Hoàn thiện công tác quản lý các dự án cấp nước sinh hoạt nông thôn thuộc chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ

108 3 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 14:36

L I CAM OAN Cu n lu n v n t nghiên c u th c hi n d Nguy n Quang C is h ng d n c a PGS.TS ng Các k t qu nghiên c u k t lu n Lu n v n trung th c ch a t ng đ c công b b t kì cơng trình nghiên c u Vi c tham kh o ngu n tài li u đư đ c th c hi n trích d n ghi ngu n tài li u tham kh o theo quy đ nh Tơi xin hồn tồn ch u trách nhi m v nh ng n i dung mà trình bày lu n v n Hà N i, ngày 20 tháng 06 n m 2018 H c viên Lơm Vi t Tu n i L IC M N hoàn thành Lu n v n t t nghi p chuyên ngành Qu n ĺ xây d ng v i đ tài “Hòn thi n công t́c qu n ĺ ćc d ́n c p n n c sinh ho t nông thôn thu c ch c s ch v̀ v sinh nông thôn đ a b̀n t nh Ph́ Th ” đư nh n đ ng tr̀nh c r t nhi u s đ ng viên, giúp đ c a nhi u cá nhân t p th Tr c h t em xin bày t lòng bi t n sâu s c đ n PGS.TS Nguy n Quang C t n tình h ng d n, ch b o em su t th i gian qua đ Lu n v n đ ng đư c hoàn thành th i gian quy đ nh Xin c ng bày t lòng c m n chân thành v i s giúp đ nhi t tình c a th y cô giáo b môn Công ngh Qu n Xây d ng - Tr ng i H c Th y l i Tôi c ng xin g i l i c m n chân thành t i anh ch em c a Ban Qu n ĺ d ́n Th y l i, n c sinh ho t v sinh môi tr ng nông thôn t nh Phú Th đư t o u ki n cho đ c ti p c n ngu n tài li u tham kh o qú gí đ tơi ć th hồn thành đ c Lu n v n Cu i xin g i l i c m n đ n gia đình, b n bè, nh ng ng i đư bên tơi, đ ng viên khuy n khích tơi trình th c hi n đ tài nghiên c u c a Xin chân thành c m n! Hà N i, ngày 20 tháng 06 n m 2018 H c viên Lơm Vi t Tu n ii M CL C L I CAM OAN i L IC M N ii M CL C iii DANH M C B NG BI U vi DANH M C HỊNH NH vii DANH M C PH L C viii M U .1 CH NG KH́I QÚT V QU N Ĺ D TRỊNH C P N 1.1 ́N UT XÂY D NG CỌNG C SINH HO T NÔNG THÔN Kh́i qút v cơng trình c p n c sinh ho t nông thôn 1.1.1 Khái ni m cơng trình c p n c sinh ho t nông thôn 1.1.2 c m h th ng c p n c s ch nông thôn 1.1.3 Vai trò c a h th ng c p n c sinh ho t nông thôn 1.1.4 Quá trình phát tri n h th ng c p n c sinh ho t t p trung nông thôn t i Vi t Nam 1.2 Kh́i qút v d ́n đ u t xơy d ng vƠ công t́c qu n d ́n đ u t xơy d ng 12 1.2.1 D án đ u t xây d ng 12 1.2.2 Công tác qu n d ́n đ u t xây d ng 17 1.2.3 Vai trò s c n thi t c a công tác qu n d ́n đ u t xây d ng 22 1.2.4 M c tiêu, yêu c u c a công tác qu n d ́n đ u t xây d ng 24 1.3 Th c ti n công t́c qu n ĺ d ́n đ u t xơy d ng cơng trình c p n c sinh ho t nông thôn 26 1.3.1 Nh ng k t qu đư đ t đ c 26 1.3.2 V n đ đ t đ i v i công t́c qu n d ́n đ u t xây d ng cơng trình c p n c sinh ho t nông thôn 32 1.4 K t lu n Ch ng 33 CH NG C LU N PHÁP V S XÂY D NG CƠNG TRÌNH C P N QU N D ́N UT C SINH HO T NÔNG THÔN 34 2.1 Nh ng c n c th c hi n công tác qu n d ́n đ u t xơy d ng cơng trình c p n c sinh ho t nông thôn 34 2.1.1 C n c pháp 34 iii ... CỌNG C SINH HO T NÔNG THÔN Kh́i qút v cơng trình c p n c sinh ho t nông thôn 1.1.1 Khái ni m cơng trình c p n c sinh ho t nông thôn 1.1.2 c m h th ng c p n c s ch nông thôn. .. P N QU N LÝ D ́N UT C SINH HO T NÔNG THÔN 34 2.1 Nh ng c n c th c hi n công tác qu n lý d ́n đ u t xơy d ng cơng trình c p n c sinh ho t nông thôn 34 2.1.1 C n c pháp lý ... đ i v i công t́c qu n lý d ́n đ u t xây d ng cơng trình c p n c sinh ho t nông thôn 32 1.4 K t lu n Ch ng 33 CH NG C LÝ LU N VÀ PHÁP LÝ V S XÂY D NG CƠNG TRÌNH C
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý các dự án cấp nước sinh hoạt nông thôn thuộc chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ , Hoàn thiện công tác quản lý các dự án cấp nước sinh hoạt nông thôn thuộc chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay