Nghiên cứu giải pháp quản lí chất lượng các dự án đầu tư xây dựng nông thôn mới tại ban quản lí dự án đầu tư xây dựng huyện thạch thất luận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành quản lý xây dựng

109 7 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 14:37

L I CAM OAN Tôi xin cam đoan đ tài lu n v n s n ph m nghiên c u c a riêng cá nhân Các s li u k t qu lu n v n hoàn toàn trung th c ch a đ c công b t t c cơng trình tr c T t c trích d n đ c ghi rõ ngu n g c Hà N i, ngày tháng n m 2018 Tác gi lu n v n Khu t Duy Tùng i L IC M N Lu n v n th c s “Nghiên c u gi i pháp qu n ch t l nông thôn m i t i Ban qu n d án tr ng ng d án đ u t xây d ng TXD huy n Th ch Th t” đ c hoàn thành t i i h c Th y L i Trong trình nghiên c u th c hi n lu n v n, tác gi nh n đ cs h ng d n t n tình c a th y giáo, PGS.TS Nguy n H u Hu nh ng ý ki n v chuyên môn quý báu c a th y cô B môn Công ngh Qu n xây d ng, Khoa Công trình – Tr ng đ i h c Th y L i Tác gi xin bày t l i c m n sâu s c đ n th y giáo h t n tình ch b o, h ng d n tác gi v chuyên môn su t trình nghiên c u Tác gi xin g i l i c m n đ n nhà tr h ng d n PGS.TS Nguy n H u Hu ng th y cô b môn d y b o ng d n tác gi su t trình h c t p t i tr ng đ i h c Th y l i, đ ng nghi p ngành cung c p tài li u ph c v cho lu n v n Xin g i l i c m n t i nh ng ng i thân gia đình, đ ng nghi p b n bè đ ng viên, khích l giúp tác gi hồn thi n lu n v n c a Tuy nhiên v i th i gian trình đ chun mơn h n ch , lu n v n khơng th tránh đ c s thi u sót, tác gi r t mong nh n đ đ nghiên c u đ c nh ng ý ki n đóng góp c a q th y c hồn thi n h n Hà N i, ngày tháng n m 2018 Tác gi lu n v n Khu t Duy Tùng ii M CL C DANH M C HÌNH VI DANH M C VI T T T VII M U CH NG T NG QUAN V QU N CH T L NG CÁC D ÁN UT XÂY D NG NÔNG THÔN M I 1.1 D án đ u t xây d ng 1.1.1 D án đ u t xây d ng 1.1.2 c m c a d án đ u t xây d ng cơng trình 1.1.3 Phân lo i d án đ u t xây d ng 1.1.4 Các giai đo n th c hi n d án TXD cơng trình 1.2 Ch t l 1.2.1 Ch t l ng Qu n ch t l ng cơng trình xây d ng ng cơng trình xây d ng 1.2.2 Qu n ch t l ng cơng trình xây d ng .10 1.2.3 M c tiêu vai trò c a qu n ch t l 1.2.4 N i dung qu n ch t l ng cơng trình xây d ng 12 1.2.5 Nh ng nguyên t c qu n ch t l 1.3 Công tác qu n ch t l 1.3.1 Các nhân t nh h ng cơng trình xây d ng 11 ng d án TXD 13 ng xây d ng ng đ n qu n ch t l 1.3.2 Quan m tiêu chí đánh giá ch t l 1.3.4 Qu n ch t l Vi t Nam th gi i 16 ng cơng trình 16 ng cơng trình xây d ng 19 ng xây d ng th gi i 27 1.4 Quy ho ch xây d ng nông thôn m i giai đo n 2016-2020 30 1.4.1 Quy ho ch xây d ng nông thôn m i 30 1.4.2 Quy đ nh chung v quy ho ch nông thôn m i 31 1.4.3 Tiêu chí xây d ng nơng thơn m i giai đo n 2016-2020 32 1.4.4 Nhi m v xây d ng phát tri n nông thôn m i 35 K t lu n ch CH L ng 36 NG C NG D ÁN S LU N VÀ TH C TI N CÔNG TÁC QU N CH T UT XÂY D NG NÔNG THÔN M I 38 2.1 Các quy đ nh c a pháp lu t v qu n ch t l iii ng cơng trình xây d ng .38 2.2 N i dung công tác qu n ch t l ng cơng trình xây d ng 39 2.2.1 Qu n ch t l ng giai đo n kh o sát, thi t k d án 40 2.2.2 Qu n ch t l ng giai đo n thi cơng cơng trình xây d ng 41 2.2.3 Qu n ch t l ng giai đo n b o hành cơng trình 45 2.3 Các nhân t nh h ng t i ch t l ng s n ph m 45 2.3.1 Nhóm y u t khách quan 45 2.3.2 Nhóm y u t ch quan 46 2.4 Trách nhi m c a ch đ u t qu n ch t l 2.5 Các ph 2.5.1 ng xây d ng 47 ng pháp nghiên c u nâng cao công tác qu n ch t l i m i n i dung cách th c qu n Nhà n c v ch t l ng 49 ng cơng trình xây d ng 49 2.5.2 Xây d ng đ i ng cán b công ch c c quan QLNN 51 2.5.3 Phát huy n i l c ch đ ng h i nh p qu c t v l nh v c CLCT xây d ng 53 2.6 Quy ho ch nông thôn m i đ a bàn huy n Th ch Th t 53 2.6.1 M t s n i dung c b n v nông thôn m i 53 2.6.2 M c tiêu nguyên t c xây d ng Nông thôn m i 53 2.6.3 c tr ng c a nông thôn m i 55 2.6.4 Ngu n l c xây d ng nông thôn m i 55 2.6.5 Vai trò nhi m v c a khuy n nông ch m i huy n Th ch Th t 57 K t lu n ch CH L ng trình xây d ng nông thôn ng 63 NG M T S NG D ÁN GI I PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC QU N CH T TXD NÔNG THÔN M I T I BAN QU N D ÁN TXD HUY N TH CH TH T 64 3.1 Gi i thi u v Ban qu n d án đ u t xây d ng huy n Th ch Th t 64 3.1.1 Ch c n ng c a ban qu n d án đ u t xây d ng 64 3.1.2 Nhi m v , quy n h n 65 3.1.3 Kinh phí ho t đ ng 69 3.1.4 C c u t ch c, biên ch 70 3.2 Các d án quy ho ch nông thôn m i c a Ban QLDA TXD huy n Th ch Th t 72 iv 3.2.1 V k t qu th c hi n d án nh ng n m g n 72 3.2.2 Tình hình tri n khai th c hi n d án .73 3.2.3 Ph ng h ng nhi m v n m 2017 78 3.3 ánh giá n ng l c c a Ban qu n d án TXD huy n Th ch Th t 79 3.3.1 Các m t đ t đ c 79 3.3.2 T n t i, h n ch 80 3.3.3 Nguyên nhân t n t i, h n ch 81 3.3.4 nh h ng nâng cao công tác qu n ch t l ng cơng trình t i Ban qu n d án TXD huy n Th ch Th t 83 3.4 xu t gi i pháp nâng cao công tác qu n ch t l ng d án TXD nông thôn m i t i Ban qu n d án TXD huy n Th ch Th t 84 3.4.1 Hoàn thi n b máy nhân s , nâng cao ch t l ng ngu n nhân l c 84 3.4.2 T ng c ng công tác qu n ch t l ng trình thi cơng .89 3.4.3 T ng c ng xã h i hóa cơng tác qu n ch t l ng xây d ng 92 3.4.4 m b o ti n đ th c hi n d án 93 3.4.5 y m nh công tác x vi ph m v ch t l ng 94 3.4.6 Hoàn thi n h th ng v n b n qu n ch t l ng cơng trình .95 K t lu n ch ng 96 K T LU N VÀ KI N NGH .97 TÀI LI U THAM KH O 101 v DANH M C HÌNH Hình 1.1 Qu n ch t l ng theo giai đo n c a d án TXD cơng trình 13 Hình 3.1 S đ b máy t ch c BQLDA TXD huy n Th ch Th t 71 Hình 3.2 S đ nguyên nhân, k t qu ( S đ x vi ng cá) 91 DANH M C VI T T T Vi t t t Ngh a đ y đ c a t vi t t t BQLDA Ban Qu n d án BCKTKT Báo cáo kinh t k thu t C T Ch đ u t CLCT Ch t l CTXD Cơng trình xây d ng TXD ng cơng trình u t xây d ng GPMB Gi i phóng m t b ng TVGS T v n giám sát TKBVTC Thi t k b n v thi công UBND U ban nhân dân QLCL Qu n ch t l ng QLNN Qu n nhà n c QLDA Qu n d án vii U M Tính c p thi t c a đ tài: Trong nh ng n m g n đây, đ t n n c ngày đ dân c ng đ c b t đ u h i nh p kinh t qu c t , di n m o đ t c đ i m i N n kinh t t ng tr ng, kèm theo đ i s ng c a nhân c c i thi n Cùng v i s phát tri n nâng cao c a ngành kinh t , l nh v c khác c ng ngày thay đ i ó s m c lên c a cơng trình cơng nghi p cơng trình dân d ng nh m đáp ng yêu c u c a công cu c cơng nghi p hóa, hi n đ i hóa nông nghi p, nông thôn h i nh p qu c t c a đ t n c Các ho t đ ng đ u t đ c đ y m nh, đ c bi t đ u t xây d ng cơng trình c s h t ng Thành qu c a ho t đ ng đ u t có tác đ ng to l n đ n s phát tri n kinh t xã h i, góp ph n nâng cao, c i thi n đ i s ng cho nhân dân T t nhi n, v i trình h i nh p kinh t qu c t , s c nh tranh gi a đ n v ngành xây d ng Hi n nay, cơng trình v i quy mơ l n đ u có m t thành ph l n c n c Trong môi tr đem l i thành cơng ch t l h u h t ng c nh tranh đó, m t nh ng chìa khóa ng cơng trình ó nhân t vơ quan tr ng B i l cơng trình xây d ng có đ c m nguyên chi c, đ n nh t, c đ nh không th di d i Do đó, cơng tác qu n ch t l ng vô quan tr ng Vi t Nam, khơng s c x y gây h u qu nghi m tr ng, đa ph n đ u liên quan đ n ch t l Ch ng h n nh v s p cơng trình tr ng M m non V Nam T Liêm) đêm 25/9/2017, v b c t h c n Xanh (ph ng cơng trình ng M ình, qu n ng l n c a t ng tòa nhà tr ng Tâm (qu n Hai Bà Tr ng, Hà N i) c ng b t ng đ ng Ti u p xu ng ngõ 128C i La lúc 22 gi đêm, trung tu n tháng 8/2017 Hay g n m t cơng trình xây d ng đ ng T H u, ph ng i M , qu n Nam T Liêm, TP Hà N i vào kho ng 2h ngày 17/1/2018 x y v s p giàn giáo n công nhân t vong ng th ng n ng Do đ t v n đ cho th y ch t l công tác qu n ch t l ng công trình, s n ph m xây d ng c n đ i khác b ng xây d ng i u c quan tâm, đ y m nh m i q trình thi cơng đ u t xây d ng cơng trình Qu n ch t l ng ho t đ ng có ph i h p đ đ nh h ng ki m soát m t t ch c v ch t l ng Vi c đ nh h ng nói chung bao g m ng ki m soát v ch t l l p sách ch t l ch t l ng m c tiêu ch t l ng, đ m b o ch t l Ban qu n d án ng, ho ch đ nh ch t l ng c i ti n ch t l ng, ki m soát ng TXD huy n Th ch Th t đ n v s nghi p công l p tr c thu c UBND huy n Th ch Th t, đ c giao làm đ i di n ch đ u t d án h t ng giao thông, h t ng xã h i qu n c m công nghi p đ a bàn c a huy n Trong nh ng n m v a qua, BQLDA tri n khai th c hi n d án quy ho ch nông thôn m i đ a bàn huy n nh Tr N u, L i Th ng THCS D N u, nhà v n hóa thơn xã H u B ng, D ng nh m đáp ng nhu c u h c t p, sinh ho t c a nhân dân t i xã quy ho ch nông thôn m i đ a bàn huy n Tuy nhiên, vi c tri n khai th c hi n, qu n d án công tác qu n ch t l ng cơng trình c a cán b BQLDA v n nh ng t n t i, h n ch nh công tác ph i h p gi a cán b BQLDA v i đ n v thi công, t v n giám sát ch a sát sao, nh p nhàng Trình đ , kinh nghi m chuyên môn c a m t s cán b ch a đáp ng đ c nhi m v đ c giao phó Bên c nh đó, khoa h c k thu t ngày phát tri n d n t i q trình thi cơng cơng trình đ c rút ng n, ch t l ng cơng trình đ c nâng cao Chính v y đòi h i nh ng cán b có chun mơn cao n m b t đ c nh ng khoa h c công ngh m i, nh m nâng cao công tác qu n d án c ng nh qu n ch t l ng c a cơng trình Xu t phát t th c ti n nêu trên, h c viên ch n đ tài “Nghiên c u gi i pháp qu n ch t l ng d án đ u t xây d ng nông thôn m i t i Ban qu n d án đ u t xây d ng huy n Th ch Th t” làm lu n v n t t nghi p c a M c đích nghiên c u Nghiên c u đánh giá th c tr ng công tác qu n ch t l ng d án TXD nông thôn m i t i Ban qu n d án TXD huy n Th ch Th t T đ xu t m t s gi i pháp nh m nâng cao công tác qu n ch t l Ban qu n d án TXD huy n Th ch Th t 3.1 it it ng ph m vi nghiên c u ng nghiên c u ng d án t i c a t ng cá nhân; hoàn thành vi c xây d ng ch c danh v trí vi c làm đ xác đ nh rõ nhu c u cán b , công ch c biên ch th c c a ban đ đáp ng yêu c u công vi c; báo cáo lãnh đ o xem xét, ch p thu n ki n tồn đ i ng cán b , cơng ch c c v ch t l ng, ý th c, trình đ , trách nhi m qu n lý, u hành qu n k t c u h t ng giao thông - Hàng tu n hay hàng tháng tùy vào m c đ công vi c đ m nh n cán b ph trách ph i có báo cáo đánh giá lên c p kh n ng c a nhân viên mình, vi c đánh giá c n khách quan công khai, không c n , khơng bao che cho Sau có nh ng đánh giá c th nh ng cán b ch a đ trình đ c quan b t bu c cho h c l p b id ng, nâng cao Sau hồn thành khóa h c, lãnh đ o Ban tr c ti p ki m tra l i, n u đ t s cho đ m nh n công vi c, n u không đ t có th u chuy n sang b ph n khác ho c c t h p đ ng - Có k ho ch đào t o v i t m nhìn dài h n cho cán b , công ch c c a V nh m nâng cao trình đ qu n chun mơn nghi p v qu n lý, khai thác, b o trì k t c u h t ng giao thông; u tiên c cán b , công ch c tham gia khóa đào t o lu n tr , qu n nhà n t cb ođ ms c, h c t p nâng cao trình đ chun mơn ngun n đ nh ch t l ng gi i quy t công vi c chun mơn - Ki n tồn n ng l c qu n lý, chuyên môn c a cán b , cơng ch c Ban, b trí cơng vi c phù h p v i n ng l c, chuyên môn đ thu n ti n gi i quy t cơng vi c; nâng cao vai trò trách nhi m c a Lãnh đ o V ch đ o, u hành gi i quy t cơng vi c - Tiêu chu n hố cán b t ch c t t công tác đào t o, đào t o l i đ i ng cán b qu n nhà n c cho phù h p; xác đ nh th c ch c danh k s qu n d án đ có s s tiêu chu n hoá nhân l c, cán b c a Ban qu n d án, c quan chuyên môn giúp vi c cho C T ti n t i yêu c u b t bu c v i cán b QLDA ph i có ch ng ch hành ngh - Th ng xuyên c cán b h c đ nâng cao trình đ đáp ng yêu c u ngày l n c ađ nv xây d ng đ cl cl ng cán b chuyên môn s d ng lâu dài c n tr ng k ho ch đào t o m i nh ng cán b tr , có n ng l c đ đ a vào quy ho ch cán b lãnh đ o t ng lai C n ph i t o u ki n thu n l i, công b ng cho đ i ng 87 cán b có kh n ng c nh tranh lành m nh, c n ph i có ch đ đãi ng thích đáng đ i v i nh ng cán b có b ng c p, có trình đ , có kinh nghi m, có nh th m i nâng cao đ c ch t l ng cán b - M r ng hình th c đào t o, đào t o l i; xã h i hố cơng tác đào t o đ nâng cao trình đ , n ng l c cho đ i ng cán b qu n lý, công ch c, viên ch c ng i lao đ ng; áp d ng ch đ n d ng công khai thông qua thi n, th vi c 3.4.1.2 Nâng cao ch t l ng ngu n nhân l c Hi n nay, ch tiêu n d ng cán b c a BQLDA khơng Tuy nhiên s cán b ph trách k thu t nhi u cán b tr , ch a nhi u kinh nghi m th c t vi c qu n h s d án c ng nh qu n ch t l ng cơng trình Bên c nh nhi u cán b k thu t nhi u n m kinh nghi m l i khơng th ng xun trau d i k n ng, ng d ng khoa h c công ngh k thu t m i vào công tác qu n d án c ng nh qu n ch t l ng cơng trình M c tiêu đào t o: BQLDA ph i t o u ki n h c t p, trao đ i kinh nghi m cho cán b S p x p cán b kinh nghi m lâu n m kèm c p cán b tr , ch a nhi u kinh nghi m công tác qu n d án, qu n ch t l ng cơng trình C n xác đ nh rõ m c tiêu nh m t o đ i ng nhân l c có trình đ , n ng l c ph m ch t đáp ng yêu c u công vi c, ph c v cho s phát tri n c a BQLDA it ng đào t o: Do kinh phí c a BQLDA có h n nên vi c c cán b h c t p, nâng cao trình đ nhi u h n ch V y nên c n l a ch n ng i, m c đích, th i m, đ m b o hi u qu đào t o hi u qu công vi c c a đ n v lao đ ng đ m nhi m cơng vi c đào t o K ho ch đào t o: Ph i đ h c xây d ng rõ ràng, c th Vi c th c hi n không làm nh ng t i công vi c hi n t i k ho ch ho t đ ng đ n v N i dung đào t o: t o thuy t ph i song song v i th c hành phù h p v i tình hình th c t c a BQLDA Ph i phù h p v i nhu c u m c đích Bên c nh vi c đào t o chuyên môn nghi p v c ng c n ý đ n đào t o cho cán b tr k n ng c n thi t công vi c nh k n ng l p k ho ch, k n ng làm vi c nhóm, k n ng lãnh 88 đ o ây nh ng k n ng c n thi t v i cán b đ c bi t cán b tr giai đo n m c a h i nh p nh hi n Xây d ng ch ng trình đánh giá sau đào t o: Nh m m c đích đánh giá ch t l ng ngu n nhân l c sau đào t o S d ng ngu n nhân l c sau đào t o: Sau k t thúc đào t o, c n s x p, b trí cán b vào nh ng công vi c phù h p, liên quan đ n ki n th c đ giúp ng i lao đ ng áp d ng đ c đào t o i u c ki n th c v a h c vào th c ti n, nâng cao hi u qu làm vi c, v a có tác d ng khuyên khích cán b đào t o nâng cao trình đ h th y ki n th c h c đ c áp d ng đ c vào công vi c, c m th y đ c l i ích c a vi c h c 3.4.1.3 Nâng cao ch t l ng ho t đ ng s p x p, b trí lao đ ng Xây d ng hoàn ch nh h th ng b máy t ch c BQLDA, h th ng phân lo i d án Các h th ng s giúp s p x p, b trí l i b máy t ch c, công vi c đ gi m b t kh i l ng công vi c cho cán b qu n d án 3.4.2 T ng c ng công tác qu n ch t l Công tác qu n ch t l ng q trình thi cơng ng v t li u thi công xây d ng m t cơng tác c a cơng tác qu n ch t l ng cơng trình xây d ng Trong ch đ u t c n l u ý công tác sau: - Yêu c u nhà th u thi công xây d ng ph i th c hi n thí nghi m ki m tra v t li u, c u ki n, v t t , thi t b cơng trình, thi t b công ngh tr c xây d ng l p đ t vào cơng trình xây d ng theo tiêu chu n yêu c u thi t k - Ngoài vi c ph i cung c p cho ch đ u t gi y ch ng nh n ch t l ng v t t , v t li u thi t b l p đ t vào cơng trình c a nhà s n xu t, nhà th u thi cơng xây d ng ph i cung c p cho ch đ u t k t qu thí nghi m c a phòng thí nghi m h p chu n đ i v i v t li u, c u ki n, s n ph m xây d ng k t qu ki m đ nh ch t l c a t ch c đ đ t vào cơng trình tr c c quan nhà n ng thi t b c có th m quy n công nh n đ i v i thi t b l p c đ a vào xây d ng cơng trình 89 - Ch đ u t ph i ki m tra phòng thí nghi m c s s n xu t v t li u, c u ki n, s n ph m xây d ng ph c v thi công xây d ng c a nhà th u thi công xây d ng cơng trình - Ch đ u t ph i ki m tra giám sát ch t l ng v t t , v t li u thi t b l p đ t vào cơng trình nhà th u thi công xây d ng công trình cung c p theo yêu c u c a thi t k - Rà sốt, hồn thi n khung sách nh m t ng c ch t l ng theo h ng th ch công tác qu n ng minh b ch, th ng nh t ch u trách nhi m - Có k ho ch xây d ng, b sung h ng d n, tiêu chu n, quy trình, quy ph m thi t k thi cơng thi u, nh t đ i v i lo i k t c u, công ngh m i - Nâng cao n ng l c ch th tham gia th c hi n d án (Ch đ u t , T v n giám sát, t v n thi t k , nhà th u) b ng cách t ng c ng tính ch u trách nhi m c a ch th theo ch tài, t o u ki n h p tác qu c t đ nâng cao trình đ qu n c ng nh t v n c a d án - Xây d ng chi n l c, k ho ch phát tri n đ i v i doanh nghi p T v n d a nguyên t c c b n (T thân phát tri n; H p tác phát tri n; Hồn thi n ch đ , sách vi c s d ng đãi ng ; Xây d ng mơ hình t ch c T v n, mơ hình qu n th c hi n d án…) - Hàng tháng cán b c a BQLDA đ công tr l c phân công ph trách d án h p tr c ti p t i ng v i T v n giám sát, T v n thi t k , Nhà th u đ đôn đ c ki m tra ch t ng ti n đ Các cán b c a Ban có m t th ng tr c t i hi n tr ng đ gi i quy t k p th i v n đ phát sinh, sai khác gi a th c t b n v , đ ng th i tham gia ph i h p t ng c ng giám sát, ki m soát ch t l - Yêu c u Nhà th u tr ho ch ph l ng cơng trình c thi cơng ph i trình Ban QLDA, T v n giám sát k ng th c ki m soát ch t l ng bao g m: Ki m soát đ m b o ch t ng v t t , v t li u, c u ki n, thi t b , cơng trình thi t b cơng ngh đ Ki m soát đ m b o ch t l c s d ng: ng, đ m b o an tồn cơng tác thi cơng xây d ng 90 - i v i Nhà th u thi công, yêu c u ph i s d ng thi t b nh H s d th u, n u có tr ng h p c n thay th ph i có n ng l c h n ho c t trình T v n giám sát ki m tra tr ng đ ng ph i c trình Ban ch p thu n Yêu c u Nhà th u ph i có h th ng ki m soát n i b , t ch c nghi m thu n i b tr c trình TVGS Ban nghi m thu - Khi phát hi n Nhà th u có bi u hi n thi cơng ch m, không đ m b o ch t l l p biên b n hi n tr ng ng, yêu c u Lãnh đ o Nhà th u cam k t Sau m t th i gian n u Nhà th u khơng có chuy n bi n thi kiên quy t có gi i pháp x tránh đ tình tr ng kéo dài nh h - ng l n đ n ch t l i v i T v n giám sát, tr c huy đ ng lên công tr ki m tra n ng l c t ng cá nhân, tr tr ng cơng trình ng, Ban QLDA ti n hành ng h p c n thi t t ch c ph ng v n, sát h ch c tham gia giám sát cơng trình G n trách nhi m, quy n h n c a t ng TVGS viên, tr ng TVGS v i ch t l ng cơng trình theo quy ch TVGS iv ih p đ ng t v n giám sát, đ a vào h p đ ng u kho n, ch tài x ph t cơng trình khơng đ m b o ch t l ng - L p k ho ch ch t l ng, nh đó, x y s c , nhà th u thi công có th tr c ti p tìm ngun nhân x y s c cơng tr báo cáo C T TVGS đ tìm ph Th i gian Ph Thi t b ng thi công m t cách d dàng h n T ng án gi i quy t k p th i ng pháp V t li u L I CHÍNH N ng l ng ol ng Nhân s Môi tr ng K T QU NGUYÊN NHÂN Hình 3.2 S đ nguyên nhân, k t qu ( S đ x 91 ng cá) 3.4.3 T ng c ng xã h i hóa cơng tác qu n ch t l ng xây d ng V nh n th c, ph i xem vi c ch ng minh s tuân th quy đ nh pháp lu t v ch t l ng xây d ng trách nhi m c a đ i t ng tham gia xây d ng cơng trình (hi n bên tham gia xây d ng cơng trình ch ph i ch ng minh tuân th đ c QLNN ki m tra) Khi đó, cơng tác ki m soát ch t l ng xây d ng s tr thành m t d ch v b t bu c mà ch cơng trình ph i th c hi n (Hi n có ti p c n b c đ u nh n th c qua vi c quy đ nh ch đ u t ph i trình h s ki m tra nghi m thu cơng trình hồn thành, theo Ngh đ nh 15/2013/N -CP ngày 06/02/2013 c a Chính ph ) Bên c nh c quan QLNN, c n hình thành h th ng ngồi QLNN, đ c c quan QLNN cơng nh n đ th c hi n vi c ki m tra s tuân th quy đ nh v ch t l trình Nh v y, gánh n ng ki m soát s đ ki m soát ch t l Tr c san s , hình thành đ c m t h th ng ng xây d ng r ng rãi, t n d ng hi u qu ngu n l c xã h i c m t, có th d a vào h i ngh nghi p đ hình thành l c l ng QLCL, g m t ch c cá nhân có uy tín ngh nghi p Khi hình thành l c l ch t l ng công ng bên c nh QLNN, c n có bi n pháp qu n đ l c l ng qu n ng phát huy tác d ng, đ m b o tin c y, nh quy đ nh rõ u ki n ph m vi ki m tra c a h th ng này, ch đ báo cáo cho c quan QLNN v.v ban hành tiêu chí đ o đ c đ i v i ng đ m b o tính trung th c, c ng c n i ki m tra đ c l p v i hình th c x nghiêm kh c n u vi ph m M t bi n pháp có th th c hi n c n m nh d n giao trách nhi m cho ch đ u t d án khu đô th l n Vi t Nam v n q trình th hóa nên s nhi u d án khu th m i, nh huy n Th ch Th t có khu đo th Phú Cát City, Khu đô th Xanh Villas Km 33 i l Th ng Long i v i cơng trình xây d ng nh ng d án này, có th giao trách nhi m qu n ch t l ng cho ban qu n d án khu đô th , khu công nghi p Bên c nh quy đ nh v ch tiêu c a d án mà ch đ u t ph i th c hi n đ c giao đ t, c quan QLNN đ a ph quy đ nh v vi c hình thành b máy c a ch d án đ ki m tra ch t l ng có th ng xây d ng c a ch đ u t th c p ph m vi d án Nguyên t c th c hi n ki m tra c ng 92 t ng t nh vi c ki m tra c a c quan QLNN, ngo i tr x vi ph m v n c quan QLNN th c hi n 3.4.4 m b o ti n đ th c hi n d án Nh đ c p, nguyên nhân tác đ ng đ n ti n đ th c hi n d án đ u t XDCT làm cho d án ch m ti n đ th i gian qua, nguyên nhân khách quan nh h ng c a th i ti t khí h u có nh ng ngun nhân ch quan là: Do thi u v n; Do ch m tr gi i phóng m t b ng; Do n ng l c c a bên tham gia qu n th c hi n d án y u V m t qu n c a C T ngun nhân d n đ n d án không th c hi n ti n đ khơng có k ho ch t ng th qu n ti n đ th c hi n d án kh thi, k ho ch ti n đ l p ch a khoa h c d n đ n có m t cơng vi c b thay đ i ti n đ so v i k ho ch v ch khơng u ch nh đ c ho c ch u ch nh c c b mà không u ch nh m t cách t ng th C n qu n ch t ch ti n đ th c hi n d án t i không ch giai đo n thi công mà t t c khâu c a d án đ n nghi m thu bàn giao cơng trình đ a vào s d ng quy t toán v n đ u t d án hồn thành Trong q trình th c hi n, Ban QLDA TXD huy n Th ch Th t có m t s t n t i ch a đáp ng đ c yêu c u ti n đ theo k ho ch T th c tr ng đ xu t m t s gi i pháp nh sau: - N m b t rõ ràng m c tiêu c a d án, g n m c tiêu c a d án v i tồn b nh ng cơng vi c c a d án t l p k ho ch chi ti t phù h p nh t v i m c tiêu Yêu c u nhà th u l p k ho ch qu n th i gian chi ti t bám sát k ho ch đ c phê t đ đôn đ c nhà th u th c hi n - Th c hi n phân k đ u t d án có kh i l ng quy mơ l n, rà sốt nh ng h ng m c ch a th t s c n thi t đ đ xu t c t gi m ho c giãn hoãn ti n đ , u tiên phân b ngu n v n cho m t s cơng trình có th xây d ng hoàn thành đ bàn giao đ a vào s d ng phát huy hi u qu đ u t Qua h n ch tình tr ng d án th c hi n khơng có ngu n v n d n đ n ch m ti n đ 93 - Xác đ nh công vi c có th làm đ ng th i, cơng vi c u tiên Báo cáo đ nh k ti n đ công vi c; xác đ nh đâu m gây ch m ti n đ , c n t p trung vào công tác đ gi i quy t v n đ - Th c hi n t t công tác ph i h p v i quy n đ a ph t c v b i th ng th c hi n nhanh th ng, GPMB, tái đ nh c đ GPMB XDCT Trong u ki n ngu n v n dành cho đ u t xây d ng c b n có nhi u khó kh n, c n ti p t c đ y m nh công tác v n đ ng nhân dân t nguy n gi i phóng m t b ng đ XDCT Xây d ng đ i ng cán b th c hi n cơng tác b i th ng GPMB có n ng l c, n m b t đ y đ n i dung c n b n v n b n pháp c a Nhà n c v GPMB, có k n ng v giao ti p, thuy t ph c, gi i quy t v n đ có kh n ng thi t l p, xây d ng m i quan h ch t ch v i cán b GPMB đ a ph ng - T ch c h p đ nh k v i cán b qu n d án, đ n v t v n giám sát nhà th u thi công xây d ng đ k p th i đôn đ c ti n đ th c hi n u ch nh ti n đ đ m b o đáp ng đ c yêu c u th i gian k ho ch T ng c ng công tác ki m tra, đôn đ c k t qu th c hi n đ i v i nhà th u thi công, đ n v t v n giám sát, cán b qu n d án c a Ban Th c hi n t t vi c ghi chép nh t cơng trình nghi m thu kh i l ng hoàn thành theo t ng tháng đ làm c n c th c hi n n i dung u ch nh chi phí đ u t ph c v đ y nhanh ti n đ thi công 3.4.5 y m nh công tác x vi ph m v ch t l Nguyên nhân ph n ng ng i th c hi n ph n vi c ph i ch u trách nhi m Nh v y, th m chí, nh ng ng i liên quan đ n vi c hình thành cơng trình t kh o sát, thi t k , thi cơng cơng trình ph i ch u trách nhi m “chung thân” su t th i gian tu i th đ nh c a cơng trình Thi cơng cơng trình ph i theo thi t k đ c phê t, đ m b o theo quy chu n, tiêu chu n quy ph m áp d ng; v t t , trang thi t b đ a vào thi công cơng trình ph i có ngu n g c, xu t x rõ ràng, đ m b o yêu c u k thu t cam k t h s trúng th u; nh ng kh i l b tr ng thi cơng hồn thành ph i nghi m thu n i c yêu c u ch đ u t nghi m thu theo quy đ nh M i s thay đ i so v i h s thi t k -d toán đ c t ph i có ý ki n ch p thu n c a Ch đ u t ho c c p 94 quy t đ nh đ u t ; b trí ng i có đ u ki n n ng l c u hành vi c thi cơng cơng trình; l p nh t cơng trình, b n v hồn cơng; l u tr h s liên quan đ n ph n vi c th c hi n, th i gian l u tr có trách nhi m th c hi n b o hành cơng trình theo quy đ nh Các nhà th u ch u trách nhi m v ch t l nhiên, trách nhi m toàn di n v ch t l C quan qu n nhà n trách nhi m h ng ph m vi công vi c c a T t ng cơng trình xây d ng v n ch đ u t c phân c p theo đ a gi i hành qu n có ng d n ki m tra s tuân th nh ng quy đ nh c a pháp lu t 3.4.6 Hoàn thi n h th ng v n b n qu n ch t l ng cơng trình Lu t xây d ng v n b n pháp liên quan giúp cho vi c qu n ch t l trình xây d ng đ ng cơng c thu n l i h n Tuy nhiên q trình th c hi n có m t s m b t c p C th , v nguyên t c, tiêu chí phân b v n giai đo n 2016-2020; h c a b (B Tài nguyên Môi tr ng, B Y t , B T pháp); h ng d n tiêu chí ng d n s d ng, quy t toán v n s nghi p c a B Tài chính; ki n toàn Ban Ch đ o thành ph V n phòng i u ph i thành ph Do đó, đ a ph ng thi u c s pháp đ phân b v n c ng nh lúng túng vi c b trí ngu n l c c th đ tri n khai n i dung thành ph n c a ch ng trình Bên c nh đó, quy trình th m đ nh ngu n v n kh n ng cân đ i v n theo quy đ nh c a Lu t u t công đ i v i d án đ u t nhi u b t c p nên gây nh h ng không nh đ n ti n đ phê t, giao v n th c hi n d án đ u t c a đ a ph ng ( Theo Báo n t Chính ph n c C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam) Thêm m t ví d n a v s ch ng chéo v n b n pháp lu t theo i u c a Thông t s 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30/5/2014 c a B v n hóa th thao du l ch quy đ nh di n tích xây d ng nhà v n hóa thơn 300m2 tr lên Tuy nhiên theo i u c a Thông t s 01/2017/TT-BTNMT ngày 09/02/2017 c a B Tài nguyên mơi tr ng đ nh m c nhà v n hóa thơn ch t 200-500m2 Vi c quy đ nh đ nh m c xây d ng nhà v n hóa th c t ch a c n c theo s h dân nhu c u s d ng th c t c a 95 t ng đ a ph ng Có nh ng thơn t p trung đơng dân c vi c khai thác s d ng nhà v n hóa v i di n tích nh v y h n ch , đ i v i nh ng thơn th a dân c áp d ng đ nh m c t i thi u c ng v n b th a thãi, lãng phí Do v y, vi c quy đ nh đ nh m c xây d ng nhà v n hóa thơn c n c n c theo c quy mô dân s t i đ a ph đ c th h ng ng cơng trình Xây d ng nhà v n hóa t o cho ng i dân có m t đ a m đ vui ch i, ho t đ ng th d c, th thao, sinh ho t v n hóa v n ngh Nh ng th c t có nhà v n hóa ho t đ ng hi u qu ? Công n ng c a nhà v n hóa đ a ph n nhà v n hóa xã, nhà v n hóa thơn đ c khai thác t i đa c đ u t v i ngu n v n hàng t đ ng nh ng c ng ch đ n gi n đ h p thơn, h p xóm, t ch c ngày h i đ i đoàn k t r i l i c a đóng, then cài Do c n ph i có đ nh h cho phù h p v i u ki n c a đ a ph Chính v y, v phía nhà n pháp lu t m t cách th ng c th h n u ch nh ng c c n th c hi n vi c rà soát h th ng hoá v n b n ng xuyên đ làm c s xây d ng ban hành v n b n h p nh t ho c s a đ i, b sung hu b v n b n khơng phù h p, đ m b o vi c hi u th c hi n u kho n đ c th ng nh t m i vùng, gi a ch th , h n ch nh ng m ch a nh t quán, t o s h th c t th c hi n nh h đ n ch t l ng ng qu n K t lu n ch ng D a c s h th ng hóa c s lu n v qu n ch t l nông thôn m i Ch ng 1, Ch ng d án TXD ng nh ng phân tích th c tr ng, đánh giá nh ng m t t n t i, h n ch công tác QLCL c a BQLDA TXD huy n Th ch Th t nh ng n m v a qua, lu n v n nghiên c u, đ xu t m t s gi i pháp nh m nâng cao công tác qu n ch t l ng d án TXD nông thôn m i t i BQLDA TXD huy n Th ch Th t th i gian t i V i nh ng nghiên c u, đ xu t này, h c viên hy v ng s góp ph n b sung, hồn thi n m t s gi i pháp đ đ m b o đáp ng vi c qu n ch t l ng cơng trình xây d ng m t cách có h th ng phù h p v i th c ti n t i Ban qu n d án TXD huy n Th ch Th t, đ m b o tuân th theo quy đ nh c a h th ng v n b n lu t hi n hành 96 K T LU N VÀ KI N NGH A Ph n k t lu n V n đ qu n ch t l ph i đ c tr ng m t cách k p th i sâu s c Qu n ch t l t ng xây d ng công trình y u t mang tính quy t đ nh c n ng nh m t o s n ph m cơng trình xây d ng, t hình thành ý ng đ n trình nghi m thu hoàn thành, qu n v n hành khai thác cơng trình Ta th y đ c vai trò, ý ngh a quan tr ng c a công tác vi c đ m b o nâng cao ch t l ng, an tồn cơng trình, góp ph n đáng k trình phát tri n kinh t - xã h i nâng cao đ i s ng cho nhân dân Lu n v n t p trung nghiên c u nh ng t n t i, khó kh n, h n ch c a BQLDA đ t đ xu t nh ng gi i pháp phù h p v i th c tr ng c a BQLDA, góp ph n nâng cao cơng tác QLCL cơng trình t i đ n v Qua th c hi n đ tài “Nghiên c u gi i pháp qu n ch t l ng d án đ u t xây d ng nông thôn m i t i Ban qu n d án huy n Th ch Th t” h c viên nghiên c u hoàn thành đ TXD c nh ng n i dung khoa h c sau: - ã h th ng hóa hồn thi n c s lu n v qu n ch t l ng cơng trình xây d ng làm c s nghiên c u v n đ chru y u c a đ tài lu n v n - Xác đ nh rõ nh ng t n t i, khó kh n, h n ch công tác qu n ch t l ng c a BQLDA TXD huy n Th ch Th t th i gian v a qua - Xác đ nh nêu rõ nguyên nhân c a nh ng t n t i, khó kh n mà BQLDA TXD huy n Th ch Th t g p ph i c s pháp quy th c ti n - Trên c s đó, nghiên c u, đ xu t m t s gi i pháp có c n c khoa h c, phù h p kh thi v i u ki n th c t t i BQLDA TXD huy n Th ch Th t vi c nâng cao công tác QLCL cơng trình xây d ng Các đ xu t bao g m: Hồn thi n b máy nhân s , nâng cao ch t l T ng c ng công tác qu n ch t l ng ngu n nhân l c BQLDA; ng q trình thi cơng; 97 T ng c ng xã h i hóa cơng tác qu n ch t l m b o ti n đ d án; y m nh công tác x vi ph m v ch t l Hoàn thi n h th ng v n b n qu n ch t l ng xây d ng; ng; ng cơng trình; B Ph n ki n ngh i v i c quan qu n nhà n a Nhà n c c c n ti p t c s a đ i, b sung ban hành cách quy chu n, tiêu chu n cho phù h p v i tình hình xây d ng hi n Các Nghi đ nh, Thông t c n nêu rõ ràng có chi u sâu C n đ n gi n hóa m i th t c đ u t , trình xét t v n b n có liên quan đ n ho t đ ng đ u t Kh c ph c tình tr ng thi u đ ng b , ch ng chéo c a h th ng pháp lu t, gi m b t tình tr ng c a quy n, quan liêu, hách d ch C n b trí, phân k ngu n v n TXD h p C n đ a sách đ n bù th a đáng đ đ m b o l i ích cho ng i dân b thu h i đ t đ ng th i c ng b o đ m ti n đ cho cơng tác gi i phóng m t b ng C n đ u t phát tri n công ngh khoa h c k thu t hi n đ i nh m gi m b t chi phí nhân công, đ y nhanh ti n đ thi công d án t ng tu i th , ch t l ng c a cơng trình xây d ng Nhà n c c n có sách thu hút nhân tài, ch ng trình đào t o phát tri n ngu n nhân l c, đào t o nh ng cán b k thu t có chun mơn đ đ m b o cơng tác QLCL cơng trình i m i công tác qu n nhà n c v ch t l đ i m i h th ng c quan qu n nhà n ng cơng trình xây d ng thơng qua c v ch t l ng cơng trình xây d ng i m i v cách th c qu n thông qua xây d ng đ i ng cán b công ch c đáp ng yêu c u nâng cao n ng l c, hi u qu ho t đ ng Ph i hoàn thi n qu n ch t l ch t l ng th ng nh t t C c giám đ nh Nhà n cv ng cơng trình xây d ng t i thành ph Th c hi n ch đ phân c p, nh m qu n 98 cho công tác qu n ch t l ng c a cơng trình xây d ng ph m vi toàn quy n b i v i UBND huy n Th ch Th t ngh UBND huy n Th ch Th t u tiên t p trung nh ng d án quy hoach nơng thơn m i đ hồn thành tiêu chí xây d ng nơng thơn m i c a huy n, nh m góp ph n đem l i c nh quan m i, nâng cao đ i s ng v n hóa, giáo d c cho nhân dân C n phân c p c th , m r ng ph m vi quy n h n c a BQLDA đ t o nên tính ch đ ng công vi c UBND huy n Th ch Th t c n gi i quy t h p d t m công tác đ n bù gi i phóng m t b ng, t o m t b ng cho d án đ u t xây d ng, tránh tình tr ng u ki n v t c p UBND huy n c n đ a tiêu chí đánh giá chung cho d án xây d ng, tránh tình tr ng d án l y đ t nh ng ch m ho c không đ a vào tri n khai T p trung xây d ng h t ng cho khu đ u giá đ t t p trung B trí ngu n v n đ hoàn thành d án tri n khai d Nhanh chóng k t thúc đ u t bàn giao đ a vào s d ng c i v i Ban Qu n d án TXD huy n Th ch Th t C n nhanh chóng hồ nh p quan m m i v ch t l trình xây d ng V ng qu n ch t l ng công nh n th c l nh v c QLCL CTXD, hi n t i m t quan m ti n b nh t, đ n nh t.Vi c hoà nh p v i quan ni m m i m t vi c làm c n thi t đ n đ i v i c công tác qu n ch t l ng cơng trình quan Tr c m t, c n ti n hành t t c khâu, giai đo n su t t trình thi t k đ n giai đo n thi công đ a vào bàn giao s d ng Quá trình qu n khơng ch d ng l i vi c qu n cu i m i khâu m i giai đo n mà ph i đ c th c hi n m t cách liên t c, thông su t, ngh a quán tri t nguyên t c làm t đ u 99 Có sách đãi ng đ gi chân ki n trúc s , k s có trình đ cao Ban thu hút ng nh c cán b i có tài v c quan ng th i t ch c l p đào t o đ nh k h c t p nâng cao trình đ b id ng v t t ng ch t l c ng ng cho cán b nhân viên Vì th i gian nghiên c u có h n, v n đ nghiên c u r ng ph c t p Ch c ch n không th tránh kh i nh ng thi u sót, r t mong nh n đ c a quý th y cô đ ng nghi p, nh ng ng l ng cơng trình đ đ tài nghiên c u đ Nhân đây, h c viên m t l n n a xin đ t n tình h c s góp ý chia s i quan tâm đ n l nh v c qu n ch t c hoàn thi n h n c g i l i cám n t i PGS.TS Nguyên H u Hu ng d n ch b o, c ng nh quý b n bè đ ng nghi p nhi t tình giúp đ đ tác gi có th hồn thành đ c lu n v n 100 TÀI LI U THAM KH O [1] Qu c h i, Lu t Xây d ng, S 50/2014/QH13, ngày 18/06/ 2014 [2] Qu c h i, Lu t u th u, S 43/2013/QH13, ngày 26 tháng 11 n m 2013 [3] Chính ph , Ngh đ nh, S 12/2009/N -CP, ngày 12/02/2009 [4] Chính ph , Ngh đ nh, S 15/2015/N -CP, ngày 14/02/2015 [5] Chính ph , Ngh đ nh, S 46/2015/N -CP, ngày 12/05/2015 [6] Chính ph , Ngh đ nh, S 59/2015/N -CP, ngày 18/06/2015 [7] B Xây d ng, Thông t , S 26/2016/TT-BXD, ngày 26/10/2016 [8] B Nông nghi p phát tri n nông thôn, Quy t đ nh, s 4072/2016/Q -BNNVP P, ngày 05/10/2016 [9] B Xây d ng, Thông t , S 02/2017/TT-BXD, ngày 01/3/2017 [10] UBND thành ph Hà N i, Quy t đ nh, s 39/2015/Q -UBND, ngày 30/12/2015 [11] UBND thành ph Hà N i, Quy t đ nh, s 1799/2017/Q -UBND, ngày 20/3/2017 [12] Nguy n Xuân Phú, Bài gi ng môn h c Kinh t đ u t xây d ng, Tr ng đ i h c Th y l i, Hà N i, n m 2012 [13] Nguy n Tr ng T , Bài gi ng môn h c Qu n ti n đ , Tr ng đ i h c Th y l i, Hà N i, n m 2012 [14] M Duy Thành, Bài gi ng môn h c Qu n ch t l ng cơng trình, Tr ng đ i h c Th y l i, Hà N i, n m 2012 [15] Nguy n Bá Uân, Bài gi ng Qu n d án xây d ng nâng cao, Tr ng đ i h c Th y l i, Hà N i, n m 2012 [16] Các h s , v n b n liên quan đ n d án đ u t xây d ng cơng trình c a Ban qu n d án u t xây d ng huy n Th ch Th t 101 ... tài Nghiên c u gi i pháp qu n lý ch t l ng d án đ u t xây d ng nông thôn m i t i Ban qu n lý d án đ u t xây d ng huy n Th ch Th t” làm lu n v n t t nghi p c a M c đích nghiên c u Nghiên c u đánh... it it ng ph m vi nghiên c u ng nghiên c u ng d án t i Lu n v n t p trung nghiên c u gi i pháp qu n lý ch t l ng d án đ u t xây d ng nông thôn m i t i Ban qu n lý d án đ u t xây d ng huy n Th... NG T NG QUAN V QU N LÝ CH T L NG CÁC D ÁN UT XÂY D NG NÔNG THÔN M I 1.1 D án đ u t xây d ng 1.1.1 D án đ u t xây d ng 1.1.2 c m c a d án đ u t xây d ng công trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu giải pháp quản lí chất lượng các dự án đầu tư xây dựng nông thôn mới tại ban quản lí dự án đầu tư xây dựng huyện thạch thất luận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành quản lý xây dựng , Nghiên cứu giải pháp quản lí chất lượng các dự án đầu tư xây dựng nông thôn mới tại ban quản lí dự án đầu tư xây dựng huyện thạch thất luận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành quản lý xây dựng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay