Ý ngh a khoa h c th c ti n c a đ tài .2 4.1 Ý ngh a khoa h c 4.2 Ý ngh a th c ti n K t qu đ t đ c N i dung c a lu n v n .3 CH NG T NG QUAN V CÔNG TÁC L A CH N NHÀ TH U XÂY L P 1.1 Khái quát chung v đ u th u 1.2 Vai trò đ c m c a ho t đ ng đ u th u 1.2.1 Vai trò c a ho t đ ng đ u th u .7 1.2.2 c m c a ho t đ ng đ u th u 10 1.3 Nh ng hình th c, ph ng th c l a ch n nhà th u c a d án .11 1.3.1 Nh ng hình th c l a ch n nhà th u c a d án .11 1.3.2 Ph ng th c l a ch n nhà th u 14 1.4 Tình hình chung v cơng tác đ u th u xây l p t i Vi t Nam hi n 16 1.4.1 Th c tr ng v công tác đ u th u xây l p hi n .16 1.4.2 V n đ pháp c a đ u th u ho t đ ng xây d ng 19 1.5 M t s tình hu ng x y sau th c hi n công vi c l a ch n nhà th u xây l p 21 1.5.1 Nguyên t c x tình hu ng 21 1.5.2 Th m quy n x tình hu ng đ u th u 21 iii 1.5.3 M t s tình hu ng hay x y đ u th u xây l p cách gi i quy t 21 1.6 K t lu n Ch ng 31 CH NG M T S LU N C B N V L A CH N NHÀ TH U XÂY L P TRONG CÁC D ÁN U T XÂY D NG 32 2.1 C s pháp v đ u th u 32 2.1.1 B n ch t pháp đ u th u 32 2.1.2 Các v n b n pháp lu t quy đ nh v l a ch n nhà th u xây l p 33 2.2 Quy trình l a ch n nhà th u 37 2.3 Nh ng y u t nh h ng đ n ch t l ng công tác l a ch n nhà th u xây l p 41 2.3.1 N ng l c kinh nghi m c a nhà th u 41 2.3.2 Tiêu chu n đánh giá v k thu t 43 2.4 K t lu n Ch ng 45 CH NG GI I PHÁP NÂNG CAO CH T L NG CÔNG TÁC L A CH N NHÀ TH U XÂY L P T I CHI C C PHÁT TRI N NÔNG THÔN N I 46 3.1 Gi i thi u chung 46 3.1.1 Gi i thi u v Chi c c Phát tri n nông thôn N i 46 3.1.2 Gi i thi u v d án Xây d ng, nâng c p c i t o h th ng giao thông nông thôn đ a bàn xã huy n Sóc S n 47 3.2 Nh ng yêu c u công tác l a ch n nhà th u xây l p th c hi n d án 50 3.2.1 Yêu c u v th t c đ u th u 50 3.2.2 Yêu c u v xây l p 61 3.2.3 Yêu c u v ti n đ th c hi n 61 3.2.4 Yêu c u v k thu t 62 3.3 xu t m t s gi i pháp nâng cao ch t l ng công tác l a ch n nhà th u xây l p 63 3.3.1 Nguyên t c đ xu t gi i pháp 63 3.3.2 M t s gi i pháp nâng cao ch t l 3.4 K t lu n ch ng công tác l a ch n nhà th u xây l p 63 ng 71 K T LU N 72 TÀI LI U THAM KH O 73 iv DANH M C HÌNH NH Hình 1.1 S đ khái qt ho t đ ng đ u th u Hình 1.2 M i quan h ch th tham gia ho t đ ng đ u th u Hình 2.1 Tóm t t quy trình l a ch n nhà th u xây l p 41 Hình 3.1 S đ b máy t ch c c a Chi c c PTNT N i 47 v DANH M C B NG BI U B ng 1.1 Nh ng ph ng th c l a ch n nhà th u 15 B ng 1.2 K t qu đ u th u t n m 2008-2012 18 B ng 2.1 u, nh c m c a ph ng pháp đánh giá H s đ xu t k thu t 45 B ng 3.1 T ng h p quy mô đ u t c a d án 49 B ng 3.2 Tiêu chu n đánh giá v n ng l c kinh nghi m 54 B ng 3.3 Các tiêu chí đánh giá v m t k thu t 56 B ng 3.4 Xác đ nh t m quan tr ng c a ch tiêu 66 B ng 3.5 xu t tiêu chu n đánh giá k thu t theo ph vi ng pháp ch m m 67 DANH M C CÁC T BMT Bên m i th u C T Ch đ u t CP Chính ph BXD B Xây d ng HSDT H s d th u HSMQT H s m i quan tâm HSMT H s m i th u HSMST H s m i s n KH T K ho ch đ u t LCNT L a ch n nhà th u N Ngh đ nh NTM Nông thôn m i PTNT Phát tri n nông thôn Q Quy t đ nh QH Qu c H i QLDA Qu n d án TCVN Tiêu chu n Vi t Nam TT Thông t UBND y ban nhân dân vii VI T T T 3.2.4 Yêu c u v k thu t Bao g m n i dung ch y u sau: - Các quy đ nh, quy trình, quy ph m áp d ng cho vi c thi cơng, nghi m thu cơng trình - Các yêu c u v t ch c k thu t thi công, giám sát; - Các yêu c u v ch ng lo i, ch t l ph ng v t li u, thi t b (kèm theo tiêu chu n v ng pháp th ); - Các u c u v trình t thi cơng: n v d th u ph i trình bày đ y đ bi n pháp thi công theo yêu c u sau: + Công tác chu n b tr c thi cơng: u c u trình bày cơng tác huy đ ng nhân l c, thi t b dùng cho cơng trình, xây d ng lán tr i ph c v thi công, bi n pháp t ch c thí nghi m hi n tr + ng i v i cơng trình t m ph c v thi cơng: u c u đ i v i cơng trình t m ph c v thi công ph i đ m b o ch c ch n, an toàn, h p v sinh m quan + Yêu c u nhà th u l p s đ t ch c công tr ng, danh sách cán b ch ch t ph c v thi cơng gói th u, danh sách cơng nhân d ki n tham gia thi cơng + Trình bày đ y đ bi n pháp an toàn lao đ ng, đ m b o v sinh môi tr ng, phòng ch ng cháy n , đ m b o an tồn cho cơng trình k c n q trình thi cơng - Các u c u v v n hành th nghi m, an toàn; - Các yêu c u v phòng, ch ng cháy, n ; - Các yêu c u v v sinh môi tr ng; - Các yêu c u v an toàn lao đ ng; - Bi n pháp huy đ ng nhân l c thi t b ph c v thi công; - Yêu c u v bi n pháp t ch c thi công t ng th h ng m c; - Yêu c u v h th ng ki m tra, giám sát ch t l 62 ng c a nhà th u; xu t m t s gi i pháp nâng cao ch t l 3.3 l p ng công tác l a ch n nhà th u xây 3.3.1 Nguyên t c đ xu t gi i pháp - m b o hi u qu tài th i gian: Chi phí th c hi n d án nh t mà v n đ t đ c yêu c u v ch t l m c ti t ki m ng m t kho ng th i gian th c hi n ng n nh t; - Nguyên t c c nh tranh: T o u ki n cho nhà th u c nh tranh v i ph m vi r ng nh t có th ; - Nguyên t c công b ng: ph i đ m b o t t c nhà th u tham gia đ u th u d án đ u c đ i x nh nhau, tránh tình tr ng móc ngo c, thao túng q trình đ u th u; - Nguyên t c minh b ch: ây m t nguyên t c quan tr ng nh ng khó th c hi n khó ki m tra nh t T t c n i dung trình l a ch n nhà th u đ u ph i đ c nêu rõ ràng, c th , d hi u; tránh tình tr ng nêu chung chung, gây hi u nh m cho bên tham d th u 3.3.2 M t s gi i pháp nâng cao ch t l 3.3.2.1 T ng c ng công tác l a ch n nhà th u xây l p ng tính c nh tranh, minh b ch t ch c đ u th u (1) Áp d ng hình th c đ u th u r ng rãi * C s lu n cho vi c đ xu t: Do tính ch t c a d án có nhi u gói th u quy mô nh b i c nh th c hi n ch y u yêu c u nhanh v ti n đ nên nhi u gói th u v n đ c áp d ng hình th c ch đ nh th u, hình th c làm gi m tính c nh tranh, khơng u tiên t o u ki n đ nhà th u thi công t i đ a ph c cho ng tham gia * Gi i pháp th c hi n: Hình th c đ u th u r ng rãi hình th c phát huy đ c u m c a công tác đ u th u nh tính c nh tranh cao, h n ch tiêu c c, công khai minh b ch, công b ng đ l a ch n đ c nhà th u t t nh t, phù h p nh t v i gói th u qua cơng tác đ u th u, đem l i hi u qu cho d án th c hi n bi n pháp này, t l p d án, đ n v có 63 liên quan nh T v n l p d án, ph i đ a k ho ch đ u th u vào d án, Bên m i th u đ xu t t p trung s d ng hình th c đ u th u r ng rãi n cn cho gói th u d án, bên c nh c quan th m đ nh, ng i có th m quy n c áp d ng quy t đ nh ph i c n c vào quy đ nh c a pháp lu t đ u th u yêu c u c a d án mà ki m soát ch t ch hình th c đ u th u đ đ m b o ch có gói th u yêu c u m i đ c áp d ng hình th c khơng ph i đ u th u r ng rãi Tác gi lu n v n khơng hồn tồn đ ng ý v i vi c ph i áp d ng hình th c cho t t c gói th u xây l p d án đ c đ a theo quy đ nh pháp lu t th i gian t ch c đ u th u b ng hình th c dài, mà yêu c u c a d án c n thi t ph i hồn thành vòng 150 ngày; bên c nh quy mơ c a gói th u l i đ n gi n, không yêu c u cao v k thu t nên có nh ng gói th u c n thi t ph i áp d ng hình th c đ u th u h n ch hay ch đ nh th u đ đ y nhanh ti n đ th c hi n (2) S d ng hình th c đ u th u qua h th ng m ng đ u th u qu c gia * C s lu n cho vi c đ xu t: S phát tri n c a mơ hình đ u th u n t làm thay đ i ph ng th c đ u th u mà lâu v n áp d ng đem l i nh ng l i ích to l n cho xã h i, đ c bi t s ti t gi m chi phí th c hi n nh chi phí in n tài li u, chi phí l i…giúp đ y nhanh th i gian l a ch n nhà th u, ti t ki m chi cho ngân sách Thành ph Theo báo cáo c a n c phát tri n, đ u th u qua m ng có th ti t ki m chi phí t 3-20% giá tr đ u th u, trung bình 10%; t i Vi t Nam, t ng giá tr gói th u th c hi n theo Lu t u th u hàng n m kho ng 20% GDP (h n 20 t USD) s đ c t ng lên 2-3 l n nh ng n m t i, nh v y n u áp d ng đ u th u qua m ng s mang l i hi u qu kinh t không h nh * Gi i pháp th c hi n: N c ta có m t h th ng pháp lu t quy đ nh t qua m ng Lu t u th u n m 2013 có c m t Ch ng đ i c th v hình th c đ u th u ng (ch ng VII) quy đ nh v vi c l a ch n nhà th u, nhà đ u t qua m ng liên B K ho ch & u t -Tài ban hành Thông t quy đ nh chi ti t v đ u th u qua m ng Cùng v i t ch c b máy h t ng thông tin t ng đ i đ y đ hồn ch nh Do đó, vi c áp d ng hình th c hi n t i kh thi hi u qu 64 t ch c th c hi n ng i có th m quy n ph i quy t đ nh áp d ng hình th c K ho ch LCNT Bên m i th u, nhà th u ph i th c hi n đ ng tham gia khai báo thông tin H th ng m ng đ u th u qu c gia Quy trình l a ch n nhà th u đ c th c hi n qua m ng internet, g m: ng t i thông tin đ u th u, phát hành HSMT; n p, rút HSDT; m th u; đánh giá h s d s n, h s quan tâm, h s d th u, h s đ xu t; thông báo k t qu l a ch n nhà th u, nhà đ u t Vi c giao d ch qua m ng đ c th c hi n b ng v n b n n t , nh ng v n b n đ c coi v n b n g c, có giá tr pháp nh v n b n gi y bên tham d ph i ch u trách nhi m v n i dung v n b n đ ng t i H th ng m ng đ u th u Qu c gia c ng s đ đ m b o công khai, không h n ch truy c p, ti p c n thông tin tránh đ c c tình tr ng thơng th u H th ng đ m b o ho t đ ng liên t c, n đ nh, an tồn thơng tin 3.3.2.2 Nâng cao ch t l ng l p H s m i th u (1) C s lu n cho vi c đ xu t H s m i th u y u t ch đ o quy t đ nh đ n k t qu c a ho t đ ng đ u th u ho t đ ng đ u t HSMT ph i th hi n đ c chi ti t yêu c u c a d án, c ng nh tiêu chu n đánh bên m i th u yêu c u HSMT đ c dùng làm th c đo cho HSDT sau này, HSMT c n ph i đ m b o đ y đ n i dung quan tr ng, c n thi t đ ng th i ph i đ l p HSDT hay th c trình bày d hi u tránh gây hi u nh m cho nhà th u ng th o h p đ ng sau HSMT đ c chu n b t t s t o u ki n thu n l i cho nhà th u l p HSDT c trình xét th u, đánh giá, so sánh HSDT Ng c l i n u không làm t t khâu s gây sai l m, hi u l m d n đ n s lúng túng cho nhà th u, c ng nh vi c tính tốn sai l ch giá tr gói th u, th m chí n nhà th u không đ m b o u ki n tiên quy t tham gia đ u th u Bên c nh đó, HSMT nh h hay nh h ng đ n trình giám sát, phê t k t qu đ u th u ng đ n tranh ch p th ng th o h p đ ng, ch m ti n đ c a d án (2) Gi i pháp th c hi n * Th nh t: Xây d ng tiêu chu n đánh giá v k thu t HSMT Th c t ph n tiêu chu n đánh giá v k thu t nêu HSMT c a gói th u thu c d án giao thơng xã đ u s d ng tiêu chí đ t, không đ t đ đánh giá, vi c chung chung ch t l ng c ng khơng đ c đánh giá xác 65 C n c Thông t s 03/2015/TT-BKH T [9] ngày 06/5/2015 Quy đ nh chi ti t l p HSMT xây l p tác gi đ xu t áp d ng ph ng pháp ch m m theo thang m 100 đ xây d ng tiêu chu n đánh giá v k thu t HSMT (HSDT có t ng s m k thu t l n h n 70 m đ c đánh giá đ t yêu c u v m t k thu t), vi c s đánh giá phân lo i xác đ -B c nhà th u tham d , c th nh sau: c 1: Xác đ nh ch tiêu đánh giá v m t k thu t, g m ch tiêu sau: + M c đ đáp ng đ i v i trang thi t b thí nghi m, ki m tra hi n tr ng (TN); + Tính h p kh thi c a gi i pháp k thu t, bi n pháp t ch c thi công phù h p v i đ xu t v ti n đ thi công (BP); + B o đ m v sinh mơi tr ng, phòng cháy, ch a cháy, an tồn lao đ ng (MT); + M c đ đáp ng c a v t t , thi t b thi công (TB); + Các bi n pháp b o đ m ch t l ng b o hành gói th u (BH); + Ti n đ thi công (T ) -B c 2: Xác đ nh t m quan tr ng c a ch tiêu (W) b ng ph ng pháp ma tr n vuông Warkentin Do d án yêu c u nhanh v ti n đ th c hi n, ngu n v n cho d án đ c b trí s n sàng nên tác gi đ xu t u tiên (t ng t m quan tr ng) ch tiêu liên quan đ n ti n đ thi công (ch tiêu BP T ) B ng 3.4 Xác đ nh t m quan tr ng c a ch tiêu TN BP MT TB BH TN 2 BP 4 MT 2 TB BH T T T ng W 0.08 18 0.25 0.1 3 13 0.18 2 0.13 3 18 0.25 T ng 66 -B c 3: Xây d ng b ng tiêu chu n đánh giá v k thu t c a nhà th u thi công theo thang m 100, chi ti t B ng 3.5 d B ng 3.5 i đây: xu t tiêu chu n đánh giá k thu t theo ph N i dung đánh giá ng pháp ch m m Ch m m (thang m 100) i m t i đa i mt i thi u Tính h p kh thi c a gi i pháp k thu t, bi n pháp t ch c thi công phù h p v i đ xu t v ti n đ thi công (BP) 25 18 1.1 Thuy t minh bi n pháp thi công th hi n đ c gi i pháp t ch c thi công đ t ch t l ng, đ t th i gian theo ti n đ v ch 13 10 1.2 Các b n v gi i pháp k thu t thi công th hi n đ y đ gi i pháp đ thi công vi c t ch c thi công 12 M c đ đáp ng c a v t t , thi t b thi công (TB) 18 12 2.1 Các lo i máy móc thi t b ph c v cho công tác thi công ph i đ c li t kê có ch ng nh n xu t x ng, n m s n xu t, công su t, tính n ng s d ng, tình tr ng s d ng; S phù h p v máy móc thi t b v i yêu c u thi công cơng trình, s l ng cơng su t đ đáp ng yêu c u 2.2 Thuy t minh đ y đ , rõ ràng vi c l a ch n ch ng lo i v t t , n i s n xu t, s l ng, v n chuy n… M c đ đáp ng đ i v i trang thi t b thí nghi m, ki m tra hi n tr ng (TN) 3.1 Kê khai d ng c , thi t b ki m tra ch ng minh ch t l ng, xu t x 3.2 Có thuy t minh ph ng pháp ki m tra, s l m u th ch ng lo i thi t b ki m tra ng 4 Các bi n pháp b o đ m ch t l ng b o hành gói th u (BH) Thuy t minh bi n pháp đ m b o ch t l ng b o 13 67 N i dung đánh giá Ch m m (thang m 100) i m t i đa i mt i thi u hành cho gói th u Ti n đ thi công (T ) 25 18 5.1 Bi u đ t ng ti n đ thi công: Th hi n th i gian b t đ u, th i gian hoàn thành s ph i h p gi a công tác, t đ i 6,5 5.2 V bi u đ huy đ ng nhân l c, v t li u, thi t b 6,5 5.3 Thuy t minh bi n pháp b o đ m ti n đ thi công M c đ b o đ m v sinh mơi tr ch a cháy, an tồn lao đ ng (MT) 10 6.1 Thuy t minh gi i pháp phòng cháy, n cho tồn b cơng trình, thi t b , kho bãi, lán tr i 3,5 6.2 Gi i pháp an toàn lao đ ng v sinh mơi tr 3,5 100 70 ng, phòng cháy, T ng c ng * Th hai: T ng c ng ng qu n nhân l c, máy móc thi t b bi n pháp t ch c thi công HSMT Trong HSDT nhà th u c n c vào n i dung yêu c u HSMT c a bên m i th u đ b trí nhân l c, thi t b , máy móc, ph đáp ng, phù h p v i ti n đ , ch t l nhà th u xây l p th ng án t ch c thi cơng cho gói th u đ m b o ng theo yêu c u c a gói th u Tuy nhiên, th c t ng s d ng ph ng án HSMT ch nh s a gi m m t chút cho phù h p v ti n đ , bi n pháp t ch c xây d ng, ch không nghiên c u, đ xu t nhi u ph ng án thay th t t, có nhi u u m, phù h p v i đ c m d án h n V máy móc, thi t b thi cơng nhà th u đ a HSDT đáp ng yêu c u c a gói th u nh ng ph n l n ho c tồn b máy móc thi t b c a nhà th u nhà th u th c hi n nhi u d án lúc Do v y sau đ c l a ch n, nhà th u khơng b trí đ thi t b máy móc nh HSDT ph i chia s cho nhi u d án đ m b o s d ng đ s l ng thi t b , máy móc thi cơng nh HSDT ph c v cho thi cơng gói th u, đ ngh nhà th u ph i có cam k t b ng v n b n tài li u ch ng 68 th c v i ch đ u t s d ng s l ng máy móc, thi t b thi công ho c lo i khác có cơng su t cao h n kèm theo danh sách c th lo i máy móc thi t b ph i có cơng tr ng (chi ti t t ng th i m, giai đo n thi công theo ti n đ thi côngnhà th u đ m b o s l ng máy móc khác nhau) Trong q trình th c hi n, đ ngh t v n giám sát ki m tra s l ng, cơng su t, tình tr ng ho t đ ng c a lo i máy móc hàng ngày so v i n i dung cam k t, Ch đ u t c n c vào đ qu n s l b máy móc cơng tr có ph ng thi t ng c a nhà th u, n u thi u yêu c u b sung, n u máy h ng ng án s a ch a, thay th , tránh tình tr ng máy móc, thi t b ch li t kê chung chung HSDT, h p đ ng mà khơng quy đ nh c th , có danh m c chi ti t, thi công nhà th u t b trí u chuy n gây khó kh n cho ch đ u t công tác qu n thi t b công tr 3.3.2.3 Nâng cao ch t l ng ng công tác đánh giá HSDT (1) C s lu n cho vi c đ xu t ánh giá h s d th u m t cơng vi c khó quan tr ng mà có nhi u nhà th u tham d , công vi c quy t đ nh đ l a ch n đ n v th c hi n gói th u Tuy nhiên không ph i th mà kéo dài th i gian đánh giá, gây thi t h i cho nhà th u th i gian ch đ i lâu s n giá c bi n đ ng nh h ng x u đ n ch t l ng cơng trình nhà th u trúng th u s tìm cách thay th v t li u r ti n, không đ m b o ch t l ng cho vào công tr ng Th i gian đánh giá đ c rút ng n nhi u t t, Lu t đ u th u có quy đ nh th i gian đánh giá t i đa 45 ngày đ i v i đ u th u n c k t ngày có th i m đóng th u đ n ngày bên m i th u trình ch đ u t phê t k t qu l a ch n nhà th u (2) Gi i pháp th c hi n Theo quy đ nh i u 16 c a Lu t đ u th u s 43/2013, u ki n đ i v i cá nhân tham gia ho t đ ng đ u th u ph i có ch ng ch đào t o v đ u th u có trình đ chun môn, n ng l c, kinh nghi m, ngo i ng phù h p v i yêu c u c a gói th u, d án, tr cá nhân thu c nhà th u, nhà đ u t Theo quy đ nh c a Thông t 03/2016/TT-BKH T [19] ngày 05/5/2016 cá nhân tham gia tr c ti p vào vi c l p h s m i quan tâm, h s m i s n, h s m i 69 th u, h s yêu c u; đánh giá h s quan tâm, h s d s n, h s d th u, h s đ xu t; th m đ nh k t qu m i quan tâm, k t qu m i s n, k t qu l a ch n nhà th u thu c t ch c đ u th u chuyên nghi p, doanh nghi p, đ n v ho t đ ng t v n đ u th u, ban qu n d án chuyên nghi p, đ n v mua s m t p trung ph i có ch ng ch hành ngh ho t đ ng đ u th u Do có cán b Chi c c có chun mơn v xây d ng đ u th u nên Bên m i th u có th l a ch n gi i pháp thuê t ch c t v n đ u th u chuyên nghi p có đ u ki n n ng l c đ l p HSMT, đánh giá HSDT ho c thuê chuyên gia có kinh nghi m phù h p v i gói th u đ b sung vào v trí thi u t chuyên gia ch m th u T chuyên gia xét th u ph i có tính chun nghi p cao, thành viên t chuyên gia ph i đáp ng yêu c u sau: + Am hi u pháp lu t v đ u th u, ý đ n vi c c p nh t th h ng xuyên quy đ nh, ng d n m i có liên quan Có ch ng ch hành ngh đ u th u tham gia tr c ti p vào vi c đánh giá HSDT gói th u t ng t + Có ki n th c, hi u bi t kinh nghi m v qu n d án Không nên b trí cán b m i làm vi c ch a có ki n th c, kinh nghi m tham gia t chuyên gia xét th u Ch đ u t quy đ nh s n m kinh nghi m c a ng viên đ làm c n c n ch n, thông th c ch n vào t chuyên gia xét th u ng n m kinh nghi m + Có b n l nh v ng vàng, khơng b mua chu c; ngồi t chuyên gia xét th u chuyên nghi p ph i b o đ m yêu c u c a m t đ n v công tác chuyên nghi p, ph i t o thành m t nhóm làm vi c hi u qu , đ m b o công vi c chuyên môn xét th u th c s khách quan, vô t , l a ch n nhà th u ph i đ m b o th t s cơng b ng, bình đ ng 3.3.2.4 Nâng cao n ng l c đ i ng cán b , công ch c, viên ch c tham gia d án (1) C s lu n cho vi c đ xu t L a ch n nhà th u công vi c ng i th c hi n, tr c ti p bên m i th u đ ng t ch c th c hi n, v y nhân s d án ph i nh ng ng i có trình đ chuyên môn, nghi p v cao v xây d ng am hi u quy đ nh c a pháp lu t v qu n d án đ u th u Th c t hi n cán b Ban QLDA r t am hi u quy đ nh c a pháp lu t v xây d ng, nh ng l i có cán b có trình đ , kinh nghi m v xây d ng, c ng thêm nhi m v qu n nhà n 70 c v l nh v c phát tri n nông thôn theo ch c n ng nhi m v đ c giao nên s m t tr ng i th c hi n công tác l a ch n nhà th u cho d án ây đ ch t l c coi bi n pháp c p bách lâu dài nh m nâng cao ng công tác l a ch n nhà th u Ban QLDA nói chung d án giao thơng nơng thơnnói riêng d án khác sau (2) Gi i pháp th c hi n Do đ nâng cao hi u qu công tác l a ch n nhà th u trong Chi c c tr ch t ph i có bi n pháp đ i m i, c i ti n c c u t ch c nhân s Ban QLDA nh sau: - Xây d ng m t t chuyên trách v đ u th u, t cơng tác s chu n hóa khâu trình đ u th u c a Ban, tr c ti p theo dõi tham gia vào b trình đ u th u d i s u hành c a tr ng Ban c c a quy ng th i, b ph n c ng t ng k t tính tốn hi u qu công tác đ u th u v m t chi phí nguyên t c, ch nh ng thi u sót phê bình cá nhân n ng l c, đ a bi n pháp kh c ph c cho công tác đ u th u s p t i - Tuy n d ng nh ng cán b có trình đ , kinh nghi m, yêu c u v i nh ng cán b ph i có t i thi u 05 n m làm công vi c liên quan đ n xây d ng t t nghi p i h c tr lên chuyên ngành k thu t xây d ng, ph i có ch ng ch hành ngh đ u th u ch ng ch qu n d án - Th ng xuyên cho cán b c a Chi c c (tr c ti p cán b Ban QLDA) tham gia khóa h c hay bu i t p hu n đ c t ch c ng n h n hay dài h n chuyên sâu v l nh v c chuyên môn, chuyên ngành, nghi p v đ u th u; h c t p, rút kinh nghi m t trình đ u th u c a t ch c đ u th u khác nh ng vi c giúp cho cán b , công ch c n m ch c quy đ nh v đ u th u ti p c n v i nh ng thay đ i m i đ áp d ng cho công tác qu n th c hi n d án đ 3.4 K t lu n ch Ch c phù h p ng ng c a Lu n v n gi i thi u v D án xây d ng, nâng c p c i t o h th ng giao thơng nơng thơn xã huy n Sóc S n, thành ph N i Chi c c PTNT N i đ n v đ c giao làm ch đ u t d án Tác gi c ng trình bày chi ti t nh ng yêu c u đ i v i công tác l a ch n nhà th u cho d án Trên c s đ xu t nh ng gi i pháp c n thi t đ nâng cao ch t l ng công tác l a ch n nhà th u th c hi n d án 71 K T LU N Công tác l a ch n nhà th u xây l p c a m t d án có th coi c t lõi c a vi c xây d ng cơng trình Nó có ý ngh a to l n nh h cơng trình Ch đ u t có l a ch n đ m i t o đ làm l i đ ng đ n ch t l c nhà th u t t, đáp ng yêu c u đ c nh ng cơng trình đ m b o ch t l c cho ngân sách nhà n ng thi cơng xây d ng ng, giúp nâng cao uy tín cho mình, c M t khác, thơng qua vi c l a ch n nhà th u cho gói th u xây l p, nhà th u có c h i ch ng minh n ng l c xây d ng c a m i m t s t ng kh n ng th ng th u ngày phát tri n v cơng trình khác, giúp doanh nghi p n xa h n n a Xu t phát t nh ng ki n th c c b n v đ u th u xây l p nh khái ni m, vai trò, đ c m c a đ u th u, quy trình đ u th u, hình th c ph ng th c l a ch n nhà th u…cùng v n b n quy ph m pháp lu t liên quan đ n ho t đ ng đ u th u xây l p, tác gi ch th c tr ng công tác đ u th u hi n nay, nêu lên nh ng y u t h nh ng đ n công tác l a ch n nhà th u xây l p Tác gi v n d ng nh ng lu n c b n đ đ a nh ng gi i pháp nh m nâng cao ch t l th u xây l p t i Chi c c PTNT N i, đ i t d ng c i t o h th ng giao thông nông thôn c c PTNT N i đ ng công tác l a ch n nhà ng c th xã huy n Sóc S n, N i” Chi c giao làm ch đ u t , bao g m gi i pháp là: t ng c c nh tranh, minh b ch t ch c đ u th u; Nâng cao ch t l ch t l “d án xây ng tính ng HSMT; Nâng cao ng cơng tác đánh giá HSDT; Nâng cao n ng l c đ i ng cán b , công ch c, viên ch c tham gia d án Nh ng gi i pháp không ch áp d ng cho Chi c c PTNT mà có th làm tài li u tham kh o cho Ban Qu n d án đ u t xây d ng Do u ki n kh n ng có h n c a b n thân, kinh nghi m th c t ch a nhi u, nên trình nghiên c u lu n v n không tránh kh i nh ng thi u sót h n ch Tác gi mong nh n đ c s góp ý chân thành t th y, cô giáo đ lu n v n đ hoàn thi n h n n a Trân tr ng c m n! 72 c TÀI LI U THAM KH O [1] Qu c h i n c CHXHCN Vi t Nam “Lu t s 43/2013/QH13: Lu t u th u.” Vi t Nam 2013 [2] Qu c h i n c CHXHCN Vi t Nam “Lu t s 61/2005/QH11: Lu t u th u.” Vi t Nam 2005 [3] Nhi u tác gi Pháp lu t v đ u th u d i góc nhìn phân tích sách N i: H c vi n cán b qu n xây d ng đô th , 2017 [4] Lu t D ng Gia “ u nh c m c a đ u th u qua m ng.” Internet: https://hoidapphapluat.vn/uu-nhuoc-diem-cua-dau-thau-qua-mang 05/2018 [5] Qu c h i n c CHXHCN Vi t Nam ‘Lu t s 38/2009/QH12: S a đ i, b sung m t s u c a lu t liên quan đ n đ u t xây d ng c b n.” Vi t Nam 2009 [6] Chính ph n c CHXHCN Vi t Nam “Ngh đ nh s 63/2014/N -CP v Quy đ nh chi ti t thi hành m t s u c a Lu t u th u v l a ch n nhà th u.” Vi t Nam 2014 [7] Chính ph n c CHXHCN Vi t Nam “Ngh đ nh s 30/2015/N -CP Quy đ nh chi ti t thi hành m t s u c a Lu t u th u v l a ch n nhà đ u t ” Vi t Nam 2015 [8] B K ho ch u t , B Tài “Thơng t liên t ch s 07/2015/TTLTBKH T-BTC v quy đinh vi c cung c p, đ ng t i thông tin v đ u th u l a ch n nhà th u qua m ng.” Vi t Nam 2015 [9] B K ho ch u t “Thông t s 03/2015/TT-BKH T v Quy đ nh chi ti t l p h s m i th u xây l p.” Vi t Nam 2015 [10] B K ho ch u t “Thông t s 05/2015/TT-BKH T Quy đ nh chi ti t l p h s m i th u mua s m hàng hóa.” Vi t Nam 2015 [11] Qu c h i n c CHXHCN Vi t Nam “Lu t s 47/2010/QH12: Lu t Các t ch c tín d ng.” 2010 [12] B K ho ch u t “Thông t s 11/2015/TT-BKH T Quy đ nh chi ti t l p h s yêu c u đ i v i ch đ nh th u, chào hàng c nh tranh.” Vi t Nam 2015 [13] Lê Thanh Tùng “Hồn thi n cơng tác qu n nhà n c v đ u th u t i UBND qu n Hoàng Mai, thành ph N i.” Lu n v n th c s , Tr ng i h c Th y l i, N i, 2016 [14] B K ho ch u t “Thông t s 01/2010/TT-BKH v Quy đ nh chi ti t l p H s m i th u xây l p.” Vi t Nam 2010 [15] B K ho ch u t “Thông t s 10/2015/TT-BKH T v Quy đ nh chi ti t v k ho ch l a ch n nhà th u.” Vi t Nam 2015 73 [16] B K ho ch u t “Thông t s 19/2015/TT-BKH T v Quy đ nh chi ti t l p báo cáo th m đ nh trình t ch c l a ch n nhà th u.” Vi t Nam 2015 [17] B K ho ch u t “Thông t s 23/2015/TT-BKH T Quy đ nh chi ti t l p báo cáo đánh giá h s d th u.” Vi t Nam 2015 [18] Nhi u tác gi “H s m i th u gói th u s 11: xây d ng n đ ng giao thông nông thôn đ a bàn xã B c S n.” Vi t Nam 2015: N i [19] B K ho ch u t “Thông t s 03/2016/TT-BKH T Quy đ nh chi ti t đ i v i ho t đ ng đào t o, b i d ng v đ u th u.” Vi t Nam 2016 74 ENDNOTE (b trang cu i này) Qu c h i n 2013 c CHXHCN Vi t Nam, Lu t s 43/2013/QH13: Lu t u th u Qu c h i n 2005 c CHXHCN Vi t Nam, Lu t s 61/2005/QH11: Lu t u th u Nhi u tác gi , Pháp lu t v đ u th u d i góc nhìn phân tích sách 2017: H c vi n cán b qu n xây d ng đô th , N i Lu t D Qu c h i n c CHXHCN Vi t Nam, Lu t s 38/2009/QH12: S a đ i, b sung m t s u c a lu t liên quan đ n đ u t xây d ng c b n 2009 Chính ph n c CHXHCN Vi t Nam, Ngh đ nh s 63/2014/N -CP v Quy đ nh chi ti t thi hành m t s u c a Lu t u th u v l a ch n nhà th u 2014 Chính ph n c CHXHCN Vi t Nam, Ngh đ nh s 30/2015/N -CP Quy đ nh chi ti t thi hành m t s u c a Lu t u th u v l a ch n nhà đ u t 2015 B K ho ch u t and B Tài chính, Thơng t liên t ch s 07/2015/TTLTBKH T-BTC v quy đinh vi c cung c p, đ ng t i thông tin v đ u th u l a ch n nhà th u qua m ng 2015 B K ho ch u t , Thông t s 03/2015/TT-BKH T v Quy đ nh chi ti t l p h s m i th u xây l p 2015 10 B K ho ch u t , Thông t s 05/2015/TT-BKH T Quy đ nh chi ti t l p h s m i th u mua s m hàng hóa 2015 11 Qu c h i n c CHXHCN Vi t Nam, Lu t s 47/2010/QH12: Lu t Các t ch c tín d ng 2010 12 B K ho ch u t , Thông t s 11/2015/TT-BKH T Quy đ nh chi ti t l p h s yêu c u đ i v i ch đ nh th u, chào hàng c nh tranh 2015 13 Lê Thanh Tùng, Hồn thi n cơng tác qu n nhà n c v đ u th u t i UBND qu n Hoàng Mai, thành ph N i 2016, Tr ng i h c Th y l i: N i 14 B K ho ch u t , Thông t s 01/2010/TT-BKH v Quy đ nh chi ti t l p H s m i th u xây l p 2010 15 B K ho ch u t , Thông t s 10/2015/TT-BKH T v Quy đ nh chi ti t v k ho ch l a ch n nhà th u 2015 16 B K ho ch u t , Thông t s 19/2015/TT-BKH T v Quy đ nh chi ti t l p báo cáo th m đ nh trình t ch c l a ch n nhà th u 2015 ng Gia, u nh c m c a đ u th u qua m ng 05/2018 75 17 B K ho ch u t , hông t s 23/2015/TT-BKH T Quy đ nh chi ti t l p báo cáo đánh giá h s d th u 2015 18 Nhi u tác gi , H s m i th u gói th u s 11: xây d ng n đ thông nông thôn đ a bàn xã B c S n 2015: N i 19 B K ho ch u t , Thông t s 03/2016/TT-BKH T Quy đ nh chi ti t đ i v i ho t đ ng đào t o, b i d ng v đ u th u 2016 76 ng giao ... v công tác l a ch n nhà th u xây l p Ch ng 2: M t s lý lu n c b n v l a ch n nhà th u d án đ u t xây d ng Ch ng 3: Gi i pháp nâng cao ch t l ng công tác l a ch n nhà th u xây l p t i Chi c c Phát. .. I PHÁP NÂNG CAO CH T L NG CÔNG TÁC L A CH N NHÀ TH U XÂY L P T I CHI C C PHÁT TRI N NÔNG THÔN HÀ N I 46 3.1 Gi i thi u chung 46 3.1.1 Gi i thi u v Chi c c Phát tri n nông thôn Hà. .. T O TR NG B NÔNG NGHI P VÀ PTNT I H C TH Y L I NGUY N HÀ VI T NÂNG CAO CH T L NG CÔNG TÁC L A CH N NHÀ TH U XÂY L P T I CHI C C PHÁT TRI N NÔNG THÔN HÀ N I Chuyên ngành: Qu n lý xây d ng Mã s
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp tại chi cục phát triển nông thôn hà nội luận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành quản lý xây dựng , Giải pháp nâng cao chất lượng công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp tại chi cục phát triển nông thôn hà nội luận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành quản lý xây dựng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay