Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực quản lý cho ban quản lí dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn hưng yên luận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành quản lý xây dựng

103 9 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 14:37

B GIÁO D C ÀO T O B NÔNG NGHI P PTNT TR NG I H C TH Y L I HOÀNG TH NG C LAN NGHIÊN C U GI I PHÁP NÂNG CAO N NG L C QU N CHO BAN QU N D ÁN NÔNG NGHI P PHÁT TRI N NÔNG THÔN H NG YÊN LU N V N TH C S HÀ N I, N M 2018 B GIÁO D C ÀO T O B NÔNG NGHI P PTNT TR NG I H C TH Y L I HOÀNG TH NG C LAN NGHIÊN C U GI I PHÁP NÂNG CAO N NG L C QU N CHO BAN QU N D ÁN NÔNG NGHI P PHÁT TRI N NÔNG THÔN H NG YÊN Chuyên ngành: Qu n xây d ng Mã s : 60.58.03.02 NG IH NG D N KHOA H C: PGS.TS Nguy n H u Hu HÀ N I, N M 2018 L I CAM OAN Tác gi cam đoan đ tài lu n v n “Nghiên c u gi i pháp nâng cao n ng l c qu n cho Ban Qu n d án Nông nghi p Phát tri n nông thôn H ng Yên” s n ph m nghiên c u c a riêng tác gi , tác gi t tìm tòi xây d ng Các s li u k t qu lu n v n hoàn toàn trung th c ch a đ trình nghiên c u tr c công b công c đây./ Tác gi lu n v n Hoàng Th Ng c Lan i L I CÁM N Lu n v n v i đ tài “Nghiên c u gi i pháp nâng cao n ng l c qu n cho Ban Qu n d án Nông nghi p Phát tri n nông thôn H ng Yên” k t qu t trình n l c h c t p rèn luy n c a tác gi t i Tr Tác gi xin đ ng c bày t lòng bi t n gia đình ng khích l giúp đ đ tác gi hoàn thành ch i h c Th y l i i thân bên đ ng viên, ng trình h c t p cao h c t i Tr ng i Tác gi c ng chân thành g i l i c m n đ n toàn th cán b , gi ng viên Tr ng i h c Th y l i h c Th y l i t o u ki n thu n l i truy n đ t ki n th c cho tác gi th i gian h c t p t i tr ng ng th i, tác gi chân thành c m n đ ng nghi p, b n bè lãnh đ o Ban Qu n d án Nông nghi p PTNT H ng Yên h tr , giúp đ , t o u ki n cho tác gi trình h c t p đ c bi t thu th p, tìm hi u tài li u đ th c hi n Lu n v n t t nghi p Cu i cùng, tác gi xin trân tr ng c m n PGS.TS Nguy n H u Hu nhi t tình h ng d n, đóng góp nhi u ý ki n quý báu đ giúp cho tác gi hoàn thành Lu n v n t t nghi p ii M CL C DANH M C CÁC HÌNH NH vi DANH M C B NG BI U vii DANH M C CÁC T M VI T T T GI I THÍCH THU T NG viii U 1 Tính c p thi t c a tài M c đích nghiên c u it ng ph m vi nghiên c u .2 Cách ti p c n ph K t qu đ t đ ng pháp nghiên c u c N i dung c a lu n v n CH NG T NG QUAN V QU N D ÁN CÁC CƠNG TRÌNH XÂY D NG 1.1 Khái quát d án đ u t xây d ng công trình 1.1.1 D án đ u t xây d ng cơng trình 1.1.2 Phân lo i d án đ u t xây d ng cơng trình c m c a d án đ u t xây d ng cơng trình 1.1.3 1.1.4 Các giai đo n th c hi n d án đ u t xây d ng .7 1.2 Qu n d án đ u t xây d ng cơng trình 1.2.1 Qu n d án đ u t xây d ng cơng trình .8 1.2.2 Các m c tiêu c a qu n d án xây d ng 10 1.2.3 N i dung qu n d án đ u t xây d ng cơng trình 12 1.3 Các ngun t c QLDA TXD cơng trình Nơng nghi p PTNT .16 1.3.1 Ph ng pháp hành 16 1.3.2 Ph ng pháp kinh t .17 1.3.3 Ph ng pháp giáo d c 17 1.3.4 Ph ng pháp lãnh đ o hi n đ i .17 1.3.5 Ph ng pháp k t h p 17 1.4 Th c tr ng công tác qu n d án đ u t xây d ng công trình th i gian qua Vi t Nam 18 K t lu n ch ng 19 iii CH NG C S KHOA H C TRONG QU N D ÁN UT XÂY D NG CƠNG TRÌNH 21 2.1 C s khoa h c Qu n d án u t xây d ng cơng trình 21 2.1.1 C s pháp 21 2.1.2 C s lu n khoa h c 24 2.1.3 C s th c ti n 25 2.2 N i dung công tác QLDA cơng trình xây d ng 26 2.2.1 Qu n d án TXD phù h p quy ho ch xây d ng 27 2.2.2 Qu n th c hi n d án 27 2.2.3 Qu n chi phí d án 32 2.2.4 Qu n h p đ ng ho t đ ng xây d ng 35 2.2.5 Qu n v l a ch n nhà th u 37 2.2.6 Qu n r i ro d án 38 2.3 Các nhân t nh h ng đ n QLDA TXD cơng trình Nơng nghi p PTNT 38 2.3.1 Ngu n nhân l c cho QLDA TXD 39 2.3.2 H th ng v n b n pháp lu t liên quan đ n QLDA TXD 40 2.3.3 S ph i h p gi a Ban, ngành đ a ph 2.3.4 Các y u t u ki n t nhiên, môi tr 2.3.5 Các y u t 2.4 nh h ng có liên quan đ n QLDA TXD 41 ng, kinh t - xã h i 42 ng khác 43 Các hình th c QLDA TXD cơng trình hi n 43 2.4.1 Ban QLDA TXD chuyên ngành, Ban QLDA TXD khu v c 44 2.4.2 Ban QLDA TXD m t d án 46 2.4.3 Thuê t v n QLDA TXD 46 2.4.4 Ch đ u t tr c ti p QLDA 46 2.4.5 QLDA c a t ng th u xây d ng 46 2.5 Qu n c a Ch đ u t đ i v i ch th tham gia th c hi n d án 47 2.5.1 Các ch th tham gia th c hi n d án TXD 47 2.5.2 Qu n c a ch đ u t đ i v i ch th liên quan 51 K t lu n ch CH NG ng 51 XU T GI I PHÁP NÂNG CAO N NG L C QLDA CHO BAN QLDA NÔNG NGHI P PTNT H NG YÊN 53 iv 3.1 Gi i thi u v Ban Qu n d án Nông nghi p PTNT H ng Yên 53 3.1.1 Quá trình hình thành Ban Qu n d án Nông nghi p PTNT H ng Yên .53 3.1.2 C c u t ch c c a Ban Qu n d án Nông nghi p PTNT H ng Yên 53 3.1.3 Ch c n ng, nhi m v 55 3.2 Th c tr ng qu n d án TXD c a Ban QLDA Nông nghi p PTNT H ng Yên .60 3.2.1 M t s d án tiêu bi u tri n khai th c hi n nh ng n m qua 60 3.2.2 M t s d án th c hi n n m 2018 nh ng n m ti p theo 62 3.2.3 Các k t qu đ t đ c công tác QLDA TXD th i gian qua t i Ban QLDA Nông nghi p PTNT H ng Yên 63 3.2.4 Các v n đ t n t i khó kh n t i Ban QLDA Nông nghi p PTNT H ng Yên .64 3.2.5 Nguyên nhân c a t n t i, khó kh n t i Ban QLDA Nông nghi p PTNT H ng Yên 73 3.2.6 nh h ng công tác nâng cao n ng l c QLDA TXD cho Ban QLDA Nông nghi p PTNT H ng Yên 75 3.3 Các gi i pháp nh m nâng cao n ng l c QLDA TXD t i Ban QLDA Nông nghi p PTNT H ng Yên 76 3.3.1 Gi i pháp hoàn thi n c c u t ch c, b máy qu n c a Ban QLDA Nông nghi p PTNT H ng Yên 76 3.3.2 Gi i pháp hồn thi n cơng tác kh o sát, l p d án đ u t gi i phóng m t b ng 79 3.3.3 Hồn thi n cơng tác đ u th u 81 3.3.4 Gi i pháp b o đ m ti n đ th c hi n d án 84 3.3.5 Gi i pháp hồn thi n cơng tác giám sát ch t l ng thi công XDCT 85 3.3.6 Gi i pháp đ i m i quy trình toán h p đ ng xây d ng 86 3.3.7 Gi i pháp áp d ng công ngh thông tin QLDA 88 K t lu n ch ng 88 K T LU N KI N NGH .90 K t lu n 90 Ki n ngh 91 TÀI LI U THAM KH O .93 v DANH M C CÁC HÌNH NH Hình 1.1 Q trình th c hi n d án đ u t xây d ng Hình 1.2 Chu trình qu n d án 10 Hình 1.3 Tam giác m c tiêu 11 Hình 1.4 T giác m c tiêu 11 Hình 1.5 Ng giác m c tiêu 12 Hình 1.6 Các l nh v c c a qu n d án 16 Hình 2.1 S đ c u trúc khoa h c qu n 25 Hình 2.2 S đ bi u di n d án đ u t xây d ng 25 Hình 2.3 M t s nguyên nhân gây r i ro d án đ u t xây d ng 38 Hình 2.4 M i quan h gi a ch th tham gia d án đ u t xây d ng 47 Hình 3.1 S đ hi n t i c c u, t ch c b máy Ban QLDA 53 Hình 3.2 S đ đ xu t C c u t ch c, b máy c a Ban QLDA 77 vi DANH M C B NG BI U B ng 3.1 T ng h p m t s D án tiêu bi u th c hi n t 2008 đ n 61 B ng 3.2 M t s d án th c hi n n m 2018 nh ng n m ti p theo 62 B ng 3.3 Các d án ch m bàn giao đ a vào s d ng 66 B ng 3.4 T n t i gây kéo dài th i gian d án 67 B ng 3.5 Chênh l ch kinh phí GPMB q trình th c hi n d án (tri u đ ng) 69 B ng 3.6 T ng h p d án th c hi n 72 B ng 3.7 Hi u qu ho t đ ng qua n m 72 B ng 3.8 Các v n đ t n t i d án 73 vii DANH M C CÁC T VI T T T GI I THÍCH THU T NG ATL An tồn lao đ ng CT Cơng trình CNTT Cơng ngh thơng tin TXD u t xây d ng GPMB Gi i phóng m t b ng HSDT H s d th u HSMT H s m i th u NN Nông nghi p NSNN Ngân sách Nhà n ODA H tr phát tri n th c PTNT Phát tri n nơng thơn QLDA Qu n d án TM T T ng m c đ u t TKCT Thi t k công trình UBND y ban nhân dân WB c Ngân hàng Th gi i viii - T ng h p Trong phòng QLDA thành l p t giám sát ch t l trình đ i v i t ng d án đ ng xây d ng cơng c giao Phòng K ho ch - T ng h p: th c hi n ch c n ng, nhi m v c a ch đ u t tr l nh v c tài chính; xây d ng k ho ch cơng tác c a đ n v ; th ng kê, t ng h p, báo cáo theo quy đ nh; t ch c th m đ nh tham m a Giám đ c phê t th t c xây d ng c b n thu c th m quy n c a Ch đ u t quy đ nh hi n hành • Xây d ng đ án v trí vi c làm t i đ n v m t cách c th theo ch tiêu biên ch c giao 20 ng i, trình Ch t ch UBND t nh H ng Yên phê t, n d ng đ s viên ch c l i, viên ch c đ nghi m ho t đ ng l nh v c c n d ng c n ph i có đ n ng l c kinh TXD đ cán b , công ch c, viên ch c yên tâm công tác, nh m t o tính chuyên nghi p qu n lý, u hành d ánXây d ng quy ch ho t đ ng c a đ n v đ ng n ng l c ho t đ ng v i c quan qu n nhà n c a B c theo quy đ nh c a Thông t s 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 Xây d ng v h ng d n th c hi n m t s 59/2015/N -CP ngày 18/6/2015 c a ph u c a ngh đ nh s v hình th c t ch c QLDA TXD, đ đ n v th c có đ n ng l c đ th c hi n công tác qu n d án TXD 3.3.2 Gi i pháp hồn thi n cơng tác kh o sát, l p d án đ u t gi i phóng m t b ng 3.3.2.1 Công tác kh o sát, l p d án đ u t Ban QLDA Nông nghi p PTNT H ng Yên c n n d ng nh t m t cán b k thu t có ch ng ch hành ngh l nh v c kh o sát xây d ng đ th c hi n công tác l p nhi m v kh o sát xây d ng sát v i th c t , b o đ m tiêu chu n, quy chu n v kh o sát Giám sát ch t l ng, nghi m thu s n ph m kh o sát quy trình, quy đ nh T ch c l p, phê t nhi m v kh o sát xây d ng, ph d ng làm c s qu n ch t l ng, kh i l ng án k thu t kh o sát xây ng kh o sát theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 46/2015/N -CP ngày 12/5/2015 c a Chính ph v qu n ch t l trì cơng trình 79 ng b o Ki m tra vi c tuân th u kho n h p đ ng kh o sát xây d ng c a nhà th u; th c hi n kh o sát xây d ng ph i v i ph đ ng án k thu t kh o sát xây d ng c phê t, công tác nghi m thu k t qu kh o sát xây d ng ph i ch t ch , quy đ nh L a ch n nhà th u T v n l p d án đ u t , thi t k kh o sát xây d ng đ u ki n n ng l c theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 59/2015/N -CP ngày 18/6/2015 c a Chính ph đ th c hi n gói th u t v n kh o sát, l p d án đ u t thi t k công trình T ch c l p nhi m v thi t k xây d ng cơng trình c s thi t k c s đ giai đo n L p d án TXD cơng trình ho c ch tr t ng đ u t đ c phê c c p có th m quy n phê t phù h p v i u ki n s d ng, v n hành cơng trình sau đ a vào khai thác Yêu c u nhà th u l p h s thi t k báo cáo ti n đ , ph c u, ph th ng án công ngh ph ng án k t ng án thi công v i Ban qu n d án m t cách ng xuyên Giao phòng chuyên môn t ch c ki m tra H s thi t k tr c trình c p có th m quy n th m tra, th m đ nh, tránh nh ng thi u sót th c hi n t ch c thi công xây d ng công trình 3.3.2.2 Cơng tác t ch c gi i phóng m t b ng hoàn thi n n ng l c cơng tác qu n gi i phóng m t b ng, Ban QLDA Nông nghi p PTNT H ng Yên c n thi t th c hi n gi i pháp nh sau: • Ngay t b c l p t ng m c đ u t , c n ph i đánh giá hi n tr ng cơng trình khái tốn chi phí b i th ng GPMB t ng đ i sát v i d án Ph i nghiên c u, tính tốn đ y đ chi phí liên quan đ n b i th ng xây d ng ph GPMB cho tính đúng, tính đ sát th c t Ví d nh ph i l ng án đ n bù ng tr cđ c vi c xây d ng khu tái đ nh c , di chuy n cơng trình h t ng liên quan nh n, n c, thông tin, liên l c, • Quy đ nh rõ trách nhi m cá nhân, t ch c tham gia công tác đ n bù GPMB Cơng b cơng khai sách u tiên đ i v i đ i t Công khai tài s n đ n bù GPMB đ ng giá đ n bù phù h p, đ i t Nhà n ng đ ch ng đ n bù i dân qu n Xây d ng đ nh m c, đ n ng, đ a bàn đ m b o quy đ nh c a c 80 • Ph i h p v i t ch c, đoàn th , m t tr n t qu c ng công tác chi tr chi phí b i th i dân tham gia giám sát ng; tuyên truy n ph bi n, giáo d c v sách, pháp lu t đ t đai, cơng tác b i th ng gi i phóng m t b ng Khi quy ho ch khu tái đ nh c c n thông qua l y ý ki n c a c quan ch c n ng ng dân b nh h ng đ đ m b o r ng khu tái đ nh c ph i đ i c đ u t đ ng b v c s h t ng theo quy đ nh, quy mơ di n tích đa d ng cho ng iđ c tái đ nh c có quy n l a ch n • Nhà th u thi công nh n bàn giao m t b ng thi công t Ban QLDA Nông nghi p PTNT H ng Yên ph i cho ng v i ki m tra l i toàn b m t b ng n u th y có ng m c ph i báo cáo cho Ban Khi nh n đ c báo cáo v v m t b ng, cán b gi i phóng m t b ng c a Ban ph i xu ng hi n tr báo cáo c a nhà th u thi công hay sai, n u v nhanh chóng tham m u cho lãnh đ o ban h ng m c ng ki m tra ng m c gì, ng x lý, đ m b o gi i quy t nhanh bàn giao m t b ng cho đ n v thi cơng 3.3.3 Hồn thi n công tác đ u th u 3.3.3.1 Công tác l a ch n nhà th u Công tác đ u th u ph i đ đ c th c hi n m t cách công khai, minh b ch nh m l a ch n c nhà th u đáp ng n ng l c theo yêu c u c a h s m i th u m c tiêu c a Ch đ u t , đ cơng trình b o đ m ch t l ng t t, ti n đ gi m chi phí cơng trình Th c hi n nghiêm túc quy đ nh c a Lu t Xây d ng n m 2014; Lu t u th u n m 2013, Ngh đ nh 63/2014/N -CP ngày 26/6/2014 c a Chính ph Quy đ nh chi ti t thi hành m t s u c a Lu t u th u v l a ch n nhà th u Thông t h ng d n c a B K ho ch đ u t ; Ban QLDA c n ph i th ng xuyên đào t o nâng cao trình đ chun mơn nghi p v cho cán b đ n v làm công tác đ u th u Xây d ng quy trình đ u th u m t cách ch t ch , trình t t khâu l p K ho ch đ u th u c a m t d án đ n k t h p đ ng v i nhà th u trúng th u Cán b tham gia công tác đ u th u ph i có ch ng ch hành ngh theo quy đ nh v đ u th u, th ng xuyên c p nh t ch đ sách liên quan đ n l nh v c xây d ng c b n, c p nh t công ngh m i, v t li u m i 81 thi công xây d ng cơng trình Ngồi ra, c n k t h p thuê chuyên gia tham gia công tác n ch n nhà th u đ m t m t đ m b o yêu c u khách quan nh ng m t khác đ cán b đ n v nâng cao chuyên môn m r ng thông tin; Phân chia d án thành gói th u xây l p ph i đ c xác đ nh t thi t k k thu t ho c thi t k b n v thi công, tránh ch ng chéo v m t b ng thi công, phù h p v i ti n đ t ng th c a d án; đ m b o tính logic tính đ ng b c a h ng m c cơng trình Ti n đ th c hi n c a gói th u phù h p v i kh n ng c p v n, đ ng th i đ m b o vi c th c hi n gói th u có hi u qu ; Trong trình l p h s m i th u: T v n l p h s m i th u l p h s m i th u c n tuân th h ng d n t i Thông t c a B K ho ch đ u t ban hành m u h s m i th u; tiêu chí đánh giá h s d th u, yêu c u v n ng l c kinh nghi m c a nhà th u ph i rõ ràng, ch t ch minh b ch sát v i h s t ng giai đo n, t ng n i dung th c hi n d án; Trong trình đánh giá h s d th u: t chuyên gia đ u th u ph i nh ng ng i có n ng l c, kinh nghi m v chuyên môn cao l nh v c c a gói th u, có đ o đ c ngh nghi p Báo cáo bên m i th u v k t qu đánh giá h s d th u m t cách trung th c, khách quan, công b ng trình th c hi n nhi m v Nghiên c u ph ng án xác đ nh, đánh giá n ng l c th t s c a nhà th u, tránh tình tr ng đ nhà th u khai kh ng n ng l c mà không đ c phát hi n; Thông tin v đ u th u: thông báo m i th u, m i quan tâm, k t qu trúng th u, n ng l c c a nhà th u trúng th u ph i đ c đ ng t i Báo chuyên ngành, m ng internet v đ u th u qu c gia ph ng ti n thông tin đ i chúng khác theo quy đ nh; Ti n hành t ch c đ u th u qua m ng đ u th u qu c gia đ i v i nh ng gói th u có yêu c u, ti n t i t ch c đ u th u cho t t c gói th u qua m ng nh m t o tính cơng khai, minh b ch, khách quan gi m chi phí t ch c l a ch n nhà th u 3.3.3.2 Công tác qu n h p đ ng thi công xây d ng Th c hi n qu n h p đ ng thi công xây d ng theo h ng chu n hóa Ban Qu n d án Nơng nghi p PTNT H ng Yên c n th c hi n t t khâu nh sau: • Chu n b h s m i th u t i th i m đ u th u tài li u c a h p đ ng t i th i 82 m k t, u kho n v ch d n quy t đ nh, th t c đánh giá đ i v i công vi c phát sinh, u ch nh gia h n th i gian hồn thành h p đ ng, chu n hóa quy trình tốn theo t ng giai đo n • T i th i m đ u th u, h s m i th u ph i có đ y đ thông tin nh : Ngôn ng h p đ ng, chi ti t v b o lãnh th c hi n h p đ ng, chi ti t v t m ng h p đ ng, ngày kh i công (bao g m c ngày bàn giao m t b ng) th i h n thi cơng, th i h n tốn, trách nhi m v qu n thi cơng t phía bên giao th u, chi ti t v th t c ki m tra công tác nghi m thu c a c quan qu n nhà n th c, chi ti t v ng ph t h p đ ng M u h p đ ng thi công theo Thông t 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 c a B Xây d ng H ng d n H p đ ng thi cơng xây d ng cơng trình, ph i áp d ng đ i v i cơng trình s d ng ngu n v n ngân sách Nhà n c khuy n khích áp d ng đ i v i cơng trình thu c ngu n v n khác • Ch d n c ng nh ý ki n c a bên giao th u v đ xu t c a nhà th u ph i đ c quy đ nh rõ m u h p đ ng Khi đó, nhà th u ph i tuân th ch d n c a bên giao th u n u ch d n d n đ n cơng vi c b sung bên giao th u ph i th c hi n tốn đ y đ • Theo quy đ nh, phát sinh b t k v n đ c n u ch nh bên giao th u nhà th u ph i th o lu n th a thu n v ph m vi u ch nh (giá th i gian) tr c tri n khai th c hi n Công vi c ph i đ m vi c th a thu n s đ c tri n khai th c hi n th i c ti n hành song song, th t c u ch nh/thay đ i gia h n th i gian hoàn thành ph i đ c đ n gi n hóa Khi nh n đ c đ xu t c a nhà th u, bên giao th u ph i xem xét tr l i ch p thu n ho c khơng ch p thu n, ho c có ý ki n khác N u không đ t đ c th a thu n th i gian nh t đ nh, bên giao th u s đ a quy t đ nh • Quy trình tốn nên đ c quy đ nh chi ti t, có s linh ho t v kh i l ng công vi c theo h p đ ng giá c a công vi c phát sinh N u hai bên không th a thu n đ c t i th i m tốn kh i l phát sinh ph i đ ng h p đ ng, giá tr kh i l c toán t m theo tính tốn c a bên giao th u ng i u s gi m gánh n ng thu x p tài cho nhà th u có th gi m giá d th u nhà th u gi m đ c chi phí tài • Quy trình ki m tra cơng tác nghi m thu c a c quan qu n nhà n 83 c ph i đ c chu n hóa Chi ti t v th t c ki m tra công tác nghi m thu ph i đ c công b t i th i m đ u th u, bao g m nh ng thơng tin đ có th chu n b cơng vi c c ng nh chi phí th c hi n đ a vào giá d th u: C quan th c hi n, thông báo đ ngh ki m tra (th i h n ph i g i tr c ti n hành ki m tra), th i m ki m tra (hoàn thành giai đo n hồn thành cơng trình), nh ng m c c n ki m tra nh ng yêu c u theo h p đ ng • H h ng cơng trình th đánh giá bên ng ng xu t hi n nhi u nguyên nhân đ ng th i, r t khó đ i ch u trách nhi m Do đó, c n t ch c m t h i đ ng chun gia có tính đ c l p đ xác đ nh nguyên nhân H i đ ng s đ c tri u t p x y h h ng l n khó đánh giá 3.3.4 Gi i pháp b o đ m ti n đ th c hi n d án Nh đ c p trên, nguyên nhân tác đ ng đ n ti n đ th c hi n d án đ u t XDCT làm cho d án ch m ti n đ th i gian qua, nguyên nhân khách quan nh h ng c a th i ti t khí h u có nh ng ngun nhân ch quan là: Do thi u v n; Do ch m tr GPMB; Do n ng l c c a bên tham gia qu n th c hi n d án y u V m t qu n c a C T ngun nhân d n đ n d án khơng th c hi n ti n đ khơng có k ho ch t ng th qu n ti n đ th c hi n d án kh thi, k ho ch ti n đ l p ch a khoa h c d n đ n có m t cơng vi c b thay đ i ti n đ so v i k ho ch v ch khơng u ch nh đ c ho c ch u ch nh c c b mà không u ch nh m t cách t ng th C n qu n ch t ch ti n đ th c hi n d án t i không ch giai đo n thi công mà t t c khâu c a d án đ n nghi m thu bàn giao cơng trình đ a vào s d ng quy t toán v n đ u t d án hồn thành Trong q trình th c hi n, Ban QLDA Nông nghi p PTNT H ng Yên có m t s t n t i ch a đáp ng đ c yêu c u ti n đ theo k ho ch T th c tr ng đ xu t m t s gi i pháp nh sau: • N m b t rõ ràng m c tiêu c a d án, g n m c tiêu c a d án v i toàn b nh ng công vi c c a d án t l p k ho ch chi ti t phù h p nh t v i m c tiêu Yêu c u nhà th u l p k ho ch qu n th i gian chi ti t bám sát k ho ch đ c phê t đ đôn đ c nhà th u th c hi n • Xác đ nh cơng vi c có th làm đ ng th i, cơng vi c u tiên Báo cáo đ nh 84 k ti n đ công vi c; xác đ nh đâu m gây ch m ti n đ , c n t p trung vào công tác đ gi i quy t v n đ • Th c hi n phân k đ u t d án có kh i l ng quy mơ l n, rà sốt nh ng h ng m c ch a th t s c n thi t đ đ xu t c t gi m ho c giãn hoãn ti n đ , u tiên phân b ngu n v n cho m t s cơng trình có th xây d ng hồn thành đ bàn giao đ a vào s d ng phát huy hi u qu đ u t Qua h n ch tình tr ng d án th c hi n khơng có ngu n v n d n đ n ch m ti n đ • T ch c h p đ nh k v i cán b qu n d án, đ n v t v n giám sát nhà th u thi công xây d ng đ k p th i đôn đ c ti n đ th c hi n u ch nh ti n đ đ m b o đáp ng đ c yêu c u th i gian k ho ch T ng c ng công tác ki m tra, đôn đ c k t qu th c hi n đ i v i nhà th u thi công, đ n v t v n giám sát, cán b qu n d án c a Ban Th c hi n t t vi c ghi chép nh t cơng trình nghi m thu kh i l ng hoàn thành theo t ng tháng đ làm c n c th c hi n n i dung u ch nh chi phí đ u t ph c v đ y nhanh ti n đ thi công • Th c hi n t t công tác ph i h p v i quy n đ a ph th t c v b i th ng, GPMB, tái đ nh c ng th c hi n nhanh đ GPMB XDCT Trong u ki n ngu n v n dành cho đ u t XDCB có nhi u khó kh n, c n ti p t c đ y m nh công tác v n đ ng nhân dân t nguy n gi i phóng m t b ng đ XDCT Xây d ng đ i ng cán b th c hi n công tác b i th ng GPMB có n ng l c, n m b t đ y đ n i dung c n b n v n b n pháp c a Nhà n c v GPMB, có k n ng v giao ti p, thuy t ph c, gi i quy t v n đ có kh n ng thi t l p, xây d ng m i quan h ch t ch v i cán b GPMB đ a ph ng 3.3.5 Gi i pháp hồn thi n cơng tác giám sát ch t l ch t l ng cơng trình xây d ng đ cơng trình đ c tn theo thi t k đ ng thi cơng XDCT c đ m b o, có tính th m m cao tu i th c t, h n ch đ c nh ng thi u sót q trình thi cơng xây d ng, đòi h i Ban QLDA Nơng nghi p PTNT H ng Yên c n ph i nâng cao công tác qu n ch t l ng thi công xây d ng cơng trình, m t s đ xu t gi i pháp nh sau: Tr c h t c n ph i n đ i ng cán b làm công tác giám sát thi công xây d ng cơng trình có đ n ng l c kinh nghi m, có trình đ chun mơn v ng vàng, hi u bi t v 85 công ngh thi công, v t li u m i xây d ng, có ch ng ch hành ngh phù h p… th ng xuyên bám sát hi n tr trình ki m tra ch t l ng đ đ m b o công vi c đ c thi công quy ng k p th i; khơng đ tình tr ng nhà th u tri n khai thi công cơng trình khơng đ m b o ch t l ng mà t v n giám sát không phát hi n; Phòng QLDA tham m u giám đ c Ban QLDA thành l p T t v n giám sát ch t l ng thi công xây d ng công trình theo t ng d án đ c giao qu n lý, phân công, giao nhi m v , trách nhi m c a t ng cá nhân tham gia T t v n giám sát m t cách c th , ch u trách nhi m v kh i l ng ch t l ng cơng trình đ c giao nhi m v giám sát thi công Trong trình t ch c th c hi n giám sát ch t l ng thi cơng cơng trình xây d ng, T t v n giám sát ch t l ng thi cơng xây d ng cơng trình ph i tuân th n i dung giám thi công xây d ng cơng trình theo quy đ nh c a: Lu t Xây d ng n m 2013; Ngh đ nh s 46/2015/N -CP ngày 12/5/2015 c a Chính ph v Qu n ch t l ng b o trì cơng trình xây d ng; Thơng t s 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 c a B Xây d ng v Quy đ nh chi ti t m t s n i dung v Qu n ch t l ng b o trì cơng trình xây d ng; Ph i xây d ng quy trình giám sát ch t l chu n h th ng qu n ch t l ch t l ng thi công xây d ng cơng trình d a tiêu ng ISO 9001:2008, ban hành đ th c hi n giám sát ng cơng trình đ i v i d án TXD đ n v th c hi n Th c hi n giám sát thi công su t trình thi cơng t kh i cơng xây d ng cho đ n hoàn thành nghi m thu cơng vi c, cơng trình xây d ng; giám sát thi cơng cơng trình thi t k xây d ng đ c phê t, tiêu chu n áp d ng, quy chu n k thu t, quy đ nh v qu n lý, s d ng v t li u xây d ng, ch d n k thu t h p đ ng xây d ng; trung th c, khách quan, không v l i ; 3.3.6 Gi i pháp đ i m i quy trình toán h p đ ng xây d ng qu n lý, toán kh i l ng th c hi n theo h p đ ng xây d ng đ nhanh chóng khơng làm nh h c thu n l i, ng đ n ti n đ th c hi n d án c ng nh không gây thi t h i cho bên tham gia h p đ ng xây d ng, đ c bi t nhà th u vi c ch m tốn giá tr kh i l ng hồn thành Ban QLDA Nông nghi p PTNT H ng Yên c n ph i chu n hóa quy trình tốn, xây d ng ban hành quy trình 86 toán d tiêu chu n h th ng qu n ch t l th c hi n theo 07 b B ng ISO 9001:2008 đ c c th c sau: c 1: Giám sát c a C T (phòng Qu n d án) ho c T v n giám sát ph i h p v i Nhà th u l p h s toán kh i l ng hồn thành H s tốn kh i l hoàn thành g m: Biên b n nghi m thu kh i l kèm theo B ng xác đ nh giá tr kh i l ng ng công vi c hồn thành theo h p đ ng ng cơng vi c hoàn thành theo h p đ ng đ ngh tốn có xác nh n c a đ i di n bên nh n th u (ph l c s 03.a Thông t s 08/2016/TT-BTC ngày 16/01/2016 c a B Tài Chính); Gi y đ ngh tốn v n c a nhà th u; H s hoàn cơng cơng trình đ i v i kh i l tốn đ B ng hồn thành đ ngh c bên xác nh n; c 2: Nhà th u chuy n h s tốn đ n phòng T ch c - Hành đ ki m tra thành ph n h s toán: n u h s đ m b o đ thành ph n theo quy đ nh chuy n h s đ n phòng K ho ch - T ng h p; n u h s không đ thành ph n theo quy đ nh chuy n tr l i (B c 1) cho nhà th u hoàn thi n, b sung đ thành ph n h s ; B c 3: Phòng K ho ch - T ng h p: ki m tra toàn b n i dung c a h s toán, đ i chi u v i u kho n c a h p đ ng v toán: n u h s đ m b o yêu c u chuy n h s đ n phó giám đ c ph trách phòng K ho ch - T ng h p; n u h s không đ m b o yêu c u tr l i (B c 1) nhà th u hoàn thi n, b sung B c 4: Phó giám đ c ph trách phòng K ho ch - T ng h p, hồn ch nh h s tốn chuy n phòng K tốn - Tài chính; B c 5: Phòng Tài - K tốn: c n c h s tốn đ c phó giám đ c ph trách phòng K ho ch - T ng h p hoàn ch nh, l p Gi y đ ngh toán v n đ u t (ph l c s 05 Thông t s 08/2016/TT-BTC ngày 16/01/2016 c a B Tài Chính) c s k ho ch v n đ B c 6: Giám đ c Ban QLDA: gi y đ ngh toán v n đ u t , chuy n h s toán đ n Kho b c Nhà n B c giao, trình giám đ c Ban QLDA ký; c 7: Kho b c Nhà n c đ gi i ngân cho nhà th u; c: c n c h s toán gi y đ ngh toán v n 87 đ u t c a Ban QLDA gi i ngân cho nhà th u theo quy đ nh 3.3.7 Gi i pháp áp d ng công ngh thông tin QLDA Chính ph v i B Xây d ng quan tâm thúc đ y ng d ng công ngh thông tin (CNTT) tr giúp s n xu t, t ng n ng su t lao đ ng, giúp đ n v nâng cao n ng l c c nh tranh xu th h i nh p khu v c qu c t thông tin QLDA TXD cơng trình đ ng d ng công ngh c m t s Ban QLDA TXD tri n khai áp d ng th c hi n, phát huy hi u qu Áp d ng công ngh thơng tin QLDA TXD cơng trình xu th t t y u, th i k m i S d ng ph n m m QLDA vào qu n d án đ u t làm C T nh m qu n ch t ch ti n đ thi công, qu n n ng l c nhà th u tham gia xây d ng cơng trình, qu n th ch t l ng xun ng cơng trình chi phí đ u t theo t ng th i k nâng cao n ng l c, Ban QLDA Nông nghi p PTNT H ng Yên c n xây d ng l trình áp d ng CNTT đ qu n d án TXD Ban QLDA làm ch đ u t , có th s d ng m t s ph n m m QLDA nh sau: ph n m m SmartPLM SmartBuild Enterprises (SSE) c a Công ty c ph n công ngh ph n m m Hài Hòa; ph n m m Project Management System (PMS) c a Công ty c ph n t v n ông Tây ây m t gi i pháp đ c phát tri n d a công ngh hi n đ i đáp ng đ y đ nhu c u t o l p, l u tr , chia s d li u theo su t vòng đ i d án cho đ i t quan qu n Nhà n c, Ch đ u t , Ban QLDA, nhà th u đ i t ng: c ng có liên quan H th ng g m ph n m m công c đ qu n thông tin chi ti t v ti n đ , d tốn, tình hình th c hi n, gi i ngân, đ u th u, h p đ ng, giám sát đ u t , h s d án, ch đ báo cáo, c ng nh cơng c tích h p đ t ng h p tình hình th c hi n d án ph c v qu n u hành K t lu n ch Trong ch c p ng ng này, tác gi nêu lên phân tích đ c th c tr ng c a Ban Qu n d án Nông nghi p Phát tri n nông thôn H ng Yên công tác qu n d án TXD cơng trình NN PTNT đ a bàn t nh H ng Yên Có nh ng k t qu đ t đ c nh ng t n t i, h n ch th i gian qua Qua đó, tác gi đ xu t 07 gi i pháp nh m hồn thi n cơng tác QLDA TXD nâng cao n ng l c cho Ban QLDA 88 Nông nghi p PTNT H ng Yên, nh sau: • Gi i pháp hoàn thi n c c u t ch c, b máy qu n lý; • Gi i pháp hồn thi n cơng tác kh o sát, l p d án đ u t , TKCT gi i phóng m t b ng; • Gi i pháp hồn thi n công tác qu n nhà th u; • Gi i pháp b o đ m ti n đ th c hi n d án; • Gi i pháp hồn thi n cơng tác giám sát ch t l ng thi cơng XDCT; • Gi i pháp đ i m i quy trình tốn h p đ ng xây d ng; • Gi i pháp áp d ng công ngh thông tin QLDA 89 K T LU N KI N NGH K t lu n Trong ph m vi nghiên c u c a lu n v n, tác gi t p trung nghiên c u nh ng v n đ liên quan đ n hoàn thi n nâng cao n ng l c công tác QLDA TXD cho Ban QLDA Nông nghi p PTNT H ng Yên Thông qua trình nghiên c u, tác gi phân tích gi i quy t v n đ c b n sau: • M t s khái ni m c b n nh t v QLDA TXD cơng trình, mơ hình t ch c qu n d án, c ng nh đánh giá t ng quan v công tác QLDA giai đo n hi n th c tr ng công tác QLDA gian qua đ TXD n c ta Vi t Nam th i c trình bày phân tích; • H th ng l i m t cách t ng th c s lu n v d án, QLDA nói chung QLDA TXD cơng trình nói riêng: h th ng v n b n quy ph p pháp lu t liên quan l nh v c TXD; nhân t nh h ng đ n công tác QLDA nhi m v c a ch th tham gia th c hi n d án TXD pháp qu n d án c ng đ • ánh giá đ TXD; vai trò ng th i, ph ng c h th ng l i m t cách khoa h c; c th c tr ng công tác QLDA TXD c a Ban QLDA Nông nghi p PTNT H ng Yên thông qua vi c nghiên c u quy ch ho t đ ng, c c u t ch c, b máy qu n u hành th c hi n d án đ TXD; kinh nghi m, k t qu đ t c, nh ng t n t i h n ch công tác qu n d án TXD c a đ n v th i gian qua; • Phân tích đ c nguyên nhân c a t n t i h n ch c a Ban QLDA Nông nghi p PTNT H ng Yên công tác QLDA đ nh h TXD th i gian qua, t đ a ng gi i pháp kh c ph c h n ch , phát huy nh ng u m c a Ban QLDA th c hi n QLDA TXD; • Cu i cùng, k t qu nghiên c u có đ c 07 gi i pháp c th đ hoàn thi n nâng cao n ng l c công tác QLDA cho Ban QLDA Nông nghi p PTNT H ng n nh sau: • Gi i pháp hồn thi n c c u t ch c, b máy qu n lý; • Gi i pháp hồn thi n cơng tác kh o sát, l p d án đ u t , TKCT gi i phóng m t b ng; 90 • Gi i pháp hồn thi n cơng tác qu n nhà th u; • Gi i pháp b o đ m ti n đ th c hi n d án; • Gi i pháp hồn thi n công tác giám sát ch t l ng thi cơng XDCT; • Gi i pháp đ i m i quy trình tốn h p đ ng xây d ng; • Gi i pháp áp d ng cơng ngh thông tin QLDA Gi i pháp áp d ng công ngh thông tin QLDAQLDA TXD l nh v c m i đ i v i chúng ta, hi n có r t nhi u khía c nh c n đ c nghiên c u k l ng, đánh giá b ng c lu n th c ti n V i th i gian nghiên c u h n ch , m c nh n đ c s giúp đ c a đ ng nghi p đ c bi t c a PGS.TS Nguy n H u Hu , nh ng ch c ch n không th tránh kh i nh ng thi u sót, tác gi r t mong nh n đ cs góp ý c a b n bè, th y cô, đ ng nghi p nhà khoa h c đ n l nh v c TXD đ đ tài nghiên c u c a tác gi đ c hoàn thi n h n Ki n ngh Chính ph : c n nghiên c u t ng th , đánh giá toàn di n v h th ng c ch sách, pháp lu t v qu n d án, công c qu n lý, công tác h giám sát liên quan đ n qu n nhà n ng d n, ki m tra, c đ i v i d án đ u t công; t ng c tác qu c t đ tìm hi u, h c t p kinh nghi m c a n ng h p c phát tri n, c s s a đ i, hoàn thi n h th ng pháp lu t đ QLDA m t cách có h th ng th ng nh t, đ ng b phù h p v i th c ti n Vi t Nam; ng th i, nhà n c c n b trí đ y đ ngu n v n đ u t công đ th c hi n d án TXD theo K ho ch đ u t trung h n phê t t ngân sách trung ng T p trung đ u t cơng có tr ng tâm tr ng m, c t gi m đ u t dàn tr i đ tránh th t thoát, lãng phí n đ ng xây d ng c b n UBND t nh H ng Yên: c n b sung biên ch cán b cho Ban QLDA cơng trình NN PTNT nh m t o đ ng l c n đ nh cho đ i ng cán b công tác đ n v c n th c hi n t t h n n a cơng tác c i cách hành theo c ch m t c a l nh v c đ u t xây d ng v ng th i, c n b sung cán b có chun mơn phù h p, hi u bi t TXD t i Trung tâm Hành cơng c a t nh c n t ch c l p t p hu n, ph bi n, c p nh t v n b n pháp lu t l nh v c 91 TXD cho toàn b đ i t ng có liên quan đ n TXD có v n b n m i ban hành Ban QLDA Nông nghi p PTNT H ng Yên: c n th c hi n đ y đ , quy trình b c th c hi n d án t vi c ch n d án, gi i phóng m t b ng, đ u th u, th m đ nh, th c hi n qu n ch t l ng, qu n chi phí quy đ nh; cơng khai quy trình, th i h n, trách nhi m t ng khâu c a trình tri n khai d án; s m tri n khai th c hi n gi i pháp nâng cao n ng l c cho đ n v đ c bi t gi i pháp hoàn thi n c c u t ch c, b máy qu n lý, n d ng đ s l biên ch (ng iđ c n d ng ph i nh ng ng ng viên ch c đ c giao i có đ n ng l c kinh nghi m) phân, giao rõ ch c n ng, nhi m v c a t ng b ph n chuyên môn, phòng tr c thu c c a Ban QLDA; đ ng n ng l c ho t đ ng c a Ban l nh v c: qu n d án; giám sát thi công xây d ng, l p đ t thi t b vào công trình…vv 92 TÀI LI U THAM KH O [1] Qu c h i Vi t Nam khóa XIII, ""Lu t Xây d ng 50/2014/QH13", ngày 18/6/2014." [2] Qu c h i Vi t Nam khóa XIII, Lu t u t 67/2014/QH13, ngày 26/11/2014 [3] Qu c h i Vi t Nam khóa XIII, ""Lu t 26/11/2013." u th u 43/2013/QH13", ngày [4] PGS.TS Nguy n Bá Uân (2015), "Bài gi ng QLDAXD nâng cao, B môn Qu n xây d ng, Tr ng i h c Th y l i, Hà N i." [5] Chính ph Vi t Nam, "Ngh đ nh s 59/2015/N -CP, ngày 18/6/2015." [6] Qu c h i Vi t Nam khóa XIII, Lu t u t cơng 49/2014/QH13, ngày 18/6/2014 [7] Chính ph Vi t Nam, ", "Ngh đ nh 46/2015/N -CP", ngày 12/05/2015." [8] Chính ph Vi t Nam, Ngh đ nh s 32/2015/N -CP, ngày 25/03/2015 [9] Chính ph Vi t Nam, "Ngh đ nh s 37/2015/N -CP, ngày 22/4/2015." [10] UBND T nh H ng Yên, "Quy t đ nh s 04/2008/Q -UBND", ngày 22/2/2008 , [11] S K ho ch u t H ng Yên, ""Báo cáo tình hình th c hi n công tác đ u th u n m 2014"," [12] S K ho ch u t H ng Yên, ""Báo cáo tình hình th c hi n công tác đ u th u n m 2016"," [13] Báo cáo t ng k t công tác TXD c b n c a Ban QLDA Nông nghi p PTNT giai đo n 2011-2016, [14] Chính ph Vi t Nam, "Ngh đ nh s 42/2017/N -CP, ngày 05/4/2017" [15] B Xây d ng, "Thông t s 16/2016/TT-BXD, ngày 30/6/2016" 93 ... C VÀ ÀO T O B NÔNG NGHI P VÀ PTNT TR NG I H C TH Y L I HOÀNG TH NG C LAN NGHIÊN C U GI I PHÁP NÂNG CAO N NG L C QU N LÝ CHO BAN QU N LÝ D ÁN NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN H NG YÊN Chuyên. .. tài: Nghiên c u gi i pháp nâng cao n ng l c qu n lý cho Ban Qu n lý d án Nông nghi p PTNT H ng Yên làm đ tài nghiên c u M c đích nghiên c u Nghiên c u đánh giá th c tr ng công tác qu n lý d án. .. I PHÁP NÂNG CAO N NG L C QLDA CHO BAN QLDA NÔNG NGHI P VÀ PTNT H NG YÊN 53 iv 3.1 Gi i thi u v Ban Qu n lý d án Nông nghi p PTNT H ng Yên 53 3.1.1 Quá trình hình thành Ban Qu n lý d án
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực quản lý cho ban quản lí dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn hưng yên luận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành quản lý xây dựng , Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực quản lý cho ban quản lí dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn hưng yên luận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành quản lý xây dựng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay