Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng công trình thủy lợi thuộc ban quản lí dự án nông nghiệp tỉnh ninh bình luận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành quản lý xây dựng

110 13 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 14:36

B GIÁO D C VÀ ÀO T O TR NG B NÔNG NGHI P & PTNT I H C TH Y L I - LÊ XUÂN TUYÊN NGHIÊN C U GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU UT XÂY D NG CÔNG TRÌNH TH Y L I THU C BAN QU N D ÁN NƠNG NGHI P T NH NINH BÌNH LU N V N TH C S Hà N i, n m 2018 B GIÁO D C VÀ ÀO T O TR NG B NÔNG NGHI P & PTNT I H C TH Y L I  LÊ XUÂN TUYÊN NGHIÊN C U GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU UT XÂY D NG CƠNG TRÌNH TH Y L I THU C BAN QU N D ÁN NÔNG NGHI P T NH NINH BÌNH CHUYÊN NGÀNH: QU N XÂY D NG MÃ S : 60-58-03-02 NG IH NG D N: PGS TS NGUY N TR NG HOAN Hà N i, n m 2018 L I CAM OAN H tên h c viên: Lê Xuân Tuyên Chuyên ngành đào t o: Qu n xây d ng tài nghiên c u: “Nghiên c u gi i pháp nâng cao hi u qu đ u t xây d ng công trình th y l i thu c ban qu n d án nơng nghi p t nh Ninh Bình” Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên c u c a riêng Các thông tin, tài li u trích d n lu n v n đ th c ch a t ng đ c ghi rõ ngu n g c K t qu nêu lu n v n trung c công b b t kì cơng trình tr c Hà N i, ngày … tháng … n m 2018 Tác gi lu n v n Lê Xuân Tuyên iii L IC M N Sau th i gian h c t p nghiên c u v i s giúp đ nhi t tình c a th y cô, b n bè đ ng nghi p Tác gi hoàn thành lu n v n Th c s chuyên ngành Qu n xây d ng v i đ tài “Nghiên c u gi i pháp nâng cao hi u qu đ u t xây d ng cơng trình th y l i thu c ban qu n d án nông nghi p t nh Ninh Bình” c a hồn thành đ c lu n v n tác gi nh n đ c r t nhi u s đ ng viên, giúp đ c a gia đình, th y cơ, b n bè c quan n i công tác c h t, tác gi xin bày t lòng bi t n sâu s c đ n PGS TS Nguy n Tr ng Hoan Tr h ng d n t n tình tác gi th c hi n nghiên c u c a Tác gi c ng xin bày t lòng bi t n chân thành đ n th y cô giáo, ng i ch d y cho tác gi nh ng ki n th c b tr vô có ích su t th i gian h c t p t i tr ng i h c Th y L i Trong trình th c hi n lu n v n, tác gi c g ng n l c đ hoàn thành lu n v n m t cách t t nh t nh ng nh ng h n ch v ki n th c, th i gian, kinh nghi m tài li u tham kh o nên lu n v n nhi u thi u sót Tác gi r t mong nh n đ góp ý, ch b o c a th y cô đ ng nghi p Xin trân tr ng c m n! iv cs M CL C DANH M C CÁC HÌNH V , S DANH M C CÁC T M viii VI T T T x U .11 1.Tính c p thi t c a đ tài .11 M c đích c a đ tài .12 it ng ph m vi nghiên c u 12 Cách ti p c n ph ng pháp nghiên c u .13 Ý ngh a khoa h c ý ngh a th c ti n c a đ tài 13 K t qu đ t đ c 14 CH NG 1: T NG QUAN V HI U QU D ÁN U T XÂY D NG CƠNG TRÌNH TH Y L I 15 1.1 Khái ni m giai đo n d án đ u t xây d ng cơng trình 15 1.1.1 Khái ni m v d án đ u t xây d ng cơng trình 15 1.1.2 Các giai đo n c a d án đ u t xây d ng .15 1.2 Công tác qu n d án đ u t xây d ng 17 1.2.1 Khái ni m qu n d án đ u t xây d ng cơng trình 17 1.2.2 N i dung qu n d án đ u t xây d ng cơng trình 18 1.2.3 M c tiêu qu n d án đ u t xây d ng cơng trình 21 1.3 Th c tr ng v đ u t xây d ng hi u qu c a d án đ u t xây d ng cơng trình th y l i Vi t Nam 23 1.3.1 Tình hình đ u t xây d ng cơng trình th y l i 23 1.3.2 Tình hình qu n v n hành cơng trình th y l i 25 1.3.3 Th c tr ng v hi u q a công trình th y l i mang l i 27 1.4 Các nhân t 1.4.1 nh h ng đ n hi u qu c a d án TXD th y l i 30 c m t nhiên c a t ng vùng: 30 1.4.2 Các nhân t v kinh t 30 1.4.3 Các nhân t v tr pháp lu t 31 1.4.4 Các sách c a nhà n c 31 1.4.5 Th c tr ng c a cơng trình th y l i 32 1.5 T ng quan nh ng cơng trình nghiên c u có liên quan đ n đ tài 32 v 1.5.1 Nh ng cơng trình có liên quan đ n l nh v c nghiên c u c a đ tài 32 1.5.2 ánh giá chung v nghiên c u liên quan 34 K t lu n ch ng 36 CH NG 2: C S LU N VÀ TH C TI N V HI U QU U T XÂY D NG CƠNG TRÌNH TH Y L I 38 2.1 N i dung đánh giá hi u qu qu đ u t xây d ng cơng trình th y l i n c ta 38 2.1.1 ánh giá hi u qu theo nhóm ch tiêu t nh 38 2.1.2 ánh giá hi u qu theo nhóm ch tiêu đ ng 42 2.1.3 ánh giá hi u qu kinh t - xã h i c a d án 48 2.2 Ph ng pháp đánh giá hi u qu c a d án đ u t xây d ng cơng trình th y l i 50 2.2.1 Ph ng pháp đánh giá theo ph ng án đ a m xây d ng cơng trình 50 2.2.2 Ph ng pháp đánh giá theo ph ng án công su t công ngh c a d án TXD 51 2.2.3 Ph ng pháp đánh giá hi u qu tài 51 2.2.4 Ph ng pháp đánh giá hi u qu kinh t - xã h i 54 2.3 Các ch tiêu đánh giá hi u qu c a d án đ u t xây d ng công trình th y l i 54 2.3.1 Các ch tiêu hi u qu tài c a ho t đ ng đ u t 54 2.3.2 V n đ u t xây d ng 57 2.3.3 Tài s n c đ nh huy đ ng n ng l c s n xu t 58 2.3.4 Các ch tiêu ph n ánh hi u qu kinh t - xã h i 61 2.4 H th ng v n b n pháp lu t v đánh giá hi u qu c a d án đ u t xây d ng cơng trình th y l i 62 2.4.1 Lu t 62 2.4.2 V n b n d K t lu n ch i Lu t: 63 ng 65 CH NG 3: TH C TR NG VÀ GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU UT XÂY D NG CƠNG TRÌNH TH Y L I DO BAN QU N D ÁN NÔNG NGHI P T NH NINH BÌNH LÀM CH U T 66 3.1 Gi i thi u chung v Ban qu n d án nông nghi p 66 3.1.1 C c u t ch c c a ban qu n d án 66 vi 3.1.2 Các d án TXD th y l i ban qu n .74 3.2 Th c tr ng v hi u qu đ u t xây d ng cơng trình th y l i Ban qu n d án nông nghi p làm ch đ u t 74 3.2.1 Th c tr ng đ u t xây d ng t i Ban qu n d án nông nghi p giai đo n 2010-2017 75 3.2.2 ánh giá hi u qu xây d ng cơng trình t i Ban qu n d án nông nghi p t nh Ninh Bình 85 3.2.3 Nh ng t n t i, h n ch d án th y l i đ c xây d ng Ban qu n d án nông Nghi p t nh Ninh Bình qu n 86 3.3 xu t gi i pháp nâng cao hi u qu đ u t xây d ng cơng trình th y l i Ban qu n d án nông nghi p làm ch đ u t 90 3.3.1 C n c đ đ xu t 90 3.3.2 Gi i pháp giai đo n chu n b đ u t .91 3.3.3 Gi i pháp giai đo n th c hi n đ u t .93 3.3.4 Gi i pháp giai đo n khai thác-v n hành 102 3.3.5 Nâng cao ch t l ng, n ng l c cho Ban qu n d án 102 3.4 Áp d ng gi i pháp vào d án Nâng c p kênh tiêu tr m b m Gia L c 103 K t lu n ch ng 107 K T LU N VÀ KI N NGH .108 1.K t lu n 108 2.Ki n ngh 109 TÀI LI U THAM KH O 110 vii DANH M C CÁC HÌNH V , S Hình Các n i dung qu n d án đ u t xây d ng 19 Hình 2: M c tiêu t ng th c a m t d án đ u t 23 Hình 3: S đ Ban qu n d án hi n 68 Hình 4: Quy trình qu n ch t l ng thi công xây d ng cơng trình t i Ban QLDA 82 viii DANH M C CÁC B NG BI U B ng 3.1 Danh m c cơng trình th m đ nh t n m 2010 - 2017 .78 B ng 3.2 T ng h p k t qu l a ch n nhà th u giai đo n 2010-2017 .81 B ng 3.3 M t s d án ch m ti n đ ch m thanh, quy t toán 84 B ng 4: S li u đ u vào đ tính hi u qu đ u t c a d án 106 B ng 5: Tính tốn ch tiêu hi u qu c a d án Nâng c p kênh tiêu tr m b m Gia L c 106 ix DANH M C CÁC T C T: Ch đ u t CTTL: Cơng trình th y l i TXD: VI T T T u t xây d ng GPMB: Gi i phóng m t b ng HQKT: Hi u qu kinh t NN&PTNT: Nông nghi p phát tri n nông thôn NSNN: Ngân sách Nhà n QLDA: Qu n d án UBND: U ban nhân dân XDCT: Xây d ng cơng trình c x ... n ch d án th y l i đ c xây d ng Ban qu n lý d án nông Nghi p t nh Ninh Bình qu n lý 86 3.3 xu t gi i pháp nâng cao hi u qu đ u t xây d ng cơng trình th y l i Ban qu n lý d án nông nghi... lu n v n Th c s chuyên ngành Qu n lý xây d ng v i đ tài Nghiên c u gi i pháp nâng cao hi u qu đ u t xây d ng cơng trình th y l i thu c ban qu n lý d án nơng nghi p t nh Ninh Bình c a hồn thành... B NÔNG NGHI P & PTNT I H C TH Y L I  LÊ XUÂN TUYÊN NGHIÊN C U GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU UT XÂY D NG CƠNG TRÌNH TH Y L I THU C BAN QU N LÝ D ÁN NÔNG NGHI P T NH NINH BÌNH CHUYÊN NGÀNH:
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng công trình thủy lợi thuộc ban quản lí dự án nông nghiệp tỉnh ninh bình luận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành quản lý xây dựng , Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng công trình thủy lợi thuộc ban quản lí dự án nông nghiệp tỉnh ninh bình luận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành quản lý xây dựng , 38TKết luận chương 3.38T 107, DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT, Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài., TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay