Giải pháp hoàn thiện quản lý thi công công trình xây dựng ở ban quản lý dự án nhà máy thủy điện sơn la

106 5 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 14:38

L I CAM OAN Tôi Nguy n Thái S n - tác gi c a Lu n v n cam đoan r ng n i dung c a b n Lu n v n ch a đ nh b t k m t ch c n p cho b t k m t ch ng trình c p b ng cao h c c ng ng trình đào t o c p b ng khác S li u k t qu Lu n v n hoàn toàn trung th c ch a t ng công b t t c công trình tr T t c trích d n đ c ghi rõ ngu n g c Hà N i, ngày 18 tháng n m 2018 H c viên Nguy n Thái S n i c L IC M N Trong trình h c t p nghiên c u Lu n v n đ tài “Gi i pháp hoàn thi n qu n thi cơng cơng trình xây d ng nh n đ cs h Ban Qu n d án nhà máy th y n S n La”, tác gi ng d n giúp đ t n tình c a th y cô giáo gi ng d y, b n đ ng môn anh ch đ ng nghi p công tác t i Ban QLDA NMT S n La Tác gi xin chân thành c m n th y cô tr th y giáo, TS Lê V n Chính, ng b o, h ng d n giúp tác gi có đ ng i h c Th y L i, đ c bi t i dành nhi u th i gian, công s c, t n tình ch c ki n th c đ hoàn thành b n Lu n v n Do trình đ , kinh nghi m c ng nh th i gian nghiên c u h n ch nên Lu n v n khó tránh kh i nh ng thi u sót, tác gi r t mong nh n đ quý báu đ b n Lu n v n đ c hoàn thi n h n Xin trân tr ng c m n! ii c nh ng ý ki n đóng góp M CL C M U CH NG 1: T NG QUAN V QU N THI CÔNG XÂY D NG CƠNG TRÌNH 1.1 Tình hình th c hi n cơng tác qu n thi cơng cơng trình xây d ng 1.1.1 Vai trò c a vi c qu n thi công xây d ng cơng trình th y l i, th y n 1.1.2 c m qu n thi cơng cơng trình th y l i, th y n 1.1.3 T ng quan v qu n thi cơng cơng trình th y l i, th y n Vi t Nam 1.1.4 Bài h c kinh nghi m đúc k t qu n thi công xây d ng cơng trình 10 1.1.5 T ng quan nh ng cơng trình nghiên c u có liên quan 12 1.2 Tình hình th c hi n qu n thi công công trình xây d ng Ban qu n 14 1.2.1 Ban QLDA NMT S n La v i nh ng đ c thù riêng qu n thi cơng 14 1.2.2 S l c tình hình qu n d án đ u t c a EVN 15 K t lu n ch CH ng 16 NG 2: C S LU N V QU N THI CƠNG CƠNG TRÌNH XÂY D NG 17 2.1 N i dung c a qu n thi công xây d ng công trình 17 2.1.1 N i dung qu n ch t l ng xây d ngcơng trình 18 2.1.2 N i dung qu n ti n đ thi cơng xây d ng cơng trình 20 2.1.3 Qu n kh i l ng thi cơng xây d ng cơng trình 20 2.1.4 Qu n chi phí đ u t xây d ng q trình thi công xây d ng 21 2.1.5 Qu n h p đ ng xây d ng 22 2.1.6 Qu n an toàn lao đ ng, môi tr ng xây d ng 23 2.2 Quy đ nh hi n hành v qu n thi công 27 2.3 Các y u t nh h ng đ n qu n thi cơng cơng trình 28 2.3.1 Cácy u t khách quan 28 2.3.2 Nhóm nhân t ch quan 32 K t lu n ch CH ng 39 NG GI I PHÁP HOÀN THI N QU N THI CƠNG CƠNG TRÌNH T I BAN QU N D ÁN NHÀ MÁY TH Y I N S N LA 41 iii 3.1 Gi i thi u v Ban qu n d án Nhà máy Th y n S n La d án xây d ng cơng trình Th y n Lai Châu 41 3.1.1 S l c v Ban Qu n d án Nhà máy Th y n S n La 41 3.1.2 Gi i thi u v d án Th y n Lai Châu 43 3.2 ánh giá th c tr ng công tác qu n thi công t i Ban Qu n d án Nhà máy th y n S n La 45 3.2.1 Quá trình qu n đ u t xây d ng h ng m c cơng trình t i Ban QLDA NMT S n La 45 3.2.2 Qu n ch t l ng thi công 51 3.2.3 Qu n ti n đ thi công 60 3.2.4 Qu n kh i l ng thi cơng xây d ng cơng trình 72 3.2.5 Qu n chi phí đ u t q trình thi cơng 77 3.2.6 Qu n h p đ ng 79 3.2.7 Qu n an toàn, v sinh lao đ ng 81 3.3 Gi i pháp hoàn thi n qu n thi công t i Ban Qu n d án Nhà máy th y n S n La 89 3.3.1 B i d ng, nâng cao trình đ chun mơn c a nhân viên Ban QLDA NMT S n La 89 3.3.2 Nâng cao vai trò u ti t c a ban QLDAđ đ thi u qu t i u qu n thi công 91 3.3.3 Nâng cao ý th c đ m b o ATL xây d ng ch tài x m nh gây m t ATL 93 K t lu n ch ng 95 K T LU N VÀ KI N NGH 96 K t qu đ t đ c: 96 Ki n ngh : 96 DANH M C TÀI LI U THAM KH O 98 iv DANH M C HÌNH NH Hình 2.1: Cơng trình th y n S n La 26 Hình 2.2: Thi cơng th y n Lai Châu 26 Hình 2.3: Cơng trình th y n Lai Châu 27 Hình 3.1: S đ t ch c Ban QLDA NMT S n La 42 Hình 3.2: N i dung b c ti n hành qu n đ u t xây d ng h ng m c cơng trình 50 Hình 3.3: h móng vai trái (tháng 10/2012) 75 Hình 3.4: bê tơng đ m l n đ p c a th y n Lai Châu (tháng 10/2014) 76 Hình 3.5: Cơng nhân c a đ n v thi công hàn đ v c trang b b o h lao đ ng 81 DANH M C B NG B ng 2.1: M t s cơng trình th y n l n B ng 3.1: Tóm t t u, nh c m ph Vi t Nam hi n 25 ng án d n dòng thi cơng 52 B ng 3.2: So sánh ti n đ thi công d ki n th c t cơng trình T Lai Châu 64 B ng 3.3: Kh i l ng thi công th y n Lai Châu 72 B ng 3.4: Kh i l ng đào đ t, đào đá h móng cơng trình 74 B ng 3.5: Báo cáo th c hi n k ho ch v n th y n Lai Châu (Tháng 3/2018) 78 vi DANH M C CÁC KÝ HI U VI T T T ATL : An toàn lao đ ng ATVSL : An toàn v sinh lao đ ng B H : Ban u hành Ban QLDA NMT S n La: Ban qu n d án Nhà máy th y n S n La BT-GPMB : B i th CBCNV : Cán b công nhân viên CVC : Bê tơng th EVN : T p đồn n l c Vi t Nam KH&CN : Khoa h c công ngh H NT : H i đ ng nghi m thu KSGS : K s giám sát KTAT : K thu t an toàn QLDA : Qu n d án RCC : Bê tông đ m l n T C : Tái đ nh c TVGS : T v n giám sát TVTK : T v n thi t k TKKT : Thi t k k thu t UBND : y ban nhân dân VTTB : V t t thi t b ng gi i phóng m t b ng ng vii M U S c n thi t c a đ tài Trong u ki n phát tri n kinh t – xã h i hi n nay, nhi u cơng trình xây d ng có quy mơ l n, chi phí cao, th i gian xây d ng khai thác kéo dài Ngu n v n dành cho xây d ng th ng chi m t tr ng l n ngân sách hàng n m c a nhà n c c ng nh k ho ch v n hàng n m c a doanh nghi p Qu n d án xây d ng trình l p k ho ch, u ph i th i gian, ngu n l c giám sát trình phát tri n c a d án nh m đ m b o cho cơng trình d án hồn thành th i h n; ph m vi ngân sách đ k thu t, ch t l ph c t; đ t đ c yêu c u đ nh v ng; đ m b o an toàn lao đ ng, v sinh môi tr ng b ng nh ng ng pháp u ki n t t nh t cho phép Nguyên t c qu n d án xây d ng: Vi c đ u t xây d ng cơng trình ph i phù h p v i quy ho ch t ng th phát tri n kinh t – xã h i, quy ho ch ngành, quy ho ch xây d ng, b o đ m an ninh, an toàn xã h i an tồn mơi tr ng, phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t M c tiêu c a qu n d án xây d ng: Các m c tiêu c b n c a qu n d án xây d ng hồn thành cơng trình đ m b o ch t l đ ng k thu t, ph m vi ngân sách c t th i h n cho phép Các ch th c b n c a m t d án xây d ng ch đ u t /ch cơng trình, nhà th u xây d ng cơng trình Nhà n c Cùng v i s phát tri n c a kinh t , xã h i, s ý đ n vai trò c a ch th tham gia vào m t d án xây d ng t ng lên yêu c u/m c tiêu đ i v i m t d án xây d ng c ng t ng lên Có th mơ t s phát tri n b ng đa giác m c tiêu ch th thamgia N u xét cơng trình xây d ng hoàn thành bàn giao đ a vào s d ng nh m t th “hàng hóa” hàng hóa đ c mua bán, trao đ i gi a ch th , m t bên ch đ u t (ch cơng trình) bên doanh nghi p (nhà th u xây d ng) Hai bên đ i tác mua bán, trao đ i hàng hóa cơng trình xây d ng khn kh pháp lu t c a Nhà n c không làm t n h i d n an ninh, qu c phòng, l i ích… c a Nhà n Nh ng đ có cơng trình xây d ng hồn thành đ m b o tiêu chí v ch t l c ng, th i gian, giá thành ph i có s tham gia c a đ n v kh o sát, thi t k cơng trình H n th n a, ph i có s tham gia c a t v n l p d án, t v n th m đ nh d án, nhà cung ng (cung ng nguyên v t li u, MMTB…), t v n giám sát… Ngoài ch th k trên, nhi u d án ch đ u t khơng có v n đ xây d ng cơng trình vai trò c a nhà tài tr l i đ c bi t đ c coi tr ng Nhà tài tr có th đ a m t s yêu c u mà ch đ u t ch th khác tham gia vào d án ph i tuân theo M c tiêu hàng đ u c a m t d án ch t l ng, th i gian, chi phí Cơng tác qu n thi cơng cơng trình xây d ng - y u t quan tr ng quy t đ nh đ n ch t l d ng có nhi u ti n b V i s t ng nhanh trình đ đ ng cơng trình xây c nâng cao c a đ i ng cán b qu n lý, s l n m nh đ i ng công nhân ngành xây d ng, v i vi c s d ng v t li u m i có ch t l ng cao, vi c đ u t thi t b thi công hi n đ i, s h p tác h c t p kinh nghi m c a n c có n n cơng nghi p xây d ng phát tri n v i vi c ban hành sách, v n b n pháp quy t ng c qu n thi công, xây d ng đ ng công tác qu n lý, đ c bi t c nhi u cơng trình xây d ng cơng nghi p, giao thơng, thu l i… góp ph n nâng cao hi u qu t ng tr ng c a n n kinh t qu c dân Ban Qu n d án Nhà máy th y n S n La m t đ n v tr c thu c T p đoàn n l c Vi t Nam, ho t đ ng l nh v c qu n d án th y n d án thu c nghành n khác đ c EVN giao Trong th i gian g n ban QLDA NMT S n La hoàn thành công tác qu n xây d ng Nhà máy th y n Lai Châu, khánh thành vào vào tháng 12 n m 2016 Vi c hồn thành cơng trình Th y n Lai Châu s m h n so v i ti n đ đ cung c p s n l c Qu c H i phê t 01 n m có ý ngh a r t quan tr ng, k p th i ng n l n đ bù đ p ph n thi u h t h th y n mi n Trung, Tây Nguyên thi u n c h n hán Theo tính tốn th c t vi c hoàn thành s m n m s giúp cung c p thêm kho ng 4,7 t kWh cho h th ng n qu c gia S n l ng nhân v i giá thành n v i nhi u chi phí ti t ki m khác rút ng n th i gian thi công s mang l i giá tr làm l i cho đ t n trình hồn thành đ t ch t l ng t t, đ c kho ng 7.000 t đ ng Công c h i đ ng nghi m thu nhà n c đánh giá cao v nhi u m t Tuy nhiên, vi c qu n thi công c a Ban Qu n d án Nhà máy thu quy t c an toàn, v sinh lao đ ng n m quy n h n c a mình, bao g m c t ch i nghi m thu đình ch thi cơng; - Th m tra bi n pháp thi công, bi n pháp an toàn nhà th u l p đ m b o tuân th quy đ nh v an toàn, kh thi kinh t ; - Báo cáo v i c p phát hi n nh ng s vi c có nguy c m t an tồn cơng tr ng n m ph m vi x c a c Yêu c u đ i v i nhà th u thi công - Biên so n, ban hành n i quy, quy đ nh h ng d n v an toàn, v sinh lao đ ng phòng ch ng cháy n phù h p v i Lu t an toàn, v sinh lao đ ng, tiêu chu n, quy ph m k thu t liên quan đ n thi cơng cơng trình; ph bi n cho tồn b cán b k thu t, cơng nhân thu c đ n v - T ch c đào t o, h ng d n ki n th c v an toàn, v sinh lao đ ng, phòng ch ng cháy n cho cán b đ c phân công th c hi n công tác an toàn; t ch c thi c p ch ng ch an toàn viên tr ng h p c n thi t - Ch đ nh an toàn viên ho c cán b ph trách cơng tác an tồn, v sinh lao đ ng, phòng ch ng cháy n ô nhi m môi tr - m b o môi tr ng phân công nhi m v c th ; ng làm vi c an toàn, h p v sinh cho ng đ thi t b b o h lao đ ng c n thi t cho ng i lao đ ng, trang b đ y i lao đ ng; - Ch u trách nhi m giám sát cơng tác an tồn, v sinh lao đ ng; x vi ph m, t ch c c u h x y s c , tai n n lao đ ng; - Th c hi n đ y đ ch đ , sách v b o hi m tai n n lao đ ng, khám s c kh e hàng n m cho ng d Yêu c u đ i v i ng - Ng i lao đ ng, tuân th Lu t quy đ nh hi n hành i lao đ ng i lao đ ng t i công tr qui đ nh h ng có trách nhi m th c hi n n i quy công tr ng d n v an toàn lao đ ng, v sinh mơi tr ng, ng phòng ch ng cháy n nhà th u, ch đ u t ban hành - C n trang b ki n th c v an tồn lao đ ng, v sinh mơi tr n 84 ng phòng ch ng cháy - Yêu c u nhà th u trang b thi t b b o h lao đ ng phù h p v i u ki n làm vi c t i hi n tr ng ng i lao đ ng ph i s d ng thi t b b o h lao đ ng đ c c p làm vi c Quy trình qu n an toàn lao đ ng đ c tri n khai th c hi n a, L p bi n pháp thi công Nhà th u thi công tr c t ch c thi công h ng m c công vi c ph i l p h s bi n pháp thi cơng, nêu rõ ph b o an tồn cho ng ng pháp thi cơng ch đ o cách th c đ m i thi t b b,Th m tra bi n pháp thi công Theo phân công, KSGS ti n hành th m tra h s bi n pháp thi côngv i tiêu chí: đ m b o an tồn t i đa thi công, d th c hi n b i c nh công tr ng có tính kinh t c,Giám sát cơng tác ATVSL Cùng v i vi c giám sát ch t l ng, ti n đ kh i l ng thi công, KSGS ph i liên t c giám sát, nh c nh , yêu c u nhà th u tuân th quy đ nh v ATVSL N u nh n th y công tác ATVSL ch a đ m b o, ph i kiên quy t yêu c u nhà th u b trí nh ng ph ng cách, bi n pháp phù h p đ đ m b o an tồn cho ng phòng tránh nguy c cháy n , nh h ng đ n môi tr i thi t b , ng q trình thi cơng Trong cơng tác giám sát, KSGS c n ph i h p v i an tồn viên c a nhà th u thi cơng Trách nhi m vi c đơn đ c, giám sát, đ m b o quy đ nh ATVSL thu c v an toàn viên d, X vi ph m ATVSL Tùy theo m c đ vi ph m quy đ nh ATVSL c a nhà th u thi công, KSGS s nh c nh , l p biên b n c nh cáo ho c đình ch thi cơng Vi c x vi ph m ATVSL ph i đ c th c hi n phát hi n kiên quy t Khi quan sát th y ho c d đoán đ đ n môi tr c nguy c m t an tồn thi cơng ho c nh h ng, KSGS c n thông báo cho c p trên, ng 85 ng i có trách nhi m thu c Ban u hành ho c Nhà th u liên quan đ c nh báo, yêu c u l p ph ng án x Không đ ng ý cho nhà th u b t đ u công vi c nh ng nguy c ch a đ c x lý, gi i quy t thích đáng e,T ng h p tình hình ATVSL l p báo cáo theo đ nh k - Trách nhi m l p báo cáo + Trong báo cáo đ nh k v tình hình thi cơng cơng tr ng g i đ n Ban QLDA theo quy đ nh, Nhà th u ph i đ c p đ n c n i dung ATVSL , nêu rõ v n đ g p ph i đ xu t bi n pháp x thích đáng + Theo quy đ nh c a B L TBXH, B Y T quy đ nh liên quan khác v ATVSL , Ban i u Hành t ng th u (ho c Nhà th u) ch u trách nhi m l p k ho ch, báo cáo t ng h p v tình hình ATVSL theo m u g i v c quan qu n liên quan đ nh k - Quy đ nh n p báo cáo: Các lo i báo cáo sau B H ho c Nhà th u l p theo quy đ nh: + K ho ch qu n công tác ATVSL n m; + Báo cáo vi c tri n khai th c hi n công tác ATVSL , tai n n lao đ ng đ nh k tháng; c n m ; 3.2.7.3 ánh giá công tác qu n ATL c a Ban QLDA NMT S n La Nh ng m t tích c c Vi c đ m b o ATL cho CB CNV c a ban đ c quan tâm theo dõi Trong su t trình thi cơng, khơng có tai n n lao đ ng x y cho ng i lao đ ng c a ban Theo đ nh k m t n m l n, ban đ u t ch c l p t p hu n cho CB CNV v ATL & PCCN, công tác t p hu n th c hi n nghiêm túc, mang tính th c ti n cao nên mang l i hi u qu t t Trang b b o h lao đ ng đ th ng xuyên theo dõi ch t l c trang b đ y đ , tiêu chu n ch t l ng, ng đ b o h đ thay th Trang b đ y đ c th t b chuyên d ng đ giám sát c nh ng u ki n khó kh n nh khác 86 đ cao Ban QLDA NMT an tồn ln đ tr S n La m i bi n pháp t ch c thi công c a nhà th u y u t c th m tra k càng, yêu c u nhà th u nghiêm túc th c hi n công ng.Ch đ u t thành l p phòng KTAT v a giám sát ch t l tr ng đ n v n đ an toàn lao đ ng, v n đ đ ng nh ng c ng c quán tri t sâu s c t lãnh đ o xu ng đ n t t c CB CNV c a ban Ban QLDA NMT S n La k t h p v i ban u hành t ng th u Th y n Lai Châu hi n trì t chuyên trách v công tác AT-VSL v i nhi m v hàng ngày đôn đ c, ki m tra, giám sát vi c th c hi n công tác AT-VSL tr c a đ n v t i hi n ng Ngoài ra, Ban u hành t ng th u ph i h p v i cơng an phòng cháy ch a cháy (PCCC) t nh Lai Châu ki m tra cơng tác phòng ch ng cháy n t i đ n v t ch c l p hu n luy n nghi p v PCCC cơng tr ng Ban ph i h p v i đoàn ki m tra c a s L TBXH t nh Lai Châu ki m tra tình hình th c hi n pháp lu t lao đ ng v AT-VSL t i 12 đ n v th c hi n nhi u n i dung khác liên quan nh m đ m b o an tồn cao nh t cơng tr ng T i cơng trình Th y n Lai Châu có h n 10 đ n v tham gia thi công, th i k cao m có th lên t i 8.000 công nhân Vi c đ m b o h ng d n t p hu n v ATL cho tồn b s cơng nhân đòi h i m t n l c to l n c a t ng th u xây l p ghi nh n đ c nhi u k t qu Các đ n v thi công c ng c g ng trì t p hu n th ng niên v ATL &PCCN tháng/l n cho cán b , công nhân viên Công tác trang b b o h lao đ ng h ng d n v ATL th c hi n t t nh t công ty LILAMA 10 đ c thù th c hi n nhi u công tác thi công liên quan đ n l p đ t thi t b có tr ng l ng l n hay thi công s d ng n Nh ng h n ch c n kh c ph c Các đ n v , nhà th u quan tâm đ n công tác AT-VSL (PCCN) Nh ng m t b ng công tr phòng ch ng cháy n ng h p, nhi u đ n v thi công đ đ m b o ti n đ h ng m c, t p trung nhi u nhân l c, thi t b nên nhi u cơng vi c g p khó kh n, nguy hi m ti m n nhi u nguy c gây m t an toàn lao đ ng Th ng đ n v thi công s s d ng cán b k thu t kiêm nhi m làm công tác AT-VSL Các cán b đ c c h c l p v ATL 87 nh ng vi c h c nhi u v n mang tính hình th c, thi u chuyên sâu, cán b th c hi n v sinh ATL nhi u ch d a kinh nghi m v k thu t đ ch d n cơng nhân thi u chun mơnv ATL , ch a làm t t nhi m v này.Trang b b o h lao đ ng nhi u thi u ch t l ng khơng đ m b o, có xu ng c p th i gian thi cơng kéo dài nh ng v n đ kinh phí nên ch m đ c thay m i s a ch a Trong th i m yêu c u cao v ti n đ , nhà th u huy đ ng thêm nhi u nhân l c, máy móc t n i v h tr thi công, th i gian g p rút nên công tác hu n luy n ATL cho đ i ng lao đ ng thi u sót T t c nh ng u đ n v thi công ch a đánh giá xác t m quan tr ng c a v n đ Thêm vào v n tình tr ng bng l ng giám sát qu n an tồn lao đ ng Nh ng cơng vi c t ng ch ng r t đ n gi n nh đ u n i h th ng n hay v n chuy n nguyên v t li u n u không đ n n Nhi u ng đ c theo dõi, th c hi n c n th n c ng có th x y tai i lao đ ng ch a t giác s d ng ph ng ti n b o v cá nhân c c p phát, ý th c ch p hành n i quy an toàn lao đ ng, bi n pháp đ m b o an toàn ch a t t, đ c bi t l c l ng lao đ ng th i v , lao đ ng ph thơng Ngồi ra, s thi u quan tâm sâu sát c a m t s lãnh đ o đ n v , v sinh công nghi p, v sinh môi tr ch a tri t đ … nh h đ u n m 2014, t i công tr ng đ n công tác AT-VSL công tr ng ng Trong tháng ng th y n Lai Châu x y 11 v tai n n lao đ ng Ph i h p thi công gi a đ n v nhà th u nhi u ch a đ c t t Vi c thi công c a đ n v gây m t an toàn cho đ n v khác, đ c bi t nhi u đ n v thi công m t m t b ng ho c nhi u cao đ khác m t b ng ch ng l p thi cơng Ví d , đ n v S thi công bê tông c a l y n vãi bê tơng xu ng cao trình d 604 làm b th c đ t (n m 2013) có làm r i i, bê tông đông k t gây l t xe ch v t li u c a S ng công nhân Nhi u ho t đ ng xây d ng v n ti m n nguy c m t an tồn ó tình tr ng đ v t li u b a bãi c a đ n v thi công gây m t an tồn chung Có nhi u vi ph m thi công cao; vi ph m vi c s d ng c n tr c tháp, v n th ng; vi ph m s d ng n; s t l đ t thi công 88 Các ch tài đ th c hi n quy đ nh v an toàn v sinh lao đ ng có nh ng m c x ph t nh quy đ nh Ngh đ nh s 23/2009/N -CP ngày 27/02/2009 v x ph t hành ho t đ ng xây d ng ch a đ m nh đ bu c t ch c cá nhân th c hi n nghiêm quy đ nh v an toàn v sinh lao đ ng 3.3 Gi i pháp hồn thi n qu n thi cơng t i Ban Qu n d án Nhà máy th y n S n La 3.3.1 B i d ng, nâng cao trình đ chun mơn c a nhân viên Ban QLDA NMT S n La 3.3.1.1 C s c a vi c đ xu t Trong b t c n i dung công vi c hay ho t đ ng nào, y u t ng i y u t tiên quy t, có nh h ng nh t đ n k t qu c a công vi c c bi t nhi m v qu n tr , qu n tr ng i quan tr ng nh t, qu n tr ng i t t s đ t hi u qu cao ng c l i Trình đ c a CB CNV c a đ n v y u t tr ng y u nh h ng đ n thành công th t b i c a đ n v M t Ban QLDA có l c l ng cán b có chun mơn v k thu t t t, có nhi u kinh nghi m thi cơng, có trình đ qu n d án (qu n h p đ ng, qu n ch t l ng, ti n đ , ch t l ng ) s qu n d án xây d ng cơng trìnhđáp ng tiêu chu n, quy chu n thi t k ti t ki m đ c chi phí nh ng ch t l ng cơng trình v n đ m b o, đáp ng ti n đ đ 3.3.1.2 Gi i pháp th c hi n S l ng k s giám sát c a Ban QLDA NMT t i có kho ng h n 100 k s đ r t nhi u ng c đào t o S n La r t hùng h u, ban hi n nhi u ngành ngh , nhi u l nh v c khác i c nhân có trình đ v ho t đ ng kinh t Trình đ qu n lý, trình đ v k thu t c ng đ c ki m ch ng qua cơng trình th y n l n th y n S n La th y n Lai Châu Kh i l ng công vi c l n, s l ng đ u m c công vi c nhi u, m c đ công vi c ph c t p, yêu c u v k thu t cao, ti n đ thi công g p rút c ng v i nhi u khó kh n u ki n sinh ho t; t t c rèn luy n cho anhem ban có m t trình đ đáng k , m t b n l nh v ng vàng nhi u kinh nghi n ho t đ ng qu n d án T t nhiên m i tr h c t p nâng cao ki n th c chuyên môn c n liên t c đ 89 ng h p vi c c trì, làm gia t ng thêm trình đ n ng l c c nh ng ki n th c hi u bi t Tình hình hi n có nhi u thay đ i Theo quy ho ch c a ngành n, s p t i khơng nhi u cơng trình th y n đ c nghiên c u đ u t , mà chuy n sang đ u t d án nhi t n, n khí, n gió, n m t tr i Có ngh a nh ng kinh nghi m quý báu q trình xây d ng th y n khơng nhi u tác d ng n a Gi i pháp tr c m t c n đ a m t s k s h c thêm nâng cao trình đ v chun ngành cơng vi c m i; ví d nh h c thêm v nhi t h c, t đ ng hóa, c khí ng d ng… đ có hi u bi t v c u t o, cách v n hành thi t b c a nhà máy nhi t n, n gió đ sau có th th m tra h s thi t k k thu t c a cơng trình d ng hay giám sát thi công công tác l p đ t thi t b ng th i n d ng thêm m t s cán b có n ng l c, kinh nghi m v d án có liên quan v đ th c hi n công vi c c ng nh đ h ban t ch c đ ng d n thêm cho nh ng ng i m i ti p c n Hi n nay, c 01 l p h c v K thu t u n t đ ng hóa 01 l p v h th ng n cho CB CNV t i i h c Bách Khoa Hà N i, nh ng chuyên ngành ph c v cho qu n d án nhà máy tuabin khí h n h p s p t i, th i gian khóa h c n m đáp ng k p th i nhu c u ng th i c ng thành l p l p h c nâng cao trình đ ti ng anh cho cán b t i tr ng i h c Bách Khoa (n m 2017 c 08 cán b h c t p trung tháng t i trung tâm ti ng anh RMIT) T đ u n m 2018 đ n n d ng thêm 05 cán b có kinh nghi m v n khí, nhi t khí t Cơng ty c ph n t v n xây d ng n v làm quen môi tr h ng m i, đào t o ng d n cho nhân viên c c a Ban v kinh nghi m d án liên quan Thêm vào đó, liên h v i đ n v ngành, c m t s CB CNV tham gia vào trình v n hành c a nhà máy nhi t n ho t đ ng đ có thêm kinh nghi m th c ti n Gi ng nh tr c trình chu n b s n xu t, Công ty th y n S n La c ng c nhi u cán b tham gia v n hành nhà máy th y n Hòa Bình, Thác Bà Ban c nhi u đồn cơng tác h c t p t i d án Nhà máy Nhi t n Ơ Mơn nhà máy ch y n khí ti n hành xin EVN cho c cán b h c t p t i n M t gi i pháp n a đ nh h c cho m t s cán b lãnh đ o c a Ban ng đào t o k s đa ngành Có th yêu c u m t k s h c thêm ngành v kinh t đ có nhìn t ng quan h n v công tác QLDA Các k s giám sát có thêm nghi p v v kinh t có th luân chuy n sang làm 90 công vi c khác nh th m tra d toán, quy t tốn giá tr …Nh v y có th t n d ng ngu n nhân l c đ ng th i th c hi n nhi u d án Trong trình chu n b đ u t d án m i, trang b cho CB CNV c a ban ch ng ch , b ng c p đáp ng yêu c u c a nhà n c, ví d nh ch ng ch đ nh giá, ch ng ch đ u th u… đ ng th i c ng trang b thêm ch ng ch c a ban làm c s đ sau tham gia đ u th u d án khác v i vai trò bên B Ngu n kinh phí đ th c hi n ch ng trình ph n l n xin t EVN ngu n chi phí ban qua n m EVN r t ng h vi c nên t o u ki n h t s c thu n l i quan tâm 3.3.1.3 L i ích d ki n c a gi i pháp Nâng cao trình đ chun mơn c a CBCNV ban QLDA s giúp t o nên m t đ i ng lao đ ng có ch t l ng, t ng hi u qu công vi c, đ y nhanh ti n đ , nhanh đ a d án vào khai thác, c ng đem l i l i ích cho nhà th u thi công, giúp ti t ki m chi phí, t ng hi u qu d án 3.3.2 Nâng cao vai trò u ti t c a ban QLDAđ đ t hi u qu t i u qu n thi công 3.3.2.1 C s c a vi c đ xu t Ban qu n d án đ i di n cho ch đ u t , tr c ti p qu n v n vi c s d ng ngu n v n c a ch đ u t Trong nh ng d án kéo dài đ c bi t có nhi u nhà th u thi cơng, nhi u n i dung công vi c v i tính ch t cơng vi c ph c t p khác vai trò c a Ban QLDA u ti t, phân b công vi c c a đ n v cho hài hòa, cơng vi c ti n tri n nh p nhàng, đ m b o ti n đ chung 3.3.2.2 Gi i pháp th c hi n Tr c h t c n n m b t m c tiêu d án, g n m c tiêu d án v i tồn b nh ng cơng vi c c a d án t l p k ho ch d án chi ti t phù h p v i m c tiêu L p k ho ch d án, th c hi n công tác th m đ nh, trình t báo cáo nghi n c u kh thi, thi t k k thu t, t ng d tốn… nh ng cơng vi c u tiên th c hi n 91 Duy trì ki m m ti n đ liên t c theo hàng tu n, tháng, quý, th m chí nhi u tr ng h p đ c bi t ti n đ theo ngày Nh v y có th ki m soát sát liên t c ch t l ng, ti n đ công vi c, phát hi n nh ng y u t có th gây tác đ ng đ n ti n đ thi công, n u nh h tr ng x u xem xét tìm ph ng án gi i quy t ho c nhi u ng h p có th thay đ i bi n pháp thi công, rút ng n th i gian thi cơng N u có tình hu ng x y t p trung ch đ o gi i quy t nhanh chóng, tri t đ khơng đ h nh ng đ n n i dung công vi c khác đ m b o ti n đ công vi c Rút kinh nghi m t nh ng h n ch v m t trình thi công th y n Lai Châu, nh ng d án m i c n nâng cao h n v vai trò u ti t ph i h p gi a đ n v nhà th u c a ban QLDA ây m t nh ng vai trò tr ng y u c a ban QLDA NMT S n La.S ph i h p gi a nhà th u xây d ng v i nhau, gi a nhà th u xây d ng nhà th u l p đ t đ c bi t gi a nhà th u thi t k nhà th u xây l p cơng tr ng.Ban QLDA có trách nhi m u ph i hài hòa gi a n i dung cơng vi c, thi cơng tr c, thi cơng sau, tu n t th c hi n công vi c nh th nào, không gây nh h ng liên quan đ n công vi c c a đ n v khác … Vai trò u ti t c a ban QLDA s th c hi n hi u qu h n n u ki m soát t t khâu thi t k (thi t k k thu t, thi t k b n v thi công, thi t k bi n pháp t công…)Thi t k xây d ng c b n phác ho đ ch c thi c trình xây d ng trình v n hành thi cơng Thi t k cơng trình xây d ng m t khâu quan tr ng quy t đ nh đ n ch t l ng chi phí xây d ng cơng trình Gi i pháp thi t k - v c b n phác ho công trình xây d ng s đ c hình thành ph ng án, bi n pháp thi công s đ cs d ng q trình thi cơng xây l p Trình t thi cơng cơng vi c l p đ t xây d ng c ng đ c th hi n thông qua thi t k b n v thi công H s thi t k yêu c u ph i có s k t n i gi a ph n thi công ph n l p đ t, đ m b o kh p n i v ti n đ thi công công vi c, đ m b o khơng có s ch ng l p v ti n đ thi công chung N i dung công vi c c a bên không vi ph m, gây nh h công tác thi công c a bên kia, gây nh h h ng đ n ch t l ng đ n ng c a đ n v b n làm nh ng đ n ti n đ thi công công vi c ti p theo.Ban QLDA c ng đ m b o ti n đ phê t h s thi t k b n v thi công h s bi n pháp t ch c thi công làm c s 92 cho bên th c hi n, n u có thay đ i th c hi n linh ho t theo quy đ nh c a nhà n c 3.3.2.3 L i ích d ki n c a gi i pháp Gi i quy t t t công tác làm cho công vi c th c hi n trôi ch y, không gây v m c v m t b ng thi công, s nhau, t o đ nh h ng ng không t t đ n thi công gi a đ n v khác c s nh p nhàng t ch c thi công, đ m b o ch t l ng cơng trình T h p nhà th u th c hi n tu n t n i dung công vi c theo ti n đ đ c giaoc a đ n v mình, đ m b o ti n đ yêu c u 3.3.3 Nâng cao ý th c đ m b o ATL ATL xây d ng ch tài x m nh gây m t 3.3.3.1 C s c a vi c đ xu t Trong s n xu t lao đ ng ng Vi t Nam đ c bi t xây d ng c b n, ý th c c a i lao đ ng s d ng lao đ ng r t nhi u h n ch , kèm v i vi c c ch x ph t ch a đ s c r n đe nên hi u qu đ m b o ATL s n xu t ch a cao Vì v y tác gi đ a đ xu t đ c i thi n h n ch 3.3.3.2 Gi i pháp th c hi n Trong công tác th m tra bi n pháp t ch c thi công, tr ng đ n bi n pháp b o đ m an tồn thi cơng cho ng i thi t b , khơng y u t kinh t mà l vi c Xem xét h s an tồn cao nh ng cơng vi c có r i ro l n, xu t hi n nguy c gây m t an toàn Ti p t c b i d ng cho CBCNV v ki n th c ATL , h c t p đôi v i th c hành tránh tình tr ng thuy t suông c bi t thi công s d ng nh ng công ngh ph c t p hay cơng ngh m i u c u tìm hi u, h c t p ATL ph i đ t cao h n n a Xem xét b nhi m ch c v riêng đ ph trách v an tồn cơng tr ch u trách nhi m hồn tồn v tình hình ATL cơng tr ng thi cơngban qu n (ví d nh cơng trình v n ODA c a Nh t, cơng tr “Giám đ c an tồn”) Vi c chuyên trách nh v y s đ m b o ch t l 93 ng, ch ng ln có m t ng công tác ki m tra, theo dõi tình hình, ng iđ c ch n s ch u trách nhi m cá nhân d n đ n hi u qu công vi c s cao h n i v i đ n v nhà th u thi công, quán tri t sâu s c v ý th c ATL cho lãnh đ o đ n v , t tri n khai đ n t đ i, công nhân Yêu c u trang b b o h đ y đ tiêu chu n đ i v i ng i lao đ ng, th ng xuyên ki m tra ch t l ng đ b o h Quan tr ng nh t tuyên truy n, giáo d c, nâng cao ý th c gi gìn an tồn cho b n thân nh ng ng i xung quanh công tr ng.T tr c đ n gi , công tác đ m b o ATL đ n v thi công th c hi n cho đ n v c a nh ngđ ng v m t qu n lý, ban v n ch u trách nhi m nh h ng đ n ch t l ng, ti n đ uy tín c a ch đ u t Do ch tài x v v n đ c a nhà n c h n ch , th c t ban QLDA có th th a thu n v i đ n v nhà th u v nh ng quy đ nh c th chi ti t cho vi c x ph t nh ng l i gây m t ATL công tr ng Xây d ng b quy t c, quy đ nh nh ng l i hành vi không đ m b o an toàn nh : thi u trang thi t b b o h , khơng tn th quy trình thi công gây m t ATL , gây m t an toàn đ n ng i khác… s x ph t theo quy đ nh đ t tr d ng cho c đ n v s d ng lao đ ng ng c, hình th c x ph t áp i lao đ ng 3.3.3.3 L i ích d ki n c a gi i pháp Nâng cao ý th c trách nhi m c a bên liên quan đ m b o ATL Bi u hi n s quan tâm c a ng ngh a v c a ng ng i s d ng lao đ ng đ i v i ng i lao đ ng đ i v i ng i lao đ ng đ ng th i ph n ánh i lao đ ng v n đ đ m b o s c kh e i lao đ ng Th c hi n t t công tác b o h lao đ ng s mang t i hi u qu kinh t rõ r t S n xu t có n ng su t cao, hi u qu Gi m chi phí ch a b nh, chi phí thi t h i kh c ph c h u qu tai n n lao đ ng gây Nh v y s đ m b o cho s n xu t phát tri n b n v ng đem l i hi u qu cao 94 K t lu n ch Trong ch ng ng h c viên đ a đánh giá th c tr ng công tác qu n thi công công trình xây d ng c a Ban DLDA NMT S n La mà c th đ i v i cơng trình xây d ng nhà máy th y n Lai Châu ch đ l c yêu c u đ đ m b o ch t ng thi công, đ m b o ti n đ , v sinh ATL B ng vi c trình c th nh ng nhi m v cơng vi c c th c a Ban QLDA vi c t ch c th c hi n công vi c hi n tr ng u ph i thi công đ i v i t h p nhà th u đ đ t đ c hi u qu cao nh t, tác gi khái quát nh ng n i dung công vi c tr ng tâm c n th c hi n v i vai trò đ i di n cho ch đ u t c a ban QLDA Qua đ xu t m t s gi i pháp tr c h t nâng cao hi u qu công tác qu n th c hi n đâu t xây d ng công trình sau nâng cao ch t l ng công tác qu n thi công công tr ng c a Ban QLDA.Trong tình hình m i nh ng đ xu t s h u ích áp d ng cho nh ng d án theo hình th c t ng th u EPC 95 K T LU N VÀ KI N NGH K t qu đ t đ c: V n đ qu n kh i l ng, ch t l ng, ti n đ , chí phí q trình thi cơng, qu n h p đ ng ATL thi cơng xây d ng th y n nói riêng ch t l ng cơng trình xây d ng nói chung y u t quan tr ng nh t đ đánh giá m c đ thành công c a d án, th c n ln đ c quan tâm tr ng Trong ph m vi c a lu n v n này, tác gi t p trung nghiên c u nh ng n i dung liên quan đ n qu n thi công làm th đ hoàn thi n h n n a cơng tác y v i vai trò ban qu n d án, giai đo n thi công d án đ u t xây d ng cơng trình th y n Lai Châu V i đ tài này, tác gi hoàn thành nh ng n i dung sau: a nhìn t ng quan v n i dung qu n thi công môi tr ng xây d ng, phân tích t m quan tr ng c a công tác qu n thi công đ i v i ch t l ng xây d ng Vi t Nam, ch nh ng công tác qu n thi cơng nh : qu n cơng trình ch t l ng, kh i l ng, ti n đ a h th ng c s lu n, phân tích y u t nh h ng t i ch t l ng cơng trình xây d ng, đ a quy đ nh hi n hành v qu n thi công.Ch th c tr ng công tác qu n thi côngvà đánh giá qu n thi công c a c a ban QLDA NMT La Ch nh ng nguyên nhân, h n ch làm ti n đ thi công b ch m, kh i l l S n ng ch t ng cơng trình không đ m b o nh ng v n đ v m t ATL Trên c s nh ng nguyên nhân t n t i đó, tác gi đ xu t m t s gi i pháp hoàn thi n qu n thi công t i ban QLDA, h ng t i th c hi n t t nh ng d án khác có quy mơ n i dung th c hi n khác so v i d án tr c Ki n ngh : Xem xét, s a đ i b sung v n b n quy ph m pháp l t đ hồn ch nh cơng tác qu n th c hi n đ u t xây d ng công trình nói chung qu n thi cơng nói riêng ây công vi c c n th c hi n th ng xuyên liên t c m i th i m Do th c t có nhi u bi n đ ng, có nh ng hình th c đ u t m i, c n th ch hóa nh ng n i dung m i, xem xét s a ch a nh ng n i dung ch a h p ho c l i th i Xây d ng, 96 b sung h ng d n, tiêu chu n, quy trình, tiêu chu n thi t k thi cơng thi u, nh t đ i v i lo i k t c u, công ngh m i Quy đ nh rõ trách nhi m n i dung th c hi n c a ch th tham gia vào trình th c hi n d án đ làm c n c th c hi n ng th i đ a nh ng ch tài x th c s hi u qu đ đ s c r n đe, nh t nh ng ch tài v đ m b o v sinh ATL hay công tác b o trì cơng trình xây d ng B sung nh ng quy đ nh c a quy ch đ u th u Lu t đ u th u đ làm c n c l a ch n đ c nh ng nhà th u có đ n ng l c trình đ th c hi n d án, nh t đ i v i nh ng cơng trình có s tham gia c a nhà th u n T ng c c ng công tác thanh, ki m tra đ i v i cơng tác qu n thi cơng cơng trình xây d ng Các đ n v ch c n ng c n t ng c ng h n n a vi c ki m tra trình th c hi n d án đ u t xây d ng nói chung thi cơng xây d ng cơng trình nói chung Cơng tác ki m tra làm t t có th gi m thi u nh ng sai sót q trình th c hi n, phát hi n nh ng th t thoát sai ph m đ đ a bi n pháp x 97 DANH M C TÀI LI U THAM KH O PGS.TS Lê Cơng Hoa (2005), Giáo trình qu n xây d ng, Hà N i; TS Hoàng M nh D ng, (2012), Giáo trình qu n tr ch t l GS.TS Phó ng; c Anh Giáo trình phân tích t i u hóa h th ng Tr ng đ i inh Tu n H i (2012), Bài gi ng phân tích mơ hình qu n ih c h c Th y L i; ki n trúc Hà N i; Nguy n Tr ng Hoan (2002) nh m c k thu t, đ n giá - d toán xây d ng Nhà xu t b n Nơng nghi p; Nguy n ình Thám, (2001), Giáo trình l p k ho ch, t ch c đ o ch thi cơng; Chính ph (2015); Ngh đ nh s 59/2015/N -CP c a Chính ph ngày 18/6/2015 v qu n d án đ u t xây d ng; GS.TS Nguy n Huy Thanh, Giáo trình T ch c xây d ng cơng trình t p 1; Bùi Ng c Tồn, Giáo trình qu n d án xây d ng; 10 T li u c a H i đ p l n phát tri n ngu n n 11 PGS.TS Nguy n Khánh T c Vi tNam (www.vncold.vn); ng - PGS.TS Nguy n V n B o, Giáo trình k thu t t ch c thi cơng cơng trình th y l i t p 3; 12 Nguy n Bá Uân (2012),Bài gi ng qu n d án xây d ng nâng cao i h c Th y L i Hà N i 13 Nguy n Bá Uân (2010), Ph cao h c ng pháp đ nh giá xây d ng dùng cho h c viên i h c Th y L i Hà N i 14 H th ng qu n ch t l ng theo tiêu chu n ISO 9001:2015 c a Ban QLDA NMT S n La 15 Trang thông tin n t : http:/www.google.com 98 ... C s lý lu n qu n lý thi công cơng trình t i Ban qu n lý d án Nhà máy th y n S n La Ch ng Gi i pháp hoàn thi n qu n lý thi cơng cơng trình xây d ng t i Ban qu n lý d án nhà máy th y n S n La CH... Ban Qu n lý d án Nhà máy Th y n S n La 41 3.1.2 Gi i thi u v d án Th y n Lai Châu 43 3.2 ánh giá th c tr ng công tác qu n lý thi công t i Ban Qu n lý d án Nhà máy th y n S n La ... CƠNG TRÌNH T I BAN QU N LÝ D ÁN NHÀ MÁY TH Y I N S N LA 41 iii 3.1 Gi i thi u v Ban qu n lý d án Nhà máy Th y n S n La d án xây d ng cơng trình Th y n Lai Châu 41 3.1.1 S l c v Ban
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện quản lý thi công công trình xây dựng ở ban quản lý dự án nhà máy thủy điện sơn la , Giải pháp hoàn thiện quản lý thi công công trình xây dựng ở ban quản lý dự án nhà máy thủy điện sơn la

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay