Nghiên cứu giải pháp quản lý chất lượng xây dựng công trình thủy lợi vùng ven biển áp dụng cho cống thiên kiều thái bình

65 3 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 14:37

L I CAM OAN Tác gi xin cam đoan cơng trình nghiên c u c a b n thân tác gi Các k t qu nghiên c u k t lu n Lu n v n trung th c, không chép t b t k m t ngu n d i b t k hình th c Vi c tham kh o ngu n tài li u đ th c hi n trích d n ghi ngu n tài li u tham kh o quy đ nh Tác gi Lu n v n Vân Long i c L I CÁM N Sau m t th i gian thu th p tài li u, nghiên c u th c hi n, đ n lu n v n Th c s k thu t: “Tác gi xin trân tr ng c m n th y cô tr cán b , gi ng viên khoa cơng trình, phòng ng t o i h c Th y l i, đ c bi t i h c Sau đ i h c giúp đ t o u ki n cho tác gi hoàn thành lu n v n Tác gi xin bày t lòng bi t n sâu s c nh t đ n PGS.TS Nguy n Tr ng T , ng t t nghi p cho tác gi gi i pháp qu n ch t l i t n tình h ng d n lu n v n n nay, tác gi hoàn thành lu n v n v i đ tài: “Nghiên c u ng xây d ng cơng trình th y l i vùng ven bi n áp d ng cho c ng Thiên Ki u – Thái Bình” Tác gi c ng xin trân tr ng c m n Lãnh đ o đ ng nghi p Phòng Thí nghi m tr ng m Qu c gia v ng l c h c Sông Bi n – Vi n Khoa h c Thu L i Vi t Nam n i công tác c a tác gi quan tâm t o u ki n thu n l i h tr , giúp đ tác gi công vi c trình tác gi nghiên c u hoàn thành lu n v n Xin chân thành c m n gia đình, b n bè, đ ng nghi p th ng xuyên chia s khó kh n đ ng viên tác gi su t trình h c t p nghiên c u đ có th hồn thành lu n v n Do trình đ , kinh nghi m c ng nh th i gian nghiên c u h n ch nên lu n v n không tránh kh i thi u sót, tác gi r t mong nh n đ đ c gi Xin trân tr ng c m n! ii c ý ki n đóng góp c a quý M CL C DANH M C HÌNH NH vi DANH M C B NG BI U vii DANH M C CÁC T M VI T T T viii U 1 Tính c p thi t c a đ tài .1 M c đích nghiên c u it 3.1 ng ph m vi nghiên c u .2 it ng nghiên c u 3.2 Ph m vi nghiên c u Cách ti p c n ph ng pháp nghiên c u 4.1 Cách ti p c n 4.2 Ph ng pháp nghiên c u Ý ngh a khoa h c th c ti n c a đ tài 5.1 Ý ngh a khoa h c 5.2 Ý ngh a th c ti n D ki n k t qu đ t đ c CH NG T NG QUAN V QU N CH T L NG CƠNG TRÌNH THU L I VÙNG VEN BI N 1.1 T ng quan v qu n ch t l 1.2 Tình hình qu n ch t l ng cơng trình xây d ng ng cơng trình ngồi n c 1.2.1 c m c a cơng trình xây d ng u c u đ m b o ch t l ng công trình xây d ng 1.2.2 Các bi n pháp nh m đ m b o ch t l ng cơng trình xây d ng n c .7 1.3 Vai trò c a cơng trình th y l i ch t l ng cơng trình s phát tri n c a n c ta 12 1.3.1 Vai trò c a cơng trình th y l i đ i v i s phát tri n c a n 1.3.2 Ch t l ng c a cơng trình th y l i hi n 17 1.4 Qu n ch t l 1.4.1 c ta 12 ng xây d ng cơng trình Th y l i 18 c tr ng d án cơng trình Th y l i 18 iii 1.4.2 Các nhân t tác đ ng t i trình th c hi n công tác qu n ch t l ng xây d ng cơng trình Th y l i 20 1.4.3 Các ch tiêu đánh giá k t qu hi u qu công tác qu n ch t l ng cơng trình Th y l i 20 1.5 K t lu n ch ng 21 CH NG C S KHOA H C NGHIÊN C U QU N CH T L NG CƠNG TRÌNH TH Y L I VÙNG VEN BI N 22 2.1 H th ng v n b n pháp qu n ch t l 2.2 c m qu n ch t l 2.2.1 ng cơng trình xây d ng 22 ng cơng trình Th y l i vùng ven bi n 22 c m làm vi c c a cơng trình th y l i vùng ven bi n 22 2.2.2 Qu n ch t l 2.3 Các nhân t nh h ng cơng trình th y l i vùng ven bi n 23 ng đ n ch t l ng cơng trình th y l i vùng ven bi n 23 2.3.1 nh h ng u ki n t nhiên 23 2.3.2 nh h ng tác đ ng xâm th c c a môi tr ng 25 2.3.3 Nguyên nhân thi t k , thi công qu n s d ng 25 2.4 C ch n mòn bêtơng bêtơng c t thép môi tr ng n c bi n 27 2.4.1 Q trình th m ion Cl- vào bêtơng gây n mòn, phá hu c t thép 28 2.4.2 Quá trình th m ion SO 2- vào bêtông 33 2.4.3 Q trình cacbonnat hóa làm gi m pH bêtông 33 2.4.4 Quá trình khu ch tán oxy h i m bêtông 34 2.4.5 Quá trình mài mòn c h c 34 2.4.6 Quá trình xâm th c khác 34 2.5 Th c tr ng c ng vùng ven bi n t nh Thái Bình 35 2.5.1 Tình hình ng p m n huy n ven bi n t nh Thái Bình 35 2.5.2 ánh giá chung v nguyên nhân gây h h ng, xu ng c p c a c ng vùng tri u ven bi n tính Thái Bình 36 2.6 K t lu n ch ng 37 CH NG XU T GI I PHÁP QU N CH T L NG XÂY D NG VÀ V N HÀNH C NG VÙNG VEN BI N ÁP D NG CHO C NG THIÊN KI U 39 3.1 Gi i thi u chung v c ng Thiên Ki u 39 3.2 Các yêu c u công tác thi công 40 3.2.1 u c u giám sát q trình thi cơng 40 3.2.2 Yêu c u v v t li u, ch t l ng công tác thi công bêtông 41 iv 3.3 Công tác nghi m thu 48 3.4 Áp d ng bi n pháp ch ng n mòn b sung 48 3.5 xu t m t s gi i pháp nh m t ng c ng ch t l ng thi cơng xây d ng cơng trình c ng Thiên Ki u Error! Bookmark not defined 3.5.1 Ki n toàn b máy t ch c c a Ban qu n d án Huy n Thái Th y 49 3.5.2 u t phát tri n ngu n nhân l c 50 3.5.3 Các gi i pháp t ng c ng ch t l ng công tác l a ch n nhà nhà th u .51 3.5.4 Các gi i pháp ph i h p gi a ch đ u t nhà th u n m nâng cao ch t l ng xây d ng cơng trình 53 3.6 K t lu n ch ng .54 K T LU N VÀ KI N NGH .55 TÀI LI U THAM KH O .57 v DANH M C HÌNH NH Hình 1.1 Các nhân t nh h ng đ n ch t l ng cơng trình xây d ng ngành Th y l i 20 Hình 2.1 Gi n đ “ i n th - đ pH” c a CT khơng có Cl- 30 Hình 2.2 Gi n đ “ i n th - đ pH” c a CT khơng có Cl- 30 Hình 2.3 C ch n mòn BT & BTCT b i ion Cl- 32 Hình 2.4 C ch n mòn BT&BTCT b i cacbonnat hóa 33 Hình 3.1 C ng Thiên Ki u – Thái Th y – Thái Bình 39 vi DANH M C B NG BI U B ng 3.1 C p ch ng n t ng v i lo i c t thép đ c dùng giá tr c a b r ng khe n t gi i h n (mm) Error! Bookmark not defined B ng 3.2 Các yêu c u t i thi u v thi t k b o v k t c u ch ng n mòn mơi tr ng bi n “Trích t TCVN 9346:2012” Error! Bookmark not defined B ng 3.3 Gi i h n đ võng Error! Bookmark not defined B ng 3.4 Kho ng cách l n nh t gi a khe nhi t đ - co giãn cho phép khơng c n tính tốn, m Error! Bookmark not defined B ng 3.5 Yêu c u k thu t v t li u làm BT BTCT v ch ng n mòn mơi tr ng bi n “Trích t TCVN 9346:2012” Error! Bookmark not defined B ng 3.6 Yêu c u v N/X t i đa Rb t i thi u vùng xâm th c Error! Bookmark not defined B ng 3.7 Yêu c u v mác bêtông vùng xâm th c Error! Bookmark not defined B ng 3.8 ch ng th m n not defined c t i thi u c a bêtông vùng xâm th c Error! Bookmark B ng 3.9 Yêu c u v đ th m ion clorua bêtông vùng xâm th c Error! Bookmark not defined B ng 3.10 Chi u dày l p bêtông b o v t i thi u cho k t c u BTCT môi tr ng bi n Error! Bookmark not defined B ng 3.11 Hàm l ng xim ng t i thi u cho k t c u BT&BTCT môi tr ng bi n Error! Bookmark not defined B ng 3.12 Sai l ch cho phép cân đong thành ph n c a bêtông Error! Bookmark not defined B ng 3.13 Th i gian tr n h n h p bêtông (phút) Error! Bookmark not defined B ng 3.14 Góc nghiêng gi i h n c a b ng chuy n (đ )Error! Bookmark not defined B ng 3.15 Th i gian b o d defined ng m (Trích TCVN 8828:2011) Error! Bookmark not vii DANH M C CÁC T BSH VI T T T ng b ng sông H ng BT & BTCT Bê tông bê tông c t thép BTCT Bê tông c t thép TCVN Tiêu chuân Vi t Nam TCXDVN Tiêu chu n xây d ng Vi t Nam BSCL ng b ng sông c u long QLKT Qu n khai thác CTTL Cơng trình th y l i B KH Bi n đ i khí h u PTNT Phát tri n nơng thơn TCN Tiêu chn nghành PCLB Phòng ch ng l t bão QLN&CT Qu n n QLDA Qu n d án N -CP Ngh đ nh ph c cơng trình viii M U Tính c p thi t c a đ tài V i đ c thù c a vùng ven bi n, ho t đ ng hi u qu c a h th ng th y l i ch u tác đ ng nh h ng r t l n c a thiên tai nh bão, m a úng sau bão nh ng tác đ ng m nh nh t nh h ng xâm nh p m n v i kh n ng n đ nh đ m b o an toàn dân sinh, h t ng s n xu t c a h th ng đê kè bi n d i tác đ ng c a sóng, bão x y hàng n m Trong n m qua tác đ ng c a thiên tai ven bi n c ng m t nguyên nhân nh h ng đ n vi c đáp ng yêu c u t Ngu n n n c suy gi m, h ch a th c t ng lên d n đ n tình tr ng thi u n l yn c khó kh n h n Ngu n n i, tiêu c ng nh h h ng xu ng c p cơng trình ng ngu n v n hành không h p lý, nhu c u v c vùng h du i v i t nh ven bi n vi c cu i h th ng sông, b nh h ng xâm nh p m n c m t c p cho s n xu t dân sinh nh t t dòng sơng H ng – sơng Thái Bình phân vào nhánh sông, c ng l y n tác đ ng nh h c tr m b m D ng đ ng th i c a dòng ch y ki t, u ti t m c n t đ a hình, ch đ th y tri u k ch b n n c th i ng l u, y u c bi n dâng làm cho ranh gi i xâm nh p m n ngày m t ti n sâu h n, làm ng ng tr trình l y n ct i t sông, ph c v cho nông nghi p, nuôi tr ng th y s n L ul ng v h du gi m, m c n k t h p tri u c c sông H ng xu ng th p n ng d n đ n xâm nh p m n ngày ph c t p K t qu quan tr c, đánh giá cho th y: vào mùa ki t n Thái Bình có đ m n v c ph c v cho s n xu t nông nghi p th y s n t n ng đ cho phép làm gi m n ng su t tr ng V tác đ ng c a sóng, bão: nhi u đo n đê đ ng tr bão v c bi n dâng cao c nguy c b v (n u x y t t n su t thi t k ) bãi bi n liên t c b bào mòn, h th p gây s t l chân, mái kè b o v mái đê bi n, đe tr c ti p đ n an toàn c a đê bi n V i nh ng tác gi ch n đ tài “Nghiên c u đ xu t gi i pháp qu n ch t l ng xây d ng cơng trình th y l i vùng ven bi n áp d ng cho c ng Thiên Ki u - Thái Bình” M c đích nghiên c u xu t đ c gi i pháp qu n cho quy ho ch, c i t o nâng c p, cơng trình, mơ hình qu n nh m nâng cao hi u qu , b n v ng cơng trình th y l i (bao g m cơng trình th y l i ph c v s n xu t nông nghi p, th y s n cơng trình phòng ch ng thiên tai) vùng ven bi n Thái Bình g n li n v i đáp ng yêu c u phát tri n s n xu t xây d ng nông thôn m i it ng ph m vi nghiên c u it 3.1 Ch t l ng nghiên c u ng c ng vùng ven bi n 3.2 Ph m vi nghiên c u Phân tích nguyên nhân nh h ng đ n ch t l đ ng phòng ng a, qu n ch t l Cách ti p c n ph ng c ng vùng ven bi n đ có gi i pháp ch ng cơng trình giai đo n thi t k thi công ng pháp nghiên c u 4.1 Cách ti p c n đ tđ c m c tiêu nghiên c u, tác gi lu n v n d a cách ti p c n c s lu n v khoa h c qu n xây d ng nh ng quy đ nh hi n hành c a h th ng v n b n pháp lu t l nh v c ng th i lu n v n c ng s d ng phép phân tích v t bi n ch ng đ phân tích, đ xu t gi i pháp m c tiêu 4.2 Ph ng pháp nghiên c u Lu n v n s d ng ph ng pháp nghiên c u phù h p v i đ i t nghiên c u u ki n Vi t Nam, là: Ph Ph ng n i dung ng pháp u tra, kh o sát th c t ; ng pháp t ng h p, so sánh, phân tích k th a nghiên c u có; m t s ph ng pháp k t h p khác Ý ngh a khoa h c th c ti n c a đ tài 5.1 Ý ngh a khoa h c Nghiên c u t ng quan c s lu n v qu n ch t l pháp qu n ch t l ng cơng trình, v n đ gi i ng cơng trình, quan m lu n v hi u qu ch t l cơng trình ng qu n Các thành ph n hóa h c (SO3, MgO, MKN, CKT) xác đ nh theo TCVN141: 1998 Bao gói, ghi nhãn,v n chuy n b o qu n: Theo tiêu chu n TCVN 2682:1992 Ch t ph gia: V i m i lo i ph gia c th , đ thành ph n ph gia không đ c s d ng theo h c nh h n c p ph i thi t k Ph gia d o hoá, siêu d o gi m n s m (th ng d n c a nhà s n su t Tuy nhiên c, kéo dài th i gian ninh k t cho bê tông, t ng tu i ng ng d ng thi công bê tông tr , d m van ) V i bê tơng có c p ph i đ c bi t dùng ph gia 2000AT c a hãng SIKA ho c lo i t k thu t Các yêu c u k thu t, ph ng đ ng có đ c tính ng pháp th c a lo i ph gia đ c ch n ph i phù h p v i quy đ nh TCXDVN 325:2004 Ph gia ch ng xâm th c (th công bê tông n vùng n c m n, n Sika, ho c lo i t ng ng d ng thi công c ch ng th m, h ng m c thi c ) ph gia ch ng n mòn cho bê tơng bê tông c t thép c l đ t nhi m phèn Có th ch n dòng Sikacrete PP1 c a hãng ng đ ng có đ c tính k thu t Các yêu c u k thu t, ph pháp th c a lo i ph gia đ ng c ch n ph i phù h p v i quy đ nh 14TCN114- 2001 c a B NN & PTNT C t li u đá bê tông: Yêu c u k thu t: c p ph i đ c dùng lo i đá 1x2cm, có đ c tính k thu t phù h p v i quy đ nh 7572-1÷20:2006 C t li u cho bê tông v a Yêu c u k thu t 1x2 yêu c u kích th Ph c h t l n nh t t đ i không l n h n 20mm ng pháp th : M u th l y theo TCVN 7572-1÷20:2006 Hàm l đ c xác đ nh theo TCVN 141:1986 Các ch tiêu khác X theo TCVN 7572-1÷20:2006 43 ng sunfat, sunphist tính SO V n chuy n b o qu n: Khi thi cơng c n trình gi y ch ng nh n ch t l ng c a m i lô hàng, ghi rõ: Tên c s s n xu t; tên đá, s i; s th t c a lô, th i gian s n xu t; k t qu ch tiêu ch t l ng ki m tra TCVN 7570:2006; s hi u c a tiêu chu n s hi u c a tiêu chu n dùng đ thí nghi m đá c p ph i 0-4; ch kí c a tr xu t Khi v n chuy n hay b o qu n bãi, đá đ ng KCS c s s n c đ riêng theo t ng c h t, tránh làm b n ho c l n t p ch t Cát đ bê tông: + Yêu c u k thu t: Cát đ c dùng lo i cát h t v a (cho bê tông n ng ho c v a xây), có đ c tính k thu t ph i phù h p v i quy đ nh TCVN 7570:2006 + V n chuy n b o qu n: Cát đ kho ho c v n chuy n không đ đ t, rác ho c t p ch t khác l n vào Khi thi công cát ph i c p gi y ch ng nh n ch t l N ng kèm theo m i lô cát c dùng thi công bê tông: + Yêu c u k thu t: N c dùng đ tr n bê tông, tr n v a, r a c t li u b o d N c dùng thi công bê tông tuân theo tiêu chu n Ngành 14TCN 72-2002 ho c ng bê tông TCVN 4506-87 N c đ m b o s ch, không l n rác r i t p ch t làm nh h ng đen k t c u cơng trình N c thi cơng đ N cb od N c có n ng đ ch t l l ng cao đ l c l y t ngu n n ng bê tông đ c gi ng khoan cl yt n c sông ho c n c gi ng khoan c l u l i b l ng tr ng ch t l l ng b l ng không v t 2000x10-6 44 c s d ng, hàm Không dùng n ho t, n c th i c a máy móc thi t b , n c b n t h th ng thoát n c ao h , kênh r ch b ô nhi m, ch a nhi u bùn, c n, n c sinh c l n d u m , phèn m n N un c có ch t l ng nghi ng đ c s d ng khơng th có n c ch t l ng ph i ki m tra theo tiêu chu n TCVN 4506-87 3.2.2.3 Yêu c u ch t l Bê tông đ ng bê tông c tr n b ng máy, có th s d ng lo i máy có dung tích 400lít ho c l n h n ph i s d ng nh t máy đ ng th i đ đ m b o bê tơng đ tr n ph i có s vòng quay đ c đ liên t c Máy c xác đ nh ph i đ ng b C n c vào c p ph i th c t thí nghi m, v i m i m tr n ph i đo đ c xác thành ph n c p ph i c a h n h p Nghi m thu: Quy trình k thu t ki m tra c ng đ ph i phù h p v i quy đ nh tiêu chu n TCVN 3118:1993, TCVN 3119: 1993 Công tác nghi m thu đ c ti n hành t i hi n tr ng có đ y đ h s sau: Ch t l ng công tác c t thép (Theo biên b n nghi m thu tr Ch t l ng BT (thông qua k t qu m u th ) Kích th c đ BT) c, hình dáng, v trí k t c u, chi ti t đ t s n, v i thi t k B n v hồn cơng c a t ng lo i k t c u Các b n v thi cơng có ghi đ y đ q trình xây l p Các v n b n cho phép thay đ i chi ti t, b ph n thi t k Các k t qu ki m tra c l ng đ BT m u th k t qu ki m tra ch t ng lo i v t li u khác n u có Các biên b n nghi m thu c t thép, c t pha tr Các biên b n nghi m thu n n móng 45 c đ BT Các biên b n nghi m thu trung gian c a b ph n k t c u S nh t ký công trình 3.2.2.4 Yêu c u chung v i v t li u khác C t thép bê tông: C t thép dùng c u ki n BTCT đ h p v i b n v bi n pháp thi công đ c gia công l p đ t b n v thi t k , phù c nhà th u t C t thép s d ng phù h p v i tiêu chu n TCVN 1651:2008 Thép c t bê tông., TCVN 4399:2008 Thép s n ph m thép Trong tr ng h p c n thi t, vi c thay đ i c t thép (đ th c hi n đ C t thép đ ng kính, ch ng lo i) nhà th u s c s đ ng ý c a t v n thi t k c gia công theo nguyên t c t o thành b ph n ch c ch n, v n chuy n l p d ng d dàng Vi c bu c n i c t thép đ c dùng kh i l ng c t thép không l n ho c v trí k t c u khơng cho phép hàn C t thép tr c gia công tr c đ BT đ m b o: B m t khơng dính bùn đ t, d u, m , khơng có v y s t, l p g Các thép b k p, b gi m ti t di n làm s ch ho c nguyên nhân khác không v t gi i h n cho phép 2% đ C t thép đ ng kính c kéo, u n th ng Cát lót h móng: Cát có th dùng lo i cát san l p, khai thác t nhiên d l n t p ch t c , rác t p ch t khác l n vào 46 i lòng sơng khơng đ c Cho phép dùng cát có l n h t có kích c l n h n 10mm v i hàm l x p c a cát không nh h n 1.3T/m3; khơng đ ng cho th tích c l n t p ch t c , rác t p ch t khác l n vào Các đ c tính k thu t c a cát lót v c b n ph i phù h p v icác quy đ nh tiêu chu n TCVN 7572-1-20:2006, TCVN 7570:2006 Cát l p m t b ng : Cát có th dùng lo i cát san l p, khai thác t nhiên d i lòng sơng không đ c l n t p ch t c , rác t p ch t khác l n vào H s đ m nén c a cát K=0.90 V i đ a k thu t: V i đ a k thu t s d ng lo i TS70 ho c lo i t ng đ ng có đ c tính k thu t phù h p v i quy đ nh tiêu chu n ngành: 14TCN 91÷98 - 1996 14TCN 110-1996 Riêng v i đ a k thu t mang c ng ch có tác d ng v i l c Thép hình, thép t m: Thép hình, thép t m đ c s d ng lo i CT3 có tính n ng c h c thành ph n hoá h c phù h p v i quy đ nh TCVN 5709:1993 Các ph ng pháp th : th kéo, th u n, đ c ng, phù h p v i quy đ nh tiêu chu n: TCVN 0197 :2002, TCVN 198:1985, TCVN 257-1:2001 Các lo i thép có ph i có xu t x rõ ràng có phi u ki m tra ch t l ng s n ph m cho t ng lô hàng tr c thi công Các v t li u dùng liên k t: Kim lo i hàn : Que hàn hàn tay l y theo TCVN 3223 : 1994 Kim lo i que hàn có c đ t t c th i không nh h n tr s t ng ng c a thép đ ng đ kéo c hàn Dây hàn thu c hàn dùng hàn t đ ng bán t đ ng phù h p v i mác thép đ c hàn Trong m i tr que hàn t ng h p, c ng đ c a m i hàn không th p h n c ng đ c a ng ng M i hàn có đ c tính k thu t phù h p v i quy đ nh tiêu chu n TCVN 5400-:-5403 :1991 47 Bu lông: Bulông dùng cho k t c u phù h p v i yêu c u c a TCVN 1916:1995 C p đ b n c a bulông chiu l c t 4.6 tr lên Xác đ nh đ c ng theo TCVN 256, 257: 1985 3.3 Công tác nghi m thu Th c hi n theo TCVN 4453:1995 TCVN 9346:2012 tiêu chu n liên quan khác; Trong m i tr ng h p bêtông ch đ c ch p nh n đ t yêu c u b o v ch ng n mòn nghi m thu thông qua m u đúc t i hi n tr ng th a mãn u 7.1.8 c a TCVN 4453:1995 đ t yêu c u t i thi u Riêng ch tiêu c sau ki m tra ng đ bêtơng cơng trình tu i 28 ngày b ng ép m u đúc t i hi n tr c u thi t k giá tr trung bình c a t ng t m u khơng đ khơng có m u t m u có c ng đ d ng đ c coi đ t yêu c nh h n mác thi t k i 85% mác thi t k 3.4 Áp d ng bi n pháp ch ng n mòn b sung Theo kh o sát th c t th y r ng, hi n t th ng x y vùng n ng n mòn, phá h y k t c u BT&BTCT nh ng vùng ch u tác đ ng xâm th c m nh c a môi tr ng, đ c bi t c th y tri u lên xu ng, b m t ngồi cơng trình, khu ph , khu dùng n nh ng ch k t c u th c, ng xuyên b khơ m Vì v y c n ch n nh ng bi n pháp ch ng n mòn b sung thích h p cho k t c u u ki n làm vi c có nh v y m i đ t đ c hi u qu ch ng n mòn đ m b o đ bi n Trong tr t ng đ ng h p không làm đ c đ b n cho k t c u môi tr ng c k t c u BTCT ho c chi u dày l p b o v ng nh yêu c u, có th áp d ng bi n pháp ch ng th m b sung nh sau: - Trát v a ch ng th m: V a xim ng có pha nh t ng pôlime M250, 300; - S n ch ng n mòn c t thép: S n xim ng , s n xim ng- pơlime, s n hố ch t cao phân t , lo i s n ph i đ m b o kh n ng dính k t gi a c t thép đ c s n v i bêtông ; - S n ph m t k t c u: Dùng lo i s n epoxy h p ch t cao phân t có đ dính k t cao v i bêtông đàn h i t t; - S d ng ch t c ch n mòn canxi nitrit; 48 - S d ng v t li u composit thay th cho bêtông thông th composit m t h ng S d ng v t li u m i ng m i quy trình s a ch a Bêtông c t s i phân tán đ c ng d ng r ng rãi đ s a ch a, gia c b m t cho cơng trình BTCT th gi i kho ng 40 n m nh ng Vi t Nam g n nh ch a đ c ng d ng th c t , ch y u ch a nghiên c u ng d ng v t li u composit m t cách đ y đ u ki n khí h u Vi t Nam 3.5 xu t m t s gi i pháp nh m t ng c trình c ng Thiên Ki u Theo Ngh đ nh 46/2015/N ng ch t l ng thi công xây d ng công – CP ngày 12/05/2015 t i u ch đ u t đ c y quy n cho ban qu n d án th c hi n m t ph n ho c toàn b trách nhi m c a ch đ u t qu n ch t l ng cơng trình theo quy đ nh c a Ngh đ nh Ch đ u t ph i ch đ o, ki m tra ch u trách nhi m v công vi c y quy n cho ban qu n d án th c hi n Nh v y ban qu n d án đ u t xây d ng Huy n Thái Th y b trí, n d ng cán b có đ trình đ giám sát cơng trình đ ng th i ch t ch UBND huy n s ch u trách nhi m tr c pháp lu t cơng trình thi cơng không đ m b o ch t l ng i v i c p xã có cơng trình qua thành l p ban Xây d ng c b n đ ph i giám sát cơng trình v i ch đ u t UBND huy n Thái Th y Ban qu n Ph n nh k p th i ch t l ng cơng trình xây d ng đ a bàn qu n Ban b quy đ nh ch tài x sai ph m v giám sát ch t l ng thi cơng cơng trình v i nhà th u t ch c t v n giám sát đ nâng cao tinh th n trách nhi m Khi cơng trình có x y sai ph m giám sát ch t l yêu c u Ban qu n ki m tra l i gi i trình tr sai ph m s ph t c nh cáo ho c gi m l ng thi công, ch t ch Huy n c S Xây D ng Tùy theo m c đ ng v i cán b ch u trách nhi m v cơng trình Ban qu n 3.5.1 Ki n toàn b máy t ch c c a Ban qu n d án Huy n Thái Th y Ki n toàn l i b máy t ch c c a Ban qu n d án đ u t xây d ng Huy n Thái Th y C n n d ng thêm nhân viên k thu t có trình đ cao, có kinh nghi m hi n 49 tr ng Tích c c h c t p nâng cao kinh nghi m chuyên môn T ch c tham quan ban qu n d án khác Th h c t p h c h i kinh nghi m cơng trình, tránh hi n t ng xuyên bám sát ng nghi m thu b ph n h ng m c m i có m t su t th i gian thi công đ m c nhà th u thi công, nhà th u giám sát th c hi n Lo i b kh i ban qu n nh ng cá nhân y u kém, thi u trung th c v l i 3.5.2 u t phát tri n ngu n nhân l c V góc đ qu n nhà n c, đ nh m c chi phí cho cơng tác t v n nhi u b t c p, thi u rõ ràng, ch a th c s khuy n khích đ u t ch t xám vào nghiên c u nâng cao ch t l ng, ng d ng k thu t công ngh m i cho s n ph m t v n N u so v i chi phí t v n c a doanh nghi p n c ngồi t l chi phí cho t v n n c th p (ch b ng 20 – 30) đ c bi t t v n giám sát, u s gây nh ng h n ch n ch n, gi chân đ i ng k s ch t l k s t v n (doanh nghi p n ng cao n c) sau th i gian đ c i u d th y c đào t o, có kinh nghi m chun mơn ngo i ng s chuy n sang làm vi c cho t v n n m c dù so v i k s “ngo i” có trình đ t ng đ ng l c ngồi, ng c a h c ch b ng 35 – 50% M t khác c n xác đ nh rõ m c đích c ng nh mong mu n l n nh t c a ng v n đ ti n l ng Và đ n đ nh đ cl cl ng lao đ ng yên tâm g n bó lâu dài, doanh nghi p c n t p trung xây d ng hoàn ch nh sách ti n l qu n tr doanh nghi p đ m b o hình thành: mơi tr giá th i lao đ ng ng h th ng ng làm vi c lành m nh, đánh ng xuyên, liên t c h c t p k t qu cơng vi c tiêu chí hàng đ u Lâu v n đ h n ch nh t t ch c t v n đánh giá n ng l c, k t qu công vi c phân ph i ti n l ng ch a th hi n đ c đ y đ làm th a mãn ng thi u thuy t ph c Vì v y, m u ch t sách ti n l hình thành sách ti n l i lao đ ng - ng ng h p d n c n tr ng xây d ng h th ng ch c danh qu n lý, k s t v n, mô t yêu c u v trình đ , n ng l c, kinh nghi m, k n ng nghi p v , nhi m v c th cho t ng v trí Xây d ng h th ng đánh giá k qu cơng tác đ m b o đ cl ng hóa, ng i lao đ ng đ c t đánh giá, c p qu n tr c ti p đánh giá lãnh đ o doanh nghi p quy t đ nh Các nh n xét đánh giá cho 50 m i cá nhân đ c chuy n tr c ti p cho t ng cá nhân ti p nh n đ ti p thu ho c ph n h i Tôn tr ng cá nhân ghi nh n thành qu c a m i ng nghi p – k t qu đánh giá cu i đ c cung c p cho ng công ty b ph n nhân s H th ng tr l i lao đ ng doanh i lao đ ng, lãnh đo o ng đ m b o có xét đ n tiêu chí: thâm niên, ch c danh, s n ph m (t ng n ng su t) Tuy nhiên, đ th c hi n t t vi c vi c nghiên c u hồn thi n th ch , sách, đ nh m c thích h p cho t ch c t v n u c n thi t h n c , th hi n đ c đ y đ y u t đ u vào, chi phí c a doanh nghi p Có nh v y t ch c t v n n c m i có đ ngu n l c, đ s c m nh c nh tranh v i t ch c t v n qu c t c ng tham gia th tr n ng c hi n Tóm l i, n u u ki n th ch đ đáp ng đ c yêu c u c a ng c giám sát, sách phù h p, u ki n đãi ng i lao đ ng nói riêng doanh nghi p nói chung, ch c ch n nh ng y u công tác n ch n, s d ng t v n s ph n đ c kh c ph c H n ch vi c hình thành t ch c t v n thi u chuyên nghi p làm nhi u lo n th tr ng, giúp t ch c t v n chuyên nghi p phát tri n b n v ng Nhà n c ch t ng thêm m t t l phù h p t ng m c đ u t cơng trình s đem l i hi u qu cao, giám sát đ c chi phí tiêu c c nâng cao ch t l ng, ti n đ cơng trình Ph i ch ng, vi c đ u t s mang l i hi u qu cao h n vi c ph i sinh th ch không c n thi t cho vi c qu n giám sat khác đ u t 3.5.3 Các gi i pháp t ng c ng ch t l ng công tác l a ch n nhà nhà th u N ng l c nhà th u y u t quan tr ng quy t đ nh đ n ch t l th l a ch n đ ng cơng trình c nhà th u th c s có n ng l c c n nâng cao h n ch t l có ng cơng tác l a ch n nhà th u, c th nh sau: t o, b i d ng, nâng cao n ng l c c a đ i ng cán b th c thi n công tác đ u th u Th c hi n t t quy đ nh c a nhà n c v đ u th u, tránh tình tr ng kéo dài th i gian l a ch n nhà th u Khi l p h s m i th u, h s yêu c u c n đ m b o tính c nh tranh l a ch n nhà th u, khuy n khích nhà th u đ xu t bi n pháp thi công hi u qu , ti t ki m h n, tr ng tính k thu t h n tính kinh t Quy đ nh chi ti t: gi i pháp k thu t thi 51 công, công tác qu n ch t l ng – h th ng qu n ch t l thi cơng, an tồn lao đ ng, v sinh mơi tr ng c a nhà th u, ti n đ ng, huy đ ng máy móc thi t b ph c v thi công, k ho ch cung c p v t t , b trí nhân s , k ho ch huy đ ng ngu n l c tài chính, T c s cam k t c a nhà th u h s d th u tri n khai thi công xây d ng s có đ c u ki n thu n l i đ giám sát qu n chât l ng xây d ng cơng trình Trong q trình xét th u, c n t ch c th m đ nh n ng l c th c s c a nhà th u, không ch xét th u d a h s m i th u Tránh tình tr ng l a ch n nhà th u có h s d th u đ p nh ng khơng có n ng l c th c s Kiên quy t t ch i nhà th u n u phát hi n vi ph m u kho n c a h p đ ng n ng l c y u ngh B k ho ch đ u t ban hành m u v n b n h ng d n l a ch n nhà th u, đ m b o khách quan trình l a ch n nhà th u, tránh y u t ch quan ch đ u t t l p h s m i th u Theo u 212 c a Lu t Xây d ng s 50/2014/QH14 v quy n ngh a v c a ch đ u t vi c giám sát thi cơng xây d ng cơng trình ch đ u t có quy n đàm phán, ký k t h p đ ng giám sát thi công xây d ng cơng trình, theo dõi, giám sát u c u nhà th u giám sát thi công xây d ng cơng trình th c hi n h p đ ng ký k t M c dù th c t c ng bi t b n ch t c a m i doanh nghi p t v n tham gia trình đ nào, n ng l c cao th p V i doanh nghi p t v n, hồn tồn có th hi u, t ch c có th thuê chuyên gia ngồi nh ng nhân s có c a doanh nghi p, nh ng t l chuyên gia (thuê ngoài) nên đ c quy đ nh C n ch ng minh b ng v n b n (ví d : Danh sách b o hi m xã h i doanh nghi p đóng tr th i m d th u, h p đ ng lao đ ng ) tránh tr có 2-3 ng ng h p có nh ng doanh nghi p ch i nhân s c a doanh nghi p l i thuê nh ng v n tham gia nh ng d án có quy mơ l n v t n ng l c th c t c a t ch c Ngo i tr tr v n giám sát, th m tra, có th th ngồi v i t l cao h n đ ch n đ ch t l c ng h p t c chuyên gia ng cao cho nghi p v chuyên ngành mà không ph i doanh nghi p c ng có đ 52 òi h i doanh nghi p ph i ch ng minh s ho t đ ng c a h th ng qu n tr , t ch c b máy t i thi u c a doanh nghi p tham gia c ng v n đ đáng bàn i u th hi n tính chuyên nghi p c a doanh nghi p t v n mà ch đ u t c n bi t trình n ch n: S phòng, ban chun mơn nghi p v , máy móc, thi t b Theo u 112 c a Lu t Xây d ng s 50/2014/QH14 v quy n ngh a c c a ch đ u t vi c thi công xây d ng cơng trình: Ch đ u t có quy n l a ch n nhà th u thi cơng xây d ng có đ n ng l c Nh ng hi n n ng l c c a nhà th u thi công nhi u gi y t h s , u ki n đ xét n ng l c th c s c a nhà th u q ch a có m t t ch c đánh giá khác quan n ng l c c a nhà th u đ l a ch n khách quan Và nhi u d a quan h v i ch đ u t nh t ch đ u t nhà n c đ l a ch n nhà th u 3.5.4 Các gi i pháp ph i h p gi a ch đ u t nhà th u n m nâng cao ch t l ng xây d ng cơng trình Ch đ u t ph i th ng xuyên ph i h p t t v i ngành ch c n ng vi c giám sát đ i v i nhà th u K p th i ch n ch nh nh ng sai ph m, có th đ ngh truy t ho c không cho th c hi n ti p công vi c tùy vào m c đ sai ph m Ch đ u t ph i th ng xuyên đôn đ c, nh c nh ph i h p v i nhà th u su t trình xây d ng, thi cơng cơng trình Trong h p đ ng kinh t nên th hi n chi ti t, c th nhi m v c a m i bên c ng nh s ph i h p gi a bên su t trình xây d ng Các bên t o u ki n cho vi c th c hi n ch c trách, nhi m v c a gi i quy t v ng m c, phát sinh q trình thi cơng xây d ng Hàng tu n, hàng tháng, hàng quý nên t ch c cu c h p đ đánh giá, rút kinh nghi m, gi i quy t nh ng b t đ ng, v nh t đ ph ng h ng m c, phát sinh th i gian th ng ng, k ho ch th i gian ti p theo Các bên ph i bàn b c, th ng nh t bi n pháp thi công, k ho ch thi công, ti n đ thi công c ng nh bi n pháp đ m báo ch t l 53 ng xây d ng cơng trình 3.6 K t lu n ch ng “C ng Thiên Ki u” Thái Th y - Thái Bình, v i đ c m v trí đ a lý, khí h u nhi t đ , đ m cao, k t h p v i mơi tr ng vùng ven bi n q trình n mòn xâm th c đ i v i cơng trình BT & BTCT u khơng th tránh kh i v y vi c kh o sát, phân tích, đánh giá đ xác l p đ m c đ r t m nh Do c u ki n k thu t kh o sát thi t k , thi công qu n v n hành v n đ c n thi t, làm c s cho vi c qu n ch t l ng cơng trình vùng ven bi n, đ ng th i tri n khai ng d ng cơng ngh ch ng n mòn, mang l i hi u qu đ u t cao, góp ph n vào s phát tri n kinh t đ nh cho huy n Thái Th y nói riêng, t nh Thái Bình nói chung 54 n K T LU N VÀ KI N NGH K t lu n Lu n v n đánh giá đ cs nh h ng c a môi tr ng bi n đ n thi t k , thi công, công ngh thi công BT&BTCT qu n khai thác, v n hành cơng trình th y l i vùng ven bi n nói chung c ng nh cơng trình c ng Thiên Ki u nói C th tác đ ng c a mơi tr ng bi n có th là: Gây nhi m m n cho v t li u đ ch t o bê tơng q trình v n chuy n, b o qu n ch t o t i công tr ng, đ c bi t vùng khí quy n bi n, sát b (cách mép n c t đ n 500m); Gây g thép th i gian gia công, l p d ng ch đ bê tông; Gây nhi m m n làm r a trôi h n h p bê tơng q trình đ , đ m b o d c ng ng đ bê tơng th p; Các nh h ng khác c a môi tr ng bi n (Nhi t đ , đ m khơng khí, t c đ gió, b c x ) đ n công ngh thi công bê tông nh vùng khí quy n n i đ a; Ki n ngh đ m b o đ b n lâu dài cho cơng trình xây d ng mơi tr ng bi n Vi t Nam c n th c hi n nghiêm ng t u ki n k thu t sau đ i v i bê tông bê tông c t thép: - Yêu c u v l a ch n v t li u đ u vào: V t li u đ u vào đ ch t o BTCT bao g m: xi m ng, c t li u, n c tr n, ph gia, c t thép c n tuân th yêu c u tiêu chu n V t li u đ ch t o bê tông không c t thép có th s d ng theo tiêu chu n qui đ nh cho bê tông thông th ng - Yêu c u v thi t k : V m t thi t k vi c tuân th theo tiêu chu n thi t k TCVN hi n hành v k t c u bê tông bê tông c t thép, l a đ c v t li u đ m b o yêu c u v ch ng n mòn, đ m b o đ b n lâu dài cho cơng trình mơi tr ng bi n ng th i đ ngh c quan ch c n ng c n soát xét l i TCVN hi n hành đ u ch nh cho phù h p v i s nh h ng c a bi n đ i khí h u n 55 c bi n dâng - Yêu c u v cơng ngh thi cơng: Thi cơng giai đo n th hi n ý đ thi t k cơng tr ng ây m t xích r t quan tr ng đ đ m b o ch t l ng cơng trình Do v y ph i tuân th nghiêm ng t qui ph m thi công, nghi m thu giám sát ch t l ng cơng trình ban hành Th c t ch ng minh r ng, trình đ cơng ngh thi công ch a cao, t ch c thi công không ch t ch , tay ngh ý th c công nhân kém, giám sát k thu t l ng l o nh ng nguyên nhân d n đ n ch t l cơng trình xây d ng nh t cao v c ng bê tông vùng bi n không đ ng đ u, nhi u k t c u không đ t s đ ng ng đ bê tông chi u dày l p b o v d n t i n mòn c c b - Yêu c u v qu n v n hành: Cơng trình ph i đ n ng theo yêu c u c a thi t k Nhà n c s d ng m c đích, cơng c c n ph i có quy đ nh c th v trách nhi m b o hành đ b n cơng trình cho nhà thi t k , thi công ng Công ty khai thác th y l i ph i l p h s chi ti t theo dõi v ch t l i s d ng ng cơng trình, tình tr ng s d ng ,các h h ng, xu ng c p, trình tu, s a ch a Ban giám đ c công ty cán b k thu t viên c n đ nh k ki m tra kh o sát, ki m đ nh ch t l ng cơng trình đ c bi t tr c sau mùa m a bão Công tác ki m tra, quan tr c cơng trình giai đo n v n hành c n ti p t c đ c nêu cao, th c hi n theo quy đ nh hi n hành nh m phát hi n l i đ k p th i có bi n pháp s a ch a kh c ph c đ m b o an toàn cho cơng trình th i gian s d ng Công tác khai thác v n hành c n tri n khai th c hi n theo quy đ nh hi n hành đ ng th i th c hi n theo s c l nh v n hành (nh th i gian v n hành, m c n hành ) tr cho ng c kh ng ch , s c a v n c sau v n hành c a ban giám đ c công ty đ m b o v n hành an toàn i cơng trình - V b o trì cơng trình: V n đ b o trì cơng trình r t có ý ngh a vi c b o v trì đ b n cho cơng trình v i chi phí th p h n nhi u so v i đ cơng trình h h ng tr m tr ng m i đ u t s a ch a C n áp d ng công ngh đ c nghiên c u áp d ng nh : + S a ch a c c b v t n t, ch BTCT b n mòn b ng cơng ngh b m ép xi m ng, trát ph v a s a ch a, phun khơ bê tơng; + B o trì cơng trình b ng cơng ngh kh mu i, tái ki m b o v cat t ; 56 TÀI LI U THAM KH O [1] B tài nguyên môi tr ng (2012), K ch b n bi n đ i khí h u, n c bi n dâng cho Vi t Nam [2] Công ty C ph n t v n xây d ng Th y L i Thái Bình, Quy trình v n hành c ng Thiên Ki u, Thái Bình [3] TS ng Th Kim H nh, Ths D ng Th Thanh, Nghiên c u tình tr ng n mòn bê tơng c t thép gi i pháp ch ng n mòn cho cơng trình bê tông c t thép môi tr ng bi n Vi t Nam, B môn Công ngh & QLXD, i h c Thu l i, Hà n i [4] TS Ph m V n Khoan, TS Nguy n Nam Th ng, Nghiên c u tình tr ng n mòn bê tông c t thép vùng bi n Vi t Nam m t s kinh nghi m s d ng ch t c ch n mòn canxi nitrit, Vi n KHCN Xây d ng, Hà N i [5] B Khoa h c công ngh (2012), TCVN 9346:2012 K t c u bê tông bê tông c t thép - Yêu c u b o v ch ng n mòn mơi tr ng bi n [6] B Khoa h c công ngh (2012), TCVN 5574:2012 K t c u bê tông bê tông c t thép - tiêu chu n thi t k [7] B Khoa h c công ngh (2008), TCXDVN 1651:2008 Thép c t bêtông [8] B Khoa h c công ngh (2011), TCVN 8828:2011, Bê tông - yêu c u d ng m t nhiên [9] B Khoa h c cơng ngh (2010), TCVN 8418:2010, Cơng trình th y l i - quy trình qu n v n hành, tu b o d ng [10] TS inh Tu n Anh, TS.Nguy n M nh T ng (2012), Nghiên c u th c tr ng n mòn, phá h y cơng trình bêtơng c t thép b o v bi n n c ta, Vi n Khoa h c Th y l i Vi t Nam, Hà N i [11] TS M Duy Thành (2012), Bài gi ng ch t l ng cơng trình, i h c Th y l i, Hà N i [12] Tr n Vi t Li n c ng tác viên (1996), n mòn khí quy n đ i v i bê tông bê tông c t thép vùng ven bi n Vi t Nam", Vi n Khí t ng Th y v n, Hà N i 57 ... ng lý tác gi ch n đ tài Nghiên c u đ xu t gi i pháp qu n lý ch t l ng xây d ng cơng trình th y l i vùng ven bi n áp d ng cho c ng Thiên Ki u - Thái Bình M c đích nghiên c u xu t đ c gi i pháp. .. T L NG CƠNG TRÌNH TH Y L I VÙNG VEN BI N 2.1 H th ng v n b n pháp lý qu n lý ch t l C s pháp lý v qu n lý ch t l ng cơng trình xây d ng ng cơng trình xây d ng bao g m: - C n c Lu t xây d ng s... th ng v n b n pháp lý qu n lý ch t l 2.2 c m qu n lý ch t l 2.2.1 ng cơng trình xây d ng 22 ng cơng trình Th y l i vùng ven bi n 22 c m làm vi c c a công trình th y l i vùng ven bi n
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu giải pháp quản lý chất lượng xây dựng công trình thủy lợi vùng ven biển áp dụng cho cống thiên kiều thái bình , Nghiên cứu giải pháp quản lý chất lượng xây dựng công trình thủy lợi vùng ven biển áp dụng cho cống thiên kiều thái bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay